Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 5"

Transkript

1 ALKOHOLBEHANDLINGEN I DANMARK 2007 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 5

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Enhed for Sundhedsdokumentation Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Kategori: Udredning Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISNN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

3 Alkoholbehandlingen i Danmark 2007 (foreløbige tal) Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) Dette er den anden årsopgørelse fra det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) og omfatter indberettede indskrivninger i alkoholbehandling i Tabel 1 Det Nationale Alkoholbehandlingsregister blev oprettet 1. januar Året 2007 må stadig betragtes som indkøring, idet området blev overdraget til kommunerne med kommunalreformen. I den forbindelse har der været problemer og forsinkelser i indberetningen. Tallene for 2007 er derfor foreløbige, men kan betragtes som minimumstal for omfanget af alkoholbehandlingen. Oversigtstabel med nøgletal fra det Nationale Alkoholbehandlingsregister 2007 Alkoholbehandlingens omfang Antal indskrivninger 1 Personer i behandling 2 (pr. region) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Uoplyst Total Klienternes erhvervsuddannelse Antal indskrivninger 1 Procentvis fordeling (%) (højeste og afsluttede) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Ingen Erhvervsfaglig uddannelse Kort/mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Uoplyst I alt Klienternes drikkemønster Antal indskrivninger 1 Procentvis fordeling (%) (seneste 6 mdr. før indskrivning) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Drukket hver dag Drukket flere dage i ugen Hovedsageligt drukket i weekenden (helligdage/ferier) Haft drukture (længe i sammenhængende perioder) Drukket nogle dage Har lejlighedsvist drukket én dag Har været fuldstændig ædru Uoplyst I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

4 Anm.: 1 Registerårgangen 2007 er ikke komplet pga. manglende indberetning. Antallet af indskrivninger i tabellen må derfor betragtes som minimumstal. 2 Personer i behandling er summen af unikke CPR-numre + alle klientnumre (anonyme) i de enkelte regioner. Den samme person kan dog optræde i flere i flere regioner. 3 Uoplyst kan dække over at svaret er ukendt eller at klienten ikke ønsker at angive et svar. 4 Det totale antal personer er ikke en sum af tallene for de enkelte regioner. Baggrund Registerets formål Før 2006 eksisterede der ikke en central og løbende national monitorering af alkoholbehandlingen i Danmark. Med NAB er der nu skabt et grundlag, som for fremtiden vil kunne forsyne relevante parter med ansvar for alkoholbehandlingen på centralt og regionalt niveau med det nødvendige beslutningsgrundlag. Registeret vil desuden på sigt kunne bidrage til evaluering og kvalitetsudvikling af behandlingsindsatsen og ikke mindst kunne bidrage til forskningen på området. Målgruppen for det ny register er både kommuner, ministerier, behandlingscentre, organisationer og forskere foruden borgere og journalister. Registerets dækningsgrad Pr. 1. januar 2007 overtog de nye kommuner ansvaret for alkoholbehandlingen fra amterne i forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden. Det er de behandlingsinstitutioner, som landets kommuner visiterer klienter til, der som et minimum skal indberette til NAB. Dette gælder offentlige såvel som private alkoholbehandlingsinstitutioner. Sundhedsstyrelsen modtager også oplysninger om privat finansieret alkoholbehandling denne indberetning er dog ikke obligatorisk. Kriminalforsorgen indberetter ikke til Sundhedsstyrelsen, da der her er tale om en helt anden type af alkoholbehandling, ofte som en del af afsoningen. Indberetningen til registeret Registerårgangen for 2007 er endnu ikke komplet primært pga. igangværende arbejde med at få overført 2007-data fra behandlingsstedernes lokale klientjournalsystemer til Sundhedsstyrelsens database. Indberetningen foregår elektronisk via Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI. Indberetningssystemet fungerer som en selvstændig applikation, der afvikles fra den lokale maskine. Det er baseret på en grafisk brugergrænseflade, der i layout minder om et traditionelt elektronisk postsystem. Vejledning til installationsprogrammet kan findes på Sundhedsstyrelsens netsted. Den foreløbige status for institutionernes indberetning af indskrivninger i 2007 kan ses af tabel 12. De offentlige institutioner står for 69 pct. og de private for 31 pct. af alle indskrivninger i Registerets indhold Indholdet af det ny register samt hvilke instanser, der skal indberette til registret, er besluttet i en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen med interne såvel som eksterne faglige eksperter. Alle beslutninger i forbindelse med udvikling og implementering af det nye alkoholbehandlingsregister er desuden løbende blevet fulgt af en ekspertfølgegruppe med interne medlemmer fra Sundhedsstyrelsen samt eksterne medlemmer fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, Socialministeriet, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Center for Alkoholforskning (Statens Institut for Folkesundhed), Center Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

5 for Rusmiddelforskning, KFUM s Sociale Arbejde, Lænken, Blå Kors, Centerlederforeningen, H:S (Region Hovedstaden), Alkoholfagligt Forum og Minnesota-behandlingen. Udgangspunktet for fastlæggelse af registerets indhold har været de oplysninger, der registreres i den europæiske version af den internationale fastlagte spørgeskemastandard ASI (Addiction Severity Index). Registeret indeholder således oplysninger om klienten (stam- og socioøkonomiske oplysninger) og oplysninger om karakter og omfang af vedkommendes misbrug. Det fulde fællesindhold for registrering i NAB ( Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling ) kan findes på netstedet: Registeret er i 2008 udvidet med en række behandlingsoplysninger. Alle tidsperioder i spørgeskemaet refererer til den seneste periode forud for indskrivningsdatoen heraf er det de fleste af spørgsmålene, som refererer til klientens situation de sidste 30 dage op til indskrivningen. Metode Dataafgrænsning Denne publikation indeholder tal for indskrivninger i alkoholbehandling i Data er således afgrænset på indskrivningsdato. Registeret omfatter som udgangspunkt kun planlagte alkoholbehandlinger. Nogle institutioner har dog både indberettet planlagte- og akutte behandlinger. Det har endvidere vist sig, at institutionerne har en forskellig praksis mht. til ind- og udskrivning mellem forskellige behandlinger i samme behandlingsforløb. Der kan derfor være store forskelle i antallet af indskrivninger institutionerne imellem og data for 2007 må derfor tolkes med forbehold. Regions-, kommune- og institutionsfordelte tabeller Metode for personopgørelser De fleste tabeller viser landstal, med undtagelse af enkelte tabeller som er grupperet på regions- eller institutionsniveau. Kommunefordelte tabeller er ikke medtaget i denne publikation, men vil i slutningen af 2008 kunne findes i Sundhedsstyrelsens databank Tallene vil her være fordelt efter de nye kommuner pr. 1. januar Det er i overensstemmelse med Sundhedsloven ikke obligatorisk at indberette CPR-nummer til registeret. Klienter, der ikke ønsker at opgive CPR-nummer, er derfor registreret på et anonymt klientnummer. I 2007 er 12,8 pct. af indskrivningsoplysningerne ikke registreret med et CPR-nummer, men kun registeret med et klientnummer (975 ud af indskrivninger). I forhold til personopgørelser giver dette en udfordring, da klientnummeret ikke er unikt, så den enkelte person kan identificeres i registeret ligesom det er muligt på CPR-nummeret. Personopgørelser i publikationen er derfor tilnærmede, og opgjort således, at tallene dækker antallet af unikke CPR-numre + antal klientnumre. Personopgørelserne indeholder derfor tal, som formentlig er lidt større end de reelle tal, idet man altså ikke kan identificere unikke personer på indskrivninger registeret på klientnummer. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

6 Gennemsnit, median og kvartiler Karakteren og omfanget af klienternes alkoholmisbrug forud for indskrivning er beskrevet vha. medianværdier og værdier for nedre og øvre kvartiler - foruden gennemsnitsværdier (tabel 9, 10 og 11). Median og kvartiler beskriver i højere grad fordelingen af værdier i indskrivningsoplysningerne, idet gennemsnittet påvirkes meget af enkelte meget lave eller meget høje talværdier i besvarelserne. Median Midterste værdi i et datasæt sorteret efter værdiernes størrelse Øvre og nedre kvartil Værdi i et datasæt sorteret efter værdiernes størrelse, når hhv. 25 og 75 pct. af værdierne er optalt Gennemsnit Summen af værdier i et datasæt delt med antallet af værdier Karakteristik af alkoholbehandlingen indskrivninger i alkoholbehandling i personer i alkoholbehandling i 2007 De foreløbige tal viser, at der har været minimum indskrivninger i alkoholbehandling i 2007 (tabel 1). Tallet svarer ikke til unikke indskrivningsforløb, da registeret ikke er forløbsbaseret. Klienter registreres igen, hvis de skifter fra ambulant behandling til døgnbehandling (og vice versa) eller skifter institution. De indskrivninger svarer således til (76,2 pct.) indskrivninger i ambulant behandling og (15,7 pct.) indskrivninger i døgnbehandling - samt 619 (8,1 pct. ) indskrivninger uden angivelse af behandlingstype. De indskrivninger i alkoholbehandling dækker over maximalt personer, heraf unikke CPR-numre og 975 anonyme indskrivninger (se tabel 13). Der er flest klienter i behandling i Region Hovedstaden og Region Syddanmark (tabel 1) også når antallet ses i forhold til det totale antal regionsborgere. Størsteparten af de indberettede indskrivninger i alkoholbehandling var ikke overraskende finansieret af det offentlige (idet indberetningen kun er obligatorisk for denne del af behandling), i alt 91,7 pct. Desuden var 5,2 pct. af indskrivningerne finansieret som egenbetaling og 1,8 procent som arbejdspladsbetaling. Den reelle størrelse af den privat finansierede behandling kendes ikke. 40 pct. udskrevet som færdigbehandlede I 2007 var indberetninger registreret som udskrevet fra alkoholbehandling i 2007 (tabel 2). Heraf er 40 pct. registreret med udskrivningsårsagen færdigbehandlet. Derudover er 6 pct. udskrevet til videre behandling på anden institution eller hospital og 15 pct. vælger at afslutte behandlingen på eget initiativ og mod institutionens givne råd. Det er desuden registeret for 33 pct. af udskrivningerne, at klienten udskrives pga. udeblivelse fra den aftalte behandling. Tallene i tabel 2 tyder desuden på, at klienternes gennemførsel af behandlingen hænger sammen med henvisningstypen. Udskrivningsårsagen færdigbehandlet er registeret hyppigst, når alkoholbehandlingen er sket på opfordring fra arbejdsgiver (63 pct.) eller familie (63 pct.). Lavest er gennemførelsen af behandlingen, når henvendelsen er sket på opfordring af skadestue/hospital (19 pct.) eller 94 Boform (14 pct.). Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

7 Tabel 2 Udskrivninger fra alkoholbehandling 2007 fordelt på henvisningstype og udskrivningsårsag Henvisning på opfordring af Udskrivningsårsag (andel af henvisningstype, %) Færdigbehandlet Afsluttet efter eget ønske Død eller fraflyttet Udskr. til egen læge eller hospital Andet I alt Udskr. til anden institution Udskrivninger i alt Udeblevet Selvhenvender Socialforvaltningen Skadestue/hospital Psykiatrisk hospital Alkoholambulatorium Alkoholbehandlingshjem Praktiserende læge Kriminalforsorgen Politi Krisecenter Boform Stofmisbrugsinstitution Familie Venner Arbejdsgiver Daginstitution Skole Andet Uoplyst Udskrivninger i alt -% Udskrivninger i alt - antal Uoplyst kan dække over at svaret er ukendt eller at klienten ikke ønsker at angive et svar. 47 pct. går i behandling på eget initiativ Stor del af klienter har tidligere været indskrevet i alkoholbehandling Størstedelen af alle indskrevne klienter, dvs. 47 pct. af de indskrivninger, henvender sig i alkoholbehandling på eget initiativ. Henvisningen sker også i høj grad på opfordring af familie (8 pct.), socialforvaltning (7 pct.) og praktiserende læge (7 pct.) eller alkoholambulatorier (6 pct.). Tabel 3 viser klienternes selvrapporterede oplysning om, hvorvidt han/hun har været indskrevet i alkoholbehandling tidligere. I alt svarer klienterne ved 61 pct. af indskrivningerne, at de tidligere har været i behandling. I 35 pct. af tilfældene svarer klienterne, at de ikke tidligere har været i behandling og i 4 pct. af tilfældene er det ikke muligt at angive et svar eller klienten ønsker ikke at give oplysning herom. Når klienterne svarer, at de tidligere har været i behandling, kan der være tale om en behandling i samme behandlingsforløb. Eksempelvis kan klienten være indskrevet i et ambulant forløb og derfra udskrives til et døgnforløb på en anden institution. Her vil klienten blive indskrevet som tidligere at have været i behandling. En opgørelse fordelt på henvisningstypen viser, at 7 pct. af de klienter, der svarer Ja til at de har været i behandling før, er henvist fra alkoholambulatorium og 1 pct. fra et behandlingshjem. Når registeret med tiden kommer til at indeholde en længere historik med flere behandlingsårgange, vil der være mulighed for at kvalitetssikre de selvrapporterede oplysninger ved at følge CPR-numre i registeret. Således vil man kunne se, hvorvidt den indskrevne klient har været i behand- Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

8 ling tidligere. Man vil dog være nødt til at inkludere den usikkerhed, der ligger i, at ikke alle indskrivninger i registeret er knyttet til et unikt CPRnummer. Tabel 3 Oplysning om tidligere indskrivninger i alkoholbehandling, 2007 Hvorvidt klienten oplyser at have Antal indskrivninger Procentvis fordeling været i alkoholbehandling tidligere (%) Ja Nej Uoplyst I alt Uoplyst kan dække over at svaret er ukendt eller at klienten ikke ønsker at angive et svar. Karakteristik af alkoholmisbrugeren Flest mænd i alkoholbehandling Mænd repræsenterer godt to tredjedele (67 pct.) af alle indskrivninger i alkoholbehandling, og kvinderne en tredjedel (33 pct.) (tabel 1). Flest midaldrende klienter i alkoholbehandlingen Aldersfordelingen blandt klienterne er stort set ens for de to køn. Der er dog forholdsvis flere yngre mænd end kvinder - 27 pct. af alle mænd er under 40 år mod 18 pct. blandt kvinderne på indskrivningstidspunktet (tabel 4). I alt er 24 pct. af klienterne under 40 år. Samlet set er flere midaldrende klienter i alkoholbehandling. Aldersgruppen år dækker 64 pct. af alle indskrivningerne. Kun ganske få af de indskrevne er registreret som værende under 20 år på indskrivningstidspunktet eller 70 år og derover. Tabel 4 Klienternes alder ved indskrivning til alkoholbehandling, 2007 Aldersgruppe Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt < > Uoplyst I alt En fjerdedel af klienterne har ingen uddannelse Halvdelen af klienterne er på overførselsindkomst Omkring 61 pct. af de indskrevne klienter har en erhvervsfaglig eller kort/mellemlang videregående uddannelse (tabel 1). Klienter helt uden uddannelse udgør 25 pct. og klienter med lang videregående uddannelse 7 pct. Kun en tredjedel (35 pct.) af klienterne har lønindtægt som hovedindtægtskilde. Mere end halvdelen af alle klienter (55 pct.) har en eller anden form for overførselsindkomst som hovedindtægtskilde - primært i form af kontanthjælp, førtidspension/pension eller sygedagpenge (tabel 5). Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

9 Tabel 5 Klienternes hovedindtægtskilde seneste måned op til indskrivning, 2007 Hovedindtægtskilde Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) Lønindkomst SU 60 1 Arbejdsløshedspenge Aktivering/løn med tilskud 79 1 Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse 75 1 Førtidspension/pension Fra familie, venner og lign Illegale aktiviteter 1 0 Prostitution 2 0 Andet Uoplyst I alt Uoplyst kan dække over at svaret er ukendt eller at klienten ikke ønsker at angive et svar. Boligsituation: 85 pct. i selvstændig bolig Størstedelen af klienterne bor i selvstændig bolig (85 pct.) eller i et lejet værelse (3 pct.) (tabel 6). Tre pct. af klienterne bor i støttebolig/bofælleskab/halvvejshus, eller i herberg/pensionat. Én pct. af klienterne oplyser at bo på gaden eller ikke at have en bolig. Tabel 6 Klienternes boligsituation seneste måned op til indskrivning, 2007 Boligsituation Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) Selvstændig bolig Lejet værelse Hos familie/venner Støttebolig/bofælleskab/halvvejshus 53 1 Familiepleje 3 0 Herberg/pensionat Fængsel 18 0 Anden institution 44 1 Gaden/ingen bolig Andet 80 1 Uoplyst I alt Uoplyst kan dække over at svaret er ukendt eller at klienten ikke ønsker at angive et svar. Civilstatus: 37 pct. af klienterne er gift eller samlevende Over halvdelen af alle klienter (58 pct.) lever som enlige. Heraf er hovedparten skilt eller separeret (68 pct.), 26 pct. har aldrig været samlevende og 5 pct. lever som enke/enkemand. Kun 37 pct. af alle klienter opgiver at være gift/samlevende og for 5 pct. er civilstatus uoplyst. Oplysning om børn Kun 19 pct. af alle klienter oplyser ved indskrivningen at de har hjemmeboende børn under 18 år (tabel 7). Dette tal er noget lavere sammenlignet med en anden dansk undersøgelse. Således havde 1/3 hjemmeboende børn i Afrapporteringsnotat vedr. evaluering af det nationale projekt om børne-familiesagkyndige indledende kortlægningsrunde (Rambøll Management). Dette tyder på, at der kan være skjult en del klienter med børn i svarkategorien Uoplyst, som repræsenterer hele 10 pct. af indskrivningerne. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

10 I alt bor knap børn hos klienter indskrevet i en behandlingsinstitution (tabel 7). Tabel 7 Antal indskrivninger til alkoholbehandling i 2007, hvor klienten har oplyst at have hjemmeboende børn under 18 år Antal hjemmeboende børn under 18 år - både egne og andre tilknyttet husstanden Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) 0 børn barn børn børn børn børn 4 0 >5 børn 4 0 Uoplyst I alt Uoplyst kan dække over at svaret er ukendt eller at klienten ikke ønsker at angive et svar. Ved 6 pct. af indskrivningerne har klienten oplyst, at der er børn som vedkommende ikke har kontakt med. I 12 pct. af indskrivningerne er feltet, hvorvidt der er børn, som der ikke er kontakt med, besvaret med uoplyst. Børnenes oplevelse af alkoholmisbruget Når klienten svarer på, i hvor høj grad hans/hendes børn under 18 år oplever at vedkommende bliver påvirket af rusmidler, så svarer samlet 41 pct., at børnene oplever det noget, en del eller meget (tabel 8) og 24 pct. svarer, at børnene slet ikke eller kun oplever det lidt. I 17 pct. af tilfældene kendes svaret enten ikke eller også ønsker klienten ikke at svare. I 18 pct. af indskrivningerne er spørgsmålet besvaret med ikke relevant. Tabel 8 Hvad klienten mener er børnenes oplevelse af alkoholmisbruget, 2007 Hvis du har børn under 18 år, i hvor høj grad oplever dine barn/børn da, at du bliver påvirket af rusmidler? Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) Slet ikke, for jeg indtager ikke rusmidler når mine børn er tilstede eller forud for at de kommer hjem Lidt. Jeg tror de har en fornemmelse af det, og de har en sjælden gang oplevet mig påvirket/beruset Noget. De har indimellem oplevet mig påvirket/beruset En del. De har ofte oplevet mig påvirket/beruset Meget. Jeg er bekymret for, at de så tit har oplevet mig påvirket/beruset Ikke relevant Uoplyst I alt Anm: 1 De klienter, der angiver ikke at have hjemmeboende børn under 18 år (både egne og andre tilknyttet husstanden) er fratrukket de indskrivninger i Uoplyst kan dække over at svaret er ukendt eller at klienten ikke ønsker at angive et svar. Karakteristik af alkoholmisbruget 32 pct. modtog antabus Ved 32 pct. af indskrivningerne oplyser klienten at have modtaget antabus den seneste måned op til indskrivning (tabel 9), dvs. der har været kontakt med anden behandlingsinstitution eller praktiserende læge. For disse personer er medianværdien for antal dage med antabus seneste Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

11 måned hhv. 10 dage for mænd og 11 dage for kvinder. Det betyder at 50 pct. af alle mænd og kvinder kun har taget antabus op til hhv. 10 og 11 dage den seneste måned. Den øvre kvartil er for begge køn 30 dage pr. måned, dvs. at 25 pct. af klienterne dagligt indtager antabus. Tabel 9 Antabus seneste måned op til indskrivning, 2006 Modtagelse af antabus seneste måned op til indskrivning? Antal indskrivninger Procentvis fordeling (%) Ja Nej Uoplyst I alt Hvis Ja, da hvor mange dage seneste måned? Gennemsnit 2 (dage) Median 2 (dage) Nedre kvartil 2 (dage) Øvre kvartil 2 (dage) Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 14,2 14,8 10,0 11,0 4,0 5,0 30,0 30,0 Anm.: 1 Uoplyst kan dække over at svaret er ukendt eller at klienten ikke ønsker at angive et svar. 2 Uoplyste er ikke medtaget i beregningerne. I tabel 10 ses for hhv. alkoholforbrug og -overforbrug en oversigt over hhv. debutalder, antal år i livet og antal dage med alkoholforbrug/- overforbrug seneste måned. Definition af alkoholforbrug og overforbrug: Alkoholforbrug: regelmæssigt alkoholindtag - ofte flere dage om ugen Alkoholoverforbrug: alkoholindtaget overstiger følgende tærskler: 5 eller flere alkoholiske genstande pr. dag i mindst 3 dage om ugen eller svær beruselse i mindst 2 dage i træk om ugen i et omfang med optrædende psykiske eller somatiske symptomer, og/eller indgriben i almindelige aktiviteter Mænd debuterer tidligere end kvinder Debutalderen for både alkoholforbrug og -overforbrug er lavere for mænd end for kvinder (tabel 10). Ud fra medianen ses at 50 pct. af alle mænd har haft et alkoholforbrug fra de var 15 år og derunder mod 16 år og derunder for kvinder. Med hensyn til alkoholoverforbruget, så er medianen for debutalder 26 år for mænd og 33,5 for kvinder. Det betyder at 50 pct. af alle mænd har debuteret med et overforbrug i en alder af 26 år eller derunder og 50 pct. af alle kvinder har debuteret i en alder af 33,5 år eller derunder. Medianen for antal år i livet med overforbrug er 14 år for mænd og kun 10 år for kvinder. Generelt set har mænd haft et lidt større alkoholforbrug og -overforbrug i måneden op til indskrivningen end kvinder, i gennemsnit en dag mere med alkoholforbrug og to dage mere med alkoholoverforbrug. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

12 Drikkemønster Oversigtstabellen forrest i artiklen (tabel 1) viser klienternes oplysning om deres gennemsnitlige drikkemønster igennem de seneste 6 måneder op til indskrivning. I 40 pct. af indskrivningerne er der oplyst et dagligt alkoholforbrug og i 20 pct. af indskrivningerne at der blevet drukket flere gange om ugen. Omkring 14 pct. har oplyst at have haft drukture igennem længere sammenhængende perioder det seneste halve år. Samlet dækker disse tre svarkategorier altså 74 pct. af indskrivningerne. De øvrige angiver at have haft et gennemsnitligt mindre intensivt alkoholforbrug de seneste 6 måneder. Tabel 10 Kortlægning af alkoholmisbruget varighed - debutalder, år i livet og dage seneste måned op til indskrivning for alkoholforbrug og overforbrug, 2007 Misbruget varighed Gennemsnit 2 Median 2 Nedre kvartil 2 Øvre kvartil 2 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Alkohol-forbrug 1 Debutalder (år) 15,8 17,7 15,0 16,0 14,0 14,0 17,0 18,0 Antal år i livet (år) 25,6 25,9 27,0 27,0 17,0 18,0 34,0 35,0 Antal dage seneste måned (dage) 14,4 12,9 14,0 10,0 0,0 0,0 30,0 30,0 Alkohol-overforbrug 1 Debutalder (år) 28,3 33,5 26,0 33,5 20,0 25,0 35,0 41,0 Antal år i livet (år) 15,3 12,4 14,0 10,0 7,0 5,0 22,0 19,0 Antal dage seneste måned (dage) 15,8 14,1 15,0 12,0 2,0 1,0 30,0 30,0 Anm.: 1 Definition af alkoholforbrug og alkoholoverforbrug fremgår af teksten over tabellen. 2 Indskrivninger med uoplyste er ikke medtaget i beregningerne. Alkoholmisbrugets intensitet Gennemsnitligt alkoholindtag måneden op til indskrivning Tabel 11 viser en kortlægning af klienternes alkoholindtag i perioden op til indskrivning i behandling. I måneden op til indskrivningen har mænd i gennemsnittet drukket 24,5 flere genstande and kvinderne om ugen, 83,4 mod 58,9 genstande pr. uge (svarende til hhv. 11,9 og 8,4 pr. dag). Øl er den mest populære alkoholtype blandt mænd og rødvin blandt kvinderne. Tabel 11 Kortlægning af alkoholmisbrugets intensitet i perioden op til indskrivning, 2007 Misbrugets intensitet Gennemsnit 1 Median 1 Nedre kvartil 1 Øvre kvartil 1 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Genstande om ugen (gennemsnit seneste måned) 83,4 58,9 60,0 36,0 15,0 7,0 126,0 84,0 Genstande pr. dag i intensive perioder (gennemsnit seneste halve år) 27,6 21,9 20,0 15,0 12,0 9,0 30,0 21,0 Genstande pr. dag i moderate perioder (gennemsnit seneste halve år) 12,3 10,5 6,0 4,0 1,0 0,0 12,0 10,0 Anm: 1 Indskrivninger med uoplyste er ikke medtaget i beregningerne. Halvdelen af alle mænd havde i måneden op til indskrivningen drukket op til 60 genstande om ugen, mens 25 pct. havde drukket op til 15 genstande om ugen. Blandt kvinderne havde halvdelen drukket op til 36 genstande om ugen og 25 pct. op til 7 genstande om ugen. Intensive og moderate drikkeperioder Mange alkoholmisbrugere har store udsving i alkoholindtaget over tid. Klienterne bliver derfor bedt om at svare på, hvad omfanget af deres alkoholindtag har været i hhv. intensive og moderate perioder igennem det seneste halve år. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

13 I intensive perioder drikker mænd i gennemsnit 27,6 genstande pr. dag og kvinder 21,9. En fjerdedel af alle mænd drikker mindre end 13 genstande pr. dag og en fjerdedel af kvinderne mindre end 10 genstande pr. dag. I moderate perioder drikker mænd i gennemsnit 12,3 genstande pr. dag og kvinder 10,5. En fjerdedel af mændene drikker dog mindre end 2 genstande pr. dag og en fjerdedel af kvinderne drikker slet ingenting. Henvendelse: Næste offentliggørelse Claudia Ranneries, tlf , Årsopgørelsen Alkoholbehandlingen i Danmark 2008 forventes offentliggjort juni Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

14 Tabel 12 Indskrivninger i alkoholbehandling 2007, fordelt på institutioner Kode Institution Antal indskrivninger 1001 Alkoholenheden, Hvidovre Hospital Kagshuset Det Ambulante Team Helsingør Misbrugscenter Misbrugscenter Slagelse Rådgivningscentret Odsherred Rådgivningscentret Holbæk Rådgivningscentret Ringsted Alkohol Rådgivningens afdeling i Næstved Misbrugsrådgivningen Faxe Kommune Vordingborg Kommune's Misbrugscenter Center for afhængighed, Guldborgsund Kommune Alkoholrådgivningen i Nakskov Forebyggelsesvirksomheden Alkoholbehandlingen i Odense Alkoholbehandlingen i Nyborg Alkoholbehandlingen i Svendborg Alkoholbehandlingen i Middelfart Rådgivningscenter Aabenraa Rådgivningscenter Haderslev Rådgivningscenter Sønderborg Rådgivningscenter Tønder Alkoholambulatoriet Esbjerg Vejle Misbrugscenter, Alkoholambulatorium Horsens Rusmiddelcenter Kolding Misbrugscenter Alkoholambulatoriet i Fredericia Misbrugscenter Herning Alkoholbehandlingscentret Holstebro Alkoholådgivningen Stenkildevej Alkoholbehandlingen i Randers Alkoholrådgivningen i Grenå (Norddjurs Kommune) Alkoholrådgivningen i Silkeborg Alkoholrådgivningen i Favrskov 40 Døgnbehandlingen for alkoholmisbrugere Misbrugscenter Ikast-Brande Rusmiddelcenter Viborg Sundhedscenter Vest, Alkoholbehandlingen Misbrugscenter Thisted (Thisted) Region Nordjyllands Misbrugscenter, Døgnafdelingen i Vrå Aalborg Kommunes Center for Misbrug og Socialt Udsatte Amager Lænke-ambulatorium Brøndby Lænke-ambulatorium Gladsaxe Lænke-ambulatorium Glostrup Lænke-ambulatorium Hvidovre Lænke-ambulatorium Ishøj Lænke-ambulatorium Lyngby Lænke-ambulatorium Rødovre Lænke-ambulatorium Herlev Lænke-ambulatorium Roskilde Lænke-ambulatorium Greve Lænke-ambulatorium 29 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

15 Kode Institution Antal indskrivninger 9912 Køge Lænke-ambulatorium Majorgården A/S, Minnesota Centrene Danmark A/S Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium i Tåstrup Blå Kors Behandlingshjem Bjæverskov Behandlingshjemmet Ringgården Frederiksberg Centret Taarup Behandlingscenter Fontana Bornholms Behandlingscenter Fontana Sydgården Behandlingscenter Tjele Minnesota Center Damgaard Hillerød Lænke-ambulatorium Københavns Lænke-ambulatorium Minnesotacenter Orelund Minnesotacenter Søgaarden Minnesotacenter Solgården Behandlings Center STIEN Helios Centret ApS Behandlingscenter Møllen Aadalens Behandlingscenter Alfa-Fredensborg 3 Hele landet indskrivninger i alt Anm: Opgørelsen omfatter kun institutioner, der har indberettet til Sundhedsstyrelsen. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

16 Tabel 13 Personer i alkoholbehandling 2007, fordelt på institutioner Kode Institution Personer i behandling i 2007 Unikke Klientnumre Personer CPR-numre i alt 1001 Alkoholenheden, Hvidovre Hospital Kagshuset Det Ambulante Team Helsingør Misbrugscenter Misbrugscenter Slagelse Rådgivningscentret Odsherred Rådgivningscentret Holbæk Rådgivningscentret Ringsted Alkohol Rådgivningens afdeling i Næstved Misbrugsrådgivningen Faxe Kommune Vordingborg Kommune's Misbrugscenter Center for afhængighed, Guldborgsund Kommune Alkoholrådgivningen i Nakskov Forebyggelsesvirksomheden Alkoholbehandlingen i Odense Alkoholbehandlingen i Nyborg Alkoholbehandlingen i Svendborg Alkoholbehandlingen i Middelfart Rådgivningscenter Aabenraa Rådgivningscenter Haderslev Rådgivningscenter Sønderborg Rådgivningscenter Tønder Alkoholambulatoriet Esbjerg Vejle Misbrugscenter, Alkoholambulatorium Horsens Rusmiddelcenter Kolding Misbrugscenter Alkoholambulatoriet i Fredericia Misbrugscenter Herning Alkoholbehandlingscentret Holstebro Alkoholådgivningen Stenkildevej Alkoholbehandlingen i Randers Alkoholrådgivningen i Grenå (Norddjurs Kommune) Alkoholrådgivningen i Silkeborg Alkoholrådgivningen i Favrskov Døgnbehandlingen for alkoholmisbrugere Misbrugscenter Ikast-Brande Rusmiddelcenter Viborg Sundhedscenter Vest, Alkoholbehandlingen Misbrugscenter Thisted (Thisted) Region Nordjyllands Misbrugscenter, Døgnafdelingen i Vrå Aalborg Kommunes Center for Misbrug og Socialt Udsatte Amager Lænke-ambulatorium Brøndby Lænke-ambulatorium Gladsaxe Lænke-ambulatorium Glostrup Lænke-ambulatorium Hvidovre Lænke-ambulatorium Ishøj Lænke-ambulatorium Lyngby Lænke-ambulatorium Rødovre Lænke-ambulatorium Herlev Lænke-ambulatorium Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

17 Kode Institution Personer i behandling i 2007 Unikke Klientnumre Personer CPR-numre i alt 9910 Roskilde Lænke-ambulatorium Bornholm-Lænken Majorgården A/S, Minnesota Centrene Danmark A/S Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium i Tåstrup Blå Kors Behandlingshjem Bjæverskov Behandlingshjemmet Ringgården Frederiksberg Centret Taarup Behandlingscenter Fontana Bornholms Behandlingscenter Fontana Sydgården Behandlingscenter Tjele Minnesota Center Damgaard Hillerød Lænke-ambulatorium Københavns Lænke-ambulatorium Minnesotacenter Orelund Minnesotacenter Søgaarden Minnesotacenter Solgården Behandlings Center STIEN Helios Centret ApS Behandlingscenter Møllen Aadalens Behandlingscenter Alfa-Fredensborg 3-3 Hele landet personer i alt Anm.: Antal personer angivet i landstotalen er ikke en sum af tallene ovenfor for de enkelte institutioner. Dette, idet ét CPR-nummer kan have været i behandling på flere institutioner i løbet af 2007, men kun tæller med én gang i landstotalen. Opgørelsen omfatter kun de institutioner, der har indberettet til Sundhedsstyrelsen. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 12 Nr. 5, august

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Alkoholbehandlingen Danmark

Alkoholbehandlingen Danmark Alkoholbehandlingen Danmark 2014 2016 Tal og analyse Forord Grundlaget for publikationen Alkoholbehandlingen i Danmark er Det Nationale Alkoholbehandlingsregister. Publikationen henvender sig til fagpersoner,

Læs mere

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI 2004-1. HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant behandling Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2015 2015 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation Statens Serum

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2. STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2012:2 20. februar 2012 Husstande og familier 1. januar 2012 Resumé: Antallet af husstande i Danmark er i løbet af 2011 steget med 9.074. Personantallet er

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere