HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret

2 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet til. Håndbog for Husejere udkommer derfor i en revideret tredie udgave med nye afsnit og illustrationer. Kravene til bebyggelsens ydre fremtræden i forbindelse med udskiftning eller ændringer er vedtaget på en generalforsamling den 20. maj Bogen indeholder oplysninger af praktisk og historisk art, som Husejerforeningens medlemmer kan have glæde af. Hvad angår adresser og telefonnumre på bestyrelsen og de mest benyttede offentlige institutioner henvises til de ajourførte oversigter, der uddeles hvert år sammen med referatet fra generalforsamlingen. Håndbogen udleveres til alle husejere. Ekstra eksemplarer kan købes hos kassereren. Vi håber, at bogen giver svar på mange af de spørgsmål, man kan have som husejer, men er man i tvivl, kan man altid henvende sig til bestyrelsen. Det bør man også gøre, hvis man går med planer om bygningsmæssige ændringer, der vil influere på husenes ydre fremtræden. Med venlig hilsen Bestyrelsen Håndbog for Husejere 1. udgave udgave udgave 2004 Udgivet af Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret ved bestyrelsen Forsideillustration og lay-out: Jens Bjarnø Tryk: Jespersen Offset aps ISBN

3 Indhold KORT OVER KVARTERET 4 HUSEJERFORENINGEN 5 Hvad er Husejerforeningen? 5 Hvordan fungerer medlemsskabet? 5 Husejernes pligter 6 Godt naboskab 6 Foreningens vedtægter 8 Bestyrelsens arbejde 13 Voldgiftsmænd 13 SERVITUTTER 14 Hvad er servitutter, og hvor findes de? 14 Eksempel på servitutter for en ejendom 14 Generelt om servitutternes overholdelse 19 Bestyrelsens administration af servitutterne 20 KRAV TIL BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 21 Murværk, tag 21 Vinduer og døre 22 Altaner, baldakiner 27 Andre bygningsdele 27 Hjørneejendomme 29 Haver, fortove og veje 30 OPBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE 31 Bygningsreglement, servitutter 31 Tagkonstruktion 32 Tagbeklædning 33 Rygningssten 33 Brandkam 34 Skorsten 35 Udluftninger 35 Tagrender 36 Nedløbsrør 36 Skotrender 36 Brandaltan, brandsikring 37 Murværk 38 Sokkel 38 Altaner 39 Baldakiner 39 Yderdøre 39 Vinduer 40 Etageadskillelser 41 Planer og snit 1: Vand 45 Gas 46 Elektricitet 46 Fjernvarme 46 Afløb og kloakker 48 Kabel-tv/radio, antenner 50 KVARTERETS VEJE 51 Vejenes status 51 Vedligeholdelse 51 Parkering 52 Renholdelse 52 FORSIKRINGER 53 Ansvar, brand, svamp 53 PRAKTISKE OPLYSNINGER 54 Renovation 54 Udlån af stiger 54 Udlån af splitter 55 Udlån af vandtrykmåler 55 Indbrud 55 Kæledyr, vilde dyr 55 Litteratur, myndigheder, links 57 BEBOERFORENINGEN ULRIK 59 Fælleshuset 59 Aktiviteter 59 HISTORIE 60 Arbejdernes Byggeforening 60 Husejerforeningen 62 Kvarteret 62 Gadernes navne 63 Anekdoter fra kvarteret 65 3

4 KORT OVER KVARTERET Kortet viser kvarterets oprindelige udseende og er udarbejdet i 1940 efter arkitekt Christen Larsens tegninger. Bl.a. ses de forhaver mod Lyngbyvejen, der blev sløjfet ved vejens udvidelse. KORT OVER KVARTERET 4

5 HUSEJERFORENINGEN Hvad er Husejerforeningen? HUSEJERFORENINGEN Husejerforeningen udgøres af samtlige ejere af husene i Lyngbyvejskvarteret. Husejerforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert hus kan være repræsenteret med én stemme. Husejerforeningen varetager de fælles forpligtelser, som er pålagt husejerne. Det er fx vedligeholdelsen af de fælles veje og kloakker. Foreningen kan derfor ikke nedlægges. Desuden påtager foreningen sig opgaver, der kræver fælles optræden eller giver bedre vilkår for husejerne ved fælles optræden. Af større opgaver, som Husejerforeningen har arbejdet med, kan nævnes: Omklassificering af kvarterets interne veje til stilleveje, samlet aftale om husejerforsikringer, indføring af kabel-tv, fastlæggelse af krav til husenes ydre, indføring af fjernvarme, indføring af legegadeområder, samt udarbejdelse af Håndbog for Husejere. Der har desuden været arbejdet med at få lukket F.F.Ulriks Gade mod Lyngbyvejen, men dette projekt har indtil nu ikke kunnet gennemføres. Sidst men ikke mindst udføres et løbende arbejde med at bevare bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg, som af både husejere og offentlige myndigheder anses for at være en væsentlig kvalitet ved kvarteret. Hvordan fungerer medlemsskabet? Medlemsskabet af Husejerforeningen er obligatorisk og tinglyst på den enkelte ejendom. Som medlem har man via generalforsamlingen indflydelse på alle spørgsmål af fælles interesse for foreningen. Det kan fx dreje sig om indretning af gadearealer, servitutspørgsmål eller foreningens økonomi. På den årlige generalforsamling kan man fremsætte forslag til opgaver, som man ønsker foreningen skal tage sig af. 5

6 Husejernes pligter Som husejer har man pligt til at renholde den del af fortov, rendesten og gade, der støder op til ens ejendom, ud til midten af gaden. Husejeren har desuden ansvar for, at fortov og gade ryddes for sne og is om vinteren, at rendesten og fortov holdes fri for vækster, som ødelægger asfalten, og at havens planter beskæres, så de ikke er til gene for fodgængere. Ejere af hjørnehuse har ansvar for fortov og gade udfor begge sider af ejendommen. Ejere af ejendomme, der vender ud til kommunale veje, har ikke ansvar for disse vejes renholdelse og rydning. Det har kommunen. Brandgavle der er fælles for to ejendomme, vedligeholdes af ejendommenes ejere i forening. Husejernes pligt til vedligeholdelse af fælles arealer, herunder gader og fortove, samt den fælles del af kloaknettet og forsyningsledningerne varetages af Husejerforeningen ved bestyrelsen. Den del af kloaknettet og forsyningsledningerne, der ikke er fælles, vedligeholdes af den enkelte husejer. Se nærmere herom i afsnittet om servitutter. Godt naboskab Den form for bebyggelse, som Lyngbyvejskvarteret repræsenterer, har mange kvaliteter, bl.a. fordi den tætte bebyggelse giver gode muligheder for social aktivitet og menneskelig kontakt blandt både børn og voksne. Men den tætte bebyggelse gør det samtidig nødvendigt, at beboerne på flere områder tager hensyn til hinanden, hvilket man med den rette indstilling kan opfatte som endnu en kvalitet ved kvarteret. For at kunne medvirke til et godt naboskab bør man huske på: - at alle lyde kastes rundt mellem husene (især i gårdrummene), så det nærmest virker som om, de bliver forstærket. Undgå derfor at spille høj musik udendørs eller for åbne vinduer, især om sommeren hvor andre også har åbne vinduer eller ønsker at sidde ude og nyde haven i 6

7 fred og ro. Undgå også at arbejde udendørs med larmende maskiner uden for normal arbejdstid. Vis hensyn og arbejd indendørs med vinduer og døre lukkede. - at lydisolationen mellem husene ikke er optimal. Det er en god ide at orientere sine naboer, når man planlægger at holde en fest, hvis støjniveauet forventes at blive over det normale. - at det ikke er alle, der synes, det er yndigt at have din kat eller hund rendende rundt, og slet ikke hvis dyrene skider på fortovet eller i en køkkenhave. Sørg for at have hunden i snor og fjerne dens efterladenskaber og lær din kat kun at skide i en bakke med kattegrus. - at større vækster kan være smukke, men også være til stor gene, hvis de kaster skygge hos andre, eller hvis nogen får dem i hovedet, når de går på fortovet. Beskær dine buske og træer, hvis de er til ulempe for nogen. Spørg din nabo. - at indbrud og hærværk sker, når ingen er opmærksomme. Få en aftale med dine naboer om, at I holder øje med hinandens huse, når nogen er væk i en længere periode. Anskaf evt. politiets materiale om Nabohjælp. - at fortov og gade ikke er beregnet til opbevaring af affald, storskrald eller gamle byggematerialer. Anbring det i din have eller gård og sæt det tidligst ud på gaden dagen før, det skal afhentes. - at biler og trailere hører til på gaden. Undgå at parkere biler og andre køretøjer på fortovet, hvor de kan være til stor gene især for dårligt gående og fodgængere med barnevogne. 7

8 Foreningens vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen De kan være ændret efter håndbogens trykning. 1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som husejere, blandt andet ved: a) at afholde udgifter til reparation og vedligeholdelse af fælles vand-, gas- og kloakledninger samt tilhørende brønde. Vand- og gasledninger er fælles indtil stophanen i den enkelte ejendom. b) at afholde udgifter til istandsættelse af den elektriske indføring i husene, så den er i overensstemmelse med gældende bestemmelser. c) at afholde udgifter til vedligeholdelse og ændring af de private gader, fortove og rendestene. d) at anskaffe og vedligeholde stiger, der udlånes gratis til medlemmerne. e) at sørge for, at servitutterne overholdes. f) at påtage sig opgaver, der kræver fælles optræden, eller hvor der ved fælles optræden kan opnås bedre vilkår for det enkelte medlem. 2 Enhver ejer af de af Arbejdernes Byggeforening i Lyngbyvejskvarteret opførte huse er ifølge skøderne medlem af foreningen. 3 Nye husejere skal henvende sig til formanden eller kassereren. 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der vælges en formand, næstformand, kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere vælges 2 revisorer og 1 suppleant samt 3 voldgiftsmænd. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år. Ved generalforsamlingen i ulige år vælges formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. I lige år vælges næstformand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor. Suppleanter og voldgiftsmænd vælges for 1 år ad gangen. 8

9 De ovennævnte tillidsposter kan kun bestrides af personer, der har fast bopæl i kvarteret, og som er medlemmer af foreningen. Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg. 5 Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Står stemmerne ved en afstemning lige, er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Referater af bestyrelsens forhandlinger samles i foreningens forhandlingsprotokol, som fremlægges til gennemsyn på foreningens generalforsamling. 6 Bestyrelsen indgår aftaler på foreningens vegne og tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen skal dog i tilfælde af, at det drejer sig om større udgifter, først indhente generalforsamlingens godkendelse. Ligeledes kan bestyrelsen ikke uden generalforsamlingens godkendelse foretage de i 1c nævnte ændringer. 7 Voldgiftsmændene medvirker på foreningens vegne ved løsning af tvister mellem foreningens medlemmer. 8 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer. Revisorernes eventuelle bemærkninger skal omgående meddeles bestyrelsen og påføres regnskabet. 9

10 Kassereren er pligtig til at fremlægge regnskab så ofte, bestyrelsen eller revisorerne forlanger det. 9 Til afholdelse af foreningens udgifter, bortset fra de i 1c nævnte, opkræves et kontingent fra samtlige huse. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. 10 Til afholdelse af de i 1c nævnte udgifter opkræves et vejbidrag fra hvert hus, som helt eller delvis har facade mod foreningens private fællesveje. Bidragets størrelse, som er ens for de ovenfor nævnte huse, fastsættes på den ordinære generalforsamling. 11 Kontingent mv. opkræves senest den 20. februar. Hver udgiftspost skal angives særskilt. Er beløbet ikke betalt senest den 31. marts, pålægges en bøde, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningen af bøden sker i forbindelse med udsendelse af en skriftlig påmindelse. Bringes betalingsforholdet ikke i orden senest 14 dage efter påmindelsens afsendelse, inddrives det skyldige beløb og den i stk.2 nævnte bøde ved retslig inkasso. 12 Foreningens regnskab føres af kassereren i to afdelinger: administrationskontoen og vejkontoen. Alle indtægter indgår til administrationskontoen med undtagelse af de i l0 nævnte, der indgår i vejkontoen. Alle ind- og udbetalinger skal foregå ved kassereren, der skal føre en daglig kassebog. Indtægter og udgifter samles i hensigtsmæssige poster i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Alle udgiftsposter skal 10

11 vedlægges bilag. Den kontante kassebeholdning, indestående på foreningens girokonti samt checkkontoen (som kassereren er berettiget til at disponere over alene) må kun kortvarigt (dvs. max. 3 uger) overstige kr. Foreningens øvrige midler skal indsættes på særlige bank- eller sparekassekonti, hvorpå kun kan hæves af formand og kasserer i forening. 13 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden 1. marts. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned og indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når mindst 40 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelse sker også her med 8 dages varsel. Mindst 3/4 af de medlemmer, som forlanger en ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal personligt komme til stede for at denne har gyldighed. 14 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er kun medlemmer, som har betalt kontingent for indeværende år. Hvert hus har 1 stemme og kan medbringe 1 fuldmagt. Ved afstemning om de private fællesveje, jf. 1c, 6 stk.2, 2.pkt. samt 10, er det kun de implicerede huse, jf. 10 stk.1, der har stemmeret. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed. Ændring af vedtægterne kræver dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær general- 11

12 forsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling. Referat af generalforsamlingen udarbejdes på bestyrelsens foranledning og underskrives af dirigenten og formanden. Referatet indføjes i forhandlingsprotokollen. 15 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde. Almindeligvis foregår afstemningerne ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten eller 10 medlemmer forlanger det. Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves), er dette forkastet. 16 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og godkendelse heraf 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget 7. Fastsættelse af vejbidrag 8. Fastsættelse af kontingent og bøder 9. Fastsættelse af honorarer til tillidsmænd 10. Valg af tillidsmænd 11. Eventuelt 17 Ifølge skødets bestemmelser kan foreningen ikke opløses. 12

13 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen administrerer foreningen efter de retningslinier, som vedtægterne og generalforsamlingen udstikker. Bestyrelsens sammensætning fremgår af vedtægterne. Der afholdes bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden. De forskellige typer arbejdsopgaver varetages af en række underudvalg under bestyrelsen. Hvert underudvalg har en kontaktperson, som man kan henvende sig til. Efter den årlige ordinære generalforsamling udsendes sammen med referatet en oversigt over bestyrelsens medlemmer, kontaktpersoner og andre nyttige oplysninger. Bestyrelsen varetager bl.a. udlån af fælles redskaber og sørger for vedligeholdelse af veje og fælles forsyningsledninger. Generalforsamlingen har pålagt bestyrelsen at være aktiv omkring servitutternes overholdelse, så det er også en del af bestyrelsens arbejde at være opmærksom på og gribe ind overfor servitutstridige ændringer af husene. Voldgiftsmænd På generalforsamlingen vælges tre voldgiftsmænd, som kan inddrages i og medvirke til løsning af konflikter mellem husejerne. Det kan være uenigheder om hegn, beplantning, eller vedligeholdelse af fælles bygningsdele (fx brandkamme). 13

14 SERVITUTTER Hvad er servitutter, og hvor findes de? SERVITUTTER Servitutter er en række bestemmelser, som er tinglyst på den enkelte ejendom. De har således retslig gyldighed og bør kendes af enhver husejer. Der kan være forskel på servitutterne fra ejendom til ejendom, ligesom der kan være særlige behæftelser på enkelte ejendomme. I skødet er der henvist til servitutterne, men de er som regel ikke medtaget i deres fulde ordlyd. Servitutterne omhandler bl.a. forhold vedrørende husenes ydre, ombygninger, ejendommenes anvendelse, havearealernes benyttelse, hegnspligt, forsyningsledninger og påtaleret. Det må derfor tilrådes, at man læser servitutterne og evt. skaffer sig en kopi. Servitutterne for den enkelte ejendom findes i tingbogen på Københavns kommunes tinglysningskontor. Eksempel på servitutter for en ejendom Det følgende er et eksempel på formuleringen af servitutter for en ejendom i kvarteret taget fra det oprindelige skøde fra Til de enkelte punkter har bestyrelsen knyttet nogle uddybende kommentarer. De er anført i kursiv og signeret: /best. Det der står i parentes ( ) forekommer kun i nogle af skøderne. Prikker... betyder, at noget er udeladt. Understregning betyder, at det er skrevet med hånden og er forskelligt for de enkelte skøder. "På ejendommen lægges herved følgende servitutter: a. Grunden maa ikke yderligere bebygges, ejheller maa der foretages Til- eller Ombygninger, der forandrer Husets Ydre, eller overhovedet foretages Forandringer ved Huset, selv om Bygningskommissionen maatte tillade en saadan Ændring." 14

15 Dette er en meget strengt formuleret servitut, der har til formål at bevare kvarterets karakter og særpræg. Du kan godt få en byggetilladelse fra Københavns kommune, der tillader ændringer af husets ydre, men en byggetilladelse kan ikke sætte servitutten ud af kraft. Du rådes derfor til at kontakte bestyrelsens servitutudvalg, hvis du har planer om ændringer i husets ydre. En strikt overholdelse af denne servitut er i praksis umulig. På generalforsamlingen er der udstukket retningslinier for, hvilke servitutovertrædelser bestyrelsen skal påtale, og hvilke ændringer der kan accepteres. /best. "b. Saafremt Huset skulde nedbrænde, skal Køberen genopbygge dette paa samme Sted og i øvrigt efter de originale Tegninger." Denne servitut er en naturlig forlængelse af den ovenstående. Tegninger findes normalt hos Bygge- og Boligdirektoratet i Københavns kommune. Bestyrelsen har tegninger af enkelte af husene, og man kan få en kopi mod at betale omkostningerne. /best. "c. Det paahviler Køberen og senere Ejere at sørge for, at der ikke i Ejendommen drives Værtshushold, Vaskeri, Laanekontor eller Næringsdrift, der er forbunden med Vanære, eller som ved Støj eller ilde Lugt forulemper de omkringboende, at ikke nogen Art af Motor benyttes, saavelsom for, at der ikke holdes Svin, Fjerkræ, Duer, Kaniner eller lignende i Ejendommen, som overhovedet ej maa benyttes paa en saadan Maade, der efter Byggeforeningens Bestyrelses Skøn maa anses skadeligt for Sundheden." Det ikke er tilladt at holde høns og kaniner. Bestyrelsen har drøftet, hvilke dyr eller lignende" omfatter. Bestyrelsens holdning er, at det 15

16 er andre husdyr og ikke kæledyr som fx kat og hund. /best. "d. I 10 Aar, regnet fra dette Skødes Udstedelse, maa Huset ikke sælges til nogen, der i Forvejen er Ejer af eller har erholdt Besiddelses- og Erhvervsret over et af Byggeforeningens Huse." Denne servitut er forældet. Den blev indført for at hindre, at kvarteret blev købt af bolighajer. /best. "e. Brandgavlene mellem Ejendommen og Naboejendommene, som med en Halvdel staar paa hver Parcels Grund, skal bestandig tjene som fælles Gavl og maa ikke af nogen Ejer beskadiges eller nedrives, men skal bestandig holdes vedlige af Ejerne i Forening." Brandgavlene skal vedligeholdes af naboerne i fællesskab. Der er således ikke en nord-regel, som der er for hegnene. /best. "f. Københavns Belysningsvæsen er berettiget til paa Husets Gaardfacade at anbringe og lade forblive de for Ophængning af elektriske Ledninger nødvendige Stativer, Kroge, Rosetter mm. samt, hvor Opføring fra Jordledninger til Luftledning skal finde Sted, at føre Jordledninger fra den i Gaden værende Hovedledning ind til Husets Gavl og der lade anbringe et Jernrør og de Apparater, der er nødvendige for Opføringen af Ledningerne." Der er ikke længere el-ledninger etc. på husenes bagfacader. Elforsyningen sker de fleste steder gennem et kabel i kælderen. I enkelte huse er der ført et kabel ind fra vejen. /best. "g. Den foran Huset liggende (lille) Have er (Gadegrund og derfor ikke - 16

17 se ogsaa Maalebrevet-) indbefattet i det huset tillagte grundareal. (Den kan af Byggeforeningens Bestyrelse eller Magistraten, naarsomhelst uden Vederlag forlanges udlagt til Gade.) Erhververen er underkastet de vilkaar for Benyttelsen, som Byggeforeningens Bestyrelse til enhver Tid foreskriver; den maa, (saalænge den forbliver som Have ved Huset) kun beplantes med Blomster og Buske, hvilke Naboer og Byggeforeningens Bestyrelse kan forlange holdt i en Højde, der ikke overstiger Stueetagens Vinduers Brystningshøjde. Et Tremmeværkslysthus maa (saalænge Grunden benyttes som Have) anbringes ind mod Huset. Maalet maa ikke overstige 2 Meter i Kvadrat og Højden ikke Stueetagens Brystningshøjde." Reglen om, at haven hører til gadearealet, og dermed til foreningens fællesareal, gælder kun for husene i H. P. Ørums Gade, Engelstedsgade og F.F. Ulriks Gade. At målet ikke må overstige 2 meter i kvadrat betyder, at lysthusets udstrækning på ingen ledder må overskride afgrænsningen af et kvadrat med sidelængden 2 meter. /best. "h. Det paahviler Køberen i Forbindelse med de øvrige Husejere i...gade at vedligeholde denne - med den deri værende Kloak - til Midten af Gaden og i Forhold til Ejendommens Facadelængde, samt eventuelt at svare Brolægningsafgift m.v. Ligeledes paahviler det Køberen at renholde Gadestrækningen udfor Ejendommen til Midten af Gaden og at holde sig de for Gadeordenen gældende Regler efterrettelig." Den fælles vedligeholdelsespligt for veje, kloakker og vandrør er overtaget af Husejerforeningen. Vedligeholdelsen af hovedkloakken i gaderne er dog overtaget af Københavns kommune. Husejeren skal selv sørge for og betale vedligeholdelsen fra huset og hen til samlebrønden, dvs. den del af kloaknettet, der kun vedrører hans eget hus. Vedligeholdelsen af vejene betales gennem et vejbidrag (brolægningsafgift), 17

18 som betales af alle huse, der helt eller delvis har facade mod de private fællesveje. Vejbidraget opkræves af Husejerforeningen sammen med kontingentet. /best. "i. Ejendommen har fuld Hegnspligt i det nordlige Skel samt halv Hegnspligt i det vestlige Skel. Ejendommens Grænser er de ved Maalebrevet fastsatte." Husejeren skal i dette tilfælde vedligeholde hegn, som vender mod nord. Udgiften skal således ikke deles med naboen. Dette i modsætning til hegn mod vest, hvor udgiften deles ligeligt. /best. "k. Fra Hovedvandledningen i... gade er der gennem Gaardene til... ført en Stikledning ind gennem alle Gaardene i...gade... Denne Vandledning forsyner de nævnte 22 Ejendomme med Vand. Nøglen til den ved Indgangen til...gade nr... anbragte Stophane findes i...gade nr... hvis Ejer er pligtig at opbevare den. Bekostningen ved den fælles Vandlednings Istandsættelse o. lign. bæres af de 22 Ejendommes Ejere i Forening, ligesom ogsaa enhver Ejer af Ejendommen maa bære heraf flydende Ulemper. Retsanmærkning frafaldes om, at mulig ikke alle de ovennævnte Matr.nr. findes i Pantebogen." Dette er en beskrivelse af husets vandforsyning og en bestemmelse om at vandledningsnettet skal vedligeholdes i fællesskab. Som det er nævnt under pkt.h) er vedligeholdelsen af dette overtaget af Husejerforeningen. Bestyrelsen kan give oplysninger om rørføring, stophaner etc. Nøglen til stophanerne opbevares af bestyrelsen. /best. "l. De af Brandvæsenet paabudte Nødbroer maa ingensinde fjernes og vil være at vedligeholde af de 2 Ejere i Forening." 18

19 Nødbroerne kan fjernes, når lovpligtig brandsikring er udført. I givet fald skal man henvende sig til Københavns kommune for at få servitutten anulleret. /best. "m. Samtlige Ejere af Byggeforeningen tidligere tilhørende Huse i...gade udgør efter at have faaet Skøde, en Forening til Varetagelse af fælles Formål. Enhver Ejer af et Hus i....gade er kompetent til at fordre de forannævnte Servitutter opretholdte og til at paatale Overtrædelser, samt til at indtale de i Litra h og k omhandlede Udlæg, naar disses Nødvendighed godtgøres. Ligeledes er Bestyrelsen for Arbejdernes Byggeforening kompetent Sagsøger. Denne Paragraf læses som servitutstiftende." Servitutten bestemmer, at der skal være en forening til varetagelse af fælles formål, og at alle husejere er pligtige til at være medlem af Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret. Alle husejere og Husejerforeningens bestyrelse er berettiget til at påtale overtrædelser af servitutterne. En husejer kan således godt påtale en servitutovertrædelse, selvom den ikke er påtalt af bestyrelsen (jf. pkt.a). Som en tilføjelse er der nu indført tilslutningspligt til fjernvarmenettet i Københavns kommune. /best. Generelt om servitutternes overholdelse Ud fra et ønske om at bevare bebyggelsens særpræg og homogene karakter som en væsentlig kvalitet ved Lyngbyvejskvarteret har generalforsamlingen pålagt bestyrelsen at være aktiv vedr. servitutternes overholdelse. Uanset servitutternes ordlyd, som strengt taget ikke giver mulighed for nogen form for ændringer af bygningernes ydre, har generalforsamlin- 19

20 gen ment, at der kan foretages mindre ændringer for at gøre bygningernes anvendelse mere tidssvarende, såfremt ændringerne følger de krav til bebyggelsens ydre fremtræden, som fremgår af det følgende afsnit. Servitutovertrædelser forekommer desværre ofte på grund af ukendskab til servitutterne. Ændringer af husenes ydre bør ikke udføres uden forudgående henvendelse til bestyrelsen eller bestyrelsens servitutudvalg, som bl.a. kan være behjælpelig med at sikre, at påtænkte bygningsmæssige indgreb er i overensstemmelse med servitutterne og Husejerforeningens krav. Bestyrelsens administration af servitutterne Sager vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden varetages stort set kun af bestyrelsen, selvom de enkelte husejere også er påtaleberettigede i servitutsager. Det bliver derfor den til enhver tid siddende bestyrelses ansvar at vurdere, om påtænkte eller udførte ændringer følger gældende regler for kvarteret. Det skal pointeres, at bestyrelsen ikke har kompetence til at udtale sig om, hvorvidt bygningsmæssige ændringer er i overensstemmelse med den gældende bygningslovgivning. Bestyrelsens arbejde med disse sager tager udgangspunkt i servitutterne, generalforsamlingens beslutninger og den praksis, der udspringer af tidligere afgørelser. Det sidste sikrer, at der bliver kontinuitet i sagernes behandling. Kravene til bebyggelsens ydre fremtræden fremgår af det følgende afsnit. Det grundlæggende krav, at bebyggelsens helhedspræg og arkitektoniske kvaliteter skal bevares, indebærer også, at vedligeholdelsen af bygninger, hegn, haver og gader skal have en rimelig standard. 20

21 KRAV TIL BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN KRAV TIL BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Selvom servitutterne ikke tillader nogen form for forandringer af bebyggelsens udseende, har nye tiders ændrede udnyttelse af husene bevirket, at visse ændringer accepteres af Husejerforeningen, såfremt det ikke går ud over helhedsindtrykket. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at bebyggelsen er karakteriseret som bevaringsværdig i kommuneplanen. I dette afsnit er Husejerforeningens krav til bebyggelsens ydre fremtræden specificeret med beskrivelser af, hvad der må ændres, og hvilke regler der skal følges ved udskiftning og ændringer. Går man med planer om udvendige ændringer, må det tilrådes at kontakte bestyrelsen, inden man går i gang, for at undgå misforståelser og fejl. De fleste bygningsmæssige ændringer kan ikke foretages uden en kommunal byggetilladelse, men man skal være opmærksom på, at en byggetilladelse ikke i sig selv giver grønt lys for at gå i gang, idet servitutbestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden står over en byggetilladelse, der som oftest blot omhandler de tekniske krav. Murværk, tag Murværk udføres med sten magen til de oprindelige, hvad angår form, farve, materiale og overfladekarakter. Murværket må ikke males. Murede stik over vinduer og døre, de gennemgående murstensbånd, samt indmurede friser, medaljoner o.l. skal bevares. Murbånd Muret stik 21

22 Sokler pudses og skal stå ubehandlet med grå overflade eller være malet/tjæret sorte. Brandkamme opmures med sten magen til de oprindelige, hvad angår form, farve, materiale og overfladekarakter. Afdækningsstenene på brandkammene er ligesom tagstenene ikke almindelige. Ved udskiftning af afdækningssten skal der anvendes sten, hvis form, farve, materiale og overfladekarakter svarer til de oprindelige. For nogle år siden, da de oprindelige afdækningssten ikke kunne fås længere, indgik Husejerforeningen en aftale med Hans A. Petersens teglværk i Broager om at iværksætte en produktion. Ved denne bogs udgivelse blev stenene forhandlet af byggemarkedet i Omøgade. Ventilationskanaler fra køkken og bad føres samlet til det fri via opmurede skorstenslignende opbygninger. Opbygningerne kan over tagfladen være udført af teglsten eller af betonelementer. Opbygninger af teglsten må ikke fjernes. De skal opmures med sten magen til de oprindelige, hvad angår form, farve, materiale og overfladekarakter. Fritstående opbygninger udført af betonelementer må nedtages. Skorstene må ikke nedtages. De skal opmures med sten magen til de oprindelige, hvad angår form, farve, materiale og overfladekarakter. Tagstenene er karakteristiske for kvarteret. Det er flade dobbeltfalsede sten. Nye tagsten og rygningssten skal være magen til de oprindelige, hvad angår form, farve, materiale og overfladekarakter. Udluftning af tag skal udføres, så tagfladen fremstår som en harmonisk helhed. Vinduer og døre Støbejernsvinduer i taget kan udskiftes med ovenlysvinduer, der flugter med tagfladen. De udføres som vippe- eller tophængte vinduer, 22

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 5 maj 2003 tirsdag d 20 maj 2003 kl 19 30 i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø DAGSORDEN: 1 Valg af dirigent 2

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø

GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Til Husejeren 27. marts 2015 Bestyrelsen indkalder til GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 8. maj 2008 kl. 19.30. i selskabslokalet, Københavns Tekniske Gymnasium, Jagtvej 163. Bemærk mødestedet!

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 8. maj 2008 kl. 19.30. i selskabslokalet, Københavns Tekniske Gymnasium, Jagtvej 163. Bemærk mødestedet! Til husejeren 23. april 2008 Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 8. maj 2008 kl. 19.30 i selskabslokalet, Københavns Tekniske Gymnasium, Jagtvej 163 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juni 2002 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005 Vedtægter for grundejerforeningen Boeslum Plantage. 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Boeslum Plantage. Dens hjemsted er Boeslum, 8400 Ebeltoft. 2. Formål. Foreningen formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

KAPLEVEJENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER

KAPLEVEJENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER KAPLEVEJENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER November 2002 1 Foreningens navn er Kaplevejens Grundejerforening. Dens hjemsted er Kaplevej, Virum. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR

VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR 1 Selskabets navn er, Fuur stk. 2 Den geografiske afgrænsning for selskabets område svarer til afgrænsningen for Sundsøre Kommunes lokalplan nr. 23.1, samt

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Nuværende tekst Ny tekst Bemærkninger LOVE for grundejerforeningen SØNDERHOLM LOVE For Grundejerforeningen SØNDERHOLM Stiftet i 1950 Seneste

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen. Skibsbyggervej / Styrmandsvej. Revideret april 2013

LOVE. for. Grundejerforeningen. Skibsbyggervej / Styrmandsvej. Revideret april 2013 LOVE for Skibsbyggervej / Styrmandsvej Revideret april 2013 1. Foreningens formål er at forestå og vedligeholde de under foreningens område hørende private veje, stier og forsyningsledninger samt varetage

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN.

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 20-10-99 Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 1. Foreningens navn Foreningens navn er : GRUNDEJERFORENINGEN LYSTGÅRDSPARKEN. 2. Foreningens lokalområde Foreningen består af området Lystgårdsparken

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde A. Foreningens navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen. - 1 - VEDTÆGTER for Gl. Toftegaards Grundejerforening 1. Foreningens navn er Gl. Toftegaards Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19:00) Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 København Ø

GENERALFORSAMLING Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19:00) Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 København Ø Til Husejeren 2. maj 2014 Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19:00) Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 København Ø 1.

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II April 2015 Indhold Husorden for... 2 Overholdelse... 2 Bebyggelsens udseende... 2 Fællesarealer... 2 Deltagelse i foreningens fælles arbejde og fælles arbejdsdage... 3 Bilvask... 3 Støj... 3 Husdyr...

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere