Sorø Kommune. Lokal Agenda 21-handleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune. Lokal Agenda 21-handleplan"

Transkript

1 Sorø Kommune Lokal Agenda 21-handleplan

2

3 Læsevejledning: Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune Den Lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune blev vedtaget som en integreret del af Udviklings- og Planstrategien d. 26. marts I den lokale Agenda 21-strategi indgår i alt seks indsatsområder: Borgerrettede initiativer Miljøbevidst indkøbspolitik Bæredygtig bosætning/bæredygtigt byggeri Vand Naturpleje/naturbeskyttelse, herunder adgangen til naturen o (Cykel- og gangstier) Klimapolitik o (Infrastruktur og trafik) Nærværende handleplan for lokal Agenda 21 i Sorø Kommune omsætter strategiens målsætninger til konkrete handlinger for de enkelte indsatsområder Agenda 21 handleplanen er opbygget så den udgør en konkret handleplan for omsætning af strategiens målsætninger og visioner. Handleplanen er opbygget skematisk, og består af i alt 7 kolonner. I første kolonne fremgår den ordrette ordlyd fra strategien som er handleplanens afsæt. I anden kolonne beskrives den/de konkrete handling(er) der skal realisere strategien. I tredje kolonne anføres (så vidt muligt) indikatorer på at den enkelte handling fører til det ønskede resultat. I fjerde kolonne anføres ressourcer der afsættes til den konkrete handling - såvel økonomi som arbejdstid. I femte kolonne beskrives arbejds- og ansvarsfordelingen, således at det for de enkelte handlinger er klart hvem der har ansvaret for at handlingen bliver ført ud i livet. I sjette kolonne anføres (så vidt muligt), en tidsplan med start og slut for de enkelte handlinger. Syvende kolonne rummer en oversigt over status og/eller opfølgning for de enkelte handlinger. Denne vil der løbende blive arbejdet med i den 4-års periode handleplanen løber. Grønt Forum forkortes i handleplanen GF.

4 Sorø Kommune: Lokal Agenda 21 Handleplan Indsatsområde: Borgerrettede initiativer (igangsættelse og afslutning) Via Grønt Forum gennemføre informationsaktiviteter om bæredygtighed og miljøhensyn (s. 15) Afholde messe med relevant emne. For hver aktivitet vil der ifm planlægningen formuleres succeskriterier, som efterfølgende evalueres. GF midler - beløbsstørrelse drøftes i GF. Samt midler fra evt. øvrige arrangører. GF, med sekretariatsbistand af Grønt Forums sekretær. Det tilsigtes at afholde messe i 2010 og Arbejde for etablering af partnerskabsaftale omkring affaldsindsamling. Vil fremgå af partnerskabsaftale Vil fremgår af partnerskabsaftale Forventet start 2010 Grøn Butik arbejde for optimering af miljøforhold og energiforbrug i butikkers drift. GF midler ved opstart i 2009 beløbsstørrelse drøftes i GF. Herefter selvfinansierende. I opstartsfasen Energitjenesten Sjælland. På sigt overlades styringen til en følgegruppe bestående af GF, Sorøegnens Erhvervs- og Turistråd, det lokale energiforsyningsselskab og affaldsselskab. Start Uddele en miljøpris for initiativer rettet mod henholdsvis private husholdninger, daginstitutioner, skoler, foreninger og/eller erhverv (s. 24) Uddele en årlig Miljø/Agenda 21-pris for et særligt initiativ til fremme af en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune. Som led i synliggørelse følger med prisen inskription på miljø/agenda 21 skulptur som opstilles ved Rådhuset eller i Sorø by. Miljø/Agenda 21-pris(er) uddelt hvert år De af GF fastlagte kriterier er fulgt. Uddelingen er synliggjort via inskription og omtale i pressen GF midler - beløbsstørrelse drøftes i GF. Grønt Forum, med sekretariatsbistand af Grønt Forums sekretær. Tildeles årligt i årerne Kriterier og beløb for pris drøftes årligt i december måned i Grønt Forum.

5 Indsatsområde: Borgerrettede initiativer (Resultat mål for den enkelte aktivitet) (igangsættelse og afslutning) Fremme og understøtte projekter, der inddrager daginstitutioner og skoler i forskellige projekter/kampagner, der sigter mod, at vi passer godt på vores natur og miljø (s. 29) Udbyde pulje til skoler og daginstitutioner hvor der kan søges støtte til aktiviteter vedr. bæredygtighed, natur og miljø. Grønt Forum midler - beløbsstørrelse drøftes i GF. Grønt Forum, med sekretariatsbistand fra Grønt Forums sekretær. Udbydes årligt i årerne Kriterier og beløb for pulje drøftes årligt i december måned i Grønt Forum. Gøre Grønt Forums hjemmeside til en lettilgængelig indgang for information om miljøbevidst levevis, herunder opfølgning på landsdækkende kampagner. Eksempelvis: o Energispareinitiativer ved Elsparefonden m.fl. o Miljøministeriets informationsindsats om korrekt fyring i brændeovnen med henblik på at minimere partikelforurening o Miljøbevidste indkøb i private husholdninger mv. (s. 38) Opbygge enkel link-baseret hjemmeside. Hjemmesiden bliver hjemmehørende på Natur s forside. Lancering og promovering af siden er væsentlig for at gøre den kendt. Indlægge statistikfunktion så det kan følges hvor meget siden bruges. Relateres til hvordan siden promoveres/hvad der gøres for at gøre siden kendt. Evt. afsætte ressourcer til promovering af siden (annoncering f.eks. på hjemmeside, sider i Sorø Avis, via et bogmærke på bibliotekerne, annonce i biografen mv.) GF: Indhold til hjemmesiden (nyheder/tekst til hjemmesiden, link til relevante hjemmesider/grønne foreninger) GF+ administration: Promovering GF s sekretær: Drift af hjemmeside Igangsættes 3. kvartal 09 Evaluere brugen af siden 2. kvartal

6 Indsatsområde: Miljøbevidst indkøbspolitik (Resultat mål for den enkelte aktivitet) (igangsættelse og afslutning) Anvende og evaluere den eksisterende indkøbspolitik så grønt som muligt (s. 29) 2009: Indkøbspolitikken revideres, med fokus på fremme af en grøn indkøbspolitik. Hvor stor en procentdel af indkøb er: økologisk og/el. miljømærket (med andre certificerede miljømærker). Der skal sættes konkrete mål herfor i indkøbspolitikken og evalueres på, om målene bliver nået. Del af drift. Stabscenter økonomi og analyse forestår udarbejdelse af revideret indkøbspolitik. GF inddrages i dialog og høres om forslag til revideret indkøbspolitik Oplæg behandles i direktionen i april Videre forløb og ikrafttrædelse er endnu ikke fastlagt. Skaffe viden fra kommuner der har erfaring med anvendelse af grøn indkøbspolitik med konkrete mål. Evalueringen af målene i indkøbspolitikken. Som del af budgetaftale 09 udarbejdes der Grønt Regnskab for Sorø Kommune. Skal sikre opfølgning på indkøbspolitikken, Natur- og miljøpolitikken samt fokus på klimaindsatsen. Grønt Regnskab udarbejdes årligt første gang for budgetåret 2009 og forelægges byrådet i løbet af 1. halvår Afklaring af hvorvidt årlig aflæggelse af Grønt Regnskab er en tilstrækkelig evalueringsmetode 3

7 Indsatsområde: Bæredygtig bosætning/bæredygtigt byggeri (Resultat mål for den enkelte aktivitet) (igangsættelse og afslutning) Udlægge et forsøgsområde i kommuneplanen til miljø- og ressourceoptimeret bosætning/byggeri, bla. mhp erfaringsopsamling og kompetenceudvikling, der efterfølgende kan udbredes i kommunen. Dette omfatter bla. genanvendelse af affald og begrænsning af problemer ved bortskaffelse (s. 20) Rammer for lokalplanlægningen, som rummer mulighed for et forsøgsområde med miljø- og ressourceoptimeret byggeri - fastlægges i kommuneplanen som vedtages oktober Det konkrete udlæg fastlægges i forbindelse med lokalplanlægning indenfor rammerne. Tiltag der gør opmærksom på, at Sorø Kommune har skabt rammerne for denne mulighed. Et forsøgsområde er udlagt. Del af drift GF som sparringspart i idefasen (Indhente information fra bl.a Køge og Egedal komuner) Rammerne tilvejebringes med Kommuneplan vedtagelse. Rammerne udfyldes efterhånden som der er borgere og/el. byggevirksomheder som ønsker at udfylde dem. Senest ved kommuneplan revision i 2012 Indtænke bæredygtighed og fokus på energianvendelse og energiproduktion på alle niveauer i lokalplanerne (s. 20) Planlovens skærpede muligheder ift bæredygtighedselementer er indarbejdet i tjekliste for lokalplanlægning. Tjekke nye lokalplaner for om aktiviteten/målet indgår i disse. Del af drift GF som sparringspart Ved fremtidig planlægning for nybyggeri og renovering udarbejde retningslinjer for Fremadrettet skal tilstræbes mål ift anvendelse af vedvarende energi, brug af regnvand, og etablering af vådområder i boligområder som buffere for større regnmængder Fremadrettet er målsætningen at udarbejde retningslinjer for bæredygtighed/miljøhensyn i kommunale Retningslinjer, samt procedure for deres anvendelse, foreligger. Udbudsmateriale tjekkes for om retningslinjer for Samarbejde mellem ejendomscentret og. Drøftes med ejendomscenter/ 4

8 bæredygtighed/miljøhensyn i kommunale bygge- og anlægsarbejder og tilsvarende anbefalinger for private bygge- og anlægsarbejder. (s.20) bygge- og anlægsarbejder i Sorø Kommune Som inspiration og vejledning linkes i dag til bygge og renoverings guide fra Køge. På GF s hjemmeside skal der tydeligt gøres opmærksom på denne mulighed. bæredygtighed og miljøhensyn er fulgt. Undervejs, samt ved aflevering af byggeri og anlægsarbejder tjekkes for om retningslinjer er fulgt. Statistikfunktion, hvor mange besøgende har linket, bliver det efterspurgt/brugt? Del af drift GF sparringspart i idefasen Er igangsat Brug af vejledningen/efterspør gsel efter vejledning, samt promoveringen af vejledningen, evalueres primo

9 Indsatsområde: Cykel- og gangstier (Resultat mål for den enkelte aktivitet) (igangsættelse og afslutning) Sikre borgernes adgang til naturen blandt andet gennem (s. 32): o Udarbejdelse af planer for sammenhængende cykel- og gangstier i lokalmiljøerne mellem boliger, skoler, daginstitutioner, indkøbsmuligheder, offentlig transport mv. Mhp at binde kommunen sammen, og forbedre trafiksikkerheden, udarbejdes plan for cykelstiprioritering i Sorø Kommune. For vejstrækningen mellem Sorø og Stenlille, som er en statsvej, optages drøftelser med vejdirektoratet om etablering af cykelsti på strækningen Antal km anlagte cykelstier fra herunder set ift trafiksikkerhedsvurdering 3 mio.kr. årligt fra 2008 og frem og Forsyning og Forsyning Start 2008 Senest ved kommuneplanrevisionen i 2012 Stiplan Politisk behandling 09 o Etablering af nye cykel- og gangstier for at fremme cyklen som transportmiddel og borgernes adgang til naturen Der søges indgået partnerskabsaftale med Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med planlægning og etablering af stier i kommunen. Der er i perioden etableret og/el. udarbejdet konkrete planer for etablering af nye cykelog gangstier, som vurderes at fremme borgernes brug af cykel og /eller adgang til naturen. GF kan støtte stiprojekter med engangsbeløb efter fremlæggelse af konkret projekt i samarbejde med GF Muligheder for stipartnerskaber afdækkes 2009 o Fremme af handicappedes adgang til naturen. Indgår som element i stiplanen. Der er konkrete steder, hvor (fysisk) handicappede har adgang til naturen, adgangsforholdene er beskrevet i den, samt og Forsyning. 6

10 digitale stiplan, som er tilgængelig på hjemmeside 7

11 Indsatsområde: Vand (Resultat mål for den enkelte aktivitet) (igangsættelse og afslutning) Vandområdet s. 38: Sikre en god drikkevandskvalitet Vil indgå som del af kommende vandforsyningsplan Plan med konkrete mål foreligger. Data fra overvågning af drikkevandskvalitet endnu ikke fastlagt, evt Revidere vandforsyningsplanlægningen, så der så vidt muligt satses på teknologier, der fremmer og understøtter mulighederne for bæredygtig indvinding Revidere spildevandsplanen, så den så vidt muligt fremmer og understøtter mulighederne for bæredygtige rensningsformer Fremme og understøtte indsatser, der mindsker vandforbruget i såvel kommunale institutioner som private husstande eksempelvis via genanvendelse af regnvand, vandbesparende armaturer mv. Vil indgå som del af kommende ny vandforsyningsplan for Sorø Kommune Vil indgå som del af kommende ny spildevandsplan for Sorø Kommune Evt. afholde messe med temaet vand, i samarbejde med vandværkerne. Evt. også indeholdende debat omkring brug af natur/vandløb i kommunen/ arrangementer Energisparebank her bla. fokusere på kommunale institutioners vandforbrug Plan foreligger og det fremgår af planen om bæredygtig indvinding indgår. Plan foreligger og det fremgår af strategien om bæredygtig rensningsformer indgår. At der er gennemført informations- og formidlingsaktiviteter med fokus på vand og på at mindske vandforbruget Løbende overvågning af, om der bliver søgt og bevilliget penge til vandbesparende foranstaltninger (Særskilt budget til området blev ikke imødekommet ved budgetaftale 09) GF-midler - beløbsstørrelse drøftes i GF. GF arbejdstid, samt midler/arbejdstid fra evt. øvrige arrangører Del af drift, årlig pulje på kr. og Forsyning GF, med sekretariatsbistand fra Grønt Forums sekretær Ejendomscentret. GF som sparringspart endnu ikke fastlagt, evt Udarbejdes 2009, implementeres første halvår Afholdes

12 Sikre badevandskvaliteten i søer fastholde det blå flag Indeholdt i N/Mpolitikken afsnit 2.2, samt del af ny spildevandsplan Data fra løbende overvågning af badevandskvaliteten. Del af drift Arbejde intensivt for at opfylde målsætningerne i vandrammedirektivet i forhold til de udmeldte mål for 2015 Indeholdt i N/Mpolitikken afsnit 2.2 Del af kommende spildevandsplan og vandforsyningsplan, herunder grundvandsbeskyttelse Fastlægges når statslige mål udmeldes. Del af drift, samt og Forsyning. 9

13 Indsatsområde: Naturbeskyttelse (Resultat mål for den enkelte aktivitet) (igangsættelse og afslutning) Naturpleje/naturbeskyttel se s. 38: Arbejde for etablering af Grønt Kørekort - natur og miljø samt naturvejledning. Succeskriterier og indikatorer kan først fastlægges i forbindelse med et evt. konkret projekt. (Særskilt budget til området blev ikke imødekommet ved budgetaftale 09) Udarbejde en plan for restaurering af vandløb, vandhuller og tidligere råstofindvindingsområder, herunder undersøge muligheden for årlige tilsyn med vandløb mellem relevante foreninger og administrationen f.eks. i form af vandsynsmænd/- råd Udarbejdelse af projekter for reetablering af vandløb i overensstemmelse med Miljømålsloven og Vandrammedirektivet. Fokus sættes på de vandløb der er udpeget som yngel og opvækstvande. Mindre projekter, som at få tilpasset nødlidende vandløb til regulativer, således at der kan være vandafstrømning på tidspunkter med lav vandstand. Opprioritering af rådgivning om etablering af vådområder samt dyrkning/pleje af vandløbsnære arealer. Udnytte de givne muligheder for medfinansiering og frivilliges indsats. GF kan støtte natur projekter med engangsbeløb efter fremlæggelse af konkret projekt Udarbejdelse af projekter for reetablering af grusgrave, skovrejsning, spredningskooridorer, afgræsning, høslet, bioregistrering samt tilsyn med fredede områder 10

14 Sikre indsatsen til forebyggelse og bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive plantearter Indsatsplan for bjørneklo bekæmpelse udarbejdes, herunder krav til grundejerne. Succeskriterier og indikatorer skal fremgå af indsatsplanen. (Særskilt budget til området blev ikke imødekommet ved budgetaftale 09) Start 2009 Bekæmpelse af bjørneklo på Bjerget At mængden af bjørneklo nedbringes år for år DN, i samarbejde med Sorø Kommune/Fagcenter Plan Start 2008 Fremme og understøtte indsatsen i forhold til afgræsning af naturområder med henblik på at sikre værdifulde naturområder samt gavne flora og fauna, der kræver lys, og fjerne uønsket flora som eksempelvis bjørneklo : Kogræsserlauget indgået grønt partnerskabsprojekt, der bla. skal inspirerer til dannelse af nye laug Antal nye laug oprettet. Forbedret naturtilstand/flora registrering. Formidle viden om naturpleje. Grønt partnerskab - økonomifordeling præciseres. i samarbejde med Sorø Kogræsserlaug, Skov- og Naturstyrelsen, Stiftelsen Sorø Akademi og en lokal landmand. Start Slut

15 Indsatsområde: Klimapolitik/Klimaindsats (Resultat mål for den enkelte aktivitet) (igangsættelse og afslutning) Arbejde for, at såvel borgerne som Sorø Kommune sparer på energien for at nedsætte CO2- udslippet, ved at (s. 38): Sorø Kommune har med etableringen af Grønt Forum tydeliggjort, at miljø- og naturbeskyttelsen vægter højt i hverdagen. Sorø Kommune ønsker at dokumentere og styrke denne indsats ved at udarbejde et årligt Grønt Regnskab, der udover resultaterne fra Naturog Miljøpolitikken, samt indkøbspolitikken også sætter fokus på Klimaindsatsen. Dokumenteret nedbringelse af energiforbrug til varme og belysning. Dokumenteret nedsættelse af CO2-udslip fra energiforbrug til varme, belysning og transport. Dokumenteret nedsættelse af den del af CO2- udslip og miljøbelastning, som stammer fra køb af varer. Grønt Regnskab udarbejdes årligt første gang for budgetåret 2009 og forelægges byrådet i løbet af 1. halvår Herefter årlig aflæggelse af Grønt Regnskab. o Nedbringe miljøbelastningen ved anlæg og drift, indkøb og forbrug Ejendomscentret - Energisparebank Dokumenteret nedbringelse af miljøbelastningen ved anlægsarbejder. Del af drift, årlig pulje på kr. Ejendomscentret o Nedsætte energiforbrug Der iværksættes en analyse af energiforbrug mhp at finde energibesparelser og foretage energibesparende investeringer. Dokumentation for afsluttet analysearbejde vedrørende energiforbrug og besparelsesmuligheder Samarbejde mellem Fagcenter Plan og Ejendomscentret Start: 2009 Grønt Forum bidrager med inspiration til initiativer bla. inspiration fra det Grønne Hus i Køge/hvilke tiltag kan iværksættes GF indhenter inspiration fra Køge. 12

16 Fokus på energiforbrug kan indgå som element i aftalestyringen ift stabs- og fagcentre, samt institutionerne Aftales med Fagcenter Økonomi og Analyse som ansvarlige for aftalestyringen. o Nedsætte borgernes energiforbrug Bla. inspiration til nedsættelse af energiforbrug via Grønt Forums informationsaktiviteter. GF o Øge andelen af vedvarende energi Undersøge mulighederne for at Sorø Kommune skifter til køb af grøn energi og Forsyning, Ejendomscentret, samt Fagcenter Økonomi og Analyse via aftalestyring med institutionerne. 13

17 Indsatsområde: Infrastruktur og trafik (Resultat mål for den enkelte aktivitet) (igangsættelse og afslutning) Infrastruktur og trafik (s. 38): Arbejde for hyppigere togdrift på København- Ringsted-Sorø- Slagelse Dialog med DSB analyse af togdriften omkring Sorø Station. og Forsyning Styrke den kollektive trafik Sikre en sammenhængende kollektiv trafik gennem bedre forbindelser mellem busser og tog Arbejde for at der gennemføres en analyse af den kollektive trafik i Sorø Kommune. og Forsyning Forbedre hensynet til bløde trafikanter Udarbejdelse af cykelstiprioriterings-plan 3 mio.kr. årligt fra og Forsyning Start 2008 Trafiksikkerhedsplan og Forsyning Vedtaget primo Revideres årligt. Gennem fremsynet planlægning minimerer transportbehovet, herunder andelen af pendlere ud af kommunen. Via kommuneplanen/miljøvurderin g 14

Sorø Kommune. Kommuneplan 2013-2024. Lokal Agenda 21-handleplan

Sorø Kommune. Kommuneplan 2013-2024. Lokal Agenda 21-handleplan Sorø Kommune Kommuneplan 2013-2024 Lokal Agenda 21-handleplan 2013 Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2013-2016 Indledning Den Lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune blev vedtaget som en

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009 24.8.2009/ Bæredygtig udvikling/ status 3. kvartal 2009 generelt: Medlemmer: Malmö har meldt sig ud (de vil prioritere kræfterne på svenske samarbejder). Greve er blevet observatør, og der er dialog med

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

Forslag - Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015

Forslag - Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015 Forslag Lokal Agenda 21Handleplan 2015 Forslag - Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015 Indledning Den Lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune blev vedtaget som en integreret del af Sorø

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Referat 39. møde i Grønt Forum den 13. september 2016

Referat 39. møde i Grønt Forum den 13. september 2016 Referat 39. møde i Grønt Forum den 13. september 2016 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Sorø Kodriverlaug, Michael Torp SF s miljøgruppe: Henrik

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen Miljøhandlingsplan et skridt ad gangen Miljøchef Claus Nickelsen Århus Kommune Indhold 1. Miljøhandlingsplan 2000 2003 2. Århus Kommunes Lokale Agenda 21 strategi 3. Små skridt til miljøledelse 4. Nyt

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19.

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. november 2009 1. Resume Med denne indstilling præsenteres et forslag til Århus Kommunes vision om at kunne sikre rent og nok vand til

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

REDEGØRELSE AF IGANGVÆRENDE PROJEKTER -KLIMA 5. oktober 2011

REDEGØRELSE AF IGANGVÆRENDE PROJEKTER -KLIMA 5. oktober 2011 REDEGØRELSE AF IGANGVÆRENDE PROJEKTER -KLIMA 5. oktober 2011 Dette er en redegørelse over iværksatte og planlagte handlinger (aktiviteter) på klima- og miljøområdet. Da plan- og klimastrategien udarbejdes

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Notat. Effekt-mål Indsats 2016-19 Indikator Affald Rigdom og vækst uden affald. Implementering af indsamlingen af organisk affald.

Notat. Effekt-mål Indsats 2016-19 Indikator Affald Rigdom og vækst uden affald. Implementering af indsamlingen af organisk affald. Notat Vedrørende: Forslag til effektmål 2017-20 - MTU Sagsnavn: MT Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-16 Skrevet af: Rikke Gilling E-mail: Rikke.Gilling@Randers.dk Forvaltning: Sekretariat Dato:

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32.

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32. Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Udvikling af Fredericia bymidte FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet og projektet har stor betydning for udviklingen af

Læs mere

Svendborg Komune Senest revideret: 13. marts 2009 Miljø og Teknik Klimakonsulenten EA den 11. marts 2009

Svendborg Komune Senest revideret: 13. marts 2009 Miljø og Teknik Klimakonsulenten EA den 11. marts 2009 Notat om krav til lavenergibebyggelse Udarbejdet med baggrund i Enhedslistens dagsordenforslag om generelt krav om lavenergi i nybyggeri i Svendborg Kommune Enhedslisten har til byrådets dagsorden til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Præsentation & Politikkontrol DISPOSITION 1) Kort introduktion til Natur og Miljøområdet 2) Politikkontrol på udvalgte områder: status

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Danske planchefers årsmøde Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Regeringsgrundlaget Naturen Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Klima- natur-og miljøpolitik i Randers kommune Høringssvar fra Langå Miljøgruppe

Klima- natur-og miljøpolitik i Randers kommune Høringssvar fra Langå Miljøgruppe Klima- natur-og miljøpolitik 2013-17 i Randers kommune Høringssvar fra Langå Miljøgruppe Vision 1 Klimaplan Det er godt at målene i klimaplan 2030 fastholdes. Vision 2 Etablere skove og natur - Lave planer

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Referat Torsdag den 11.10.12 kl. 16:30 i mødelokale 2 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Samarbejdet er desuden projektorienteret og de enkelte projekter løfter fælles udfordringer og resulterer i innovative løsninger.

Samarbejdet er desuden projektorienteret og de enkelte projekter løfter fælles udfordringer og resulterer i innovative løsninger. Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Dato: 08-01-2015 Sagsnr.: 11/24940 Dok.løbenr.: 318239/14 Sagsbehandler: Anne Sofie Hartelius Direkte tlf.: 73767066 E-mail: ash@aabenraa.dk Aabenraa Kommune i Green

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere