Konkludere nuanceret ud fra tabeller. Foretage relevante beregninger ud fra absolutte tal, indsætte i tabel og diagram. Brug af lommeregner og Excel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkludere nuanceret ud fra tabeller. Foretage relevante beregninger ud fra absolutte tal, indsætte i tabel og diagram. Brug af lommeregner og Excel."

Transkript

1 Emne Samfundsfag Matematik Procentregning (vækst, andel) og indekstal Diagrammer ud fra Excel Vækstrate og logaritmisk skala Renten Ricardos tese om komparative fordele Efterspørgsel, udbud og prisdannelse Nationaløkonomiske modeller Modeller over sammenhænge Stikprøver ved spørgeskemaundersøgelser. Sværere statistiske begreber som fx signifikans, R2, t-test, betakoefficient, etakoefficient, CHI2, Pearsons r. Falske sammenhænge (mellem to størrelser, der skyldes en tredje størrelse). Konkludere nuanceret ud fra tabeller. Foretage relevante beregninger ud fra absolutte tal, indsætte i tabel og diagram. Brug af lommeregner og Excel. Udarbejde diagrammer. Hvilke diagramtyper er mest velegnede til hvad? Kritisk læsning af diagrammer. Beregne, tegne og aflæse. Skelne mellem væksttyper (lineær, eksponentiel, faldende vækst, stigende vækst). Prognoser og tilbagediskontering. Rentens betydning for investeringer, forbrug og beskæftigelse Frihandel og protektionisme Forståelse af diagrammer og økonomiske sammenhænge. Keynes. Multiplikatorvirkning. Vismandsspillet. Kvalitativ og kvantitativ vurdering af former for økonomisk politik. Diskussion af modeller. Opstille og afprøve simple modeller (kasser med pile) for sammenhænge og afprøve modeller i fx Excel (scenario manager). Vælgerundersøgelser o.a. spørgeskemaundersøgelser. Kvantitativ metode. Repræsentativitet og usikkerhed. Forstå betydningen af de statistiske begreber når de optræder i tabeller fx om vælgeradfærd eller sociologiske undersøgelser. Opnå forståelse. Opnå sikkerhed i beregninger ved brug af lommeregner og Excel. Udarbejde diagrammer. Hvad viser forskellige diagramtyper? Hvordan kan man manipulere? Matematisk forståelse af væksttyper. Rentesregning Lorenzdiagram. Indkomst og formuefordeling Ginikoefficient Mandatfordeling ved folketingsvalg (Ste-Laguës:.4, 3, 5, 7..) og kommunalvalg (d Hondt:, 2, 3, 4, 5..) Valgmåder, retfærdighed og demokrati. Lineær programmering og optimering Løsninger af ligninger. Differentialregning. Anvende model til at beregne konsekvenser af politiske indgreb fx skat eller afgifter. Forståelse af ligninger i modellerne. Bestemmelse af multiplikatorer. Fra statistik til modeller. Differentialregning og integralregning. Optimering. Sandsynlighedsregning. Stikprøvefordelinger. Middelværdi, varians og standardafvigelse. Forstå og udføre statistiske beregninger bl.a. med Excel, fx korrelation og regression, signifikansniveau, R2 og t-test. Matematisk analyse af fordelingsmetodernes retfærdighed.

2 Idekatalog til mindre samarbejdsfelter Indextal forbrugerprisindex Ginikoefficient Lorentzdigram Vægtning af meningsmålingsresultater i forhold til gennemsnittet i befolkningen på nogle bestemte variable Grafisk fremstilling Læsning af grafer Logaritmisk skala Regression

3 Makroøkonomisk tema Makroøkonomi SAMF A/B MATEMATIK emne eks. læreplan emne eks. læreplan litt/bilag introduktion mål,begreber,konjunkturer AE=C+I+G+(X-M) kredsløb-statisk penge, varer,aktører sammenhæng(a) kredsløb (B) kredsløb-dynamisk vismandsspil sammenhæng husholdningadfærd rige og fattige, mv virksomhedsadfærd efterspørgsel eft. Investeringsobjekter(maskiner+udstyr) multiplikatoreffekt tavlemodel, intuitivt sammenhæng multiplikator kredsløbsmodel samf.stat forsyningsbalance tabel,figur forsyningsbalance ligning - model sammenhæng forsyningsbalanceligning s.66- multiplikator beregning rekursion 7() investeringer, accelleratormodel, intuitiv sammenhæng forsyningsbalance økonomiske mål mål(b) accelleratormodel økonomisk politik styring vismandsspil2 økonomisk politik målkonflikter modelkritik modelbegrebet evaluering ************************ Europaøkonomi suverænitet, regulering, ØMU International økonomi projektopfølgning aktuel økonomi grafisk -keynesiansk kryds,45gr. stigningstal for Ydemand, evt dy/dg

4 Makroøkonomi udarb. af Morten, Helge, Henrik, Ernst 2mdr. Turbo+ mdr.projekt SAMF A/B modul emne eks. læreplan litt/bilag introduktion aktuel økonomi-teaser/udfordringer lærer/baggrund 2 mål/begreber/konjunkturer AE=C+I+G+(X-M) j&m 0-22 jj kredsløb-statisk penge, varer,aktører sammenhæng(a) j&m jj 39 kredsløb (B) 4 kredsløb-dynamisk vismandsspil sammenhæng vismandsspillet DK+opgave??? 5 husholdningadfærd rige og fattige, mv samfstat + fra familetyper i "finansministerspillet" (metal) 5 virksomhedsadfærd efterspørgsel eft. Investeringsobjekter(maskiner+udstyr) materiale?? 6 multiplikatoreffekt tavlemodel, intuitivt sammenhæng j&m jj begg s multiplikator kredsløbsmodel (elevopgaver) samme 7 samf.stat forsyningsbalance tabel,figur samf.stat 8 forsyningsbalance ligning - model sammenhæng materiale?? 9 forsyningsbalance investeringer, accelleratormodel, intuitiv sammenhæng j&m philipskurve j&m jj økonomiske mål mål(b) aktuelle mål AE mm økonomisk politik styring j&m jj -64 økonomisk politik- 2,3,4 vismandsspil2 (grp.opgave/miniprojekt) målkonflikter vismandsspil DK+ opgaver?? 5 modelkritik modelbegrebet materiale til Vismandsspillet 6 evaluering ************************ a Økonomisk teori j&m jj67-82?? Europaøkonomi suverænitet, regulering, ØMU j&m 84-95?? International økonomi 0 m projektopfølgning Projekt:aktuel økonomi bilag HA økonomiske cases bilag HA 2 øk.politisk oversigt bilag HA 3 øk.hjælpemidler bilag HA 4 projektredskaber bilag HA 5 Materiale muligheder: j&m jensen & madsen: Samfundets økonomi Columbus 2004 adrian,jespersen,skovbye OIKOS Columbus 2005 jj jespersen Makroøkonomisk teori DJØF 2004 HA H.Adrian div bilag hjemmeside?? Jespersen Mikroøkonomisk teori DJØF 2003

5 MAKROØKONOMI Vi betragter følgende model for økonomiske sammenhænge : () Y = C + G+ I + X M (forsyningsbalancen) d (2) Y = Y ( produktion tilpasser sig efterspørgsel) d p Y d Y p C G I X M samlede indenlandske efterspørgsel samlede indenlandske produktion det private forbrug - antages at være en funktion af indkomsten i samfundet summen af det offentlige forbrug og investeringer private investeringer den samlede eksport den samlede import Hvad sker der hvis G øges? skat G = Yd = Yp opsparing (-t)(-c) Y p forbrug t Y t = marginalskat sættes til 0.5 p c (-t) Y c =forbrugskvote sættes til 0.8 p C = C + c( t) Y C = C +0.4 Y dette indsættes i ligning () og vi får 0 p 0 p d = 0.4 p + ( ) Yd = 0.4 Yp + k0 Y Y C G I M Hvis Y øges med 0 vil Y på grund af ligevægten også øges med 0.Som det fremgår af ligningen d vil dette medføre en yderligere vækst i Y Som udtryk for den samlede vækst fås: 2 n p d på 4. Det følgende år fås en yderliger vækst i Y på n = n Det vil sige når staten pumper 0 mia. ud vokser Y samlet med 6,6 mia. Virkningen er altså en vækst i Y på,66 gange. Dette tal kaldes multiplikatoren for G, idet det var G vi øgede. d

6 Y og Y står for samme Y (der produceres lige så meget som der efterspørges ). p d Sammenhængen mellem YG, og de øvrige konstante størrelser er altså : Y = c ( t) Y + G+ I + X M + C0!""#""$ kons tan t Ligningen løses med hensyn til Y med de tidligere benyttede værdier for t og c Y 0.4Y = G+ k Y =.6667G+ k Det vil sige, at hvis G øges med 0 øges Y med Y-ændringen multipliceres altså med.6667 dy Ved brug af differentialregningen kan vi skrive =.6667 dg Ved brug af sammensat differentiation kan vi prøve at beregne multiplikatoren for I Ligning () kan skrives lidt simplere idet størrelser der ikke ændres udelades Y = C + I og C = g( Y) ( C = C + c( t) Y) ( lad os antage at g er voksende ) 0 Y = g( Y) + I dy dc dc dy dy = + = + = g'( Y) + di di dy di di dy dy ( g'( Y)) = = di di g '( Y )

7 VELFÆRDSTEMA Samarbejde mellem samfundsfag A og matematik B/A: Velfærd Forudsætninger i matematik: differentialregning, optimering (funktionsundersøgelse). Det vil være en hjælp, hvis eleverne har prøvet at opstille en funktion til beskrivelse af et praktisk problem og har vænnet sig til brug af forskellige symboler. Forventet tidsforbrug : omkring 3 uger (med 5 ugentlige lektioner til hvert fag) matematik fælles samfundsfag Eventuelt beregning af personskat i Excel. Se bilag En model for en virksomhed Selskabsskatter, moms og virksomhedsadfærd Virksomhedens produktionsfunktion, grønne afgifter (Nikolaj Malchow-Møller : Matematik og økonomi, kapitel 2 og 3 (eventuelt kun til s.45) samt opgaver til kapitlerne) Introduktion til forløbet: Velfærdssamfundet Den offentlige sektors økonomi, herunder skatter og afgifter (Gængse lærebøger, Samfundsstatistik s.72-75) Se bilag Diskussion/tolkning af resultaterne af modelberegningerne. Evaluering af forløbet Et afsluttende selvstændigt gruppearbejde/projekt, hvor begge fag indgår og som bedømmes i begge fag Velfærdsmodeller Velfærdsstaten under pres De forskellige former for skat Gruppearbejde med Finansminister-spillet ( Se bilag 2 (opgaver) og bilag 5 (beskrivelse af spillet) og bilag 3 Lafferkurven og artiklen : Afgiftspolitik: Danmark i top med grønne afgifter samt fig. 3.8 s.52 (hvis s læses)

8 Se bilag 4

9 MODEL FOR EN VIRKSOMHED Virksomheden ønsker at maksimere sit overskud. Produktionen tilrettelægges for en uge ad gangen og der produceres det antal enheder, der kan afsættes. Overskud = Indtægter Omkostninger. INDTÆGTER Afsætningen er afhængig af stykprisen. Denne sammenhæng kan udtrykkes ved en efterspørgselsfunktion som angiver den mængde varer som virksomhedens kunder efterspørgerog dermed den mængde som virksomheden kan sælge- som funktion af prisen. Denne sammenhæng er ikke altid lineær men lad os antage at der gælder m = p Hvor p angiver den pris virksomheden kan få for sine varer og m angiver antallet af enheder. m Efterspørgselfunktionen m = p p Ex: p = 00 kr da efterspørges 400 enheder p = 50 kr da efterspørges 200 enheder For virksomheden er det hensigtsmæssigt at kende prisen som funktion af efterspørgslen. Vi isolerer derfor p m = p p = 25 m 6

10 Denne funktion kaldes den omvendte efterspørgselsfunktion p m den omvendte efterspørgselsfunktion Virksomhedens indtægter kan nu beregnes som den producerede mængde m ganget med prisen p ved denne mængde Indtægter = m p = m(25 m) 6 Lad os antage at omkostningerne ved produktionen er lig med det producerede antal enheder ganget med stykomkostningerne (omkostninger ved produktion af en enhed). Stykomkostningerne kan i dette eksempel sættes til 40 kr. Omkostningerne s er da givet ved s(m) = 40 m Vi kan nu opskrive et udtryk for overskuddet o om ( ) = m(25 m) 40m = 85m m 6 6 2

11 overskud m overskudsfunktionen For at virksomheden kan få det størst mulige udbytte skal denne funktion maksimeres. Da funktionen er et andengradspolynomium vil størsteværdien antages i den tilhørende parabels toppunkt. Dette beregnes til m = 680 Den ugentlige produktion bør altså fastsættes til 680 enheder hvilket giver et overskud på o(680)= I tilfælde hvor overskudsfunktionen er mere kompliceret benyttes differentialregning til optimeringen. 2 I vort tilfælde fås : o'( m) = 85 6 m = 0 m = 680 En fortegnsundersøgelse godtgør at der er tale om et maksimum. Hvordan bestemmes efterspørgselsfunktionen? Firmaet kan lave en markedsundersøgelse og får herved repræsentative data, der angiver sammenhængen mellem pris og efterspørgsel. De sammenhørende værdier kan afbildes i et koordinatsystem og forskriften bestemmes ved en regression. Firmaet har nu en brugbar approksimation til efterspørgselsfunktionen. Funktionen behøver selvfølgelig ikke være lineær. Formelt kan vi skrive efterspørgselsfunktionen og dens centrale egenskaber som m(p) hvor m (p) <0 (p>0 og m>0 ) hvor differentialkvotienten angiver hvorledes den efterspurgte mængde ændres når prisen ændres. Det fremgår at m er en aftagende funktion ( jo højere pris jo mindre salg) Hvilke konsekvenser har det for virksomheden hvis der indføres begrænsninger på kapacitet og pris? 2) Antag at den ugentlige produktion maksimalt kan være 500 enheder. Hvad er den optimale produktionsstørrelse?

12 der gælder altså 0 m 500 Fra tidligere har vi o'( m) = 85 m = 0 m = m o /////////// ////////////// Da m er voksende i hele intervallet fås størst overskud for m =500 m(500) = m(680) = Altså et tab for virksomheden på 2025 kr. 2) Antag lovgivningen angiver en maks.pris på 70 kr. Hvilke konsekvenser får det for virksomheden? 0 < p 70 m(70) = = < p = 25 m 70 m dvs 70 0 m 880 p = 25 6 m m > m 40m = 30m 0 < m< 880 om ( ) = 2 85 m 6 m m < m < 880 o'( m) = 85 8 m m > 880 o'( m) = 0 85 = m m = m o ////// o stigende aftagende

13 overskud m overskudsfunktionen Maksimalt overskud for m = 880 o(880) = Overskuddet mindskes altså med = ) Hvor stor skulle produktionen være hvis maksprisen var 35 kr.? 25 m 35 m om ( ) = 35m 40m = 5m Overskuddet er altså altid negativt derfor ingen produktion. Hvilken rolle spiller stykomkostningerne for produktionen? s = stykomkostning (omkostning/enhed) om ( ) = m p m s= m(25 m) ms s 0 s 25 o'( m) = 25 8 m s = 0 m = 0 s > < s < 25 m'( s) = 0 s > 25

14 Differentialkvotienten viser at stigende stykomkostninger medfører aftagende optimal produktionsstørrelse. Lad os til sidst se på,hvordan modellen for en virksomhed kan anvendes til at analysere virkninger af forskellige indgreb fra det offentliges side. Specifikt kan vi undersøge hvorledes virksomhedens adfærd påvirkes af henholdsvis en skat på overskuddet ( selskabsskat ) og en moms. Lad os igen antage, at m(p)=2000-6p og s(m)=40m Overskudsfunktionen er da igen givet ved om ( ) = m(25 m) 40m 6 En skat på overskuddet svarer til, at virksomheden skal betale en fast procentdel, f.eks 34%, af overskuddet i skat. Overskuddet efter skat ( nettooverskuddet ) er derfor givet ved no( m) = 0.66 o( m) Det ses umiddelbart, at den værdi af m, som maksimerer bruttooverskuddet, o(m),må være den samme som den, der maksimerer nettooverskuddet, no(m). En overskudsskat vil derfor ikke påvirke virksomhedens adfærd- kun dens overskud. Lad os nu se på effekten af en moms på 25%. Den pris, forbrugeren betaler er prisen inklusive moms, hvorimod den pris, virksomheden modtager for varen, er prisen eksklusive moms. Forbrugeren betaler derfor.25 p, når virksomheden modtager p. da efterspørgslen afhænger af den pris, som forbrugeren skal betale, er det.25 p der skal indsættes på p s plads i efterspørgselsfunktionen. Vi får altså

15 mp ( ) = p 6 Den omvendte efterspørgselsfunktion er nu givet ved : pm ( ) = m Virksomhedens overskudsfunktion kan derfor skrives som: om ( ) = m(00 20 m) 40m 2 = 20 m + 60m Den optimale produktionsstørrelse findes som tidligere ved at finde nulpunkter for o'( m): o'( m) = m +60 = 0 m = Fortegnsvariationen bliver så : m o (m)////// o(m) voksende max aftagende De optimale værdier kan derefter sammenfattes i følgende tabel, hvor S= 0.25 p(m) m er skatteindtægterne fra momsen. : m p p + moms o S Uden moms Med moms Den pris, som forbrugeren vil betale ( prisen inklusive moms ), afhænger kun af den mængde, der sælges Når der pålægges en moms, vil den pris, virksomheden modtager ( prisen eksklusive moms ) ved salg af en given mængde, derfor reduceres. Det påvirker virksomhedens marginalindtægter negativt. Hvis den vælger at sælge en ekstra enhed, får den nu kun den lave pris eksklusive moms, hvor den før momsen fik hele den pris, forbrugeren betalte. De marginale omkostninger er derimod uforandrede.

16 Effekten af en moms marginalomkostninger marginalindtægter m Momsen bevirker en reduktion i de marginale indtægter, som gør, at disse hurtigere bliver lig med de marginale omkostninger. Virksomheden vil derfor vælge at sænke produktionen i forhold til situationen uden moms. Samtidig er den pris forbrugerne betaler højere på grund af den mindre produktionsstørrelse. Eksemplet viser, at det havde været billigere for både forbruger og virksomhed hvis virksomheden blot betalte 0500 til staten. Meget taler altså for en overskudsskat i stedet for en moms.

17 3. Statistiktema Tværfagligt projekt/forløb i samfundsfag og matematik: Statistik - en spørgeskemaundersøgelse om politiske holdninger. Forudsætning: Elever er fortrolige med Excel. Der opfordres til at der gives kørekort i Excel i grundforløbet, hvor der er 20 % almen studieforberedelse. Elever har i matematik arbejdet med deskriptiv statistik. IT-materiale: Excel til statistik analyse og som spørgeskemaprogram. Evt. alternativer til behandling af spørgeskemaer: Spørgeskema 2000 produceret af UNI-C, Pinpoint, keypoint (gratis, hvis Orla Duedahl, Fredrikshavns Gymnasium (?) kontaktes), Minerva eller. Udgangspunkt: Holdningsundersøgelse på skolen eller i byen: Baggrundsfaktorer: Indkomst, alder, forbrug, tv-forbrug, køn, transporttid til arbejde og så videre Politiske holdninger.

18 En faglig beskrivelse af det faglige område Fase Matematik-forløb Mat-læreplan A og B Samfundsfag-forløb Samf-læreplan A Præsentation af data/ Kernestof: PRÆSENTATION AF få overblik over data simple statistiske og Relevante deskriptorer og TEORI OG METODE. sandsynlighedsteoretiske diagrammer: modeller, metoder til INDSAMLING AF Gennemsnit håndtering af et standardafvigelse EMPIRI. datamateriale, grafisk fempunktssummering: præsentation af et statistisk 0%,25%,50%,75%,90% Teorigennemgang af tabeller med optællinger i materiale, simple empiriske meningsdannelse og intervaller: histogrammer statistiske deskriptorer vælgeradfærd. boxplots- sumkurve Formål at få overblik over data samt undersøge materiale for repræsentativitet med hensyn til alder, køn, tv-forbrug Supplerende stof: diskussion af en stikprøves repræsentativitet, anvendelse af normalfordelingen samt yderligere én statistisk eller sandsynlighedsteoretisk model, indsamling og bearbejdning af data til belysning af en opstillet hypotese Kvantitativ metode: Begreberne repræsentativitet m.m. Opstilling af hypoteser ud fra teorierne. Udarbejdelse af spørgeskema. Indsamling af empiri. Kernestof: Sociologi Massemedier og meningsdannelse Politik Politiske grundholdninger og vælgeradfærd. Metode Kvantitativ metode. Tabel- og figuropbygning. Statistiske mål. Mål: Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, indsamle, vurdere og bearbejde dansk materiale til at undersøge problemstillinger og konkludere. Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse.

19 Fase 2 (Mat A/B og samf A/B) Bearbejdning af datasæthypotesetests Lave krydstabeller: Observationstabeller(O) Forventede tabeller (E-tabel) (Q-tabel: 2 ( Oij Eij ) ) ij Eij Viser hvor der er givne afhængigheder, laves hvor 2 H 0 forkastes: χ test Begrebsafklaring: Stikprøve kontra population Signifikans Normalfordeling/t-fordeling Binomialfordeling MAT A: (Kan udelades) Hypotesetests og konfidensintervaller Stikprøvestørrelser Goodness of fit -test af repræsentativitet i forhold til population Bearbejdning af empiri Test af hypoteser: Udarbejde og fortolke krydstabeller. Diagrammer, fx søjlediagrammer. Kvantitativ metode: Begrebet signifikant forskellig m.m. χ 2 - test: Er der signifikant forskel?

20 Litteratur nævnt på mødet Til samarbejde med samfundsfag/erhvervsøkonomi Nikolaj Malchow-Møller : Matematik og økonomi, Gyldendal, Aspektserien. Til bio-mat samarbejde Arne Nielsen m. fl., Statistik og sandsynlighed anvendt i medicin, FADLs forlag, 973 Erik Kristensen, Differensligninger, populationsgenetik, G. E. C Gads Forlag, 979 Jonny Schultz, Matematiks anvendelser i biologi, Munksgaard, 974. Ib Skovgaard, Henrik Stryhn og Mats Rudemo, Basal Biostatistik Del, DSR Forlag

MODEL FOR EN VIRKSOMHED

MODEL FOR EN VIRKSOMHED MODEL FOR EN VIRKSOMHED Virksoheden ønsker at aksiere sit overskud. Produktionen tilrettelægges for en uge ad gangen og der produceres det antal enheder, der kan afsættes. Overskud = Indtægter Okostninger.

Læs mere

Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen

Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen Læreplan, vejledning og kurser Statistik og vælgeradfærd Økonomisk politik og makroøkonomiske modeller Velfærdssamfundet og mikroøkonomiske

Læs mere

Vismandsspillet og makroøkonomi

Vismandsspillet og makroøkonomi Vismandsspillet og makroøkonomi Dette notat om makroøkonomi er skrevet af Henrik Adrian, Helge Gram Christensen, Morten Gjeddebæk og Ernst Jensen på et udviklingsseminar mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 16/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Haderslev Handelsskole hhx Matematik B Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau HHX Matematik niveau B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Klasse/hold Fag og niveau Lærer at2hhcmkb11 Matematik B Birgit Paulsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Beskrivende statistik 2 Funktioner generelt 3 Lineære funktioner 4 Andengradsfunktioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010. Denne beskrivelse dækker efteråret 2011 og foråret 2012. Institution Roskilde Handelsskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B (Valghold) PEJE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B (Valghold) SIPE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2016-2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: H1D: Ole Grünbaum 2. år: Folmer Laursen HH216MATB3 Valgholdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2016 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau B Peter Harremoës GSK hold: t16gymabu1o1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

CMU PROJEKT HYPOTESETEST OG SIMULERING MICHAEL AGERMOSE JENSEN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM

CMU PROJEKT HYPOTESETEST OG SIMULERING MICHAEL AGERMOSE JENSEN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM CMU PROJEKT HYPOTESETEST OG SIMULERING MICHAEL AGERMOSE JENSEN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM FORMÅL - BEKENDTGØRELSEN STX MATEMATIK A Kompetencer anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik B Henrik Laursen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/Juni,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 11. Denne

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode November Maj 2018 Institution Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode November Maj 2018 Institution Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode November 2017 - Maj 2018 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik-B Sabine Lindemann Petersen MatematikB-hh1117-EF1718-AFS/VØ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Matematik B Katrine Oxenbøll Petersen Hold 1d mab 2012-2013, 2d mab 2013-2014 Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 16/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Matematik B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober-december 2014 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau B Peter Harremoës GSK hold: k12gymabu1n2 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik B ( Valghold ) Lærer(e) Hold LTN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Lene Thygesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Jacob Debel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 (denne beskrivelse dækker efterår 2011 og forår 2012) Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Trine Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Ejner Husum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Marie Kruses Skole Stx Matematik B Mads Hoy Sørensen 2s Anvendt litteratur Hans Sloth: TRIP s matematiske GRUNDBOG,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik B ( Valghold ) Lærer(e) LSP (

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016-2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Termin maj-juni 13-14 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Hf. Matematik B, hfe bekendtgørelsen.

Termin maj-juni 13-14 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Hf. Matematik B, hfe bekendtgørelsen. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13-14 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Hf Fag og niveau

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011-2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik B Bente Madsen 1e mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau A Peter Harremoës GSK hold t14gymaau1o2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Samfundsfag og matematik

Samfundsfag og matematik Samfundsfag og matematik Piketty: Kapitalismens 2. grundlæggende lov: β = s/g Lineær regression: y = ax + b Beregninger med Excel: Indekstal = C6/$B6*100. Diagram Chi^2-test: p = 0,04 Brug af egen spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Matematik A Ejner Husum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 14. Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015/16 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Hasse Rasmussen

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj Juni 2011 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 2014 Institution Vid Gymnasier, Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Ann Risvang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/12 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Bilag til konference om evaluering Grundforløb Kernestof Faglige mål Fokuspunkter Forslag til løbende evaluering

Bilag til konference om evaluering Grundforløb Kernestof Faglige mål Fokuspunkter Forslag til løbende evaluering Grundforløb Kernestof Faglige mål Fokuspunkter Forslag til løbende evaluering Regningsarternes hierarki At lære at lave lektier og afleveringer Ligningsløsning (lineære) med analytiske metoder og med itværktøjer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/2017 Institution Uddannelsescenter Holsterbro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2012 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Hold HH1z grundforløbet 2013 HH1d forår 2014 HH2c/d skoleåret 2014/15 eleverne kommer fra flere forskellige hold på HH1. Grundlæggende matematik

Hold HH1z grundforløbet 2013 HH1d forår 2014 HH2c/d skoleåret 2014/15 eleverne kommer fra flere forskellige hold på HH1. Grundlæggende matematik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Silkeborg Business College - handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Udledning af multiplikatoreffekten

Udledning af multiplikatoreffekten Udledning af multiplikatoreffekten Af Thomas Schausen Et tværfagligt undervisningsmateriale i matematik og samfundsfag fra Materialet er udarbejdet med støtte fra Undervisningsministeriet, og kan frit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Som 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Mat B Niels Johansson 14MACB11E14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Matematik B Mogens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Henrik Sandler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Matematik B Dorthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Matematik B Ejner Husum

Læs mere

Løsning til opgave 7, 9, 10 og 11C Matematik B Sommer 2014

Løsning til opgave 7, 9, 10 og 11C Matematik B Sommer 2014 Vejledning til udvalgte opgave fra Matematik B, sommer 2014 Opgave 7 Størrelsen og udbudsprisen på 100 fritidshuse på Rømø er indsamlet via boligsiden.dk. a) Grafisk præsentation, der beskriver fordelingen

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj Juni 2015 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 14. Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik C Mads Jørgensen

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over planlagte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg STK Fag og niveau Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 11. Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle, Boulevarden 48, 7100 Vejle HHX Matematik

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed LÆRERVEJLEDNING Fattigdom og ulighed KERNESTOF FAG 1: Samfundsfag På a-niveau lærer eleverne at: Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016/17 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau HHx Matematik B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Jørn Ole Spedtsberg

Læs mere

Workshop om Studieområde del 1

Workshop om Studieområde del 1 Workshop om Studieområde del 1 SAMFUNDSØKONOMISKE/SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 14. OG 15. APRIL SØ/SA en del af studieområdet Studieområdet består af tre dele 7 overordnede mål: anvende teori og metode fra studieområdets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik A Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B MANY (Mads Schulz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til de gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse HHx Fag og niveau Matematik B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Louise Jakobsen,

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2011 Institution Handelsskolen Tradium, Hobro afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik C Kenneth Berg k710hhxa1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Vejle HF og VUC, Campusvejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik C Mads Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Marie Kruses Skole Stx Matematik B Mads Hoy Sørensen 2s Anvendt litteratur Hans Sloth: TRIP s matematiske GRUNDBOG,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Side 1/5 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 11/12 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Hasse Rasmussen

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Frede

Læs mere