Virksomheders strategiske tilgang til design. D2i Working Paper N O 2 / 20. december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheders strategiske tilgang til design. D2i Working Paper N O 2 / 20. december 2013"

Transkript

1 D2i Working Paper N O 2 / 20. december 2013 ISBN: Benthe Kristina Hilligsø Videnskabelig assistent Poul Rind Christensen Professor Postdoc Susanne Jensen

2 Forord D2i - Design to innovate er et udviklingsprogram, som har til formål at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem brugen af design. Programmet har særlig fokus på mindre virksomheder i Region Syddanmark. I tilknytning til de mange udviklingsaktiviteter, D2i tilbyder virksomheder, organisationer og designere, gennemføres en række analyser, der samlet set har til formål at styrke og udvikle det vidensgrundlag, som D2i arbejder på. Der udarbejdes således analyser, som har til formål at opsamle, bearbejde og formidle den konceptuelle viden, som D2i har genereret. Ligeledes gennemføres der analyser, som har til formål at vurdere effekterne af de udviklingsaktiviteter, D2i gennemfører. Andre analyser har til formål at analysere den rolle, design spiller som fundament og drivkraft for virksomhedernes innovation og konkurrenceevne. Denne D2i Working Paper-serie har til formål at samle og formidle resultaterne af de analyser, som forskere og analysemedarbejdere ved D2i har gennemført. God læselyst. Poul Rind Christensen Projektleder, D2i - Design to innovate Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet Side 2/25

3 Abstract Denne artikel har til formål at vurdere effekten af de designkonsultationer, som gennemføres i D2i - Design to innovate. Det sker ved at undersøge fire virksomheders strategiske før og efter en designkonsultation med D2i. Artiklen har ligeledes til formål at øge forståelsen for strategisk design som fænomen. Undersøgelsen af D2i s arbejde viser, at en hyppig dialog omkring designs værdiskabende egenskaber med et særligt fokus på, hvordan design kan bidrage indenfor virksomhedens processer og forretningsudvikling, kan fremme en forståelse for, hvordan strategisk design kan anvendes. Endvidere tyder undersøgelsen på, at det har stor betydning, at virksomheden opfordres til at reflektere over, hvordan design kan styrke deres virksomhed. Indledning Erhvervs- og Byggestyrelsen har gennem en årrække undersøgt danske virksomheders brug af design. I alt er det blevet til tre rapporter i hhv. 2003, 2008 og Rapporterne støtter op om samme konklusion, nemlig at design kan bidrage til virksomheders værdiskabelse. Rapporten fra 2011 viser, at virksomheder, som systematisk anvender design, har en forretningsmæssig fordel i form af øget produktivitet og flere gennemførte innovationsprojekter. Ifølge undersøgelsen gennemfører hele 96 % af de virksomheder, som anvender design strategisk, innovationsprojekter, mens dette kun er gældende for 57 % af de resterende virksomheder. Endvidere viser rapporten, at virksomheder, som anvender design som en integreret del af virksomhedens forretningsgrundlag, er markant mere produktive sammenlignet med virksomheder, som ikke anvender design eller kun anvender det i begrænset omfang. Selvom rapporterne indeholder en række potentielle fejlkilder, er konklusionerne dog så markante, at de er vanskelige at sidde overhørig. Resultaterne understøttes også af lignende undersøgelser gennemført i andre lande (DME, 2009; Irland (2007); UK (2005); Sverige (2008)). Nogle af rapporternes usikkerheder ligger i at kunne henføre den øgede værdiskabelse udelukkende til design. Dette skyldes, at kun en mindre del af den værdi, design tilfører en virksomhed, er måleligt i form af et konkret økonomisk afkast (Lockwood 2009). Borja de Mozota (2006) angriber denne udfordring ved at kombinere designs værdiskabende potentiale med Kaplan og Nortons (1992) balanced scorecard og viser hermed, hvordan design giver værdi indenfor både det økonomiske såvel som operationelle område. Borja de Mozota ser design som andet end den visuelle formgiv- Side 3/25

4 ning af et produkt, nemlig som et middel til at styrke strategien. Det ligger langt fra den traditionelle forståelse af designbegrebet, men ifølge Erhvervs- og byggestyrelsen (2008) er det denne forståelse, som kan bidrage med den største værdiskabelse i virksomhederne. Ifølge rapporten befinder ca. 48 % af alle virksomheder sig i den kategori, hvor design udelukkende anvendes som middel til styling, hvilket kan tages som en indikation af, at ca. halvdelen af alle danske virksomheder ikke ser design som en strategisk mulighed. I denne artikel analyseres små og mellemstore virksomheders (SMV eres) tilgang til strategisk design, og hvordan den påvirkes af en designkonsultation med D2i. Analysen vil særligt fokusere på, hvordan designkonsulentens formidling af designs værdiskabende potentiale påvirker de muligheder, som deltagerne fra virksomheden ser i design som et strategisk værktøj. Baggrund D2i er et regionalt projekt, der arbejder med at formidle designviden til SMV ere i Region Syddanmark. Et af projektets tilbud er designkonsultationer, som er af én dags varighed. Formålet er at skabe en viden omkring, hvordan design kan anvendes strategisk. Det gør D2i-designkonsulenterne ved at tage udgangspunkt i virksomhedernes konkrete situation og opbygge et skræddersyet dagsprogram, som kan belyse en konkret udfordring. Hertil bruges forskellige designmetoder. Målet er, at virksomhederne efterfølgende kan anvende den nye viden i deres hverdag, hvilket ofte er en udfordring for virksomhederne. D2i har derfor valgt at lave en følgeanalyse af et antal konsultationer. Det er disse følgestudier, som danner baggrunden for denne artikel. Undersøgelsen peger på nogle spændende mønstre for, hvordan der tales om designs strategiske potentiale i konsultationerne, og hvordan virksomhederne efterfølgende arbejder med design. Men inden vi kaster os ud i at se på resultaterne af undersøgelsen, vendes blikket mod det teoretiske fundament for artiklen. Med andre ord, hvad er strategisk design, og hvorledes kan det formidles til virksomhederne? Derefter præsenteres de indsigter, som designkonsultationerne i fire virksomheder har givet. Artiklen afsluttes med et overblik over undersøgelsens resultater. Side 4/25

5 Billede 1: DesignCamp. D2i er medarrangører af dette arrangement på Designskolen Kolding. Kilde: D2i billedarkiv. Billede 2: Design-updates. Gå-hjem-møder afholdes af D2i flere gange årligt. Kilde: D2i billedarkiv Billede 3: Nonference. En workshop-opbygget konference, ligeledes afholdt af D2i. Kilde: D2i billedarkiv Side 5/25

6 Hvad er strategisk design? I takt med at samfundet ændrer sig, sker der også en ændring i designfagets rolle. Strategisk design er således et relativt nyt begreb, som er opstået som følge af, at det klassiske designfelt, som har fokus på produktdesign og fx grafisk design, er ekspanderet ind på nye områder. Design har fået flere domæner, som fx kommunikationsdesign, interaktionsdesign, servicedesign og organisationsdesign blandt flere andre. Strategisk design er et af disse nye felter. Warwick Business School & Design Council (2014, s 11) forholder sig til strategisk design på følgende måde: Strategic use of design refers to whether design is embedded in organisational processes and informs strategic choices; whether it is used as a means to differentiate from competition, and whether senior management has a good understanding and appreciation of design. Den danskudviklede designtrappe inddrager dette felt, dels fordi designsatsningen kræver ledelsens opmærksomhed, dels fordi design har et forretningsudviklende potentiale. Dansk Design Center ser derfor strategisk design som den højeste form for designanvendelse (Dansk Design Center, 2001), fordi design på dette trin indgår som en central faktor i ledelsen af virksomheden. Designtrappen anvendes til at differentiere virksomhederne i forhold til designanvendelse. Figur 1. Designtrappe over virksomheders designanvendelse Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen (2008) Trappens øverste trin afspejler de virksomheder, der inkluderer design som et centralt og styrende element i udviklingen af forretningsgrundlaget. I praksis er der næppe tvivl om, at designs bidrag til det strategiske råderum vil være meget forskelligt. I nogle tilfælde vil det fx være afgrænset til udviklingen af nye produkter, serviceydelser og lignende. I andre tilfælde kan design være centralt lejret som en del af virksomhedens værdisæt og kulturelle arv. Side 6/25

7 Borja de Mozota & Kim (2009) har set på denne forskel i, hvordan design kan bruges strategisk. De tager udgangspunkt i to dominerende strategiske paradigmer, den markedsdrevne strategi (Porter, 1980) og den ressourcebaserede strategi (Grand, 1991) og viser, hvordan virksomheders afspejler sig i disse paradigmer. Virksomheder, der ser design som et værktøj til markedsdifferentiering, læner sig op ad Porters markedsdrevne paradigme og fokuserer i deres strategiske arbejde på, hvordan de skal positionere sig i forhold til konkurrenter (de Wit & Meyer, 2005). Disse virksomheder tager udgangspunkt i markedsforholdene og søger at positionere sig i forhold til de trusler og muligheder, de ser. Virksomhedens ressourcer får dermed en taktisk rolle til at styrke virksomhedens strategiske positionering. Design bliver i det syn set som et taktisk middel, som det er specielt aktuelt for virksomheden at aktivere, når virksomheden søger at differentiere sig i markedet. Design kan dog også spille en rolle i cost leader strategien. Virksomheder med denne vil som oftest befinde sig på designtrappens trin 2 og 3. Kotler og Rath (1984) italesætter denne tilgang i artiklen Design: a powerful, but neglected strategic tool og argumenterer her for, at designerne skal bringes ind i innovationsprocessen på et så tidligt tidspunkt som muligt. Dette sætter virksomheden i stand til at kombinere design og marketing og derigennem skabe overlegne produkter, som er bygget på brugerbehov, er brugertestet og kan være med til at differentiere virksomheden fra konkurrenterne. Konkret kan design bruges som middel til at skabe markedsdifferentiering, ved at design anvendes til visuel og funktionel udformning af produkter eller serviceydelser. Ligeledes er markedsføring, fælles visuelle retningslinjer for hele virksomhedens produktportefølje og virksomhedens visuelle identitet også en måde at anvende design som middel til markedsdifferentiering (se figur 2, side 9). I den ressourcebaserede strategi ser virksomheden design som middel til at styrke virksomhedens indre ressourceopbygning. Her satser virksomheden på at udvikle særegne interne ressourcer og kompetencer, som det er vanskeligt for andre at kopiere, og som er afgørende for, hvordan virksomheden skal positionere sig på marked. I et dynamisk marked skal disse sikre en stabil kerne af unik viden og kompetence og dermed en strategisk førerposition gennem længere tid. Dette kaldes for dynamiske kompetencer. Det er særligt her, at design får sin berettigelse som en intern ressource (Rosenweig 2012). Dette medfører, at design ikke blot ses som et arbejdsværktøj, men bliver betragtet som en kompetence, som er med til at gøre virksomheden fleksibel og omstillingsparat. Den ressourcebaserede tilgang argumenterer for, at design skal bruges i udformningen af virksomhedens strategi. Brown (2009) foreslår for eksempel, at design skal flytte helt ind i bestyrelseslokalerne, for at virksomhederne kan få det fulde udbytte af design. Virksomheder med en ressourcebaseret tilgang vil som oftest befinde sig på designtrappens trin 3 og 4. Side 7/25

8 En måde at anvende design som en ressource på er at anvende design som et procesværktøj til at skabe nytænkende produkter eller effektivisere arbejdsgange (se figur 2). Det kan f.eks. ske ved, at design bruges som et værktøj til at facilitere og inddrage interessenter. Et eksempel kunne være at inddrage leverandører og medarbejdere fra forskellige grene af virksomheden i udviklingen af nye løsninger, produkter, koncepter og derved bringe viden og ressourcer sammen. Her anvendes design med andre ord som middel til ressourceintegration. Nogle virksomheder har kapacitet og vilje til både at anvende design som middel til at skabe markedsdifferentiering og unikke ressourcekombinationer. Ved at kombinere disse to tilgange sker der et løft i virksomheden, hvor design kan virke som løftestang for virksomhedens forretningsudvikling og strategiske profil. Billede 4: Eksempel på grafisk facilitering. Metoden bruges som et grafisk værktøj til gengivelse af møder, strategi eller lignende. Kilde: designkonsistens.dk Billede 5: Rollespil kan bruges som en metode til at skabe co-design og brugerinvolvering. Kilde: Eget foto Mange danske virksomheder kan have nytte af at inddrage design som et ressourcegenererende middel. Derfor er det relevant at lave en model, som kan rumme forskellige strategiske tilgange til design. Med udgangspunkt i de to strategiske paradigmer opstilles i figur 2 et diagram. Y-aksen måler i hvilken grad design anvendes som middel til markedsdifferentiering., mens x-aksen måler i hvilken grad design anvendes som middel til at skabe unikke kernekompetencer, herunder designs rolle for innovation i virksomheder. De indtegnede designaktiviteter placeres i forhold til arbejdsopgavens kompleksitet. Jo mere kompleks en aktivitet er, og jo større organisatorisk indflydelse aktiviteten har, jo længere ude ad akserne vil designaktiviteten placere sig. Et sådant diagram vil give et mere nuanceret billede af virksomhedernes tilgang til strategisk design end det kontinuum, som Borja de Mozota & Kim (2009) anvender. Side 8/25

9 Design anvendt som middel til markedsdifferentiering Lav Høj Virksomheders strategiske Figur 2. Diagram over virksomheders tilgang til strategisk design Forretningsudvikling via design Branding Integration og koordinering af design på tværs af afdelinger Design af strategier Design af portefølje Servicedesign Produktdesign Produktinnovation Procesværktøj Design som værktøj til at genere viden Design som faciliteringmetode Grafisk facilitering Lav Design anvendt som middel til ressourceintegration Høj Formidling af strategisk design og virksomhedernes læreproces Med denne viden om strategisk design står D2i s designkonsulenter overfor at skulle hjælpe virksomheder med at få en forståelse for, hvordan design kan bruges strategisk i deres virksomhed. Her skal to aspekter tages med i overvejelserne: hvad formidles, og hvordan formidles det? Med andre ord er både indhold og form væsentlig for den kommunikation, som sker mellem virksomhed og D2i. Indholdsmæssigt kan designs strategiske potentiale fremhæves ved at fokusere på den værdiskabelse, som design kan tilføre. Som tidligere nævnt, så er udfordringen ved designs værdiskabelse dog, at den sjældent er økonomisk målelig (Lockwood 2009), og derfor kræver det en tilgang, som tager højde for den umålelige værdi. Borja de Mozota løser denne udfordring ved at koble designs værdiskabelse med the balanced scorecard (Kaplan og Norton, 1992). Hun har i en tidligere artikel fra 2003 lokaliseret fire værdiskabende kræfter indenfor design. Disse er design som differentiator, design som integrator, de- Side 9/25

10 Vision Vision Virksomheders strategiske sign som transformator og design som god forretning. Disse fire værdiskabende kræfter kobles med the balanced scorecard Et balanced scorecard tager sit udgangspunkt i virksomhedens strategi og forbinder denne med virksomhedens operationelle såvel som finansielle værdimålinger. Modellen måler fire værdiperspektiver. Det finansielle perspektiv forholder sig til, hvordan virksomheden kan gøres attraktiv for aktionærer og investorer gennem et økonomisk incitament. Kombineret med design kaldes dette perspektiv for design som god forretning. Kundeperspektivet søger at skabe mest mulig værdi til kunden gennem produkt, service, kvalitet og pris. Dette kalder Borja de Mozota for design som differentiator. Det interne perspektiv ser på virksomhedens muligheder for forbedringer indenfor performance, optimering og processer. Dette kaldes design som integrator. Figur 3. Forenklet model over the balanced scorecard efter Kaplan & Norton (1996) Finansiel værdi Kundeværdi Strategi og vision Internværdi Lærings- og vækstmæssig værdi Figur 4. Model over the balanced scorecard kombineret med designs værdiskabende potentiale efter Borja de Mozota (2006) Kundeværdi: Design som differentiator Markedsværdi Kundetilfredshed og kundefællesskaber Brand image Forbrugerundersøgelser Intern værdi: Design som integrator Proces Innovation Teknologi Time to market R&D Læringsmæssig værdi: Design som transformator Vision Strategisk værdi Forandringsledelse Empowerment Videns- og læringsproces Vision Vision Finansiel værdi: Design som god forretning Regnskabsmæssig værdi Brandværdi Aktiemarkedsværdi CSR og bæredygtighed Patenter Side 10/25

11 Endeligt ser lærings- og vækstperspektivet på, hvordan virksomheden kan udvikle sig og skabe vækst. Dette kalder Borja de Mozota for design som transformator. Her undersøges, hvilken infrastruktur virksomheden skal opbygge for at skabe langvarig vækst og udvikling. Det er her værd at bide mærke i, at tre af værdiperspektiverne kan kobles til det strategiske designdiagram (figur 2). Design som differentiator kobler til en markedsdrevet strategi, mens design som integrator og design som transformator kobler til en ressourcebaseret strategi. Det sidste perspektiv, design som god forretning, kan ses som den driftsøkonomiske værdi, som de øvrige tre perspektiver genererer tilsammen. Som nævnt tidligere er kommunikationsformen vigtig at tage med i betragtning. Designkonsulenternes kommunikationsform kan trække på eller opfordre til at bringe forskellige former for viden i brug. Jensen et al (2007) præsenterer to vidensformer, STI-læring (science, technology and innovation) og DUI-læring (doing, using and interacting). STI-læring er udtryk for en læreproces, som baserer sig på en teknisk og videnskabelig viden, som behandles i en veldefineret kontekst. DUI-læring er derimod udtryk for en erfaringsbaseret videnstillæring, som udvikles på baggrund af handling, brug og interaktion, som er indlejret i en lokal kontekst. Jensen et al (2007) argumenterer for, at virksomheder, som anvender både DUI- og STI-viden aktivt i deres innovationsprojekter, har en større sandsynlighed for at udvikle nye produkter. I afsnittet om de fire virksomheders strategiske vil figur 2 blive anvendt, mens Borja de Mozotas (2006) kombination mellem designværdi og the balanced scorecard, samt Jensen et al s (2007) teori omkring STI- og DUI-læring vil blive anvendt til at belyse virksomhedernes udbytte af designkonsultationen. Metode Artiklens empiriske materiale indgår som en del af en større undersøgelse af D2i s arbejde. Denne undersøgelse er sammensat af flere forskellige empiriske studier, herunder indledende interviews med tre medarbejdere hos D2i, seks observationsstudier af arbejdsprocessen omkring designkonsultationen, samt opfølgende interview med de medvirkende virksomheder. Denne artikels analyse er baseret på observationsdata fra fire designkonsultationer samt opfølgende interviews med disse virksomheder. Der er således foretaget en reduktion i virksomhedsantallet. De to fravalgte observationer udgør et forstudie, som har til formål at teste fremgangsmåden i følgestudiet. Virksomhedsinterviewene bruges til at effektvurdere de afholdte designkonsultationer. Interviewene blev afholdt mellem 5-10 uger efter designkonsultationen, idet det er vurderet, at der skal gå lidt tid, før erfaringerne fra konsultationerne lejrer sig i virksomheden. Alle virksomheder stilles spørgsmål om deres før og efter design- Side 11/25

12 konsultationen, samt deres oplevelse af konsultationens forløb. Dette indarbejdes i det strategiske designdiagram (figur 2). Undersøgelsen forholder sig ikke til, hvilken strategisk designforståelse som er den rigtige. Nogle virksomheder vil ikke kunne vinde noget ved at anvende design, mens andre virksomheder vil kunne opnå en konkurrencemæssig fordel herved. Det betyder, at det er den enkelte virksomheds situation, som er afgørende for, hvilken position i det strategiske designdiagram (figur 2), som er ideel. De fire virksomheders strategiske Der er stor forskel på de fire casevirksomheder. De kommer fra forskellige brancher, opererer på forskellige markeder og beskæftiger sig til hverdag i varierende grad med design. Endnu et punkt, hvor virksomhederne er forskellige, er i forhold til størrelsen målt ved antal ansatte, som varierer fra 3 medarbejdere op til 150 medarbejdere. Virksomhederne har også visse fælles træk. De har blandt andet alle en udviklingsafdeling. Figur 5. Oversigt over vigtige elementer ved de fire casevirksomheder Antal ansatte Branche Konkurrence Kundetype Designtrappe Strategi Virk. A 40 Uddannelse B2b Middel Trin 2 RBS* Virk. B 3 Specialindretning B2b Lav Trin 3 RBS* Virk. C 7 Fødevarer en gros B2b Høj Trin 2 MDS** Virk. D 150 Byggebranchen B2b Høj Trin 2 RBS* *RBS= ressourcebaseret strategi **MDS= Markedsdrevet strategi Side 12/25

13 Design som markedsdifferentiering Lav Høj Virksomheders strategiske Virksomhed A: Uddannelsesinstitution med omkring 40 ansatte Virksomhed A er en succesfuld virksomhed og har i dag fuld belægning på sine uddannelser placeret på skolen. Dette skaber en udfordring omkring, hvorledes virksomheden kan vækste yderligere uden at skulle udvide sine fysiske lokaliteter. Her satser skolen på at udvikle tilbud om e-learning. Virksomheden har dog svært ved at få gang i salget af e-learningkurser. Uddannelsesinstitutionen har sin egen udviklingsafdeling. Her arbejdes der med de nye produkters visuelle fremtoning, hvor der indhentes den nødvendige arbejdskraft til opgaverne ude i byen ad hoc. Dette kan være professionelle skuespillere til små undervisningsvideoer, eller det kan være grafiske designere, som kan komme lidt pynt på. Design betragtes altså som et middel til markedsdifferentiering. Virksomheden vælger at afholde en konsultation med D2i for at få belyst udfordringen omkring salg af e-learningprodukter. Designkonsulenterne opbygger workshoppen, så den belyser svagheder i virksomhedens hjemmeside. Dette gør de ved at inddrage brugerdrevne innovationsmetoder. Virksomheden kommer gennem øvelser, som belyser virksomhedens produkter og deres nuværende potentiale, samtidig med at der udvikles nye brugerflader til hjemmesiden, som afprøves gennem rollespil for at belyse brugerfladens styrker og svagheder. Designkonsultationen med D2i har efterfølgende affødt en lang række strategiske beslutninger, som skal være med til at skærpe virksomhedens strategi, fx har virksomheden besluttet ikke længere at udvikle e-learningprodukter uden at have en storkunde til produktet på forhånd. Virksomheden giver ikke udtryk for at have ændret sin. Virksomheden fastholder en opfattelse af design som en visuel finish, hvorimod de ikke kan se, at designkonsultationens forløb har noget med design at gøre. Uddannelsesstedets rektor siger følgende: At I så kalder det design, det er så den måde, I ser det på, det siger nok ikke os andre så meget, ikke mig i hvert fald. Lav Design som ressource Høj angiver virksomhedens position før konsultation, mens virksomhedens tilgang til strategisk design har bevæget sig. ikke har ændret tilgang til strategisk design. indikerer den retning indikerer, at virksomheden Side 13/25

14 Design som markedsdifferentiering Lav Høj Virksomheders strategiske Virksomhed B: Produktionsvirksomhed indenfor indretning med tre medarbejdere Virksomheden er en familieejet virksomhed, som gennem de sidste 30 år har arbejdet med kundetilpasset indretning. Virksomhedens ejer er ikke uddannet designer, men har påtaget sig denne rolle gennem hele virksomhedens levetid. I dag er datteren også engageret i virksomheden og sidder ligeledes med designprocessen. I designprocessen arbejder virksomhed B med at visualisere og skitsere deres ideer, så kunderne har mulighed for at forstå virksomhedens ide, samtidig med at det danner grundlag for virksomhedens arbejdstegninger. Design udgør således en af virksomhedens kernekompetencer, da det er denne evne, som sætter dem i stand til at skabe deres unikke brugertilpassede løsninger. Virksomheden ønsker en konsultation med D2i, da virksomhedens ejer indenfor kort tid går på pension. Virksomheden vil derfor gerne have hjælp til, hvordan de kan udvikle virksomheden i den forbindelse i stedet for at afvikle. Programmet for designkonsultationen har tre fokuspunkter: kompetenceafklaring med inddragelse af virksomhedens brugere, virksomhedens forretningsmodel, samt konkrete designmetoder til at udvikle nye produkter. Designkonsulenterne har således et bredt fokus med designkonsultationen, hvor de sigter efter at give virksomheden en fornemmelse af den alsidighed af opgaver, som design kan inddrages i. Virksomhed B er efterfølgende meget begejstret over konsultationen, og som konsekvens heraf er der også sket visse ændringer i virksomheden. Virksomheden er blevet bevidst om at holde designprocessen åben i længere tid og at være skarp omkring fravalg såvel som tilvalg. Virksomheden påpeger selv, at de er blevet mere opmærksomme på vigtigheden af deres visuelle kommunikation, og at de er begyndt at arbejde mere bevidst med dette. En sidste ting, som virksomheden har fået en større forståelse for, er at indtænke design i hele den salgskæde, som virksomhedens produkter skal igennem. Lav Høj Design som ressource angiver virksomhedens position før konsultation, mens virksomhedens tilgang til strategisk design har bevæget sig. virksomheden ikke har ændret tilgang til strategisk design. indikerer den retning indikerer, at Side 14/25

15 Design som markedsdifferentiering Lav Høj Virksomheders strategiske Virksomhed C: Fødevarer en gros Virksomheden har 7 medarbejdere og køber alle sine produkter færdigproduceret, hvorpå de designer emballage og får produkterne pakket. Produktudviklingen tager sit udgangspunkt i nye trends, som virksomheden ser en mulighed for at kapitalisere af. Det vil sige, at virksomheden er markedsdrevet. Virksomheden lægger sig i kølvandet af markedsledende virksomheder, hvilket betyder, at de kun i begrænset omfang forsøger at differentiere sig fra andre virksomheder. Der, hvor virksomheden aktivt arbejder på differentiering, er i produkternes udseende. Virksomheden har en grafisk designer ansat til at varetage denne opgave. Design spiller en strategisk betydning, da det netop er emballagedesignet, som skal skaffe virksomheden en konkurrencemæssig fordel gennem markedsdifferentiering. Virksomhed C s direktør ønsker en konsultation med D2i, for at udviklingsafdelingen kan få ny inspiration til sit arbejde. Selve afdelingen er dog skeptisk omkring konsultationen, da de ikke helt føler, at de ved, hvad de går ind til. Designkonsultationen bygges op omkring metoder til at skabe en fælles visuel dialog og læringsplatform, som skal sætte virksomheden i stand til at arbejde mere effektivt og med færre misforståelser. Virksomheden kommer igennem en gruppering af sine nuværende produkter, udarbejdelse af et visuelt brand image med udgangspunkt i brugeren, samt idegenerering af nye produkter. Virksomheden udtrykker sidst på dagen, at de er meget positivt overrasket over konsultationen. Efterfølgende er virksomheden begyndt at bruge design mere bevidst på andre områder end tidligere. Virksomheden oplever, at design kan bruges til at skabe arbejdsprocesser, som kan sætte virksomheden i stand til at være effektiv såvel som grundig på én gang. Lav Design som ressource Høj angiver virksomhedens position før konsultation, mens virksomhedens tilgang til strategisk design har bevæget sig. ikke har ændret tilgang til strategisk design. indikerer den retning indikerer, at virksomheden Side 15/25

16 Design som markedsdifferentiering Lav Høj Virksomheders strategiske Virksomhed D: Producent af materialer til byggebranchen Virksomhed D er uden sammenligning den største af de fire virksomheder, idet den har 150 medarbejdere ansat. Virksomheden er i dag markedsledende indenfor sit område og får ca. halvdelen af sine ordrer fra det tyske marked, mens resten hovedsagligt kommer fra hjemmemarkedet. Tidligere har virksomheden været teknologidrevet, men i forbindelse med finanskrisen har virksomheden valgt at fokusere sine aktiviteter og flytte en del af sin opmærksomhed fra teknologien over til markedet. Dette afspejles også i virksomhedens udviklingsafdeling, som består af to dele, hvor den ene beskæftiger sig med udvikling af ny teknologi, mens den anden beskæftiger sig med udvikling af nye produkter. I udviklingsafdelingen inddrages design hovedsagligt som en måde at forbedre brugervenligheden på. Derudover benytter afdelingen sig af skitsering af nye produkter og udvikling af arbejdstegninger. I samarbejde med designkonsulenten beslutter virksomheden, at konsultationens fokus skal ligge på slutbrugerne, så virksomheden kan udvikle mere brugerorienterede løsninger. Under designkonsultationen arbejder virksomheden med en proces- og kompetenceafklaring efterfulgt af en analyse af et af sine nuværende produkter. Disse øvelser danner springbræt for, at virksomheden inddrager slutbrugeren som udgangspunkt for at arbejde med funktion og brand image. Dagen sluttes af med en ideudvikling til nye produkter relateret til slutbrugeren. Efter konsultationen er virksomhed D positiv omkring dagens forløb, men de synes ikke, at design har yderligere strategisk potentiale for deres virksomhed. Et eksempel er inddragelsen af slutbrugeren. Virksomheden siger, at de har fået en forståelse for, hvorfor og hvordan brugeren kan inddrages, men siger også, at hvis de kommer til at gøre dette fremadrettet, bliver det uden at koble det til design på nogen måde. Lav Design som ressource Høj angiver virksomhedens position før konsultation, mens virksomhedens tilgang til strategisk design har bevæget sig. ikke har ændret tilgang til strategisk design. indikerer den retning indikerer, at virksomheden Side 16/25

17 Vision Vision Vision Vision Vision Vision Vision Vision Virksomheders strategiske Virksomhedernes udbytte af designkonsultationen Et nærmere kig på casevirksomhederne afslører, at to af virksomhederne har ændret på sit syn på og efter designkonsultationen. De to virksomheder er virksomhed B og virksomhed C. Begge virksomheder har - efter eget udsagn - fået en større forståelse for, hvordan virksomheden kan anvende design internt i virksomheden og har dermed fået en større forståelse af den ressourcebaserede tilgang til at anvende design strategisk. Virksomhed B har set værdien i at arbejde mere bevidst og systematisk i den indledende, definerende proces og synes selv, at de har fået værktøjer, som er med til at gøre deres innovationsprocesser mere kontrollerede. Blandt andet peger virksomheden selv på, at konsultationen har gjort dem opmærksomme på at være bevidste omkring sine prioriteringer. Virksomhed C er begyndt at anvende designmetoder til at systematisere og effektivisere sin udviklingsproces på lidt større projekter, for at skabe et samlet overblik over processen. Virksomhed A har derimod ikke oplevet nogen ændring og har holdt fast i sin oprindelige opfattelse af design som et værktøj, der ikke har nogen strategisk relevans for virksomheden. Det samme er gældende for virksomhed D. Virksomhed D har en ressourcebaseret strategi og kan se et potentiale i design, men uden at anse det for relevant at implementere det i virksomheden. Virksomheden siger, at de allerede har værktøjer, som er velegnet til at håndtere og styre deres processer med. Figur 6. Figuren gengiver, hvor mange gange designs værdi blev omtalt i hver konsultation Virk. A Differentiator 4 Integrator 3 Virk. B Differentiator 4 Integrator 6 Vision Vision Vision Vision Transformator 5 Good Business 2 Transformator 11 Good Business 1 Virk. C Differentiator 5 Integrator 9 Virk. D Differentiator 5 Integrator 7 Vision Vision Vision Vision Transformator 6 Good Business 1 Transformator 3 Good Business 0 Analysen af designkonsultationens kommunikation foretages med udgangspunkt i den dialog, som foregår mellem virksomheden og designkonsulenterne under konsultationen. Dette er sket ved at optælle antal gange, de forskellige værdiperspektiver berøres i samtalen under konsultationen. Når der fokuseres på værdiperspektivet (Borja de Mozota, 2006) i Side 17/25

18 dialogen, fremgår det, at dette varierer i høj grad i løbet af de fire konsultationer. I alle designkonsultationer behandles værdien af design som integrator, differentiator og transformator, mens design som god forretning stort set ikke omtales (se figur 6). Gennem alle fire konsultationer bliver dette område kun berørt fire gange. En mulig forklaring på dette bringer designkonsulenterne selv på banen under konsultationen med virksomhed B. Her bringer designkonsulenten perspektivet frem for at gøre det klart, at det ikke vil blive berørt mere i dag, da det ikke er designerens styrke. Styrken derimod ligger i designs tilgang til brugeren. I konsultationerne med virksomhed A og virksomhed D anvendes de tre øvrige perspektiver næsten ligeligt, mens konsultationerne med virksomhed B og virksomhed C i højere grad har fokus på design som integrator og transformator. Det varierer dog for de to konsultationer, hvilken designværdi der vægtes højest. Virksomhed D oplever også et markant fokus på design som integrator. Endnu en markant tendens kan lokaliseres i hyppigheden af italesættelsen af designværdi. For virksomhed B og virksomhed C sker dette op mod 50 % oftere, end det sker for virksomhed A og virksomhed D. Når denne viden kobles med virksomhedernes strategiske designtilgang, og hvorvidt den har ændret sig efter designkonsultationen, ses det, at virksomhed B og virksomhed C, som har oplevet en ændring i deres strategiske designforståelse, også er de virksomheder, som oplever en mere fokuseret formidling af nogle perspektiver. Samtidig er det også disse to virksomheder, som oplever den hyppigste italesættelse af designs værdiskabende potentiale. Ses der på den vidensform, der anvendes, ses det, at også brugen af DUIviden spiller ind. I analysen heraf vil der blive skelnet mellem, om design bliver diskuteret på et generelt niveau eller et specifikt niveau, hvor der tages udgangspunkt i bestemte designmetoder. Brugen af STI-viden er den gængse vidensform, som bringes i spil, mens en generel tilgang til DUI-viden næsten ikke bruges. Den specifikke brug af DUI-viden er særligt udpræget for de to af virksomhederne, som ændrer den strategiske tilgang til design. Virksomhed C oplever brugen af DUI-viden dobbelt så ofte sammenlignet med virksomhed A og D. Dette sker i lidt mindre grad for virksomhed B. Til gengæld viser observationerne, at de samtaler, som indeholder denne form for viden, er af væsentlig længere varighed for hver gang vidensformen berøres hos virksomhed B end ved virksomhed C. Side 18/25

19 Figur 7. Modellen er en kvantitativ gengivelse af læringsperspektivet i designværdi-italesættelsen for de enkelte virksomheder Virk. A STI DUI Virk. B STI DUI Generelt 7 0 Generelt 10 0 Specifikt 8 2 Specifikt 7 6 Virk. C STI DUI Virk. D STI DUI Generelt 7 1 Generelt 8 0 Specifikt 7 10 Specifikt 4 4 Diskussion Man kan spørge sig selv, hvorvidt virksomhedens overordnede strategi stemmer overens med måden, hvorpå virksomheden anvender design. I nogle tilfælde er der en overensstemmelse, fx virksomhed D. Virksomhed D har overordnet set en ressourcebaseret strategi. Dette gør sig også gældende for deres. Her ses design som en måde at forbedre produktets kvalitet og brugbarhed på gennem en iterativ proces, og ikke som et middel til differentiering. Efter designkonsultationen kan virksomheden se potentialet i at arbejde med slutbrugeren som mål, idet de giver udtryk for, at det kan give mere målrettede produkter. Alligevel fravælger de den konkrete designmetode, som de er blevet præsenteret for af D2i. Dette indikerer, at de kunne være interesseret i at tage design ind som et mindset, mens de konkrete værktøjer er mindre interessante for virksomheden. Også virksomhed C er et tydeligt eksempel på en sammenhæng mellem virksomhedens overordnede strategiske tilgang og den specifikke. Virksomheden arbejder konstant med en repositionering af sig selv i forhold til de dominerende markedstrends. Dette ses også tydeligt i deres, idet design udelukkende bruges som et visuelt differentieringsværktøj. Analysen indeholder dog også et eksempel på en virksomhed, hvor den overordnede strategiske tilgang ikke stemmer overens med måden, hvorpå de anvender design. Her er der tale om virksomhed A. Virksomheden tillægger sig en ressourcebaseret tilgang, mens virksomhedens brug af design mere afspejler en markedsdreven strategi. Dette kan skyldes, at designfunktionen er isoleret til en enkel afdeling i virksomheden. Dette medfører, at design ikke er på ledelsens dagsorden og dermed ikke indtænkes i virksomhedens overordnede strategi. Design får i stedet rollen Side 19/25

20 som den sidste finpudsning i forhold til markedet, hvor produkterne skal virke konkurrencedygtige og professionelle. Design indtager simpelthen en markedsdifferentierende rolle. Ses der nærmere på, hvordan designværdiens perspektiver omtales, indikerer analysen, at det er væsentligt at lægge vægt på virksomhedens interne forhold såsom produktionsprocesser, innovationsprocesser og arbejdsgange, samt virksomhedens lærings- og vækstpotentiale. Analysen viser, at virksomhed B og C oplevede en markant større vægtning på det interne perspektiv og læringsperspektiv, men samtidig viser det også, at vægtningen af de to perspektiver er forskellige i de to konsultationer. Virksomhed B oplever størst vægtning af design som transformator, mens virksomhed C oplever størst fokus på design som integrator. Det er altså svært at sige, hvorvidt perspektiverne spiller en egentlig rolle i forhold til en ændring i virksomhedernes strategiske opfattelse af design. Dette besværliggøres yderligere af, at virksomhed D også oplever en markant vægtning af det interne perspektiv, dog uden at det medfører konkrete ændringer i deres brug af design. Det er også væsentligt at lægge mærke til, at stigningen i, hvor ofte designværdien omtales, netop placerer sig indenfor disse områder og derfor gør det yderligere besværligt at lokalisere den udløsende faktor eller faktorer. Der ses væsentlige indikationer på, at en specifik DUI-viden er af afgørende karakter for dannelsen af en ny strategisk. Det er bemærkelsesværdigt, at DUI-viden på det generelle niveau kun berøres en enkelt gang under alle fire designkonsultationer. Umiddelbart ville det være forventeligt, at virksomhederne ville snakke generelt om design med udgangspunkt i den forståelsesramme, som virksomheden kommer med til designbegrebet. Det kan dog ikke spores. Det kan der være flere forskellige årsager til. For det første kan det skyldes, at virksomhederne ikke har et dybdegående kendskab til design, og at det derfor er svært for virksomhederne at koble en lokal DUI-viden hertil på grund af usikkerhed omkring begrebets betydning. Men det kan også skyldes, at designkonsulenterne ikke har tilstrækkelig tid til at lære virksomheden at kende til at kunne relatere den enkelte virksomhed og design til hinanden på et generelt plan. Virksomhederne og designkonsulenterne kan derimod finde et fælles grundlag gennem de designmetoder, som konsultationen præsenterer. Dermed bliver deres dialog præget af denne mere specifikke tilgang til DUI-viden. Rasmussen et al (2011) skriver om at skabe en forståelse for strategisk design hos virksomheder. De foreslår, at man anvender deres Strategic Design Matrix ved at tage udgangspunkt i områder, hvor virksomheden endnu ikke indtænker design. Dette foreslår de, fordi de oplever, at hvis der tages udgangspunkt i virksomhedens nuværende brug af design, kan det være svært at nytænke designs strategiske potentiale. Denne metode står i opposition til den arbejdsmetode, som D2i benytter sig af, da de netop bygger designkonsultationen op omkring virksomhedernes nuværende Side 20/25

21 arbejde. På denne måde bliver den nye viden, som virksomheden erhverver sig under konsultationen, en videreudvikling af den viden, som virksomheden allerede har. Alligevel erfarer D2i, at nogle af de medvirkende virksomheder oplever en ændring i deres strategiske designforståelse. En mulig årsag til dette kan være, at D2i anvender konkrete designmetoder, som giver virksomhederne ny DUI-viden, som de bringer med sig videre i deres refleksioner omkring, hvordan design kan inddrages i deres virksomhed. Rasmussen et al (2011) baserede derimod deres workshop på deres Strategic design matrix, som er opbygget som et dialogværktøj. Virksomheden får dermed ikke en ny DUI-viden, som de kan indtænke i deres organisation. Det er dog værd at bemærke, at ændringerne i den strategiske tilgang til design kun er mindre ændringer for denne artikels casevirksomheder, og at de kun i begrænset omfang afviger fra deres oprindelige designforståelse. Man kunne overveje om D2i s arbejdsform generelt er velegnet til inkrementel innovation, hvorimod et bevidst fokus på en helt ny tilgang til design måske kan være vejen til en radikal ændring i virksomhedens tilgang til designs strategiske potentiale. En mindre ændring i virksomhedens kan dog have sine fordele, da det betyder, at virksomheden bedre kan implementere ændringen i organisationen. Virksomheden får så at sige mulighed for at udvikle sig der, hvor de er, i stedet for at skulle starte fra bunden. Dermed vil flere virksomheder også finde det relevant at arbejde videre med design efter konsultationen. D2i vil dog kunne have glæde af at arbejde bevidst med at formidle sine øvrige tilbud som supplement til designkonsultationen. Dette giver virksomhederne mulighed for kompetenceudvikling, så de er klædt på til at håndtere en ny. D2i er allerede ved at øge sin indsats på dette punkt. Analysen viser nogle tendenser, som er værd at tage med i arbejdet med strategisk design, men der er også faktorer i undersøgelsen, som sår tvivl omkring resultaternes validitet. Foruden den begrænsede empiriske datamængde er virksomhedernes kontekst også en vigtig faktor. Her er det værd at bide mærke i, at virksomhed B og C er de to mindste virksomheder i undersøgelsen med henholdsvis 3 og 7 medarbejdere, mens de to øvrige virksomheder har henholdsvis 40 og 150 medarbejdere. Man kan dermed stille spørgsmålstegn til, hvorvidt det er designkonsulenternes italesættelse af designværdien, som gør forskellen, eller om den snarere beror i, at virksomhed B og virksomhed C er to små fleksible virksomheder. Her kan forandringer hurtigere implementeres, mens lidt større organisationer, som virksomhed A og D, er mere rigide i organisationsstrukturen, og dermed har sværere ved at skabe hurtige ændringer. En anden faktor, som også karakteriserer virksomhed B og C, er, at design har en væsentlig rolle i deres virksomhed, idet design allerede har strategisk signifikans i virksomheden. Dette er ikke tilfældet med virksomhed A og virksomhed D. Man kan derfor heller ikke udelukke, at ændringerne i virksom- Side 21/25

22 hed B s og virksomhed C s skyldes den rolle, som design har i virksomhederne inden konsultationen. Konklusion Artiklens analyse viser, at de fire virksomheder alle anvender design på forhånd i større eller mindre grad, både bevidst og ubevidst. Virksomhederne anvender design både som middel til markedsdifferentiering og middel til ressourceintegration. Denne tilgang behøver ikke stemme overens med virksomhedens overordnede strategiske paradigme. Analysen viser endvidere, at det er de virksomheder, som allerede tillægger design en signifikant rolle i deres organisation, som også oplever en ændret tilgang til strategisk design. I forhold til designkonsultationen var to aspekter af formidlingen vigtig, nemlig hvad der formidles, og hvordan det formidles. Analysen viser, at det indholdsmæssigt er af afgørende betydning, hvordan D2i og virksomhederne snakker om design. Det er vigtigt, at konsulenten formidler, hvordan design kan bruges til at skabe læring og vækst internt i virksomheden. Derudover viser analysen, at det er væsentligt, at virksomheden reflekterer over, hvordan de kan anvende de enkelte designmetoder i deres arbejde. Med andre ord er det vigtigt, at formidlingsformen trækker på DUI-viden, fx ved at virksomheden aktivt forsøger at forbinde sin nyerhvervede DUIviden med virksomhedens hverdag. Artiklens analyse tager sit udgangspunkt i designkonsultationen, som kun varer en enkelt dag. Konsultationens korte varighed betyder, at den reelle påvirkning, som kan opstå som følge af konsultationen, vil være begrænset. Det er derfor vigtigt at styrke den kontekst, som designkonsultationen indgår i, hvis den skal have en større påvirkning på virksomhederne. En måde at gøre dette på vil være ved at fastlægge en procedure omkring opfølgende kontakt med virksomheden og introduktion til projektets andre tilbud. Dette er D2i allerede godt i gang med at implementere. En anden tilgang kunne være at øge den indledende kontakt mellem D2i og virksomheden inden designkonsultationen. Dette kunne være en observationsdag ude i virksomheden, hvor designkonsulenten kan skabe sig et mere nuanceret billede af virksomhedens kontekst. På denne måde vil designkonsulenten kende virksomheden mere dybdegående. En tredje mulighed for at styrke designkonsultationen kunne være at udvikle materiale, fx en spilleplade, som anvendes under designkonsultationen, til at formidle, hvordan virksomheden kan bruge design strategisk. Denne plade vil også kunne understøtte designarbejdet tilbage i virksomhedens egne rammer. Side 22/25

23 Undersøgelsen åbner op for en række nye spørgsmål. Et af disse spørgsmål omhandler, hvilken grad virksomhedens kontekst spiller ind på udfaldet af designkonsultationen. Her vil man kunne undersøge, hvorvidt virksomhedens størrelse og forudgående kenskab til design spiller ind på udfaldet af designkonsultationen. En sådan undersøgelse vil kunne hjælpe D2i i sit arbejde med at målrette og tilpasse designkonsultationen til den enkelte virksomhed. Et andet spørgsmål, som er særligt relevant at få belyst, omhandler det strategiske designdiagram (figur 2). Pt. er diagrammet et simpelt værktøj til at skabe overblik over virksomheders. Det vil dog være relevant at videreudvikle diagrammet. Virksomheder står overfor en stor udfordring med at få design implementeret såvel som indlejret i organisationens processer. Ved en videreudvikling af modellen kan den blive et nyttigt værktøj for virksomhederne i deres arbejde med at anvende design strategisk. En kobling af modellens to strategiske tilgange med konkrete designmetoder vil gøre det let og enkelt for virksomhederne at lokalisere relevante designmetoder, ligesom en kobling til forandringsledelse og innovationsteorier kan være med til at styrke virksomhedens forandrings- og innovationsevne. Side 23/25

24 Referencer Borja de Mozota, B. (2003) Design and competitive edge: A model for design management excellence in European SMEs. Design Management Journal, reprint from Academic Review (2), s [Titel] Borja de Mozota, B. (2006) The Four Powers of Design: A Value Model in Design Management. Design Management Review, 17(2) s Borja de Mozota, B. & Kim, B. Y. (2009) Managing Design as a Core Competency: Lessons from Korea. Design Management Review. 20(2) s Boztepe. S. (2010) Management, Innovation and Strategy in Danish Design Consultancies. S. 1-18, Hentet 13/ fra +Boztepe+DCDR+Report.pdf Brown, T. (2008) Design Thinking, Harvard Business Review, 86(6) s Brown, T. (2009) Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. New York: Harper Business Celaschi, F. et al (2011) The Extended Value of Design: An Advanced Design Perspective. Design management Journal 6(1) s DME (2009) The incorporation of design management in today s business practices - An analysis of design management practices in Europe 2009, Centre for brand, reputation and design management, University of applied science, Rotterdam, Holland De Wit, B. & Meyer, Ron. (2005) Strategy Synthesis concise version Resolving strategy paradoxes to create competitive Advantage. Hampshire: South-Western Cengage Learning s Erhvervs- og Byggestyrelsen (2007) Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design. Erhvervs- og Byggestyrelsen (2011) Danske virksomheders brug af design 2011 Grand, R.M. (1991) The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. California Management Review, Spring. Irish Centre for Design Innovation 2007 The design difference A survey of design and innovation amongst Ireland s SMEs. Institute of Technology, Sligo Jensen, M. B. et al (2007) Forms of Knowledge and Modes of Innovation, Research Policy 36 (2007) s Side 24/25

25 Kaplan, R. S. & Norton D. P. (1992); The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance. Harvard Business Review, 70(1), s Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1996) Linking the Balanced Scorecard to Strategy. California Management Review, 39(1) Kotler, P. & Rath, G. A. (1984) Design: a Powerful but Neglected Strategic Tool. The journal of Business Strategy 5(2) s Lockwood, T. (2009) Transition: How to Become a More Design-Minded Organisation. Design Management Review 20(3) s Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: The Free Press Rasmussen, J. et al (2011) Prototyping Design and Business. Presenteret på konferencen: Designing Pleasurable Products and Interfaces, Milano Juni 2011 Rosenweig, R. R. (2012) More than Heroics: Building design as a Dynamic Capability. Design management Journal, 7(1), s Swedish Industrial Design Foundation (2008) UK Innovation Survey of 2005 Innovation Active Firms, Weighted Analysis Warwick Business School and Design Council (2014) Leading business by design why and how business leaders invest in design. Januar 2014 s (Tilgængelig Dec 2013 på Web) Side 25/25

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

En typologi for virksomheders designanvendelse. D2i Working Paper N O 5 / 12. januar 2015

En typologi for virksomheders designanvendelse. D2i Working Paper N O 5 / 12. januar 2015 D2i Working Paper N O 5 / 12. januar 2015 ISBN: 9788791070532 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Marianne Storgaard Postdoc Pia Storvang Postdoc Benthe

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Guide til Designkapacitetsmodellen

Guide til Designkapacitetsmodellen Guide til Designkapacitetsmodellen 8. august 2013 Designkapacitetsmodellen bygger på 5 kriterier, som måler, hvor rustet virksomheden er til at bringe design i spil til støtte for virksomhedens udvikling

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Designs anvendelse i virksomhederne i Region Syddanmark. D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015

Designs anvendelse i virksomhederne i Region Syddanmark. D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015 D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015 ISBN: 9788791070518 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Forord D2i - Design to innovate er et udviklingsprogram,

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center SERVICE design Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Dansk Design Center SERVICEdesign et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Udgivet af: Dansk Design Center HC Andersens Boulevard 27

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

SIV: Service Innovation i Værdikæder. Innovation i servicesektoren 9. januar 2013. Mads Christiansen, DELTA. Ganske kort om ImprovAbility Modellen

SIV: Service Innovation i Værdikæder. Innovation i servicesektoren 9. januar 2013. Mads Christiansen, DELTA. Ganske kort om ImprovAbility Modellen SIV: Service Innovation i Værdikæder Innovation i servicesektoren 9. januar 2013 Mads Christiansen, DELTA Introduktion Ganske kort om ImprovAbility Modellen Case: Serviceinnovation i 4 virksomheder Resultaterne

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere