Rapport om befordringsenheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om befordringsenheden"

Transkript

1

2 Rapport om befordringsenheden 1. Indledning Organisering Bestillings-/Udbudskontoret Befordringsenheden Fagcentrene Domicil/lokaler Budget og kontoplan Timepriser Aftaler Busser og leje-/leasingaftaler Tetraplans rapport Udbud Modeller Udbudsprocessen Faxe Kommunes situation...14

3 1. Indledning Uddannelsesudvalget besluttede den 8. maj 2012, at der skulle udarbejdes et forslag til en mere hensigtsmæssig organisering og fremtidig placering af kommunens befordringsenhed, og at der skulle gennemføres en evaluering og eventuel genforhandling af gældende kontrakter. Byrådet besluttede på den baggrund den 28. juni 2012, bl.a. at der oprettes et nyt samlet kørselskontor for hele kommunen som placeres under Center for Teknik & Miljø ved Projekt & Koordinering herefter kaldet Bestillings-/Udbudskontoret (for kørsel), og at udførelse af kørslen flyttes til Center for Ejendomme herefter kaldet Befordringsenheden (CE). Byrådet besluttede samtidig at kommunens kørselsbehov og rentabiliteten på de enkelte ruter skulle analyseres nærmere, således at der både foretages analyse af antallet af passagerer, disponeringen på de enkelte ruter og af, om den enkelte kørsel mest hensigtsmæssigt udføres i kommunalt eller privat regi. På baggrund af denne analyse skulle der udarbejdes en tids- og handleplan for den fremtidige opgavevaretagelse og organisering. Det eksterne konsulentfirma Tetraplan har lavet analysen af kommunens kørselsbehov. Rapport fra Tetraplan beskriver analysen nærmere. Tetraplans rapport danner grundlag for denne rapport, der har til formål at afdække mulighederne for den fremtidige kørsel. I en rapport fra januar 2012, Kortlægning og analyse af befordringsordninger, har Deloitte for Finansministeriet beregnet vogntimepriser for forskellige kørselsordninger rundt om i landet. I rapporten skelnes mellem ordninger, som er lagt i trafikselskabsregi, og ordninger som er egenstyret i kommunerne, enten via udbud eller via egne befordringsenheder. En markant konklusion i rapporten er, at kørsel som er i trafikselskabsregi generelt har en lavere timepris end de egenstyrede ordninger. Med økonomiaftalen for 2013 er regeringen og KL derfor blevet enige om, at man sammen vil gennemføre en ny analyse af de konkrete muligheder for at høste effektiviseringsgevinster for Det er et sandsynligt scenarie, at brugen af trafikselskaber gøres obligatorisk for de forskellige befordringsordninger, med mindre der kan peges på en anden måde at indhøste effektiviseringspotentialet på. KL vil derfor i det næste halve år gennemføre en række aktiviteter på befordringsområdet. Formålet med aktiviteterne er dels at identificere, beskrive og udbrede, de forskellige muligheder kommunerne selv har for at effektivisere befordringsopgaven, dels at styrke KL s grundlag for interessevaretagelse i dialogen med regeringen og Finansministeriet. 2

4 Det er i nærværende rapport lagt til grund, at Befordringsenheden kun skal udføre ren kommunal kørsel og at Bestillings-/Udbudskontoret på længere sigt i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, om en given kørsel skal udbydes eller udføres af Befordringsenheden. Hvis Befordringsenheden er billigst, eller det på grund af opgavens karakter er mest hensigtsmæssigt, at udføre kørslen i kommunalt regi, skal opgaven forblive der. 2. Organisering Selve udførelsen af kørslen skal flyttes til Center for Ejendomme Befordringsenheden, mens Center for Teknik & Miljø skal oprette et egentligt bestillings- /udbudskontor. Dette rejser en række snitflade spørgsmål. Denne rapport forudsætter at opgaveflytningen sker til årsskiftet Men det må understreges, at opgaveflytningen i sig selv ikke medfører, at der fra starten er en effektiv Befordringsenhed og et effektivt Bestillings-/Udbudskontor. Flere af Ungdomsskolens medarbejdere har i større eller mindre omfang været beskæftiget med befordringsopgaver samtidig med deres tilknytning til Ungdomsskolens skoletilbud. Den nye Befordringsenhed skal derfor have et overblik over, hvilke kompetencer enheden råder over og skaffe sig de manglende kompetencer. Desuden har Center for Teknik & Miljø ikke på nuværende tidspunkt ressourcer og kompetencer til at være en professionel indkøber af kørsel. 2.1 Bestillings-/Udbudskontoret På baggrund af organiseringen skal Bestillings-/Udbudskontoret modtage bestillingerne fra de enkelte fagcentre. Herefter undersøger kontoret, hvordan de enkelte kørselstyper kan udføres bedst og billigst muligt. Bestillings-/Udbudskontoret har således hele tiden fokus på at finde den for kommunen billigste løsning og afgør hvem der skal have opgaven med de forskellige kørselstyper. Bestillings-/Udbudskontoret indgår den konkrete aftale med leverandøren og forestår afregningen med denne. Bestillings-/Udbudskontoret indgår ligeledes skriftlige kontrakter med fagcentrene om de enkelte kørselsområder. Kontoret fordeler de samlede udgifter til kørselsområderne i henhold til de indgåede kontrakter. Ud over den kørsel, der allerede foregår i Befordringsenhedens regi, bestiller Borgerservice syge- og handicapkørsler via Flextrafik. Det foreslås, at også disse kørsler på sigt skal bestilles via Bestillings-/Udbudskontoret, således at der kan opnås et samlet overblik over al kommunal kørsel og vurderes, hvordan kørslerne kan udføres billigst muligt for kommunen. Bestillinger af syge- og handicapkørsler er oftest ad hoc bestillinger, så på nuværende tidspunkt bestilles de via Flextrafik, indtil Bestillings- /Udbudskontoret har vurderet, om de kan udføres billigere fx af kommunens egen Befordringsenhed. Der er en forventning om, at opgaven vil kunne blive løst billigere, hvis den sammentænkes med den øvrige kommunale kørsel. 3

5 Den almindelige skolebuskørsel udføres i dag af Movia. Nogle af aftalerne med Movia om skolebuskørsel udløber i 2015 og skal genudbydes. I forhold til de nye skoledistrikter kan det ikke udelukkes, at en hjemtagelse af opgaven på dette tidspunkt vil være økonomisk fordelagtig. Befordringsenheden råder i dag over en række busser, og det forventes, at det samlet set vil være billigst for kommunen at udføre en del af kørslerne selv, også selvom man måske ud fra en isoleret betragtning kan få løst opgaven billigere ved fx at sende den i udbud. Det skyldes, at kommunen har leaset og lejet en del af busserne, som det vil være dyrt at skille sig af med i utide. Men efterhånden som disse aftaler udløber, vil kommunen kunne spare nyinvesteringer ved at sende kørselsopgaverne i udbud eller anvende Flextrafik. Dette skal i hvert enkelt tilfælde afprøves af Bestillings- /Udbudskontoret, hvis det vurderes at give mening for den konkrete kørselsopgave. Kørslen skal fortsætte i Befordringsenheden, hvis dette er billigst eller nødvendigt af hensyn til opgavens karakter. Bestillings-/Udbudskontoret skal ikke planlægge de enkelte ruter. Uanset om kørslen sker med egne vogne eller af fremmede vognmænd efter udbud, skal Bestillings- /Udbudskontoret have faste priser af leverandøren, således at det er i udførerleddet, at der er incitament til at planlægge ruterne mest effektivt. Herunder hører også, at det kan være hensigtsmæssigt at blande de enkelte kørselstyper, således at der særligt om eftermiddagen kan køres fx ældre og skoleelever hjem fra henholdsvis skole og dagcenter i samme bus. I morgentimerne vurderes det at være mere vanskeligt at blande kørselstyperne, da skoleeleverne skal møde på skolen på bestemte tidspunkter. Det vurderes, at der i en opstartsfase er behov for at ansætte én enkelt person til udførelsen af arbejdet i Bestillings-/Udbudskontoret med at afgøre, hvor kørslen kan udføre billigst, udbyde opgaver, have kontakt til leverandører, forestå afregninger overfor leverandører, fakturering af kunderne osv. I opstartsfasen skal Bestillings- /Udbudskontoret have et tæt samarbejde med Befordringsenheden, så de sammen kan vurdere de enkelte ruters rentabilitet og optimering af disse. Der har ikke været brugt mange administrative ressourcer i den hidtidige organisering på at afsøge markedet, da man forestod kørslerne selv. Derfor er denne ansættelse i Bestillings-/Udbudskontoret i princippet en ekstra ressource. Det forventes dog, at der vil være en administrativ optimering i Befordringsenheden, når ruteplanlægning, vagttelefon osv. jf nedenfor samles i Center for Ejendomme, hvor nogle af de samme funktioner allerede er i dag. Også den omstændighed at administrationen samles på færre personer vurderes at give administrative optimeringer i forhold til den nuværende organisering. 4

6 På sigt kan det blive nødvendigt at justere bemandingen af personale i Bestillings- /Udbudskontoret, hvorfor det foreslås, at der foreløbig laves en projektansættelse i fx 2 år. 2.2 Befordringsenheden Befordringsenheden skal som udfører af kørslen stå for driften af busserne, herunder indgå i de eksisterende leje- og leasingaftaler. Det er i Befordringsenheden, at de enkelte chauffører er ansat. Center for Ejendomme har uddannet en transportleder. Befordringsområdet er organisatorisk allerede flyttet til Center for Ejendomme. Desuden er alt ekskursionskørsel stoppet, da det er denne type kørsel, der ofte har givet anledning til afgrænsningsproblemer i forhold til, om der er tale om kommunal kørsel. Bestillings-/Udbudskontoret skal vurdere, om ekskursionskørsler for kommunen har et samlet omfang, der medfører udbudspligt, hvis kørslerne ikke længere foretages af kommunen selv. Det kan overvejes at få en professionel udbyder til at stå for selve ruteplanlægningen. Sammen med ruteplanlægningen hører også en bemandet vagttelefon, da det er ruteplanlæggeren, der har kontakten med borgerne, når de fx aflyser en planlagt kørsel. Befordringsenheden har fået udviklet et IT-system, der på sigt skal kunne planlægge ruterne. Men på nuværende tidspunkt udarbejdes ruterne manuelt, hvorefter de kopieres ind i det elektroniske system. Når organiseringen er endelig på plads, vurderer Befordringsenheden om kommunens eksisterende IT-systemer kan udvikles til at planlægge de enkelte ruter tilfredsstillende. Hvis det ikke er tilfældet, vurderer Befordringsenheden sammen med Bestillings-/Udbudskontoret, om det vil være billigst at fortsætte med den manuelle ruteplanlægning, at anskaffe et IT-system til ruteplanlægningen eller om planlægningsopgaven skal udføres af en privat udbyder af sådanne tjenester. Befordringsenheden står foreløbig for ruteplanlægningen og at have en bemandet vagttelefon. Befordringsenheden afregner direkte med Bestillings-/Udbudskontoret, der fordeler udgifterne på de enkelte kørselsområder. Det er vurderingen, at der vil være en administrativ optimering i Befordringsenheden i forhold til den nuværende organisering. Det skyldes, at Befordringsenheden alene skal udfakturere til Bestillings-/Udbudskontoret, synergieffekter af, at Center for Ejendomme har en række lignende opgaver og at administrationen kan samles på færre hænder (i dag udfører en del af Befordringsenhedens personale få timer om ugen til administration, hvilket ikke er den mest effektive administration). 5

7 2.3 Fagcentrene Fagcentrenes kontakt til befordringsområdet går altid gennem Bestillings- /Udbudskontoret, medmindre det drejer sig om konkrete aflysninger mv., som skal sendes til ruteplanlæggeren. Men det skal tilstræbes, at borgerne selv henvender sig direkte via vagttelefonen eller mail til ruteplanlæggeren, således at fagcentrene alene skal visitere borgere til kørsel og bestille kørslerne via Bestillings-/Udbudskontoret. Det er fagcentrene, der afholder udgifterne til kørsel. 3. Domicil/lokaler Befordringsenheden har indgået tre lejeaftaler på ejendomme beliggende på Industrivej 39, Rønnede to af aftalerne og Industrivej 46, Rønnede. Lejeaftalen på Industrivej 46 er et lager, som efter det oplyste har været anvendt til opbevaring af diverse effekter for både Ungdomsskolen og Befordringsenheden. Lejemålet ophører den 15. november 2012 uden yderligere varsel. Lejemålet vil blive rømmet inden denne frist. Den ene af lejeaftalerne på Industrivej 39, 1. sal er udlejet til kontor, mødevirksomhed og undervisning. Dette lejemål udløber den 31. august Disse aktiviteter vurderes umiddelbart at kunne flyttes til andre kommunale ejendomme. Lejeaftalen er uopsigelig indtil udløb, hvorfor det foreslås, at Befordringsenheden fortsat anvender lejemålet. Den månedlige husleje udgør kr. Herudover betales renovation, varme og el efter forbrug. Den anden lejeaftale på Industrivej 39 indeholder kontorlokale, toilet, frokoststue mm. samt P-område til diverse køretøjer. Alle busserne er parkeret på denne adresse om natten og det er herfra, at befordringsvirksomheden drives med vagttelefon, chaufførernes frokoststue mv. Aftalen udløber den 31. december Befordringsenheden finder nye steder til busserne. Der er mulighed for at anvende kommunens to materialgårde, som samtidig opfylder krav til chaufførerne mht. toiletforhold, frokoststue osv. 4. Budget og kontoplan Befordringsenhedens regnskabstal viser, at udgifterne til befordring i kommunen samlet set er blevet lavere, end før hjemtagelsen af opgaven. Dette skal dog sammenholdes med, at Befordringsenheden har haft underskud og dermed har været underfinansieret. Desuden har der ikke været brugt ressourcer på at afsøge markedet i forhold til de enkelte kørselstyper. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har opgjort priserne for en folkeskolelev i hele landet. Faxe Kommune brugte i 2011 i 6

8 alt 861 kr. pr. elev (6-16 år). 12 sammenlignelige kommuner brugte i gennemsnit kr. og kommunerne i Region Sjælland brugte i gennemsnit kr. Tallene er baseret på kommunale regnskabstal. Den store forskel på udgifterne til skolebuskørsel kan være udtryk for, at Befordringsenheden har været underfinansieret på dette område, selvom det ikke er et område, der har givet direkte underskud. Men det kan også være udtryk for, at kommunen rent faktisk har billigere befordring end andre kommuner. PWC har i september 2011 undersøgt kommunens befordringsenhed. Inden rapporten fra PWC blev driften af befordring konteret under Ungdomsskolens virksomhed. I rapporten blev der i afsnittet Organisatorisk og driftsmæssigt setup bl.a. konkluderet, at der bør ske en kontoplanmæssig adskillelse således, at befordringens budgetog regnskabsmæssige tal ikke indgår i bl.a. ungdomsskolens budget og regnskab samt heraf afledte nøgletal. Dette er efterfølgende blevet ændret, så befordringsenheden i dag kontoplanmæssigt er adskilt fra ungdomsskolen. Budget 2013 Konto Budget beløb Bemærkninger Intern busdrift 02 Personale og administration Personale 401 Ledelse Fagpersonale 001 Faste chauffører Vikarer Øvrig personale 001 Administration Uddannelse Øvrige personaleudgifter Inkl. arbejdsbeklædning 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 502 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Drift af materiel It, inventar og materiel 602 Køb af it, inventar og materiel, 001 It Øvrigt materiel 006 Biler Evt. genanskaffelser 007 Mobiltelefoner Leje/leasing af it, inventar og materiel 005 Biler

9 605 Drift og vedligeholdelse 001 It WEB-TRACK, TECHHOUSE 003 Øvrigt materiel Biler 01 Brændstof Reparation og vedligeholdelse Vægtafgift og syn Forsikring Mobiltelefoner Opgaveløsning Materiale- og aktivitetsudgifter 588 Fremmede vognmænd 589 Øvrige relaterbare udgifter 900 Indtægter Salg af kerneydelser Center for Teknik og Miljø 0 Bestillings- og udbudskontor Drift Abonnement fagcentre Bemærkninger til budget: Budgettet er udarbejdet ud fra et grundlag på kørselstimer der er forholdsmæssigt fordelt på tilbageværende opgaver og anvendelse af de 3 bustyper, idet fordelingen forudsættes at følge samme mønster som i 2011 og 12. Derudover er det forudsætningen at aftalen med Ørslev Turist opsiges og Befordringsenheden i videst muligt omfang overtager disse kørsler. Såfremt Befordringsenheden ikke har ressourcer, eller når det ikke vurderes hensigtsmæssigt at bruge busser anvendes flextrafik. Denne udgift forudsættes viderefaktureret til bestilleren/kunden og har således ingen regnskabsmæssig nettovirkning på Befordringsenheden. Der er taget højde for, at udgifter til reparations- og vedligeholdelsesudgifter vil være stigende. Der er endvidere taget højde for restbetaling på den bus, hvis leasingperiode udløber i 2013, samt afleveringsomkostninger ved ophør af lejeaftale på 3 yderligere busser. Derudover driftsudgifter på evt. 2 nyerhvervede minibusser med lift. Der er afsat kr til evt. genanskaffelser alternativt forlængelse af lejeperioder. I budgettet indgår endvidere en investering i it-systemet Web-Tour på kr samt drift af Bestillings- og udbudskontor kr

10 De budgetterede indtægter modsvarer de forventede samlede udgifter. Det skal bemærkes at de fagcentre der p.t. har en fastpris aftale med Busenheden vil får en meromkostning (ej budgetteret på fagkontiene) i 2013 i forhold til 2012 såfremt de skal afholde de faktiske omkostninger. Tekniske bemærkninger: Under 04 Drift af materiel registreres alle udgifter på projektkode svarende til den enkelte bus. Under 06 Opgaveløsning registreres udgifter og indtægter på projektkode svarende til opgave art (Særskolekørsel, dagcenterkørsel, STU m.v.) 5. Timepriser Timepriser 2013 er baseret på forventede faktisk afholdte totaludgifter i året. Der er derfor ikke direkte sammenlignelige med tidligere opgjorte timepriser, der baserede sig på gennemsnitsberegninger over en forventet levetid for en bus på 10 år. Timerne er fordelt på bustyper ud fra den anvendelse af materiellet på opgaver, der er registreret i 2011 og 12. Bustype Forventet antal timer på opgaver 1) Drift af materiel 2) Chauffører 3) Ledelse og administration 4) Timepris i alt inkl. overhead Tung Mini m. lift Mini u. lift ): Med udgangspunkt i fordeling på opgave og bustype som i 2011 og ): Brændstof, reparationer, leje/lease, forsikring, gps, øvrige aktivitets it-systemer mv. Leje/lease er den faktisk forventede fakturerede udgift i Dvs. der er busser der er færdigbetalt og således ikke indeholder denne udgift. Tidligere beregnede timepriser har været baseret på en samlet udgift fordelt pr. bus på en levetid på 10 år. Derudover hensættelser til genanskaffelser. 3): Inkl. vikardækning, uddannelse, arbejdsbeklædning og øvrige personaleudgifter. 4): Inkl. bygningsdrift. 9

11 6. Aftaler Der er lavet udkast til kontrakt mellem Bestillings-/Udbudskontoret og Befordringsenheden (hovedkontrakten). Herudover er der lavet udkast til aftaler mellem fagcentrene og Bestillings- /Udbudskontoret. Kontrakterne er lavet som enslydende standardkontrakter, hvor ydelsen, pligter mv. er beskrevet. Til kontrakten hører et individuelt tillæg, der beskriver prisen, antal timer og særlige krav til kørselstypen (børneattester, krav til bussernes indretning osv.). Tillægget er en del af aftalen. Aftalerne er gældende for et år og skal herefter genforhandles. Prisen i kontrakterne er udarbejdet som faste priser under nogle givne forudsætninger. Dette sikrer, at udfører af kørslen altid vil have fokus på at tilrettelægge kørslen optimalt uanset om det er kørsel med kommunens egne busser, kørsel efter udbud eller kørsel med Flextrafik. Hvis omfanget af ydelsen ændres væsentligt, ændres prisen dog også. Dette sikrer, at der ikke visiteres flere borgere til kørsel end de, der har krav på det. Samtidig sikres det, at fagcentrene ikke betaler for meget for befordringen, hvis antallet af berettigede borgere bliver væsentligt mindre. Prisen i kontrakterne er sammensat af en pris for det forventede antal timer samt en forholdsmæssig del af Bestillings-/Udbudskontorets pris på kr. Der er ikke lavet udkast til aftaler til ekskursionskørsel og ekskursionslignende kørsel, fx kørsel for Campus, da disse kørsler ikke længere udføres i kommunalt regi. Bestillings-/Udbudskontoret skal vurdere, om kørslerne skal i udbud. Der er lavet i alt 7 udkast til aftaler med fagcentrene: Dagcenterkørsel, Gymnasiebus, Ungdomsskolen, Svømmekørsel, Skolekørsel (både internt og eksternt samt sygekørsler), STU kørsel og Sagsbehandlerbevilget kørsel. STU-kørsel er kørsel med unge til specialkørsel, som bestilles af Center for Beskæftigelse. Sagsbehandlerbevilget kørsel er kørsel med børn til aflastning mv., som bestilles af Børn & Familie. Disse to kørselstyper er hidtil betalt efter regning. I de udarbejdede kontrakter, betaler centrene fremover også en fast månedlig ydelse, som eventuelt kan ændres ved væsentlige ændringer. I forhold til fagcentrenes forventede udgifter for 2013, bliver den samlede kørsel kr. dyrere end forventet. I denne merudgift er indregnet kr. til Bestillings-/Udbudskontoret og Befordringsenhedens budget på i alt kr. som fremgår ovenfor under punkt 4. Herved sikres det, at Befordringsenhedens budget er dækket ind med kørselsaftalerne. 10

12 Merudgifterne fordeler sig således: Center for Sundhed og Pleje Center for Teknik & Miljø Center for Undervisning, Ungdomsskolen Center for Undervisning, svømme- og skolekørsel Center for Teknik & Miljø, Bestillings-/Udbudskontor kr kr kr kr kr. 7. Busser og leje-/leasingaftaler Befordringsenheden råder over 2 liftbusser med chauffører som ejes af Ørslev Turisttrafik A/S. Kontrakten er opsagt, og busserne er derfor ikke medtaget i nedenstående. Ud over disse to busser, råder Befordringsenheden over i alt 18 busser, hvoraf 13 busser er lejet eller leaset og 5 busser ejes af Ungdomsskolen. De i alt 18 busser fordeler sig på 5 små busser, 8 mellembusser med lift, 4 mellembusser uden lift og 1 stor bus. De fem busser, som Ungdomsskolen ejer, er to små busser, to mellembusser med lift og en mellembus uden lift. Disse busser kan søges afhændet når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til Befordringsenhedens kørselsaktiviteter. Leje- og leasingaftalerne udløber således: 2012: En mellembus med lift 2013: Fire busser: To mellembusser uden lift og to mellembuser med lift 2014: Fire busser: En mellembus uden lift og tre mellembusser med lift 2015: Fire busser: Tre små busser og en stor bus Befordringsenheden må i hvert enkelt tilfælde vurdere, om en bus efter udløb af aftalen fortsat er nødvendig for udførelse af kommunal kørsel. Hvis Befordringsenheden i midlertidige perioder mangler busser til at forestå kørslen, aftaler de i samarbejde med Bestillings-/Udbudskontoret, om dette kan løses ved at anvende Flextrafik, at udbyde enkelte kørsler eller eventuelt bestille fremmede vognmænd ad hoc. I den forbindelse skal Bestillings-/Udbudskontoret være opmærksom på tærskelværdierne for udbud. 8. Tetraplans rapport I rapporten er analyseret antallet af passagerer og kørselsbehovet på de forskellige kørselstyper. Desuden har Tetraplan analyseret disponeringen af Ungdomsskolens busser, ruterne herunder effektiviteten af ruterne, rentabiliteten og udbudsegnethed. Rapporten peger i sin konklusion på følgende: 11

13 Specialkørsel af elever og ældre udgør langt den største del af specialkørslen med tilsammen et budget på ca. 10 mio. kr. pr. år. Det vil med fordel kunne sendes i udbud efter en defineret afviklingsplan. Dette vil dog skulle afprøves i forhold til Befordringsenhedens udførelse af opgaven. Befordringsenheden kan afgive kontrolbud, hvis man vælger at udbyde opgaven. En begrænset del af kørslen er velegnet til at flytte direkte over i den åbne køreplanlagte Moviakørsel. Det gælder den supplerende skolebuskørsel, samt eventuelt kørslen med ungdomsskoleelever. Kun en begrænset del af kørslen er egnet til at flytte over i den lukkede behovsbestemte Flextrafik, men det kan være en god løsning til at samle op på enkelte kørselsbehov, som er spredt i tid og rum. Rapporten vedlægges som bilag. 9. Udbud Hvis Befordringsenheden i samarbejde med Bestillings-/Udbudskontoret vurderer, at Befordringsenheden ikke længere skal forestå al kommunal kørsel, sender Bestillings-/Udbudskontoret kørslerne i udbud. Udgifterne til Befordringsenhedens vognpark skal indgå i vurderingen af, om et udbud er fordelagtigt. Befordringsopgaver er i udbudsretlig forstand en tjenesteydelse og udbuddet skal gennemføres som et EU-udbud, da kontrakternes størrelse overstiger tærskelværdien. 9.1 Modeller Det kan vælges at udbyde hele kørselsopgaven samlet eller at udbyde den i delaftaler. Fordelene ved at udbyde hele kørselsopgaven samlet er, at entreprenøren kan etablere koordinerede løsninger på tværs af kørselstyper, hvilket vil give bedre driftsøkonomi og højere flexibilitet. Desuden skal Bestillings-/Udbudskontoret kun håndtere én entreprenør, hvilket vil spare ressourcer i det daglige i forbindelse med både afregning og information. Det kan også være en fordel for brugerne med kun én entreprenør, hvis den pågældende er dygtig, pligtopfyldende og serviceminded. Den oplagte ulempe er, at det kan være vanskeligt at fastholde den løbende service og kvalitet, hvis der ikke naturligt er en konkurrence mellem flere entreprenører. Desuden vil det være vanskeligt for Bestillings-/Udbudskontoret at måle og vurdere entreprenørens performance, hvis der ikke er sammenlignelige entreprenører på andre kørselsområder. Desuden kan det være kritisk i forhold til forsyningssikkerhed, hvis entreprenøren fx går konkurs. 12

14 Hvis man vælger at udbyde opgaven i delaftaler, skal man dog være opmærksom på, at aftalerne skal være så tilpas store, at der kan skabes fornuftige og effektive forretningsgange. Sporadisk kørsel med et lille volumen risikerer at give højere tilbudspriser, mens bedre udnyttelse af køretøjer og mere effektiv brug af chauffører giver lavere tilbudspriser. Desuden kan det være en model at udbyde al ruteplanlægningen for sig. Dermed vil ruteplanlæggerens eneste opgave være at optimere ruterne, mens de enkelte kørsler kan foretages af en eller flere entreprenører. Det kan dog vise sig umuligt at opnå gunstige tilbud i denne model, da vognmændenes interesse i at byde på den kommunale kørselsopgave netop kan være at planlægge kørslen sammen med vognmandens øvrige virksomhed, og i den forbindelse kan han have behov for selv at planlægge ruterne. 9.2 Udbudsprocessen Udbudsprocessen kan opdeles i tre faser: Fase 1 - Forberedelse af udbuddet: Intern organisation Udbudsstrategi Erfaringsopsamling/afdækning Politisk behandling Afklaring af kontrakt Udbudsmateriale Politisk behandling Fase 1 vurderes at tage 6-8 måneder. Med Tetraplans analyse samt forvaltningens arbejde siden foråret 2012 vurderes en del af forberedelsen at være udført. Forberedelsen vurderes derfor at tage max 6 måneder. Fase 2 Gennemførelse af udbuddet: Annoncering Udbudsperiode Evaluering Politisk behandling Fase 2 vurderes at tage 3-4 måneder. Fase 3 Afslutning af udbuddet og kontraktsstart Stand-still periode og kontraktindgåelse 13

15 Bekendtgørelse om kontraktsindgåelse Forberedelse til kontraktsstart Fase 3 tager også 2-3 måneder. 9.3 Faxe Kommunes situation Der kan tænkes forskellige modeller for udbud i den nuværende situation. Faxe Kommune kan vælge at udbyde hele kørselsopgaven med det samme, således at der ikke skal oprettes en kørselsafdeling under Center for Ejendomme. I den konkrete situation, hvor kommunen indtil 2015 gradvist får færre busser, kan det dog være fornuftigt at udbyde kørslen i takt med det heraf følgende øgede behov, således at det først er efter 2015, at al kørsel er udbudt. Men et eventuelt udbud skal hele tiden sammenholdes med, om Befordringsenheden kan udføre opgaven billigere. Befordringsenheden bør derfor afgive kontrolbud. Det kan også efter 2015 vise sig økonomisk hensigtsmæssigt at beholde hele eller dele af kørslen med kommunens egne busser. Og det kan vise sig økonomisk fordelagtigt at hjemtage den almindelige skolebuskørsel ved udløb af de eksisterende kontrakter med Movia. Der peges i Tetraplans rapport på, at særskolekørsel og dagcenterkørsel umiddelbart kan sendes i udbud efter en defineret afviklingsplan. 14

Analyse af befordringsenheden. Kortlægning og baggrund Vurdering af rutetyper Fremtidig organisering

Analyse af befordringsenheden. Kortlægning og baggrund Vurdering af rutetyper Fremtidig organisering Analyse af befordringsenheden Kortlægning og baggrund Vurdering af rutetyper Fremtidig organisering Indhold Faxe kommune Ungdomsskolens befordringsenhed...2 Anbefaling...2 1. Aftaler...2 Busser...2 Leasingaftaler...2

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Notat om Faxe Kommunale Ungdomsskoles befordringsenhed Faxe Kommune skal i henhold til folkeskolelovens 26 sørge for befordring mellem skole og hjem for elever i den undervisningspligtige

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger Notat Valg af udbudsform for visiteret kørsel i Egedal Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om visiteret personbefordring er udløbet, eller udløber i den kommende tid. Forvaltningen har derfor foretaget

Læs mere

Befordringsenheden Kørsel og rentabilitet. September 2012

Befordringsenheden Kørsel og rentabilitet. September 2012 Kørsel og rentabilitet September 2012 Befordringsenheden Kørsel og rentabilitet September 2012 Dato:24.9.2012 Udarbejdet af: PE/LM Kontrolleret: PE/LM Filnavn: S:\2320021.Faxe Befordring\Notat\Notat_ver_4.doc

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning Notat Vedrørende: Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017 Sagsnavn: Udbud af personbefordring 2017 Sagsnummer: 00.01.00-G01-86-16 Skrevet af: Birgitte Wendelboe Stobberup E-mail: bws@randers.dk

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Movia trafikbestiller-konference den 9. juni 2016 Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen, Vordingborg kommune Geografi Vordingborg kommune: 45.000 indbyggere 3 købstæder Vordingborg (12.000)

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering

Læs mere

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Notat Til: Børne- og Undervisningsudvalget Kopi til: Fra: Arbejdsgruppen Supplerende overvejelser om udbudsform for Pilehaveskolens elevbefordring I tilknytning til rapporten om evaluering af elevbefordringen

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Personbefordring i Allerød Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i / Udbud efter forhandling: FR3 - Udbud af Flextrafik Rute Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i forbindelse med spørgerunden.

Læs mere

Kommunal befordring En kortlægning af praksis

Kommunal befordring En kortlægning af praksis Kommunal befordring En kortlægning af praksis 1 2 Indhold 01 Indledning og sammenfatning Side 3 02 Sådan har vi gjort Side 4 03 Organisering Side 5 04 Serviceniveau og visitering Side 9 05 Planlægning,

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel

Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel Varde Kommune 1260 km2 50.500 indbyggere - eller 39 borgere pr. km2 Stort kystområde med udpræget få (faste) beboere Store landdistrikter med

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Rapport. Businesscases for forskellige organiseringsmodeller til effektivisering af befordringsområdet i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Rapport. Businesscases for forskellige organiseringsmodeller til effektivisering af befordringsområdet i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Rapport Businesscases

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2124 Jour. nr.: 13.05A00 Ref: Peter Marker Principbeslutning

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst

Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst KL Netværksdage 2013 21. november 2013, Comwell - Kolding Laust Rich Projektchef Frogne AllCom,

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen. Notat til Movias bestyrelse

Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen. Notat til Movias bestyrelse Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen Notat til Movias bestyrelse August 2010 Indhold 1 Resumé...4 2 Baggrund, formål og metode...4 3 Beregning af økonomisk effekt for Slagelse

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning af de tre kørselsordninger under Movia

Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning af de tre kørselsordninger under Movia Trafikselskabet Movia Flextrafik Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Att.: Maj-Britt Fahnøe Sendes pr. mail til mbf@movia.dk Ringsted den 02. april 2008 Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Debatmøde 6 Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres

Debatmøde 6 Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres Debatmøde 6 Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger.

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger. Bestyrelsesmødet den 26. juni 2014. Bilag 09.3 Sagsnummer Uddybning til samarbejdsaftale om Flextrafik 1. Samarbejdsaftalens opgavefordeling Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

UDKAST AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding)

UDKAST AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) UDKAST AFTALE Mellem undertegnede parter I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) og Frederikssund Kommune Rådhuset, Torvet 2 3600

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

DIALOGMØDE OM UDBUD AF PERSONBEFORDRING I RANDERS KOMMUNE TIRSDAG D. 21. JUNI 2016

DIALOGMØDE OM UDBUD AF PERSONBEFORDRING I RANDERS KOMMUNE TIRSDAG D. 21. JUNI 2016 DIALOGMØDE OM UDBUD AF PERSONBEFORDRING I RANDERS KOMMUNE TIRSDAG D. 21. JUNI 2016 DAGSORDEN 1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere 2. Befordring i Randers Kommune i dag 3. Igangværende befordringsanalyse

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi KONKURRENCERAADGIVNING.DK Konkurrencerådgiver Niels Rytter Regulering af grænselandet mellem bus og taxi Flextrafikkens fremtid TØF-konference om flextrafik DSB-kursus Center, Folke Bernadottes Allé 7

Læs mere

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik)

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) Teknik og Miljø (vers. Endelig, 3) Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) er indgået følgende udmøntningsaftale

Læs mere

Information om kørselsordning

Information om kørselsordning Skolekørsel 2014-2015 Handicap Befordring A/S Roskilde Kommunes Kørselskontor Gl. Vindingevej 10 4000 Roskilde Tlf. 46 31 39 59 Information om kørselsordning til forældre og elever Afbudskriterier Skal

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEFORDRINGSOMRÅDET KØBENHAVNS KOMMUNE

KORTLÆGNING AF BEFORDRINGSOMRÅDET KØBENHAVNS KOMMUNE KORTLÆGNING AF BEFORDRINGSOMRÅDET KØBENHAVNS KOMMUNE Indhold: 1 Indledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 2 Konklusioner og anbefalinger... 3 2.1 Effektiviseringstiltag... 5 2.2 Scenarier for organisering

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006.

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006. Tillæg 1 Tillægget indeholder Kap 7 i det oprindelige aftaleudkast og er suppleret med en række driftsmæssige forudsætninger mv., som er væsentlige forudsætninger for aftalen. Disse driftsmæssige forudsætninger

Læs mere

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Status på kørselsprojekt

Status på kørselsprojekt NOTAT 3. marts 2017 Journal nr. Status på kørselsprojekt Busdriften er sammen med hovedparten af den øvrige kørsel i kommunen (flextrafik, svømmekørsel o. lign.) omfattet af en årlig besparelse på 9,5

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab Midttrafik MOVIA Sydtrafik Region Midtjylland Grundtanken At optimere den enkelte rejse, bedst muligt ud fra alle kendte ressourcer, udfra den enkelte kundes behov,

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Udlicitering af bustrafik Jesper Andersen, PLS Consult

Udlicitering af bustrafik Jesper Andersen, PLS Consult Trafikdage 98 Udlicitering af bustrafik Jesper Andersen, PLS Consult Udlicitering af buskørsel Transportrådet har anmodet PLS Consult om at foretage en analyse af konsekvenserne af udliciteringen af den

Læs mere

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning.

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Baggrund I forbindelse med at der skal ændres på affaldsindsamlingen i Hjørring Kommune har tanken om at kommunen skal forestå hele eller

Læs mere

Evaluering af det gennemførte udbud ud fra data for kørselsafviklingen i 1. halvår 2012

Evaluering af det gennemførte udbud ud fra data for kørselsafviklingen i 1. halvår 2012 Bilag 1 Evaluering af det gennemførte udbud ud fra data for kørselsafviklingen i Denne evaluering vedrører det gennemførte udbud, som for langt størstedelen af kørslerne blev taget i brug i august 2010.

Læs mere