DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN"

Transkript

1 DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

2

3 Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/ / Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler et etagebyggeri beliggende i Havnegade i Esbjerg. Bygning er en 6-etagers bygning, hvor de tre øverste etager er til kontorareal og de tre nederste er til parkering. I projektet kontrolleres bygningens stabilitet, og udvalgte bygningsdele undersøges. Som adgang til parkeringskælderen opføres en bro fra Havnegade, der er i niveau med den nederste etage med kontorareal, til den øverste parkeringsetage. Udvalgte dele af denne konstruktion undersøges også.

4

5 Forord Dette projekt er udarbejdet af Kasper Nielsen på 7. semester af ingeniørstudiet på Aalborg Universitet Esbjerg. Projektet er lavet som afgangsprojekt. Bagerst i rapporten er appendiks placeret. Indholdet af appendiks har til formål, at underbygge de valg rapporten har foretaget undervejs. Derudover er noget placeret der, hvis beregningsmetoden er anvendt anden steds. Til rapporten hører følgende appendiks og bilag: Appendiks 1: Naturlast. Appendiks 2: Lastopgørelse.. Appendiks 3: Bestemmelse af den vandratte last. Appendiks 4: KBE-bjælke. Appendiks 5: Søjle i P1. Appendiks 6: Broplade 2 hosliggende understøtning. Bilag 1: Geoteknisk rapport. Bilag 2: Bæreevnetabeller fra Betonelement. I rapporten er der anvendt tabeller og illustrationer i form af figurer. Kilden til disse er kun anført i de tilfælde, hvor det ikke er eget materiale. 3/83

6 Indholdsfortegnelse Indledning Statisk projekteringsrapport Byggeriet Bygningsdele Konstruktive principper Brandtekniske forhold Bilag Projektgrundlag Dimensioneringsgrundlag Materialer Fastlæggelse af miljøklasse Laster Lastkombination Statiske beregninger Stabilitet Bestemmelse af den vandrette last Bestemmelse af forskydningscenterets placering Bestemmelse af vridningsstivheden Bestemmelse af vridningsmomenter Fordeling af vandrette laster Undersøgelse af væltning af vægge Glidning for væg 1y Randstringer U-bøjler i længdefugerne Armering i gavlhjørnerne Forankringslængder Opsummering Etagedæk Statisk system Valg af dimension Opgørelse af laster Tværsnittets bæreevne Bjælke ved atrium Statisk system Valg af dimension Opgørelse af laster Tværsnittets bæreevne Søjle i st. etagen Statisk system Valg af dimension Opgørelse af laster Tværsnittets bæreevne Facadeelement Statisk system Valg af dimension Opgørelse af laster Tværsnittets bæreevne /83

7 3.6 Fundamenter Stribefundament under facade Punktfundament under søjler Bro Statisk system Valg af dimension Opgørelse af laster Snitkræfter Tværsnittets bæreevne Bjælke og søjle under bro Statisk system Valg af dimension Opgørelse af laster Snitkræfter Tværsnittets bæreevne Punktfundament under bro Appendiks Appendiks 1 - Naturlast Naturlast vind Naturlast - sne Appendiks 2 Lastopgørelse Appendiks 3- Bestemmelse af den vandrette last Vandret masselast Vindlast Appendiks 4 KBE-bjælke Statisk system Valg af dimension Opgørelse af laster Tværsnittets bæreevne Appendiks 5 Søjle i P Statisk system Valg af dimension Opgørelse af laster Tværsnittets bæreevne Appendiks 6 Broplade, 2 hosliggende understøtninger /83

8 Indledning Dette projekt bearbejder et nybyggeri i Havnegade i Esbjerg. Rapporten behandler primært bygnings stabilitet og dimensionering af betonelementer og fundamenter. På start tidspunktet for projektet, var det stadig på skitse niveau. Derfor er det vedlagte tegningsmateriale fra arkitekten sparsomt. Stabilitetsanalysen sikrer bygningens stabilitet mod vandrette kræfter, herunder vindlast eller vandret masselast alt efter hvilken der er størst. Dette ved at undersøge væggens stivheder i forbindelse med skivepåvirkning. De bærende betonelementer dimensioneres ud fra en vurdering af, hvilken lastkombination der er værst. Herudfra fastlægges dimensioner på udvalgte bygningsdele. På baggrund af dimensionering udarbejdes to konstruktionsplaner og en fundamentsplan. 6/83

9 1 Statisk projekteringsrapport I den statiske projekteringsrapport bearbejdes konstruktionens placering, art og anvendelse. Efterfølgende vil bygningsdelene og de konstruktive principper blive gennemgået. 1.1 Byggeriet Denne statiske projekteringsrapport behandler et nybyggeri beliggende i 6700 Esbjerg. Figur 1: Placering af byggeriet, og baggrund for at vælge terrænkategori I. Byggeriet er en kombineret bygning på seks etager, hvor de tre øverste etager anvendes til kontor m.v. og de tre etager fungerer som parkeringskælder. På de tre øverste etager med kontorareal er der et atrium placeret centralt i bygningen. Det giver et samlet areal på etagerne på ca m 2, mens de tre nederste etager har et areal på ca m Bygningsdele I dette afsnit beskrives de forskellige bygningsdele, som konstruktionen er opbygget af. Alle etagedækkene og tagdækket har samme dimension, med en højde på 320 mm. Facaderne er sandwichelementer med en bredde på 400 mm. Både dem og de øvrige stabiliserende vægge er præfabrikerede. De stabiliserende vægge har en dimension på 200 mm. Etagedækkene placeres på tværs bygningen, og sætter af på facaden. Centralt i bygningen ligger de af på bjælker. For de tre øverste etager med atrium, gør de det på KBEbjælker, mens der for de øvrige etager anvendes KB-bjælker. Bjælkerne ligger af på betonsøjler, der på de øverste etager har dimensioner 400x400 mm, og 500x500mm for 7/83

10 de nederste. Under søjlen placeres punktfundamenter, mens der anvendes stribefundamenter under facaderne. Som tilkørelses rampe til parkeringskælderens øverste niveau, dimensioneres en konstruktion med betonplader. Pladerne understøttes på tre sider, hvor den ene side ligger af bygningen, en anden side understøttes af en bjælke, imens den tre side forudsættes at kunne støtte af på jorden mod Havnegade. 1.3 Konstruktive principper Sikkerhedsklassen for konstruktionen fastlægges til høj sikkerhedsklasse, som følge af etager antallet. Lasterne der virker på konstruktionen er vindlast, snelast, nyttelast og egenlast. De lodrette naturlaster afleveres lasten til konstruktionen, som en fladelast på taget. Lasterne fordeles på taget, der fører dem ud til de bærende vægge. Dette gøres via pladevirkning i tagkonstruktion. Derefter afleverer væggene lasterne til fundamentet, i form af skivevirkning i væggene. Egenlast og nyttelast overføres på samme måde, som naturlasterne. De vandrette laster, vindlast og vandret masselast, virker ind på facadeelementerne. Der er pladevirkning i facadeelementer, som bevirker at kræfterne overføres til dækelementer. Via skivevirkning i dækelementerne føres lasten videre til de bærende vægge. Væggene aflever derefter kræfterne til fundamentet. I henhold til DS409/Till.1:2003 skal der udarbejdes en vurdering af robustheden. Da konstruktionen hovedsagligt består af sammenhængende vægge og dæk, kan kravet om vurdering af robustheden være overholdt, hvis en række punkter i DS411/Till.1:2004 er opfyldt. Eftersom konstruktionen i dette projekt består af sammenhængende vægge og dæk, vil punkterne blive eftervist i projekteringen. Kravene er dog forstærket for denne bygning i forhold til de angivet i normen, da konstruktionen regnes i høj sikkerhedsklasse. Af de fem punkter, der skal undersøges i forbindelse med robusthed, kontrolleres kun de tre. Det ene af de to krav, der ikke undersøges, foreskriver at en overligger omkring et hul i konstruktive vægge skal armeres således at de kan optage en karakteristisk forskydningskraft på 60 kn og et karakteristisk moment på 60 knm. I rapporten undersøges udelukkende for bæreevnen mellem åbningerne, hvorfor kravet forudsættes opfyldt af leverandøren af elementerne. Ydermere skal der placeres gennemgående lodrette trækforbindelser, der er i stand til at optage en karakteristisk last på 30 kn/m. Dette krav forudsættes ligeledes kontrolleret af element leverandøren. Endvidere dimensioneres den føromtalte bro. Hvorvidt belastningerne hidrørende fra broen på bygningen er dimensionsgivende for de understående facadeelementer kontrollers ikke. Yderligere behandles samlingen mellem broen og bygningen ikke, det forudsættes blot at kræfterne kan overføres fra broen til bygningen. 1.4 Brandtekniske forhold Der vælges ikke at udarbejde en brandteknisk rapport i forbindelse med projektet. 8/83

11 1.5 Bilag Følgende tegninger er vedlagt: Tegning 101: Konstruktionsplan for de tre øverste etager. Tegning 102: Konstruktionsplan for de tre nederste etager. Tegning 103: Fundamentsplan. På fundamentsplanen angives udelukkende de i rapporten bearbejdede fundamenter. Under de øvrige stabiliserende vægge, skal de r ligeledes placeres stribefundamenter. 9/83

12 2 Projektgrundlag I dette afsnit vil forudsætningerne for dimensioneringen blive fastlagt. Herunder redegøres der for valg af materialer, laster, lastkombinationer, samt det bærende og afstivende system. 2.1 Dimensioneringsgrundlag Konstruktionen vil blive dimensioneret efter nedenstående normer og litteratur: DS 409: Norm for sikkerhed på konstruktioner, DS 410: Norm for last på konstruktioner, DS 411: Norm for betonkonstruktioner, DS 414: Norm for murværkskonstruktioner, Betonkonstruktioner efter DS 411: 3. udgave Bygningsberegninger efter DS 409 og DS 410: 1. udgave Montagebyggeri 1, Modulprojektering. Montagebyggeri 2, Skivebygningsstabilitet. Tekniske ståbi, 18. udgave, 6. oplag, Materialer Materialerne til den bærende konstruktion består udelukkende af armeret beton. Herunder anvendes både betonelementer og in situ støbt beton. Eftersom bygningen er seks etager skal den regnes i høj sikkerhedsklasse, hvormed partialkoefficienten γ 0 sættes til 1,10. Ydermere er kontrolklassen skærpet for præfabrikerede elementer, mens den er normal for in situ støbt beton. Dermed skal partialkoefficienten sættes til 1,0 for in situ støbt beton og 0,95 for præfabrikeret. Partialkoefficienterne fremgår af Tabel 1. Konstruktioner, in situ Formel Partialkoefficient Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton γ c =1,65 γ 0 γ 3 γ c =1,82 Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton γ c =2,5 γ 0 γ 3 γ c =2,75 Armeringsstyrker og E-modul γ s =1,30 γ 0 γ 3 γ s =1,43 Præfabrikerede elementer, beregning Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton γ c =1,65 γ 0 γ 3 γ c =1,72 Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton γ c =2,50 γ 0 γ 3 γ c =2,61 Armeringsstyrker og E-modul γ s =1,30 γ 0 γ 3 γ s =1,36 Tabel 1: Partialkoefficienter for in situ støbt og præfabrikeret beton og armeringsstål. Kilde: Eget materiale. De regningsmæssige styrketal for beton og armering beregnes i de respektive afsnit, hvor styrketallet anvendes. 10/83

13 2.3 Fastlæggelse af miljøklasse Kasper Nielsen I denne konstruktion vil facadeelementerne, etagedækkene og alle andre indvendige elementer være opført i passiv miljøklasse, som betegner et tørt miljø, hvor korrosion ikke forekommer. Årsagen til dette er, at facadeelementets regnskærm, dampspærre og isolering beskytter den bærende bagmur mod fugt og frost. For broen sættes miljøklassen til ekstra aggressiv, da den ikke er beskyttet mod naturen. Yderligere er konstruktionen placeret så tæt på et havnebassin, at det vurderes at den med stor sandsynlighed kan risikere at blive udsat for saltvand. 2.4 Laster I dette afsnit vil lasterne virkende på konstruktionen blive beregnet. Følgende laster vil blive beregnet: Egenlast Vindlast Snelast Vandret masselast Naturlasterne er beregnet i Appendiks 1, mens lastopgørelsen fremgår af Appendiks 2. Yderligere er den vandrette masselast bestemt i Appendiks Lastkombination Lastkombinationerne fremgår af lastopgørelsen, og beskrives i de afsnit hvor det findes relevant. 11/83

14 3 Statiske beregninger I dette afsnit undersøges bygningsstabilitet og dimensioneres følgende betonelementer: Etagedæk. Bjælke ved atrium. Søjle i st. etagen. Facadeelement. Fundamenter, herunder stribefundamenter og punktfundamenter. Bro, herunder den ene understøtning og fundament hertil. For hvert af overstående punkt vil følgende fremgangsmåde anvendes, såfremt det er muligt: 1. Fastlæggelse af statisk system. 2. Valg af dimension. 3. Opgørelse af laster. 4. Tværsnittets bæreevne. For dimensionering af KBE-bjælkerne og søjlerne på den nederste parkeringsetager, henvises til hhv. Appendiks 4 og 5. Til dimensionering af konsolbjælkerne og etagedækkene er der anvendt bæreevnetabeller, de fremgår af Bilag 2. 12/83

15 3.1 Stabilitet I dette afsnit undersøges bygningens stabilitet. Dette undersøges ved eftervisning af bygningens modstandsdygtighed overfor vandrette laster. De vandrette laster virkende på bygningen består af vindlast og vandret masselast. Begge laster opgøres, og den værste benyttes. Den vandrette last optages af de stabiliserende vægge i bygningen. Reaktionerne fordeles efter væggenes stivhed, og hermed kan lasterne på de enkelte vægge bestemmes. En enkelt tilfældig vægelement vil blive undersøgt for væltning, knusning og glidning. Til slut vil randfugearmering, ubøjlerne i længdefugerne og armering ved gavlene blive dimensioneret Bestemmelse af den vandrette last I Appendiks 3 er de vandrette last opgjort. Lasterne fremgår af understående figur: Figur 2: Snittegning af konstruktionen påført de vandrette kræfter. Det forudsættes at der placeres spundsvægge mod Havnegade, så konstruktionen ikke påvirkes at jord herfra Bestemmelse af forskydningscenterets placering Kræfterne skal fordeles på de stabiliserende vægge. Dette gøres vha. væggenes inertimoment, idet bygningen er over fire etager. Herefter er det muligt at bestemme fordelingen af kræfterne på de enkelte vægge. Men væggene er forskelligt placeret på de tre øverste etager i forhold til de tre nederste etager. Derfor fås to forskellige placeringer af forskydningscenteret, og to forskellige fordelinger af kræfterne. Plantegning af de to forskellige placeringer fremgår af Figur 3. 13/83

16 12y 13y 14y 15y 16y 17y 18y 19y 20y 21y 12y 13y 14y 1y 4y 1y 4y 8x 1x 2x 6x 7x 8x 1x 2x 6x 7x 2y 5y 2y 5y 3y 6y 3y 6y 7y 7y 3x 8y 9y 5x 4x 10y 3x 8y 9y 5x 4x 10y 11y 11y 22y 23y 24y 25y 26y 32y 27y 28y 29y 30y 31y 15y 16y 17y 18y 19y 25y 20y 21y 22y 23y 24y Figur 3: Tegning af de stabiliserende vægge. Planen til venstre viser placering af vægge på de tre øverste etager, mens af den til højre fremgår placering af væggene på de tre nederste etager. I tabellerne herunder er dimensionerne af væggene og afstandene fra et nulpunkt til hver væg angivet. Herefter er inertimomentet for væggen samt afstanden til nulpunktet multipliceret, summen af det anvendes til at finde forskydningscentrummet. Da forskellen kun er for væggene i y-retningen, medtages ikke værdierne for x-retningen i den nederste af de to tabeller. Væg nr. L [m] B [m] I [m 4 ] y' [m] x' [m] I*y' [m 5 ] I*x' [m] 1y 4,6 0,2 1,62 56,9-92,31-2y 4,1 0,2 1,15 53,4-61,34-3y 4,6 0,2 1,62 49,9-80,95-4y 4,6 0,2 1,62 56,9-92,31-5y 5,8 0,2 3,25 53,4-173,65-6y 5,8 0,2 3,25 49,9-162,27-7y 8,2 0,2 9,19 21,0-192,98-8y 1,4 0,2 0,05 18,5-0,85-9y 1,2 0,2 0,03 18,5-0,53-10y 3,8 0,2 0,91 15,9-14,54-14/83

17 11y 8,2 0,2 9,19 13,8-126,81-12y 1,05 0,2 0,02 70,8-1,37-13y 2,1 0,2 0,15 70,8-10,93-14y 2,1 0,2 0,15 70,8-10,93-15y 2,1 0,2 0,15 70,8-10,93-16y 2,1 0,2 0,15 70,8-10,93-17y 2,1 0,2 0,15 70,8-10,93-18y 2,1 0,2 0,15 70,8-10,93-19y 2,1 0,2 0,15 70,8-10,93-20y 2,1 0,2 0,15 70,8-10,93-21y 1,05 0,2 0,02 70,8-1,37-22y 1,05 0,2 0,02 0,0-0,00-23y 2,1 0,2 0,15 0,0-0,00-24y 2,1 0,2 0,15 0,0-0,00-25y 2,1 0,2 0,15 0,0-0,00-26y 2,1 0,2 0,15 0,0-0,00-27y 2,1 0,2 0,15 0,0-0,00-28y 2,1 0,2 0,15 0,0-0,00-29y 2,1 0,2 0,15 0,0-0,00-30y 2,1 0,2 0,15 0,0-0,00-31y 1,05 0,2 0,02 0,0-0,00-32y 4,1 0,2 1,15 0,0-0,00 - SUM , ,69-1x 3,3 0,2 0,60-1,6-0,96 2x 3,7 0,2 0,84-5,9-4,98 3x 5,3 0,2 2,48-12,0-29,78 4x 4,7 0,2 1,73-16,0-27,69 5x 5,3 0,2 2,48-20,0-49,63 6x 7,2 0,2 6,22-26,1-162,36 7x 7,2 0,2 6,22-32,0-199,07 8x 7,2 0,2 6,22-0,0-0,00 SUM 26, ,45 Tabel 2: Bestemmelse af inertimoment for de tre øverste etager, samt inertimomentet multipliceret med afstanden til væggen. Væg nr. L [m] B [m] I [m 4 ] y' [m] x' [m] I*y' [m 5 ] I*x' [m] 1y 4,6 0,2 1,62 56,9-92,31-2y 4,1 0,2 1,15 53,4-61,34-3y 4,6 0,2 1,62 49,9-80,95-4y 4,6 0,2 1,62 56,9-92,31-5y 5,8 0,2 3,25 53,4-173,65-6y 5,8 0,2 3,25 49,9-162,27-7y 8,2 0,2 9,19 21,0-192,98-8y 1,4 0,2 0,05 18,5-0,85-9y 1,2 0,2 0,03 18,5-0,53-15/83

18 10y 3,8 0,2 0,91 15,9-14,54-11y 8,2 0,2 9,19 13,8-126,81-12y 12 0,2 28,80 70,8-2039,04-13y 8 0,2 8,53 70,8-604,16-14y 12 0,2 28,80 70,8-2039,04-15y 12 0,2 28,80 0,0-0,00-16y 8 0,2 8,53 0,0-0,00-17y 12 0,2 28,80 0,0-0,00 - SUM , ,78 - Tabel 3: Bestemmelse af inertimoment for væggene i x-retning for de tre nederste etager, samt inertimomentet multipliceret med afstanden til væggen. På baggrund af tallene angivet i de to tabeller, kan placering af forskydningscentrummet bestemmes. Først for y-retning på de tre øverste etager: 1088,69 35,58 30,60 Dernæst for y-retningen i de tre nederste etager: 5680,78 164,15 34,61 Derefter findes den for x-retningen på alle etager: 474,45 26,80 17, Bestemmelse af vridningsstivheden Vridningsstivheden beskriver bygningens modstand mod vridning om forskydningscenteret. Til bestemmelse af vridningsstivheden V benyttes følgende udtryk: Hvor: A xi er arealet af den enkelte vægs udstrækning i y-retningen i [m 2 ]. x i er afstanden i x-retning fra nulpunktet til den enkelte væg i [m]. x FC er afstanden fra nulpunktet til forskydningscentret i x-retning [m]. A yi er arealet af den enkelte vægs udstrækning i x-retningen i [m 2 ]. y i er afstanden i y-retning fra nulpunktet til den enkelte væg i [m]. y FC er afstanden fra nulpunktet til forskydningscentret i y-retning [m]. Bidraget til vridningsstivheden fra hver enkelt væg samt den samlede vridningsstivhed er anført i Tabel 4 og 5. Væg nr. I [m^4] y' [m] I*yi [m 5 ] x' [m] I*xi [m 6 ] 1y 1,62 56,9 1122, y 1,15 53,4 597, y 1,62 49,9 604, y 1,62 56,9 1122, y 3,25 53,4 1691, y 3,25 49,9 1211, /83

19 7y 9,19 21,0 846, y 0,05 18,5 6, y 0,03 18,5 4, y 0,91 15,9 197, y 9,19 13,8 2592, y 0,019 70,8 31, y 0,154 70,8 249, y 0,154 70,8 249, y 0,154 70,8 249, y 0,154 70,8 249, y 0,154 70,8 249, y 0,154 70,8 249, y 0,154 70,8 249, y 0,154 70,8 249, y 0,019 70,8 31, y 0,019 0,0 18, y 0,154 0,0 144, y 0,154 0,0 144, y 0,154 0,0 144, y 0,154 0,0 144, y 0,154 0,0 144, y 0,154 0,0 144, y 0,154 0,0 144, y 0,154 0,0 144, y 0,019 0,0 18, y 1,149 0,0 1075, V , x 0, ,6 155,34 2x 0, ,9 117,64 3x 2, ,74 4x 1, ,03 5x 2, ,07 6x 6, ,1 438,47 7x 6, ,10 8x 6, ,00 V ,39 Tabel 4: Afstand fra væggenes tyngdepunkt til forskydningscenteret samt vridningsstivheden, for væggene i y-retning samt væggene i x-retning for de tre øverste etager. Væg nr. I [m^4] y' [m] I*yi [m 5 ] x' [m] I*xi [m 6 ] 1y 1,62 56,9 806, y 1,15 53,4 405, y 1,62 49,9 379, y 1,62 56,9 806, y 3,25 53,4 1148, /83

20 6y 3,25 49,9 760, y 9,19 21,0 1701, y 0,05 18,5 11, y 0,03 18,5 7, y 0,91 15,9 320, y 9,19 13,8 3978, y 28,800 70, , y 8,533 70, , y 28,800 70, , y 28,800 0, , y 8,533 0, , y 28,800 0, , V , Tabel 5: Afstand fra væggenes tyngdepunkt til forskydningscenteret samt vridningsstivheden, for væggene i x-retning for de tre nederste etager Bestemmelse af vridningsmomenter Bygningens stabiliserende vægge er ikke symmetrisk placeret. Dette bevirker at bygningen vil prøve på, at rotere om forskydningscentret ved påvirkning af de vandrette laster. Der skal derfor tilføjes et vridningsmoment om forskydningscentret. Vridningsmomentet beregnes ved følgende udtryk: Hvor: x FC og y FC er afstanden mellem kraftresultantens angrebspunkt og forskydningscentret i x og y-retning. w y og w x er kraftresultanten. Først beregnes afstandene y FC og x FC for de tre øverste etager: 71,2 30,60 5, ,4 2 17,17 0,97 Dernæst bestemmes momenterne i de to retninger. x-retningen: 385 0,97 373,45 y-retningen: 563 5, ,00 Herefter bestemmes det for de tre nederste etager: 71,2 34,61 0, ,99 557,37 18/83

21 3.1.5 Fordeling af vandrette laster Herefter kan reaktionerne på de enkelte vægge bestemmes. Reaktionerne vil bestå af et translationsbidrag og et rotationsbidrag. Til bestemmelsen af reaktionerne benyttes følgende udtryk for hhv. x og y-retningen: Hvor: I er arealet af den enkelte væg i m 2. W er den vandrette last i den pågældende retning i kn. ΣI er summen af væggenes inertimoment i den pågældende retning m 2. M er vridningsmomentet i knm. V er vridningsstivheden m 4. y i - y o er afstanden mellem forskydningscenteret og væggen i m. De beregnede reaktioner er angivet i understående tabeller, hvor den første igen er med værdier i x-retningen og de tre øverste etager i y-retningen, og den anden er med de tre nederste etager. Væg nr. I [m 4 ] y' [m] y' - y0 [m] Fxi [kn] x' [m] x' - x0 [m] Fyi [kn] 1y 1,62 56,9 26,3 17, y 1,15 53,4 22,8 13, y 1,62 49,9 19,3 19, y 1,62 56,9 26,3 17, y 3,25 53,4 22,8 36, y 3,25 49,9 19,3 39, y 9,19 21,0-9,6 162, y 0,05 18,5-12,1 0, y 0,03 18,5-12,1 0, y 0,91 15,9-14,7 17, y 9,19 13,8-16,8 175, y 0,019 70,8 40,2 0, y 0,154 70,8 40,2 1, y 0,154 70,8 40,2 1, y 0,154 70,8 40,2 1, y 0,154 70,8 40,2 1, y 0,154 70,8 40,2 1, y 0,154 70,8 40,2 1, y 0,154 70,8 40,2 1, y 0,154 70,8 40,2 1, y 0,019 70,8 40,2 0, y 0,019 0,0-30,6 0, y 0,154 0,0-30,6 3, y 0,154 0,0-30,6 3, y 0,154 0,0-30,6 3, /83

22 26y 0,154 0,0-30,6 3, y 0,154 0,0-30,6 3, y 0,154 0,0-30,6 3, y 0,154 0,0-30,6 3, y 0,154 0,0-30,6 3, y 0,019 0,0-30,6 0, y 1,149 0,0-30,6 25, SUM 35,58 563, x 0, ,6-16,10 9,11 2x 0, ,9-11,80 12,65 3x 2, ,70 36,38 4x 1, ,70 25,01 5x 2, ,30 35,35 6x 6, ,1 8,40 86,65 7x 6, ,30 84,75 8x 6, ,70 95,10 SUM 26, ,00 Tabel 6: Kræfterne på de enkelte vægge. Væg nr. I [m 4 ] y' [m] y' - y0 [m] Fix [kn] 1y 1,62 56,9 22,3 5,45 2y 1,15 53,4 18,8 3,87 3y 1,62 49,9 15,3 5,49 4y 1,62 56,9 22,3 5,45 5y 3,25 53,4 18,8 10,96 6y 3,25 49,9 15,3 11,00 7y 9,19 21,0-13,6 31,91 8y 0,05 18,5-16,1 0,16 9y 0,03 18,5-16,1 0,10 10y 0,91 15,9-18,7 3,19 11y 9,19 13,8-20,8 32,12 12y 28,80 70,8 36,2 95,48 13y 8,53 70,8 36,2 28,29 14y 28,80 70,8 36,2 95,48 15y 28,80 0,0-34,6 101,93 16y 8,53 0,0-34,6 30,20 17y 28,80 0,0-34,6 101,93 SUM 164,15 563,00 Tabel 7: Kræfterne på de enkelte vægge. Hermed er kræfterne på de enkelte vægge bestemt. 20/83

23 3.1.6 Undersøgelse af væltning af vægge Ved undersøgelse af væggen, bestemmes den virkende kraft ud fra hvilken andel af kraften, den jf. Tabel 6 og Tabel 7, regnes med at optage Væg 1y Væggen 1y undersøges for væltning, knusning og glidning. Væltning om 2. sals dæk, 17, , Vægten af den stabiliserende væg: æ 0,8 4,6 3,6 5,2/ 68,89 Det væltende moment bestemmes: æ 8,62 3,6 31,03 Beregning af trykzonen: 31,03 68,89 0,45 Da længden er 4,6 m, og halvdelen er 2,3 m, ligger trykzonen dermed indenfor væggen. Dernæst kontrolleres det hvorvidt betonen under væggen knuses. Spændingerne under trykzonen bestemmes: /2 68, / ,19 Understopningsmørtelen under elementet har en svagere styrke end selve elementet, endvidere har mørtelen en større partialkoefficient, da den er uarmeret. Der benyttes en understopningsmørtel på 25 MPa med en partialkoefficeient på 2,5, hvormed den har en regningsmæssig værdi på 10 MPa. 10,00 0,19 Hermed er det kontrolleret at væggen hverken vælte eller knuses. Væltning om 1. sals dæk, 17, , Vægten af den stabiliserende væg: æ 68,89 0,8 4,6 3,6 5,2/ 137,78 21/83

24 Det væltende moment bestemmes: æ 8,62 3,6 3,6 17,28 3,6 124,27 Beregning af trykzonen: 124,27 137,78 0,90 Som det var tilfældet før, er der trykzonen igen placeret indenfor væggen. Knusning kontrolleres: /2 137, / ,49 10,00 0,49 Væltning om st. etagens dæk 22/83, 17, , Vægten af den stabiliserende væg: æ 137,78 0,8 4,6 3,6 5,2/ 206,67 Det væltende moment bestemmes: æ 8,62 3,6 3 17,28 3,6 2 17,28 3,6 279,72 Beregning af trykzonen: 279,72 206,67 1,35 Da længden er 4,6 m, og halvdelen er 2,3 m, ligger trykzonen dermed indenfor væggen. Knusning kontrolleres: /2 206, / ,09 10,00 1,09 Væltning om P3 dæk, 5, , Vægten af den stabiliserende væg: æ 206,67 0,8 4,6 3,4 5,2/ 271,75

25 Det væltende moment bestemmes: æ 8,62 3,6 3 3,4 17,28 3,6 2 3,4 17,28 3,6 3,4 5,29 3,4 æ 444,52 Beregning af trykzonen: 444,52 271,75 1,64 Da længden er 4,6 m, og halvdelen er 2,3 m, ligger trykzonen dermed indenfor væggen. Knusning kontrolleres: /2 271, / ,06 10,00 2,06 Væltning om P2 dæk, 5, , Vægten af den stabiliserende væg: æ 271,75 0,8 4,6 3,0 5,2/ 329,16 Det væltende moment bestemmes: æ 8,62 3,6 3 3,4 3,0 17,28 3,6 2 3,4 3,0 17,28 3,6 3,4 3,0 5,29 3,4 3,0 4,84 3,0 æ 604,45 Beregning af trykzonen: 604,45 329,16 1,83 Da længden er 4,6 m, og halvdelen er 2,3 m, ligger trykzonen dermed indenfor væggen. Knusning kontrolleres: /2 329, / ,50 10,00 3,50 23/83

26 Væltning om P1 dæk, 5, , Vægten af den stabiliserende væg: æ 329,16 0,8 4,6 3,0 5,2/ 386,57 Det væltende moment bestemmes: æ 8,62 3,6 3 3,4 3,0 2 17,28 3,6 2 3,4 3,0 2 17,28 3,6 3,4 3,0 2 5,29 3,4 3,0 2 4,84 3,0 2 4,54 3,0 æ 780,00 Beregning af trykzonen: Der placeres trækarmering i en afstand på 2,0 m fra midten, og armeringen forudsættes at kunne optage en kraft på 490 kn. 780,00 386,57 2,02 Da længden er 4,6 m, og halvdelen er 2,3 m, ligger trykzonen dermed indenfor væggen. Knusning kontrolleres: /2 386, / ,90 10,00 6, Glidning for væg 1y I det følgende undersøges for glidning. Glidning opstår når den vandrette kraft bliver så stor at væggen glider på sit underlag. Der skal derfor undersøges for om de vandrette kræfter overstiger friktionskraften under væggen. Der opstilles en betingelse for at væggen ikke glider. Hvor: H er den vandrette kraft, der påvirker væggen i kn. µ er friktionskoefficienten, der sættes lig med 0,5 ved glatte overflader. V d er normalkraften i kn. Først bestemmes den vandrette kraft H. 8, ,28 5,29 4,84 4,54 57,86 Herefter bestemmes egenlasten af konstruktionen multipliceret med friktionskoefficienten. 0,5 386,57 193,29 24/83

27 Det kan hermed eftervises at væggen ikke glider. 57,86 193, Randstringer I randfugerne skal der indlægges en gennemgående randstringer rundt om hele dækkets periferi. Randstringeren dimensioneres efter tre forhold: De vandrette kræfter der påvirker etagedækket. Normkravet om, at skulle være i stand til optage en trækkraft på 30kN/m af dækbredden. Normkravet om, at skulle kunne optage en trækkraft på 80kN. Normkravet om, at skulle kunne optage en trækkraft på 150kN i etagekrydsene. Det øverste forhold ses der bort fra. Det gøres på baggrund af at etagedækket har en kompleks geometri, som følge af atriummet der er placeret centralt i bygningen. Stringermetoden vil være velegnet til den beregning, men da det er den tidskrævende vælges det at dimensionere randstringeren efter de andre forhold, der er normkrav til robustheden af konstruktionen. Da bygningen regnes i høj sikkerhedsklasse, er sandsynligheden stor for at disse to forhold vil være dimensionsgivende Normkrav vedr. 30 kn/m I det følgende undersøges armeringen for en kraft på 30 kn/m af etagedækkets længde, der er et normkrav. Da randstringeren placeres i begge sider af etagedækket, bliver kraften fordelt på begge: 1 30/ 32, Derudfra kan armeringsarealet i facaden bestemmes: Endvidere gælder kravet også for armeringen i gavlen. Der benyttes dækelementer med en bredde på 1,2m, hvormed kraften kan udregnes: 30/ 1, Normkrav vedr. 80 kn Herunder undersøges armeringen for en trækkraft på 80 kn, der er ligeledes er et normkrav: Normkrav vedr. 150 kn Herunder undersøges armeringen for en trækkraft på 150 kn, der er ligeledes er et normkrav: 25/83

28 26/ Kasper Nielsen Dermed kan randstringeren armeringen vælges ud fra overstående beregninger. Som det fremgår skal armeringen i gavlen dimensioneres ud fra normkravet om de 150 kn, mens det ved facaderne er kravet om 30 kn/m, der er gældende. På baggrunden af dette, bestemmes dimensionerne på randstringerne. Ved facaderne vælges 3Y24., I gavlen vælges 2 Y 15:, U-bøjler i længdefugerne Ved normkravet omkring de 30 kn/m er reglerne etageadskillelser skal være armerede svarede til en karakteristisk last på 30 kn/m i hver retning. Dette gælder dermed også for armeringen i længdefugerne. Som tidligere beskrevet har dækelementerne en bredde på 1,2 m, hvormed lasten bliver 36 kn. Denne medfører et armeringsareal på 86 mm 2. Der vælges en Y10 u-bøjle med armeringsareal på 100 mm 2 i hver længdefuge Armering i gavlhjørnerne Til armering i galvhjørnerne vælges at anvende samme armering som ved facaderne. Derfor bliver armeringen 3Y Forankringslængder Herunder vil de forskellige forankringslængder blive bestemt. Det gøres ud fra tabel opslag i Teknisk Ståbi Forankringslængde for u-bøjler i længdefuger Som beskrevet bestemmes forankringslængderne ud fra Teknisk Ståbi. Længden forøges med 50 % efter anbefaling fra Betonelement, dog med en minimumslængde på 1,5. Armeringen er tidligere valgt til ribbestål, hvorfor forankringslængden kan bestemmes ud fra følgende: 1,5 34 ø 1, Dermed bliver længden 1500 mm Forankringslængde for vinkelbøjler i galvhjørner Forankringslængden for vinkelbøjler i gavlhjørnerne dimensioneres ligeledes efter kravet i Teknisk Ståbi. 1,5 34 ø 1, I galvhjørnerne skal der indlægges tværarmering. Der vælges at benytte Y6, og afstanden mellem dem beregnes ud fra følgende: 55 ø 6 55 ø 24 82,5

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side : 1 af 27 MBJ A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER A. Konstruktionsdokumentation A 1. Projektgrundlag Status: Projektnavn: Adresse Projekt nr.: Udgivet GULDLYST, FREDERICIA HAVN - GULDREGNEN A University College

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007.

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007. Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Synopsis:

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011og erstatter

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Betonplader. august 2011

Betonplader. august 2011 Betonplader august 2011 Indhold 1... 4 Indledning 2... 4 Beregningsgrundlag 2.1 Beregning... 4 - beton 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 4 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader 6 2.1.3 Beregning...

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Betonelementbyggeriers statik

Betonelementbyggeriers statik Betonelementbyggeriers statik Beton element byggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen Betonelementbyggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen 1 udgave, 1 oplag 010 Copyright 010, Polyteknisk

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

Helvægge af letklinkerbeton

Helvægge af letklinkerbeton Statik Helvægge af letklinkerbeton Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letklinkerelementer. Bæreevne og stabilitet Hæfte 2 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April

Læs mere

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014 1.1 FORORD Denne rapport omhandler dimensionering af bjælker og søjler i stål, hvor metoderne bliver gennemgået, derudover bliver der også regnet på en case. På konstruktøruddannelsen bliver studerende

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 Udstøbningsblokke ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton Industriforening

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion Hovedrapport Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013 7. Semester

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet.

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. OG DOMMERKOMITEENS BEMÆRKNINGER: Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. Endvidere tilkendegiver forfatterne

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Isokorb referencer WE KNOWHOW

Isokorb referencer WE KNOWHOW Isokorb referencer KNOWHOW WE Lighthouse Lighthouse er et byggeprojekt egnet til beboelse og erhverv, opført på Aarhus havnefront. Byggeriet består af 3 faser. Fase 1 og 2 omfatter almene boliger samt

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet. Synopsis: Tema: Bygningens konstruktion og energiforbrug

Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet. Synopsis: Tema: Bygningens konstruktion og energiforbrug Bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg Sohngaardsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 84 84 Fax 99 40 85 52 http://civil.aau.dk Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet Tema: Bygningens

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER Udarbejdet af Nicolai Green Hansen og Hans Emborg august 2007. 1 Byggeskader Årsagerne til de store skader skyldes mange forskellige forhold som f. eks.: 1. Byggesjusk,

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Vejledning om. Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger

Vejledning om. Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger Vejledning om Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger Februar 2004 Forsidefoto: Udgivet af: Tryk: B: 2067-FOB/03 ISBN: 87-91133-56-4 Vejledningen kan downloades på

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere