Teknisk beskrivelse. Borgergade København K. Januar Tagudskiftning, facaderenovering, mm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk beskrivelse. Borgergade 138 1300 København K. Januar 2015. Tagudskiftning, facaderenovering, mm."

Transkript

1 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 1 af 47 Teknisk beskrivelse Borgergade København K Januar 2015 Tagudskiftning, facaderenovering, mm.

2 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 2 af 47 Indholdsfortegnelse 1. OMFANG Udskiftning af tag Lokalisering Nedrivning Murerarbejder Tømrerarbejder Elarbejde Blik- og vvs arbejder Nye beboelsesrum på 5. sal Nyt badeværelse på 5. sal, i lejligheden 5th Nyt toilet på 5. sal, i lejligheden 4. og 5. tv Nyt køkken på 5. sal, i lejligheden 5. th Malerarbejder Udskiftning af vinduer Facadearbejder Afrensning af facader Murerarbejder Tømrerarbejder Malerbehandlinger Nye altaner Franske altaner Stillads og byggeplads Kontrolklasse og tolerancer Udførelse generelt Andre arbejder BETINGELSER FOR ARBEJDET Forskrifter Anvisninger Referencer Arbejdets kvalitet Vand og sanitet VVS, varmeanlæg El / svagstrøm ENTREPRENØRENS LEVERANCER 47

3 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 3 af Omfang Nærværende tekniske beskrivelse er gældende for hovedentreprisen tagudskiftning, facaderenovering mm. Arbejdet omfatter: Udskiftning af tag med relaterede arbejder. Indretning af nye pulterrum på spidsloft samt flytning/udskiftning af udsugningsanlæg. Facaderenovering, vinduesrenovering, udskiftning af vinduespartier. Eftergang, afrensning, murerreparationer og maling af facaderne, Etablering af nye beboelsesarealer på loftet inkl. sammenlægning med 2 eksisterende lejligheder. Etablering af nye kvistaltaner, prissættes som reguleringspris. Etablering af nye franske altaner, prissættes som reguleringspris. Etablering af nye stålaltaner imod gården, prissættes som reguleringspris. Etablering af nye betonaltaner imod gaden, prissættes som reguleringsris. Arbejdet omfatter således alle nødvendige operationer på de nævnte bygningsdele for at opnå det beskrevne resultat. Såfremt der kræves ikke beskrevne mellemliggende operationer for at gennemføre istandsættelsen, skal disse være medregnet i tilbuddet. Alle mål som angivet på tegningsmaterialet skal kontrolleres på stedet da målene er ca. mål. Såfremt der er betydende forskelle fra tegninger til de faktiske forhold på ejendommen skal bygherrens tilsyn orienteres omgående således at der kan arrangeres nye løsninger. Produktionstegninger skal afleveres til godkendelse hos bygherrens tilsyn inden produktionen igangsættes. Inden kontrahering skal der af den vindende entreprenør forelægges en detaljeret arbejds- og tidsplan for de indeholdte arbejder. Ved eventuelle uafklarede detaljer afklares dette på byggepladsen med bygherrens tilsyn. Detaljer skal dog som hovedregel udføres i overensstemmelser med anbefalinger fra Byggeskadefonden, herunder anbefal ingerne som findes på hjemmesiden Udskiftning af tag Lokalisering Samtlige tagflader på ejendommen, mod Borgergade og Sankt Pauls Gade samt mod gård. Omfang Naturskiffertag på rupløjede brædder. Isolering af alle tagflader, inkl. tage og flunker på ekst. kviste. Blikarbejder Renovering af kviste Renovering af murede skorstene mm. Udskiftning af tagvinduer

4 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 4 af Nedrivning Den eksisterende spærkonstruktion skal genbruges. Den eksisterende tagbelægningen inkl. lægter, inddækninger osv. skal fjernes og bortskaffes. De eksisterende indvendige vægge på både loftet og spidsloftet skal fjernes jf. tegningerne, inkl. bæddebeklædning på murværk omkring skorstene. Lofterne på loftet skal nedtages og bortskaffes således at der kun er spær og den eksisterende gulvbelægning på spidsloftet tilbage, bemærk at etageadskillelsen imellem loft og spidsloft er efterisoleret med mineraluldsgranulat som skal fjernes sammen med lofterne. Nedtagning og bortskaffelse af tagrender, nedløbsrør, aftrækshætter og tagvinduer. Bemærk at der ikke er brandkamme imod naboejendommene hvorfor der skal udøves specielt forsigtighed når taget nedrives således at der ikke laves skader på nabotagene. Ventilationskanal fra wc- baderum skal fjernes fra i etagedækket over 4 sal og op. Ventilationskanal fra badeværelse på 5. sal skal fjernes på spidsloftet. Eksisterende faldstamme udluftninger fjernes også på loftet. Umiddelbart efter nedrivning af ventilationskanaler og faldstamme udluftninger skal alle kanaler og rør afdækkes på loftet midlertidigt for at undgå opfyldning med byggeaffald og lign. Der skal dog sikres at over- og undertryk kan udlignes. Gulvbelægning på lofterne fjernes ved de første 5 brædder langs begge facader, for inspektion af bjælkeender, dette skal også udføres i skunkene langs den eksisterende taglejlighed. Brædder gemmes og genmonteres i nødvendigt omfang efter imprægnering og udbedring af evt. rådskader. Ved genmontage af brædder udfyldes evt. hulrum over indskudsleren med isoleringsgranulat, således at hulrummet er fuldstændigt udfyldt i fuld dybde hvor der har været åbnet. Bemærk detaljetegning af endelig løsning ved tagfod. Efter nedrivning og rydning skal murkroner og trækonstruktioner oprenses og rengøres(støvsuges), hvorpå tilsynet tilkaldes for gennemgang af de blotlagte trækonstruktioner for både eventuelle råd- og svampeskader samt eventuelle konstruktive problemer. Der skal afsættes tid i tidsplanen til denne gennemgang Murerarbejder Skorstene Alle skorstenene bibeholdes og skal gennemgås fra dækket over 4. sal for de 2 imod Borgergade og fra dækket over 5. sals loftet for de 2 imod Sankt Pauls gade, forvitrede sten udskiftes, fuger omfuges og murværk filtses. Det murede fremspring som på ved den eksisterende tagkonstruktion sidder ca. 200 mm over tagryggen skal forhøjes yderligere 400 mm på de sider af skorstenen som vender imod tagryggene. Alle skorstene skal forsynes med nye betonafdækninger, enten støbt på stedet eller præfabrikerede. Afdækningerne udføres efter samme princip som de eksisterende der er udført med ca. 30 mm overhæng og drypnæse. Ved de 2 skorstene som ikke er i brug oplægges der afslutningsvist en betonplade til afdækning af åbningen, pladen logges på mørtelpuder således at der fortsat er ventilation i skorstenspipen. Brandmure på lofter Brandmurene afrenses fuldstændigt for løs og dårlig puds og filts. Skader i murværket udbedres ved ommuring af løse eller knækkede sten og dårlige fuger udfræses og fuges om således at murværket fremstår ensartet og glat inden det filtses. Dette udføres på hele gavltrekanten imod Borgergade 136 og imod Sankt Pauls gade 9 på den del der er imod spidsloftet. I tilbuddet skal være indregnet ny inddækning og tilpasning mod naboejendommene, se detaljetegning. Brandmurene skal stå i filtset murværk. Sten skal være kvalitet som klasse 22 eller bedre. Mørtel skal være KC 50/50/750.

5 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 5 af Tømrerarbejder Imprægnering Efter nedrivning og rengøring af konstruktionerne undersøges disse for råd- og svampeskader. Der foretages udbedringer af eventuelle skader og gennemføres imprægnering med Protoxsvamp i samtlige udsatte trækonstruktioner. Eventuelle skader udbedres efter medgået tid. Alt udsat træværk skal imprægneres med Protoxsvamp efter følgende fremgangsmåde: Bjælkeender og spærender, inkl. opskalning gives hver 6 stk. re-imprægneringsventiler (type 9,5 mm længde 35 mm) og disse trykkes min. 3 gange til mætning med imprægneringsmidlet. Alternativt udføres imprægneringen ved borehulsvanding som udføres med samme antal imprægneringer, huller i ø 16 i ca. halv dybde af tømmeres fulde tykkelsen. Overflader af samme sprøjtes/smøres samtidigt min. 3 gange til min. 75 cm fra spærfod. Imprægneringen foretages med min. 24 timers interval. Bjælkeremme og murremme imprægneres med 1 stk. Re-imprægneringsventil for hver ca. 150 mm i hele remmenes længde. Tagkonstruktionen Der leveres og monteres opretningsplanker, nye tagflader, isolering og dampspærre mm. Eksisterende spærkonstruktion udført som saddelspær med hanebånd skal forstærkes. Forstærkning udføres med konstruktionstræ C18 HxB = 295x45 mm. Forstærkningen påfores udefter jf. detaljetegningerne. Opretningsspær placeres jf. detaljetegninger. Alle nye trækonstruktioner skal omhyggeligt tilskæres uden skævheder eller manglende anlæg ved samlinger. Opretningsspær fastgøres til ekst. spær med NKT Climate spunskruer 6,0 x 100 pr. 200 mm. Skruerne placeres i zikzak på spærene. Samlinger ved tagryg og eventuelle samlinger på tagfladen samles med BMF hulplade 220 x 100 x 2 mm med 6 stk beslag skruer i hvert spær. Beslag skruer i størrelse 5,0 x 40 mm. Der monteres BMF vinkler nr. 90 med ribbeforstærkning ved samtlige remme og udvekslinger mm. Vinklerne fæstnes med 2 x 8 stk beslag skruer i størrelsen 5,0 x 40 mm. Overside af planker/spær oprettes efter snorslag. Overkant tagflader og tagfod skal være lige og rette. Underlag for undertaget udføres af rupløjede 25x125mm tagbrædder. Ved lægning af tagbrædder skal samlinger være spredt over spærene, dog må indtil 3 brædder over hinanden ikke have samling over samme spær. Flyverstød accepteres ikke. Disse krav gælder uanset anvisninger herom fra Træbranchens Oplysningsråd (TOR). Som udgangspunkt skal tagbrædderne håndsømmes idet fejlramte søm ikke kan accepteres. Tagbrædder fastgøres med firkantede søm 31/80. Såfremt der efter nærmere vilkår og aftale med tilsynet tillades brug af sømpistol skal der anvendes ringede pistolsøm GN 31/75. Der skal i tagbrædderne overalt være 1 søm i hvert spær. Taget udføres inkl. etablering af ventileret konstruktion vha. vindplade mm. Der udføres skotrender i overgangen imellem tagflader på gårdsiden. Skotrender udføres zinkbeklædte. Detaljer aftales endeligt med tilsynet når de gamle tage er fjernet. Som undertag for naturskifer anvendes underlagspap type Icopal Base 411P eller tilsvarende underpap med dokumenterede egenskaber. Banerne fastgøres med søm eller klammer samt klæbes eller svejses. Fabrikantens anvisninger følges nøje. Der henvises til vejledning nr. 3 fra Træbranchens Oplysningsråd. Ovenover alle gennembrydninger i undertaget ved kviste, tagvinduer, ventilationsrør og faldrørshætter mm skal der udføres vand aflednings render. Renderne føres til nabospærfag. På tagfladerne skal der ved alle kviste, tagvinduer og andre steder hvor det ventilerede hulrum under undertagsbrædderne afbrydes, monteres min. 1 ventilationsstuds pr. spærfag over og under afbrydningen. Ventilationsstudse leveres og monteres som Monarfol der iklæbes og tætnes for eventuelt vand på undertaget. Studse skal monteres med insektnet. For naturskifer arbejde se Blikkenslagerarbejde.

6 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 6 af 47 Der udføres underlag for skiferbelægningen jf. detaljetegninger. Der bruges T1 taglægter, 38 x 73 mm og imprægnerede afstandslister og arbejdet udføres i øvrigt jf. Forskrifter for materialer, udførelse og kvalitetssikring - NATURSKIFER af 1999 fra Boligstøttekontoret Plandirektoratet Københavns Kommune. (Tilgængeligt på internettet: Forskrifterne er vedlagt udbuddet. Snefangsrør ø 32 og ø 42 mm, udføres mellem tagfod og underlagsbrædder. Isolering leveres og indbygges i varierende tykkelser jf. de beskrevne og tegnede konstruktioner. Isolering leveres som mineraluld med maksimal varmeledningsevne på λ D = 34 mw/mk. Euroklasse A1, Ubrændbar stenuld. Dampspærre skal udføres med Isover, Vario Xtra(tidligere Vario Duplex). Gennembrydninger og samlinger tapes vandfast med systemgodkendt tape, specielflanger eller dampspærrekraver for gennembrydninger. Alternativt kan der fuges og fastklemmes med lister eller der kan bruges butyl bånd som fastklemmes med lister. Det valgte fastgørelsessystem skal forelægges tilsynet for godkendelse inden udførelse. Dampspærren skal over den eksisterende taglejlighed nedlægges på et lag isolering, ca. 45 mm som udlægges direkte på de blotlagte lofter og tilpasses stramt imod spærene. Inden udlægning af dampspærre skal de blotlagte lofter gennemgås for store søm og skruer der stikker igennem loftet, som skal skæres bort således at dampspærren ikke perforeres. Dampspærren skal enten udlægges henover de eksisterende spær og fasttapes således at der er ubrudt dampspærre over hele tagfladen inden opretningsspærene monteres, alternativt monteres opretningsspærene og dampspærren tapes og tætnes imod de nye opretningsspær. Endelig metode aftales og gennemgås i detaljer med tilsynet inden udførelse. På arealerne hvor der ikke er eksisterende taglejlighed monteres dampspærren jf. detaljerne indefra. Alle dampspærresamlinger skal udføres fuldstændigt tætte og være samlet med systemtape jf. producentens anvisninger. Generelt udføres tagopbygning som angivet på tegningerne, dvs inkl. varmeisolering, membraner, dampspærre, beslag, lægter mm. Arbejdet udføres jf. ovenstående og jf. pkt. 2 Betingelser for arbejdet i nærværende beskrivelse samt ifølge producenters forskrifter. På 5. sal monteres der under dampspærren spredt lægteunderlag af 45 x 95 mm lægter som oprettes og monteres pr. 450 mm CC, befæstigelser udføres med spånpladeskruer 6 x 140 mm, 2 befæstigelser i samtlige spær. Der krydsisoleres med 95 mm mineraluld kl. 34 og endelig vægbeklædning udføres jf. detaljerne. Vægbeklædning udføres af 2 x 12.5 mm gipsplade, dog skal der på skunkvægge beklædes med 12 mm OSB plade som underste lag. Pladerne afsluttes klar til malerbehandling. På spidsloftet monteres der under spærene opretning og spredt bræddeforskalling af 21 x 100 mm forskallingsbrædder, som oprettes og monteres pr. 300 mm CC, befæstigelser udføres med skruer 5 x 65 mm, 2 befæstigelser i samtlige spær. Der afsluttes med 1 x 12,5 mm fiber gipsplade af typen Fermacell. Skunklemme Der medregnes levering og montering af 3 stk. skunklemme af typen Push-up inspektionslem fra Knauf Danogips i størrelsen 500 x 500 mm. Lågen leveres med 2 lag gips og malerbehandles som resten af gipslofterne. Nøjagtig placering aftales med tilsynet på stedet. Kviste Der er 10 kviste på ejendommen som alle skal renoveres jf. det nedenstående. Kvisttage. Tagfladerne på kvistene skal isoleres med 175 mm Kingspan PIR isolering kl. 22, den eksisterende tagkonstruktion oprenses og støvsuges hvorpå der monteres ny dampspærre oppefra. Dampspærren udføres med Vario Xtra fra Isover og tapes til spær og facade med systemgodkendt tape. Der monteres nødvendige opretningsspær, der isoleres og tagfladen genetableres som ventileret konstruktion, med spredt bræddeforskalling og zink beklædning.

7 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 7 af 47 Bemærk at der pga. af det stive isolering er ekstra vigtigt med korrekt tilskæring så der ikke efterlades revner og åbninger i isoleringslagene. Der skal udføres en prøve kvist hvor tilsynet tilkaldes for godkendelse af det udførte isoleringsarbejde inden der lukkes. Kvistflunker. Flunkerne på alle kvistene skal isoleres med 100 mm Kingspan PIR isolering kl. 22. De eksisterende flunkekonstruktioner åbnes udefra og oprenses og støvsuges hvorpå der monteres ny damspærre udefra. Dampspærren udføres med Vario Xtra fra Isover og tapes til konstruktionerne med systemgodkendt tape. Der monteres nødvendigt lægteunderlag, der isoleres og flunken afsluttes som ventileret konstruktion med spredt bræddeforskalling og zinkbeklædning. Bemærk at der pga. af det stive isolering er ekstra vigtigt med korrekt tilskæring på et meget lille overmål så der ikke efterlades revner og åbninger i isoleringslagene. Der skal udføres en prøve kvist hvor tilsynet tilkaldes for godkendelse af det udførte isoleringsarbejde inden der lukkes. Kvistfronter. Træbeklædningen på kvistfronterne udskiftes til ny Okume X finer, 15 mm. Krydsfiner tilpasses og malerbehandles på alle sider inden montagen jf. MBK anvisningv 5389 D1, og malerbehandles en ekstra gang efter montagen. Nye lofter imellem hanebånd på 5. sal. I de nye beboelsesarealer på 5. sal skal der overalt etableres nye isolerede lofter imellem de eksisterende hanebånd. Efter nedrivningsarbejderne er færdige gennemgås hanebåndsbjælkerne for søm og skruer mm som fjernes overalt. Hanebåndene afrenses og rengøres. Der monteres lægte underlag imellem hanebåndene op imod det ekst. gulv på spidsloftet, underlaget udføres af 45 x 95 mm lægter, oprettet. Der isoleres imellem lægterne med 95 mm kl.34 mineraluld. Isoleringen tilpasses stramt imod konstruktionerne. Lofterne afsluttes med 3 x 12,5 mm gipsplade som fuges med acrylfuge imod hanebåndene i hvert lag for lufttæthed. Loftet afsluttes klar til malerbehandling. Over vådrum udføres begge gipslag i vådrumsgips. Reguleringspris, nye lofter i ekst. taglejlighed. Som reguleringspris afgives tilbud på at fjerne de eksisterende lofter i den eksisterende taglejlighed og monteres nye lofter som angivet herover. Der medregnes eksisterende lofter udført som bræddeforskalling på hanebåndene, puds på rør på bræddeforskallingen og nyere nedforskallede gipspladelofter med 2 lag gips under de gamle lofter. Etageadskillelsen er uden indskud men er fyldt op med mineraluld i form af granulat. El installationer, afmontering og genmontering i nyt loft udføres efter medgået tid udenfor tilbuddet. GV 95, Forsatsvæg imod eksisterende gavle imod Sankt Pauls gade nr. 9 på spidsloftet og Borgergade nr. 136 på spidsloftet. Forsatsvæggene udføres som Gyproc XR 70/70 (450) 2-0MO, opsat 100 mm fra murværket således at der er plads til minimum 170 mm isolering, mineraluls kl. 34. Der isoleres således at hulrum udfyldes med mineraluld. Der ilægges dampspærre i væggen som afsluttes tapet sammen med dampspærren i taget og sammen med gulvkonstruktionen ved bunden. Nye gulve på spidsloft Efter at spidsloftet er ryddet gennemgås gulvet for skader som udbedres og løse gulvbrædder mm som fastskrues.

8 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 8 af 47 Derpå udlægges der dampspærre direkte på det ekst. gulv, type som beskrevet under tagkonstruktionen, ovenpå udlægges nyt gulv af typen Aquapanel floor MF 33 mm inkl. mineraluldsplade, gulvet lægges flydende jf. producentens anvisninger. Ved trappehul og døradgang til naboejendom afsluttes alle kanter med egnet alu skinne således at kanter beskyttes imod skader og fastholdes. Skinnen skal være i en størrelse så den kan fastskrues både oven på gulvet og imod lysningerne. Inden gulvet lægges udføres opretning med tørgranulat som hører til systemløsningen til Aquapanel floor, ligesom samlinger, fisk, lim osv. Alt sammen skal være en del af systemløsningen. Alt udføres jf. producentens anvisninger. Gulvene afsluttes med en X-finer gulvplade i 15 mm, pladen skal indeholde min. 5 lag finer. Pladen lægges flydende og limes i alle samlinger. Der skal udskæres i gulvet for el ledning der er ført oven på gulvet på spidsloftet, og tilpasses omkring den. Efter gulvet er etableret udføres der afdækning af ventilationsrør der føres umiddelbart over gulvet. Afdækningen udføres i brædder og skal dække både sider og over rørene. Der etableres underlag af lægter. Nye platforme til nye ventilationsmaskiner I hver ende af spidsloftet imod de eksisterende skorstene som benyttes til ventilationsanlæggene skal der etableres nye platforme i ca. 2,3 m højde over det nye gulv på spidsloftet. Platformene udføres vha. 2 x 2 nye hanebånd udført i 45 x 125 mm spærtræ med stikspær imellem pr. 600 mm hvorpå der udlægges 22 mm gulvspånplader som skruesmonteres ned i spærtræet. På spånpladerne udlægges en betonflise alternativt en betonudstøbning som underlag for de nye ventilationsmaskiner. Flisen eller udstøbningen skal veje minimum 30 kg og have et areal på min. 400 x 400 mm, nøjagtig placering af flisen eller udstøbningen skal koordineres med ventilationsentreprenøren. Der skal leveres en alu stige som tilpasses ventilationsplatformene, således at den kan hægtes på kanten af platformene ved service på anlæggene. Stigen placeres løst på spidsloftet, placering efter aftale med bygherrens tilsyn. Ændring af stol under skorsten imod Sankt pauls gade 9 på spidsloft De 2 skråstivere under stolen ved skorstenen imod Sankt Pauls gade nr. 9 skal erstattes med 2 nye som er højere således at adgangen til arealet bag ved skorstenen forbedres. De nye skråstivere udføres i 125 x 125 mm heltømmer. Ved top og bund af de nye skråstivere monteres en veksel imellem de 2 nærmeste spær og hanebånd, vekslen udføres i spærtræ 45 x 195 mm og skruemonteres i de eksisterende spær og hanebånd med 2 spunskruer 6,0 x 120 mm pr. spær/hanebånd. Selve de nye skråstivere skruemonteres med 2 stk. spunskruer 6,0 x 150 mm i hver ende. Under udskiftningen skal skorstenen understøttes solidt og ordentligt. Der må kun skiftes 1 støtte ad gangen. Understøtning gennemgås med tilsynet inden udførelse. Nye pulterrumsvægge Ekst. vægge er fjernet jf. nedrivningsafsnittet, her medregnes alle nye vægge på spidsloftet.. Efter at loftet er ryddet og der er udført nye gulve og nødvendige reparationer af vægge og skorstene mm skal den nye pulterrumsindretningen etableres. Der bruges trådgitter skillevægge. Entreprenøren skal fremsende tegning med disponering af de nye pulterrum til godkendelse hos tilsynet. Disponeringen skal følge den foreslåede i tegningsmaterialet, men skal optimeres/tilrettes de egentlige forhold, dvs. leverandøren opmåler efter nedrivning og fremsender arbejdstegninger til endelig godkendelse af tilsynet.

9 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 9 af 47 pulterrumsindretning udføres som Troax UX 450. Der skal monteres vægge til en højde af 2,5 m. Se ark. tegning for layout. Hvert pulterrum skal have separat dør monteret med hængelåsbeslag, døre skal være trådgittersystem som væggene. Vægge og døre skal monteres så der er luft både over og under væggene. Alle nødvendige beslag, samlestykker osv. nødvendige for den fulde leverance og montage skal være indeholdt i tilbuddet. Pulterrummene skal leveres og monteres ifølge producentens anvisninger. Der skal på alle pulterrumsdøre leveres og monteres nummerskilt inkl. numre, nummerering efter aftale med tilsynet. Trappe og dør til spidsloft. I forbindelse med etableringen af nye pulterrum skal adgangsvejen, trappen vendes. Den eksisterende trappe nedtages og der leveres og monteres en ny trappe. Trappen leveres lukket, udført i fyrretræ med lakerede trin, og hvide vanger samt stødtrin. Der leveres og monteres separat håndfang i trappeopgangen, udført i lakeret fyrretræ. Det eksisterende trappehul skal flyttes ca. 1 m ind imod loftrummet og der skal derfor medregnes udveksling i bjælkelaget, både på siden og for enden af det nye trappehul ligesom det eksisterende trappehul skal lukkes i arealet som ligger ude i trappeopgangen. Her skal medregnes bjælkelag, loftforskalling, gipsloft, isolering og gulv på loft, i et areal på ca. 1 m². Ved etablering af det flyttede trappehul skal der medregnes nødvendig midlertidig understøtning og forstærkning af bjælkelaget. Der udføres gipspladevægge om trappen og fladt imod undersiden af trappeløbet på 5. sal som Danogipsvæg VE MR 45 AA/AA M45. Ved adgangen fra trappeopgangen til den nye trappe monteres ny dør af typen, Swedoor BD30 DB 35 M med fyldninger som de eksisterende lejlighedsdøre, og monteres jf. producentes anvisninger. Der leveres og monteres almue gerechter i stil med de eksisterende. Dør, karm, tilsætninger og gerechter skal leveres formalede i RAL Døren beslås som de eksisterende døre i opgangen med messing greb af typen Randi 3010 og messing dækplade da der ikke skal lås imod spidsloftet. Udskiftning af tagvinduer. 10 stk. eksisterende tagvinduer i tagfladerne mod gader og gård på spidsloftet udskiftes til VELUX GVO tagvinduer. Nye tagvinduer imod nye beboelsesrum og i ekst. badeværelse og trappeopgang Imod gårdsiden anvendes der Velux type MK 08 GPL og FK 06 - GPL. Vinduerne er tophængte og skal leveres hvide indvendigt(ral 9010) og med Velux standard aluminium overflade udvendigt. Der skal anvendes standardinddækninger, skjult inddækning til skifertage. Der skal overalt anvendes BDX isoleringssæt incl. undertagskrave. Sammenbygning jf. producentens anvisninger. Der skal medregnes i alt 2 stk. MK 08(i nye beboelsesarealer), 2 stk. FK 06(i opgang og på ekst. toilet) og 10 stk. GVO vinduer. I de nye beboelsesrum, i trappeopgangen og i taglejligheden skal der monteres nye lysningspaneler udført af 1 lag 13 mm vådrumsgipsplader. Der skal monteres hjørnebåndsforstærkninger i overgangen mellem vægbeklædningen og de nye vindueslysninger, i trappeopgangen afsluttes de nye lysninger med en 30 x 30 mm hjørneliste i malet træ(ral 9010) således at der ikke skal udføres arbejde på de ekst. vægge/loftflader. Velux lysningspaneler tolereres ikke. Lysninger skal i de nye beboelsesrum afleveres klar til malerbehandling. Bemærk at de 2 FK 06 vinduer skal erstatte ekst. vinduer som er mindre hvorfor der skal etableres større lysning end der er pt.

10 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 10 af 47 Nyt aflåseligt skab ved el tavle i opgang På den øverste repos sidder der en el tavle til den ekst. taglejlighed. Der skal leveres og monteres skab omkring denne som skal monteres med 6 stiftet rukolås. Skabet inkl. låge leveres i glat hvid finish. Skabet skal indv. være minimum 250 mm bredt, 600 mm højt og 200 mm dybt. Der medregnes udskæring for tavle og ledninger mm. Skabet skal monteres indefra og afslutningsvist fuges imellem korpus og væg med hvid acrylfuge Elarbejde De eksisterende lysinstallationer på loft og spidsloft skal demonteres og bortskaffes. Der skal etableres ny el installation på spidsloftet i form af ny belysning bestående af 6 stk. grundarmaturer som tændes vha. 2 stk. PIR følere, fordelt med henholdsvis 3 armaturer på hver føler. Der monteres derudover 4 stk. 220 V udtag. Der skal etableres strøm til de 2 nye ventilationsanlæg. Vedr. el arbejde i den nye beboelsesarealer skal der prissættes jf. elplanerne, ved lejligheden 4. tv og 5. tv. Skal der etableres ekstra dørtelefon umiddelbart over den interne trappe på 5. sal som er tilsluttet det eksisterende system. Forsyning etableres til de nye beboelsesarealer i de 2 eksisterende lejligheder fra lejlighedernes eksisterende tavler, inkl. nye grupper til de nye arealer. Ved 4tv sidder den eksisterende tavle i entre og ved 5th sidder den eksisterende tavle i opgangen ved indgangsdøren til lejligheden. Der leveres og monteres 2 stk. røgdetektorer i lejligheden 4 tv og 5tv på 4. sal og 5. sal, placering aftales med tilsynet. Der leveres og monteres 1 stk. røgdetektor i lejligheden 5. th i de nye beboelsesarealer. Røgdetektorer tilsluttes 230V og udføres med batteri backup. Der skal etableres udligning i det nye vådrum på 5. sal. På badeværelset og på toilettet skal der leveres og monteres 3 stk. 230V spots med GU10 fatning til anvendelse af LED lyskilder af type som Marabella kipbar med bagdåse. Hvis det er påkrævet ved indbygning i tagkonstruktionen skal der medregnes safeboks til indbygningen. Nøjagtig placering aftales med bygherrens tilsyn ed udførsel Blik- og vvs arbejder Div. inddækninger, overgang i tag ved opskalning, skotrender, vandrender ved kvistsider, fodblik, kvistflunker, kvistplatter og kvisttage. Ventilations- og varmeanlægsarbejder Nye aftrækskanaler, ventilationsarbejder og faldstammeudluftninger. Rheinzink, valsblank. Min. 0,8 mm. Ved inddækninger med løskanter, vindskeder og lign. på 100 mm eller større skal der anvendes 1 mm zink. Ifølge producentens anvisninger for rheinzink stående vinkelfals, ventileret facade inklusive skillelag og spredt bræddeunderlag på kvistflunker, under platter og tage. Der skal indbygges ekspansionsstykker jf. producentens anvisninger. Antal hafter og afstande imellem hafter jf. producentens anvisninger. Ved alternativer til Reinzink skal der leveres dokumentation for at kvaliteten er den samme eller bedre. Fuge imellem zink og andre bygningsdele skal udføres med syrefri, plastisk fuge. Fugemasse med hårdhed efter hærdning min. 15 shore A. Materialet skal kunne optage bevægelser på 25% af fugebredden til tryk, 25% af fugebreddeb til træk og 50% af fugebredden til forskydning. Fugeunderlag som polyethylenskum med lukkede celler og diffusionstæt membran. Bagstopning = mineraluld. Bag fugeunderlag udføres udluftet fuge. Fugefarve efter godkendt prøve.

11 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 11 af 47 Ved brandmure, og dermed niveauspring imellem tagfladerne udføres zinkinddækninger jf. principdetalje. Der skal stilles 10 års garanti for dilatationsfuger. Omkostninger for garantiudstedelse skal være indregnet i tilbudet. Garantien skal være forsikringsdækket og omfatte: materialer, udførelse samt følgeskader på bygning. Ny zinkbeklædning på taget over kviste. Zink efter samme forudsætninger som i foranstående afsnit. Ifølge producentens anvisninger for rheinzink stående dobbeltfals, ventileret tagflade inklusive struktureret skillelag. Imod facaden indfræses zinkinddækninger og fuges. Der skal stilles 10 års garanti for dilatationsfuger. Omkostninger for garantiudstedelse skal være indregnet i tilbudet. Garantien skal være forsikringsdækket og omfatte: materialer, udførelse samt følgeskader på bygning. Naturskifertag inkl. inddækninger, drypnæser mm Til det nye tag skal der som tagbelægning på de skrå tagflader anvendes naturskifer af god kvalitet på både gade- og gårdside. Skiferen leveres som Cupa 12 eller tilsvarende. Det skal ved tilbuddet oplyses, hvilken skifertype der tilbydes og der skal fremlægges prøver. Skifer skal leveres og oplægges i størrelsen ca. 300 x 600 mm. Der skal udføres en prøveoplægning på m² som skal godkendes af bygherrens tilsyn. Skifertaget skal oplægges i henhold til Forskrifter for materialer, udførelse og kvalitetssikring - NATURSKIFER af 1999 fra Boligstøttekontoret Plandirektoratet Københavns Kommune. (Tilgængeligt på internettet: Forskrifterne er vedlagt udbuddet. Nye snestop. Der skal leveres og monteres nye galvaniserede snestoppere på begge sider af bygningen. Snestop i 25 x 6 mm fladstålsbøjler pr. max. 600 mm. Hver bøjle skal fastgøres i 2 lægter. Skinner udføres i 26 x 6 mm fladstål. Alle dele skal være galvaniserede. Nye tagrender og nedløbsrør. Tagrender og nedløb udføres i zink i kvalitet som Rheinzink. Nederste 2 m over brønd udføres i rustfrit stål som Loro-X, inkl. bøjning og udløb på fortov i rende. Tagrender i størrelsen 127 mm og nedløb i ø 87 mm, begge dimensioneres endeligt af entreprenøren i samråd med tilsynet, inden bestilling og levering. I overgang mellem nedløb af zink og stålrør skal monteres egnede gummimanchetter. Øvrigt tilbehør som hængselstifter, rendejernskonsoller mm skal være korrosionsbeskyttet. Hængselstifter monteres med maks. afstand 2 m. Over hængselsstifter skal monteres vulstringe. Stålrør og nedløbsrør skal være udformet således at disse let kan afmonteres for rensning af nedløbsbrønde.

12 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 12 af 47 Faldstammeudluftninger inkl. hætter. Faldstammer skal forlænges/trækkes og føres til separate hætter for hver stamme med udmunding over tagfladen på den øvre del af taget, dvs. over tagetagen over spidsloftets vinduer. Der er på ejendommen 3 stk. faldstammer som skal udluftes. Hætter skal udføres af zink inkl. inddækninger. Der skal udføres tætning således, at fygesne ikke kan trænge ind mellem ventilationskanaler og tag. Endelig udformning af taghætter skal godkendes af tilsynet inden udførelse. Aftrækskanaler og ventilationsrør. Samtlige kanaler skal forlænges/trækkes og føres til de nye ventilationsanlæg, både fra det eksisterende badeværelse i den eksisterende taglejlighed samt fra det eksisterende badeværelse på 4.tv. samt fra det nye badeværelse, det nye toiletrum samt det nye køkken. Alle rør skal udføres i ø 100, stål (spirorør). Ovegange skal samles og fuges for fuldstændig lufttæthed. Kanalerne skal effektivt tætnes og kondensisoleres. Ved udførelse af ventilationsrør skal der i taget på spidsloftet monteres 2 ekstra ø125 mm spirorør som betjener spidsloftet. Rørene afsluttes med kontrolventil under den nye tagkonstruktion til ventilering af spidsloftet. Hætter skal udføres af zink med inddækninger af fortinnet riflet zinkplade. Hættert skal være lukket med net. Der skal udføres tætning således, at fygesne ikke kan trænge ind mellem ventilationskanaler og tag. Endelig udformning af taghætter skal godkendes af tilsynet inden udførelse. Ventilationsanlæg på spidsloft, 2 stk. De- og genmontage af ventilationsanlæg på spidslofter, inkl. nødvendig tilpasning og forlængelse af rør mm. De 2 eksisterende ventilationsanlæg demonteres og bortskaffes. Der leveres og monteres 2 nye anlæg af typen Exhausto boksventilator BESF o/m 1 x 230V, anlæggene monteres med konstanttrykregulator MAC12 med modbus-kommunikation inkl. analog tryktransducer type MAC12XTP, 2 m måleslange samt målestuds. Anlæggene skal monteres på nye platforme under kip oppe på spidsloftet(platforme udføres af tømreren). Der skal medregnes lyddæmpere, brandspjæld, kanaler på spidslofter, kondensisolering mm til fuldt og komplet anlæg som opfylder alle myndighedskrav. Anlæggene tilsluttes ved eksisterende tilslutninger i de 2 skorstene som bruges til det eksisterende ventilationsanlæg. Rørføring til eksisterende badeværelse på 5. sal og nyt badeværelse på 5. sal, nyt toilet og køkken tilsluttes til systemet. Ventilationen på nyt badeværelse og toilet afsluttes med kontrolventil i loftet og i det nye køkken afsluttes der i den nye emhætte som leveres og monteres i køkkenet. Der skal medregnes justering og indkøring af de nye ventilationsanlæg inkl. justering af ventiler i alle lejlighederne. Varmeanlæg i nye beboelsesrum, radiatorer Der skal leveres og monteres 7 stk. radiatorer af typen Ludvig plan radiator, i højde af 500 mm nr. 22. Radiatorerne forsynes med Danfoss radiatortermostat institutionsmodel. Der medregnes nødvendig rørføring i ø 15 mm rør, fremført fra henholdsvis etagen nedenunder i lejligheden 5. sal tv og fra den eksisterende tagbolig 5. th til de nye arealer tilhørende denne bolig. Fremføring aftales i detaljer ved udførsel med bygherrens tilsyn. Nødvendige gennemboringer, tilpasninger, gennemføringsrør i etagedæk, rundeller, bøsninger mm skal være medregnet. På 5. sal kan ventiler mm monteres i skunkvægge. Der aftales placering med bygherrens tilsyn og tømreren udfører inspektionslem.

13 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 13 af 47 Der medregnes teknisk isolering af ledninger. Der kontrolmåles inden bestilling af radiatorer. Radiatorer leveres færdigmalede. Entreprenøren skal vedligeholde inddækningen af disse under byggeriets gang med pap eller anden afdækning. Radiatorer ophænges på standardbæringer og forsynes med afstandsholdere. Ophængningen skal være udført således, at radiatorer er i lod og vage, og at optagelse af ekspansion kan ske uden at gøre bæringerne løse. Nødvendig boring og udhugning for bæringer skal medregnes. Alle radiatorer forsynes med luftskrue. Luftskruen monteres for bekvem betjening og opsamling af vandsprøjt. Reguleringsventiler monteres i henhold til leverandørens anvisninger. Varmeanlæg på nyt badeværelse, gulvvarme Der skal leveres og monteres gulvvarmesystem i det nye badeværelse i taglejligheden th. Gulvvarme systemet udføres i 18 mm Pex rør indstøbt i gulvpladen og reguleres med en returventil. Returventil placeres i cisternevæg ved siden af toilettet ca. 200 mm over gulvet. Placering af varmerør koordineres med mureren der støber gulvet. Rør skal fæstes med dertil beregnede beslag eller lign. Fremføring af varmerør føres fra skunkrum under de nye gulve til badeværelset Nye beboelsesrum på 5. sal. Lokalisering: 5. sal tidligere pulterrumsarealer Omfang: Etablering af nye gulve inkl. brand og lydisolering mod underbo. Levering og montering af ny intern trappe imellem 4. og 5. sal. Nye vinduesplader, i ekst. kviste og ved nye tagvinduer. Montering af nye vægge og døre. Nye trægulve i beboelsesrum I alle de nye beboelsesrum på 5. sal skal lægges nye fyrretræstrægulve i kvalitet og udseende som Siljan Nature. Inden udlægning af nye gulvbrædder fjernes de eksisterende gulvbrædder og bortskaffes. I arealerne som tillægges lejligheden 4. tv udføres der nye gulve jf. det følgende, Gulvbrædderne skal være mindst 30 mm tykke for at kunne spænde uden nedbøjning ved den store bjælkeafstand. Der skal regnes med 180 mm brede gulvbrædder. Der skal forelægges prøver på brædderne inden bestilling, og med tid til at bygherren vurderer det foreslåede gulv. Gulvbrædderne udlægges på opretningslister på eks. bjælker. Gulvene skal rettes op, men ikke nødvendigvis lægges i vage afhængig af bjælkernes højdeforhold. Inden gulvet lægges skal der ved facaderne isoleres imellem de eksisterende bjælker for at sikre fuldstændig udfyldte hulrum i den første halve meter fra facaderne. I arealerne som tillægges den eksisterende taglejlighed 5. th. udføres de nye gulve som lydgulve i klasse C jf. SBI anvisning 243, side 49 figur 11 og figur 12, detalje vedlagt udbud. Svingningsdæmpere skal nedfræses i oversiden af de eksisterende bjælker for minimal ekstra højde på det nye gulv. Gulvstrøer skal leveres som laminerede for minimal højde, ca. 40 x 39 mm.

14 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 14 af 47 Fodpaneler leveres og monteres som angivet under separat punkt. Efter udlægning af gulvene skal der foretages en let afslibning som forberedelse for efterbehandling. Efterbehandling skal være indregnet i tilbuddet. Det oplyses senere om gulvene i de enkelte rum skal ludbehandles, behandles med olie eller lakeres. Beboerne skal valgfrit kunne beslutte dette. Sluttelig skal der udlægges plastic og kraftigt gulvpap til beskyttelse af gulvene. Ny intern halvsvingstrappe fra 4. sal til nyt beboelsesrum i tagetagen samt trappelysninger. Det påhviler entreprenøren selv at lade opmåle og ordre trappen. Der skal leveres nye trappe til lejligheden på 4. sal tv. Der skal påregnes på et tidligt tidspunkt i byggeriet, inden hultagning i etageadskillelsen, foretaget prøvehul i etageadskillelsen for højdemål med hensyntagen til trappehøjde i forhold til nye trægulve i loftsetagen Trappen skal principielt placeres mellem bjælkerne i etageadskillelsen, men der skal påregnes udført veksel og laskeforstærkning af bjælker i bjælkelaget for udvidelse af trappehullet afhængig af de eksisterende bjælkers nøjagtige placering. Udførelse af veksel skal være indregnet i tilbuddet. Der regnes med 80 cm brede åbne fyrretræstrapper med fyrretræstrin. Dog skal trapperne have stødtrin på de øverste trin, hvor trapperne gennembryder loftet over 4. sal. Trapperne skal være af 1. klasses kvalitet. Der regnes med trapper fra De forenede trappefabrikker eller Timberman eller af tilsvarende dokumenteret kvalitet. Der skal anvendes halvsvingstrappe i henhold til tegningerne Trappen skal påregnes at have balustre og håndlister efter bygherrens valg, udfra leverandørens sortiment. Der leveres sammen med trapperne gelændre med håndliste og balustre for afslutning af trappehul på 5 sal jf. tegninger. Overfladebehandling som lak-, lud- og oliebehandling eller maling skal aftales med beboeren. Ovennævnte muligheder skal være indregnet i tilbudet. Trappehulslysninger udføres af min. 18 mm MDF-plader. Afslutning imellem lysninger og lofter skal aftales med tilsynet. Der skal være indregnet efterreparationer af stuk og pudsede lofter på 4. sal, hvor trapperne opsættes. Diverse efterreparationer og tilpasninger på både 4. sal og 5. sal skal være indregnet i tilbudet. Gennembrydning af etageadskillelse for opsætning af trapper skal planlægges udført i afslutningen af byggeriet efter færdiggørelse af øvrige byggearbejder på 5. sal, idet beboerne fortsat bebor lejlighederne på 4. sal. Tidsplan for afsluttende arbejder i lejlighederne og varsel før gennembrydning af etage-adskillelsen skal afgives senest 14 dage før gennemførelse. Der efterrepareres og forberedes til malerbehandling af hele loftet i rum hvor nye indvendige trapper imellem de 2 etager placeres. Der udføres malerbehandling på 4. sal af hele loftet i rum hvor nye indvendige trapper imellem de 2 etager placeres. Vinduesplader Ved de 5 eksisterende kviste og de 2 nye tagvinduer skal der leveres og monteres nye vinduesplader. Vinduespladerne skal leveres i 22 mm affasede MDF plader lakerede, hvide RAL 9010.

15 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 15 af 47 GV 245, Nyt lejlighedsskel Lejlighedsskel udføres som Gyproc XR 70/70x2 (450) 3-3 M140 og føres op til underside af tagfladen jf. regler i bygningsreglementet om brandsikring ved brandcelleafgrænsning. Væggene udføres omhyggeligt med lydfuger. Der skal leveres og monteres limtræsbjælke i størrelsen 140x200 mm som udlægges under det nye lejlighedsskel til bæring af væggen. Såfremt der i midterlinjen ved det nye lejlighedsskel ligger en eksisterende gulvbjælke kan LT bjælken udelades. GV 120, Indvendige skillevægge Indvendige skillevægge udføres som Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45, væggene udføres jf. producentens anvisning. Imod vådrum udføres skillevæggen med 2 lag vådrumsgips. Ved fremtidigt køkken og ved håndvaske og andre installationsgenstande i badeværelser erstattes det inderste lag gips af en 12 mm OSB eller X finer plade. Bemærk at den nye væg i lejligheden 5. th imellem den eksisterende lejlighed og de nye arealer placeres lidt inde i den eksisterende lejlighed og derfor skal det eksisterende gulv skæres således at samlingen imellem det eksisterende gulv og det nye bliver under denne væg. Bemærk at den indvendige skillevæg i de nye beboelsesarealer i lejligheden 5. th. skal prissættes som en reguleringspris, prissætningen udføres inkl. dør, gerechter og fodpaneler. GV 85, påforing på ekst. væg På væggen imellem trappeopgangen og loftsrummene udføres en påforingsvæg, væggen udføres som som Danogipsvæg VE MR 45 --/AAA M45, væggene udføres jf. producentens anvisning. Imod vådrum udføres væggen med 2 lag vådrumsgips. Ny lejlighedsdør fra trappeopgang. Den eksisterende adgangsdør til loftrummene skal udskiftes da den er for bred til den nye indgang. Den nye dør monteres ny dør af typen, Swedoor BD30 DB 35 M med fyldninger som de eksisterende lejlighedsdøre, og monteres jf. producentes anvisninger. Der leveres og monteres almue gerechter i stil med de eksisterende. Dør, karm, tilsætninger og gerechter skal leveres formalede i RAL Døren beslås som de eksisterende døre i opgangen med messing greb af typen Randi 3010 og messing cylinderring og ny 6 stiftet ruko lås, leveret med 3 nøgler. Indv. døre. Indv. døre leveres og monteres som standard M9 Trehøje 40 mm massive fyldningsdøre med rustfast standard beslåning og besætning og gerechter som leveres som almuetype ca. 115 mm bred, formalede i RAL 9010, de stiftes på karmene, gæringer limes og stiftes. døre leveres med let nøgle. I den nye væg imellem den eksisterende loftlejlighed og de nye beboelsesrum tilhørende samme lejlighed skal der leveres og monteres en M18 dobbeltdør i samme type. Ved 18M døren skal niveauforskel imellem det eksisterende gulv og det nye gulv delvist optages under fodpanelet som skal medregnes tilpasset på undersiden for dette. Fodpaneler, vindues- og dørlister mm Der leveres og monteres nye fodpaneler i alle rum på 5. sal. Fodpaneler leveres som 125 mm kvartstafprofiler. Øvrige nødvendige lister og tilpasninger mm skal være indeholdt i tilbuddene, udseende af disse aftales med tilsynet.

16 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 16 af 47 Etablering af nye kvistaltaner Der skal afgives reguleringspris på udførelse af kvistaltaner i de eksisterende kviste, henholdsvis i 2. og 3. fags kvistene. Inden kvistaltanerne etableres fjernes de eksisterende gulvbrædder, indskudsleren og indskudsbrædderne i området. Området oprenses og støvsuges. Der isoleres med 200 mm mineraluld imellem bjælkelaget og 50 mm henover bjælkerne. Isoleringen afdækkes med vindtæt pap og vindbræt ind mod indskuddet under beboelsesrummets gulv. Der udlægges kiler af trykimprægneret konstruktionstræ, således at der skabes minimum 1:40 fald fra kvistbagvæg til tagfod. Kilerne udføres med ventilationsåbninger efter aftale med tilsynet. Der kan evt. anvendes præfabrikerede ventilationsbånd af riflet galvaniseret stål. Der etableres min. 50 mm ventilationsspalte som er forbundet med ventilationsspalten i sidevægge. Opbygning ved sidevægge etableres i spærtræ som opretningsplankerne på taget og der isoleres med 245 mm mineraluld kl. 35, monteres dampspærre, og vindpap udvendigt og afsluttes som ventileret konstruktion. Der etableres opkant under altandøren. Altanbunde udføres med underlag af 25 mm rupløjede brædder monteret jf. tagbeskrivelsen. Der udlægges fygesne- og insektgitter mellem murkrone og underlags-pladen. Blikkenslager monterer fodblik med afløb til tagrende. Altanbunde påsvejses underpap PF 3500 SBS og overpap PF 5000 SBS. Papafdækningen skal føres 150 mm op langs sider og under fremtidig altandør. Overgange mellem tag og sider skal i særlig grad sikres mod utætheder efter nærmere aftale med tilsynet. De indvendige altanflunker udføres som ventileret konstruktion, med spredt bræddeforskalling og zinkbeklædes. Over altanbund udlægges på puder/strimler af overpap, PF 5000 SBS strøer/underlagsbrædder for altandæk, terrassebrædder eller tremmeriste samt strøer/underlagsbrædder af træsorten Yellow Balau eller Bangkirai. Træet skal være certificeret. På forsiden skal der monteres fuglegitter imellem strøerne eller der udføres et lodret afdækningsbræt efter aftale med tilsynet. Belægningen skal udføres så den kan tages op ved rensning af altanernes undergulv. Belægningen skal fastskrues med 2 rustfaste skruer i hver strø for at modvirke at terrassebrædderne slår sig. Revnede brædder skal straks udskiftes. Den samlede belægning skal fæstnes med et beslag i hver side således at den ikke rykker sig under brugen, den skal kunne afmonteres for rengøring under belægningen. Stålværn ved kvistaltaner Der skal afgives reguleringspris på levering og montering af varmgalvaniserede stålrækværker med lodrette runde stålbalustre til kvistaltanerne. Værnene placeres yderst på altanerne således at de fremstår over tagfladen og har et vinkelstykke der møder væggene på siden af tagterrasserne. Det påhviler entreprenøren med baggrund i principtegning at foretage nøjagtig opmåling på stedet inden produktion af værn. Inden udførelse skal tilsynet godkende arbejdstegninger til værnene. Den frie højde fra overkant gulvbelægning til top af værn skal udgøre 110 cm. Fronten på altanværnene skal fastgøres i siderne til væggene med gennemgående rustfrie mindst 12 mm bolte på en sådan måde at der ikke opstår utætheder. Der skal udføres befæstigelse således at der kan optages bevægelser fra værnene. Værnenes foreslåede befæstigelser og endelig detaljering fremlægges for tilsynet til godkendelse inden udførelse. Værnet udføres af 10 x 50 mm fladjern med lodrette runde stålbalustre tykkelse ø ca. 16 mm med afstand CC på max. 90 mm. Værnene udføres med håndliste i hårdtræ, samme art som terrassedækket.

17 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 17 af Nyt badeværelse på 5. sal, i lejligheden 5th. Badeværelset udføres med grundlag i tegningsmaterialet. Der skal opsættes vægfliser fra gulv til loft på alle vægge i badeværelset. Murerarbejde Udstøbning af nyt betongulv Lewis svalehaleplader oplægges med nødvendig kantforskallinger, således at det nye gulv kan udstøbes inkl. under de nye vægge. Efter oplægning af Lewis svalehaleplader inkl. udlægning af støbeplast støbes den nye armerede betonplade. Beton i styrke M25, dæklag jf. DS 411 moderat miljøklasse. Der armeres med Rionet Y8/150 og det sikres at armeringen ligger i midten af den fremtidige betonplade. Der skal kantisoleres imod ekst. vægge med 20 mm polystyrenstrimler. Der udstøbes således at faldstammer, ventilationsrør og rørgennemføringer i skakte omstøbes, dette kan evt. udspares og udføres senere. Betondækket udstøbes i tykkelser varierende fra 90 mm ved døråbninger og højeste punkter til 60 mm ved gulvafløb. Der udføres minimalt fald udenfor bruseafdeling og min. 10 promille fald imod gulvafløb indeni bruseområdet. Der etableres bærende underlag ved kanter af betongulve, der ikke ligger over ekst. Eller nye bjælker. Udstøbningen beskyttes ved afdækning imod udtørring, der eftervandes hvis nødvendigt. Flise- og klinkearbejde Vådrumssystem fra LIP eller tilsvarende. Armeringsvæv, rørgennemføringer, afløbsarmering, primer mm skal leveres som komplet systemløsning. Valgt system skal foreligges tilsynet for godkendelse. Der udføres vådrumsmembran på hele gulvet og alle vægge i fuld højde. Der skal føres egenkontrol med lagtykkelser som skal fremgå af entreprenørens KS materiale. Efter der er udført vådrumssystem og inden der påbegyndes fliseopsætning skal tilsynet kontaktes for gennemgang af membranen for at sikre korrekt udførelse. Vægfliser klæbes med LIP Multi Fliseklæb eller tilsvarende, påført efter leverandørens anvisninger, så der er 100 % klæbedækning. Der påføres ikke klæber på større arealer end der kan tildækkes indenfor 15 minutter Vægfliser opsættes med fugebredde på ca. 3 mm, afpasset efter klinke- og flisemodul. Planhedsafvigelser på vægbeklædning jf. afsnit 2, Betingelser for arbejdet, murerarbejdet. Gulvklinker lægges i vage langs vægge og i øvrigt med fald til afløb. Fald mod gulvafløb skal være som indikeret på tegninger. Princip for placering af fliser bedes kontrolleret og bekræftet med tilsyn. Sokkel udføres i gulvklinker i en højde af 10 cm. Soklen udføres med vandret overkant, dvs at om nødvendigt skal sokkelfliserne tilskæres i bunden. Gulvklinker udlægges efter leverandørens anvisninger og i vådrum udlægges klinkerne i h.t. LIP Vådrumssystem eller tilsvarende. Gulvklinkerne lægges med ca. 3 mm fuge, afpasset efter klinke- og vægflisemoduler. Planhedsafvigelser på gulvbelægning over 3 meter må ikke være større end +/- 2mm, lokale planhedsafvigelser ikke over 1 mm. Der leveres og monteres indmuret spejl på badeværelset. Følgende fliser og klinker skal medregnes. Væg: 148 x 148 mm mat hvid, som Rako hvid mat. Gulv: 148 x 148 mm lysegrå, som Taurus light grey 06S.

18 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 18 af 47 Mørtel fuge: Manhatten grå. Fugemasse leveres som LIP eller tilsvarende kvalitet. Valgt produkt skal fremlægges for og godkendes af tilsynet. Gummi fuge: gummifuge skal leveres i tilsvarende farver som mørtelfugerne som LIP sanitetssilicone eller tilsvarende indeholdende skimmelhæmmende middel. Der udføres gummifuge i alle hjørnesamlinger, omkring installations-gennembrydninger i vægge, omkring gulvafløb, imod gerechter og indbyggede skabe. Der skal opsættes vådrumsspejl i fliserne. Spejlene opsættes efter producentens anvisninger og jf. tegningerne. Spejlet medregnes som 600 x 900 mm. Alle gulve og vægge skal afleveres rengjorte og efterbehandlet i henhold til leverandørernes henvisninger Efter endt flise/klinke arbejde skal flisegulvet afdækkes med gulvpap. Umiddelbart inden aflevering, efter aftale med bygherrens tilsyn, skal afdækningen fjernes og entreprenøren udfører slutrengøring til aflevering. Tømrerarbejde Cisterne væg og dækplade Der udføres cisterne væg i forstærkede stålrigler beklædte med 15 mm vandfast X finer og 1 lag vådrumsgips. Væggen udføres i højde og dybde så den passer til det beskrevne cisterne stativ. Der leveres og monteres 22 mm melamin beklædt træplade. Pladen tilpasse og gummifuges på plads men skal kunne afmonteres for service på friskæring af fuger. Ny vådrumsdør Nye glatte vådrumsdøre leveres vådrumsforseglede og monteres som M9 døre til det nye badeværelse. Døren leveres med standard beslåning og besætning samt let nøgle. Der skal under dørbladet være min. 100 cm² åbning. Dørtrinnet fuges på badeværelsessiden med silikone imod flisegulvet. Montage af døre udføres jf. producenters anvisninger. Gerechter leveres som almuetype svarende til øvrige gerechter i ejendommen, formalede i RAL 9010, de stiftes på karmene, gæringer limes og stiftes. VVS arbejde Der skal føres afløb fra nyt gulvafløbsrende, ny håndvask og ophængt toilet. Afløb dimensioneres og detailplanlægges af entreprenøren i samarbejde med bygherrens rådgiver, der skal regnes med at afløbet føres i det nye dæk fra brusekabinen til faldstammen. Afløb kan føres under etagedæk men over det nedhængte gipsloft hos underboen men dog kun i underboens toiletrum. Der udføres ny vandforsyning til det nye badeværelse fra eksisterende stigstrenge xxx. Der skal leveres vand til håndvask, toilet og bruser. Ledninger, placeringer mm detailplanlægges af entreprenøren i samarbejde med bygherrens rådgiver. Herunder er selve sanitetsmøbler mm beskrevet. Der skal leveres alle ydelser for at kunne udføre et 100% færdigt og funktionsdygtigt badeværelse. Der skal under vvs arbejdet leveres og monteres følgende: Håndvask armatur: Brusearmatur: Håndbrusersæt Toiletskål: Gustavsberg GBG Nautic-håndvask armatur med løfteventil. Gustavsberg GBG Nautic 150 CC nedadvendt håndtag og opadvendt tilslutning Gustavsberg GBG Nordic håndbrusersæt, krom med anti kalk system. Gustavsberg Nordic 2330 C+ til vægmontering, inkl. stativ til ophængning.

19 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 19 af 47 Toiletsæde: Pressalit Betjeningsplader til cisterner: Geberit Sigma20 i hvid med matforkromet ring og trykknap. Håndvask: Gustavsberg GBG Håndvask skal leveres inkl. nødvendig bundventil, bolte, skiver, møtrikker mm for fuld færdig montage. Gulvafløb: Nyt toilet på 5. sal, i lejligheden 4. og 5. tv. Toiletter udføres med grundlag i tegningsmaterialet. Unidrain med rist som Classic, ramme, armatur og udløbhus i længde som vist på tegninger. For smøremembran. Murerarbejde Flise- og klinkearbejde på gulv Vægfliser klæbes med LIP Multi Fliseklæb eller tilsvarende, påført efter leverandørens anvisninger, så der er 100 % klæbedækning. Der påføres ikke klæber på større arealer end der kan tildækkes indenfor 15 minutter. Undergulvet primes inden flisearbejdet udføres. Princip for placering af fliser bedes kontrolleret og bekræftet med tilsyn. Sokkel udføres i gulvklinker i en højde af 10 cm. Soklen udføres med vandret overkant, dvs at om nødvendigt skal sokkelfliserne tilskæres i bunden. Gulvklinker udlægges efter leverandørens anvisninger. Gulvklinkerne lægges med ca. 3 mm fuge. Planhedsafvigelser på gulvbelægning over 3 meter må ikke være større end +/- 2mm, lokale planhedsafvigelser ikke over 1 mm. Følgende klinker skal medregnes. 148 x 148 mm lysegrå, som Taurus light grey 06S. Mørtel fuge: Manhatten grå. Fugemasse leveres som LIP eller tilsvarende kvalitet. Valgt produkt skal fremlægges for og godkendes af tilsynet. Gummi fuge: gummifuge skal leveres i tilsvarende farver som mørtelfugerne som LIP sanitetssilicone eller tilsvarende indeholdende skimmelhæmmende middel. Der udføres gummifuge i alle hjørnesamlinger, omkring installations-gennembrydninger i vægge, omkring gulvafløb, imod gerechter og indbyggede skabe. Gulv skal afleveres rengjort og efterbehandlet i henhold til leverandørernes henvisninger Efter endt klinke arbejde skal flisegulvet afdækkes med gulvpap. Umiddelbart inden aflevering, efter aftale med bygherrens tilsyn, skal afdækningen fjernes og entreprenøren udfører slutrengøring til aflevering. Tømrerarbejde Nyt undergulv Der udføres nyt undergulv af 22 mm gulvspånplader. Der etableres oprettet underlag inkl. nødvendige hjælpestrøer således at det nye gulv kan lægges jf. producentens anvisninger. Gulvet både limes og skrues.

20 AB Borgergade 138, 1300 Kbh. K Side 20 af 47 Cisterne væg Der udføres cisterne væg i forstærkede stålrigler beklædte med 15 mm vandfast X finer og 1 lag vådrumsgips, cisternevæggen udføres som en del af skunkvæggen. Væggen udføres i højde så den passer til det beskrevne cisterne stativ. Ny dør M9 Trehøje 40 mm massiv fyldningsdøre med rustfast standard beslåning og besætning og gerechter som leveres som almuetype ca. 115 mm bred, formalede i RAL 9010, de stiftes på karmene, gæringer limes og stiftes. døre leveres med let nøgle Montage af døre udføres jf. producenters anvisninger. VVS arbejde Der skal føres afløb fra ny håndvask og ophængt toilet. Afløb dimensioneres og detailplanlægges af entreprenøren i samarbejde med bygherrens rådgiver. Afløb kan føres under etagedæk men over det nedhængte gipsloft i toiletrummet på 4. sal. Der udføres ny vandforsyning til det nye toilet fra eksisterende stigstrenge på 4. sal, i skakten ved brusekabinen. Der skal leveres vand til håndvask og toilet. Ledninger, placeringer mm detailplanlægges af entreprenøren i samarbejde med bygherrens rådgiver. Herunder er selve sanitetsmøbler mm beskrevet. Der skal leveres alle ydelser for at kunne udføre et 100% færdigt og funktionsdygtigt badeværelse. Der skal under vvs arbejdet leveres og monteres følgende: Håndvask armatur: Gustavsberg GBG Nautic-håndvask armatur med løfteventil. Toiletskål: Gustavsberg Nordic 2330 C+ til vægmontering, inkl. stativ til ophængning. Toiletsæde: Pressalit Betjeningsplader til cisterner: Geberit Sigma20 i hvid med matforkromet ring og trykknap. Håndvask: Gustavsberg GBG Håndvask skal leveres inkl. nødvendig bundventil, bolte, skiver, møtrikker mm for fuld færdig montage Nyt køkken på 5. sal, i lejligheden 5. th. Køkkenet udføres med grundlag i tegningsmaterialet. Køkkenleverance og montage Nyt køkken leveres i henhold til tegningen af køkkenet. Køkkener leveres som Svane eller tilsvarende. Efter opsætning af vægge opmåles køkkenrummet og der fremsendes produktionstegninger til tilsynet for godkendelse. Der skal medregnes 1 underskab U0106, 1 vaskeskab U1096, 1 overskab C7406 og 2 overskabe C1106. Der skal monteres 1 friside til bæring af bordpladen således at der er plads til et lille køleskab under bordladen ved siden af vaskeskabet. Der udføres nødvendig udskæring for emhætte, ventilationsrør, afløb, vand, vask, armatur, føring af el mm. Bemærk ved udskæring til vask skal selve armaturet monteres i bordpladen. Dvs. at ved vask som har stålunderlag til armatur skal bordpladen ikke bortskæres under stålunderlaget men kun i selve vaskens felt. Selvlukkende hængsler leveres som leverandørens standardhængsler.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Revideret februar 2015 Bestyrelsen i A/B Jæger har fået udarbejdet nedenstående retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 16 Mødedato 27.03.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Palle Gamst PAG VVS-installatør, Petersen og Olsen Kjeld Jørgensen KJO

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1 Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af mansardtag - indefra For at spare på energien bør mansardvægge og gulve i skunkrummet bag dem efterisoleres, hvis de er isoleret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 Besigtigelsesdato: 21.08.2012 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum 13.03.2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af ikke bærende vægge Nedtagning og bortkørsel af indv. døre Nedtagning og bortkørsel af nedhængte lofter Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken,

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Ombygning af Fruens fløj : : Hotel Randers - Bevaring & fornyelse A(03)0.060 rev. B Tilbudsliste Sammentælling. Dato Rev.

Ombygning af Fruens fløj : : Hotel Randers - Bevaring & fornyelse A(03)0.060 rev. B Tilbudsliste Sammentælling. Dato Rev. A(3).6 rev. B Sammentælling : 15.6.217 : 3.8.217 OVERFØRT FRA FORRIGE SIDER HOVEDTILBUDSSUM Samlet overført fra foregående side Kr. ekskl. Moms REGULERINGSPOSTER Samlet overført fra foregående sider Kr.

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt saga G

Vedr.: Altanprojekt saga G Sorø den 11. september 2015 AB Saga G Gunløgsgade 25. m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 22 Mødedato 15.05.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra

Efterisolering af mansardtag - indefra Energiløsning store bygninger UDGIVET SEPTEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af mansardtag - indefra Ældre etageejendomme bygget fra ca. 1860 1930 kan være udført med mansardtag. Et mansardtag

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Saga G

Vedr.: Altanprojekt Saga G Sorø den 2. september 2016 AB Saga G Gunløgsgade 25 m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt Saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM oktober 2011 Vores ejendomme - dit hjem Beskrivelse-JS-211011-YK.doc BYGNINGSDELSBESKRIVELSE JK- Pavilloner ApS Nydamsvej 3, 6040 Egtved Side 1 af 3 Bygningsdelsbeskrivelse

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere