BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan Bilag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1"

Transkript

1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1

2

3 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation 5 Haveaffald 7 Storskrald 9 Genbrugsstation 11 Emballageaffald - Papir og pap 13 Emballageaffald - Glas 15 Emballageaffald - Plast 17 Emballageaffald - Jern og metal 19 PVC 21 Imprægneret træ 23 Farligt affald 25 Øvrige initiativer 27 Erhverv: 28 Emballageaffald 29 PVC 32 Imprægneret træ 34 Farligt affald 36 Industri 39 Service (institutioner, handel og kontor) 41 Byggeri og anlæg 43 Øvrige initiativer 45 Tværgående initiativer: 48 Prioritering af det kommunale tilsyn med affaldshåndteringen i kommunen 49 Information, herunder vidensdeling 51 Kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene 53 Affaldsforebyggelse 55 Øvrige initiativer 57 Side 1

4 Bilag 1 - Affaldsplanens opbygning AFFALDSPLANENS OPBYGNING Skive Kommunes affaldsplan består af 3 dele: en hovedplan og to bilag. Hovedplan I hovedplanen findes bl.a. kommunens målsætninger, korte resumeer af planens forslag til initiativer Kom m unens handleplan ikorte træ k og en samlet tids- og aktivitetsplan for alle initiativerne i planen. I bilag 1 og 2 findes mere detaljerede oplysninger. Bilag 1 Planopslag Nærværende bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Skive Kommunes affaldsplan og beskriver de enkelte initiativer detaljeret. Beskrivelserne er udformet som tosidede opslag, der indeholder informationer om: - Hvilke initiativer der er tale om - Hvilke krav der skal opfyldes - Hvor vi står i dag - Hvad planen er (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk) - Hvor initiativerne fører os hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne Bilag 1 er opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilag 2 Prognose, målopfyldelse, ordningsstatus, affaldskortlægning Bilag 2 indeholder prognoser for affaldsmængderne, behov for behandlingskapacitet, planens økonomiske konsekvenser, målopfyldelse, status for affaldsordninger og en kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer. Affaldsplanen med bilag er trykt/udgivet i 3 separate dele og findes også på kommunens hjemmeside på Side 2

5 1 PLANOPSLAG 1.1 Indledning Af dette bilag fremgår kommunens affaldsplan som opslagsværk. Opslaget er opdelt i planer/initiativer for: Husholdninger Erhverv Tværgående initiativer Initiativerne kan inddeles på følgende måde: Igangsætning af nye initiativer på baggrund af implementeringen af EU direktiver mv., der tager udgangspunkt i affaldsstrategien f.eks. indsamling af emballageaffald til genanvendelse. Initiativer, der er sat øget fokus på i affaldsstrategien, f.eks. vedr. forbedring af mulighederne for aflevering af storskrald. Initiativer til fastholdelse/forøgelse af det eksisterende niveau i indsamlingen, f.eks. papir, glas/flasker og haveaffald. Initiativer på baggrund af EU-direktiver er bindende. Initiativer, der er sat fokus på i affaldsstrategien, vægtes i kommunens affaldsplan. Endelig nævner affaldsstrategien fastholdelse af det eksisterende niveau i indsamlingen vedr. en række fraktioner. Her vil Skive Kommune lægge vægt på at øge niveauet hvor det er muligt. I forbindelse med de fleste initiativer er der planlagt en øget informationsindsats, ligesom der er fokus på en opprioritering af den kommunale dialog om affaldshåndteringen, både i forhold til borgere og virksomheder. Dette opslagsværk giver en gennemskuelig indføring i kommunens planer for planperioden. Opslagene beskriver: Hvilke initiativer, der er tale om Hvilke krav der skal indfries Hvad status er i dag Hvad er planen Hvor fører initiativerne os hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne Der indledes med at skitsere kravene på området, og hvad initiativet har baggrund i. Dernæst præsenteres et resumé af status for det område af kommunens affaldsplan, som initiativet vedrører. Endelig fremgår, hvor det har relevans, en fremskrivning af affaldsmængder på baggrund af initiativet. Side 3

6 Husholdninger: Affald fra husholdninger fremkommer i mange forskellige fraktioner. Overordnet set kan husholdningsaffald dog opdeles i 4 hovedgrupper: Dagrenovation Storskrald Haveaffald Farligt affald Dagrenovation og storskrald består hver især af en række underfraktioner, hvoraf de fleste er beskrevet i de følgende planopslag. I henhold til regeringens affaldsstrategi, skal der i 2008 genanvendes minimum 33 % af husholdningsaffaldet, 60 % forbrændes og max. 7 % må deponeres. Disse mål skal opnås ved at der sikres borgerne muligheder for udsortering af de genanvendelige fraktioner i husholdningsaffaldet. Skive Kommune har i 2003 opnået en genanvendelsesprocent på 49 for husholdningsaffaldet, 44 % er sendt til forbrænding og 7 % er deponeret. Beton og tegl (byggeaffald til genanvendelse), samt haveaffald udgør en stor del af de genanvendelige affaldstyper, hvilket vil sige at disse fraktioner har en meget stor betydning for genanvendelsesprocenten. Skive Kommunes mål for 2008 for husholdningsaffald er minimum 40 % til genanvendelse, 53 % til forbrænding og max. 7 % til deponi. Disse mål er fastsat med baggrund i, at det allerede nu er muligt at opnå en højere genanvendelsesprocent end den nationale målsætning. Målet for genanvendelse er fastsat ud fra at mængden af beton og tegl til genanvendelse er meget varierende fra år til år, og derfor har stor indflydelse på genanvendelsesprocenten. Side 4

7 Organisk dagrenovation Omfatter: Vegetabilsk og animalsk madspild og andet nedbrydeligt organisk materiale Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde Regulering Af affaldsbekendtgørelsen fremgår, at vegetabilsk dagrenovation lovligt kan hjemmekomposteres. Miljøministeriet igangsætter udvikling af en model for en lokal vurdering af, hvilken håndtering af den organiske dagrenovation der er mest hensigtsmæssig såvel miljømæssigt som økonomisk. Organisk affald udgør en ressource, som kan udnyttes enten ved forbrænding, bioforgasning eller kompostering. Lokale forhold er ifølge affaldsstrategien afgørende for, hvordan organisk dagrenovation udnyttes bedst såvel miljømæssigt som økonomisk. Affaldsstrategiens sigtelinje for 2008 er, at organisk dagrenovation behandles ud fra en lokal vurdering af, hvad der er miljømæssigt og økonomisk optimalt. Hvor står vi i dag Status Organisk affald bør så vidt muligt komposteres lokalt hos den enkelte husstand eller boligselskab, således at mængden af dagrenovation begrænses og transport af affald minimeres. Skive Kommune har siden 2003 haft en decideret hjemmekomposteringsordning med udlevering én gratis kompostbeholder pr. husstand til de husstande, som ønsker det. Det er frivilligt om den enkelte husstand vil deltage i ordningen. Kompostbeholderen kan rekvireres hos 4-S, Skive- Egnens Renovationsselskab I/S, hvor udlevering registreres. Skive Kommune har indtil videre udleveret ca kompostbeholdere. I den periode, hvor kompostbeholderne er udleveret er der sket et fald i mængden af indsamlet dagrenovation. Dette fald skyldes flere faktorer, men kompostholderne udgør uden tvivl én af faktorerne. Landsdækkende undersøgelser viser, at man i gennemsnit kan regne med, at der hjemmekomposteres ca. 50 kg vegetabilsk affald om året i husstande med kompostbeholdere. Det vurderes derfor, at der p.t. årligt hjemmekomposteres ca. 175 tons vegetabilsk affald, som dermed er fjernet fra den indsamlede del af dagrenovationen. Det er dog ikke muligt at dokumentere den eksakte mængde af hjemmekomposteret dagrenovation. Side 5

8 Hvad er planen Skive Kommune vil fremme hjemmekomposteringsordningen for den vegetabilske del af dagrenovationen yderligere, ved fortsat udlevering af gratis kompostbeholdere, samt information om ordningen. For så vidt angår den animalske del af dagrenovationen vil Skive Kommune afvente Miljøstyrelsens model for vurdering af, hvilken håndtering, der lokalt er mest hensigtsmæssig. Hvor kommer vi hen Der er ikke udarbejdet en specifik prognose for den organiske dagrenovation, da det ikke er muligt at gøre denne mængde op. Den største del af den vegetabilske del af dagrenovationen vil blive hjemmekomposteret og genanvendt i borgernes haver. Det forventes, at der årligt hjemmekomposteres 50 kg vegetabilsk affald pr. udleveret kompostbeholder i gennemsnit. Når Miljøstyrelsens model for håndtering af organisk dagrenovation er færdig og udsendt til kommunerne, vil der blive fulgt op på eventuelle lokale anbefalinger for håndtering af den organiske dagrenovation, specielt kan der ske tiltag for den animalske del af dagrenovationen. Side 6

9 Haveaffald Omfatter: Grene, blade, afklip, græs etc. Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde Regulering Haveaffaldsindsamlingen er en frivillig ordning, som kommunen har etableret i henhold til affaldsbekendtgørelsen. I affaldsstrategien er sigtelinjen 95 % genanvendelse af haveaffald. Hvor står vi i dag Status Skive Kommune indsamler haveaffald på de 2 genbrugspladser på Oddervej og Kåstrupvej. Indsamlingsaffaldsordningen er en bringeordning, hvor borgerne selv bringer haveaffaldet til genbrugspladserne. Det indsamlede haveaffald komposteres centralt på anlægget i Kåstrup. Udviklingen i indsamlede mængder for haveaffaldsordningen ton Haveaffald Den producerede kompost udleveres gratis til borgerne i de 4 S-kommuner. Alt det indsamlede haveaffald laves til kompost, hvilket vil sige at 100 % af det indsamlede materiale genanvendes. Dermed ligger Skive Kommune over den nationale sigtelinie for 2008 på 95 % genanvendelse. Det er tillige tilladt at hjemmekompostere haveaffald. Der komposteres en ukendt mængde haveaffald lokalt hos borgerne. Skive Kommune har siden 2003 udleveret gratis kompostbeholdere til interesserede husstande Side 7

10 Hvad er planen Skive Kommune vil fortsætte arbejdet med at fremme hjemmekomposteringen. Derudover fastholdes det nuværende niveau for indsamling af haveaffald på genbrugspladserne. I overensstemmelse med den nationale affaldsstrategi forventes der ikke iværksat nye initiativer på området. Skive Kommune vil i samarbejde med affaldsselskabet 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S fortsætte informationsindsatsen. Hvor kommer vi hen Fremskrivning Væksten i den indsamlede mængde haveaffald er svær at forudsige. Vejrliget i form af nedbørsmængder, nedbørens fordeling over året og sammenfald med gunstige eller ugunstige temperaturer har stor betydning for haveaffaldsmængderne. Stormfald har også stor indflydelse på mængderne. Haveaffaldsmængden kan således ikke alene relateres til den økonomiske udvikling i samfundet. Forventet udvikling i mængder fra haveaffaldsordningen ton Som følge af at den eksisterende ordning er velfungerende, forventes der ikke en markant stigning i haveaffaldet fremover. Der regnes derfor med en årlig vækst på 1,0 %. Det er ikke lovligt at afbrænde haveaffald i Skive Kommune. I et vist omfang foretages dette dog alligevel. Mere fokus på forbud mod afbrænding generelt kan bevirke at mængden af indsamlet haveaffald øges. Side 8

11 Storskrald Omfatter: F.eks indbo, jern og metal, madrasser, hårde hvidevarer, kølemøbler, cykler, elektriske og elektroniske produkter, brændbart affald, deponeringsegnet affald, byggeaffald, jord m.v. Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde Regulering Håndteringen af storskrald er omfattet af affaldsbekendtgørelsen. I affaldsstrategien er der fokus på indsamling af storskrald. Genanvendelsen af storskrald skal øges, bl.a. ved at forbedre de eksisterende ordninger, herunder udsortering af storskraldet i flere genanvendelige affaldsfraktioner. Kommunerne opfordres til at etablere netværk for mandskab for containerpladser mv. Boligselskaber og andre etageboligbebyggelser opfordres til at etablere storskraldsordninger for genbrugelige og genanvendelige effekter. Den nationale målsætning for 2008 er 25 % genanvendelse, 50 % forbrænding og 25 % deponering af storskrald. Hvor står vi i dag Status Storskrald indsamles i en kombineret henteog bringeordning. Storskrald indsamles 4 gange om året ved husstanden. Afhentningen sker efter forhåndstilmelding hos affaldsselskabet 4-S. De 4 indsamlingsuger er fordelt over året. Henteordningen for storskrald omfatter: Møbler og tæpper, Hårde hvidevarer, CFCholdige kølemøbler, Cykler og barnevogne, Metal i mindre mængder, Træ, brædder m.v., Elektriske og elektroniske produkter, Trykimprægneret træ, PVC, Enkelte traktordæk (legeredskaber/sandkasser) og bildæk. Storskrald kan afleveres på de 2 genbrugspladser på Kåstrupvej og Oddervej. Byggeaffald og jord fra husholdninger kan kun afleveres på genbrugspladserne. Udviklingen i indsamlede mængder storskrald via henteordning for storskrald og genbrugspladser ton Udviklingen i behandlingen af storskrald Skive Kommune har i 2003 opnået en genanvendelsesandel på 58 % af den indsamlede storskraldsmængde, 25 % til forbrænding og 17 % til deponi. Side 9

12 Hvad er planen Skive Kommunes eksisterende ordninger for indsamling af storskrald er velfungerende og bevares uændrede. Med henblik på at øge genbrug og genanvendelse af storskrald, planlægger kommunen løbende at optimere ordningerne for storskrald, herunder at sortere i flere fraktioner til genanvendelse, eksempelvis emballageaffald af metal og plast. Der vil endvidere være mulighed for aflevering af direkte genbrugelige produkter i storskraldsindsamlingen. Der vil blive taget initiativ til etablering af en egentlig genbrugsbutik i forbindelse med genbrugspladsen på Kåstrupvej, hvor de indsamlede genbrugelige effekter vil blive solgt. Dette sker med henblik på at reducere mængden af affald til deponi og forbrænding. Kommunen vil i overensstemmelse med regeringens affaldsstrategi opfordre boligselskaber og andre flerfamilieboligejere til at etablere genbrugs- og genanvendelsesordninger i boligejendomme. Samtidig vil kommunen arbejde for at etablere et netværk for gårdmænd og viceværter med henblik på bedre vejledning af borgerne om affaldssortering. Dette initiativ vil foregå i samarbejde med affaldsselskabet 4-S. Skive Kommune vil forsøge at fastholde den høje genanvendelsesprocent, som dog er meget afhængig af mængden af byggeaffald og jord til genanvendelse. Målsætningen er derfor en genanvendelsesprocent på mindst 45 % og en deponiprocent på max. 20 %. Hvor kommer vi hen Fremskrivning Den gennemsnitlige vækst i mængden af indsamlet storskrald de seneste 5 år har været på 13 %. Det er vanskeligt at forudsige hvor stor en effekt den øgede fokus på udsorteringen af flere fraktioner til genanvendelse vil have. Det forventes at udviklingen i væksten af storskrald reduceres lidt de kommende år i takt med at genstande i øget grad afsættes direkte til genbrug via tiltagene omkring boligselskaber m.v., samt at erhvervsvirksomheder fra 1. januar 2005 får adgang til genbrugspladserne og at erhvervsaffaldsmængderne i den forbindelse kan trækkes ud af de private affaldsmængder på genbrugspladserne. Der forventes derfor en vækst i mængden på ca. 10 % pr. år i perioden Forventet udviklingen i mængder af storskrald fra husholdninger ton Storskrald Storskrald Figuren indeholder alt storskrald, som forventes indsamlet fra husholdninger i kommunen. Det er altså både den indleverede mængde på genbrugspladserne og mængden af storskrald fra henteordningen. År Side 10

13 Genbrugspladser Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde Regulering Det er frivilligt om kommunen ønsker at etablere en genbrugsstation/genbrugsplads I affaldsstrategien er der fokus på indsamling af storskrald. Genanvendelsen af storskrald skal øges, bl.a. ved at forbedre de eksisterende ordninger herunder udsortering af storskraldet i flere genanvendelige affaldsfraktioner på genbrugspladsen. Kommunerne opfordres til at etablere netværk for mandskab for containerpladser mv. Boligselskaber og andre etageboligbebyggelser opfordres til at etablere storskraldsordninger for genbrugelige og genanvendelige effekter. Hvor står vi i dag Status Borgerne i Skive Kommune kan benytte genbrugspladserne på Oddervej og Kåstrupvej. Begge pladser drives af 4-S, Skive- Egnens Renovationsselskab I/S. Pladserne er åbne 34 timer om ugen for kommunens fastboende borgere og sommerhusejere. Der kan afleveres følgende fraktioner på genbrugspladserne: Haveaffald Papir Pap Flasker/glas Jern og metal Træ til genbrug Hård PVC Imprægneret træ Ren jord Beton og tegl Farligt affald Gips Elektrisk og elektronisk affald Kølemøbler Dæk Plastemballage, flasker/dunke Emballageplast, folie Emballageplast, klar folie Metalemballage Madrasser Vinduer m/u rammer Småt brændbart Stort brændbart Affald til deponi Udviklingen i indsamling på genbrugspladserne Der er ingen begrænsning i brugen af genbrugspladserne for private borgere. Dog er der begrænsning på størrelsen af køretøjer, der tillades at komme ind på pladserne. Store traktorer og lastvogne tillades ikke. 73 % af det indsamlede affald på genbrugspladserne blev genanvendt i 2003, 16 % sendt til forbrænding og 11 % til deponering. Side 11

14 Hvad er planen Der indsamles mere og mere affald på de 2 genbrugspladser. Ordningen er velfungerende og kildesortering og genanvendelse er centralt i driften af pladserne. Indsamlingen på pladserne vil i planperioden løbende blive vurderet og optimeret, bl.a. med henblik på at øge genbrug og genanvendelse af affaldet. Der vil bl.a. blive etableret ordninger til udsortering af emballageaffald (metal og plast) og planglas. Pladsernes indretning og brugervenligheden vil løbende blive evalueret. Initiativerne vedr. de enkelte fraktioner er beskrevet nærmere i planopslagene for disse fraktioner. Der vil blive taget initiativ til etablering af en egentlig genbrugsbutik i forbindelse med pladsen på Kåstrupvej. Skive Kommune vil dermed øge indsatsen for direkte genbrug og dermed affaldsforebyggelsen. Mulighederne for udbygning af netværket for pladsmedarbejdere på genbrugspladserne vil blive undersøgt i planperioden. Fra 1. januar 2005 vil erhvervsvirksomheder få adgang til genbrugspladserne. Erhvervsvirksomheder kan aflevere tilsvarende fraktioner på genbrugspladserne som private. Formålet er at gøre det enkelt for mindre virksomheder at bortskaffe deres sorterede affald korrekt, samt at legalisere den mængde erhvervsaffald, der allerede i dag afleveres på genbrugspladserne. Hvor kommer vi hen Fremskrivning Den gennemsnitlige vækst i mængden af indsamlet affald på genbrugspladserne de seneste 5 år har været på 10 %. Det er vanskeligt at forudsige hvor stor en effekt den øgede fokus på udsorteringen af flere fraktioner til genanvendelse vil have. Det forventes at udviklingen i væksten af affald fra husholdninger reduceres lidt de kommende år i takt med at genstande i øget grad afsættes direkte til genbrug via tiltagene omkring boligselskaber m.v., samt at erhvervsvirksomheder fra 1. januar 2005 får adgang til genbrugspladserne og at erhvervsaffaldsmængderne i den forbindelse kan trækkes ud af de private affaldsmængder på genbrugspladserne. Der forventes derfor en vækst i mængden på ca. 7 % pr. år i perioden Udviklingen i genbrugspladsernes mængder Figuren viser den forventede udvikling i affald fra private, der indsamles via genbrugspladserne i perioden Side 12

15 Emballageaffald - Papir og pap Omfatter: Fx dagblade, uge og månedsblade, adresseløse tryksager, adresserede forsendelser, telefonbøger, papemballage, bølgepap og karton Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde Regulering Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der indsamles papir og papemballager fra husholdninger fra bebyggelser med mere end indbyggere. Af affaldsstrategien fremgår, at papir- og papaffald udgør en vigtig ressource, som bør genanvendes. Målet for 2008 er 60 % genanvendelse af genanvendeligt papir og papaffald fra husholdninger. I affaldsstrategien er målet at fastholde niveauet i indsamlingen af papir- og papaffald. Hvor står vi i dag Status Papir og pap fra husholdninger en omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Ordningen udføres primært som en bringeordning, hvor papir og pap kan afleveres på de 2 genbrugspladser. Papir kan derudover afleveres i kuber/containere, som er opstillet rundt om i kommunen. Derudover er der etableret en henteordning via de 4 årlige storskraldsindsamlinger, hvor både papir og pap indsamles ved de tilmeldte husstande. Ud over dette fungerer Spildopmagernes månedlige indsamlinger, som en henteordning for pap og papir. Alle husstande har pligt til at frasortere genanvendeligt pap og papir til genanvendelse. Der blev i 2003 indsamlet 1388 tons pap og papir i Skive Kommunes indsamlingsordninger, hvilket svarer til 67,29 % af det af Miljøstyrelsen beregnede potentiale på 2062 tons. Indsamlingseffektivitet for papir og pap ,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Genanvendelse i forhold til potentiale- papir og pap Genanvendelsesprocent National krav Den totale mængde papir og pap indsamlet i Den indsamlede mængde svarer til at der er indsamlet 49 kg papir og pap pr. indbygger i Skive Kommune i Side 13

16 Hvad er planen Skive Kommune vil i planperioden forsøge at øge niveauet for indsamling af papir- og papaffald fra husholdninger. Behandlingen af papir og pap beskrives sammen, da disse 2 fraktioner registreres samlet. Derudover fastsættes den nationale affaldsstrategis mål i henhold til emballagedirektivet samlet for papir og pap. Der vil løbende blive informeret om indsamlingsordningerne og sorteringskravene for at øge niveauet i indsamlingen. Indsamlingsordningen for papir med kuber og containere rundt om i kommunen vil løbende blive udbygget i takt med behovet. En decideret husstandsindsamling af papir vil blive vurderet i planperioden. Papir og pap kan fortsat afleveres via Spildopmagernes månedlige indsamling, storskraldsindsamlingen eller på genbrugspladserne. Afhængig af redegørelsen til Folketinget i 2005 om genanvendelsesmålene for emballageaffald, vil kommunen vurdere, hvorvidt en yderligere indsamlingsordning af pap fra husholdninger er nødvendig. Hvor kommer vi hen Fremskrivning Foreløbige tal for 2004 viser, at der vil blive indsamlet ca tons papir og pap fra husholdninger. Det vil sige at der indsamles ca. 50,7 kg pr. indbygger. Det forventes at den indsamlede mængde pr. indbygger vil stige til 55 kg i Den forventede stigning i de indsamlede mængder er dermed på ca. 2 % pr. år i planperioden. Det forventes at der indsamles ca tons papir og pap i Forventet udviklingen i mængder af papir ogpapfrahusholdninger ton Papir og pap, husholdninger Papir og pap, husholdninger På længere sigt forventes internetbaserede aviser og reklamer at bevirke, at mængden af papir aftager. Figuren viser den forventede samlede udvikling i mængden af papir og pap fra husholdninger i planperioden. Der er endnu ikke fra centralt hold udmeldt hvilket potentiale der skal regnes med for 2004 og de kommende år. Side 14

17 Emballageaffald - Glas Omfatter: Flasker, emballageglas Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde Regulering I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal der etableres indsamlingsordninger for emballageaffald af glas fra husholdninger i bebyggelser på over indbyggere. Reglerne vedr. håndtering og nyttiggørelse af emballageaffald er reguleret af affaldsbekendtgørelsen. Krav til drikkevareemballage er gennemført i Lov nr. 475 af lov om miljøbeskyttelse (pant og retursystemer) og Bekendtgørelse nr. 713 af 25. aug Af affaldsstrategien fremgår, at målet for 2008 er 80 % genanvendelse af glasemballage. Ved genanvendelse af glas og genbrug af hele glasflasker reduceres energiforbruget i forhold til produktionen af nyt glas. I affaldsstrategien er målet at fastholde niveauet i indsamlingen af glas. Hvor står vi i dag Status Indsamlingen af glas fra husholdninger udføres fortrinsvis som bringeordninger. Alle husstande i kommunen har pligt til at kildesortere flasker og emballageglas og benytte de opstillede glaskuber eller aflevere flasker og glas på genbrugspladserne. Alternativt kan flasker og emballageglas afleveres i forbindelse med de 4 årlige storskraldsindsamlinger og Spildopmagernes månedlige indsamlinger. Der blev i 2003 indsamlet 390 tons flasker/emballageglas i Skive Kommune. Indsamlede mængder flasker/glas fra husholdninger ton Glas, husholdninger Den indsamlede mængde svarer til at der er indsamlet 14 kg flasker/emballageglas pr. indbygger i Skive Kommune i Side 15

18 Hvad er planen Skive Kommune vil gøre en indsats for at øge indsamlingen flasker og emballageglas fra husholdninger. Netværket af glaskuber vil blive udbygget, for at øge indsamlingen. Kommunen vil løbende informere om indsamlingsordningerne og sorteringskravene for at øge niveauet i indsamlingen af glas. Samtidig vil der blive iværksat en undersøgelse af om der bortskaffes flasker/emballageglas via ikke registrerede transportører fra kommunen. Glasindsamlingen er i overensstemmelse med regeringens affaldsstrategi tilrettelagt på en måde, så der sikres en skånsom indsamlingsmetode, således at flest muligt hele flasker kan genbruges. Nye kuber vælges ud fra at der skånsomme indkast. Kommunen vil i øvrigt arbejde for, at håndteringen af de kubeindsamlede flasker/emballageglas sker så skånsomt som muligt, for at sikre at skårprocenten reduceres i det indsamlede glas. Flasker og emballageglas skal fortsat afleveres på genbrugspladsen, i flaskekuberne, via de 4 årlige storskraldsindsamlinger eller de månedlige spildopindsamlinger. Hvor kommer vi hen Fremskrivning I forhold til sammenlignelige kommuner ligger Skive Kommune lavt i indsamlingseffektiviteten af flasker/glas. Det forventes at en øget indsats vil bevirke at den indsamlede mængde glas når op på 18 kg/indbygger/år i Det svarer til en årlig stigning i de indsamlede mængder på 5 %. Det betyder at den samlede indsamlede mængde i 2008 forventes at nå op på ca. 500 tons flaske/emballageglas. Udviklingen i indsamlede mængder flasker/emballageglas ton Side 16

19 Emballageaffald - Plast Omfatter: Plastdunke og -flasker, polyethylenfolie (PE-folie) fx indpakningsfolie/plastruller/transportsække Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde Regulering I henhold til EU's emballagedirektiv stilles krav om at kommunerne i affaldsplanlægningen skal tage højde for kravet om sorteringsmuligheder for plastflasker og -dunke. Reglerne vedr. håndtering og nyttiggørelse af emballageaffald er reguleret af affaldsbekendtgørelsen. Af affaldsstrategien fremgår, at målet for 2008 er at øge genanvendelsen af plastemballage til 22,5 %. Plastaffald er en ikke fornybar ressource, som kan udnyttes bedre end tilfældet er i dag. Emballager, der er nemme at tømme for indhold, er miljømæssigt fornuftige at genanvende. Hvor står vi i dag Status Skive Kommune har ikke i den sidste planperiode taget initiativer til særskilt indsamling af plastflaskerog dunke. Disse har hidtil været en del af den brændbare fraktion (restaffald i sækken/beholderen eller småt brændbart på genbrugspladserne). Der er etableret mulighed for udsortering af plastfolie på genbrugspladserne. Side 17

20 Hvad er planen Skive Kommune vil iværksætte genanvendelse af plastemballage fra husholdninger. Indsatsen retter sig mod etablering af en indsamlingsordning forplastflaskerog dunke. Indsamlingen af plastflaskerog dunke planlægges primært at foregå på genbrugspladserne, hvor der etableres særskilte containere til udsortering af fraktionen. Denne løsning er valgt ud fra at statslige undersøgelser har vist, at denne metode er den miljøøkonomisk mest hensigtsmæssige indsamlingsmetode. Der overvejes endvidere om der skal etableres mulighed for, at plastflaskerog dunke kan afleveres i forbindelse med de 4 årlige husstandsindsamlinger af storskrald. Det er således kommunens plan at give borgerne mulighed for udsortering af plastemballage til genanvendelse i Starttidspunktet for ordningen besluttes i samarbejde med 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S. En indsamlingsordning for plastemballage fra husholdninger kræver en informationsindsats, som koordineres med 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S. Der skal udarbejdes en sorteringsvejledning, og der skal etableres vejledning på genbrugspladserne. Indsamlingen af plastfolie (polyethylenfolie) vil blive fastholdt på genbrugspladserne. Hvor kommer vi hen Fremskrivning Det forventes at væksten af emballageaffald, herunder plastemballage, følger udviklingen i det private forbrug. Der regnes således med en vækst på 1,5 % pr. år Mængden af genanvendelig plastemballage vurderes at udgøre kg pr. husstand pr. år afhængig af boligform (etagebolig eller havebolig). Ud af denne mængde kalkuleres med, at 25 % kan indsamles efter igangsætningen af ordningen, hvilket svarer til 2,5-3 kg pr. husstand. I 2005 forventes en indsamlet mængde på ca. 1 kg pr. indbygger. Dette svarer til en forventet indsamlet samlet mængde på 28 tons plastemballage i Udviklingen i mængder af genanvendeligt emballageplast fra husholdninger ton I Side 18

21 Emballageaffald - Jern og metal Omfatter: Fx emballager af stål, jern og aluminium Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde Regulering Reglerne vedr. håndtering og nyttiggørelse af emballageaffald er reguleret af affaldsbekendtgørelsen. Krav til drikkevareemballage er gennemført i Lov nr. 475 af lov om miljøbeskyttelse (pant og retursystemer) og Bekendtgørelse nr. 713 af 25. aug Genanvendelsen af metalemballager skal øgessom følgeafeu sembalagedirektiv. Der skal fastsættes regler om indsamling af metalemballager i affaldsbekendtgørelsen. Jern og metalemballager udgør en ressource, som ikke udnyttes tilstrækkeligt. Øget genanvendelse vil spare energi- og metalressourcer. Reduktion af jern og metaller i restaffaldet vil reducere fastbrændingen i ovnene på affaldsforbrændingsanlæggene og øge genanvendelsesmulighederne for forbrændingsslagger. Målet er i affaldsstrategien er 50% genanvendelse af jern- og metalemballager fra husholdninger. Hvor står vi i dag Status Jern- og metalemballage fra husholdninger indsamles i dag på genbrugspladserne sammen med det øvrige jern og metal. Det er med den eksisterende ordning ikke muligt at måle hvor stor en mængde af den samlede mængde jern og metal, der er emballageaffald. En ukendt mængde jern og metalemballage indsamles sammen med restaffaldet, som sendes til forbrænding. Side 19

22 Hvad er planen Skive Kommunes mål er at øge genanvendelsen af metalemballager. Øget genanvendelse vil spare både energi og ressourcer i form af nyudvinding af metal. Indsatsen i forbindelse med husholdninger retter sig mod krav om separat indsamling af jern- og metalemballager fra Indsamlingen af jern- og metalemballager planlægges primært at foregå på genbrugspladserne, hvor der etableres særskilte containere til udsortering af fraktionen. Det overvejes endvidere om der skal etableres mulighed for, at jern- og metalemballage kan afleveres i forbindelse med de 4 årlige husstandsindsamlinger af storskrald. En indsamlingsordning for jern- og metalemballage fra husholdninger kræver en informationsindsats, som koordineres med 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S. Der skal udarbejdes en sorteringsvejledning, og der skal etableres vejledning på genbrugspladserne. Hvor kommer vi hen Fremskrivning Det forventes at væksten af emballageaffald, herunder jern- og metalemballage, følger udviklingen i det private forbrug. Der regnes således med en vækst på 1,5 % pr. år. Udviklingen i mængder af jern og metalemballage fra husholdninger ton Mængden af jern og metalemballager fra husholdninger vurderes at udgøre 8 9 kg pr. husstand pr. år, hvoraf det antages, at der efter en indkøringsperiode på 2 år kan indsamles 50 % af potentialet, dvs. 4-5 kg pr. husstand pr. år. I 2005 forventes det, at der indsamles 1,5 kg jern- og metalemballage pr. indbygger, hvilket svarer til ca. 45 tons. Målet for 2008 er at indsamle mindst 1,8 kg pr. indbygger pr. år. Side 20

23 PVC Omfatter: Ikke-genanvendeligt: fx vinylgulve, persienner, tagfolier, regntøj og gummistøvler. Genanvendeligt: fx rør, tagrender, nedløbsrør, vinduer, døre Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde Regulering I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal der etableres indsamlingsordning for PVC fra husholdninger. Genanvendeligt PVC skal indsamles til genanvendelse. Ikke-genanvendeligt PVC skal udsorteres til deponering. Når der er udviklet egnede behandlingsmetoder, vil der blive udstedt nye krav til håndtering af PVC-affald. Sigtelinjerne i affaldsstrategien for 2008 er at: Sikre en miljømæssig fornuftig håndtering af PVC affald, således at ressourcerne udnyttes og problemerne med tilsætningsstoffer elimineres. Friholde affaldsforbrændingsanlæggene for PVC-affald. Sikre, at miljøproblemerne ved mekanisk genanvendelse minimeres. Hvor står vi i dag Status Plast i form af PVC kan afleveres på genbrugspladserne på Oddervej og Kåstrupvej. PVC indsamles derudover i forbindelse med de 4 årlige indsamlinger af storskrald. Genanvendeligt PVC indsamles i trådbure på begge genbrugspladser. Disse bure tømmes af WUPPI, som er en organisation af PVC-producerendevirksomheder.PVC enoparbejdesog genanvendes i produktionen. Ikke-genanvendeligt PVC indsamles i container til deponi. I 2003 blev der indsamlet 8 tons PVC til genanvendelse fra husholdningerne. Side 21

24 Hvad er planen Skive Kommune vil sikre, at genanvendeligt PVC-affald indsamles til genanvendelse, og at PVCaffald, som ikke kan genanvendes, deponeres, hvilket er i overensstemmelse med den nationale affaldsstrategi. Når nye statslige krav til håndtering af PVC er fastlagt, tilpasses kommunens PVC-ordning hertil. Indsamlingen vil fortsat ske via de 4 årlige indsamlinger af storskrald, samt på de 2 genbrugspladser på Oddervej og Kåstrupvej. Hvor kommer vi hen Der er ikke fastlagt et potentiale for PVC-affald, og der er ikke udarbejdet en særskilt prognose for PVC-affald. Det må dog forventes, at en yderligere generel informationsindsats vil bevirke en stigning i mængden af PVC affald. Side 22

25 Imprægneret træ Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde Regulering I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal der etableres en indsamlingsordning for imprægneret træ, og imprægneret træ skal udsorteres til deponering. Træ, der er trykimprægneret med arsen og kreosot, er klassificeret som farligt affald. Kreosotbehandlet træ kan efter neddeling forbrændes på anlæg, der er godkendt hertil. Af affaldsstrategien fremgår, at målet for 2008 er at genanvende 15 % af træemballageaffaldet. Imprægneret træ, der indeholder krom-, kobber- og arsenholdige midler, skal i henhold til affaldsstrategien fortsat håndteres som ikke forbrændingsegnet affald og deponeres. Af affaldsstrategien fremgår, at træ på sigt skal indsamles særskilt. Der er ved at blive udviklet bedre behandlingsmetoder, der er i stand til at udnytte de ressourcer (energi, krom og kobber), som imprægneret træ indeholder. Sigtelinjen for år 2008 er at udnytte i å i i t t Hvor står vi i dag Status Imprægneret træ fra husholdninger indsamles via de 4 årlige storskraldsindsamlinger og på genbrugspladserne på Oddervej og Kåstrupvej til deponering sammen med det øvrige deponiaffald. Mængden af imprægneret træ er ikke kendt, idet der ikke foregår en særskilt registrering af imprægneret træ i forhold til det øvrige deponiaffald. Det vurderes, at der er tale om ret begrænsede mængder. Side 23

26 Hvad er planen Indtil der udvikles miljømæssige og økonomisk hensigtsmæssige alternative håndteringsmåder for imprægneret træ, vil Skive Kommune fortsat indsamle og bortskaffe imprægneret træ til deponering. Skive Kommune vil sikre, at imprægneret træ udsorteres i henhold til de givne behandlingsmuligheder. Imprægneret træ skal fortsat indsamles på de 2 genbrugspladser, samt i forbindelse med de 4 årlige indsamlinger af storskrald. Der afventes statslig udmelding om nye behandlingsmuligheder, førend der tages initiativ til en anderledes håndtering af imprægneret træ. Såfremt der bliver krav om deponering af imprægneret træ i særskilte celler, vil der blive opstillet containere til særskilt indsamling af imprægneret træ på de 2 genbrugspladser. Hvor kommer vi hen Fremskrivning Der er ikke udarbejdet en prognose for de indsamlede mængder af imprægneret træ. Det forventes, at mængden af imprægneret træ, i lighed med øvrige fraktioner på genbrugspladserne, vil være stigende. Side 24

27 Farligt affald Omfatter: Fx batterier, asbest, lysstofrør og lavenergipærer, olieog benzinprodukter, maling, spraydåser m. restindhold, fotovæsker Husholdninger Hvilke krav skal vi opfylde Regulering Farligt affald er reguleret af affaldsbekendtgørelsen ogsærligebekendtgørelse om enkelte fraktioner. I affaldsstrategien er sigtelinjen for år 2008: Optimeret økonomisk og miljømæssig behandling af farligt affald Øget genanvendelse af farligt affald Midlerne hertil er at der skal udarbejdes en strategi for farligt affald og udvikles nye behandlingsmetoder. Kommunernes rolle er i henhold til affaldsstrategien at informere om de kommunale indsamlingsordninger for farligt affald. Hvor står vi i dag Status Farligt affald fra husholdninger indsamles via en kommunal indsamlingsordning (problemaffaldskassen, der indeholder en papirpose til affald, der skal deponeres og en plastpose til affald, der efter sortering bortskaffes til genanvendelse eller forbrænding). Ordningen er beskrevet under punkt Indsamling af farligt affald i bilag 2. Farligt affald kan også afleveres på genbrugspladserne på Oddervej og Kåstrupvej. Indsamlet mængde farligt affald ton Problemaffald omfatter ikke medicinrester, som skal afleveres på apoteket og Kanyler/engangssprøjter, som skal afleveres i specialbokse, som kan fås gratis på genbrugspladserne. Udviklingen af den indsamlede mængde fremgår af figuren. Illustration Side 25

28 Hvad er planen Indsamlingen af farligt affald vil også fremover foregå via problemaffaldskassen, samt på de 2 genbrugspladser på Oddervej og Kåstrupvej. Husstandsindsamlingen er brugervenlig og sikrer, at alle borgere har mulighed for at udsortere farligt affald direkte ved husstanden. Den primære opgave er at sikre løbende information om den eksisterende ordning. Der er en nøje sammenhæng mellem kendskab til ordningen (via information) og mængden af det indsamlede farlige affald. Der har været gennemført en informationskampagne for farligt affald i 2004, hvor problemaffald og ordningen med problemaffaldskassen er beskrevet. I forbindelse med kampagnen var det muligt for borgene at bestille en problemaffaldskasse, hvis de ikke allerede havde en. Denne information vil løbende blive fulgt op fremover, så der sikres en målrettet information om ordningen, affaldstyper, håndtering m.v. Indholdet i problemaffaldskassen sorteres hos 4-S og den videre håndtering af affaldet forestås af I/S Mokana. Det farlige affald viderebortskaffes til slutmodtageanlæg under hensyntagen til bortskaffelsesform, hvor genanvendelse prioriteres højt, og under hensyntagen til modtageanlæggenes behandlingspriser. Herved sikres, at nye behandlingsmuligheder og den økonomiske konkurrence mellem modtageanlæggene udnyttes optimalt. Det forventes, at der i planperioden vil blive stillet krav om indsamling af alle typer batterier. Dette kan foregå i problemaffaldskassen og på genbrugspladserne. Hvor kommer vi hen Fremskrivning Den øgede indsats på informationsområdet forventes at medføre, at en større del af det farlige affald indsamles separat. Denne mængde vil primært blive flyttet fra det forbrændingsegnede restaffald. På baggrund af et øget informationsniveau forventes der indsamlet 3,2 kg/indbygger i 2004, hvilket svarer til en samlet mængde på ca. 90 tons fra husholdninger. Det forventes, at mængden af det farlige affald følger udviklingen i det private forbrug. Der regnes således med en vækst på 1,5 % pr. år. Ny viden rykker hele tiden ved grænserne for,hvad derer farligta fald. Udviklingen i mængder af farligt affald ton Bemærk skala på figurens y-akse Side 26

29 Øvrige initiativer Husholdninger Dagrenovation Elektrisk og elektronisk udstyr Hvilke krav skal vi opfylde Regulering Indsamling af dagrenovation er reguleret af affaldsbekendtgørelsen. Genanvendelsen af dagrenovation kan øges, og der skal i de kommende år især sættes fokus på øget sortering og indsamling af plast- og metalemballager på grund af forpligtigelserne i EU sembalagedirektiv. Sigtelinje i affaldsstrategien 20% genanvendelse af dagrenovationen 80% forbrænding Regulering Elektrisk og elektronisk udstyr er reguleret af ny bekendtgørelse herom. Bekendtgørelsen er en implementering af WEEEdirektivet (direktiv om elektrisk og elektronisk udstyr). Der er indført producentansvar. Målet i affaldsstrategien er: At øge genanvendelsen af ressourcer fra fraktionen Friholde affaldsforbrændingsanlæg og deponier fra fraktionen Miljømæssige forsvarlig bortskaffelse Fraktionen er udvidet til også at omfatte bl.a. hårde hvidevarer fx køleskabe og komfurer. Hvad er planen Skive Kommune vil sætte fokus på en øget udsortering af de genanvendelige fraktioner, der findes i dagrenovationen. Der vil blive taget initiativer til øgede muligheder for udsortering af papir og glas fra dagrenovation. Der vil blive etableret muligheder for udsortering af genanvendelige plast og metalemballager fra dagrenovationen. Emballageaffaldet kan afleveres særskilt på de 2 genbrugspladser, samt i forbindelse med de 4 årlige storskraldsindsamlinger. Skive Kommunes mål for 2008 ligger på samme niveau som den nationale sigtelinie. I planperiodens første år (2005) indføres producentansvar for indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og finansiering heraf. Skive Kommunes eventuelle rolle i indsamlingen af elektrisk og elektronisk udstyr afventer udmelding fra forhandlinger mellem producenter og Kommunernes Landsforening. Side 27

30 Erhverv: Erhvervsaffald forekommer i mange forskellige typer og fraktioner. Langt den største del af erhvervsaffaldet kan genanvendes. Erhvervsaffaldet kan inddeles efter hvilke sektorer affaldet kommer fra. I regeringens affaldsstrategi og denne affaldsplan er erhvervsaffaldet delt op i sektorerne: serviceerhverv, industri, bygge og anlæg, samt renseanlæg. Erhvervsaffald er en handelsvare, som må transporteres af registrerede transportører, der er registreret til at køre med den pågældende affaldstype/-fraktion. Erhvervsaffaldet skal transporteres til et behandlingsanlæg, der er godkendt til at modtage den pågældende affaldstype/-fraktion. Der er fast forskellige sigtelinier for genanvendelse hhv. forbrænding og deponering af affald fra de enkelte sektorer i affaldsstrategien. Der er ligeledes fastsat sigtelinier for enkelte affaldsfraktioner. Sigtelinierne fremgår af de enkelte opslagssider. Disse mål skal opnås ved at der i kommunens erhvervsaffaldsregulativ anvises affald til genanvendelse, hvor dette er muligt, samt at kommunens virksomheder tænker affald som en ressource, der kan genanvendes. Side 28

31 Emballageaffald Omfatter: Emballager af f.eks. plast, træ, metal Erhverv Hvilke krav skal vi opfylde Regulering I henhold til EU sembalagedirektivstilles krav om øget genanvendelse af emballageaffald. Reglerne vedr. håndtering og nyttiggørelse af emballageaffald er reguleret af affaldsbekendtgørelsen. I affaldsstrategien er målet for år 2008: pap-/papiremballage, minimum 60% genanvendelse plastemballage, 22,5% genanvendelse metalemballage, 50% genanvendelse glasemballage, 80% genanvendelse træemballage, 15% genanvendelse Genanvendelsesmålet for plastemballager forventes primært opfyldt ved hjælp af transportemballager fra erhverv. Der skal ske en kraftig styrkelse af indsamlingen fra erhverv. Emballageaffaldet udgør vigtige ressourcer, som bør genanvendes. Genbrug af store plastdunke (over 20 liter) fra industrivirksomheder bør ud fra både en miljømæssig og en økonomisk vurdering sikres. Det forventes, at der i statsligt regi vil blive gennemført regler, der kræver, at store dunke udsorteres til genbrug og genanvendelse. Der vil blive udarbejdet en redegørelse til Folketinget i 2005 om, hvordan målet om 55% genanvendelse af al emballageaffald kan nås. Der foretages en statslig kortlægning af træemballageaffald. Det er meldt ud fra statens side, at der laves en økonomisk vurdering af, hvordan Danmark billigst når målene om 15% genanvendelse af træemballage i henhold til emballagedirektivet i Side 29

32 Hvor står vi i dag Status For papir og pap, plast, glas, samt metal er der etableret anvisningsordninger, der er beskrevet i de pågældende regulativdatablade i Erhvervsaffaldsregulativet. Virksomheder, der producerer mere end 50 kg pr. affaldstype pr. måned, skal udsortere materialerne til genanvendelse og bortskaffe disse til godkendte modtageanlæg. Der anvises kun til modtageanlæg, der bortskaffer affaldstyperne til genanvendelse. Udviklingen i de registrerede mængder emballageaffald fra erhverv i perioden tons I forbindelse med virksomhedstilsyn bliver det kontrolleret om virksomhederne overholder de gældende regler. For træ er der endnu ikke etableret en anvisningsordning. Træemballage genanvendes ofte direkte eller benyttes som fast brændsel i fyringsanlæg. Disse mængder indgår dermed ikke i modtageanlæggenes registreringer. Der foreligger ikke potentialer for mængden af emballagetyperne. Da kun en del af emballagerne registreres som affald eller indvejes som emballageaffald er den nuværende status på området usikker. Side 30

33 Hvad er planen For at nå de nationale mål for de fem emballagetyper pap og papir, plast, metal, glas og træ vil Skive Kommune via sine virksomhedstilsyn sikre, at virksomhederne har kendskab til de gældende regler (anvisningsordningerne) og derigennem sikre, at affaldstyperne bortskaffes til genanvendelse. Gennem vejledning og tilsyn forventes genanvendelsen af emballager at øges. Erhvervsvirksomheder får fra 2005 adgang på genbrugspladserne på Kåstrupvej og Oddervej. På genbrugspladserne er der mulighed for at udsortere emballageaffaldet i de fem typer. Kommunen vil følge og forholde sig til de statslige udmeldinger om, hvordan målet om 55 % genanvendelse af al emballageaffald kan nås. Der planlægges ikke etableret deciderede indsamlingsordninger for emballageaffald. Det forventes, at dokumentationen for indsamling af emballageaffald i henhold til målsætningerne vil blive svær. Dette skyldes dels direkte genanvendelse af visse emballagetyper, manglende registrering af om affaldet stammer fra emballager eller andre genanvendelige fraktioner, samt manglende nationalt udmeldte regionale potentialer. Hvor kommer vi hen Fremskrivning Det forventes at de nationale målsætninger nås indenfor planperioden. Dokumentation herfor kræver imidlertid et bedre datagrundlag i form af registrering af emballageaffald separat fra andre affaldstyper, indberetning fra samtlige modtageanlæg/affaldstransportører og en korrekt indberetning til ISAG og/eller et fælleskommunalt indberetningssystem. Illustration Side 31

34 PVC Omfatter: Ikke-genanvendeligt: fx tagplader, cadmiumholdige produkter, kabler, presenninger, vinylgulve. Genanvendeligt: rør, tagrender, nedløbsrør, vinduer, døre. Erhverv Hvilke krav skal vi opfylde Regulering Anvisning af PVC-affald fra virksomheder er reguleret af affaldsbekendtgørelsen. Kommunen skal anvise genanvendeligt PVC-affald til genanvendelse og ikke genanvendelige PVC affald til deponering. Når der er udviklet egnede behandlingsmetoder, vil der blive udstedt nye krav til håndtering af PVC-affald. Sigtelinjerne i affaldsstrategien for 2008 er at: Sikre en miljømæssig fornuftig håndtering af PVC affald, således at ressourcerne udnyttes og problemerne med tilsætningsstoffer elimineres. Friholde affaldsforbrændingsanlæggene for PVC-affald. Sikre, at miljøproblemerne ved mekanisk genanvendelse minimeres. Hvor står vi i dag Status PVC-affald skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes regulativdatablad. De affaldsproducenter, der bortskaffer PVC-affald skal følge anvisningsordningen, således at genanvendeligt PVC bortskaffes til genanvendelse og ikke-genanvendeligt PVC bortskaffes til deponi hos 4-S. Ved tilsyn og vejledning på virksomhederne sikres det, at anvisningsordningens retningslinier er kendte. PVC affald er ikke særskilt opgjort i ISAG. Side 32

35 Hvad er planen Skive Kommune anviser PVC til genanvendelse. Kommunen vil også fremover sikre, at genanvendeligt PVC-affald anvises til genanvendelse, og at PVC-affald, som ikke kan genanvendes, anvises til deponering. Når nye statslige krav til håndtering af PVC er fastlagt, tilpasses kommunens PVC-ordning hertil. Hvor kommer vi hen Fremskrivning Der forventes den samme vækst for PVCaffald som for bygge og anlægsaffald. Væksten er sat til 1 % årligt. Illustration Side 33

36 Imprægneret træ Erhverv Hvilke krav skal vi opfylde Regulering I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunen anvise imprægneret træ fra erhverv til deponering. Neddelt kreosotbehandlet træ kan dog forbrændes. Imprægneret træ, der indeholder krom-, kobber- og arsenholdige midler, skal fortsat håndteres som ikke-forbrændingsegnet affald og deponeres. Af affaldsstrategien fremgår, imprægneret træ på sigt skal indsamles særskilt. Der er ved at blive udviklet bedre behandlingsmetoder, der er i stand til at udnytte de ressourcer (energi, krom og kobber), som imprægneret træ indeholder. Sigtelinjen i affaldsstrategien for år 2008 er at udnytte energi og råvareressourcerne i imprægneret træ. Hvor står vi i dag Status Imprægneret træ fra erhverv indsamles via private entreprenører som deponeringsegnede læs eller læs til sortering (blandet erhvervsaffald). Mindre erhverv afleverer eventuelt træet direkte på genbrugspladserne som husholdningsaffald. Imprægneret træ håndteres i dag ikke i et særskilt system, men bortskaffes til deponering. Mængderne af imprægneret træ er ukendte, idet der ikke foregår en særskilt registrering af imprægneret træ i forhold til andet deponeringsegnet affald. Det vurderes imidlertid, at der indsamles ret små mængder. Side 34

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk Høje-Taastrup Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 HUSHOLDNINGER: 5 Restaffald/organisk

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan Affaldsplan 2005-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 2 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 DEN NATIONALE AFFALDSSTRATEGI 6 4 HØJE-TAASTRUP KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 4.1 Høje-Taastrup Kommunes

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Affaldsplan Forslag i hørring indtil 28. februar 2005

Affaldsplan Forslag i hørring indtil 28. februar 2005 Affaldsplan 2005 Forslag i hørring indtil 28. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 5 3 NÆSTVED KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 7 3.1 Næstved Kommunes målsætninger

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 55 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 2 Side 2 af 55 Side 3 af 55 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

nomi i/s og NVRaffald i/s Affaldsplan

nomi i/s og NVRaffald i/s Affaldsplan Bilag 1... 2 Kortlægning husholdningsaffald... 2 1.1. Husstandssammensætning... 2 1.2. Affaldsmængder... 3 Enkeltfraktioner fra husholdninger... 7 1.3. Papir og pap... 7 1.4. Glas og flasker... 8 1.5.

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 03.12.12

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 03.12.12 Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 03.12.12 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 3 3. Handleplaner... 4 3.1. Husholdninger... 4 3.1.1. Dagrenovation

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger...

Læs mere