INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Hovedpunkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007. Hovedpunkter"

Transkript

1 Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger til resultatet Bestyrelsesbeslutninger Øvrige begivenheder Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter Selskabsoplysninger Bestyrelsen for Gudme Raaschou Vision A/S har den 21. august 2007 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni Følgende hovedpunkter fremhæves: I første halvår 2007 steg den indre værdi fra 125,94 til 133,21, svarende til en stigning på 5,8% efter omkostninger og skønnet skat. På datoen for offentliggørelsen af nærværende delårsrapport er indre værdi 122,64. Resultatet i første halvår 2007 er i overensstemmelse med forventningerne til resultatet. Selskabet havde ved udgangen af første halvår 2007 en portefølje med 64,3% obligationer, 25,3% aktier og 10,5% amerikanske erhvervsobligationer. Beholdningen af egne aktier indgår ikke i denne opgørelse. Selskabet anvendte i hele første halvår 2007 en gearing på omkring tre gange egenkapitalen. Aktiemarkederne var turbulente i store dele af første halvår men gav et positivt afkast. Investeringerne i traditionelle obligationer gav utilfredsstillende afkast, primært som følge af den stigende rente. Erhvervs-obligationerne i porteføljen gav derimod et relativt pænt afkast i første halvår 2007 sammenlignet med de traditionelle obligationer. På baggrund af udviklingen i år frem til offentliggørelsen af nærværende delårsrapport samt forventningerne til de finansielle markeder i den resterende del af 2007, tilpasser ledelsen forventningerne til resultatet som tidligere angivet i 2006 årsrapporten og i delårsrapporten for 1. kvartal Således forventes nu et resultat før skat i 2007 i niveauet 7-12 mio. kr, svarende til ca. 5-8% af egenkapitalen primo Resultatet for 2007 er meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af året. Gudme Raaschou Vision A/S Udviklingen i den indre værdi pr. aktie siden etableringen 25. juni juni 03 september november februar 04 maj 04 juli 04 oktober december marts 05 maj 05 august 05 oktober januar 06 april 06 juni 06 september november februar 07 april 07 juli 07 Side 1

2 Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. juni 2007 for Gudme Raaschou Vision A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som årsregnskabsloven og OMX Den Nordiske Børs København stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Endvidere er delårsrapporten i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme. Delårarapporten er aflagt i overensstemmelse med åraregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Delårsrapporten er ligeledes aflagt i overensstemmelse med yderligere oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Nærværende delårsrapport er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. København, den 21. august 2007 I bestyrelsen: Thomas Hartwig Hans-Henrik Eriksen Kjeld Skov Formand I direktionen: David Huang Direktør Hoved- og nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. 1. jan juni 1. jan juni Resultatopgørelse (angivet i kr.) Resultat før omkostninger Resultat før skat Balance (angivet i kr.) - pr. 30. juni Værdipapirer og likvider Balance (aktiver i alt) Egenkapital Antal aktier (angivet i stk.) - pr. 30. juni Udestående antal aktier, ultimo Udestående antal aktier ekskl. egne aktier, ultimo Gns. antal udestående aktier ekskl. Egne aktier Pr. aktie á nom. 100 kr (angivet i kr.) Resultat pr. aktie (EPS) 6,84-6,48-0,39 Indre værdi (som indberettet til OMX Den Nordiske Børs København, ultimo) 132,80 114,36 125,94 Børskurs (seneste handel) 133,40 113,00 126,50 Side 2

3 LEDELSENS BERETNING Periodens resultat og investeringer Gudme Raaschou Vision A/S opnåede et resultat på 8,9 mio. kr. før skat i første halvår 2007, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Siden periodens afslutning og frem til aflæggelsen af nærværende delårsrapport har turbulensen på de finansielle markeder imidlertid resulteret i kursfald, hvilket kan ses i udviklingen på den indberettede indre værdi. Fremmedkapital Selskabet havde igennem første halvår 2007 en gearing af egenkapitalen på ca. tre gange. Dette gav et positivt bidrag til selskabets samlede resultat. USD-risikoen på investeringerne i amerikanske erhvervsobligationer (også kaldet high yield-obligationer) var fortsat afdækket i hele regnskabsperioden. Ved offentliggørelsen af nærværende delårsrapport er denne valutarisiko ligeledes afdækket. Der blev optaget lån i CHF i 1. kvartal 2007, som bidrog positivt til afkastet. Dette blev i praksis gjort ved at foretage CHFvalutaterminsforretninger. I 2. kvartal blev der ikke optaget lån i fremmed valuta. Vedoffentliggørelse af nærværende delårsrapport er der ikke optaget lån i fremmed valuta. Obligationer En negativ stemning på de europæiske rentemarkeder prægede første halvår 2007, hvor tendensen fra slutningen af 2006 med stigende renter fortsatte med tiltagende styrke. Baggrunden for den negative stemning på obligationsmarkederne var primært stærke økonomiske nøgletal fra de europæiske økonomier, hvor især Tyskland viste udsædvanlig styrke. I USA var billedet i første halvår 2007 også pænt men dog mere broget. Nøgletallene var hæderlige, ikke mindst for den private forbruger, men der kom ingen klarhed om, hvordan boligmarkedet vil udvikle sig. Recessionen, som tidligere centralbankchef, Alan Greenspan, ellers har tillagt stor sandsynlighed, syntes dog ikke umiddelbart forestående. Såvel de korte som de lange europæiske renter steg i løbet af første halvår, hvilket gav beskedne afkast på obligationsinvesteringerne. Tempoet, hvormed rentestigningerne er kommet, kom bag på de fleste økonomer, der ved årsskiftet forventede pæne afkast i forhold til Ved udgangen af første halvår 2007 var obligationernes andel af porteføljen 64,3%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier i porteføljen. Aktier Efter et 1. kvartal 2007 med nervøse aktiemarkeder og store kursudsving blev stemningen mere positiv i 2. kvartal, hvilket gav pæne kursstigninger på aktieinvesteringerne over en bred kam. Især de nordiske og øvrige europæiske aktieinvesteringer bidrog positivt til afkastet. Virksomhedernes regnskaber for årets første seks måneder var positive og blev godt modtaget blandt investorerne. Indtjeningsvæksten i USA, Japan, Tyskland og Norden ser ud til at fortsætte med pæne vækstrater- endda lidt højere end hidtil forventet. Dette sammenkædes med en generelt højere end forventet global økonomisk vækst. På de nordiske aktiemarkeder stammede størstedelen af afkastet fra investeringerne i finske og norske selskaber. Set på sektorer kom de stærkeste afkast fra selskaber bygge- og anlægssektoren, hvor opsvinget i Østeuropa og Rusland kan tilskrives en betydelig del af æren. Desuden gav selskaber med eksponering til vedvarende energi pæne afkast i første halvår Udviklingen på det amerikanske boligmarked var fortsat i fokus hos en række aktiestrateger. Ikke mindst krisen på subprime - lånemarkedet i USA. De finansielle markeder tillægger det størst sandsynlighed, at USA ikke går i recession men kan "nøjes" med en nedgang i væksten. Derudover spås resten af verden at få endnu et år med pæn økonomisk vækst, hvorved basis for endnu et pænt år for aktieinvestorer er skabt. Ultimo marts og ultimo juni købte vi nordiske aktier til porteføljen gennem Gudme Raaschou Nordic Alpha. Samtidig solgte vi ud af Gudme Raaschou Selection (globale aktier) med skattefri gevinster. Den samlede aktieandel var ved udgangen af første halvår ,3%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier. Erhvervsobligationer Året startede stærkt for investeringerne i amerikanske erhvervsobligationer (high yield-obligationer) trods uroen på aktiemarkederne og usikkerheden på det amerikanske boligmarked. Dertil kom lave default rates og det lave omfang af nyudstedelser, som også resulterede i et misforhold mellem efterspørgsel og udbud, hvilket pressede kurserne opad i regnskabsperioden. De positive aktiemarkeder i starten af 2. kvartal og faldende renter i USA gav en positiv afsmitning på high yieldobligationerne. De amerikanske renter steg imidlertid kraftigt i maj måned, hvilket påvirkede high yield-obligationsmarkedet negativt. Rentestigninger er en direkte trussel for investorer i high yield-obligationer som følge af kursfald, og de gør det dyrere for selskaberne at låne penge fremover. Derved stiger risikoen for konkurser blandt låntagerne. Ved regnskabsperiodens slutning led et par amerikanske hedgefonde betydelige tab på investeringer i subprimelånemarkedet. Dette spredte uro for kreditinvesteringer generelt, herunder også amerikanske high yield-obligationer. Vores investeringer i amerikanske high yield-obligationer via Gudme Raaschou US High Yield var forholdsvist defensivt sammensat uden de mest risikable udstedelser, hvorved porteføljen trods kursfald blev forskånet for de største tab i markedet. Ved udgangen af første halvår 2007 var high yieldobligationernes andel af porteføljen 10,5%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier. Side 3

4 PORTEFØLJENS SAMMENSÆTNING Porteføljens sammensætning pr. 30. juni 2007 fremgår af nedenstående tabel. Investeringsforeningsandele i porteføljen er opgjort til budkurser, resten til markedsværdi. Beholdningen af egne aktier indgår ikke i opgørelsen nedenfor. Porteføljens sammensætning pr. 30. juni 2007 BEHOLDNING ANSKF. MARKEDS KURSVÆRDI INKL. ANDEL PAPIRNAVN Stk. KURS KURS VEDH. RENTE I % (1.000 kr.) OBLIGATIONER KONVERTERBARE OBLIGATIONER 6,00% Totalkr 111 C..s ,80 104, ,8% 7,00% Totalkr 111 C.s ,24 106, ,3% 5,00% Totalkr 111 C.s ,90 99, ,2% 5,00% Totalkr 111 C..s ,87 98, ,2% 10,00% JK 3.s ,60 106, ,0% 10,00% JK 33.s ,80 117, ,0% 9,00% KD 23B.s ,95 114, ,3% 8,00% KD 22C.s ,30 108, ,0% 8,00% KD 23C.s ,90 111, ,0% 9,00% KD 23C.s ,04 115, ,1% 7,00% KD 22D s ,72 106, ,2% 8,00% KD 23D s ,57 111, ,4% 6,00% KD 26D s ,14 101, ,6% 5,00% KD 22D s ,25 100, ,2% 6,00% KD 22D s ,30 103, ,0% 7,00% KD 22D s ,95 106, ,2% 8,00% KD 23D s ,85 111, ,3% 5,00% KD 22D s ,92 98, ,2% 5,00% KD 23D s ,86 95, ,4% 7,00% BRFkred 111.s ,73 107, ,6% 7,00% BRFkred ,51 106, ,6% 8,00% BRFkred ,85 111, ,2% 6,00% BRFkred 111 B ,72 104, ,3% 5,00% BRFkred 111 B ,23 96, ,1% 9,00% Nykred 3C s ,10 115, ,2% 8,00% Nykred 3 A ,50 113, ,4% 7,00% Nykred 3C s ,43 107, ,0% 6,00% Nykred 02A ,43 105, ,2% 7,00% Nykred 02 A ,60 106, ,5% 5,00% Nykred 03D ,16 95, ,3% 5,00% Nykred 02D ,34 98, ,1% 5,00% Nykred 73 D OA ,97 93, ,6% VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER 4,90% Totalkr TK122C.s OA , , ,9% 4,51% Scandi III S ,964 99, ,2% Depfa VAR , ,6% OBLIGATIONER I ALT ,3% Heraf vedhængende rente UDRUKNE OBLIGATIONER I ALT ,7% ERHVERVSOBLIGATIONER Gudme Raaschou US High Yield , , ,5% ERHVERVSOBLIGATIONER I ALT ,5% AKTIER Gudme Raaschou Selection ,15 63, ,9% Gudme Raaschou Nordic Alpha ,37 187, ,4% AKTIER I ALT ,3% KONTANT / LÅN KONTANT, LÅN, UDTRUKNE OBL. I ALT TOTAL PORTEFØLJE (MARKEDSVÆRDI) ,0% Side 4

5 Forventninger til de finansielle markeder Makro- og renteforventninger I Tyskland tegner sig et positivt billede af økonomien. Forbruger- og erhvervstilliden er rekordhøj og arbejdsløsheden tilsvarende lav. Kun de private forbrugere holder fortsat igen med forbruget, hvilket dæmper detailsalget. Fra disse niveauer er det imidlertid næsten umuligt at overraske positivt. Væksten i Tyskland er således stadig meget afhængig af den eksportorienterede del af økonomien, som kan blive en udfordring, hvis den aftagende vækst i USA bliver af længerevarende karakter. Det er ligeledes i USA, at truslen mod det globale opsving primært skal findes I USA er boligmarkedet en væsentlig faktor, idet der ikke er tegn på en forestående stabilisering. Hertil kommer, at renterne og energipriserne er steget kraftigt i de seneste måneder, hvilket virker hæmmende på den amerikanske forbrugers købelyst. Når amerikanerne alligevel holder stand tilskrives det blandt andet et meget stærkt arbejdsmarked, som hver måned skaber nye arbejdspladser. Inflationen virker fortsat under kontrol i den vestlige verden. I Europa har inflationen ikke været faretruende i en længere årrække, og de seneste pengepolitiske stramninger ventes at lægge en dæmper på inflationen. I USA har centralbanken fastholdt en høj styringsrente af frygten for tiltagende inflation, som nu synes under kontrol. Inflationspres eksisterer derimod i højere grad i lavtlønslande som Kina og Indien, hvilket umiddelbart kan bekymre lidt. En stor del af inflationen skyldes dog alene fødevarer, mens det underliggende pres fra varer ikke er stort. Med de kraftige rentestigninger i første halvår 2007 in mente samt forventninger om moderat inflation og amerikansk vækst vurderes sandsynligheden lille for yderligere rentestigninger. Den Europæiske Centralbank forventes at hæve renten yderligere to gange i år, hvilket allerede er indregnet i obligationsmarkederne. Aktier Vi har stadig et fundamentalt positivt syn på aktiemarkedet. Det økonomiske opsving i USA, Europa og Asien inklusiv Japan fortsætter her i 2007 og formentlig også i Derfor er der fortsat en pæn vækst i indtjeningen i virksomhederne og det er den høje indtjeningsvækst, der i de senere år har været baggrunden for de meget positive aktiemarkeder. Aktiemarkederne har derudover haft en støtte i den relative prisfastsættelse mellem aktier og obligationer, som har været i aktiernes favør. De stigende renter i første halvår 2007 har imidlertid bevirket, at aktier ikke længere er markant billigere end obligationer. Den absolutte prisfastsættelse på aktierne har i de senere år også givet støtte til kursudviklingen. Ser man på det absolutte P/E-niveau i forhold til det historiske gennemsnit, er aktierne overordnet set ikke så attraktive som tidligere. De strukturelle faktorer vurderes imidlertid at være så stærke, at en langvarig nedtur på aktiemarkederne ikke er forestående. Der vil dog forekomme korrektioner i aktiekurserne fra tid til anden, som kan virke voldsomme, mens de står på. Indtjeningen i virksomhederne er i endnu højere grad end tidligere afgørende for aktiemarkedernes udvikling. Samtidig er der i indeværende år kommet flere indikationer på, at indtjeningsvæksten er aftagende. Selv om virksomhederne i første halvår slog analytikernes forventninger, fremhæver en række internationale aktiestrateger, at de stigende renter kommer til at lægge en dæmper på aktiemarkedet. Virksomhedernes egne udmeldinger om forventningerne til fremtiden vil derfor blive fulgt nøje. Risikofaktorerne for aktiemarkederne er især, at de stigende renter får en mærkbar effekt på forbrugs- og investeringslysten. En nedgang i de forbrugsrelaterede sektorer vurderes dog ikke i sig selv at bremse den generelt positive udvikling på aktiemarkederne. Derudover er der krisen på det amerikanske subprimelånemarked, hvor fortsat flere låntagere ikke kan overholde deres forpligtigelser. Selv om subprime-lånemarkedet i stigende omfang pådrager sig investorernes opmærksomhed, forventer vi ikke, at en tilspidsning af situationen her er kritisk for aktiemarkedet som helhed. Erhvervsobligationer Subprime-lånemarkedets vanskeligheder er i et vist omfang smittet af på øvrige kreditinvesteringer såsom high yieldobligationer, og en korrektion kan fortsætte. Det ændrer dog ikke på markedets grundlæggende styrke og karakteristika, og den defensive porteføljesammensætning fastholdes derfor. Obligationer med lav kreditværdighed og dårlig investorbeskyttelse undgås dog fortsat. Investeringerne i amerikanske high yield-obligationer forventes at give et merafkast sammenlignet med traditionelle stats- og realkreditobligationer. Side 5

6 Asset allocation I årets første helvdel var det hensigtsmæssigt med en høj aktieandel i porteføljen. Obligationsafkastet var beskedent, mens aktieafkastet for perioden var pænt. Her ved indgangen til efteråret trænger spørgsmålet sig naturligvis på, hvorvidt det er tid at sadle om. De makroøkonomiske nøgletal giver, som tidligere diskuteret, ikke umiddelbart anledning til de store bekymringer på aktiernes vegne. Specielt det europæiske marked understøttes af et stærkt økonomisk momentum, hvor især Tyskland bidrager. Aktier fortsat billige ud i historisk perspektiv i traditionelle prisfastsættelsesmodeller. Dog er de knap så billige som for bare et halvt år siden. Skrækscenariet er i princippet det samme som tidligere: Boligmarkedet i USA kan kollapse, privatforbruget kan falde kraftigt, og USA kan gå i recession. En sådan kæde af begivenheder ville uden tvivl blive startskuddet til en længerevarende nedtur for ak-tiemarkedet. Sandsynligheden for et sådant scenario vurderes dog ikke specielt stor, om end risikoen er til stede og vokset siden seneste rapportering. Det skyldes overvejende de endnu højere renteniveauer og den fortsatte strøm af dårlige nyheder fra det amerikanske boligmarked. Alt i alt betyder de lidt stærkere faresignaler, de stigende renteniveauer og den knap så billige prisfastsættelse af de globale aktier, at aktieinvesteringerne er drejet i retning af større eksponering til de nære aktiemarkeder. Efter vores vurdering fremstår aktier samlet set fortsat som den mest attraktive aktivklasse, og en stor del af porteføljen vil således fortsat være investeret i aktier - dog med den nævnte større vægt på de nære markeder end tidligere. Forventninger til resultatet På baggrund af udviklingen frem til offentliggørelsen af nærværende delårsrapport samt forventningerne til udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af 2007, tilpasser ledelsen forventningerne til resultatet i 2007 som tidligere angivet i årsrapporten for 2006 og i delårsrapporten for 1. kvartal Således forventes et resultat før skat i 2007 i niveauet 7-12 mio. kr, svarende til ca. 5-8% af egenkapitalen primo Resultatet for 2007 er meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af året. Bestyrelsesbeslutninger Der er ikke truffet beslutninger i bestyrelsen af en art, som vurderes at påkræve offentliggørelse i nærværende delårsrapport, ud over dem der relaterer sig til det investeringsmæssige. Øvrige begivenheder Den 12. marts 2007 afgav Gudme Raaschou Bank A/S et pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S, idet Gudme Raaschou Banks aktieandel den 15. februar androg 55,6%. Efter tilbudsperiodens udløb udgjorde Gudme Raaschou Banks aktieandel 75,5%. Der er ikke indtruffet øvrige begivenheder, som vurderes at påkræve offentliggørelse i nærværende delårsrapport. Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning, som vurderes at rykke væsentligt ved det billede, som nærværende delårsrapport giver. Side 6

7 Resultatopgørelse 1. jan juni 1. jan juni (i kr.) Renteindtægter Kursgevinster og -tab Udbytte Renteudgifter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Lønomkostninger m.v Øvrige administrationsomkostninger Resultat før skat Balance (i kr.) AKTIVER pr. 30. juni pr. 30. juni pr. 31. december Anlægsaktiver Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger Materielle anlægsaktiver Udskudt skat Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER pr. 30. juni pr. 30. juni pr. 31. december Egenkapital Aktiekapital, inkl. egne aktier Egne aktier Overkurs ved emission Overført overskud Egenkapital i alt Hensættelser Udskudt skat Udskudt skat i alt Langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Bankgæld Selskabsskat Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Side 7

8 Egenkapital pr. 31. dec 2006 (1.000 kr.) Aktiekapital Egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital primo Periodens resultat Gevinst ved salg af egne aktier Egenkapital pr. 31. dec Egenkapital pr. 30. juni 2007 (1.000 kr.) Aktiekapital Egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital primo Periodens resultat Gevinst ved salg af egne aktier Egenkapital pr. 30. juni Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Side 8

9 NOTER 1 Renteindtægter 1. januar juni (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renteindtægter, obligationer Renteindtægter, øvrige Netto kursreguleringer 1. januar juni (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Netto fordeler kursreguleringerne sig således: Obligationer Aktier / Investeringsbeviser Valuta Afledte finansielle instrumenter Renteudgifter 1. januar juni (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renteudgifter, kreditinstitutter Nærtstående parter Selskabet har en nærtstående part med bestemmende indflydelse: Gudme Raaschou Bank A/S Selskabet har indgået investeringsaftale med Gudme Raaschou Bank A/S. Selskabet har optaget lån hos Nordea Bank på markedsmæssige vilkår. Selskabet har indgået varemærkelicensaftale med Gudme Raaschou Bank A/S om brug af navnet "Gudme Raaschou" i selskabets navn. Såfremt samarbejdet mellem selskabet og Gudme Raaschou Bank A/S ophører, forpligter selskabet sig under den indgåede varemærkelicensaftale, til at fjerne Gudme Raaschou fra selskabets navn. Side 9

10 SELSKABSOPLYSNINGER Adresse Kalvebod Brygge København V Telefon Telefax Hjemstedskommune København Hjemmeside Registreringsnumre Fondskode: DK CVR-nr.: Bestyrelse Thomas Hartwig (formand for bestyrelsen) Direktør, Tinker Belle A/S Hans-Henrik Eriksen Direktør, Bagger-Sørensen & Co. A/S Kjeld Skov Advokat, partner, DAHL Direktion David Huang (direktør) Depotselskab Nordea. Bankforbindelse Nordea. Aktiebog VP Aktiebog Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Deloitte blev valgt på den ordinære generalforsamling den 26. april Advokat Gorrissen Federspiel Kierkegaard Køb og salg af aktier Aktier i Gudme Raaschou Vision A/S kan handles som ethvert andet værdipapir. Det vil sige ved henvendelse til eget pengeinstitut eller børsmægler. Børskursen vil være resultatet af udbud og efterspørgsel på aktiemarkedet. Den indre værdi offentliggøres dagligt via OMX Den Nordiske Børs København som en indikator på værdien af selskabets værdipapirportefølje efter alle omkostninger og estimeret skat. On-line information om Gudme Raaschou Vision A/S På selskabets hjemmeside, offentliggøres årsog delårsrapporter. Via et direkte link til OMX Den Nordiske Børs Københavns hjemmeside kan børsinformation fås. Meddelelser om selskabets indre værdi kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside under menupunktet "Kurs". Side 10

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007. Hovedpunkter

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007. Hovedpunkter Q3 GUDME RAASCHOU VISION INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Revision Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder

Læs mere

Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008 Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006. Fondsbørsmeddelelse Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 1 / 11

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006. Fondsbørsmeddelelse Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 1 / 11 Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 1 / 11 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Bestyrelsen for Gudme Raaschou Vision A/S har den 3. maj 2006 behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008 Halvårsrapport 1. januar 2008 30. juni 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 28. august 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S Kigkurren

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Formuepleje Safe A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Safe A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 5 års afkastmål: 60% Nettoafkast

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2006. Årsrapport 2006 Gudme Raaschou Vision A/S

Årsrapport 2006. Årsrapport 2006 Gudme Raaschou Vision A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Gudme Raaschou Vision A/S Indhold INDHOLD Ledelsens beretning 2 Finansielle hoved- og nøgletal 2 Beretning 3 Risikofaktorer 11 Øvrige forhold 13 Ledelsespåtegning 15 Den

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Epikur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Epikur, Også nøjsomhed har sin begrænsning. Den som ikke forstår det, fejler ligeså meget, som den, hvis begær er umætteligt. græsk filosof, 341-270

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ASA JYDERUP LYNG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2014 Torben Erichsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 Ü» ; ± íò µª îððè Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere