Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16"

Transkript

1 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16

2 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn Grøn el...6 Lokalvarmeværker...7 Miljøkortlægning af varmeværker...8 NRGi s net...8 Affaldshåndtering...9 Energiforbrug i egne bygninger...10 Mesballe...11 CO 2 reduktion...11 Energirådgivning til private kunder...11 Erhvervsrådgivning...12 Biobrændsel...12 Arbejdsmiljø...13 Marts 2006 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 2 af 16

3 Ledelsens redegørelse Dette grønne regnskab er det 6. grønne regnskab, NRGi udarbejder. Det grønne regnskab beskriver væsentlige miljø- og arbejdsmiljøforhold hos NRGi, og indeholder desuden overordnede visioner, mål og målsætninger på miljøområdet. Det grønne regnskab tilvejebringer dataopgørelser og opnåede resultater samt forventninger til fremtiden. NRGi har et godt indarbejdet kvalitetsstyringssystem, der er certificeret efter DS/EN ISO Som en naturlig følge heraf følges kvalitetsstyringssystemet op med et miljøledelsessystem, der på selskabets biomassebaserede Lokalvarmeværker er certificeret efter DS/EN ISO 14001: standarden. NRGi fik varmeværkerne miljøcertificerede i Arbejdet med miljøforbedringer på varmeværkerne vil fortsætte i 2006, og det overvejes, hvorvidt andre relevante dele af organisationen med tiden skal omfattes af miljøarbejdet. I forbindelse med miljøtilsyn på lageret i Mesballe, blev værdien af et miljøcertifikat undersøgt. Konklusionen blev at de miljømæssige forhold håndteres med kvalitetsstyringen. I løbet af 2005 er der gennemført miljøtilsyn efter de nye regler om differentieret miljøtilsyn på Tranebjerg, Tirstrup, Ørum og Glesborg Lokalvarmeværker. Alle varmeværker er placeret i kategori 1, som omfatter virksomheder, som ved stor egenindsats har bragt sig på forkant i miljøarbejdet. NRGi er ikke underlagt lovgivningen, hvor vi er forpligtet til at aflægge et grønt regnskab, og dette regnskab er således heller ikke underlagt revisionspligt. NRGi har opstillet visioner, målsætninger og politik på miljøområdet, idet vi som virksomhed har gjort os klart, at vi har en miljømæssig forpligtelse over for det omgivende samfund og overfor kommende generationer. Det er NRGi s vision at arbejde aktivt for at mindske miljøbelastningen fra energiforsyning. For at opfylde visionen vil NRGi opstille en række delmål, der vil fungere som pejlemærker i koncernens udvikling. Detaljerede og operative mål fastsættes årligt med nedenstående ledetråde. På miljøområdet har NRGi følgende delmål Have fokus på miljøet og miljøforbedringer ved til stadighed at vedligeholde og udvikle et miljøledelsessystem sådan at det eksisterende certificerede DS/EN ISO 9001:2000 kvalitetsstyringsystem udbygges til også at omfatte miljøledelse efter DS/EN ISO standarden. Alle vore varmeværker er nu miljøcertificeret efter miljøledelsesstandarden DS/EN ISO og der er opstillet miljøhandlingsplaner. I 2005 er der fortsat arbejdet med miljøhandlingsplaner for regulering af Cadmium i spildevand, kontrol med tilsætning af spædevand. Derudover er der igangsat handlingsplaner vedrørende sikring af utilsigtet udslip af olie, energibesparelser og flowregulering på vand til båndfiltrene. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 3 af 16

4 Kvalitets- og miljøpolitik Ledelsen har ansvaret for at sikre, at de fornødne ressourcer til at leve op til de stillede mål og miljø- og kvalitetskrav, stilles til rådighed. Det er NRGi's politik at efterleve kravene i DS/EN ISO 9001/2000 og på udvalgte områder miljøstandarden DS/EN ISO 14001, og kvalitetsstyringssystemets effektivitet skal løbende forbedres. NRGi vil bevare og udbygge certificeringen på kvalitets- og miljøområdet for at sikre en fortsat udvikling af systemet, så det bidrager til at opsamle valide data og til at sikre, at opgaver bliver udført i overensstemmelse med myndighedskrav og selskabets intentioner. NRGi vil kendetegnes ved indholdet i ordene innovation, dynamik og åbenhed, og arbejde for, at alle aktiviteter understøtter dette. NRGi vil ved gennemførelse af markedsundersøgelser finde kundernes forventninger og ønsker og derved tilrette og forbedre vore produkter til disse. I åben og positiv atmosfære sammen med ejere, myndigheder, organisationer, presse og kunder behandle alle kvalitets- og miljøspørgsmål om vores virksomhed. NRGi vil gennem systematisk vedligeholdelse af anlægsdele sikre alle kunder en forsyningssikkerhed over middel for de enkelte kundegrupper. NRGi vil gennem optimering af ressourcer og tekniske systemer sikre, at det er let for vore kunder at komme i kontakt med os. NRGi vil i alle situationer levere kvalitet for pengene. NRGi vil være et godt sted at arbejde, også miljømæssigt. NRGi vil aktivt forebygge forurening og gennem planlægning af vore aktiviteter sikre, at vor påvirkning af det eksterne miljø minimeres mest muligt. Miljøovervejelser inddrages derfor i investeringsbeslutninger og projektering, ved indkøb samt i kundearbejdet. NRGi vil arbejde for at reducere miljøbelastningen af vore aktiviteter og for at dokumentere miljøbelastninger. NRGi vil fastsætte generelle mål, kvalitetsmål og miljømål og gøre målene operationelle og følge op på disse ved en løbende evaluering. NRGi vil sikre, at alle aktiviteter, herunder også outsourcede områder, som et minimum er i overensstemmelse med relevant lovgivning, standarder og retningslinier. NRGi vil sikre en miljøbevidst holdning hos samtlige medarbejdere gennem relevant uddannelse, samt udføre vore dispositioner med respekt for miljøforhold. NRGi vil gennem salg af rådgivningsydelser fremme ansvarsfølelsen hos vore kunder. Miljøkortlægning I løbet af 2001 og 2002 er der udarbejdet en miljøkortlægning for NRGi. NRGi s væsentligste miljøpåvirkninger er vores energiforbrug og vores affaldsmængder. I 2005 er miljøkortlægningerne på varmeværkerne opdateret med de relevante data. Det er efterfølgende besluttet kun at opdatere miljøkortlægningerne i de områder, der er Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 4 af 16

5 miljøcertificeret. I dette regnskab er el-, vand- og varmeforbruget opgjort for Mesballe og Grenåvej. I forbindelse med udfyldelse af affaldsstamkort er mængden af affald på forskellige fraktioner opgjort. Disse mængder fremgår ligeledes af dette regnskab. Ved udarbejdelse af miljøkortlægningen er der sket en øget involvering af medarbejdere i virksomheden, idet indsamlingen af data har berørt og inddraget mange medarbejdere i virksomheden. I forbindelse med indførelse af miljøledelse i relevante dele af organisationen, vil der blive udført miljøkortlægninger for de valgte specifikke områder. Med henblik på øget fokus på de miljømæssige forhold på lageret i Mesballe er der i 2005 udarbejdet en miljøkortlægning for dette område. Forundersøgelsen har imidlertid vist, at gevinsten ved indføre miljøledelse er meget begrænset, og ledelsen har på baggrund af dette godkendt, at der ikke foretages en miljøcertificering af lageret. De miljømæssige forhold håndteres og styres derfor med kvalitetsstyringen. Fremskaffelse af el - På elbørsen køber Energi Danmark A/S energien til selskabet, og den leveres gennem Forsyning A/S. Indtil 1. januar 2005 skulle godt 40% af elektriciteten ifølge bestemmelserne aftages til en fastlagt pris fra de såkaldte prioriterede anlæg (decentrale produktionsanlæg). Efter denne dato er denne bestemmelse bortfaldet. Betalingen til prioriterede anlæg foretages herefter over elregningen via betalingen til de offentlige forpligtelser (PSO Public Service Obligations). I forsyningsområdet findes der en række produktionsanlæg, og årets produktion på disse fremgår af tabellen. Procent af årets køb MWh i 2005 Procent af årets køb 2004 MWh i 2004 Procent af året køb 2003 MWh i 2003 Procent af året køb 2002 MWh i 2002 Miljøvenlig 9,70% ,23% ,03% ,57% decentral (15 stk.) Vindmøller 13,89% ,49% ,16% ,75% (94 stk.) Prioriterede 23,4% ,15% ,18% anlæg I alt Miljø-el 44,12% ,33% ,50% Elbørsen* 100% ,88% ,67% ,50% I alt 100% % % % * Indbefatter det samlede salg i NRGi s område Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn 2004 Selv om NRGi igennem Energi Danmark køber en del elektricitet fra de norske vandkraftværker, så aftages al elektricitet fra det fælles elnet, som den systemansvarlige ELTRA (fra den 1. januar 2005 Energinet.dk) administrerer. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 5 af 16

6 Miljødeklarationen er beregnet efter 200 %-metoden efter anbefaling fra Energistyrelsen. I el deklarationen fremgår miljøbelastningen af 1 kwh i NRGi s forsyningsområde. Miljødeklaration for el leveret i Vestdanmark 2005 Deklaration for el til forbrug Emissioner til luft g/kwh CO Methan (CH 4 ) 0,48 Lattergas (N 2 O) 0,007 CO 2 -ækvivalenter 492 CO 0,25 NMVOC 0,11 SO 2 0,09 NO x 0,98 Støv (TSP) 0,02 Restprodukter g/kwh Kulaske 15,9 Kulslagge 2,1 Gips 4,6 TASP 2,2 Affaldsslagge 10,2 RGP, affald 1,1 Bioaske 0,5 Svovlsyre 1,6 Brændsler g/kwh Kul 146 Olie 2 Naturgas 44 Orimulsion - Biomasse 31 Affald 56 Kernekraftbrændsel (mg uran) - Brunkul - Øvrigt brændsel - Såfremt en virksomhed ønsker at opgøre sin CO 2 udledning, som virksomhedens elforbrug har givet anledning til, kan udledningen beregnes som følgende: Elforbrug i kwh * 479 g/kwh/0,97/ = ton CO 2 I miljødeklarationen ses at CO 2 -emissionen i 2005 var på 479 g/kwh for el leveret til transmissionsnettet. Virksomheden kan derefter beregne CO2-udledningen ved at dividere den oplyste emission med en faktor 0,97 herved medtages nettabet på 3 % i NRGi s distributionsnet. Grøn el I forbindelse med de elprodukter, som selskabet udbyder gennem selskabet Forsyning A/S har kunderne mulighed for at købe produktet Grøn el. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 6 af 16

7 Merprisen for den Grønne El er på 0,30 øre + moms. Vælger kunden dette produkt, så betyder det, at minimum en mængde strøm svarende til kundens forbrug er købt hos en producent med et miljørigtigt anlæg som f.eks. et nordisk vandkraftanlæg.. I NRGi s område er der kontrakter på følgende mængder Grøn El: Kontrakt på Grøn el kwh kwh kwh kwh Lokalvarmeværker NRGi Lokalvarme har 11 varmeværker, hvoraf fyrer 8 med flis, to med træpiller og 1 med halm. Hertil kommer varmeværket i Balle, som suppleres med varme fra lossepladsgas, og varmeværket i Nordby-Mårup, som suppleres med varme fra solfangere. Nedenstående ses oversigt over vore varmeværkers forbrug af brændsler, råvarer og produktion. År Værker Kunder (stk.) Produktion (MWh) Graddage * Forbrug: Halm (Tons) Halmaske (Tons) Flis (Tons) Flisaske (Tons) Piller (Tons) Varme fra gasmotor (MWh) Biogas (m3) Olie (m3) Olieproduktion (%) Flokkuleringsmiddel (Kg) Natriumaluminat (L) Natromlud (Kg) Alarmer (stk.) Produktion pr. kunde ** (MWh) (korrigeret for graddage) (MWh) Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 7 af 16

8 Miljøkortlægning af varmeværker Varme Biobrændsel Vand Røg Aske Spildevand Vores lokalvarmeværker leverer varme til de kunder, der er i nærområdet. Varmen produceres hovedsageligt ved afbrænding af biobrændsler så som halm, træpiller og - flis. På hvert varmeværk er der ligeledes en oliekedel, som anvendes i de situationer, hvor biobrændselskedlen ikke er i drift. Typisk på grund af spidslastsituationer eller på grund af service på biobrændselskedlen. Ved driften af lokalvarmeværkerne sker der ligeledes en udledning af røg, aske og spildevand. Disse udledninger er reguleret af krav fra miljømyndigheder i de pågældende kommuner, hvor de enkelte varmeværker er placeret. Kravene indebærer, at der løbende foretages de analyser, som miljømyndighederne har fundet relevante. Asken fra flisværkerne (flyveaske og bundaske) deponeres på kontrolleret losseplads, asken fra halmværket tilbageføres halmleverandørerne. Spildevandet fra varmeværket udledes efter rensning for slam og tungmetaller til renseanlæg. I 2005 har der været én overskridelse af kravene i miljøgodkendelsen. Overskridelserne skyldes øget Chlorid og Sulfat koncentration i spildevandet. Forholdet er meddelt miljøtilsynsmyndigheden. Bortset fra det nævnte tilfælde har værkerne overholdt grænserne fastsat i gældende miljøtilladelser. Ørum varmeværk er i 2003 miljøcertificeret efter DS/EN ISO De øvrige 10 varmeværker er certificeret efter samme standard i Det er et mål at 95 % af varmeproduktionen skal stamme fra biobrændsler. I 2005 opnåede man 98 %. NRGi s net Kabellægningen af luftledningerne har i 2005 fulgt den vedtagne kabellægningsplan. Der er i 2005 kabellagt ca. 145 km luftledninger, og der resterer ved starten af 2006, 450 km 15 kv luftledninger og 181 km 0,4 kv luftledninger Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 8 af 16

9 Affaldshåndtering NRGi har bygninger placeret i et geografisk spredt område, og er derfor omfattet af forskellige affaldsregulativer og myndigheders afgørelser. Affaldet er i 2005 opgjort på farligt affald fordelt på forskellige fraktioner, fx spildolie, kviksølvholdige lyskilder, spraydåser mv. Derudover haves erhvervsaffald til genanvendelse fx papir, hårde hvidevarer, jern og metal. Erhvervsaffald til forbrænding består af ikke genanvendelige brændbare materialer. Desuden haves en fraktion af deponeringsegnet affald. En stor del af dette er aske fra vores varmeværker. Affald 2005 Farligt affald kg Erhvervsaffald til genanvendelse kg Dæk stk 750 Hårde hvidevarer stk 237 Erhvervsaffald til forbrænding kg Deponeringsegnet affald kg Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 9 af 16

10 I Mesballe er der 4 sandfang og 3 olieudskillere. Disse tømmes én gang årligt, og tilstanden vurderes af én af kommunen godkendt leverandør. Derudover er der en dieselstander, hvor vores biler tanker diesel. Tanken er nedgravet i 1975, og pejles i henhold til gældende lovgivning én gang ugentlig. Pejlingerne sammenholdes med det aktuelle forbrug og den tilførte mængde. Energiforbrug i egne bygninger Der udarbejdes årligt Energimærke for vores bygninger i Mesballe, og det er muligt at få overblik over- og følge energiforbruget. Til energimærket foreligger ligeledes energiplaner, hvori der er beskrevet besparelsesforslag for el, vand og varme. Bygningerne i Mesballe ligger meget fint med lave forbrug pr m 2. På Grenåvej findes meget af virksomhedens edb-udstyr (servere m.m.), hvilket bevirker, at elforbruget ligger højt pr m 2. I efteråret 2004 er en del medarbejdere flyttet fra Bautavej til Grenåvej. Det betyder, at el- og vand forbruget vil være stigende. Der er både i Mesballe og på Grenåvej kommet flere medarbejdere til i 2005, hvilket forklarer de stigende forbrug. Grenåvej Energiforbrug Grenåvej El [MWh] Vand [m3] Varme [MWh] Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 10 af 16

11 Mesballe Energiforbrug Mesballe El [MWh] Vand [m3] Varme [MWh] CO 2 reduktion Energirådgivning til private kunder NRGi udfører i flere afdelinger vederlagsfri energirådgivning. Private kunder har mulighed for at få råd om optimering af boligens elforbrug ved henvendelse i NRGi-butikken på Rolighedsvej og på Rådhuspladsen, og låne el-målere til fastlæggelse af boligens elforbrug samt et udvalg af sparepærer, så disse kan afprøves inden køb. Derudover holdes der kurser for private kunder og for skoleelever i energirigtig adfærd. Såfremt private kunder, forretninger og små virksomheder opvarmer boligen eller kontorlokaler med el eller man bor udenfor fjernvarmenettets kollektive forsyningsområde, kan Rådgivning - og salgsafdelingen hjælpe med alternative opvarmningsformer. Der tilbydes et bredt sortiment lige fra jordvarmeanlæg, varmepumper, træpillefyr m.v. Derudover sælges A-mærkede pærer og -hårde hvidevarer i NRGi-butikken på Rolighedsvej og Rådhuspladsen, hvorved kunderne sikres en energirigtig vare. NRGi har i det forløbne år rådgivet og solgt følgende produkter, som er medvirkende årsag til CO 2 besparelserne: - Jord/vand varmepumper - Luft/vand varmepumper - Luft/luft varmepumper - Klimasolanlæg - Solvarmeanlæg (stand alone) - Energiruder/glas - Fighter brugsvandsvarmepumpe - Ventilation - Sparepærer - Isolering - A-mærkede hårde hvidevarer Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 11 af 16

12 De produkter NRGi forhandler, vælges ud fra, at vi ønsker at kunne levere de bedste produkter på markedet indenfor de forskellige områder. Dette skal sikre, at NRGi s kunder får den bedst mulige vare. Besparelserne kommer hovedsagelig fra konvertering til en billigere og mere miljørigtig opvarmningsform. Konverteringen har medført besparelser på MWh i Rådgivnings- og salgsafdelingen har, udover salg af produkter rådgivet private kunder i NRGi-butikkerne, ved besøg i hjemmet og på messer. Kontakten til privat-kunder har resulteret i besparelser på 510 MWh i Erhvervsrådgivning Erhvervsafdelingen tilbyder energi og miljøbevidst rådgivning til erhvervskunder. Erhvervsrådgivningsafdelingen har i 2005 udført rådgivningsopgaver ved virksomhederne i bl.a. NRGi s forsyningsområdet. Rådgivningen har resulteret i besparelser på MWh. Erhvervsrådgivningsafdelingen tilbyder udover vederlagsfri energirådgivning, energistyring med energistyringssystemet energy-key.dk, energimærkning af større ejendomme, Total Energy Management og energi- og miljøledelse. Biobrændsel I 2005 har biobrændselsafdelingen fortsat øget salget af biobrændsler (træpiller, flis, briketter og brænde). Der er solgt biobrændsel i 2005 svarende til en CO 2 besparelse på ton. Samlet reduktion af CO 2 NRGi har en række aktiviteter, der har den effekt, at CO 2 udslippet reduceres. Tages alle aktiviteter under et fås følgende reduktioner: MWh ton CO 2 MWh ton CO 2 Rådgivning private og butik (inkl. varmepumper) Rådgivning erhverv Salg af biobrændsler I alt Der er tale om en øget reduktionen i forhold til tidligere år, hvilket primært skyldes et øget salg af biobrændsler, et øget salg af varmepumper og en øget effekt af erhvervsrådgivningen. Se ligeledes nedenstående figur. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 12 af 16

13 Energibesparelser Besparelser [MWh] Nedsættelse af CO2 udslip [ton] Udover besparelser opnået ved rådgivning, er der i forbindelse med salg af biobrændsel opnået en besparelse på ton CO 2. Dette giver en samlet CO 2 besparelse på ton. Arbejdsmiljø Året begyndte med to store storme, en med og en uden sne. Under de lange fejlretninger har arbejdsmiljøet ikke haft de bedste vilkår, men uheldsmæssigt kunne vi glæde os over, at det kun var materiellet (bilerne), der tog skade. Stormene havde også arbejdsmæssigt indvirkning på resten af året, idet budgettet til kabellægning blev kraftigt øget. Det resulterede i ændring af indsatser, brug af underentreprenører, men så blev der også kabellagt ca. 100 km 15 kv luftledning. En anden større begivenhed, var overtagelsen af installationsvirksomheden EL:CON, der med sin størrelse, er så stor en enhed, at den har bibeholdt sin egen sikkerhedsorganisation. Sikkerhedsarbejdet i NRGi er derfor kun ændret ved, at de to installationsforretninger, Due El og Dybdal Thomsen, nu på sikkerhedsområdet hører under EL:CON. På sundhedsområdet er der arbejdet videre med resultaterne fra sundhedsundersøgelsen i Der er fokus på sund kost både dagligt og flere er undervist i sund madlavning. Til firma motionsordningen var der ikke tilslutning til, men motionscentret i Mesballe bliver anvendt i mindre udstrækning. Endelig har der ikke været tilslutning til at oprette et rygestopkursus. BST har været på korte besøg i forbindelse med indretning af arbejdspladser og anvisning af arbejdsstillinger. Aggressive danskere problemet har også ramt NRGi. Efter episoder af truende karakter, har sikkerhedsudvalget behandlet problematikken. Udvalget har foreslået handlinger, så som informationskanaler og mulighed for alarmering på udsatte steder, som skal give de udsatte medarbejdere nogle handlemuligheder, hvis der vises truende adfærd. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 13 af 16

14 To af sikkerhedsudvalgets medlemmer har været med i forarbejdet med det nye domicil. Der er lagt megen energi i at få bygningen tilpasset til de arbejdsfunktioner og de medarbejdere, der skal fungere der. Arbejdstilsynet har besøgt flere af selskaberne, som er blevet screenet. Dvs. at virksomheden tilses uanmeldt, for at checke, at sikkerhedsfunktionen fungerer, at der holdes møder, at der foreligger referater fra møderne, at eksempelvis brugsanvisninger for kemikalier er tilstede. AT har i 2005 besøgt selskaberne, a.m.b.a., NET, Lokalvarme, Lokalvarmen på Samsø og Anholt elværk. Alle steder var betegnelsen: at Arbejdstilsynet har ikke konstateret forhold, der giver anledning til at foretage sig yderligere. I årets løb er der registreret 3 ulykker, samt en nærved ulykke. Det er mindre skader som slag, snit og en klemmeskade, med i alt 18 fraværsdage. Nærved ulykken var forkert anvendelse af materiellet. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 14 af 16

15 Omtalte bygninger/anlæg I NRGi's frivillige Grønne Regnskab er der lavet opgørelser for følgende anlægs- og bygningers væsentlige miljøbelastninger. Omtalte belastninger er dem, som NRGi fokuserer på i selskabets miljøledelsessystem. NRGi a.m.b.a., hovedkontoret Grenåvej 55, 8200 Århus N Administrationsbygning for Energiselskabets aktiviteter indenfor el- og varmedistribution m.m. Hjemsted for NRGi a.m.b.a., NRGi Net, NRGi Handel og NRGi Construction. Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse. Århus Kommune, Århus Amt. NRGi Mesballe Thorsagervej 13a, 8550 Ryomgård Mandskabsafdeling med driftsbygninger, lager m.m Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Midtdjurs Kommune, Århus Amt. NRGi Bautavej 1, 8210 Århus V Aktiviteter for dele af NRGi Net A/S og dele af NRGi Construction A/S Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse. Århus Kommune, Århus Amt. NRGi Butikken - Due el Rolighedsvej 36, 8240 Risskov Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse. Århus Kommune, Århus Amt. NRGi butikken Rådhuspladsen 5, 8000 Århus C Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Århus Kommune, Århus Amt. NRGi, Tranebjerg Lokalvarmeværk Industrivej 5, Tranebjerg, 8305 Samsø Varmeværk samt driftsafdeling for Samsø Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 10 februar 1992 Miljømyndighed er Samsø kommune. Samsø Kommune, Århus Amt. NRGi, Stenvad Lokalvarmeværk Stenvad Bygade 59, 8586 Ørum Varmeværk for Stenvad. Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Nørre Djurs Kommune, Århus Amt NRGi, Ørum Lokalvarmeværk Industrivej 7, 8586 Ørum Varmeværk for Ørum Djurs. Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 19. august 1993 Miljømyndighed er NørreDjurs Kommune Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 15 af 16

16 Nørre Djurs Kommune, Århus Amt NRGi, Glesborg Lokalvarmeværk Håndværkervej 3, 8585 Glesborg Varmeværk for Glesborg. Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 19. august 1993 Miljømyndighed er Nørre Djurs Kommune Nørre Djurs Kommune, Århus Amt. NRGi, Balle/Hoed/Glatved Lokalvarmeværk Nyballevej 18, 8444 Balle Varmeværk for Balle, Hoed og Glatved Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Ebeltoft og Grenaa Kommuner, Århus Amt. NRGi, Rosmus Lokalvarmeværk Bispemosevej 3, Rosmus, 8444 Balle Varmeværk for Rosmus placeret på Rosmus skole Denne adresse er ikke omfattet af nogen miljøgodkendelse Ebeltoft Kommune, Århus Amt. NRGi, Tirstrup Lokalvarmeværk Gråskegårdevej 4, 8400 Ebeltoft Varmeværk for Tirstrup Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 9. september 1999 Ebeltoft Kommune, Århus Amt. NRGi, Gjerrild Lokalvarmeværk Krogen 7, 8500 Grenaa Varmeværk for Gjerrild Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse fra den 21. marts 2000 Grenaa Kommune, Århus Amt. NRGi, Mesballe Lokalvarmeværk Thorsagervej, Mesballe, 8550 Ryomgaard Varmeværk for Mesballe Denne adresse er ikke omfattet af miljøgodkendelse. Midtdjurs Kommune, Århus Amt. NRGi, Nordby-Mårup Lokalvarmeværk Østermarken 2, Nordby, 8305 Samsø Varmeværk for Nordby og Mårup på Samsø Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse af 2. april 2001 Samsø Kommune, Århus Amt NRGi, Voldby Lokalvarmeværk Sangstrupvej, Voldby, 8500 Grenaa Varmeværk for Voldby Denne adresse er omfattet af miljøgodkendelse Nørre Djurs Kommune, Århus Amt Ved udarbejdelsen af de Grønne Regnskaber har der været inddraget relevante personer fra administrations- og driftsafdelinger fra Grenåvej 55, Bautavej og Thorsagervej 13a. Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 16 af 16

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn

Læs mere

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Lasse Jesper Pedersen, lasse@dn.dk Dato: 30. juni 2014 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 28. juni 2013 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 Opgørelse af CO2-udledning

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år MILJØREGNSKAB 2011 Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder.

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Miljørapport DBC as

Miljørapport DBC as DBC as Miljørapport 2012 DBC as er en miljøbevidst virksomhed, der arbejder for at skabe en bæredygtig udvikling i samfundet, der tager hensyn til miljøet og naturens ressourcer. 1 Det er blevet tid til

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere