Tætningssystemer. Horisontalspærre. mod opstigende fugt i murværk. Patenteret system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tætningssystemer. Horisontalspærre. mod opstigende fugt i murværk. Patenteret system"

Transkript

1 Tætningssystemer Horisontalspærre mod opstigende fugt i murværk Patenteret system

2 Hvorfor er opstigende fugt relevant for husejere? Opstigende fugt hører til de hyppigst forekommende skader i murværk. Følgerne er afskallende Opstigende fugt i forbindelse med saltbelastninger eller frost kan over længere tid skade murværket strukturelt. Som følge af den forkorpuds, skader på fuger og tegl, men også saltudblomstringer og algebegroninger. Ændring af farve, reducering af varmeisolering. Afskallende puds. Ødelæggelse af pudset og mørtelfugerne. Udvikling af skimmel, svampe og skader på byggematerialet. tede levetid af sådanne bygninger samt opståede reparationsomkostninger forårsager opstigende fugt år efter år store finansielle skader. Hvordan skader opstigende fugt murværket? Ved opstigende fugt sker der en kontinuert transport af væske gennem murværkets kapillarer mod tyngdekraften. Vandet fordamper på byggematerialets overflade og mere fugt følger efter. Denne proces fører mest til en stigning af saltkoncentrationen på overfladen. Mellem det tørre murværk (foroven) og det gennemfugtede murværk (forneden) er fordampningen størst. Dér viser de første skader sig oftest.

3 Ødelæggelse af puds og mørtelfuger Saltkrystallisering Opstigende fugt Hvor kommer vandet fra? Udenfor Regnvand Indenfor Kondensering Terrænoverflade Vandsprøjt Jordfugt Kapillar kondensering Gennemsivende vand Grundvand Der er mange årsager til, hvordan fugt kan havne i ubeskyttet murværk, for eksempel regnvand, grundvand eller kondensering (se grafikken). Også utætte tagrender eller nedløbsrør er kilder til fugtighed. En kontinuert vandtransport via kapillarkræfter i murværk mod tyngdekraften, betegnes som opstigende fugt. Horisontalspærre 2 3

4 Er det virkelig opstigende fugt? En væg, der udviser skader som muligvis er forårsaget af opstigende fugt bør i hvert tilfælde undersøges af en specialist inden der foretages renoveringsforanstaltninger. Dernæst skal skadesårsagen fastlægges. Når der fastlægges foranstaltninger til reparation af skader og til fjernelse af skadesårsagen skal der tages hensyn til informationer om såvel skadens art og bygningens egenskaber som byggematerialets salt- & fugtindhold. Skadesårsagen er ikke nødvendigvis altid opstigende fugt. Andre muligheder er: Vandsprøjt over en intakt horisontalspærre, hygroskopisk vandoptagelse eller utætte rørledninger. Når det drejer sig om opstigende fugt skal der tages hensyn til materialets salt- & fugtindhold ved renoveringen. Derfor anbefales det at gennemføre en salt- & fugtanalyse. Hvorfor stiger fugt op i murværk? Grænsefladespænding (Adhæsion) Overfladespænding (Kohæsion) Opstigende fugt opstår i et samspil mellem en væskes overfladespænding (kohæsion) og grænsefladespændingen mellem væske og en fast overflade (adhæsion). Væsker har generelt den egenskab, at de fordeler sig på overfladen af et materiale. På den anden side har væske, som for eksempel vand, en overfladespænding. Disse to kræfter tilsammen resulterer i, at vandet stiger op i et lille tyndt rør (kapillar) (se grafikken). Et eksempel på opstigende fugt. Nogle byggematerialer opsuger vand næsten ligesom en svamp (se billedet). Årsagen er de såkaldte kapillarer, der er fine porer i byggematerialet med en diameter på meter. Mellem 20 og 50 % af porerne i beton, tegl og mørtel er i denne kategori. Porer med en diameter mindre end 10-7 meter kaldes mikroporer og er for små til den kapillare vandtransport, Opstigning af væske i kapillarer. hvorimod porer med en diameter større end 10-4 meter er for store til vandtransporten. Desto mindre porediameter, desto større kapillartryk og desto højere stiger kapillarvæsken. En kapillar med en diameter på 1 µm (10-6 m) kan teoretisk opnå et sugetryk på 2,8 bar, hvilket svarer til en stighøjde på 28 meter.

5 Hvilken rolle spiller salte ved opstigende fugt? Vandet, der transporteres i og gennem en væg, indeholder ofte salte, for eksempel fra grundvandet, fra byggematerialet selv eller fra andre kilder som tøsalt, gødning eller fækalier. Når saltholdigt vand fordamper fra overfladezonen af en væg, bliver saltet tilbage i væggen eller på overfladen. Dermed stiger saltkoncentrationen i dette område. Saltet krystalliserer på overfladen eller i porerne af byggematerialet. Når salte over et længere tidsrum krystalliserer undervejs i porerne af et byggemateriale opstår der på grund af saltenes volumenforøgelse et højt krystalliseringstryk. Dette fører i sidste ende til ødelæggelse af porevæggene. Når denne proces er tilstrækkelig fremskreden, bliver byggematerialets overflade skrøbelig og nedbrydes. Opstigende fugt Ødelagt overflade Saltkrystaller på overfladen Ødelæggelse af byggematerialet som følge af krystalliseringsprocessen. En lignende virkning ses ved iskrystaller, der har et større volumen end den samme mængde flydende vand. Når vand fryser i et byggemate- riales porer, opstår der et højt tryk, som kan føre til denne ødelæggelse. Horisontalspærre 4 5

6 Hvordan kan opstigende fugt standses? Der er grundlæggende set to forskellige metoder til at standse opstigende fugt med: Enten lukkes de kapillaraktive porer eller porevandringen hydrofobieres, det vil sige gøres vandafvisende. Derved brydes porens kapillaritet. At lukke en pore vil sige at fylde den helt eller delvist, for at hindre transport af vandet. Hydrofobiering: Gøre byggematerialet vandafvisende Forsnævre/lukke: Udstyre poren med en elastisk film KÖSTER CRISIN 76 standser opstigende fugt via følgende virkemåde: For det første udstyres kapillaren med en vandafvisende film. For det andet forsnævres kapillarerne så meget, at der ikke længere er en kapillarvirkning. For det tredje kan CRISIN 76 ved hærdningen danne en membran over kapillarernes samlede tværsnit. Disse tre virkemåder tilsammen sikrer, at CRISIN 76 fungerer uafhængigt af porestrukturen, saltindholdet eller fugtindholdet. De første horisontalspærrer med CRISIN 76 blev etableret for mere end 25 år siden, og fungerer stadig uden yderligere foranstaltninger. CRISIN 76 har en meget lav viskositet og er ikke vandopløselig. Den trænger dybt ind i byggematerialets mindste kapillarer og standser vedvarende kapillariteten. På grund af den hydrofobierende effekt af CRISIN 76, er horisontalspærren virksom straks efter påføring af produktet hvorved væggens tørringsproces straks begynder. Fordele ved KÖSTER CRISIN års garanti* Systemets virkning er dokumenteret gennem mere end 25 års succesfuld anvendelse i praksis Systemet fungerer under selv de sværeste betingelser Det kan sågar anvendes ved høje salt- & fugtindhold Let montage, horisontale boringer Kan også anvendes ved hulrumstegl, revnet murværk eller murværk med hulrum, uden først at fylde hulrummene Efterfølgende injektioner er ikke påkrævet, anvendelse i én arbejdsgang, garanteret succes* Ingen signifikante påvirkninger af murværkets statik Patenteret system CRISIN 76 er kemisk neutral, forårsager ingen udblomstringer og virker ikke korrosivt på armeringsstål. Endvidere er den allerede fra etableringstidspunktet modstandsdygtig mod de fleste typer aggressive substanser, for eksempel fortyndede syrer og lud, der findes i murværket. * Under betingelse af, at materialet påføres af en certificeret udførende.

7 Den patenterede sugevinkelmetode er resultatet af årelang erfaring og udviklingsarbejde hos KÖSTER Bauchemie AG. Først fordeles horisontalspærren i kapillarerne udelukkende ved selve den kapillare transport. Dermed standses den opstigende fugt ved hjælp af den egentlige årsag. Systemet består af flasker med CRISIN 76, KÖSTER Kapillarstave og KÖSTER Flaskevinkler. KÖSTER CRISIN 76 KÖSTER Kapillarstave KÖSTER Flaskevinkel Kapillarstaven fungerer som en slags væge, der transporterer injektionsvæsken gennem borehullet ind i væggen. Den fås i længder på 47 og 94 cm. Dette er en afgørende fordel, ikke kun ved etablering af horisontalspærrer i vægge af hulrumstegl eller i gammelt revnet murværk. Systemet tillader en let kontrol af injektionsmaterialets fordeling. Det giver også forbrugeren en kalkulationsmæssig sikkerhed vedrørende omkostningerne for etablering af horisontalspærren, da materialemængden kan bestemmes enkelt og præcist. Horisontalspærre 6 7

8 Hvordan forarbejdes KÖSTER CRISIN 76 Det beskadigede puds og andre løse dele fjernes fra væggen. Dernæst bores huller med den påkrævede indbyrdes afstand (se tabellen). Borehulsdybden svarer til vægtykkelsen minus 5 cm. Borehullerne renses (helst med trykluft) for at fjerne borestøvet. Så tilskæres Kapillarstaven i den påkrævede længde (borehulsdybde + 7 cm) og føres ind i borehullet. Nu kan Flaskevinklen sættes på, og forrådsbeholderen fyldes med vand. Dette har den effekt, at Kapillarstaven svulmer op og derved opnår en god kontakt til borehulsvæggen. Flasken med CRISIN 76 sættes på Flaskevinklen. CRISIN 76 flyder ned i Flaskevinklens forrådsbeholder, hvorfra væsken opsuges af Kapillarstaven. Injektionsvæsken transporteres af Kapillarstaven og afgives kun herfra hvor der er direkte kontakt med borehulsvæggen. Der hvor Kapillarstaven ikke har kontakt med borehulsvæggen, som for eksempel i områder med revner og hulrum, afgives intet injektionsmateriale, hvorfor der heller ikke kan ske materialespild. KÖSTER CRISIN 76 KÖSTER Flaskevinkel KÖSTER Kapillarstav 5 cm Når Flasken er tom, kan den fjernes sammen med Flaskevinklen. Begge kan genanvendes. Der behøves kun en Flaske pr. borehul. Efter anbringelse af CRISIN 76 lukkes borehullerne, for eksempel med KÖSTER KB-Fix 5. Som ideel kombination pudses den aktuelle væg ca. 2 uger efter horisontalspærren er færdigetableret med KÖSTER Saneringspuds. Forbruget afhænger af vægtykkelsen. Med hjælp af nedenstående tabel kan forbruget beregnes. Vægtykkelse ø borehul Huller pr. meter Afstand (horisontal) Flaske pr. hul Flasker pr. meter Forbrug af inkl. puds mellem midten af Kapillarstave (47 cm) borehullerne [mm] [cm] [stk.] [stk.] [stk. pr. m] op til 30,0 cm op til 40,0 cm op til 50,0 cm op til 60,0 cm op til 70,0 cm op til 80,0 cm om nødvendigt kan der proportionalt anvendes mindre end én flaske , , ,

9 Udførelse De følgende billeder viser installeringen af en ny horisontalspærre med CRISIN 76 i en bevaringsværdig bygning Det drejer sig om op til 80 cm tykt murværk fra år 1750, hvis puds er beskadiget. Salt- & fugtindholdet i teglstenene er højt. Borehullerne bores fra indersiden af væggen med 10 cm indbyrdes afstand i op til 40 cm s dybde (45 cm s vægtykkelse) Borehullerne renses ved at blæse borestøvet ud af hullerne med trykluft. Kapillarstavene monteres således, at enderne stikker 7 cm ud af væggen Flaskevinklen monteres så Kapillarstaven når ned i forrådsbeholderen. Flaskevinklens forrådsbeholder fyldes med vand for at forvande Kapillarstaven, så den svulmer op CRISIN 76 Flasker monteres i Flaskevinklerne. Den trykløse injektion af CRISIN 76 begynder med isætningen af Flaskerne. Horisontalspærre 8 9

10 Hvor hurtigt virker KÖSTER CRISIN 76? Indenfor 48 timer efter isætning af CRISIN 76 er alle Flasker som regel tømt. Dette er det sikre tegn på, at horisontalspærren er succesfuldt etableret. På grund af CRISIN 76 s hydrofobierende egenskaber begynder reduceringen af opstigende fugt umiddelbart efter etablering af horisontalspærren. Den fulde virkegrad opnås når reaktionsprodukterne er udhærdet efter op til 10 dage. Allerede i denne periode begynder murværket at tørre ud. Murværkets tørringstid afhænger af dets tykkelse. Fugtindholdet kan bestemmes ved udtagelse af borekerner og veje-tørre-vejemetoden. Da væggens saltindhold i mange tilfælde er højt, bliver der i de første dage eller uger af udtørringen ofte transporteret salte til overfladen, hvorved der kan opstå saltudblomstringer. I disse tilfælde anbefales det at lade murværket tørre i nogle dage, og så fjerne saltudblomstringerne mekanisk (ikke med vand). Derefter kan der behandles med KÖSTER Polysil til befæstelse af byggematerialet og til passivering af de tilbageblivende salte. Så pudses overfladen med KÖSTER Saneringspuds. Det perfekte system: KÖSTER CRISIN 76 og KÖSTER Saneringspuds Saneringspuds blev ene og alene udviklet til renovering af murværk med højt salt- & fugtindhold. Når opstigende fugt standses med CRISIN 76 hjælper Saneringspuds ved tørring af væggen og ved optagelse af saltene, der udkrystalliserer ved tørringsprocessen. Saneringspuds er bestandig, også i fugtige omgivelser, da det hverken indeholder kalk eller gips. Det er dampdiffusionsåbent og hjælper til at frembringe et behageligt indeklima. Det er ufølsomt overfor høje saltindhold og forhindrer, at salte trænger ud til overfladen. Polysil påføres som grunder, for at befæste undergrunden og reducere saltmolekylernes mobilitet. Saneringspuds fås i grå eller hvid og er egnet til såvel inden- som udendørs brug. I for eksempel historiske bygninger, kan Saneringspuds anvendes som dekorativt puds eller males over med en dampdiffusionsåben maling. Væggene i denne bygning blev renoveret med KÖSTER Saneringspuds II hvid.

11 KÖSTER Saneringspuds KÖSTER Polysil Salte udkrystalliserer i porerne af Saneringspuds, uden derved at forårsage skader. Påføring af Saneringspuds Det gamle puds fjernes. Større afskalninger og huller fyldes med KÖSTER Spærremørtel. Så sprøjtes Polysil på overfladen for at reducere saltenes mobilitet og for at befæste undergrunden. Der udkastes et lag materiale, for at sikre optimal vedhæftning af Saneringspuds. Saneringspuds påføres med en murske eller ved brug af Variojet Snekkepumpe. Efter ca. 60 minutter jævnes overfladen. Horisontalspærre 10 11

12 Hvordan arrangeres en efterfølgende horisontalspærre med en tætning fra positiv- eller negativsiden? Efterfølgende tætninger omfatter normalt forskellige foranstaltninger som for eksempel etablering af fladetætning af gulve og vægge samt horisontalspærre i murværk. Etableringen af en horisontalspærre er et nøgleelement ved ethvert tætningsprojekt. KÖSTER NB Tætningssvumme I grå Fladetætning med KÖSTER DEUXAN 2K Spartelmasse Tætningsbeskyttelse med KÖSTER SD Drænplader Hulkel med KÖSTER Spærremørtel Affasning KÖSTER Saneringspuds II hvid Horisontalspærre med KÖSTER CRISIN 76 Fladetætning med KÖSTER DEUXAN 2K Spartelmasse Glidelag Beskyttelseslag Horisontalspærre med KÖSTER CRISIN 76 Fladetætning med KÖSTER NB Tætningssvumme I grå og/eller KÖSTER Kældertæt-systemet KÖSTER Saneringspuds II hvid Fladetætning med KÖSTER NB Tætningssvumme I grå Glidelag Beskyttelseslag Drænrør Den venstre side af ovenstående tegning viser en tætning fra positivsiden. Ved denne variant er det påkrævet, at fundamentet på den udvendige side af kældervæggen blotlægges. Den efterfølgende tætning påføres så på kældervæggens yderside. Ved udførelsen kan fladetætningen for eksempel fremstilles af KÖSTER DEUXAN. Horisontalspærren af CRISIN 76 etableres så lavt som muligt i væggen. Horisontalspærrens formål er, at fugten i gulvdækket ikke kan stige videre op i murværket. Den højre side viser en efterfølgende negativtætning. Denne variant er normalt billigere og hurtigere, da arbejderne udføres fra indersiden. KÖSTER Kældertæt-systemet er sammen med KÖSTER NB Tætningssvumme I grå det perfekte valg til denne løsning. Horisontalspærren etableres i dette tilfælde 30 cm over terræn. Tætningslaget på væggens inderside sikrer, at der ikke kan trænge vand ind i kælderen. Formålet med horisontalspærren er, at fugten ikke kan stige videre i væggen til næste etage.

13 Trykløs injektion eller højtryksinjektion? En horisontalspærre kan grundlæggende anbringes med højtryk eller med en trykløs metode. Til højtryksmetoden behøves injektionsdybler, såkaldte injektionspakninger, der fastgøres i borehullerne og hvorigennem injektionsvæsken injiceres med en højtrykspumpe. Med denne metode kan injektionsvæsken som regel anbringes i væggen meget hurtigt. Denne fordel ophæves ganske vist igen deraf, at eventuelle hulrum i forbindelse med borehullerne skal udfyldes med en borehulssuspension. Derefter fribores hullerne igen, inden det egentlige injektionsmateriale kan indbygges. Kun sådan kan det ved højtryksinjektion undgås at injektionsvæsken flyder ind i revner og hulrum. Højtryksinjektion Trykløs injektion Ved den trykløse sugevinkelmetode med CRISIN 76 udnyttes derimod byggematerialets kapillare transportmekanisme til at transportere injektionsvæsken i væggen. Fordele ved den trykløse metode er: Injektionsvæsken transporteres i kapillarerne, hvilket er årsagen til den opstigende fugt. Intet materiale går tabt i revner og hulrum. Der er vedvarende fuldstændig kontrol over mængden af benyttet injektionsvæske. Dette er ikke eller kun næsten muligt ved højtryksinjektion. Beskadigelse af murværket og indskrænkning af statikken på grund af højt injektionstryk undgås. Skrå eller horisontale boringer? Sugevinkelmetoden tillader, at bore fuldstændigt horisontale huller. Dermed er borehullerne kortere, og deres længde nemmere at beregne (vægtykkelse minus 5 cm). Der kan bores i mørtelfugen. Ulempen ved skrå boringer er, at den færdige horisontalspærre i sådanne tilfælde ligger i forskellige højder udvendigt og indvendigt. Dette skyldes den vinkel hullerne er boret med og er illustreret på de følgende billeder. Fugt kan trænge over eller under en skråt etableret horisontalspærre. FOR HØJT FOR LAVT RIGTIGT Det horisontalt etablerede system har i sammenligning med de andre systemer den samme højde på begge sider af væggen og kan derfor nemt placeres rigtigt. Horisontalspærre 12 13

14 Kan KÖSTER CRISIN 76 injiceres i en vandmættet væg? En vandfyldt pore kan ikke sammenlignes med en flaske, men nærmere med en rørledning. Af denne grund kan en næsten komplet vandmættet væg stadigvæk behandles med CRISIN 76. Vandet flyder kontinuert gennem kapillarsystemet nedefra og op. Når CRISIN 76 injiceres, bliver de aktive substanser transporteret ud i de fineste kapillarer via den samme mekanisme. CRISIN 76 er et vanduopløseligt injektionsmateriale, der ikke risikerer at blive fortyndet af det vand der findes i væggen. CRISIN 76 kræver ikke en tør væg, for at virke effektivt. KÖSTER CRISIN 76 KÖSTER CRISIN 76 kan ikke fortyndes med vand. KÖSTER CRISIN 76 penetrerer ind i kapillarerne og fortrænger vandet. Hvorfor er den kemiske sammensætning af KÖSTER CRISIN 76 så vigtig med henblik på salte? Salte er kemisk virksomme. Derfor er det særligt ved høje saltkoncentrationer vigtigt, at injektionsmaterialets reaktion ikke forhindres eller indskrænkes af byggematerialets salte. Via sin enestående virkestofkombination påvirkes effektiviteten af CRISIN 76 ikke af højt saltindhold i byggematerialet. Da CRISIN 76 ikke er nogen emulsion, flyder virkemidlerne ikke væk ved saltkontakt, men forbliver fuldt virksomme. Hvordan kan KÖSTER CRISIN 76 trænge så dybt ind i byggematerialet? En flydende installeret horisontalspærre skal trænge dybt ind i murværkets kapillarsystem for at opnå en upåklageligt fungerende horisontalspærre. Af denne grund kræves en meget lavviskos, dybt penetrerende væske. For at opnå så stor en forgrening i kapillarvæggene som muligt, skal injektionsmaterialet have så lav en overfladespænding som muligt. CRISIN 76 er en meget tyndtflydende harpiksblanding, der på grund af sin meget lave overfladespænding kan trænge dybt ind i byggematerialets porestruktur. CRISIN 76 indeholder tilmed additiver der fremmer indtrængningen af virkemidlerne i byggematerialet.

15 KÖSTER Produktudvalg 1 Kældertætning fra ydersiden 2 Kældertætning fra indersiden 3 Horisontalspærre 4 Revne- & slangeinjektion 5 Betonbeskyttelse & -reparation 6 Forsegling af dilatationsfuger 7 Tætning af bade- & vådrum 8 Anti-Skimmel-System 9 Gulvbelægninger 10 Facadebeskyttelse 11 Altan- & terrassetætning 12 Tagtætning 13 Beholder- & ledningstætning KÖSTER Bauchemie AG fra Aurich har i årtier specialiseret sig i tætningsmaterialer & -systemer. Disse beskytter og bevarer værdifulde bygninger og mindesmærker over hele Verden. Om det drejer sig om renovering af historiske bygninger, om tætning af nybyggeri, om afhjælpning af opstigende fugt, istandsættelse af fugtige kældre eller om tætning af tage og facader, så kan vi med vores omfattende produktprogram tilbyde den optimale løsning til ethvert tætningsspørgsmål. Horisontalspærre 14 15

16 Service man kan stole på! Med vores service og distributionsnetværk i mange lande over hele verden kan vi straks tilbyde professionel rådgivning og teknisk hjælp, også direkte på pladsen. De nødvendige vandstandsende materialer kan leveres hurtigt og vil beskytte byggeriet effektivt og vedvarende. For yderligere information kontakt venligst: MB Projekt ApS Mølledamsvej 12 DK-3460 Birkerød Telefon (+45) Telefax (+45) KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 3 10 D Aurich Germany Telefon: +49 (4941) Telefax: +49 (4941)

Tætningssystemer HORISONTALSPÆRRE MOD OPSTIGENDE FUGT I MURVÆRK PATENTERET SYSTEM

Tætningssystemer HORISONTALSPÆRRE MOD OPSTIGENDE FUGT I MURVÆRK PATENTERET SYSTEM Tætningssystemer HORISONTALSPÆRRE MOD OPSTIGENDE FUGT I MURVÆRK PATENTERET SYSTEM Hvorfor er opstigende fugt et relevant tema for husejere? Opstigende fugt hører til de hyppigst forekommende skader i murværk.

Læs mere

Vandtætningssystemer fra negativsiden

Vandtætningssystemer fra negativsiden Tætningssystemer Vandtætningssystemer fra negativsiden til murværk og beton Hvad er vandtætning fra negativsiden? Hvorfor bruge KÖSTER Tætningssystemer? Et typisk tilfælde af vandtætning fra negativsiden

Læs mere

Mølledamsvej 12 3460 Birkerød Telefon 45 82 03 18 Telefax 45 82 05 18

Mølledamsvej 12 3460 Birkerød Telefon 45 82 03 18 Telefax 45 82 05 18 Komplette tætningsløsninger til nye og eksisterende bygninger Mølledamsvej 12 3460 Birkerød Telefon 45 82 03 18 Telefax 45 82 05 18 KÖSTER: Mere end 20 års erfaring med tætningsløsninger KÖSTER Bauchemie

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Construction Metodebeskrivelse

Construction Metodebeskrivelse Construction Metodebeskrivelse Standsning af opstigende fugt med SikaMur -InjectoCream A5 folder Ny.indd 1 19-02-2008 11:16:58 Indhold 1. Forbehandling...3 2. Boring af huller...3 3. Murtype...4 4. Klargøring

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør Produktinformation GrafoTherm Eksteriør Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør GrafoTherm Eksteriør er baseret på ekspanderet vulkansten og arbejder parallelt med naturen Generelt om Kondens og begroning

Læs mere

September Effektiv løsning til fugtsikring af kælder Platon Xtra

September Effektiv løsning til fugtsikring af kælder Platon Xtra September 2005 Effektiv løsning til fugtsikring af kælder Platon Xtra Platon Xtra er løsningen! Platon Xtra er den nye generation af fugtbeskyttelse, udviklet på de gode erfaringer, vi har opnået gennem

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående.

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående. Gudhjem Svømmehal Forslag til beskyttelse af konstruktionsdele 2009-04-25 Forslag og prioritering af reparationer I henhold til aftale har vi udarbejdet et forslag for renovering af bassinkonstruktionen

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader.

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader. PRODUKTDATABLAD MV MURVÆRKS IMPRÆGNERING MV Murværks Imprægnering er et brugsklart, vandbaseret vandafvisende middel, der indeholder silan/siloxan, til beton- og murværksoverflader. MV Murværks Imprægneringforringer

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

ISO-BLOCO 600. Faglig korrekt fugetætning i facadeområdet

ISO-BLOCO 600. Faglig korrekt fugetætning i facadeområdet ISO-BLOCO 600 Faglig korrekt fugetætning i facadeområdet Udfordring facadefuger Bevægelsesfuger stiller de højeste krav til fugetætning Sikker og ældningsbestandig tætning af bygningsfuger er en elementar

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

REVNEREPARATION OG REVNEINJEKTIONSSYSTEMER

REVNEREPARATION OG REVNEINJEKTIONSSYSTEMER Tætningssystemer REVNEREPARATION OG REVNEINJEKTIONSSYSTEMER Hvorfor reparere revner? Generelt kan revnereparation have 3 formål: Genskabelse af æstetik Hvis revnerne kun er mindre skader, repareres de

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

HardiePlank Brædder i fibercement

HardiePlank Brædder i fibercement HardiePlank Brædder i fibercement www.cembrit.dk Fremtidens træværk Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder ligner til forveksling træ, men er fremstillet af miljøvenligt fibercement

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

TØR KÆLDER. HELT ENKELT HVORFOR DRYMAT SYSTEM ER DEN MEST EFFEKTIVE LØSNING

TØR KÆLDER. HELT ENKELT HVORFOR DRYMAT SYSTEM ER DEN MEST EFFEKTIVE LØSNING TØR KÆLDER. HELT ENKELT HVORFOR DRYMAT SYSTEM ER DEN MEST EFFEKTIVE LØSNING 1 FUGTIGHEDSANALYSE Fugtigheden måles i murværket. Målingsresultaterne vurderes og er der tale om opstigende grundfugt planlægges

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere

Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Made in Germany Alle EcoStar-portåbnere fremstilles i

Læs mere

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Hvorfor SkamoWall? SkamoWall er svaret på en tilbagevendende udfordring for dig, der har problemer kolde og fugtige indvendige vægge, der ophober

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1330 er en 2-komponent PU-baseret, fleksibel injektionsharpiks med lav viskositet. Harpiksen hærdner både under tørre og våde forhold og bliver til et vandtæt, fleksibelt

Læs mere

afsnit 10 Tætning og fugtsikring

afsnit 10 Tætning og fugtsikring 190 afsnit 10 Tætning og fugtsikring Indhold: 10.1 Tætning og fugtsikring af kældre og murværk...19 Fugtrenovering af murværk: 10. fugtrenovering af murværk...193 10.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...194

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 25. marts 2009 Dok.id J. nr. 004-U18-920 Frederiksholms Kanal

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Deklaration af præstation Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Reference No: 230868 Unik identifikations kode af produkt-typen: Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet: Fugemasse

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Entreprise 6. Kælderkonstruktion

Entreprise 6. Kælderkonstruktion Entreprise Kælderkonstruktion Denne entreprise dækker over etableringen kælderen. I afsnittet er de indledende overvejelser for udformningen af kælderkonstruktionen beskrevet. Hermed er bundkoter for kælderkonstruktionen

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

GENERELLE FAQ SMARTSENG

GENERELLE FAQ SMARTSENG GENERELLE FAQ SMARTSENG NÅR PLADSEN ER VIGTIG 1. Hvorfor vælge en pladsbesparende seng? Pladsbesparende senge gør det muligt at udnytte gulvpladsen optimalt, når sengen er lukket. 2. Hvorfor vælge Smartseng?

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

Bruseløsninger uden profiler

Bruseløsninger uden profiler Bruseløsninger uden profiler 5 års produktgaranti Bruseløsninger uden profiler brusevægselementer er uden profiler og forsynede med flotte beslag i kromoptik, som får brusebadene til at virke elegante.

Læs mere

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning POROTHERM teglblokke fra Wienerberger er fremstillet af ler,

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Water protection system. - 100% vandtæt -

Water protection system. - 100% vandtæt - Water protection system - 100% vandtæt - DK Tætningssystem til vådrum Med det nye system til vådrumssikring tilbyder ESS i kombination med Easy Drain WPS gulvafløb og render en garanteret sikker systemløsning.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år Facadebehandling flotte resultater, der holder i mange år Detalje på facade Indgangsparti, privatbolig dokumentation får du på www.acrymatic.dk AC WALL-FLEX Overfladebehandlingen der holder på væggen Til

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere