Tætningssystemer. Horisontalspærre. mod opstigende fugt i murværk. Patenteret system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tætningssystemer. Horisontalspærre. mod opstigende fugt i murværk. Patenteret system"

Transkript

1 Tætningssystemer Horisontalspærre mod opstigende fugt i murværk Patenteret system

2 Hvorfor er opstigende fugt relevant for husejere? Opstigende fugt hører til de hyppigst forekommende skader i murværk. Følgerne er afskallende Opstigende fugt i forbindelse med saltbelastninger eller frost kan over længere tid skade murværket strukturelt. Som følge af den forkorpuds, skader på fuger og tegl, men også saltudblomstringer og algebegroninger. Ændring af farve, reducering af varmeisolering. Afskallende puds. Ødelæggelse af pudset og mørtelfugerne. Udvikling af skimmel, svampe og skader på byggematerialet. tede levetid af sådanne bygninger samt opståede reparationsomkostninger forårsager opstigende fugt år efter år store finansielle skader. Hvordan skader opstigende fugt murværket? Ved opstigende fugt sker der en kontinuert transport af væske gennem murværkets kapillarer mod tyngdekraften. Vandet fordamper på byggematerialets overflade og mere fugt følger efter. Denne proces fører mest til en stigning af saltkoncentrationen på overfladen. Mellem det tørre murværk (foroven) og det gennemfugtede murværk (forneden) er fordampningen størst. Dér viser de første skader sig oftest.

3 Ødelæggelse af puds og mørtelfuger Saltkrystallisering Opstigende fugt Hvor kommer vandet fra? Udenfor Regnvand Indenfor Kondensering Terrænoverflade Vandsprøjt Jordfugt Kapillar kondensering Gennemsivende vand Grundvand Der er mange årsager til, hvordan fugt kan havne i ubeskyttet murværk, for eksempel regnvand, grundvand eller kondensering (se grafikken). Også utætte tagrender eller nedløbsrør er kilder til fugtighed. En kontinuert vandtransport via kapillarkræfter i murværk mod tyngdekraften, betegnes som opstigende fugt. Horisontalspærre 2 3

4 Er det virkelig opstigende fugt? En væg, der udviser skader som muligvis er forårsaget af opstigende fugt bør i hvert tilfælde undersøges af en specialist inden der foretages renoveringsforanstaltninger. Dernæst skal skadesårsagen fastlægges. Når der fastlægges foranstaltninger til reparation af skader og til fjernelse af skadesårsagen skal der tages hensyn til informationer om såvel skadens art og bygningens egenskaber som byggematerialets salt- & fugtindhold. Skadesårsagen er ikke nødvendigvis altid opstigende fugt. Andre muligheder er: Vandsprøjt over en intakt horisontalspærre, hygroskopisk vandoptagelse eller utætte rørledninger. Når det drejer sig om opstigende fugt skal der tages hensyn til materialets salt- & fugtindhold ved renoveringen. Derfor anbefales det at gennemføre en salt- & fugtanalyse. Hvorfor stiger fugt op i murværk? Grænsefladespænding (Adhæsion) Overfladespænding (Kohæsion) Opstigende fugt opstår i et samspil mellem en væskes overfladespænding (kohæsion) og grænsefladespændingen mellem væske og en fast overflade (adhæsion). Væsker har generelt den egenskab, at de fordeler sig på overfladen af et materiale. På den anden side har væske, som for eksempel vand, en overfladespænding. Disse to kræfter tilsammen resulterer i, at vandet stiger op i et lille tyndt rør (kapillar) (se grafikken). Et eksempel på opstigende fugt. Nogle byggematerialer opsuger vand næsten ligesom en svamp (se billedet). Årsagen er de såkaldte kapillarer, der er fine porer i byggematerialet med en diameter på meter. Mellem 20 og 50 % af porerne i beton, tegl og mørtel er i denne kategori. Porer med en diameter mindre end 10-7 meter kaldes mikroporer og er for små til den kapillare vandtransport, Opstigning af væske i kapillarer. hvorimod porer med en diameter større end 10-4 meter er for store til vandtransporten. Desto mindre porediameter, desto større kapillartryk og desto højere stiger kapillarvæsken. En kapillar med en diameter på 1 µm (10-6 m) kan teoretisk opnå et sugetryk på 2,8 bar, hvilket svarer til en stighøjde på 28 meter.

5 Hvilken rolle spiller salte ved opstigende fugt? Vandet, der transporteres i og gennem en væg, indeholder ofte salte, for eksempel fra grundvandet, fra byggematerialet selv eller fra andre kilder som tøsalt, gødning eller fækalier. Når saltholdigt vand fordamper fra overfladezonen af en væg, bliver saltet tilbage i væggen eller på overfladen. Dermed stiger saltkoncentrationen i dette område. Saltet krystalliserer på overfladen eller i porerne af byggematerialet. Når salte over et længere tidsrum krystalliserer undervejs i porerne af et byggemateriale opstår der på grund af saltenes volumenforøgelse et højt krystalliseringstryk. Dette fører i sidste ende til ødelæggelse af porevæggene. Når denne proces er tilstrækkelig fremskreden, bliver byggematerialets overflade skrøbelig og nedbrydes. Opstigende fugt Ødelagt overflade Saltkrystaller på overfladen Ødelæggelse af byggematerialet som følge af krystalliseringsprocessen. En lignende virkning ses ved iskrystaller, der har et større volumen end den samme mængde flydende vand. Når vand fryser i et byggemate- riales porer, opstår der et højt tryk, som kan føre til denne ødelæggelse. Horisontalspærre 4 5

6 Hvordan kan opstigende fugt standses? Der er grundlæggende set to forskellige metoder til at standse opstigende fugt med: Enten lukkes de kapillaraktive porer eller porevandringen hydrofobieres, det vil sige gøres vandafvisende. Derved brydes porens kapillaritet. At lukke en pore vil sige at fylde den helt eller delvist, for at hindre transport af vandet. Hydrofobiering: Gøre byggematerialet vandafvisende Forsnævre/lukke: Udstyre poren med en elastisk film KÖSTER CRISIN 76 standser opstigende fugt via følgende virkemåde: For det første udstyres kapillaren med en vandafvisende film. For det andet forsnævres kapillarerne så meget, at der ikke længere er en kapillarvirkning. For det tredje kan CRISIN 76 ved hærdningen danne en membran over kapillarernes samlede tværsnit. Disse tre virkemåder tilsammen sikrer, at CRISIN 76 fungerer uafhængigt af porestrukturen, saltindholdet eller fugtindholdet. De første horisontalspærrer med CRISIN 76 blev etableret for mere end 25 år siden, og fungerer stadig uden yderligere foranstaltninger. CRISIN 76 har en meget lav viskositet og er ikke vandopløselig. Den trænger dybt ind i byggematerialets mindste kapillarer og standser vedvarende kapillariteten. På grund af den hydrofobierende effekt af CRISIN 76, er horisontalspærren virksom straks efter påføring af produktet hvorved væggens tørringsproces straks begynder. Fordele ved KÖSTER CRISIN års garanti* Systemets virkning er dokumenteret gennem mere end 25 års succesfuld anvendelse i praksis Systemet fungerer under selv de sværeste betingelser Det kan sågar anvendes ved høje salt- & fugtindhold Let montage, horisontale boringer Kan også anvendes ved hulrumstegl, revnet murværk eller murværk med hulrum, uden først at fylde hulrummene Efterfølgende injektioner er ikke påkrævet, anvendelse i én arbejdsgang, garanteret succes* Ingen signifikante påvirkninger af murværkets statik Patenteret system CRISIN 76 er kemisk neutral, forårsager ingen udblomstringer og virker ikke korrosivt på armeringsstål. Endvidere er den allerede fra etableringstidspunktet modstandsdygtig mod de fleste typer aggressive substanser, for eksempel fortyndede syrer og lud, der findes i murværket. * Under betingelse af, at materialet påføres af en certificeret udførende.

7 Den patenterede sugevinkelmetode er resultatet af årelang erfaring og udviklingsarbejde hos KÖSTER Bauchemie AG. Først fordeles horisontalspærren i kapillarerne udelukkende ved selve den kapillare transport. Dermed standses den opstigende fugt ved hjælp af den egentlige årsag. Systemet består af flasker med CRISIN 76, KÖSTER Kapillarstave og KÖSTER Flaskevinkler. KÖSTER CRISIN 76 KÖSTER Kapillarstave KÖSTER Flaskevinkel Kapillarstaven fungerer som en slags væge, der transporterer injektionsvæsken gennem borehullet ind i væggen. Den fås i længder på 47 og 94 cm. Dette er en afgørende fordel, ikke kun ved etablering af horisontalspærrer i vægge af hulrumstegl eller i gammelt revnet murværk. Systemet tillader en let kontrol af injektionsmaterialets fordeling. Det giver også forbrugeren en kalkulationsmæssig sikkerhed vedrørende omkostningerne for etablering af horisontalspærren, da materialemængden kan bestemmes enkelt og præcist. Horisontalspærre 6 7

8 Hvordan forarbejdes KÖSTER CRISIN 76 Det beskadigede puds og andre løse dele fjernes fra væggen. Dernæst bores huller med den påkrævede indbyrdes afstand (se tabellen). Borehulsdybden svarer til vægtykkelsen minus 5 cm. Borehullerne renses (helst med trykluft) for at fjerne borestøvet. Så tilskæres Kapillarstaven i den påkrævede længde (borehulsdybde + 7 cm) og føres ind i borehullet. Nu kan Flaskevinklen sættes på, og forrådsbeholderen fyldes med vand. Dette har den effekt, at Kapillarstaven svulmer op og derved opnår en god kontakt til borehulsvæggen. Flasken med CRISIN 76 sættes på Flaskevinklen. CRISIN 76 flyder ned i Flaskevinklens forrådsbeholder, hvorfra væsken opsuges af Kapillarstaven. Injektionsvæsken transporteres af Kapillarstaven og afgives kun herfra hvor der er direkte kontakt med borehulsvæggen. Der hvor Kapillarstaven ikke har kontakt med borehulsvæggen, som for eksempel i områder med revner og hulrum, afgives intet injektionsmateriale, hvorfor der heller ikke kan ske materialespild. KÖSTER CRISIN 76 KÖSTER Flaskevinkel KÖSTER Kapillarstav 5 cm Når Flasken er tom, kan den fjernes sammen med Flaskevinklen. Begge kan genanvendes. Der behøves kun en Flaske pr. borehul. Efter anbringelse af CRISIN 76 lukkes borehullerne, for eksempel med KÖSTER KB-Fix 5. Som ideel kombination pudses den aktuelle væg ca. 2 uger efter horisontalspærren er færdigetableret med KÖSTER Saneringspuds. Forbruget afhænger af vægtykkelsen. Med hjælp af nedenstående tabel kan forbruget beregnes. Vægtykkelse ø borehul Huller pr. meter Afstand (horisontal) Flaske pr. hul Flasker pr. meter Forbrug af inkl. puds mellem midten af Kapillarstave (47 cm) borehullerne [mm] [cm] [stk.] [stk.] [stk. pr. m] op til 30,0 cm op til 40,0 cm op til 50,0 cm op til 60,0 cm op til 70,0 cm op til 80,0 cm om nødvendigt kan der proportionalt anvendes mindre end én flaske , , ,

9 Udførelse De følgende billeder viser installeringen af en ny horisontalspærre med CRISIN 76 i en bevaringsværdig bygning Det drejer sig om op til 80 cm tykt murværk fra år 1750, hvis puds er beskadiget. Salt- & fugtindholdet i teglstenene er højt. Borehullerne bores fra indersiden af væggen med 10 cm indbyrdes afstand i op til 40 cm s dybde (45 cm s vægtykkelse) Borehullerne renses ved at blæse borestøvet ud af hullerne med trykluft. Kapillarstavene monteres således, at enderne stikker 7 cm ud af væggen Flaskevinklen monteres så Kapillarstaven når ned i forrådsbeholderen. Flaskevinklens forrådsbeholder fyldes med vand for at forvande Kapillarstaven, så den svulmer op CRISIN 76 Flasker monteres i Flaskevinklerne. Den trykløse injektion af CRISIN 76 begynder med isætningen af Flaskerne. Horisontalspærre 8 9

10 Hvor hurtigt virker KÖSTER CRISIN 76? Indenfor 48 timer efter isætning af CRISIN 76 er alle Flasker som regel tømt. Dette er det sikre tegn på, at horisontalspærren er succesfuldt etableret. På grund af CRISIN 76 s hydrofobierende egenskaber begynder reduceringen af opstigende fugt umiddelbart efter etablering af horisontalspærren. Den fulde virkegrad opnås når reaktionsprodukterne er udhærdet efter op til 10 dage. Allerede i denne periode begynder murværket at tørre ud. Murværkets tørringstid afhænger af dets tykkelse. Fugtindholdet kan bestemmes ved udtagelse af borekerner og veje-tørre-vejemetoden. Da væggens saltindhold i mange tilfælde er højt, bliver der i de første dage eller uger af udtørringen ofte transporteret salte til overfladen, hvorved der kan opstå saltudblomstringer. I disse tilfælde anbefales det at lade murværket tørre i nogle dage, og så fjerne saltudblomstringerne mekanisk (ikke med vand). Derefter kan der behandles med KÖSTER Polysil til befæstelse af byggematerialet og til passivering af de tilbageblivende salte. Så pudses overfladen med KÖSTER Saneringspuds. Det perfekte system: KÖSTER CRISIN 76 og KÖSTER Saneringspuds Saneringspuds blev ene og alene udviklet til renovering af murværk med højt salt- & fugtindhold. Når opstigende fugt standses med CRISIN 76 hjælper Saneringspuds ved tørring af væggen og ved optagelse af saltene, der udkrystalliserer ved tørringsprocessen. Saneringspuds er bestandig, også i fugtige omgivelser, da det hverken indeholder kalk eller gips. Det er dampdiffusionsåbent og hjælper til at frembringe et behageligt indeklima. Det er ufølsomt overfor høje saltindhold og forhindrer, at salte trænger ud til overfladen. Polysil påføres som grunder, for at befæste undergrunden og reducere saltmolekylernes mobilitet. Saneringspuds fås i grå eller hvid og er egnet til såvel inden- som udendørs brug. I for eksempel historiske bygninger, kan Saneringspuds anvendes som dekorativt puds eller males over med en dampdiffusionsåben maling. Væggene i denne bygning blev renoveret med KÖSTER Saneringspuds II hvid.

11 KÖSTER Saneringspuds KÖSTER Polysil Salte udkrystalliserer i porerne af Saneringspuds, uden derved at forårsage skader. Påføring af Saneringspuds Det gamle puds fjernes. Større afskalninger og huller fyldes med KÖSTER Spærremørtel. Så sprøjtes Polysil på overfladen for at reducere saltenes mobilitet og for at befæste undergrunden. Der udkastes et lag materiale, for at sikre optimal vedhæftning af Saneringspuds. Saneringspuds påføres med en murske eller ved brug af Variojet Snekkepumpe. Efter ca. 60 minutter jævnes overfladen. Horisontalspærre 10 11

12 Hvordan arrangeres en efterfølgende horisontalspærre med en tætning fra positiv- eller negativsiden? Efterfølgende tætninger omfatter normalt forskellige foranstaltninger som for eksempel etablering af fladetætning af gulve og vægge samt horisontalspærre i murværk. Etableringen af en horisontalspærre er et nøgleelement ved ethvert tætningsprojekt. KÖSTER NB Tætningssvumme I grå Fladetætning med KÖSTER DEUXAN 2K Spartelmasse Tætningsbeskyttelse med KÖSTER SD Drænplader Hulkel med KÖSTER Spærremørtel Affasning KÖSTER Saneringspuds II hvid Horisontalspærre med KÖSTER CRISIN 76 Fladetætning med KÖSTER DEUXAN 2K Spartelmasse Glidelag Beskyttelseslag Horisontalspærre med KÖSTER CRISIN 76 Fladetætning med KÖSTER NB Tætningssvumme I grå og/eller KÖSTER Kældertæt-systemet KÖSTER Saneringspuds II hvid Fladetætning med KÖSTER NB Tætningssvumme I grå Glidelag Beskyttelseslag Drænrør Den venstre side af ovenstående tegning viser en tætning fra positivsiden. Ved denne variant er det påkrævet, at fundamentet på den udvendige side af kældervæggen blotlægges. Den efterfølgende tætning påføres så på kældervæggens yderside. Ved udførelsen kan fladetætningen for eksempel fremstilles af KÖSTER DEUXAN. Horisontalspærren af CRISIN 76 etableres så lavt som muligt i væggen. Horisontalspærrens formål er, at fugten i gulvdækket ikke kan stige videre op i murværket. Den højre side viser en efterfølgende negativtætning. Denne variant er normalt billigere og hurtigere, da arbejderne udføres fra indersiden. KÖSTER Kældertæt-systemet er sammen med KÖSTER NB Tætningssvumme I grå det perfekte valg til denne løsning. Horisontalspærren etableres i dette tilfælde 30 cm over terræn. Tætningslaget på væggens inderside sikrer, at der ikke kan trænge vand ind i kælderen. Formålet med horisontalspærren er, at fugten ikke kan stige videre i væggen til næste etage.

13 Trykløs injektion eller højtryksinjektion? En horisontalspærre kan grundlæggende anbringes med højtryk eller med en trykløs metode. Til højtryksmetoden behøves injektionsdybler, såkaldte injektionspakninger, der fastgøres i borehullerne og hvorigennem injektionsvæsken injiceres med en højtrykspumpe. Med denne metode kan injektionsvæsken som regel anbringes i væggen meget hurtigt. Denne fordel ophæves ganske vist igen deraf, at eventuelle hulrum i forbindelse med borehullerne skal udfyldes med en borehulssuspension. Derefter fribores hullerne igen, inden det egentlige injektionsmateriale kan indbygges. Kun sådan kan det ved højtryksinjektion undgås at injektionsvæsken flyder ind i revner og hulrum. Højtryksinjektion Trykløs injektion Ved den trykløse sugevinkelmetode med CRISIN 76 udnyttes derimod byggematerialets kapillare transportmekanisme til at transportere injektionsvæsken i væggen. Fordele ved den trykløse metode er: Injektionsvæsken transporteres i kapillarerne, hvilket er årsagen til den opstigende fugt. Intet materiale går tabt i revner og hulrum. Der er vedvarende fuldstændig kontrol over mængden af benyttet injektionsvæske. Dette er ikke eller kun næsten muligt ved højtryksinjektion. Beskadigelse af murværket og indskrænkning af statikken på grund af højt injektionstryk undgås. Skrå eller horisontale boringer? Sugevinkelmetoden tillader, at bore fuldstændigt horisontale huller. Dermed er borehullerne kortere, og deres længde nemmere at beregne (vægtykkelse minus 5 cm). Der kan bores i mørtelfugen. Ulempen ved skrå boringer er, at den færdige horisontalspærre i sådanne tilfælde ligger i forskellige højder udvendigt og indvendigt. Dette skyldes den vinkel hullerne er boret med og er illustreret på de følgende billeder. Fugt kan trænge over eller under en skråt etableret horisontalspærre. FOR HØJT FOR LAVT RIGTIGT Det horisontalt etablerede system har i sammenligning med de andre systemer den samme højde på begge sider af væggen og kan derfor nemt placeres rigtigt. Horisontalspærre 12 13

14 Kan KÖSTER CRISIN 76 injiceres i en vandmættet væg? En vandfyldt pore kan ikke sammenlignes med en flaske, men nærmere med en rørledning. Af denne grund kan en næsten komplet vandmættet væg stadigvæk behandles med CRISIN 76. Vandet flyder kontinuert gennem kapillarsystemet nedefra og op. Når CRISIN 76 injiceres, bliver de aktive substanser transporteret ud i de fineste kapillarer via den samme mekanisme. CRISIN 76 er et vanduopløseligt injektionsmateriale, der ikke risikerer at blive fortyndet af det vand der findes i væggen. CRISIN 76 kræver ikke en tør væg, for at virke effektivt. KÖSTER CRISIN 76 KÖSTER CRISIN 76 kan ikke fortyndes med vand. KÖSTER CRISIN 76 penetrerer ind i kapillarerne og fortrænger vandet. Hvorfor er den kemiske sammensætning af KÖSTER CRISIN 76 så vigtig med henblik på salte? Salte er kemisk virksomme. Derfor er det særligt ved høje saltkoncentrationer vigtigt, at injektionsmaterialets reaktion ikke forhindres eller indskrænkes af byggematerialets salte. Via sin enestående virkestofkombination påvirkes effektiviteten af CRISIN 76 ikke af højt saltindhold i byggematerialet. Da CRISIN 76 ikke er nogen emulsion, flyder virkemidlerne ikke væk ved saltkontakt, men forbliver fuldt virksomme. Hvordan kan KÖSTER CRISIN 76 trænge så dybt ind i byggematerialet? En flydende installeret horisontalspærre skal trænge dybt ind i murværkets kapillarsystem for at opnå en upåklageligt fungerende horisontalspærre. Af denne grund kræves en meget lavviskos, dybt penetrerende væske. For at opnå så stor en forgrening i kapillarvæggene som muligt, skal injektionsmaterialet have så lav en overfladespænding som muligt. CRISIN 76 er en meget tyndtflydende harpiksblanding, der på grund af sin meget lave overfladespænding kan trænge dybt ind i byggematerialets porestruktur. CRISIN 76 indeholder tilmed additiver der fremmer indtrængningen af virkemidlerne i byggematerialet.

15 KÖSTER Produktudvalg 1 Kældertætning fra ydersiden 2 Kældertætning fra indersiden 3 Horisontalspærre 4 Revne- & slangeinjektion 5 Betonbeskyttelse & -reparation 6 Forsegling af dilatationsfuger 7 Tætning af bade- & vådrum 8 Anti-Skimmel-System 9 Gulvbelægninger 10 Facadebeskyttelse 11 Altan- & terrassetætning 12 Tagtætning 13 Beholder- & ledningstætning KÖSTER Bauchemie AG fra Aurich har i årtier specialiseret sig i tætningsmaterialer & -systemer. Disse beskytter og bevarer værdifulde bygninger og mindesmærker over hele Verden. Om det drejer sig om renovering af historiske bygninger, om tætning af nybyggeri, om afhjælpning af opstigende fugt, istandsættelse af fugtige kældre eller om tætning af tage og facader, så kan vi med vores omfattende produktprogram tilbyde den optimale løsning til ethvert tætningsspørgsmål. Horisontalspærre 14 15

16 Service man kan stole på! Med vores service og distributionsnetværk i mange lande over hele verden kan vi straks tilbyde professionel rådgivning og teknisk hjælp, også direkte på pladsen. De nødvendige vandstandsende materialer kan leveres hurtigt og vil beskytte byggeriet effektivt og vedvarende. For yderligere information kontakt venligst: MB Projekt ApS Mølledamsvej 12 DK-3460 Birkerød Telefon (+45) Telefax (+45) KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 3 10 D Aurich Germany Telefon: +49 (4941) Telefax: +49 (4941)

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... VANDTÆTNING BYGGERIETS G INDUSTRIENS FRETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... NAFUFLEX Afsnit 1 De fleksible smøre-, sprøjte- og rullemembraner VLSEAL 200 VLSEAL 250 EXPERT PRF Afsnit 2 Smøremembraner - lette at

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

10-års kontrol af gyllebeholdere

10-års kontrol af gyllebeholdere Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret 2005 10-års kontrol af gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand Miljøministeriet Skov-

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2 tilbage til undergrunden geologisk lagring og genbrug af i Danmark AF HENRIK OLSEN 1 OG UFFE WILKEN 2 Undergrunden leverer vores vigtigste energikilder. Men energiproduktionen fra de fossile brændsler

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

POUL BECHER civilingeniør, dr. techn. VAGN KORSGAARD civilingeniør STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT DK 699.8 NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT

POUL BECHER civilingeniør, dr. techn. VAGN KORSGAARD civilingeniør STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT DK 699.8 NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT " STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT (Borgergade 20, Kobenhavn K. Tif. Mil/eYva 5630) er m selvslændig institution, der ledes af en bestyrelse udpeget af boligministeren, er oprellel ved lov nr. 123 af 19. marts

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere