HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret

2 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet til. Håndbog for Husejere udkommer derfor i en revideret tredie udgave med nye afsnit og illustrationer. Kravene til bebyggelsens ydre fremtræden i forbindelse med udskiftning eller ændringer er vedtaget på en generalforsamling den 20. maj Bogen indeholder oplysninger af praktisk og historisk art, som Husejerforeningens medlemmer kan have glæde af. Hvad angår adresser og telefonnumre på bestyrelsen og de mest benyttede offentlige institutioner henvises til de ajourførte oversigter, der uddeles hvert år sammen med referatet fra generalforsamlingen. Håndbogen udleveres til alle husejere. Ekstra eksemplarer kan købes hos kassereren. Vi håber, at bogen giver svar på mange af de spørgsmål, man kan have som husejer, men er man i tvivl, kan man altid henvende sig til bestyrelsen. Det bør man også gøre, hvis man går med planer om bygningsmæssige ændringer, der vil influere på husenes ydre fremtræden. Med venlig hilsen Bestyrelsen Håndbog for Husejere 1. udgave udgave udgave 2004 Udgivet af Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret ved bestyrelsen Forsideillustration og lay-out: Jens Bjarnø Tryk: Jespersen Offset aps ISBN

3 Indhold KORT OVER KVARTERET 4 HUSEJERFORENINGEN 5 Hvad er Husejerforeningen? 5 Hvordan fungerer medlemsskabet? 5 Husejernes pligter 6 Godt naboskab 6 Foreningens vedtægter 8 Bestyrelsens arbejde 13 Voldgiftsmænd 13 SERVITUTTER 14 Hvad er servitutter, og hvor findes de? 14 Eksempel på servitutter for en ejendom 14 Generelt om servitutternes overholdelse 19 Bestyrelsens administration af servitutterne 20 KRAV TIL BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 21 Murværk, tag 21 Vinduer og døre 22 Altaner, baldakiner 27 Andre bygningsdele 27 Hjørneejendomme 29 Haver, fortove og veje 30 OPBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE 31 Bygningsreglement, servitutter 31 Tagkonstruktion 32 Tagbeklædning 33 Rygningssten 33 Brandkam 34 Skorsten 35 Udluftninger 35 Tagrender 36 Nedløbsrør 36 Skotrender 36 Brandaltan, brandsikring 37 Murværk 38 Sokkel 38 Altaner 39 Baldakiner 39 Yderdøre 39 Vinduer 40 Etageadskillelser 41 Planer og snit 1: Vand 45 Gas 46 Elektricitet 46 Fjernvarme 46 Afløb og kloakker 48 Kabel-tv/radio, antenner 50 KVARTERETS VEJE 51 Vejenes status 51 Vedligeholdelse 51 Parkering 52 Renholdelse 52 FORSIKRINGER 53 Ansvar, brand, svamp 53 PRAKTISKE OPLYSNINGER 54 Renovation 54 Udlån af stiger 54 Udlån af splitter 55 Udlån af vandtrykmåler 55 Indbrud 55 Kæledyr, vilde dyr 55 Litteratur, myndigheder, links 57 BEBOERFORENINGEN ULRIK 59 Fælleshuset 59 Aktiviteter 59 HISTORIE 60 Arbejdernes Byggeforening 60 Husejerforeningen 62 Kvarteret 62 Gadernes navne 63 Anekdoter fra kvarteret 65 3

4 KORT OVER KVARTERET Kortet viser kvarterets oprindelige udseende og er udarbejdet i 1940 efter arkitekt Christen Larsens tegninger. Bl.a. ses de forhaver mod Lyngbyvejen, der blev sløjfet ved vejens udvidelse. KORT OVER KVARTERET 4

5 HUSEJERFORENINGEN Hvad er Husejerforeningen? HUSEJERFORENINGEN Husejerforeningen udgøres af samtlige ejere af husene i Lyngbyvejskvarteret. Husejerforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert hus kan være repræsenteret med én stemme. Husejerforeningen varetager de fælles forpligtelser, som er pålagt husejerne. Det er fx vedligeholdelsen af de fælles veje og kloakker. Foreningen kan derfor ikke nedlægges. Desuden påtager foreningen sig opgaver, der kræver fælles optræden eller giver bedre vilkår for husejerne ved fælles optræden. Af større opgaver, som Husejerforeningen har arbejdet med, kan nævnes: Omklassificering af kvarterets interne veje til stilleveje, samlet aftale om husejerforsikringer, indføring af kabel-tv, fastlæggelse af krav til husenes ydre, indføring af fjernvarme, indføring af legegadeområder, samt udarbejdelse af Håndbog for Husejere. Der har desuden været arbejdet med at få lukket F.F.Ulriks Gade mod Lyngbyvejen, men dette projekt har indtil nu ikke kunnet gennemføres. Sidst men ikke mindst udføres et løbende arbejde med at bevare bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg, som af både husejere og offentlige myndigheder anses for at være en væsentlig kvalitet ved kvarteret. Hvordan fungerer medlemsskabet? Medlemsskabet af Husejerforeningen er obligatorisk og tinglyst på den enkelte ejendom. Som medlem har man via generalforsamlingen indflydelse på alle spørgsmål af fælles interesse for foreningen. Det kan fx dreje sig om indretning af gadearealer, servitutspørgsmål eller foreningens økonomi. På den årlige generalforsamling kan man fremsætte forslag til opgaver, som man ønsker foreningen skal tage sig af. 5

6 Husejernes pligter Som husejer har man pligt til at renholde den del af fortov, rendesten og gade, der støder op til ens ejendom, ud til midten af gaden. Husejeren har desuden ansvar for, at fortov og gade ryddes for sne og is om vinteren, at rendesten og fortov holdes fri for vækster, som ødelægger asfalten, og at havens planter beskæres, så de ikke er til gene for fodgængere. Ejere af hjørnehuse har ansvar for fortov og gade udfor begge sider af ejendommen. Ejere af ejendomme, der vender ud til kommunale veje, har ikke ansvar for disse vejes renholdelse og rydning. Det har kommunen. Brandgavle der er fælles for to ejendomme, vedligeholdes af ejendommenes ejere i forening. Husejernes pligt til vedligeholdelse af fælles arealer, herunder gader og fortove, samt den fælles del af kloaknettet og forsyningsledningerne varetages af Husejerforeningen ved bestyrelsen. Den del af kloaknettet og forsyningsledningerne, der ikke er fælles, vedligeholdes af den enkelte husejer. Se nærmere herom i afsnittet om servitutter. Godt naboskab Den form for bebyggelse, som Lyngbyvejskvarteret repræsenterer, har mange kvaliteter, bl.a. fordi den tætte bebyggelse giver gode muligheder for social aktivitet og menneskelig kontakt blandt både børn og voksne. Men den tætte bebyggelse gør det samtidig nødvendigt, at beboerne på flere områder tager hensyn til hinanden, hvilket man med den rette indstilling kan opfatte som endnu en kvalitet ved kvarteret. For at kunne medvirke til et godt naboskab bør man huske på: - at alle lyde kastes rundt mellem husene (især i gårdrummene), så det nærmest virker som om, de bliver forstærket. Undgå derfor at spille høj musik udendørs eller for åbne vinduer, især om sommeren hvor andre også har åbne vinduer eller ønsker at sidde ude og nyde haven i 6

7 fred og ro. Undgå også at arbejde udendørs med larmende maskiner uden for normal arbejdstid. Vis hensyn og arbejd indendørs med vinduer og døre lukkede. - at lydisolationen mellem husene ikke er optimal. Det er en god ide at orientere sine naboer, når man planlægger at holde en fest, hvis støjniveauet forventes at blive over det normale. - at det ikke er alle, der synes, det er yndigt at have din kat eller hund rendende rundt, og slet ikke hvis dyrene skider på fortovet eller i en køkkenhave. Sørg for at have hunden i snor og fjerne dens efterladenskaber og lær din kat kun at skide i en bakke med kattegrus. - at større vækster kan være smukke, men også være til stor gene, hvis de kaster skygge hos andre, eller hvis nogen får dem i hovedet, når de går på fortovet. Beskær dine buske og træer, hvis de er til ulempe for nogen. Spørg din nabo. - at indbrud og hærværk sker, når ingen er opmærksomme. Få en aftale med dine naboer om, at I holder øje med hinandens huse, når nogen er væk i en længere periode. Anskaf evt. politiets materiale om Nabohjælp. - at fortov og gade ikke er beregnet til opbevaring af affald, storskrald eller gamle byggematerialer. Anbring det i din have eller gård og sæt det tidligst ud på gaden dagen før, det skal afhentes. - at biler og trailere hører til på gaden. Undgå at parkere biler og andre køretøjer på fortovet, hvor de kan være til stor gene især for dårligt gående og fodgængere med barnevogne. 7

8 Foreningens vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen De kan være ændret efter håndbogens trykning. 1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som husejere, blandt andet ved: a) at afholde udgifter til reparation og vedligeholdelse af fælles vand-, gas- og kloakledninger samt tilhørende brønde. Vand- og gasledninger er fælles indtil stophanen i den enkelte ejendom. b) at afholde udgifter til istandsættelse af den elektriske indføring i husene, så den er i overensstemmelse med gældende bestemmelser. c) at afholde udgifter til vedligeholdelse og ændring af de private gader, fortove og rendestene. d) at anskaffe og vedligeholde stiger, der udlånes gratis til medlemmerne. e) at sørge for, at servitutterne overholdes. f) at påtage sig opgaver, der kræver fælles optræden, eller hvor der ved fælles optræden kan opnås bedre vilkår for det enkelte medlem. 2 Enhver ejer af de af Arbejdernes Byggeforening i Lyngbyvejskvarteret opførte huse er ifølge skøderne medlem af foreningen. 3 Nye husejere skal henvende sig til formanden eller kassereren. 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der vælges en formand, næstformand, kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere vælges 2 revisorer og 1 suppleant samt 3 voldgiftsmænd. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år. Ved generalforsamlingen i ulige år vælges formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. I lige år vælges næstformand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor. Suppleanter og voldgiftsmænd vælges for 1 år ad gangen. 8

9 De ovennævnte tillidsposter kan kun bestrides af personer, der har fast bopæl i kvarteret, og som er medlemmer af foreningen. Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg. 5 Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Står stemmerne ved en afstemning lige, er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Referater af bestyrelsens forhandlinger samles i foreningens forhandlingsprotokol, som fremlægges til gennemsyn på foreningens generalforsamling. 6 Bestyrelsen indgår aftaler på foreningens vegne og tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen skal dog i tilfælde af, at det drejer sig om større udgifter, først indhente generalforsamlingens godkendelse. Ligeledes kan bestyrelsen ikke uden generalforsamlingens godkendelse foretage de i 1c nævnte ændringer. 7 Voldgiftsmændene medvirker på foreningens vegne ved løsning af tvister mellem foreningens medlemmer. 8 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer. Revisorernes eventuelle bemærkninger skal omgående meddeles bestyrelsen og påføres regnskabet. 9

10 Kassereren er pligtig til at fremlægge regnskab så ofte, bestyrelsen eller revisorerne forlanger det. 9 Til afholdelse af foreningens udgifter, bortset fra de i 1c nævnte, opkræves et kontingent fra samtlige huse. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. 10 Til afholdelse af de i 1c nævnte udgifter opkræves et vejbidrag fra hvert hus, som helt eller delvis har facade mod foreningens private fællesveje. Bidragets størrelse, som er ens for de ovenfor nævnte huse, fastsættes på den ordinære generalforsamling. 11 Kontingent mv. opkræves senest den 20. februar. Hver udgiftspost skal angives særskilt. Er beløbet ikke betalt senest den 31. marts, pålægges en bøde, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningen af bøden sker i forbindelse med udsendelse af en skriftlig påmindelse. Bringes betalingsforholdet ikke i orden senest 14 dage efter påmindelsens afsendelse, inddrives det skyldige beløb og den i stk.2 nævnte bøde ved retslig inkasso. 12 Foreningens regnskab føres af kassereren i to afdelinger: administrationskontoen og vejkontoen. Alle indtægter indgår til administrationskontoen med undtagelse af de i l0 nævnte, der indgår i vejkontoen. Alle ind- og udbetalinger skal foregå ved kassereren, der skal føre en daglig kassebog. Indtægter og udgifter samles i hensigtsmæssige poster i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Alle udgiftsposter skal 10

11 vedlægges bilag. Den kontante kassebeholdning, indestående på foreningens girokonti samt checkkontoen (som kassereren er berettiget til at disponere over alene) må kun kortvarigt (dvs. max. 3 uger) overstige kr. Foreningens øvrige midler skal indsættes på særlige bank- eller sparekassekonti, hvorpå kun kan hæves af formand og kasserer i forening. 13 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden 1. marts. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned og indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når mindst 40 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelse sker også her med 8 dages varsel. Mindst 3/4 af de medlemmer, som forlanger en ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal personligt komme til stede for at denne har gyldighed. 14 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er kun medlemmer, som har betalt kontingent for indeværende år. Hvert hus har 1 stemme og kan medbringe 1 fuldmagt. Ved afstemning om de private fællesveje, jf. 1c, 6 stk.2, 2.pkt. samt 10, er det kun de implicerede huse, jf. 10 stk.1, der har stemmeret. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed. Ændring af vedtægterne kræver dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær general- 11

12 forsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling. Referat af generalforsamlingen udarbejdes på bestyrelsens foranledning og underskrives af dirigenten og formanden. Referatet indføjes i forhandlingsprotokollen. 15 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde. Almindeligvis foregår afstemningerne ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten eller 10 medlemmer forlanger det. Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves), er dette forkastet. 16 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og godkendelse heraf 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget 7. Fastsættelse af vejbidrag 8. Fastsættelse af kontingent og bøder 9. Fastsættelse af honorarer til tillidsmænd 10. Valg af tillidsmænd 11. Eventuelt 17 Ifølge skødets bestemmelser kan foreningen ikke opløses. 12

13 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen administrerer foreningen efter de retningslinier, som vedtægterne og generalforsamlingen udstikker. Bestyrelsens sammensætning fremgår af vedtægterne. Der afholdes bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden. De forskellige typer arbejdsopgaver varetages af en række underudvalg under bestyrelsen. Hvert underudvalg har en kontaktperson, som man kan henvende sig til. Efter den årlige ordinære generalforsamling udsendes sammen med referatet en oversigt over bestyrelsens medlemmer, kontaktpersoner og andre nyttige oplysninger. Bestyrelsen varetager bl.a. udlån af fælles redskaber og sørger for vedligeholdelse af veje og fælles forsyningsledninger. Generalforsamlingen har pålagt bestyrelsen at være aktiv omkring servitutternes overholdelse, så det er også en del af bestyrelsens arbejde at være opmærksom på og gribe ind overfor servitutstridige ændringer af husene. Voldgiftsmænd På generalforsamlingen vælges tre voldgiftsmænd, som kan inddrages i og medvirke til løsning af konflikter mellem husejerne. Det kan være uenigheder om hegn, beplantning, eller vedligeholdelse af fælles bygningsdele (fx brandkamme). 13

14 SERVITUTTER Hvad er servitutter, og hvor findes de? SERVITUTTER Servitutter er en række bestemmelser, som er tinglyst på den enkelte ejendom. De har således retslig gyldighed og bør kendes af enhver husejer. Der kan være forskel på servitutterne fra ejendom til ejendom, ligesom der kan være særlige behæftelser på enkelte ejendomme. I skødet er der henvist til servitutterne, men de er som regel ikke medtaget i deres fulde ordlyd. Servitutterne omhandler bl.a. forhold vedrørende husenes ydre, ombygninger, ejendommenes anvendelse, havearealernes benyttelse, hegnspligt, forsyningsledninger og påtaleret. Det må derfor tilrådes, at man læser servitutterne og evt. skaffer sig en kopi. Servitutterne for den enkelte ejendom findes i tingbogen på Københavns kommunes tinglysningskontor. Eksempel på servitutter for en ejendom Det følgende er et eksempel på formuleringen af servitutter for en ejendom i kvarteret taget fra det oprindelige skøde fra Til de enkelte punkter har bestyrelsen knyttet nogle uddybende kommentarer. De er anført i kursiv og signeret: /best. Det der står i parentes ( ) forekommer kun i nogle af skøderne. Prikker... betyder, at noget er udeladt. Understregning betyder, at det er skrevet med hånden og er forskelligt for de enkelte skøder. "På ejendommen lægges herved følgende servitutter: a. Grunden maa ikke yderligere bebygges, ejheller maa der foretages Til- eller Ombygninger, der forandrer Husets Ydre, eller overhovedet foretages Forandringer ved Huset, selv om Bygningskommissionen maatte tillade en saadan Ændring." 14

15 Dette er en meget strengt formuleret servitut, der har til formål at bevare kvarterets karakter og særpræg. Du kan godt få en byggetilladelse fra Københavns kommune, der tillader ændringer af husets ydre, men en byggetilladelse kan ikke sætte servitutten ud af kraft. Du rådes derfor til at kontakte bestyrelsens servitutudvalg, hvis du har planer om ændringer i husets ydre. En strikt overholdelse af denne servitut er i praksis umulig. På generalforsamlingen er der udstukket retningslinier for, hvilke servitutovertrædelser bestyrelsen skal påtale, og hvilke ændringer der kan accepteres. /best. "b. Saafremt Huset skulde nedbrænde, skal Køberen genopbygge dette paa samme Sted og i øvrigt efter de originale Tegninger." Denne servitut er en naturlig forlængelse af den ovenstående. Tegninger findes normalt hos Bygge- og Boligdirektoratet i Københavns kommune. Bestyrelsen har tegninger af enkelte af husene, og man kan få en kopi mod at betale omkostningerne. /best. "c. Det paahviler Køberen og senere Ejere at sørge for, at der ikke i Ejendommen drives Værtshushold, Vaskeri, Laanekontor eller Næringsdrift, der er forbunden med Vanære, eller som ved Støj eller ilde Lugt forulemper de omkringboende, at ikke nogen Art af Motor benyttes, saavelsom for, at der ikke holdes Svin, Fjerkræ, Duer, Kaniner eller lignende i Ejendommen, som overhovedet ej maa benyttes paa en saadan Maade, der efter Byggeforeningens Bestyrelses Skøn maa anses skadeligt for Sundheden." Det ikke er tilladt at holde høns og kaniner. Bestyrelsen har drøftet, hvilke dyr eller lignende" omfatter. Bestyrelsens holdning er, at det 15

16 er andre husdyr og ikke kæledyr som fx kat og hund. /best. "d. I 10 Aar, regnet fra dette Skødes Udstedelse, maa Huset ikke sælges til nogen, der i Forvejen er Ejer af eller har erholdt Besiddelses- og Erhvervsret over et af Byggeforeningens Huse." Denne servitut er forældet. Den blev indført for at hindre, at kvarteret blev købt af bolighajer. /best. "e. Brandgavlene mellem Ejendommen og Naboejendommene, som med en Halvdel staar paa hver Parcels Grund, skal bestandig tjene som fælles Gavl og maa ikke af nogen Ejer beskadiges eller nedrives, men skal bestandig holdes vedlige af Ejerne i Forening." Brandgavlene skal vedligeholdes af naboerne i fællesskab. Der er således ikke en nord-regel, som der er for hegnene. /best. "f. Københavns Belysningsvæsen er berettiget til paa Husets Gaardfacade at anbringe og lade forblive de for Ophængning af elektriske Ledninger nødvendige Stativer, Kroge, Rosetter mm. samt, hvor Opføring fra Jordledninger til Luftledning skal finde Sted, at føre Jordledninger fra den i Gaden værende Hovedledning ind til Husets Gavl og der lade anbringe et Jernrør og de Apparater, der er nødvendige for Opføringen af Ledningerne." Der er ikke længere el-ledninger etc. på husenes bagfacader. Elforsyningen sker de fleste steder gennem et kabel i kælderen. I enkelte huse er der ført et kabel ind fra vejen. /best. "g. Den foran Huset liggende (lille) Have er (Gadegrund og derfor ikke - 16

17 se ogsaa Maalebrevet-) indbefattet i det huset tillagte grundareal. (Den kan af Byggeforeningens Bestyrelse eller Magistraten, naarsomhelst uden Vederlag forlanges udlagt til Gade.) Erhververen er underkastet de vilkaar for Benyttelsen, som Byggeforeningens Bestyrelse til enhver Tid foreskriver; den maa, (saalænge den forbliver som Have ved Huset) kun beplantes med Blomster og Buske, hvilke Naboer og Byggeforeningens Bestyrelse kan forlange holdt i en Højde, der ikke overstiger Stueetagens Vinduers Brystningshøjde. Et Tremmeværkslysthus maa (saalænge Grunden benyttes som Have) anbringes ind mod Huset. Maalet maa ikke overstige 2 Meter i Kvadrat og Højden ikke Stueetagens Brystningshøjde." Reglen om, at haven hører til gadearealet, og dermed til foreningens fællesareal, gælder kun for husene i H. P. Ørums Gade, Engelstedsgade og F.F. Ulriks Gade. At målet ikke må overstige 2 meter i kvadrat betyder, at lysthusets udstrækning på ingen ledder må overskride afgrænsningen af et kvadrat med sidelængden 2 meter. /best. "h. Det paahviler Køberen i Forbindelse med de øvrige Husejere i...gade at vedligeholde denne - med den deri værende Kloak - til Midten af Gaden og i Forhold til Ejendommens Facadelængde, samt eventuelt at svare Brolægningsafgift m.v. Ligeledes paahviler det Køberen at renholde Gadestrækningen udfor Ejendommen til Midten af Gaden og at holde sig de for Gadeordenen gældende Regler efterrettelig." Den fælles vedligeholdelsespligt for veje, kloakker og vandrør er overtaget af Husejerforeningen. Vedligeholdelsen af hovedkloakken i gaderne er dog overtaget af Københavns kommune. Husejeren skal selv sørge for og betale vedligeholdelsen fra huset og hen til samlebrønden, dvs. den del af kloaknettet, der kun vedrører hans eget hus. Vedligeholdelsen af vejene betales gennem et vejbidrag (brolægningsafgift), 17

18 som betales af alle huse, der helt eller delvis har facade mod de private fællesveje. Vejbidraget opkræves af Husejerforeningen sammen med kontingentet. /best. "i. Ejendommen har fuld Hegnspligt i det nordlige Skel samt halv Hegnspligt i det vestlige Skel. Ejendommens Grænser er de ved Maalebrevet fastsatte." Husejeren skal i dette tilfælde vedligeholde hegn, som vender mod nord. Udgiften skal således ikke deles med naboen. Dette i modsætning til hegn mod vest, hvor udgiften deles ligeligt. /best. "k. Fra Hovedvandledningen i... gade er der gennem Gaardene til... ført en Stikledning ind gennem alle Gaardene i...gade... Denne Vandledning forsyner de nævnte 22 Ejendomme med Vand. Nøglen til den ved Indgangen til...gade nr... anbragte Stophane findes i...gade nr... hvis Ejer er pligtig at opbevare den. Bekostningen ved den fælles Vandlednings Istandsættelse o. lign. bæres af de 22 Ejendommes Ejere i Forening, ligesom ogsaa enhver Ejer af Ejendommen maa bære heraf flydende Ulemper. Retsanmærkning frafaldes om, at mulig ikke alle de ovennævnte Matr.nr. findes i Pantebogen." Dette er en beskrivelse af husets vandforsyning og en bestemmelse om at vandledningsnettet skal vedligeholdes i fællesskab. Som det er nævnt under pkt.h) er vedligeholdelsen af dette overtaget af Husejerforeningen. Bestyrelsen kan give oplysninger om rørføring, stophaner etc. Nøglen til stophanerne opbevares af bestyrelsen. /best. "l. De af Brandvæsenet paabudte Nødbroer maa ingensinde fjernes og vil være at vedligeholde af de 2 Ejere i Forening." 18

19 Nødbroerne kan fjernes, når lovpligtig brandsikring er udført. I givet fald skal man henvende sig til Københavns kommune for at få servitutten anulleret. /best. "m. Samtlige Ejere af Byggeforeningen tidligere tilhørende Huse i...gade udgør efter at have faaet Skøde, en Forening til Varetagelse af fælles Formål. Enhver Ejer af et Hus i....gade er kompetent til at fordre de forannævnte Servitutter opretholdte og til at paatale Overtrædelser, samt til at indtale de i Litra h og k omhandlede Udlæg, naar disses Nødvendighed godtgøres. Ligeledes er Bestyrelsen for Arbejdernes Byggeforening kompetent Sagsøger. Denne Paragraf læses som servitutstiftende." Servitutten bestemmer, at der skal være en forening til varetagelse af fælles formål, og at alle husejere er pligtige til at være medlem af Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret. Alle husejere og Husejerforeningens bestyrelse er berettiget til at påtale overtrædelser af servitutterne. En husejer kan således godt påtale en servitutovertrædelse, selvom den ikke er påtalt af bestyrelsen (jf. pkt.a). Som en tilføjelse er der nu indført tilslutningspligt til fjernvarmenettet i Københavns kommune. /best. Generelt om servitutternes overholdelse Ud fra et ønske om at bevare bebyggelsens særpræg og homogene karakter som en væsentlig kvalitet ved Lyngbyvejskvarteret har generalforsamlingen pålagt bestyrelsen at være aktiv vedr. servitutternes overholdelse. Uanset servitutternes ordlyd, som strengt taget ikke giver mulighed for nogen form for ændringer af bygningernes ydre, har generalforsamlin- 19

20 gen ment, at der kan foretages mindre ændringer for at gøre bygningernes anvendelse mere tidssvarende, såfremt ændringerne følger de krav til bebyggelsens ydre fremtræden, som fremgår af det følgende afsnit. Servitutovertrædelser forekommer desværre ofte på grund af ukendskab til servitutterne. Ændringer af husenes ydre bør ikke udføres uden forudgående henvendelse til bestyrelsen eller bestyrelsens servitutudvalg, som bl.a. kan være behjælpelig med at sikre, at påtænkte bygningsmæssige indgreb er i overensstemmelse med servitutterne og Husejerforeningens krav. Bestyrelsens administration af servitutterne Sager vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden varetages stort set kun af bestyrelsen, selvom de enkelte husejere også er påtaleberettigede i servitutsager. Det bliver derfor den til enhver tid siddende bestyrelses ansvar at vurdere, om påtænkte eller udførte ændringer følger gældende regler for kvarteret. Det skal pointeres, at bestyrelsen ikke har kompetence til at udtale sig om, hvorvidt bygningsmæssige ændringer er i overensstemmelse med den gældende bygningslovgivning. Bestyrelsens arbejde med disse sager tager udgangspunkt i servitutterne, generalforsamlingens beslutninger og den praksis, der udspringer af tidligere afgørelser. Det sidste sikrer, at der bliver kontinuitet i sagernes behandling. Kravene til bebyggelsens ydre fremtræden fremgår af det følgende afsnit. Det grundlæggende krav, at bebyggelsens helhedspræg og arkitektoniske kvaliteter skal bevares, indebærer også, at vedligeholdelsen af bygninger, hegn, haver og gader skal have en rimelig standard. 20

21 KRAV TIL BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN KRAV TIL BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Selvom servitutterne ikke tillader nogen form for forandringer af bebyggelsens udseende, har nye tiders ændrede udnyttelse af husene bevirket, at visse ændringer accepteres af Husejerforeningen, såfremt det ikke går ud over helhedsindtrykket. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at bebyggelsen er karakteriseret som bevaringsværdig i kommuneplanen. I dette afsnit er Husejerforeningens krav til bebyggelsens ydre fremtræden specificeret med beskrivelser af, hvad der må ændres, og hvilke regler der skal følges ved udskiftning og ændringer. Går man med planer om udvendige ændringer, må det tilrådes at kontakte bestyrelsen, inden man går i gang, for at undgå misforståelser og fejl. De fleste bygningsmæssige ændringer kan ikke foretages uden en kommunal byggetilladelse, men man skal være opmærksom på, at en byggetilladelse ikke i sig selv giver grønt lys for at gå i gang, idet servitutbestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden står over en byggetilladelse, der som oftest blot omhandler de tekniske krav. Murværk, tag Murværk udføres med sten magen til de oprindelige, hvad angår form, farve, materiale og overfladekarakter. Murværket må ikke males. Murede stik over vinduer og døre, de gennemgående murstensbånd, samt indmurede friser, medaljoner o.l. skal bevares. Murbånd Muret stik 21

22 Sokler pudses og skal stå ubehandlet med grå overflade eller være malet/tjæret sorte. Brandkamme opmures med sten magen til de oprindelige, hvad angår form, farve, materiale og overfladekarakter. Afdækningsstenene på brandkammene er ligesom tagstenene ikke almindelige. Ved udskiftning af afdækningssten skal der anvendes sten, hvis form, farve, materiale og overfladekarakter svarer til de oprindelige. For nogle år siden, da de oprindelige afdækningssten ikke kunne fås længere, indgik Husejerforeningen en aftale med Hans A. Petersens teglværk i Broager om at iværksætte en produktion. Ved denne bogs udgivelse blev stenene forhandlet af byggemarkedet i Omøgade. Ventilationskanaler fra køkken og bad føres samlet til det fri via opmurede skorstenslignende opbygninger. Opbygningerne kan over tagfladen være udført af teglsten eller af betonelementer. Opbygninger af teglsten må ikke fjernes. De skal opmures med sten magen til de oprindelige, hvad angår form, farve, materiale og overfladekarakter. Fritstående opbygninger udført af betonelementer må nedtages. Skorstene må ikke nedtages. De skal opmures med sten magen til de oprindelige, hvad angår form, farve, materiale og overfladekarakter. Tagstenene er karakteristiske for kvarteret. Det er flade dobbeltfalsede sten. Nye tagsten og rygningssten skal være magen til de oprindelige, hvad angår form, farve, materiale og overfladekarakter. Udluftning af tag skal udføres, så tagfladen fremstår som en harmonisk helhed. Vinduer og døre Støbejernsvinduer i taget kan udskiftes med ovenlysvinduer, der flugter med tagfladen. De udføres som vippe- eller tophængte vinduer, 22

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1 Vedtægter og ordensforskrifter for GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 2: Formål Foreningens

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Love for Grundejerforeningen Strandlyst

Love for Grundejerforeningen Strandlyst Love for Grundejerforeningen Strandlyst NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Strandlyst. Dens hjemsted er København under hvis jurisdiktion den hører, og dens område er den del

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 14. april 2004 tirsdag d. 4. maj 2004 kl. 19.30 i Perronen, Egmont Kollegiet, Nørre Allé 75, 2100 København Ø DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere