Monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Trefasede asynkronmotorer til lavspænding med kortslutningsrotor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Trefasede asynkronmotorer til lavspænding med kortslutningsrotor"

Transkript

1 Monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Trefasede asynkronmotorer til lavspænding med kortslutningsrotor Trefasede asynkronmotorer til lavspænding med slæberingsrotor Oversættelse KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8.. BP./BPE./B1../B2../BU../BV../BE../BR. WE../W2../W4../WU../G1../G2../GS1.. YP./YPE./Y1../Y2../YE../YU.. S(R)../SG../SP./SPE./S1../S8.. CP./CPE./C1../R1../R2../RE.. AR./A1../A2../AU../AV../AE.. Motorer, der imødekommer kravene i direktiv 2005/32/EF og forordning nr. 640/2009, er foran seriebetegnelsen forsynet med mærket IEx, hvor x=1,2,3 (i henhold til EN ). Udgave VEM-Ident-No

2 1. Generelt Til undgåelse af skader på motorer og det drevne udstyr, skal bestemmelserne i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningerne overholdes. Især skal sikkerhedshenvisningerne, der er vedlagt som tillægsbilag, overholdes strengt. Da betjenings- og vedligeholdelsesvejlejningerne, for en bedre oversigts skyld, ikke indeholder separate informationer til alle mulige specialanvendelsesområder og områder med specielle krav, skal der træffes relevante sikkerhedsforanstaltninger ved montering gennem anvenderen Kvalificeret personale Monteringsarbejder, ibrugtagning og drift af motorer er forbeholdt faguddannet personale, som på grundlag af faglig uddannelse, erfaring og den nødvendige skoling besidder tilstrækkelig kendskab til sikkerhedsforskrifter ulykkesforebyggende forskrifter retningslinjer og anerkendte tekniske regler (f.eks. VDE-bestemmelser, standarder). Det faguddannede personale skal danne sig et overblik over de pålagte arbejdsopgaver og være i stand til at forudse og imødegå potentielle farer. Den person, der er ansvarlig for sikkerheden i anlægget, skal være autoriseret til at udføre de nødvendige arbejder og øvrige aktiviteter Formålsbestemt anvendelse: Denne motor er udelukkende bygget til det formål, som er tilsigtet af producenten ifølge kataloget og den tilhørende tekniske dokumentation. Enhver anden form for anvendelse eller anvendelse, der overskrider rammerne herfor, betragtes som formålsstridig. Herunder hører også, at al skriftligt materiale vedrørende produktet iagttages. Motoren må ikke ændres eller ombygges. Produkter og komponenter af andet fabrikat, som anvendes sammen med motoren, skal være anbefalet eller godkendt af motorproducenten Ansvarsfraskrivelse: Producenten har ikke mulighed for at tilse, at nærværende vejledning respekteres, ej heller at betingelser og metoder i forbindelse med installation, drift, anvendelse og vedligeholdelse af elektromotoren iagttages. Usagkyndigt udført installation kan medføre materielle skader og som indirekte konsekvens indebære en fare for personskade. Vi fraskriver os således enhver form for ansvar og hæftelse for tab, skader eller omkostninger, der måtte være en følge af fejlagtig installation, usagkyndig drift samt forkert anvendelse og vedligeholdelse, det være sig umiddelbart eller som indirekte konsekvens. Vi bestræber os på løbende at forbedre vore produkter. Vi forbeholder os derfor retten til uden forudgående meddelelse at foretage ændringer på produktet, af tekniske specifikationer eller i monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen. Udførelser, tekniske specifikationer og illustrationer er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra fabrikken EU-motorforordning (EF) nr. 640/2009 I juni 2011 trådte EU-Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 for elmotorer i kraft. Denne forordning beskriver økodesign-kravene ift. 2-,4- eller 6-polede trefasede asynkron-motorer til lavspænding med en ydelse mellem 0,75 kw og 375 kw. De enkelte miljøvenlige designkrav træder i kraft efter følgende tidsplan: fra d. 16. juni 2011 skal motorer mindst opnå virkningsgrad IE2, der er defineret under afsnit 1 i forordningen, der er vedlagt som bilag I. fra d. 1. januar 2015 skal motorer med en nominel udgangseffekt på 7,5-375 kw enten opnå virkningsgrad IE2 eller IE3, som defineret under afsnit 1 i bilag I. Ved IE2 skal motoren endvidere være udstyret med en frekvensomformer. fra d. 1. januar 2017 skal alle motorer med en nominel udgangseffekt på 0, kw enten opnå virkningsgrad IE2 eller IE3, som defineret under afsnit 1 i bilag I. Ved IE2 skal motoren samtidig have en frekvensomformer. Forordningen giver således tilladelse til, at brugeren enten kan anvende en IE3-motor, (til faste eller variable omdrejningstal), eller en IE2-motor med en frekvensomformer. Brugeren er ansvarlig for at overholde EUforordningens krav. Motorproducenten skal sørge for mærkning af produktet i forhold hertil. De detaljerede gyldighedsområder og særregler for specielle modeller fremgår afforordningerne (EF) nr. 640/2009 og (EF) nr. 4/

3 2. Beskrivelse Motorerne overholder IEC 34-1, EN samt yderligere relevante europæiske standarder. Levering efter særlige forskrifter (f.eks. klassificeringsforskrifter til eksplosionsbeskyttelse) er mulig. Særlige tillægsvejledninger gælder for følgende motormodifikationer: Valseværksmotorer Motorer i eksplosionsbeskyttet udførelse Som leveringsomfang gælder angivelserne på den tilsvarende kontraktbekræftelse. 3. Virkningsgrad Virkningsgraden beregnes i henhold til bestemmelserne, der følger af EN Ved motorer under 1kW anvendes direkte måling. Måleusikkerheden for denne metode er kategoriseret som lav. Ved motorer fra 1kW finder den isolerede tabsmetode anvendelse. Tillægstabene beregnes her af resttabene. Måleusikkerheden for denne metode er ligeledes kategoriseret som lav. Mærkepladen til energisparemotorer indeholder en angivelse af virkningsgraden og effektivitetsklassen iht. EN Beskyttelsesart Motorernes beskyttelsesklasse er angivet på typeskiltet, påmonteret ekstraudstyr kan have en anden beskyttelsesklasse end motoren, ved opstilling af motorerne skal der tages hensyn til dette. Ved opstilling af motorer i det fri (beskyttelsesklasse IP 44) skal det sikres, at motorerne er umiddelbart beskyttet mod indflydelse af vejrliget (fastfrysning af ventilatoren gennem direkte regn, sne og isslag). 5. Udførelser Udførelsen af motorerne er angivet på typeskiltet. En indsats af derfra afvigende udførelser er kun tilladt efter godkendelse af fabrikanten og i givet fald efter en ændring foretaget efter dennes forskrift. Anvenderen skal sørge for, at der, især ved udførelser med lodret aksel, ikke falder fremmedlegemer ned i ventilatorhætten. 6. Transport og lagring Motorerne skal om muligt kun lagres i lukkede, tørre rum. En lagring i fri luft under tag er kun tilladt i kort tid, derved skal de beskyttes mod alle skadelige miljøpåvirkninger. Ligeledes skal de sikres mod mekaniske beskadigelser. Motorerne må hverken transporteres eller lagres på ventilatorskærmene. Ved transport skal øjeboltene/løfteøjer på motorerne benyttes under anvendelser af passende befæstigelsesmidler. Øjeboltene/løfteøjerne er kun beregnet til at løfte motorerne uden yderligere monterede dele, såsom bundplader gear osv. Fjernes øjebolte/løfteøjerne efter opstillingen, skal gevindhullerne lukkes varigt iht. beskyttelsesarten. Længere tids opmagasinering skal ske i svingningsfri omgivelser, så der ikke opstår stilstandsskader på lejerne. Efter en magasineringstid på mere end 12 måneder skal fedttilstanden kontrolleres, inden motoren tages i brug. 7. Afmontering af transportsikringen Ved motorer med transportsikring (rulleleje) skal sekskantskruen, der tjener til befæstigelse af transportsikringen, løsnes og tages af sammen med transportsikringen. Derpå skal lejedækselskruen, der er pakket i en pose i klemmekassen, skrues på lejedækslet. Hvis det er forudset på motorvarianter, er der vedlagt en fjederring i posen, der før iskruningen skal monteres på lejedækselskruen. Når transportsikringen er blevet afmonteret, skal mikrobevægelser i rotoren imødegås ved egnede foranstaltninger (fare for stilstandsskader). Transportsikringen er udelukkende beregnet til transporten! Den må ikke anvendes til lastoptagelse! 8. Opstilling og montering Da der ved formålsbestemt drift af elektromotorer kan optræde temperaturer over 100 C på deres overflade, skal en berøring forhindres, hvis motoren er opstillet i et tilgængeligt område. Ligeledes må der hverken monteres eller lægges temperaturfølsomme ting på motoren. Ved modellerne IM B14 og IM B34 skal man være opmærksom på, at de i nedenstående tabel angivne maksimalt anvendelige indskruningsdybder ikke overskrides (beskadigelse af viklingen!). Ventilationsåbningerne skal holdes frie, og de i målbladene foreskrevne mindsteafstande skal overholdes, således at ventilatorluftstrømmen ikke blivet hindret. Der skal sørges for, at det udblæste opvarmede kølemedium ikke bliver suget ind igen. Ved den opadvendte akselende skal brugeren sørge for, at der ikke trænger væske ind langs akslen! Pasfederen for montering af akslen er kun sikret med en aksel-beskyttelsesmuffe til transport og lagring, en idrifttagning hhv. en prøvekørsel, hvor pasfjederen kun er sikret med akselsikringsmuffen er strengt forbudt pga. udslyngningsfaren for pasfederen. Ved montering af transmissionselementerne (som kobling, kædehjul eller remskive) skal der anvendes montageværktøj, eller også skal delen, der skal trækkes på, opvarmes. Til påtrækning har akselenderne 3

4 centreringer med gevindboringer efter DIN 332 del 2. Det er ikke tilladt at banke slå transmissionselementerne på akslerne, da akslen, leje og andre dele på motoren kan blive beskadiget. Alle elementer, der skal påmonteres akselenden, skal svarende til motorens afbalanceringssystem (hel eller halv pasfeder) omhyggeligt afbalanceres dynamisk. Motorernes rotor er afbalanceret med en halv pasfeder, dette er kendetegnet på typeskiltet med bogstavet H bag motor-nummeret. Motorer med bogstavet F bag motornummeret er afbalanceret med en hel pasfeder. Motorerne skal om muligt opstilles svingningsfrit. Ved motorer med lave svingninger, skal der overholdes særlige anvisninger. Anvenderen skal efter afslutning af monteringen sørge for beskyttelse af de bevægelige dele og at genoprette driftssikkerheden. Ved direkte kobling med den drevne maskine skal der oplines særlig nøjagtigt. Akslerne på begge maskiner skal flugte. Akselhøjden skal ved underlægning tilpasses højden af den drivende maskine. Remtræk belaster motoren med relativt store radialkræfter. Ved dimensionering af remdrev skal foruden overholdelse af remfabrikantens forskrifter og beregningsprogrammer, også sørges for, at vore angivelser vedrørende den tilladelige radialkraft for enden af motorens aksel på grund af remtræk og forspænding ikke overskrides. Især skal remforspændingen ved monteringen indstilles nøjagtigt efter remfabrikantens forskrifter. Ved brug af cylinderrullelejer ( forstærket lejring VL) er det muligt at optage relativt store radialkræfter eller masser på motorakselenden. Den minimale radialkraft på akselenden skal udgøre en fjerdedel af den tilladte radialkraft. Der skal tages højde for den tilladte akselendebelastning. Oplysningerne fremgår af tabellerne og diagrammerne i de konstruktionsmæssige selektionsdata. Underskrides den minimale radialkraft, vil der inden for få timer kunne opstå lejeskader. Prøvekørsler i ubelastet tilstand må kun finde sted kortvarigt. Gevindhullerne i de flangetyper, der er angivet i tabellen, er gennemgangsboringer (type IMB14 og IMB34). For at undgå beskadigelse af viklehovedet til motorviklingen skal de højst tilladte indskruningsdybder, som fremgår af nedenstående tabel, overholdes. Flangetype iht. EN Gammel flangetype iht. DIN Indskruningsdybde i mm FT65 C80 6,5 FT75 C90 8 FT85 C105 8,5 FT100 C120 8 FT115 C FT130 C FT165 C FT215 C Hvis der anvendes en motor af typen IMB34 uden flangeudvidelse, skal brugeren træffe egnede forholdsregler i forbindelse med gennemgangsboringerne, så den krævede isoleringsgrad opfyldes. 9. Isolationskontrol og fedt-/lejeudskiftning Ved den første idrifttagning og især efter længere lagring skal isolationsmodstanden af viklingen til stel og mellem faserne måles. Testen skal udføres med belastningsspænding, dog mindst med 500 V. Der optræder farlige spændinger på klemmerne under og umiddelbart efter målingen, og klemmerne må under ingen omstændigheder berøres. Betjeningsvejledningen for isolationsmåleapparatet skal nøjagtigt følges! Følgende mindsteværdier skal overholdes afhængig af den nominelle spænding U N ved en viklingstemperatur på 25 C: Nominel ydelse P N i kw Isolationsmodstand i relation til nominel spænding i k /V 1 < P N 10 6,3 10 < P N < P N 2,5 Såfremt mindsteværdien ikke overholdes skal viklingen tørres fagmæssigt, indtil isolationsspændingen svarer til den krævede værdi. Efter længere lagring før idrifttagning skal lejefedtet kontrolleres visuelt og udskiftes ved optræden af hærdninger og andre uregelmæssigheder. Sættes motorerne først i drift efter mere end tre år efter 4

5 fabrikantens levering, skal lejefedtet under alle omstændigheder udskiftes. Ved motorer med lukkede eller tætnede lejer, skal lejerne, ved en lagertid på over fire år, udskiftes med nye af samme type. 10. Motortilslutning Tilslutning skal foretages af en fagmand efter gældende sikkerhedsbestemmelser. Uden for Tyskland henvises til nationale bestemmelser. Angivelser på mærkeplader skal følges! Ved tilslutning af motorerne skal der udvises særlig omhu ved etableringen af forbindelsesledningerne i tilslutningsboksen. Møtrikkerne på klemskruerne skal spændes fast uden brug af vold. Inden tilførselsledningerne sluttes til, skal de eksisterende motortilslutninger om nødvendigt spændes efter. Oversigt over tilslutningsbokse Klemkassetype Klembræt Dimensioneringsstrøm Tilslutningsgevind Tilspændingsmoment [A] [Nm] KA 05 K1M4 30 M4 1,8 0,2 KA K1M4 30 M4 1,8 0,2 KA K1M5 30 M5 2,4 0,2 KA 25 A SB 5 25 M5 2,5 0,5 KA 25 A SS SB 5 25 M5 2,5 0,5 K 63/25 A SB 5 25 M5 2,5 0,5 KK 63 A SB 6 63 M6 4 1 KK 100 A SB M8 7,5 1,5 KK 200/100 A SB M8 7,5 1,5 KK 200 A SB M10 12,5 2,5 KK 400 A SB M KK 400 B KM M KK 400 B KM M KK 630 A KLP M KK 630 A KLP M KK 1000 A KLSO Samleskinne Idrifttagning Der henvises endnu en gang udtrykkeligt til den nøjagtige overholdelse af sikkerhedshenvisningerie. Alle arbejder må kun gennemføres på motoren i spændingsløs tilstand. Installationen udføres under iagttagelse af de gældende forskrifter af fagfolk. Først skal der gennemføres en sammenligning af netforholdene (spænding og frekvens) med data på motorens typeskilt. Dimensionerne for tilslutningskablet skal tilpasses motorens nominelle strømme.betegnelsen af motorens tilslutningsklemmer svarer til EN (VDE 0530 del 8). Under punkt 19 i denne vejledning findes et aftryk af de hyppigste ledningsføringer for trefasemotorer i grundindstilling, efter hvilke tilslutningen foretages. For andre udførelser medleveres særlige ledningsdiagrammer, der er fastklæbet i klemmekassens låg hhv. er vedlagt i klemmekassen. For tilslutning af hjælpe- og beskyttelsesindretninger (f.eks. stilstandsopvarmning) kan en ekstra klemmekasse leveres, for hvilken der gælder de samme forskrifter som for hovedklemmekassen. Motorerne skal tages i drift med en overstrømsbeskyttelse, der er indstillet svarende til motorens nominelle data ( 1,05 I nom ). Ellers ydes ingen garanti ved viklingsskader. Før den første indkobling anbefales en kontrol af isolationsmodstanden mellem vikling og stel og mellem faserne (se afsnit 9). Efter længere lagring skal måling af isolationsmodstanden ubetinget gennemføres. Før tilkobling af arbejdsmaskinen skal omdrejningsretningen for motoren kontrolleres, for i givet fald at undgå skader på arbejdsmaskinen. Når netledningerne tilsluttes med fasefølgen L1, L2, L3 til U, V, W, får man højregang (med blikket rettet mod akselenden i drevsiden DE). Hvis to tilslutninger byttes om, får man venstregang (f.eks. L1, L2, L3 til V, U, W). Ved maskiner til kun en drejeretning er den foreskrevne drejeretning markeret med en retningspil på maskinen. De tilladte tilspændingsmomenter for boltene på klembrædtet kan tages fra nedenstående tabel: 5

6 Tilspændingsmomenter for skruer på tilslutningsboksen, lejeskjolde og lejedæksler Serie W.., K.. 63 til 132T, W.., K.. 56 til 100 Type Udformning Lejeskjold Fast lejedæksel Klemkasser W.., K.. W.., K.. DS NS DS NS Resp. Dæksel adapter Skruer/Skruetilspændingsmoment M A M 4 M 4 M ,0 Nm 2,0 Nm 1,5 Nm M M 5 M 5 (bei W.., Alle 1, ,0 Nm 4,0 Nm K L Nm 100 L 90 M 6 M 6 M 5 M 5 7,0 Nm 7,0 Nm 2,0 Nm) 1,0 Nm M 8 M 4 B ,0 Nm 2,5 Nm 100 LX,112 M 8 B5, B14 M 5 15,0 Nm M 8 M 5 2,0 B3, B14- M 8 10,0 Nm 2,0 Nm Nm FT130 10,0 Nm M S T - M 8 2,0 Nm B5, B14 15,0 Nm Tilspændingsmomenter for skruer på tilslutningsboksen, lejeskjolde og lejedæksler Serie W.., K til 355 Gevind Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 Lejeskjold Lejedæksel Klemkasse - 4 7,5 12, Før lukning af klemmekassen skal det ubetinget kontrolleres, at - tilslutningen er foretaget i.h.t. tilslutningsplanen - alle klemmekassetilslutninger er spændt - alle minimumsafstande for luftstrækninger overholdes (større end 8 mm indtil 500 V, større end 10 mm indtil 750 V, større end 14 mm indtil 1000 V) - det indre af klemmekassen er ren og fri for fremmedlegemer - ubenyttede kabelindføringer lukkes og blændpropperne spændes stramt til med tætninger - pakningen i låget på klemmekassen er ren og fastklæbet og alle tætninger er af en sådan beskaffenhed at beskyttelsesklassen er garanteret. Før indkobling af motoren skal det kontrolleres, at alle sikkerhedsbestemmelser overholdes, at maskinen er forskriftsmæssig monteret og oplinet, at alle befæstigelsesdele og jordtilslutninger er trukket stramt til, at hjælpe- og ekstraindretninger er funktionsdygtige og forskriftsmæssigt tilsluttet og at pasfederen i en eventuelt forhåndenværende akselende nummer to er sikret mod bortslyngning. Motoren skal, hvis muligt, indkobles uden belastning. Løber den roligt og uden anormale lyde, belastes den med arbejdsmaskinen. Ved igangsætning anbefales det at iagttage de optagne strømme, når motoren belastes med sin arbejdsmaskine, således at eventuelle overbelastninger og asymmetrier på netsiden omgående kan registreres. Starteren skal ved indkoblingen altid befinde sig i startstilling. Ved motorer med slæberinge skal der kontrolleres at børsterne kører korrekt. De skal generelt fungere gnistfri. Ved tillægsmontager, såsom følere og bremser, henvises til betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger fra de respektive producenter. 12. Vedligeholdelse Der henvises endnu engang udtrykkeligt til sikkerhedsanvisningerne, især på frikobling, sikring mod genindkobling, kontrol af spændingsløshed for alle med en spændingskilde forbundne dele. Hvis motoren pga. vedligeholdelsesarbejder skal skilles fra nettet, skal man være opmærksom på, at eventuelt forhåndenværende hjælpestrømkredse, f.eks. stilstandsopvarmninger, fremmedventilatorer, og bremser ligeledes adskilles fra nettet. Er det ved vedligeholdelsesarbejder nødvendigt at demontere motoren, skal den på centreringsrandene forhåndenværende tætningsmasse fjernes, ved monteringen skal der igen aftættes med en egnet motortætningsmasse. Forhåndenværende kobbertætningsskiver skal under alle omstændigheder anbringes igen. 6

7 Omhyggelig og regelmæssig vedligeholdelse og inspektion er nødvendig, så eventuelle forstyrrelser kan opdages og afhjælpes i tide, før der opstår følgeskader. Eftersom driftsforholdene ikke lader sig definere nøjagtigt, kan der kun angives generelle intervaller, under forudsætning af en fejlfri drift. Intervallerne skal tilpasses de konkrete forhold (tilsmudsningsgrad, belastning, osv.). Hvad skal gøres? Tidsinterval Frister Inspektion første gang Efter ca. 500 driftstimer Senest efter ½ år Kontrol af luftkanaler og motorens overflade Alt efter den konkrete tilsmudsningsgrad Eftersmøring (tilvalgsmulighed) Se mærkeplade eller smøreskilt Hovedinspektion Ca driftstimer En gang årligt Aftapning af kondensvand Alt efter klimatiske betingelser 12.2 Inspektioner Inspektion første gang I henhold til de fastsatte angivelser skal der foretages inspektion på motoren første gang efter ca. 500 driftstimer, dog senest efter et halvt år. Følgende undersøgelser foretages, når maskinen står stille: a) Kontrol af fundamentet. Der må ikke opstå revner eller andre skader, såsom sætninger eller lignende. Følgende undersøgelser foretages, mens motoren kører: a) Kontrol af de elektriske parametre. b) Kontrol af lejetemperaturerne. Det undersøges, om de tilladte lejetemperaturerer overskrides, når motoren kører. c) Kontrol af driftsstøj. Mens motoren kører, foretages akustisk kontrol af, om motorens driftsgang er blevet mere urolig. Hvis undersøgelsen fører til, at der konstateres afvigelser fra de værdier, der er angivet i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen, eller andre defekter og fejl, skal afhjælpning foretages med det samme Hovedinspektion I henhold til de fastsatte angivelser skal der foretages en hovedinspektion på motoren en gang om året efter ca driftstimer. Følgende undersøgelser foretages, når maskinen står stille: a) Kontrol af fundamentet. Der må ikke opstå revner eller andre skader, såsom sætninger eller lignende. b) Kontrol af motorens orientering. Motorens orientering skal ligge inden for de forudangivne tolerancer. c) Kontrol af fastgørelsesskruerne. Alle skruer, der anvendes til fastgørelse af mekaniske og elektriske forbindelser, skal være spændt godt fast (se også tabel med tilspændingsmomenter for skruer under punkt 11. Idriftsættelse i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen). d) Kontrol af ledninger og isoleringsmateriale. Ved kontrollen konstateres det, om ledningerne og de anvendte isolationsmaterialer er i ordentlig stand. De må ikke have misfarvninger eller brandmærker og må ikke være brækkede, revnede eller på anden måde være defekte. e) Kontrol af isolationsmodstanden. Viklingens isolationsmodstand skal kontrolleres. Angivelserne i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen (punkt 9) skal overholdes. f) Afhængigt af fedtkvaliteten og motorens lejring kan det efter driftstimer også være nødvendigt at skifte fedt i rulningslejerne (se også betjenings- og vedligeholdelsesvejledningens punkt 13. Lejer og smøring). Ellers skal de krævede tidsfrister for eftersmøring af rulningslejer overholdes, da de afviger fra inspektionsintervallerne. Følgende undersøgelser foretages, mens motoren kører: a) Kontrol af de elektriske parametre. b) Kontrol af lejetemperaturerne. Det undersøges, om de tilladte lejetemperaturerer overskrides, når motoren kører. c) Kontrol af driftsstøj. Mens motoren kører, foretages akustisk kontrol af, om motorens driftsgang er blevet mere urolig. Hvis undersøgelsen fører til, at der konstateres afvigelser fra de værdier, der er angivet i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen, eller andre defekter og fejl, skal afhjælpning foretages med det samme. 13. Lejer og smøring Rulningslejerne på motoren i normaludførelse indfedtes fra fabrikkens side hhv. ved lukkede lejer af lejefabrikanten med lejefedt efter DIN svarende til følgende tabel: 7

8 Motorens udførelse Termisk klasse F Termisk H udnyttet iht. F Standard TII, AS, NS, VL, LL Skibsudførelse (SS) Forbrændingsgas-udførelse FV, FV1, FV2 (op til 300 C/1h) Til lave temperaturer Til høje temperaturer, termisk klasse H udnyttet iht. H, rullebanemotorer ARB, ARC forbrændingsgasudførelser FV3 (op til 300 C/2h) Kraftværksudførelse Motorer iht. VIK med eftersmøringsanordning Til meget høje omgivelsestemperaturer Kundeønske Smørefedtbetegnelse Betegnelse iht. DIN Temperaturområde i C Asonic GHY 72 KE2/3R til +180 Asonic GLY 32 KPE2N til +140 Berutox FH 28 KN KHC1R til +180 High-LUB LM 3 EP KP3N til +140 Barrierta L55/3 HV til 260 Efter aftale med VEM s konstruktionsafdeling Smørefedtkvaliteten tillader ved normal belastning og under normale miljøbetingelser drift af motoren i ca driftstimer for 2polede og driftstimer ved flerpolede udførelser uden fornyelse af kuglelejefedtet, hvis ikke der er aftalt andet. Tilstanden af smørefedtpåfyldningen bør dog også før denne frist kontrolleres ved lejlighed. Uafhængig af antal driftstimer skal der ved permanent smurte lejer foretages leje-/fedtskift efter ca. 3 år grundet den nedsatte smøreevne. De angivne driftstimetal er kun gyldige ved nominelt omdrejningstal. Ved drift på omretteren skal de angivne smørefrister reduceres med ca. 25% på grund af den højere opvarmning af motoren. Hvis normomdrejningstallet ved drift af motoren på frekvensomformeren overskrides, forringes tidsfristen for eftersmøring sig ca. omvendt proportionalt med stigningen af omdrejningstallet. Nyindfedtning af lejer gennemføres, efter at disse er blevet grundigt rengjorte med egnede opløsningsmidler. Der skal anvendes samme type smørefedt. Som erstatning må der kun anvendes de af motorfabrikanten nævnte erstatningskvaliteter. Der skal agtes på, at den frie plads ved lejerne kun må fyldes til ca. 2/3 med smørefedt. En fuldstændig fyldning af lejerne og lejedækslet med smørefedt fører til forhøjet lejetemperatur og dermed til en større slitage. Ved lejer med eftersmøreindretning skal smøring foretages på smøreniplen ved roterende motor svarende til den for den respektive motor forudbestemte fedtmængde. Eftersmøreintervallerne kan tages fra tabellen. Serien IEC/DIN Konstruktionsvolumen Topolet udførelse Fire- og multipolet udførelse Serien Transnorm 132 til til h h til h h h h De til eftersmøring krævede smørefedtmængder kan tages fra den efterfølgende tabel (Den dobbelte smørefedtmængde er påkrævet ved den første eftersmøring, da smørefedtrøret endnu er tomt). Det brugte fedt opsamles i fedtkammeret i det udvendige lejedæksel. Det brugte fedt skal udtages efter fem eftersmøringer, f.eks. i forbindelse med revisionsarbejder. 8

9 Serien Transnor m Konstrukti onsvolum en Konstruktionslængde Poltal Fedtmængde i cm 3 Serien IEC/DIN D-side N-side Konstruktio nsvolumen 9 Konstruktionslængde Poltal Fedtmængde i cm 3 D-side N-side 112 Alle L2, MX Alle L4, 6, Alle M M4, L6, L L LX L4, 6, LX M M4, 6, S4, M M4, 6, S M,L,LX S,M S4, 6, S,M M,L,LX4, , MX MY,L,LX MX4, 6, , MY,L,LX4, 6, Obligatoriske smørefrister for rulningslejer afviger fra inspektionsintervallerne og skal følges særskilt! Maskinerne er op til konstruktionsvolumen 315M som standard udstyret med rulningsleje med vedvarende fedtsmøring, fra konstruktionsvolumen 315 MX råder de over en eftersmøringsanordning, som også kan tilvælges ved mindre konstruktionsvolumener. Oplysninger om magasinering og smøring fremgår af den almindelige monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning resp. mærkepladen eller smøreskiltet. Vedligeholdelsesarbejder (med undtagelse af eftersmøring) skal foretages med maskinen slukket. Maskinen skal være sikret mod utilsigtet indkobling og være forsynet med et tilsvarende oplysningsskilt. Ved brug af olier, smøremidler og rengøringsmidler henvises endvidere til diverse sikkerhedsforskrifter fra de pågældende producenter! Tilstødende dele, der står under spænding, skal dækkes af! Det skal sikres, at spændingen er koblet fra hjælpestrømkredsene, f.eks. stilstandsvarme. Ved udførelser med afløbshul til kondensvand skal aftapningsskruen/skrueproppen smøres ind med et egnet tætningsmiddel (f.eks. Epple 28), inden den sættes i igen! 14. Langtidsmagasinering (mere end 12 måneder) Langtidsmagasinering skal foregå i lukkede, tørre rum, hvor der ikke forekommer rystelser, i et temperaturområde på -20 til +40 C og i en atmosfære uden aggressive gasser, dampe, støv og salt. Motorerne skal så vidt muligt transporteres og opbevares i den originale emballage. Magasinering og transport på ventilatorskærmene må ikke finde sted. Ubeskyttede metaloverflader, som f.eks. akselender og flanger, er ud over den midlertidige korrosionsbeskyttelse fra fabrikken forsynet med en langtidsvirkende korrosionsbeskyttelse. Hvis lagringsbetingelserne gør motorerne dugvåde, skal træffes de fornødne foranstaltninger til beskyttelse mod fugt. I så fald kræves specialemballage med lufttæt svejset folie eller emballage i plastikfolie indeholdende fugtabsorberende stoffer. I motorernes klemkasser indlægges pakker med et fugtabsorberende stof.

10 Transport skal ske ved hjælp af motorernes øjebolte/løfteøjer med anvendelse af egnet fastgørelsesgrej. Øjeboltene/Løfteøjerne er udelukkende beregnet til løft af motorerne uden yderligere påmonteringsdele, såsom bundplader, gearkasser osv. Motorer med forstærket lejring leveres med en transportsikring. Transportsikringen på akselenden skal først fjernes, når motoren monteres, og inden den tændes. 15. Slæbekontaktsystem Slæbekontaktsystemet skal underkastes en regelmæssigt eftersyn. Det tilrådes, at underkaste slæberingene en kontrol umiddelbart efter igangsætningen, 2 til 3 gange ca. efter hver 50 driftstimer. Derefter er en regelmæssig vedligeholdelse påkrævet, hvis tidsinterval retter sig efter de respektive driftsforhold. Der skal dannes en patina på slæberingens overflade. Denne dannes i almindelighed efter en driftstid på 100 til 500 timer. Optræder der stærke riller eller brandspor på slæberingenes overflade, skal de renses og i givet fald afdrejes. Optræden af lettere riller er ingen grund til efterbearbejdning. Kulbørsternes tryk skal kontrolleres. Det skal andrage 18,5 til 24 kpa. Ved udskiftning af børsterne skal der altid anvendes samme type børster. Nye kulbørster skal indslibes. Det skal kontrolleres, at der pga. tilsmudsning ikke optræder en fastklemning af kulbørsterne. Kulbørsterne er udsat for et naturligt slid. Nedslidningen kan udgøre 3 til 5 mm pr driftstimer. 16. Kondensafløb På indsatssteder, på hvilke der må regnes med kondensering og dermed optrædende kondensvand i det indre af motoren, skal det dannede kondensvand med regelmæssige tidsintervaller aftappes via den på det laveste punkt af lejejoldet anbragte aftapningsåbning og åbningen derpå lukkes igen. 17. Rengøring For ikke at øve indflydelse på køleluften, skal alle motorens dele regelmæssigt underkastes en rengøring. Som oftest er det tilstrækkeligt at rense med vand- og oliefri trykluft. Især skal ventilatoråbningerne og ribbemellemrummene holdes rene. Den gennem den naturlige nedslidning i det indre af motoren eller i slæberingsrummet dannede kulstøv skal fjernes regelmæssigt. Det anbefales, at inddrage elektromotorerne i den regelmæssige inspektion af arbejdsmaskinen. 18. Ekstraudstyr Motorerne kan være forsynet med tilvalgt ekstraudstyr: 18.1 Motorer med termisk viklingsbeskyttelse Til overvågning af den gennemsnitlige statorviklingstemperatur kan der være indbygget temperaturfølere (koldledere, KTY, TS eller PT100) i motoren. Til at tilslutte disse forefindes hjælpeklemmer til hjælpestrømkredse enten i hovedtilslutningsboksen eller i ekstra tilslutningsbokse. Til dem etableres tilslutning i henhold til den vedlagte klemmeplan. En gennemgangskontrol af koldleder-følerkredsløbet med prøvelampe, megger o.l., er på det strengeste forbudt, da det medfører en øjeblikkelig destruktion af føleren. Ved en eventuel nødvendig måling af koldmodstanden (ved ca. 20 C) i følerkredsen må målespændingen ikke overskride 2,5 V jævnspænding. Det anbefales at udføre målingen ved hjælp af en Wheatstone-bro med en fødespænding på 4,5 V jævnspænding. Koldmodstanden i følerkredsen må ikke overskride 810 ohm, en måling af varmmodstanden er ikke påkrævet. Ved motorer med termisk viklingsbeskyttelse skal der træffes foranstaltninger, således at der efter udløsning af den termiske viklingsbeskyttelse og efter den påfølgende afkøling af motoren, ikke kan optræde farer ved en utilsigtet automatisk indkobling Stilstandsvarme Tilslutningsspændingen er anført på motorens mærkeplade. Til at tilslutte denne forefindes klemmer til hjælpestrømkredse enten i hovedtilslutningsboksen eller i ekstra tilslutningsbokse. Til dem etableres tilslutning i henhold til den vedlagte klemmeplan. Stilstandsvarmen skal først tændes, efter at motoren er blevet slukket. Den må ikke være tændt, mens motoren kører Ekstern ventilationsenhed Den eksterne ventilationsenhed sørger for at bortlede varmetabet under drift af hovedmotoren. Under hovedmotorens drift skal den eksterne ventilationsmotor være tændt. Efter at hovedmotoren er blevet slukket, skal den eksterne ventilation sikres et temperaturafhængigt efterløb. Ved motorer med drejeretningsafhængige eksterne ventilationsenheder er det vigtigt at være opmærksom på drejeretningen (se retningspil). Kun de eksterne ventilationsaggregater, som er leveret af producenten, må benyttes. Den eksterne ventilationsenhed skal tilsluttes i henhold til den gældende klemmeplan, der følger med tilslutningsboksen. 10

11 19. Garanti, reparation, reservedele Vore kontraktværksteder er ansvarlige ved garantireparationer, såfremt intet andet udtrykkeligt er aftalt. Der gennemføres også alle andre evtl. påkrævede reparationer af fagfolk. Informationer om organisationen af vor kundeservice kan rekvireres fra fabrikken. Reservedele er omtalt i afsnit 24 i denne betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Den hensigtsmæssige vedligeholdelse, såfremt den er påkrævet i afsnittet Vedligeholdelse, gælder ikke som indgreb overfor garantibestemmelserne. Det fritager dermed ikke fabrikken for den aftalte garantipligt. 20. Elektromagnetisk kompatibilitet Konformiteten af motorerne som komponent, er kontrolleret i flg. EMC normerne. Anvenderen af anlægget er ansvarlig for, at der gennem egnede forholdsregler er garanteret, at apparater hhv. anlæg i deres helhed overholder de vedkommende normer for den elektromagnetiske kompatibilitet. 21. Udbedring af fejl Udbedring af almindelige fejl af mekanisk eller elektrisk art, kan gennemføres efter skemaet i afsnit 25. Der henvises endnu engang til en streng overholdelse af alle sikkerhedshenvisninger, ved fejludbedring. 22. Forbindelsesdiagram Ved en maskine med kun en akselende eller to akselender af forskellig tykkelse gælder som omdrejningsretning den retning, som rotoren drejer i for en observatør, når denne betragter frontsiden af hhv. den eneste eller den tykkeste akselende. Med alle motorer følger bindende klemmeplan, ifølge hvilken tilslutning skal foretages. Tilslutning af hjælpestrømkredse skal ske ifølge tillægsklemmeplanen, som ligeledes følger med. 23. Bortskaffelse Bortskaffelse af maskinerne skal ske ifølge gældende nationale bestemmelser. Der henvises endvidere til, at olier og fedtstoffer skal bortskaffes i overensstemmelse med spildolieforordning. De må ikke være forurenet med opløsningsmidler, koldrens eller lakrester. De enkelte materialer skal sorteres inden recycling. De vigtigste komponenter er gråt støbejern (hus), stål (aksel, stator- og rotorplade, smådele), aluminium (rotor), kobber (viklinger) og kunststoffer (isolationsmaterialer som f.eks. polyamid, polypropylen, etc.). elektroniske dele, såsom printplader (omretter, føler, etc.), håndteres særskilt. 11

12 Kortslutningsrotor med omdr.tal: lav spænding Kortslutningsrotor med omdr.tal: Y høj spænding Stjernetrekantkobler-tilslutning: Ved stjernetrekantkobler uden brotilslutning Efter koblerens skema Motor med termisk viklingsbeskyttelse Klempladekobling som ovenfor Tilslutning sker i henhold til forbindelsesskema til udløserenhed Slæberingsrotor-motor lav spænding Stator Y høj spænding Rotor Rotortilslutning, alt efter type, på rotorklemmer eller børsteholdere til igangsætter 12

13 24. Opbygning af motorerne Kendingstal Betegnelse Bezeichnung 1.01 Lejeskjold D-side Lagerschild, D-Seite 1.02 Lejedæksel, D-side, udvendig Lagerdeckel, D-Seite, außen 1.03 Lejedæksel, D-side, indvendig Lagerdeckel, D-Seite, innen 1.04 Tallerken- / bølgefjeder, D-side, ikke ved rullelejer Teller-/Wellfeder, D-Seite, nicht bei Rollenlagern 1.05 Leje D-side Wälzlager, D-Seite 1.06 V-ring D-side V-Ring, D-Seite 1.07 Flangelejeskjold Flanschlagerschild 1.08 Filtring D-side Filzring D-Seite 2.01 Lejeskjold N-side Lagerschild, N-Seite 2.02 Lejedæksel, N-side, udv. Lagerdeckel, N-Seite, außen 2.03 Lejedæksel, N-side, indvendig Lagerdeckel, N-Seite, innen 2.04 Leje N-side Wälzlager, N-Seite 2.05 V-ring N-side V-Ring, N-Seite 2.06 Bølgefjeder, N-side (eller D-side) Wellfeder N-Seite (oder D-Seite) 2.08 Filtring N-side Filzring N-Seite par motorfødder 1 Paar Motorfüße 3.02 Ventilator Lüfter 3.03 Ventilatorskærm, plast Lüfterhaube, Kunststoff 3.04 Ventilatorskærm, stålplade Lüfterhaube, Stahlblech 3.05 Ventilatorskærm med beskyttelsestag Lüfterhaube mit Schutzdach 3.06 Øjebolt Ringschraube 4.01/4.02 Klemkasselåg Klemmenkastendeckel 4.03/4.04 Tætning klemkasselåg Dichtung Klemmenkastendeckel 4.05/4.06 Klemkasseunderdel Klemmenkastenunterteil 4.07 Tætning klemkasse-underdel Dichtung Klemmenkastenunterteil 4.08 Klembræt Klemmenplatte 4.09 Forskruning Kabeleinführung 4.10 Blændprop Verschlußschraube 4.11 Forskruning for term. viklingsbesk. Kabeleinführung für therm. Wicklungsschutz 4.12 Tilslutning for term. viklingsbesk. Anschluß für therm. Wicklungsschutz 4.13 Bøjle Schelle 4.14 Låsestykker Verschlußstücke 4.15 Mellemplade Zwischenplatte 4.16 Flad tilslutningsboks Flacher Anschlußkasten 4.17 Pose med smådele Normalienbeutel 5.01 Rotor, komplet Läufer, komplett 6.01 Centrifugalskive D-side Schleuderscheibe, D-Seite 6.02 Centrifugalskive N-side Schleuderscheibe, N-Seite 6.03 Labyrintbøsning D- og N-side Labyrinthbuchse, D- und N-Seite 6.04 Ledeskive D-side Leitscheibe, D-Seite 6.05 Ledeskive N-side Leitscheibe, N-Seite 7.01 Slæberingsrotor med slæberinge Schleifringläufer mit Schleifringen 8.01 Børsteholder Bürstenhalter 8.02 Børsteholderplade med børstebolt Bürstenträgerplatte mit Bürstenbolzen 8.03 Beskyttelsesafdækning for slæberingsrum Schutzdeckel für Schleifringraum 8.04 Tætning for beskyttelsesafdækning Dichtung für Schutzdeckel 8.05 Afdækning til ventilatorskærm Deckel für Lüfterhaube 9.01 Klemkasseafdækning for rotorklemkasse Klemmenkastendeckel für Läuferklemmenkasten 9.02 Tætning klemkasseafdækning for rotorklemkasse Dichtung Klemmenkastendeckel für Läuferklemmenkasten 9.03 Klembræt for rotortilslutning Klemmenplatte für Läuferanschluß 9.04 Klemkasseunderdel for rotortilslutning Klemmenkastenunterteil für Läuferanschluß 9.05 Forskruning for rotortilslutning Kabeleinführung für Läuferanschluß 9.06 Mellemflange for rotorklemkasse Zwischenflansch für Läuferklemmenkasten 9.07 Blændprop for rotortilslutning Verschlußschraube für Läuferanschluß 13

14 Trefaset-asynkronmotor med kortslutningsrotor / grundudførelse K2.R T (eksempel, leveret udførelse kan afvige i detaljer) 14

15 Trefaset-asynkronmotor med kortslutningrotor / grundudførelse K1.R / K2.R (eksempel, leveret udførelse kan afvige i detaljer) 15

16 Trefaset-asynkronmotor med slæberingsrotor / grundudførelse S11R / SPER, S11H, SPEH (eksempel, leveret udførelse kan afvige i detaljer) 16

17 25. Ophævelse af fejl 25.1 Fejl, elektriske Motor starter ikke Motor starter tungt Brummelyd under opstart Brummelyd under drift Brum i takt med den dobbelte slipfrekvens Høj opvarmning i tomgang For høj opvarmning ved mærkeeffekt Høj opvarmning af enkelte viklingsafsnit Mulig fejlårsag Overbelastning Afbrydelse af en fase i tilledningen Afbrydelse af en fase i tilledningen efter indkoblingen tilledning Netspænding for lav, frekvens for høj Netspænding for høj, frekvens for lav Statorvikling forkert opkoblet Kortslutning i viklingen Fasekortslutning Brud i rotor Afhjælpning Nedsæt belastningen Kontrollér kontakt og tilledning Kontrollér kontakt og Netforhold kontrolleres Netforhold kontrolleres Kontrollér viklingens kobling Kontrollér viklings- og isolationsmodstand, reparation på serviceværksted Kontrollér viklings- og isolationsmodstand, reparation på serviceværksted Reparation på serviceværksted 17

18 25. 2 Fejl, mekaniske Slibende lyd Høj opvarmning Stærke svingninger Lejeopvarmning for høj Lejelyde Mulig fejlårsag Roterende dele sliber imod Lufttilførsel nedsat Ubalance i rotoren Rotoren urund, aksel bøjet Mangelfuld opretning Ubalance i den tilkoblede maskine Vibrationer fra den tilkoblede maskine Støj fra gearet Resonans med fundamentet Forandring i fundamentet For meget fedt i lejet Kølemiddeltemperatur over 40 C V- eller gammaring sliber Smøring utilstrækkelig Leje er korroderet Lejeslør for lille Lejeslør for stort Slibespor i løbebanen Stilstands mærker Underbelastet cylinderrulleleje Koblingen trykker eller trækker Remspænding for stor Lejet kanter eller spænder Afhjælp Fastslå årsag, ret delene ind Kontrollér luftvejene Afmonter rotoren, afbalancering Afmonter rotoren, afstem videre fremgangsmåde med fabrikan Opret maskinsæt, kontrollér koblingen Afbalancer den tilkoblede maskine Kontrollér den tilkoblede maskine Kontrollér gearet og bring det i orden Fundamentet gøres stivere Fastslå årsag, fjern den og opret maskinen påny Fjern overskydende fedt Lejer smøres med anbefalet fedt V- eller gammaringen udskiftes, overhold foreskrevet monteringsanvisningen Smør efter forskrift Udskift lejet Indsæt leje med større slør Indsæt leje med mindre slør Udskift lejet Udskift lejet Lejringen ændres efter fabrikantens forskrift Opret maskinen påny Indstil remspænding efter forskrift Kontrollér lejeboringen, kontakt fabrikant 18

19 19

20 VEM motors GmbH Carl-Friedrich-Gauß-Straße 1 D Wernigerode Telefon: +49-(0) Telefax: +49-(0) Internet: VEM motors Thurm GmbH Äußere Dresdner Strasse 35 D Zwickau Telefon: +49-(0) Telefax: +49-(0) Internet: 20

VEM motors GmbH Wernigerode

VEM motors GmbH Wernigerode VEM motors GmbH Wernigerode Monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Trefase-asynkronmotorer med kortslutningsrotor og med slæberingsrotor, normaludførelse 68238 01 dänisch 1. Generelt Til

Læs mere

Dansk(DK) Instruktionsbog. Operating Instructions. Trefasede asynkronmotorer

Dansk(DK) Instruktionsbog. Operating Instructions. Trefasede asynkronmotorer Dansk(DK) Instruktionsbog Trefasede asynkronmotorer Udgave 05.2011 powered by : Sehmsdorfer Str. 43-53 Telefon : + 49 4531 8906-0 Bockwoldt 23843 Bad Oldesloe Fax : + 49 4531 8906-199 GmbH & Co. KG E-mail

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse

Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse Teknik for erhvervskøretøjer og industri Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse Kardanaksler fra ELBE Fremstilling Udskiftning Reparation K3-0262/0909 Montagevejledning transport og opbevaring

Læs mere

Motorer. Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk

Motorer. Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk 12.udg. Motorer normmotorer højeffektmotorer polomkobbelbare motorer energisparemotorer bremsemotorer Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning Vægsav EX

Betjeningsvejledning Vægsav EX Betjeningsvejledning Vægsav EX Indeks 005 10989160 da /10.05.2010 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugsanvisning DGS 205, 254

Brugsanvisning DGS 205, 254 Brugsanvisning DGS 205, 254 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...6 Betjening...10 Vedligeholdelse...11

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Driftsvejledning. Sg SSg Sh SSh 2Sg SEE (K) (L) 56-355.

Driftsvejledning. Sg SSg Sh SSh 2Sg SEE (K) (L) 56-355. Driftsvejledning Sg SSg Sh SSh 2Sg SEE (K) (L) 56-355. BETJENINGSVEJLEDNING Konformitetserklæring Konformitetserklæring i henhold til lavspændingsdirektivet 73/23/EEC, ændret ved direktivet 2006/95/EC

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING. for én-hastigheds trefaset asynkronmotorer i mekanisk størrelse 56, 63, 71, 80: eksplosionssikre, opfylder krav for anordninger af

DRIFTSVEJLEDNING. for én-hastigheds trefaset asynkronmotorer i mekanisk størrelse 56, 63, 71, 80: eksplosionssikre, opfylder krav for anordninger af Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, tlf. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonigroup.com www.cantonigroup.com siden 1950 ISO 9001 DRIFTSVEJLEDNING

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

47772, teknologisk opdatering af el-motorer

47772, teknologisk opdatering af el-motorer 47772, teknologisk opdatering af el-motorer 1 Forord Forord Denne opgavebog bruges til kurset 47772, teknologisk opdatering af elmotorer. De enkelte opgaver er delt op i tre niveauer: Begynder Rutine Opgaverne

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

ELEKTRISKE MASKINER, DRIVSYSTEMER OG INSTALLATIONER. Betjeningsvejledning. Trefase-ıavspændings-maskiner med kortslutningsvikling

ELEKTRISKE MASKINER, DRIVSYSTEMER OG INSTALLATIONER. Betjeningsvejledning. Trefase-ıavspændings-maskiner med kortslutningsvikling ELEKTRISKE MASKINER, DRIVSYSTEMER OG INSTALLATIONER Betjeningsvejledning IP23 DA Trefase-ıavspændings-maskiner med kortslutningsvikling 1 Indholdsfortegnelse Kapitel Side 1 Sikkerhedsinstruktioner 1.1

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

ELEKTRISKE MASKINER, DRIVSYSTEMER OG INSTALLATIONER. Betjeningsvejledning. Trefase-ıavspændings-maskiner med kortslutningsvikling

ELEKTRISKE MASKINER, DRIVSYSTEMER OG INSTALLATIONER. Betjeningsvejledning. Trefase-ıavspændings-maskiner med kortslutningsvikling ELEKTRISKE MASKINER, DRIVSYSTEMER OG INSTALLATIONER Betjeningsvejledning IP55 DA Trefase-ıavspændings-maskiner med kortslutningsvikling 1 Indholdsfortegnelse Kapitel Side 1 Sikkerhedsinstruktioner 1.1

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Ibrugtagning... 4 Montering... 4 Elektrisk

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere