Tætningssystemer. Horisontalspærre. mod opstigende fugt i murværk. Patenteret system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tætningssystemer. Horisontalspærre. mod opstigende fugt i murværk. Patenteret system"

Transkript

1 Tætningssystemer Horisontalspærre mod opstigende fugt i murværk Patenteret system

2 Hvorfor er opstigende fugt relevant for husejere? Opstigende fugt hører til de hyppigst forekommende skader i murværk. Følgerne er afskallende Opstigende fugt i forbindelse med saltbelastninger eller frost kan over længere tid skade murværket strukturelt. Som følge af den forkorpuds, skader på fuger og tegl, men også saltudblomstringer og algebegroninger. Ændring af farve, reducering af varmeisolering. Afskallende puds. Ødelæggelse af pudset og mørtelfugerne. Udvikling af skimmel, svampe og skader på byggematerialet. tede levetid af sådanne bygninger samt opståede reparationsomkostninger forårsager opstigende fugt år efter år store finansielle skader. Hvordan skader opstigende fugt murværket? Ved opstigende fugt sker der en kontinuert transport af væske gennem murværkets kapillarer mod tyngdekraften. Vandet fordamper på byggematerialets overflade og mere fugt følger efter. Denne proces fører mest til en stigning af saltkoncentrationen på overfladen. Mellem det tørre murværk (foroven) og det gennemfugtede murværk (forneden) er fordampningen størst. Dér viser de første skader sig oftest.

3 Ødelæggelse af puds og mørtelfuger Saltkrystallisering Opstigende fugt Hvor kommer vandet fra? Udenfor Regnvand Indenfor Kondensering Terrænoverflade Vandsprøjt Jordfugt Kapillar kondensering Gennemsivende vand Grundvand Der er mange årsager til, hvordan fugt kan havne i ubeskyttet murværk, for eksempel regnvand, grundvand eller kondensering (se grafikken). Også utætte tagrender eller nedløbsrør er kilder til fugtighed. En kontinuert vandtransport via kapillarkræfter i murværk mod tyngdekraften, betegnes som opstigende fugt. Horisontalspærre 2 3

4 Er det virkelig opstigende fugt? En væg, der udviser skader som muligvis er forårsaget af opstigende fugt bør i hvert tilfælde undersøges af en specialist inden der foretages renoveringsforanstaltninger. Dernæst skal skadesårsagen fastlægges. Når der fastlægges foranstaltninger til reparation af skader og til fjernelse af skadesårsagen skal der tages hensyn til informationer om såvel skadens art og bygningens egenskaber som byggematerialets salt- & fugtindhold. Skadesårsagen er ikke nødvendigvis altid opstigende fugt. Andre muligheder er: Vandsprøjt over en intakt horisontalspærre, hygroskopisk vandoptagelse eller utætte rørledninger. Når det drejer sig om opstigende fugt skal der tages hensyn til materialets salt- & fugtindhold ved renoveringen. Derfor anbefales det at gennemføre en salt- & fugtanalyse. Hvorfor stiger fugt op i murværk? Grænsefladespænding (Adhæsion) Overfladespænding (Kohæsion) Opstigende fugt opstår i et samspil mellem en væskes overfladespænding (kohæsion) og grænsefladespændingen mellem væske og en fast overflade (adhæsion). Væsker har generelt den egenskab, at de fordeler sig på overfladen af et materiale. På den anden side har væske, som for eksempel vand, en overfladespænding. Disse to kræfter tilsammen resulterer i, at vandet stiger op i et lille tyndt rør (kapillar) (se grafikken). Et eksempel på opstigende fugt. Nogle byggematerialer opsuger vand næsten ligesom en svamp (se billedet). Årsagen er de såkaldte kapillarer, der er fine porer i byggematerialet med en diameter på meter. Mellem 20 og 50 % af porerne i beton, tegl og mørtel er i denne kategori. Porer med en diameter mindre end 10-7 meter kaldes mikroporer og er for små til den kapillare vandtransport, Opstigning af væske i kapillarer. hvorimod porer med en diameter større end 10-4 meter er for store til vandtransporten. Desto mindre porediameter, desto større kapillartryk og desto højere stiger kapillarvæsken. En kapillar med en diameter på 1 µm (10-6 m) kan teoretisk opnå et sugetryk på 2,8 bar, hvilket svarer til en stighøjde på 28 meter.

5 Hvilken rolle spiller salte ved opstigende fugt? Vandet, der transporteres i og gennem en væg, indeholder ofte salte, for eksempel fra grundvandet, fra byggematerialet selv eller fra andre kilder som tøsalt, gødning eller fækalier. Når saltholdigt vand fordamper fra overfladezonen af en væg, bliver saltet tilbage i væggen eller på overfladen. Dermed stiger saltkoncentrationen i dette område. Saltet krystalliserer på overfladen eller i porerne af byggematerialet. Når salte over et længere tidsrum krystalliserer undervejs i porerne af et byggemateriale opstår der på grund af saltenes volumenforøgelse et højt krystalliseringstryk. Dette fører i sidste ende til ødelæggelse af porevæggene. Når denne proces er tilstrækkelig fremskreden, bliver byggematerialets overflade skrøbelig og nedbrydes. Opstigende fugt Ødelagt overflade Saltkrystaller på overfladen Ødelæggelse af byggematerialet som følge af krystalliseringsprocessen. En lignende virkning ses ved iskrystaller, der har et større volumen end den samme mængde flydende vand. Når vand fryser i et byggemate- riales porer, opstår der et højt tryk, som kan føre til denne ødelæggelse. Horisontalspærre 4 5

6 Hvordan kan opstigende fugt standses? Der er grundlæggende set to forskellige metoder til at standse opstigende fugt med: Enten lukkes de kapillaraktive porer eller porevandringen hydrofobieres, det vil sige gøres vandafvisende. Derved brydes porens kapillaritet. At lukke en pore vil sige at fylde den helt eller delvist, for at hindre transport af vandet. Hydrofobiering: Gøre byggematerialet vandafvisende Forsnævre/lukke: Udstyre poren med en elastisk film KÖSTER CRISIN 76 standser opstigende fugt via følgende virkemåde: For det første udstyres kapillaren med en vandafvisende film. For det andet forsnævres kapillarerne så meget, at der ikke længere er en kapillarvirkning. For det tredje kan CRISIN 76 ved hærdningen danne en membran over kapillarernes samlede tværsnit. Disse tre virkemåder tilsammen sikrer, at CRISIN 76 fungerer uafhængigt af porestrukturen, saltindholdet eller fugtindholdet. De første horisontalspærrer med CRISIN 76 blev etableret for mere end 25 år siden, og fungerer stadig uden yderligere foranstaltninger. CRISIN 76 har en meget lav viskositet og er ikke vandopløselig. Den trænger dybt ind i byggematerialets mindste kapillarer og standser vedvarende kapillariteten. På grund af den hydrofobierende effekt af CRISIN 76, er horisontalspærren virksom straks efter påføring af produktet hvorved væggens tørringsproces straks begynder. Fordele ved KÖSTER CRISIN års garanti* Systemets virkning er dokumenteret gennem mere end 25 års succesfuld anvendelse i praksis Systemet fungerer under selv de sværeste betingelser Det kan sågar anvendes ved høje salt- & fugtindhold Let montage, horisontale boringer Kan også anvendes ved hulrumstegl, revnet murværk eller murværk med hulrum, uden først at fylde hulrummene Efterfølgende injektioner er ikke påkrævet, anvendelse i én arbejdsgang, garanteret succes* Ingen signifikante påvirkninger af murværkets statik Patenteret system CRISIN 76 er kemisk neutral, forårsager ingen udblomstringer og virker ikke korrosivt på armeringsstål. Endvidere er den allerede fra etableringstidspunktet modstandsdygtig mod de fleste typer aggressive substanser, for eksempel fortyndede syrer og lud, der findes i murværket. * Under betingelse af, at materialet påføres af en certificeret udførende.

7 Den patenterede sugevinkelmetode er resultatet af årelang erfaring og udviklingsarbejde hos KÖSTER Bauchemie AG. Først fordeles horisontalspærren i kapillarerne udelukkende ved selve den kapillare transport. Dermed standses den opstigende fugt ved hjælp af den egentlige årsag. Systemet består af flasker med CRISIN 76, KÖSTER Kapillarstave og KÖSTER Flaskevinkler. KÖSTER CRISIN 76 KÖSTER Kapillarstave KÖSTER Flaskevinkel Kapillarstaven fungerer som en slags væge, der transporterer injektionsvæsken gennem borehullet ind i væggen. Den fås i længder på 47 og 94 cm. Dette er en afgørende fordel, ikke kun ved etablering af horisontalspærrer i vægge af hulrumstegl eller i gammelt revnet murværk. Systemet tillader en let kontrol af injektionsmaterialets fordeling. Det giver også forbrugeren en kalkulationsmæssig sikkerhed vedrørende omkostningerne for etablering af horisontalspærren, da materialemængden kan bestemmes enkelt og præcist. Horisontalspærre 6 7

8 Hvordan forarbejdes KÖSTER CRISIN 76 Det beskadigede puds og andre løse dele fjernes fra væggen. Dernæst bores huller med den påkrævede indbyrdes afstand (se tabellen). Borehulsdybden svarer til vægtykkelsen minus 5 cm. Borehullerne renses (helst med trykluft) for at fjerne borestøvet. Så tilskæres Kapillarstaven i den påkrævede længde (borehulsdybde + 7 cm) og føres ind i borehullet. Nu kan Flaskevinklen sættes på, og forrådsbeholderen fyldes med vand. Dette har den effekt, at Kapillarstaven svulmer op og derved opnår en god kontakt til borehulsvæggen. Flasken med CRISIN 76 sættes på Flaskevinklen. CRISIN 76 flyder ned i Flaskevinklens forrådsbeholder, hvorfra væsken opsuges af Kapillarstaven. Injektionsvæsken transporteres af Kapillarstaven og afgives kun herfra hvor der er direkte kontakt med borehulsvæggen. Der hvor Kapillarstaven ikke har kontakt med borehulsvæggen, som for eksempel i områder med revner og hulrum, afgives intet injektionsmateriale, hvorfor der heller ikke kan ske materialespild. KÖSTER CRISIN 76 KÖSTER Flaskevinkel KÖSTER Kapillarstav 5 cm Når Flasken er tom, kan den fjernes sammen med Flaskevinklen. Begge kan genanvendes. Der behøves kun en Flaske pr. borehul. Efter anbringelse af CRISIN 76 lukkes borehullerne, for eksempel med KÖSTER KB-Fix 5. Som ideel kombination pudses den aktuelle væg ca. 2 uger efter horisontalspærren er færdigetableret med KÖSTER Saneringspuds. Forbruget afhænger af vægtykkelsen. Med hjælp af nedenstående tabel kan forbruget beregnes. Vægtykkelse ø borehul Huller pr. meter Afstand (horisontal) Flaske pr. hul Flasker pr. meter Forbrug af inkl. puds mellem midten af Kapillarstave (47 cm) borehullerne [mm] [cm] [stk.] [stk.] [stk. pr. m] op til 30,0 cm op til 40,0 cm op til 50,0 cm op til 60,0 cm op til 70,0 cm op til 80,0 cm om nødvendigt kan der proportionalt anvendes mindre end én flaske , , ,

9 Udførelse De følgende billeder viser installeringen af en ny horisontalspærre med CRISIN 76 i en bevaringsværdig bygning Det drejer sig om op til 80 cm tykt murværk fra år 1750, hvis puds er beskadiget. Salt- & fugtindholdet i teglstenene er højt. Borehullerne bores fra indersiden af væggen med 10 cm indbyrdes afstand i op til 40 cm s dybde (45 cm s vægtykkelse) Borehullerne renses ved at blæse borestøvet ud af hullerne med trykluft. Kapillarstavene monteres således, at enderne stikker 7 cm ud af væggen Flaskevinklen monteres så Kapillarstaven når ned i forrådsbeholderen. Flaskevinklens forrådsbeholder fyldes med vand for at forvande Kapillarstaven, så den svulmer op CRISIN 76 Flasker monteres i Flaskevinklerne. Den trykløse injektion af CRISIN 76 begynder med isætningen af Flaskerne. Horisontalspærre 8 9

10 Hvor hurtigt virker KÖSTER CRISIN 76? Indenfor 48 timer efter isætning af CRISIN 76 er alle Flasker som regel tømt. Dette er det sikre tegn på, at horisontalspærren er succesfuldt etableret. På grund af CRISIN 76 s hydrofobierende egenskaber begynder reduceringen af opstigende fugt umiddelbart efter etablering af horisontalspærren. Den fulde virkegrad opnås når reaktionsprodukterne er udhærdet efter op til 10 dage. Allerede i denne periode begynder murværket at tørre ud. Murværkets tørringstid afhænger af dets tykkelse. Fugtindholdet kan bestemmes ved udtagelse af borekerner og veje-tørre-vejemetoden. Da væggens saltindhold i mange tilfælde er højt, bliver der i de første dage eller uger af udtørringen ofte transporteret salte til overfladen, hvorved der kan opstå saltudblomstringer. I disse tilfælde anbefales det at lade murværket tørre i nogle dage, og så fjerne saltudblomstringerne mekanisk (ikke med vand). Derefter kan der behandles med KÖSTER Polysil til befæstelse af byggematerialet og til passivering af de tilbageblivende salte. Så pudses overfladen med KÖSTER Saneringspuds. Det perfekte system: KÖSTER CRISIN 76 og KÖSTER Saneringspuds Saneringspuds blev ene og alene udviklet til renovering af murværk med højt salt- & fugtindhold. Når opstigende fugt standses med CRISIN 76 hjælper Saneringspuds ved tørring af væggen og ved optagelse af saltene, der udkrystalliserer ved tørringsprocessen. Saneringspuds er bestandig, også i fugtige omgivelser, da det hverken indeholder kalk eller gips. Det er dampdiffusionsåbent og hjælper til at frembringe et behageligt indeklima. Det er ufølsomt overfor høje saltindhold og forhindrer, at salte trænger ud til overfladen. Polysil påføres som grunder, for at befæste undergrunden og reducere saltmolekylernes mobilitet. Saneringspuds fås i grå eller hvid og er egnet til såvel inden- som udendørs brug. I for eksempel historiske bygninger, kan Saneringspuds anvendes som dekorativt puds eller males over med en dampdiffusionsåben maling. Væggene i denne bygning blev renoveret med KÖSTER Saneringspuds II hvid.

11 KÖSTER Saneringspuds KÖSTER Polysil Salte udkrystalliserer i porerne af Saneringspuds, uden derved at forårsage skader. Påføring af Saneringspuds Det gamle puds fjernes. Større afskalninger og huller fyldes med KÖSTER Spærremørtel. Så sprøjtes Polysil på overfladen for at reducere saltenes mobilitet og for at befæste undergrunden. Der udkastes et lag materiale, for at sikre optimal vedhæftning af Saneringspuds. Saneringspuds påføres med en murske eller ved brug af Variojet Snekkepumpe. Efter ca. 60 minutter jævnes overfladen. Horisontalspærre 10 11

12 Hvordan arrangeres en efterfølgende horisontalspærre med en tætning fra positiv- eller negativsiden? Efterfølgende tætninger omfatter normalt forskellige foranstaltninger som for eksempel etablering af fladetætning af gulve og vægge samt horisontalspærre i murværk. Etableringen af en horisontalspærre er et nøgleelement ved ethvert tætningsprojekt. KÖSTER NB Tætningssvumme I grå Fladetætning med KÖSTER DEUXAN 2K Spartelmasse Tætningsbeskyttelse med KÖSTER SD Drænplader Hulkel med KÖSTER Spærremørtel Affasning KÖSTER Saneringspuds II hvid Horisontalspærre med KÖSTER CRISIN 76 Fladetætning med KÖSTER DEUXAN 2K Spartelmasse Glidelag Beskyttelseslag Horisontalspærre med KÖSTER CRISIN 76 Fladetætning med KÖSTER NB Tætningssvumme I grå og/eller KÖSTER Kældertæt-systemet KÖSTER Saneringspuds II hvid Fladetætning med KÖSTER NB Tætningssvumme I grå Glidelag Beskyttelseslag Drænrør Den venstre side af ovenstående tegning viser en tætning fra positivsiden. Ved denne variant er det påkrævet, at fundamentet på den udvendige side af kældervæggen blotlægges. Den efterfølgende tætning påføres så på kældervæggens yderside. Ved udførelsen kan fladetætningen for eksempel fremstilles af KÖSTER DEUXAN. Horisontalspærren af CRISIN 76 etableres så lavt som muligt i væggen. Horisontalspærrens formål er, at fugten i gulvdækket ikke kan stige videre op i murværket. Den højre side viser en efterfølgende negativtætning. Denne variant er normalt billigere og hurtigere, da arbejderne udføres fra indersiden. KÖSTER Kældertæt-systemet er sammen med KÖSTER NB Tætningssvumme I grå det perfekte valg til denne løsning. Horisontalspærren etableres i dette tilfælde 30 cm over terræn. Tætningslaget på væggens inderside sikrer, at der ikke kan trænge vand ind i kælderen. Formålet med horisontalspærren er, at fugten ikke kan stige videre i væggen til næste etage.

13 Trykløs injektion eller højtryksinjektion? En horisontalspærre kan grundlæggende anbringes med højtryk eller med en trykløs metode. Til højtryksmetoden behøves injektionsdybler, såkaldte injektionspakninger, der fastgøres i borehullerne og hvorigennem injektionsvæsken injiceres med en højtrykspumpe. Med denne metode kan injektionsvæsken som regel anbringes i væggen meget hurtigt. Denne fordel ophæves ganske vist igen deraf, at eventuelle hulrum i forbindelse med borehullerne skal udfyldes med en borehulssuspension. Derefter fribores hullerne igen, inden det egentlige injektionsmateriale kan indbygges. Kun sådan kan det ved højtryksinjektion undgås at injektionsvæsken flyder ind i revner og hulrum. Højtryksinjektion Trykløs injektion Ved den trykløse sugevinkelmetode med CRISIN 76 udnyttes derimod byggematerialets kapillare transportmekanisme til at transportere injektionsvæsken i væggen. Fordele ved den trykløse metode er: Injektionsvæsken transporteres i kapillarerne, hvilket er årsagen til den opstigende fugt. Intet materiale går tabt i revner og hulrum. Der er vedvarende fuldstændig kontrol over mængden af benyttet injektionsvæske. Dette er ikke eller kun næsten muligt ved højtryksinjektion. Beskadigelse af murværket og indskrænkning af statikken på grund af højt injektionstryk undgås. Skrå eller horisontale boringer? Sugevinkelmetoden tillader, at bore fuldstændigt horisontale huller. Dermed er borehullerne kortere, og deres længde nemmere at beregne (vægtykkelse minus 5 cm). Der kan bores i mørtelfugen. Ulempen ved skrå boringer er, at den færdige horisontalspærre i sådanne tilfælde ligger i forskellige højder udvendigt og indvendigt. Dette skyldes den vinkel hullerne er boret med og er illustreret på de følgende billeder. Fugt kan trænge over eller under en skråt etableret horisontalspærre. FOR HØJT FOR LAVT RIGTIGT Det horisontalt etablerede system har i sammenligning med de andre systemer den samme højde på begge sider af væggen og kan derfor nemt placeres rigtigt. Horisontalspærre 12 13

14 Kan KÖSTER CRISIN 76 injiceres i en vandmættet væg? En vandfyldt pore kan ikke sammenlignes med en flaske, men nærmere med en rørledning. Af denne grund kan en næsten komplet vandmættet væg stadigvæk behandles med CRISIN 76. Vandet flyder kontinuert gennem kapillarsystemet nedefra og op. Når CRISIN 76 injiceres, bliver de aktive substanser transporteret ud i de fineste kapillarer via den samme mekanisme. CRISIN 76 er et vanduopløseligt injektionsmateriale, der ikke risikerer at blive fortyndet af det vand der findes i væggen. CRISIN 76 kræver ikke en tør væg, for at virke effektivt. KÖSTER CRISIN 76 KÖSTER CRISIN 76 kan ikke fortyndes med vand. KÖSTER CRISIN 76 penetrerer ind i kapillarerne og fortrænger vandet. Hvorfor er den kemiske sammensætning af KÖSTER CRISIN 76 så vigtig med henblik på salte? Salte er kemisk virksomme. Derfor er det særligt ved høje saltkoncentrationer vigtigt, at injektionsmaterialets reaktion ikke forhindres eller indskrænkes af byggematerialets salte. Via sin enestående virkestofkombination påvirkes effektiviteten af CRISIN 76 ikke af højt saltindhold i byggematerialet. Da CRISIN 76 ikke er nogen emulsion, flyder virkemidlerne ikke væk ved saltkontakt, men forbliver fuldt virksomme. Hvordan kan KÖSTER CRISIN 76 trænge så dybt ind i byggematerialet? En flydende installeret horisontalspærre skal trænge dybt ind i murværkets kapillarsystem for at opnå en upåklageligt fungerende horisontalspærre. Af denne grund kræves en meget lavviskos, dybt penetrerende væske. For at opnå så stor en forgrening i kapillarvæggene som muligt, skal injektionsmaterialet have så lav en overfladespænding som muligt. CRISIN 76 er en meget tyndtflydende harpiksblanding, der på grund af sin meget lave overfladespænding kan trænge dybt ind i byggematerialets porestruktur. CRISIN 76 indeholder tilmed additiver der fremmer indtrængningen af virkemidlerne i byggematerialet.

15 KÖSTER Produktudvalg 1 Kældertætning fra ydersiden 2 Kældertætning fra indersiden 3 Horisontalspærre 4 Revne- & slangeinjektion 5 Betonbeskyttelse & -reparation 6 Forsegling af dilatationsfuger 7 Tætning af bade- & vådrum 8 Anti-Skimmel-System 9 Gulvbelægninger 10 Facadebeskyttelse 11 Altan- & terrassetætning 12 Tagtætning 13 Beholder- & ledningstætning KÖSTER Bauchemie AG fra Aurich har i årtier specialiseret sig i tætningsmaterialer & -systemer. Disse beskytter og bevarer værdifulde bygninger og mindesmærker over hele Verden. Om det drejer sig om renovering af historiske bygninger, om tætning af nybyggeri, om afhjælpning af opstigende fugt, istandsættelse af fugtige kældre eller om tætning af tage og facader, så kan vi med vores omfattende produktprogram tilbyde den optimale løsning til ethvert tætningsspørgsmål. Horisontalspærre 14 15

16 Service man kan stole på! Med vores service og distributionsnetværk i mange lande over hele verden kan vi straks tilbyde professionel rådgivning og teknisk hjælp, også direkte på pladsen. De nødvendige vandstandsende materialer kan leveres hurtigt og vil beskytte byggeriet effektivt og vedvarende. For yderligere information kontakt venligst: MB Projekt ApS Mølledamsvej 12 DK-3460 Birkerød Telefon (+45) Telefax (+45) KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 3 10 D Aurich Germany Telefon: +49 (4941) Telefax: +49 (4941)

Vandtætningssystemer fra negativsiden

Vandtætningssystemer fra negativsiden Tætningssystemer Vandtætningssystemer fra negativsiden til murværk og beton Hvad er vandtætning fra negativsiden? Hvorfor bruge KÖSTER Tætningssystemer? Et typisk tilfælde af vandtætning fra negativsiden

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

TØR KÆLDER. HELT ENKELT HVORFOR DRYMAT SYSTEM ER DEN MEST EFFEKTIVE LØSNING

TØR KÆLDER. HELT ENKELT HVORFOR DRYMAT SYSTEM ER DEN MEST EFFEKTIVE LØSNING TØR KÆLDER. HELT ENKELT HVORFOR DRYMAT SYSTEM ER DEN MEST EFFEKTIVE LØSNING 1 FUGTIGHEDSANALYSE Fugtigheden måles i murværket. Målingsresultaterne vurderes og er der tale om opstigende grundfugt planlægges

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Murgennemføring, advarselsbånd

Murgennemføring, advarselsbånd Murgennemføring, advarselsbånd 6. Murgennemføring a ataskema: murgennemføring a 133 153 168 183 3 1 223 2 265 2 395 4 4 4 0 5 600 630 6 710 7 0 8 Tal i Advarselsbånd Bredde Sprog ansk ansk Advarselsbånd

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bruseløsninger uden profiler

Bruseløsninger uden profiler Bruseløsninger uden profiler 5 års produktgaranti Bruseløsninger uden profiler brusevægselementer er uden profiler og forsynede med flotte beslag i kromoptik, som får brusebadene til at virke elegante.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Den bedste gave til din bil VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Hvorfor skal jeg rustbeskytte...? Så din bil kan klare det danske klima. Undgå rustangreb og få optimal

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURO VEJLEDNING i vedligeholdelse af murværk og tegltage God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD LILLE STRANDSTRÆDE 20 C 1254

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler er Detailtegninger F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Facadeprofil med konsolliste Slutbehandling Tætning Fald 6 Grunder Profilklæber Capapor Skruedybel Konsolliste (fuldflade opklæbning) Profilklæber Vægmateriale

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere