Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 1874.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 1874."

Transkript

1 Register til Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet for Aaret A. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. P o s t- og Telegrafvæsenets Overbestyrelse er henlagt direkte under Indenrigsministeriet, S. 1. Indførelse af et nyt Møntsystem (Kronemønt), og Foranstaltninger i den Anledning, S. 94 (Ny Avisfortegnelse)'; af en Tabel for Omsætning af Eigsmøut til Kronemønt fremsendes Exemplarer, S. 123 jfr. S. 130; af en Bekjendtgjørelse ang. Omskrivning fra Rigsmønt til Kronemønt af de Postvæsenet vedkommende Betalinger fremsendes Exemplarer, S. 123; en Bekjendtgjørelse ang. Forandringer deri samt Regler for Anvendelsen meddeles, S ) Bekjendtgjørelser om Forandringer i Anordningen af 28de Marts 1871 meddeles, nemlig: om Konvoluteringen af Pengebreve S. 752J; om skriftlige Bemærkningers Tilstedelighed paa Postanvisnings-Kuponerne, S. 81.3) Avisfortegnelsen af 1. Juli 1871: Tillæg: 12te S. 24; 13de, S. 28; 14de, S. 57; 15de, S. 88; 16de, S En ny Fortegnelse udarbeides, S. 94. Sted fortegn elsen fuldstændiggjøres og berigtiges: S. 25, 72 (Søllested, Vester Skjerninge og Nakskov Postdistrikter); S. 100 og 106 (Corinth Postdistrikt); S. 113 (Holsted Postdistrikt). Udenrigs-Brevpo rtotaxten af 1. September 1869 berigtiges, S. 5, 10, 14 15, 19, 30, 45, 48, 52 53» 56, 59, 68, 77, 96, 105, 108. En ny i Kronemønt udregnet Taxt for Brevpostforsendelser til og fra Udlandet (af 1. Januar 1875) fremsendes, S. 131; berigtiges, S Udenrigs-Pakkepostportotaxten. Nye Oversigter over Forsendelsernes Behandling og Portoberegningen: Forsendelser mellem Sverige (Norge) og Tydskland ov. Danmark, S. 5, 6; mellem Danmark og Tydskland, S. 5; mellem Danmark og Frankrig, S. 79; ') L ovtidenden for 1874 under Nr. 164 (19 Decbr.) og 178 (28 D ecbr.), *) L ovtidenden for 1874 under Nr. 102 (31 Juli). L ovtid. for 1874 under Nr. 109 (8 August).

2 mellem Danmark og Grækenland (samt Tyrkiet), S. 100; mellem Danmark og østerrig samt Lande derudover, S. 85. Tariferne og Fortegnelserne over Progressionssatserne. S. 53, 118 (Frankrig); S. 79 (Schweiz); S. 100 (Rusland). Andre Bestemmelser. S. 5, 9, 39, 133 (Tydskland og derover); S. 6, 134 (Luxemburg); S. 6, 86, 133 (Belgien); S. 6, 133 (Nederlandene); S. G, 86; (Storbritannien og Irland); S. 6, 14 (Helgoland); 5. 86, 134 (Frankrig); S. 6, 85, 134 (Italien); S. 6, 14, 133 (Schweiz); S. 112 (Rumænien); S. 14 (østerrig); S. 6, 14, 24, 133 (Rusland); S. 94 (de forenede Stater i Nordamerika). Officielle Meddelelser fra Postvæsenets Overbestyrelse. Titelblad og Register for 1873 fremsendes, S. 25. (De Officielle Meddelelser indeholde fra 1. Januar 1874 ikke Cirkulærer eller andre Meddelelser fra Generaldecisor for Postvæsenets Regnskabsvæsen; fra samme Tid er Titlen forandret til Officielle Meddelelser fra Post- og Telegrafvæsenets Overbestyrelse ). Offic. Medd. ville ligesom hidtil under Overskriften Udenrigs Brevportotaxten indeholde Rettelser til Udgaven af denne af 1. Januar 1875, S Island. Omskrivning af Taxterne for Forsendelser mellem Kongeriget og Island i Anledning af Krone- Møntsystemets Indførelse, S Postkonventionerne med Storbritannien og Irland angaaende Udvexlingen af Postanvisninger forandres for den 10de Artikels Vedkommende, S. 71. Rusland: en mellem Danmark og Rusland vedtagen Deklaration angaaende Omskrivningen fra Rigsment til Kronement af de i Konventionen fastsatte Beløb meddeles, S De forenede Stater i Nordamerika: Aftryk af nogle Tillægsbestemmelser til Konventionen (i Anledning af Møntforandringen i Danmark) fremsendes1), S Tydskland: De Tydskland ifølge Samme tilkommende Beløb i Anledning af Postudvexlingen med Danmark skulle, som Følge af et nyt Møntsystems Indførelse i Tydskland, fremtidig godtgjøres efter Reichsinarkfoden istedetfor efter Thaiermøntfoden, S. 131, jfr. S B, Overbestyrelsen, Posthusene og Personalet. (Organisation, Personalia, Økonomi, Forretningsgang). Overbestyrelsen over Post- og Telegrafvæsenet henlægges direkte under Indenrigsministeriet, S. 1 og 5; Breve og Forsendelser, der tidligere rettedes til Generaldirektoratet, ville efter 1ste Januar 1874 være at stile og indsende til Indenrigsministeriet, S. 1. Indenrigsministeren er bemyndiget til at fastsætte, hvilke Forretninger der direkte udføres af Generaldirektøren for Post- og Telegrafvæsenet samt Statsjernbanedriften, S. 2. Kommitteret ved Postvæsenet er en Kontorchef under Indenrigsministeriet, S Betegnelsen Kontorerne for Post- og Telegrafvæsenets Overbestyrelse træder istedetfor den tidligere Betegnelse Sekretariater, S. 1; Forretningernes Fordeling mellem Kontorerne indbyrdes og Kontoret for offentlige Arbeider kan fastsættes af Indenrigsministeren, S. 2. Bogholderi- og Materialafdelingen under Postvæsenets Overbestyrelse. Saaledes benævnes fremtidig Bogholderiafdelingen i det tidligere 1ste Postsekretariat og Bogholderkontor. Dens Forretningsomraade med Hensyn til Materiellet og Forhold til Postinspektørerne i saa Henseende, S. 3 og 4. Til Kontoret for Behandlingen afubesørgede Postsager skulle fremtidig de uanbringelige Forsendelser ved Indsendelsen adresseres (istedetfor som tidligere til Generalpostdirektøren), S. 5. Postinspektørerne overtage til selvstændig Behandling og tildeels til Afgjørelse en Række nærmere betegnede, tigligere under Postvæsenets Overbestyrelse ) B ckjendtgjørelse af 24 N ovbr (i L ovtid. for»874 under Nr. 150).

3 hørende Sager, S ) Om Afgjerelsen yed den ene Postinspekter af de den Andens Forretningsomraade vedrerende Sager i hans Fraværelse, S. 13. De Anliggender, der vedrere Postinspekterernes Forretningsomraade, og de, for hvis Vedkommende Indsendelsen skal skee til Bogholderi- og Materialafdelingen, maae ikke sammenblandes indbyrdes eller med andre Anliggender, S. 5. Om Tillæget til Kontorholdsgodtgjerelsen (til forbedret Lønning for Postbude) for Finantsaaret , S. 37. Fortrinsvis Adgang til Tjenesterne som: Postmester i Korsør, S. 11; Ringsted, S. 79; Randers, S. 68:, Postexpeditør i Lyngby, S. 91; Postexpedient i Kjøbenhavn, S. 109; Kontorarbeider ved Kjøbenhavns Overpostmesterembede, S. 39; Pakmester ved de bevægelige Postkontorer, S. 53. Hvilke Kvalifikationer der udfordres for at blive Postexpedient ved de bevægelige Postkontorer, S. 58; for at blive Pakmester sammesteds, S. 58. Ansøgningsfrist, Exempel paa en saadan paa 3 Uger, S. 79 (Ringsted); S. 69 (Randers); paa 2 Uger, S. 91 (Lyngby). Omsætning ogbetaling i Kronemønt af de før 1. Jan i Rigsmønt fastsatte Beløb (særlig Reisepenge, Præmier samt Afdrag og Renter til Livrente- og Forsørgelses- samt Livsforsikkringsanstalten af 1871,, og Afdrag paa Lonningsforskud), S Hvilke Postfunktionærer der kunne udstede Tjenestemeddelelser, S. 44. Fortegnelse over Posthusene og Postvæsenets 4 Lonningsklass er fremsendes, S. 46. Overbestyrelsen. Til Generaldirektør forpost- og Telegrafvæsenet samt Statsjernbanedriften er allerheist udnævnt Departementschef for Indenrigsministeriets 2det Departement F. C. H. E. T o b i e s e n, S. 1. Kontorchef i Indenrigsministeriet J. L. Schou er konstitueret til at varetage de med Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet samt Statsjernbanedriften forbundne Forretninger, S. 93. Assistent i Indenrigsministeriet C. C. D. Vermehren er ud-, nævnt til Fuldmægtig sammesteds, S. 19. Postinspektoraterne. Postinspekter Petersen har erholdt Reisetilladelse til Udlandet, Besørgelsen af hans Embedsforretninger under hans Fraværelse, S. 73. De faste Postkontorer og Postexpeditioner. Bandholm Postexpedition forandres til regnskabsførende, S. 63. Brønderslev Postexpedition ligeledes, S. 9. Corinth Postexpedition oprettes, S. 99; Sammes Postdistrikt, S. 100, 106; som Postexpeditør er indtil videre ansat hidtilværende Brevsamler N.Larsen, S Fredensborg. Kongl. Udnævnelse meddeles Postexpeditør, Ltn. H. F. A. Miiller, S Holsted Postexpedition oprettet, S. 93; som Postexpeditør ansættes Postfuldmægtig H. C. Petersen, S. 98; Expeditionens Postdistrikt, S Kjobenhavn. En Expedientplads opslaaes ledig, S. 109; besættes med Assistent i Indenrigsministeriets Kontorer for Post- og Telegrafvæsenets Overbestyrelse F. J. J. Olsen, S En Konto r arbeiderplads opslaaes ledig (Forretningerne ved samme), S. 39 ; besættes med Postfuldm., Sekondltn. J. P. Christensen, S. 54. Postbude. Afskedigede ifølge Ansøgn. N. Petersen, S. 114; uden Ansegn. C. B. E r tb erg, S. 58; afg. ved Deden H. I v er sen, S. 11. Ansatte Extrabude: J J.Roosen, S. 98; de hjemsendte Korporaler N. R. Poulsen, S. 11; L. V. Rasmussen, A. S. Wintersgaard, Chr. Jensen, S. Espersen, M. P. Jensen Wismann, S. 46; H. P. Andersen, C. Hansen, S. 68; N. Knudsen, S. 98; P. C. Jensen, S Kongelig Udnævnelse tildelt N. C. Larsen Beistrup, S. 19; M. Petersen Lyngby, S. 73. ') Om denne F oranstaltning, forsaavidt den angaaer B esværinger fra P ublikum, or der under 31 J a n u a r 1S74 udstedt offentlig B ekjendtgjørelse N r 9 i Lovtidenden for 1874, hvorefter Postinspektorornes Em bedslcontor or lienflyttet til K jøbenhavns P ostgaard. Bekjendtgjørelsens sidste Stykke lyder saatedes: Besværinger vedrørende kjøb e n h a vn sk e Postf or h o 1d v 1 1le y»re at indsende til Ove r p o s t mest ere m be d e t for evcntualiter af dette at forelægges Indeni lgsim n iste* riet i il A fgj er els e c.

4 Korser. Postmester, Justitsraad Petersen afg. ved Døden, S. 7; Forretningerne bestyres midlertidigt af Fuldmægtig i Indenrigsministeriet F. N. J. Thorsen, S. 7; Embedet opslaaes ledigt, S. 11; Fuldmægtig Thorsen udnævnes til Postmester og tiltræder, S. 19. Lyngby: Postexpeditørtjeneste opslaaes ledig (Forpligtelse til at overtage Bestyrelsen af Telegrafstationen), S. 91; som Postexpeditør ansættes Postexpedient ved de kjobenhavnske Postkontorer, Ltn. A. T. O. Thomsen, S. 109; tiltræder, S Banders: Postmester, Justitsraad C. P. S. Wiborg entlediget efter Ansøgn., S. 65; Embedet opslaaes ledigt, S. 68; til Postmester udnævnes Fuldmægtig i Indenrigsministeriet, Cand polit. E. C as t be rg, S.86; tiltræder, S. 98. Bingsted. Postmester, Major B. C. F. Høhling entl. efter Ansegn., S. 73; Embedet opslaaes ledigt (Forpligtelse til Overtagelse af en Telegrafstations Bestyrelse), S. 79; Postexpeditor i Lyngby, Postmester, Cand. jur., Grev Ahlefeldt-Laurvigen udn. til Postmester, S. 86; tiltræder, S. 98. Skodborghuus Postexpedition nedlægges, S Stokkemarke Postexpedition nedlægges, S. 63. Sølle sted Postexpedition oprettes, S. 64; Stationsforvalter E. H. Th. Gram melstorf ansættes som Postexpediteur, S. 65; Fortegnelse over Postdistriktet, S.'72. Vester Skjerninge Postexpedition oprettes, S. 64; som Postexpediteur ansættes hidtilværende Brevsamler H. Jeppesen, S. 65; Fortegnelse over Postdistriktet, S. 72. Feltpostkontor oprettes i Leiren ved Hald, S. 55; Sammes Forretninger, S. 55; Bestyrelsen er overdragen til Postexpedient G. E. A. Bentzen, S. 58; som Assistenter ere ansatte Postfuldmægtig J. P. Basmussen og fhv. Postfuldm. A. Jørgensen, S. 58; som Pakmester fungerer Pakmester Abel, S. 58; Kontoret hæves, S. 72. De bevægelige Postkontorer. Forsendelsen ved bevægeligt Postkontor af Post paa den sydjydske Jernbane, S. 95; paa den nordvestsjællandske Jernbane oprettes intet bevægeligt Postkontor, S Paa de laaland-falsterske Jernbaner oprettes et særskilt bevægeligt Postkontor, S. 65. Opslag af Embedet som Postmester i Korsør, med hvilket tillige er forbundet Bestillingen som Formand for Dampskibspostkontoiret, S. 11; Fuldmægtig Thorsen udnævnes til Postmester i Korsør og tiltræder, S. 19. Postexpedient J. Br in c h beskikkes til Formand for det laalandfalsterske Jernbanepostkontor, S. 65. Expedienter. Afskediget: F. C. J. Nielsen, S. 58. Nogle E xpe d i en t bestillinger opslaaes ledige, S. 58; som Expedienter ansættes- Assistent i 2det Postsekretariat, F. V. Baht, S. 7; Assistent i Indenrigsministeriet J. C. Jespersen, S. 58; Postfuldm., Cand. phil. C. C. Hjorth, S. 65; Postfuldm., Beserveintendant Thej 11, S. 68; Postfuldm. J. A. Andersen, fhv. Postfuldm. P. J. Basmussen og Postfuldm. H. S. Smith, S. 98; (midlertidig) fhv. Postfuldm. P. C. A. Jørgensen, S Pakmestre. Nogle Tjenester opslaaes ledige, S. 58. Som Pakmestre ansættes Postbud M. Hansen, S. 61; hjemsendt Korporal H. A. geistrup, S. 65; Extrabud ved Kjøbenhavns Overpostmesterembede H. V. Meyer, S. 68; de hjemsendte Korporaler J. C. Andersen, S. 68; H. Nielsen Bramminge, N. A. Juel og J. T. Juncker, S. 98; B. Beermann, S Post konduktørerne. Postførernes og Postkonduktørernes Pligter med Hensyn til Salg af Passagerbilletter paa de Personpostruter, hvor Sporvognsbilletsystemet er indfort, S Afskedigede: Sekondltn. A. J. Nielsen, m. Pens., S. 54; J. A. Holm, efter Ansogn., S Kongelig Udnævnelse meddelt: J. V. Funch, Dbm., S. 11; P. W. Schougaard, S Postopsynsmænd. Krigsraad J. Th. L. Dyrliauge er efter eget ønske entl. fra Tjenesten som Opsynsmand ved Istransporten over Store Belt, S. 11; Postdampskibsfører Weidemann ansættes som Opsynsmand ved Istransporten paa Sjællands Side, S. 7. Brevsarnlingsstederne. Birkerød, forandret Forbindelse, S. 15; Birket, oprettet, S. 65; Bramminge, oprettet, S. 96; Brørup, flyttet og forandret Forbindelse, S. 96; Bursø, oprettet, S. 65; Corinth, forandret til Postexpedition, S. 99; Endrup Mølle, nedlagt, S. 96; Endrup Posthuskro, nedlagt, S. 96; Esbjerg, oprettet, S. 96; Fejø, underlægges et andet Posthus, S. 65; Fæ m ø, underlægges et andet Posthus, S. 65; udvidet Forbindelse, S. 91; Fleisborg, oprettet, S. 118; Foldingbro, nedlagt, S. 96; Gjedsted, oprettet, S. 7; Gjørding, oprettet, S. 96; Grænge, oprettet, S. 65; Guldager, oprettet, S. 96; Gyldenholm, nedlagt, S. 61; Hellerup, udvidet Forbindelse, S. 24; Holeby, S. 65; Hillested, nedlagt, S. 65; Holsted, nedlagt, S. 96; Hvalsø, oprettet, S. 132; Hvilested Kro, nedlagt, S. 96; Jyderup, oprettet, S. 132; Kalvslund, nedlagt, S. 96; Kik

5 kenborg, nedlagt, S. 96; Korskro, nedlagt, S. 96; Kragnæs, underlægges et andet Posthus, S. 65; Kvistgaard, forandret Forbindelse, S. 15; Lejre, oprettet, S. 132; Lillerød, forandret Forbindelse, S. 15; Løve, forandret Forbindelse, S. 65; Mørke (Mørkøv), oprettet, S. 132; Nørreballe, nedlagt, S. 65; Ravnholt, oprettet, S. 96; Regstrup, oprettet, S. 132; Ryde, oprettet, S. 65; Sandby, nedlagt, S. 65; Skomagerkroen, nedlagt, S. 132; Strandby, nedlagt, S. 96; Svebølle, oprettet, S. 132; Tarp, nedlagt, S. 105; Thinghøjgaard, nedlagt, S. 96; Thoreby, nedlagt, S. 65; Tjæreborg, oprettet, S. 96; Tolne, oprettet, S. 10; Tølløse, oprettet, S. 132; Yejen, flyttet og forandret Forbindelse, S. 96; Vester borg, oprettet, S. 65; udvidet Forbindelse, S. 91; Vester Skjerninge, forandret til Postexpedition, S. 64; Viby, forandret Forbindelse, S. 15; Værslev, oprettet, S Postilloner, hvem det forbydes at fremføre Po stbfordring. J. Nielsen, S. 134; C.Olsen, S. 46; N. Larsen, S. 73. Ti tler og Ordener. Entled. Postexpeditør i Stokkemarke, Proprietær Højer udn. til Kammerraad, S. 68; Postmester Faber i Frederikshavn nedlægger sin Titel som Major, S. 82. Fhv. Postopsynsmand, Krigsraad, Dbmd. Dyrhauge udn. til Ridder af Dannebrog, S. 11; en ti. Postmester i Ringsted, Major Høhling, ligeledes (III), S. 73; entled. Postmester i Randers, Justitsraad Wiborg, ligeledes (III), S. 68; Kommitteret, Justitsraad Lund benaades m eddannebrogsmændenes Hæderstegn, S D. Forretningsmateriel. (Inventarium, Rekvisiter, Frimærker, Tryksager o. desl.) Postinspektørernes og Bogholderi- og Materialafdelingens Virksomhed med Hensyn til Anskaffelse, Istandsættelse og Kassation af Forretningsmateriel, S. 3. Inventarielisternes Indsendelse, S. 3. Frimærker. Kasserne, der benyttes til Forsendelse af Frimærker og Frimærkekonvoluter, skulle indsendes, S Paa Grund af det nye Møntsystems Indførelse udstedes nye Frimærker, Frimærkekonvoluter, Brevkort og Frimærkeomslag, S. 103, ; Benyttelse og Indsendelse af ældre Frimærker o. s. v., S Blanketter. Der udfærdiges nye Postanvisnings- Kopipostanvisnings- og Postopkrævningsblanketter samt numererede Personpost-Passager-Billetter (efter Sporvognssystemet), S. 103, 124; Kassation af Oplaget af ældre Blanketter, S Forbud imod fra 1. Jan at benytte Postanvisningsblanketter med Betegnelsen Ed. og Sk. S Betegnelsen Rd. og Sk. v il være at forandre til Kronemøntbetegnelsen Kr. og øre i alle Tryksager, Protokoller og Blanketter med Undtagelse af Postanvisnings-, Kopipostanvisnings- og Postopkrævningsblanketter, S Bøger o. desl. Budgettet for fremsendes, S. 54. En ny Udenrigs-Brevportotaxt fremsendes, S Titelblad og Register til Offic. Medd. for 1873 fremsendes, S. 25. (Ang. Offic. Medd. see iovrigt A. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter ; ang. Udenrigs-Pakkepostportotaxten og Stedfortegnelsen ligeledes). C. Eiendomme, Bygninger og Lokaler. Tilsynet. Bygningsinspektør, Justitsraad Winstrup har atter overtaget sine Forretninger, S. 7. Under hvis Forretningsomraade Anskaffelsen af Inventarium til Postvæsenets Bygninger paa Sprogø, Halskov og Knudshoved henhører, S. 3. E. Postforsendelsernes Beskaffenhed, Betaling, Expedition og Besørgelse eller Erstatning. Beskaffenhed, For s ende Is e s maade, Frankering og Taxter. I Almindelighed. Frankering af og Portoberegning for de til Lejren bestemte Postforsendelser, S. 55.

6 Enkelte Frimærker osv. af. de Slags Frigjørelsesmidler, der med Udgangen af 1874 ophore at have Gyldighed, benyttes til Frigjsrelse af indleverede Postforsendelser, S Embeder, hvis Eet til særlig Portogodtgjørelse af Statskassen (og Ret til at benytte Tjenestefrimærker o. s. v.) ophorer, S. 15, 45, 61. Om Indpakning og Mærkning af Pakker i Jule- og Nyaarstiden, S Kongerigske Forsendelser. I det Hele. Portobestemmelser i Anledning af Kronemøntsystemets Indførelse, S. 123, Brevpostforsendelser. Portobestemmelser i Anledning af Kronementsystemets Indførelse, S. 123, 127, 128. Pengebreve og Pakkesager. Portobestemmelser i Anledning af Kronemøntsystemets Indførelse, S. 123, 127, ; Konvolutering og Forsegling af Pengebreve (ny Slags Konvoluter autoriseres), S Postanvisninger. Portobestemmelser i Anledning af Kronemøntsystemets Indførelse, S. 123, 127, 129. Fremtidig maa Postanvisningskuponerne indeholde skriftlige Bemærkninger uden Indskrænkning, S Nye Postanvisningsblanketter udfærdiges, S. 123; Forbud imod fra 1. Jan at bruge andre Blanketter end de nye, S Postopkrævni nger. Portobestemmelser i Anledning af Kronemøntsystemets Indførelse, S. 123,127, Nye Postopkrævningsblanketter udfærdiges, S Tidender og Tidsskrifter. Der vil blive udarbeidet en ny Avisfortegnelse i Anledning af Kronemøntsystemets Indførelse, S. 94, 111; Forbehold overfor Abonnenterne ved Opkrævning af Avispenge, indtil den nye Avisfortegnelse kan udkomme, S. 111; Posthusene skulle vejlede Udgiverne ved Udfærdigelsen af de Anmeldelser, der paa Grund af den nye Avisfortegnelse blive nødvendige, og paase Anmeldelsernes Rigtighed, forinden de indsendes, S. 94; Avisanmeldelser, der indsendes i Oktober Fjerdingaar 1874, skulle indeholde særlig Oplysning om, hvorledes Betalingsvilkaarene skulle være fra 1. Jan Særegne Abonnementsvilkaar for Blade til Lejren, S. 55. Betalingen for Rigsdagstidenden og dens Afdelinger opkræves forud ligesom for andre Blade, S. 88. Tilbagebetaling af Avispenge: S. 18, 24, 28, 35, 40, 57, 83, 101; endvidere, i Henhold til Cirkul. Nr.,7/>873, 6, S. 60, 104. De enkelte Blade (Yilkaar, Priser o. s. v.). Aalborg Amtstidende, S. 40; Aalborgposten, S. 16; Amager Avis, S. 74; Arbeideren, S. 24, 80; Bibliothek for Arbeiderne, S. 49, 60, 83; Bibliothek for Ungdommen, S. 28; Dagens Nyheder, S. 66; Den danske Frugthave, S. 57; Det nittende Aarhundrede, S. 104; Fagtidende for Malere, S. 8, 24; Faxe Avis, S. 60; Figaro, S. 24; Flyvende Blade, S. 35; Folkebladet, S. 35; Folketidenden, S. 60; Folketidende for Kjøge og Omegn, S. 60; Folketidende for Midtsjælland, S. 60; Folketidende for Roeskilde og Omegn, S. 60; Foreningsbaandet, S. 35; For Ide og Virkelighed, S. 18; Frederiksborg Amts Avis, S. 83, 91; Fyns Tidende for Nyborg og Omegn, S. 24; Fyns Tidende for Svendborg og Omegn, S. 24; Grenaa Folketidende, S. 74, 77, 90; Hospitalstidenden, S. 29; Horsens Folkeblad, S. 87; Husvennen, S. 83; Industritidenden, S. 24; Indøvelse i Christendommen, S. 87; Jyllandsposten, S. 18; Kjærlighed ved Hoffet, S. 104; Kjøge Avis, S. 69; Kjøge og Omegns Dagblad, S. 69; Kongens Yndling, S. 104; Lanternen, S. 77, 110; Le jeune Polyglotte, S. 87; Limfjordsposten, S. 12; Lollands-Falsters Folketidende, S. 60; Læsning for Børn, S. 8, 12; Løgstor Avis, S. 18; Morgenbladet, S. 90, 97; Morso Avis, S. 49; Musikalske Nyheder, S. 29; Musik- Bibliothek, S. 8, 110; Nordisk illustreret Borneblad, S. 8, 83; Nordisk Monstertidende, S. 8; Nordisk Tidsskrift for Fiskeri, S. 12; Nordjyllands Folkeblad, S. 16, 24; Nordsjællands Tidende, S. 60, 66; Norges Melodier, S. 18; Nyborg Avis, S. 97; Ny pharmaceutisk Tidende, S. 18, 24; Nyt illustreret Ugeblad, S. 16, 35; Nær og Fjern, S, 16; Oversigt over Rigsdagens Virksomhed, S. 66; Præstø Amts Avis, S. 24; Præstø Amtstidende, S. 18, 57; Præstø By- og Amtstidende, S. 57; Regeringstidende for Island, S. 104; Rigsdagstidenden med Tillæg og Særtryk, S ; Ringkjøbing Amts Folkeblad, S. 8, 16; Roeskilde Tidende, S. 90; Silkeborg Dagblad eller Avis for Midtjylland, S. 101; Skoletidenden, S. 90; Social-Demokraten, S. 49; Socialisten, S. 57; Sorø Amtstidende, S. 18; Stevns Avis, S. 87; Tarm Avis, S. 28; Thy, S. 66, 90, 101 ; Tidsskrift for Biavl, S. 8, 16; Tidsskrift for anvendt Chemi, S. 40; Veile Amts Avis, S. 57; Vejrkort, S.12; Vensyssel Tidende,S. 16.

7 Forsendelser til og fra Kolonierne og Bilandene. Omskrivning til Kronement af Portotaxterne for Forsendelser mellem Kongeriget og Island, S Taxtoversigt over den Porto, der skal godtgjores det danske (o: kongerigske) Postvæsen for de gjennem Kongeriget mellem Island og Udlandet befordrede Brevforsendelser, S Ny Oversigt over Behandlingen af og Portoberegningen for Pengebreve og Pakkesager fra Island til og over Tydskland, S. 5. Forsendelser til og fra Udlandet. I det Hele. Løse Breve. Udenrigs-Brevportotaxtens Fuldstændiggørelse og Berigtigelse (see under A. og nedenfor). Bestemmelserne om, at Restfrankoen for utilstrækkelig frankerede Breve til Udlandet, naar de ikke ere stemplede Utilstrækkelig frigjort, skal tiltaxeres Afsendelsesposthuset, anvendes ikke paa Kassebreve fra Kjøbenhavn og de bevægelige Postkontorer, S Til, fra og over Sverige. Fremmedportoen for Brevforsendelser mellem Sverige og andre Lande over Danmark, S. 10, 15, 30, 45, 48, 59. Til og fra Norge. Fremmedportoen for Brevforsendelser mellem Norge og andre Lande over Danmark, S. 10, 15, 30, 45, 48, 59. Til, fra og ovei Tydskland. Tydskland (nyt Grændseposthuus: Holsted) S. 14. Grækenland (over Italien), S. 30; Malta (over østerrig), S. 10; Montenegro (over Osterrig), S. 68; Arabien (via Tydskland Ostindien), S. 108; China (over Amerika), S. 52; Engelske Besiddelser i China (over Osterrig), S. 5; Japan (over Italien) S. 108; Japan (over Østerrig), S. 56; Japan (over Nordtydskland Amerika), S. 52; Forindien (over Brindisi) S. 108; Forindien (over østerrig), S. 5; Forindien (over Tydskland Ostindien), S. 108; Bagindien (over Brindisi) S. 108; Birma (over Brindisi), S. 108; indiske Archipel (over Tydskland Ostindien), S. 5; indiske Archipel (over Brindisi), S. 108; Bourbon (over Italien), S. 108; Madagascar, Mauritius og Seychellesøerne (over Italien), S. 108; Ægypten (over østerrig), S. 15; (over Brindisi), S. 45; Britisk Nordamerika (over Nord tydskland Amerika), S. 52; Mexiko, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua og San Salvador (over Nordtydskland Amerika), S. 52; (med direkte Skibsleilighed), S. 48; Dansk-Vestindien (over Nordtydskland Amerika), S. 52; Engelsk-, Fransk-, Nederlandsk-, Spansk- og Svensk-Vestindien samt Cuba (over Nordtydskland Amerika), S. 52 (med direkte Skibslejlighed), S. 48; Argentinske Republik (over Belgien) S. 5; Hayti (over Nordtydskland Amerika), S. 52 (med direkte Skibsleilighed), S. 45, 48; Bolivia (over Nordtydskland Amerika) S. 52 (med direkte Skibsleilighed) S. 48; Brasilien (i direkte Sæk), S. 45 (over Belgien), S. 5; Chili (over Nordtydskland Amerika), S. 53, (over Belgien), S. 5, (med direkte Skibslejlighed), S. 48; Ecuador, Ny Granada og Peru (over Nordtydskland Amerika), S. 53, (med direkte Skibsleilighed), S. 48; Uruguay (over Belgien), S. 5; Venezuela (over Nordtydskland-Amerika), S. 53, (med direkte Skibsleilighed), S. 48; Sandwichs-Øerne (med direkte Skibsleilighed), S. 53; Engelsk Australien (over østerrig), S. 5, 30, 77. Som Rettelser til Udenrigs-Brevportotaxten af 1. Jan. 1875: Malta (over Italien), Nederlandene (direkte Sæk), Mexiko (med direkte Skibsleilighed), Dansk Vestindien, S Over Frankrig: China, S. 108, 59. Over Storbritannien og Irland: Gibraltar og Malta, S. 59; Portugal, S. 45; Arabien, China, Engelsk Forindien og Bagindien og Indisk Archipel, S. 59; Azoriske Øer, S. 45, 49; Canariske Øer, S. 10; Caplandet, S. 59; Capverdiske Øer, S. 45; Madeira, S. 10, 45; Mauritius og St. Helena, S. 59; Afrikas Vestkyst, S. IO, 59; Bermudas Øerne, Britisk Nordamerika, de forenede Stater i Nordamerika, Britisk Honduras, Dansk Vestindien, Engelsk Vestindien og Nederlandsk Vestindien, S. 59; Argentinske Republik, S. 19; Brasilien, S. 19; Falklandsøerne og Guyana, S. 59; Paraguay og Uruguay, S. 19; Engelsk Australien, S. 59, 96, 105; Saivlwichsøerne, S. 45. Utilstrækkelig frankerede Breve, der befordres i Enkelttransit gjennem England, betragtes som fuldstændig ufrankerede, S. 76. Pengebreve og Pakkesager. Udenrigs Pakkepostportotaxten, S. 5, 6, 9, 14, 24, 39, 49, 53, 79, 85, 86, 94, 100, 112, 118, 130, 133, 134. Til og fra Sverige: (Forandringer), S. 6,14 (Pengebreve), 39 og 130 (Portoen for Pengebreve og Pakker). Ny Oversigt over Behandlingen af og Portoberegningen for Forsendelser gjennem Danmark til og fra Tydskland, S. 5, 6.

8 Til og fra Norge: Utilstrækkelig frankerede Forsendelser, S. 6; Forandring i Portoen for Pengebreve og Pakkesager, S. 39, 49, 133. Ny Oversigt over Behandlingen af og Portoberegningen for Forsendelsen gjennem Danmark til og fra Tydskland, S. 5, 6. Til, fra og over Tydskland: Tydskland. Ny Oversigt for mellemrigske Forsendelsers Vedkommende, S. 5; hvorvidt Taxtbestemmelserne deri ere gjældende ogsaa for transiterende Forsendelser (udover Danmark og udover Tydskland), S. 5; Forandringer paa Grund af det i Tydskland indførte nye Møntsystem (Reichsmark-Møntfod istedetfor Thaier-Møntfod), S. 133; en Tabel, der viser Forskjellen mellem begge Systemer, fremsendes, S. 133; Omskrivnings-Tabel for tydsk Mønt i Forhold til Kronemønt fremsendes, S. 39; Portoen for Retour- Pakkepostforsendelser, S. 9; Forandring, S. 9. Luxemburg. Forandringer, S. 6, 134. Belgien. Forandringer, S. 6, 86, 133 (den nye tydske Mønt). Nederlandene. Forandringer, S. 6, 133; den nye tydske Mønt, S Storbritannien og Irland. Forandringer, S. 6, 86. Helgoland. Forandringer, S. 6, 14. Frankrig. Ny Oversigt og Portotaxt, S. 79; nye Tarifer, S. 118; Tillæg, S. 53; Forandringer, S. 86, 134. Italien. Forandringer, S. 6, 85, 134. Schweiz. Tillæg til og Berigtigelse af Progressions-Fortegnelsen, S. 79; Forandringer, S. 6, 14, 133 (den nye tydske Mønt). Rumænien. Forsegling og Vægtanførsel, S Grækenland og Tyrkiet. Ny Oversigt og Portotaxt, S Østerrig. Oversigt og Portotaxt (Østerrig og Lande derudover), S 85; Forandring, S. 14. Busland. Ny Tarif, S. 100; Forandringer, S. 6, 14, 24. Den nye tydske Mønt, Beduktionstabel for Omsætningen mellem russisk og tydsk Mønt fremsendes, S De forenede Stater i Nordamerika. Faktura med Værdiforsendelser, S. 94. Pakkeforsendelser gjennem Tydskland skulle ledsages af aabne Adressebreve, S. 14. Postanvisninger. Kuponerne ved Postanvisninger til Sverige, Norge og Tydskland (men ikke derover) kunne fremtidig benyttes til skriftlige Meddelelser uden Indskrænkning, S Over Tydskland: Bestemmelserne om Postanvisninger til selve Tydskland finde ogsaa Anvendelse paa Anvisninger til Luxemburg, S. 133; Udvexling af Postanvisninger med Italien over Tydskland, Portotaxt og Betingelser, S. 51; (Beduktionstabellerne (dansk tydsk Mont) til Brug ved Postan visningsudvexlingen mellem Danmark og Tydskland gj ælde ogsaa for Postanvisninger mellem Danmark og Italien, S. 51. Til og fra Storbritannien og Irland: Forandring i Betingelserne for Udvexlingen, S. 71. Postopkrævninger. Til og fra Sverige: Forandringer i Portoen, S. 14, 39; mellem Sverige og Tydskland, Indløsningsfristen forkortes, S. 14. Til og fra Norge: Forandringer, S. 6, 39; mellem Norge og Tydskland, Indløsningsfristen forkortes S. 14. Tidender og Tidsskrifter. Tillæg (omfattende udenrigske Blade) til Avisfortegnelsen af 1ste Juli 1871, 12te, S. 24; 13de, S. 28; 14de, S. 57; 15de, S. 88; 16de, S Nordisk Højskoleblad, S. 16. Møntreduktion. Beduktionstabeller fremsendes til Sammenligning mellem: Dansk Rigsmont og Kronemønt, S. 123 jfr. S. 130; dansk Bigsmønt og tydsk (Thaler-) Mønt (til Pakkeposttaxter), S. 39; tydsk (Thaler-) Mønt og italiensk Mønt (med Hensyn til Postanvisningsbeløb), S. 51; tydsk (Beichsmark-) Mønt og russisk Mønt (til Pakkeposttaxten), S. 134; tydsk (Beichsmark-) Mont og tyrkisk Mønt (ligeledes), S Der indføres i Tydskland et nyt Møntsystem (Reichsmarkfod istedetfor Thaierfod), S. 131; (Reduktionstabel for Sammenligningen mellem Kronemønt og tydsk Reichsmarkmont findes i den nye Udenrigsbrevportotaxt, S. 131; en saadan Tabel, der saa vel viser Forholdet mellem ny dansk og ny tydsk Mønt som mellem ældre og ny tydsk Mønt, fremsendes til Indheftning i Udenrigs-Pakkepostportotaxten, S De til enhver Tid gjældende Reduktionstabeller (dansk-tydsk Mønt) med Hensyn til Postanvisningsbeløb til og fra Tydskland gjælde ogsaa for Postanvisninger mellem Danmark og Italien, S- 51.

9 Opslag. Postforsendelsernes Expedition og Besørgelse samt Mangler og Erstatning. Forsendelsernes Modtagelse, Undersøgelse og Behandling m. v. forinden Karteringen. Hvem der kan indlevere Forsendelser ved Lejrpostkontoret, S. 56. Behandling af og Paategning paa Breve, der formodes at indeholde toldpligtige Varer, S. 67. Postanvisninger, lydende paa Rd., Sk., maa fra 1ste Januar 1875 ikke modtages eller udbetales, S Ufraukerede Breve til Sverige og Norge stemples Porto, S. 17; til Tydskland ligeledes, S. 13. Nye Kopi-Postanvisningsblanketter udfærdiges, S Indløsningsfristen for Postopkrævningsforsendelser, der udvexles mellem Danmark og Tydskland, forkortes til 7 Dage, S. 14. Modtagelse og Protokollering af Abonnement paa Aviser, der bestilles for Lejrtiden, S. 56. Forsendelsernes Protokollering og Kartering in. m. ved Afgangen. Afskrift af Posthusenes Sorterings- og Karteringslister skulle indsendes, S. 65; Kartevexel med Lejrpostkontoret, S. 56; mellem Danmark og Norge pr. Dampskib, S ; Kartering af Forsendelser til Norge over Sverige, S. 41; Indførelse i Brevsamlings-Kontrabogerne af Rejsegods paa Personpostruter, hvor Sporvogns-Billetsystemet er indført, S. 22. Som Felge af et nyt Montsystems Indførelse i Tydskland blive de Tydskland i Anledning af Postudvexlingen med Danmark tilkommende Beløb at godtgjøre Samme efter Reichsmark - Møntfoden istedetfor efter Thaier-Foden, S Ved Pakningen af Poserne i Juletiden maa de løse Stykkers Antal indskrænkes saameget som muligt, S. 120; Extraordinær Udstedelse af Kartefortegnelser i samme Tid, S Bestilling af og Anmeldelser om Aviser. Affattelse af Bestillinger paa Abonnementsexemplarer og Anmeldelser om ikke abonnerede Exemplarer af Aviser, der sendes til Lejren for selve Lejrtiden, S. 56; Bestilling hos Udgiverne af slige Aviser, S. 56. Modtagelse og Protokollering af Abonnement paa Aviser, der bestilles for selve Lejrtiden, S. 56. Postforsendelsernes Dirigering. Stedfortegnelsens Berigtigelse og F uldstændiggjørelse, se A ( Stedfortegnelsen ). Dirigering af Forsendelser til Lejren, S. 56; til Samsø (over Kallundborg), S. 132; af Posterne ad Jernbaner og med Dampskibe i Juletiden, S ; af Post til Tydskland over Nykjobing p. F., S. 31; til og fra Frankrig (saavel over Kiel Korsør som over Vamdrup), S. 132; mellem Danmark og Norge med Dampskib, S , 41, 105; mellem Danmark og Sverige med Dampskib, S. 48; til dansk Vestindien over Hamborg (Bremen), S. 31; Udvexling af Post mellem de forskjellige Egne af Jylland, S. 48; Forsendelse af Post ad den sydjydske Jernbane, S. 95; ad den nordvestsjællandske Jernbano, S Advarsel imod at forvexle Ryde Jernbanestation og Brevsamlingssted ved den lollandske Jernbane med Brevsamlingsstedet (og Jernbanestationen) Ly ved Skanderborg Silkeborg Jernbanen, S. 77. Expedition undervejs; Portoen for Brevforsendelser gjennem Danmark til og fra Sverige, S. 10, 15, 30, 45, 48, 59; til og fra Norge, S. 10, 15, 30, 45, 48, 59. Forsendelsernes Expedition ved Ankomsten og Besørgelse. Hvilke Postkontorer, der ville modtage Karter fra Norge med Dampskib, S ; ufrankerede Brevforsendelser fra Sverige og Norge ville fremtidig være stemplede Porto ; Forsendelser, der ikke bære et saadant Stempel, skulle betragtes som frankerede, S. 17; ligeledes Brevforsendelser fra Tydskland, S. 13; Portoansættelse af utilstrækkelig frankerede Breve fra oversøiske Havnestæder, i hvilke der findes engelsk Postagentur (Stederne nævnes), S. 52. Behandling og Udlevering af Breve, der formodes at indeholde toldpligtige Varer, S. 66. Udstedelse af Postaumeldelser om ankomne Postopkrævningsforsendelser (Angivelse af Afsender og Afsendelsessted), S Forbud imod efter den 1ste Januar 1875 at udbetale Postanvisninger, lydende paa Rd. og Sk., S. 124; Forlængelse af Indløsningsfristen for Postanvisninger fra England, S. 7 1 ; Indlosningsfristen for Postopkrævningsforsendelser fra Tydskland forkortes til 7 Dage, S. 14. Udlevering af Reisegods paa.de Brevpostruter, hvor Sporvogns-Billetsystemet er indført, S ; til hvem Lejrpostkontoret udleverer ankommende Postforsendelser, S. 56.

10 Udfærdigelse, Anerkjendelse og Indsendelse af Tjenestemeddelelser samt Fortegnelser over Tjenestemeddelelser og Tilbagemeldelser, , 61; Postanvisninger, der efter den 1ste Januar 1875 maatte blive udstedte paa Blanketter, der lyde paa Rd. og Sk., skulle tilbagesendes med Tjenestemeddelelser, S. 124, jfr Manglende, overtallige og beskadigede For. sendelser samt Erstatning. Efterlysning af Postforsendelser, S. 7, 11, 69, 77, 82, 106; af Sager, der formodes at være udfaldne af Postforsendelser, S. 106, 109; af direkte indskrevet Jernbane-Rejsegods, S. 19. Fremlysning af Postforsendelser, S. 10, 15. Erstatning ydes ikke af den spanske Postbestyrelse for anbefalede Breve, der bortkomme paa Grund af Krig eller Lignende, S. 10. F. Rejsende og Rejsegods med Personposterne. Sporvejs-B illetsystem et. Dets Indførelse paa forskjellige Person postruter'), S ; Expeditionen af og Betalingen for Befordringen af Rejsende og Rejsegods paa disse Ruter, S ; Betaling for Overvægt paa disse Ruter, S. 107; Fordeling af Pladserne i Personpostvognene paa disse Ruter, S Børn under 2 Aar befordres under visse Betingelser frit med Personposterne; for Befordringen af Børn over 2 Aar betales derimod fuld Fragt (som for Voxne), S. 76.2) G. Postens Affærdigelse, Modtagelse og Bevogtning. Posternes Affærdigelse og Afsendelse ad Jernbaner og med Dampskibe i Juletiden, S Nye Be temmelser om Styk-, Time- og Vægtsedlernes Udfærdigelse og Udfyldning og Indskærpelse af ældre Bestemmelser desangaaende, S I hvilke Tilfælde der paa de Ruter, hvor Sporvogns- Billetsystemet er indfort, skal afgives Bivogn for Rejsende, der melde sig, efter at don almindelige Indskrivning er sluttet, S. 23; Fordeling af Pladserne i Personpostvognene paa disse Ruter, S Af Hensyn til de telegrafiske Meddelelser til andre Stationer om de videregaaende Rejsendes Antal, skal Postføreren (Konduktøren) paa de Ruter, hvor Sporvogns-Billetsystemet er indfort, forinden han afgaar fra en foregaaende Station, melde til Posthuset der, hvormange Rejsende der antages at ville gaa ud over de nævnte Stationer, S. 22. H. Postforbindelserne og Postens Befordring. Bestemmelser med Hensyn til Postens Befordrin g. Hovedvogns-Postillonernes Pligter i Henseende til Billetsalg paa de Personpostruter, paa hvilke Sporvogns-Billetsystemet er indfort, men hvor der ikke med Posten følger fast Ledsager, S Grundlaget for de telegrafiske Meddelelser paa slige Ruter om Antallet af Rejsende udover efterfølgende Stationer er en Melding fra den faste Ledsager, S. 22. Omsætning og Udbetaling i Kronemønt efter 1ste Januar 1875 af de før den Tid i Rigsmønt fastsatte kontraktmæssige Betalinger for Befordring af Post, S Affattelse af Fortegnelsen over Postbefordringsudgifterne (Tillæget til Betalingen til Postkontrahenter), S. 27. Postgangen i østifterne. Jernbanerne. Kjøreplan for den laaland - falsterske Jernbane (fra dennes Aabning) og for Maribo Bandholm Jernbanen, S. 65; Forandring, S. 105; Den nordvestsjællandske Jernbane aabnes for Driften; en foreløbig Kjøreplan fremsendes, S Kjøreplan for de jydsk-fyenske Jernbaner, S. 47. ') H erom er under 18 M arts 1874 udstedt offentlig B ekjendtgjerelse (optagen under Nr. 29 i L ovtidenden for 1874). *) Herom er under 8 A ugust 1874 udstedt offentlig Bekjendtgjørelse (optagen i Lovtid. for 1874 under Nr. 109).

11 Postdampskibene. Mellem Korsør og Nyborg, S. 48. Private Dampskibe. Kallundborg Aarhus, S. 132; Korsor Sam se- Aarhus, S. 15,95, 109; Kjobenhavn Bornholm, S. 30, 45, 105; Kjobenhavn Samso - Odense, S. 15, 39, 109, , 132; Korsør Svendborg-Ærøeskjøbing, S. 41, 68; Rudkjobing Spodsbjerg, S. 19, 33; Spodsbjerg-Nakskov, S. 68, 95, 113; Svendborg Rudkjobing - Marstal, S. 33, 105; Vordingborg(Masnedsund) Stege, S. 15, 100, 132. istcitionsposler. Faaborg Coriuth, S. 95; Frederiksborg Helsinge, S. 109; Maribo - Rodby, S. 65; Nakskov Kragenæs, S. 65; Nakskov Taars (Fodpost), S 91; Nyborg - Svendborg, S. 95; Nykjøbing paa F. Nakskov (over Saxkjøbing), S. 65; Nykjøbing p. F. - Nysted, S. 7, 65; Roeskilde Frederikssund, S. 113; Boeskilde Holbæk, S. 132; Rudkjøbing Spodsbjerg, S. 33, 65, 68, 95, 113; Taars Nakskov, S. 33, 65, 68, 95, 113; Ullerslev Kjerteminde, S. 113; Vordingborg Stege (over Kallehave Koster), S 15. Postgangen i Jylland. Jernbanerne. Den sydjydske Jernbane (K olding Lunderskov Esbjerg -Varde) aabnes for Driften; en Kjøreplan fremsendes, S. 95; Kjøreplan for de jydsk-fyenske Jernbaner, S. 47; Ny Kjøreplan for den jydske Tverbane, S Private Dampskibe. Aarhus Samsø Korsør, S. 95, 109; Kjobenhavn Samsø Odense, S. 15, 39, 109, 116, 121, 132. Slationsposter. Aalborg Bælum S. 53; Aalborg Nibe, S. 53; Aalborg Sæby Frederikshavn, S. 53; Aarhus -Bonde, S. 45, 47; Esbjerg Nordby, S. 96; Frederikshavn Skagen, S. 48; Frederikshavn-Sæby, S. 48, 109; Herning-Holstebro, S. 39, 48, 116; Herning- Bingkjobing, S. 53; Hjørring Løkken, S. 53; Hobro Mariager, S. 47; Hobro Løgstør, S. 47; Holstebro Bingkjøbing, S. 48, 95, 116; Horsens Silkeborg Viborg, S. 7, 47; Kolding Skodborghus, S. 95; Nordby Sønderho, S. 96; Banders Grenaa, S. 47 ; Banders GI Estrup Grenaa, S. 82; Bibe-Varde, S. 95; Bibe Bramminge, S. 95; Bingkjøbing Varde, S. 95, 116; Skodborghus Ribe, S. 95; Skodborghus Holsted Varde, S. 95; Skive - Thisted, S. 48; Struer Lemvig, S. 18, 61, 116; Struer Thisted, S. 48, 116; Struer Oddesund Thisted, S. 61; Varde Strandby, S. 95; Varde Grindsted Vejle, S. 96; Vestervig Koldby, S. 7, 121; Viborg Lejren ved Hald, S. 55, 56 jfr. S. 72. Landposter. Vestervig Koldby (kjørende Laudpost), S. 7. Postforbindelsen med Færøerne og Island. Planen for Postdampskibsfarten Kjobenhavn Færøerne Island for 1874 fremsendes, S. 7; for 1875 ligeledes, S Postfor bi udelserne med og i Udlandet. Kjobenhavn Malmø-Stockholm, S. 41; Danmark - Norge med Dampskib, S. 33, 15, 105; over Sverige, S. 41; Korsør - Kiel - Altona (Iltogene Kiel - Altona), S. 19; Nykjøbing paa F.- Bostock, S. 30, Hamburg(Bremeu) de dansk-vestindiske Oer, S Bremen Havanna, S Wien Konstautinopel, S. 39, 109; Breslau Konstantinopel, S England - Sydamerika, S. 19. (Se iøvrigt Rettelserne til Udenrigs-Brevportotaxteu). Budget. I. Budget, Bogholderi-, Kasse- og Regnskabsvæsen.1) Postvæsenets Budget for fremsendes, S. 54. Kassevæsen. Fremgangsihaaden ved Salg af Personpostbilletter paa de Ruter, hvor Sporvogns-Billetsystemet er indført, S ; af de nye, fra 1ste Januar 1875 gjældende Postfrimærker osv. maa ikke sælges før den Tid og af de gamle ikke efter den Tid; Benyttelse og Indsendelse af ældre Frimærker m. v., S Indførelsen af Kronemøntsystemet. En Mønttabel til Omsætning af Rigsmønt til Kronemønt frem ') Til denne A fdeling bem æ rkes, at der i de Officielle M eddelelser fra P ost- og Telegrafvæ senets O verbestyrelse fra 1. J a n u a r 1874 ikke mere optages B estem m elser osv. fra G eneraklecisoratct for Postvæ senets Regnskabsvæsen,

12 sendes, S. 123; om dens Benyttelse, S. 130; i Anledning af Kronomontsystemets Indførelse meddeles to Bekjendtgjørelser angaaende Omskrivning fra Rigsmønt af de Postvæsenet vedkommende Betalinger, S. 123, 127; og meddeles en Bække Forholdsregler, S Angaaende Udbetalingen fra 1ste Januar 1875 ikronement af Beløb, der ere anviste i Rigsmønt, S Tilbagebetaling af Avispenge, S. 18, 24, 28, 35, 40, 57, 60, 83, 101, 104. Regnskabsbilagenes Affattelse og Indsendelse. Regnskab over Salget af Personpostbilletter paa de Ruter, hvor Sporvogns-Billetsystemet er indført, S. 23. Postanvisninger til og fra Italien behandles paa samme Maade som dansk-tydske Postanvisninger, S. 51. Der indføres i Tydskland et nyt Møntsystem, hvorfor de Tydskland i Anledning af Postudvexlingen tilkommende Beløb skulle godtgjøres efter Reichsmark - Møntfoden (istedetfor Thaler-Foden), S Fortegnelsen over Postbefordringsudgifter, S. 27. Anvisningsvæsen og Regnsk a b s po ste r in g. Postering til Indtægt: Hele Betalingen for Kigsdagstidenden paa Versurkontoen for Avispenge, S. 88; Optagelse i Extraktregnskabet af den Beholdning, der vil blive sendt af nye, fra 1ste Januar 1875 gj ælden de Postfrimærker osv., S Postering til Udgift: Tillæg til Kontorhold (til Forbedring af Lønnen for Postbude) for , S. 37; Beholdningen af de ved Udgangen af Aaret 1874 i Behold værende gamle Frimærker osv., der skulle indsendes, S Tilbagebetaling af Avispenge, see ovenfor. Staaeride Indtægts- og Udgiftsordrer: Regler for Anvendelsen efter 1ste Januar 1875 af slige Ordrer, der ere meddelte før den Tid, S <C. Statistik. Udfyldning af den almindelige statistiske Opgjørelses Afdeling IV og Sammentælling af Forsendelserne, S. 64. L. Extrapostvæsenet. Forandring i Taxten for Extrapostbefordring, S. 1171); i Afgiften til Befordringsvæsenets Fond, S. 117; Ny Extraposttaxt, S. 117.*) Nedlæggelse af Stationer: Guldborg p. F.3), S. 47; Holstebro4), S. 93; Holsted5), S. 89; Hvalpsund6), S. 8!>; Kjerteminde7), S. 112; Kolding8), S. 93; Rødby9), S. 89; Saxkjøbing10), S. 112; Skodborghus"), S. 89; Snoghøj12), S. 82; Varde13), S. 93. M. Færgevæsenet.'4) jog2) B ekjendtgjørelser (under Nr. 16 og 162) af 17 Febr. og IO D eebr. i L ovlid. for 1874 jfr. Bekjendtgjorelse sam m esteds (under Nr. 174) af 19 D eebr. om Forandringer i PI. 26 M arts 1813 og Bekjendtgj. 15 A ugust 1857 om det offentlige Befordringsvæsen paa Bornholm. з) Bekjendtgj. (Kr. 71) af 13 Mai i Lovtid.) Bekjendtgj. (Nr. 127) af 25 S ep tbr, sammesteds. *) Bekjendtgj. (Nr. 124) af 16 Septbr., sammesteds. > Bekjendtgj (Nr. 110) af 21 A ugust sam m esteds. 7) B ekjendtgj. (Nr. 136; af 17 O ktbr., sam m esteds. 8) Bekjendtgj. (Nr. 126) af 25 Septbr., sammesteds. *) Bekjendtgj. (Nr. 120) af 14 Septbr., sammesteds.,0) Bekjendtgj. (Nr. 147) af 12 Novbr., sam m esteds. ") Bekjendtgj. (Nr. 123) af 16 Septbr., sam m esteds.,2) Bekjendtgj. (Nr. 111) af 21 A ugust, sammesteds. *) B ekjendtgj. (N r. 125) af 19 Septbr., sammesteds. и) I Lovtidenden for 1874 er under Nr. 32 optaget Lov om Bestyrelsen af Færge væsenet-1 af 21 Marts 1874, hvorefter Tilsynet mod de Indenrigsm inisteriet ifølge Kongl. Resolution af 30 Ju n i 1871 (jfr. Offic. Medd. 1872, Side 20) underlagte privilegerede F æ rgesteder med U ndtagelse af det ved H elsingør overgaaer til A m tsraadene under M inisteriets K ontrol.

13 N. Postdampskibsvæsenet. Efterlysning af Gods, der tilhorer Rejsende, som ere direkte indskrevne med Postdampskib og Jernbane, S. 19. Om Postdampskibenes Part, see H. 0. Telegrafvæsenet. De Officielle Meddelelser betegnes fra 1ste Januar 1874 som udgaaende fra Post- og Telegrafvæsenets Overbestyrelse, jfr. S De, der ansættes i følgende Embeder, forpligtes til event, at overtage Bestyrelsen af en Stats-Telegrafstation paa det paagjældende Sted, nemlig Postmesterembedet i Ringsted, S. 79; Postexpediteurtjenesten i Lyngby, S. 91.

14 Følgende Cirkulærbestemmelser ere optagne i M inisterialtidenden for Offic. Mcdd. Ministerialtidende. Offic. Medd. Ministerialtidende Nr. 1. I I V... Afd. A. Side5o.flg. Nr. 18. S. 71 (Postanvisninger til. 2. (Brønderslev)... B og fra England)... Afd. A. Side I... A III... B » 3. Side 15 ( Statsmyndighe. 24. II... B der osv. )... B » 24. V... B ,, 3. IV. og V... B » 25. Side 100 (Corinth)... B , 11. Side 45 ( Statsmyndighe 27. I-II... A. 187 der osv. )... - B III A I... A I. (Afgift af Extrapoatfragt) A Side 61 ( Statsmyndighe 33. I... A. 2l4o.flg der osv. )... - B II. og III... A I III... - B IV... _ B Side 67 (Breve med toldpligtige V arer)... _ A

Register. Officielle Meddelelser fra Postvæsenets Overbestyrelse. for Aaret 1878. å. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter.

Register. Officielle Meddelelser fra Postvæsenets Overbestyrelse. for Aaret 1878. å. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. Register til Officielle Meddelelser fra Postvæsenets Overbestyrelse for Aaret 1878. å. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. Post- og Telegrafvæsenet henlægges fra F inansministeriet

Læs mere

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 187o.

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 187o. Register til Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet for Aaret 187o. A. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. Indførelse af Kr onemøntsy stemet. Om

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

Register. til. for Aaret 1882. I. Almindelige adm inistrative Bestemmelser.

Register. til. for Aaret 1882. I. Almindelige adm inistrative Bestemmelser. Forkortelser, Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Eorkortelser. I Officielle Meddelelser for 1884 ville følgende Sidetal være at rette. Side 108 skal være Side 109,. 124». 125, .

Eorkortelser. I Officielle Meddelelser for 1884 ville følgende Sidetal være at rette. Side 108 skal være Side 109,. 124». 125, . Eorkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Yerdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. Y. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K Landsdækkende Dagblade Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K Børsen Møntergade 19, 1140 København K Morgenavisen JyllandsPosten Grøndlasvej

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:3 21. april 2009 Overnatninger på campingpladser 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I året 2008 var der i alt 12,2 mio. overnatninger på campingpladser;

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:4 21. april 2009 3 pct. færre overnatninger Overnatninger på hoteller o.l. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 14,6 mio. overnatninger på hoteller

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1930 Indhold

Fra Lovtidende A. 1930 Indhold Fra Lovtidende A. 1930 Indhold 1930. Side 14. Juli Tillægs-Bekendtgørelse angaaende Motorkøretøjer... 1 9. Aug. Bekendtgørelse om international Overenskomst om Kørsel med Motorkøretøjer... 2 6. Sept. Bekendtgørelse

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1913 Indhold

Fra Lovtidende A. 1913 Indhold Fra Lovtidende A. 1913 Indhold 1913 Side 15 April Bekendtgørelse angaaende Mærkning af Motorkøretøjer... 1 11 Juni Bekendtgørelse om Kørsel med Motorkøretøjer... 1 16 Juni Bekendtgørelse om Hærens Kørsel

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 Tjenestepost / a Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 K.T. brev sendt fra Generalpostdirektionen til Postmester Schmidt i e den 2den September

Læs mere

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014 Experians RKI-analyse 2014 Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Analyse Personer Vækst person Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1814 Schaarup Opsynsmand 12.1822 1.4.1823 Chr. Frederik Baadsgaard Apoteker 19.1.1854 24.5.1854 Erik Poulsen Bech postfm 27.6.1865 29.6.1865 Johan Gerhard Thiel Husum 30.9.1877 Afsked

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger.

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger. Marts 2012 VALGREGULATIV FOR FORENINGEN NYKREDIT Kapitel 1 Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S Valgområder 1 Stk. 1. Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S foretages på regionale

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere