ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1999 side 1/23 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1999 side 1/23 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000"

Transkript

1 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1999 side 1/23 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Kontoradresse: 14. marts 2000 Amaliegade København K Telefon: Telefax: KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1999 Bestyrelsen for A/S Motortramp har i dag på et bestyrelsesmøde vedtaget årsregnskabet og koncernregnskabet for 1999 og fremsender i denne anledning nærværende årsregnskabsmeddelelse. Markedsbetingelserne taget i betragtning blev 1999 et tilfredsstillende år for A/S Motortramp med et årsresultat på: Der foreslås et udbytte på 16% (1998: 15%). DKK 18,3 mio. I 1999 har Koncernen udbygget sin befragtningsaktivitet inden for tørlast, med yderligere indbefragtning af tonnage til attraktive rater og med deraf følgende omsætningsfremgang. I 1999 har tørlastafdelingen indgået aftale omfattende seks Handymax skibe og et Capesize skib for charter på mellem 3 og 5 år til fordelagtige rater med købsoptioner. Levering i perioden med fire leverancer i år. Koncernen har udnyttet de meget lave nybygningspriser til at kontrahere: 2 Handymax skibe ved japansk værft. Disse er videresolgt med en forventet, tilfredsstillende avance, der bliver indtægtsført ved levering fra værft i år Produkttankskibe ved sydkoreansk værft for levering i efteråret. Ved udnyttelse af option er yderligere 2 produkttankskibe kontraheret i februar i år for levering i første halvår af (Udenlandske interesser indgår heri.) I 1999 har Koncernen solgt to Handymax skibe og en produkttanker i forbindelse med ovenstående tonnagefornyelse. Yderligere en produkttanker er solgt i det associerede selskab Nortide Shipping Limited. Koncernen står efter tonnagefornyelsen samt øget befragtningsaktivitet godt positioneret for fremtiden. For indeværende år inklusive salgsavancer forventer Rederiet et væsentligt bedre resultat sammenholdt med Rederiets resultat vil dog være påvirket af de kraftigt svingende fragtrater og skibspriser samt den valutariske udvikling. side 1/Motortramp99

2 Koncernens resultat og egenkapital vil herudover være afhængig af generalforsamlingens beslutning om nedenstående ombytningstilbud til aktionærerne i A/S Motortramp. Bestyrelsen fremsætter den 14. marts 2000 tilbud til aktionærerne i A/S Motortramp om ombytning af deres aktier med aktier i Dampskibsselskabet NORDEN A/S jf. omstående. GENERALFORSAMLING Selskabets ordinære generalforsamling vil finde sted fredag, den 5. maj 2000, kl. 14:00 i Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, 1256 København K. Den trykte årsberetning forventes udsendt mandag, den 17. april København, den 14. marts 2000 Bestyrelse og Direktion Mogens Hugo Jørgensen Bestyrelsesformand Steen Krabbe Administrerende direktør INDHOLD side Ombytningstilbud til aktionærerne i A/S Motortramp...3 Hovedtal for koncernen...4 Nøgletal for koncernen...4 Uddrag af koncernberetning...5 Øvrige forhold...12 Fremtidige forventninger og udsigter for Regnskabsberetning...14 Bestyrelsesbeslutninger og forslag...17 Koncernregnskab...19 Pengestrømsopgørelse...23 side 2/Motortramp99

3 1. OMBYTNINGSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S MOTORTRAMP. Bestyrelse og direktion har igennem længere tid overvejet selskabs- og ejerstrukturen i A/S Motortramp (herefter Motortramp) med det formål at gennemføre en modernisering, samt at fokusere på gruppens aktiviteter inden for skibsfart. Rederiaktiviteterne sker i dag i det børsnoterede datterselskab Dampskibsselskabet NORDEN A/S (herefter NORDEN ), hvor Motortramps ejerandel udgør 65%. Disse overvejelser har ført til, at Motortramps bestyrelse den 14. marts 2000 har fremsat tilbud til aktionærerne i Motortramp om ombytning af deres aktier med aktier i NORDEN. Tilbudsperioden løber fra den 15. marts 2000 til den 11. april 2000 kl Dermed opnår aktionærerne følgende fordele: Direkte ejerskab i driftselskabet NORDEN En ejerandel i et mere aktivt børsnoteret selskab med én aktieklasse samtidig med at aktiekapitalen i NORDEN spredes på et større antal aktionærer En ejerandel i et NORDEN, hvor aktien er mere likvid og uden majoritetsaktionærer En ejerandel i et NORDEN med en større mulighed for deltagelse i de fremtidige branchemæssige strukturforandringer En præmie på 20% i forhold til ombytningsforholdet opgjort på baggrund af Motortramps og NORDENs aktiekurser siden selskabernes halvårsmeddelelser den 24. august Ombytningsforholdet er fastsat således, at såvel A- som B-aktionærerne i Motortramp tilbydes at ombytte deres aktier til aktier i NORDEN i forholdet 1:1,4. Det vil sige, at en aktie i Motortramp a 100 kr. ombyttes til syv aktier i NORDEN a 20 kr. 1 A- og B-aktionærerne i Motortramp behandles derved på lige fod. Af Motortramps nuværende aktionærer har familien Riegels, Stensbygaard Fonden og A/S D/S Orient s Fond (herefter Hovedaktionærgruppen ), der ejer 60,7% af stemmerne og 37,9% af kapitalen, på forhånd afstået fra at tage imod tilbuddet og forbliver dermed aktionærer i Motortramp. Det er en forudsætning for gennemførelse af ombytningen, at Hovedaktionærgruppen efter ombytningen opnår en kapital- og stemmeandel på over 90% i Motortramp. Det er herefter hensigten at tvangsindløse de eventuelt resterende aktionærer i Motortramp og søge selskabet afnoteret fra Københavns Fondsbørs. Under forudsætning af at alle aktionærer tager imod tilbuddet på nær Hovedaktionær-gruppen vil egenkapitalen i A/S Motortramp i år 2000 blive reduceret med ca. DKK 192 mio. i forbindelse med aktieombytningen. De nærmere vilkår og betingelser for ombytningstilbuddet fremgår af Ombytningstilbud til aktionærerne i A/S Motortramp, der er udsendt den 14. marts 1999 til alle navnenoterede aktionærer sammen med årsregnskabsmeddelelsen for Tilbudsmaterialet kan rekvireres hos selskabet eller hos Den Danske Bank. Bestyrelsen anbefaler aktionærerne at tage imod tilbuddet. 1 NORDENs bestyrelse vil på NORDENs ordinære generalforsamling den 5. maj 2000 stille forslag om at nedsætte stykstørrelsen på selskabets aktier fra 100 kr. til 20 kr. side 3/Motortramp99

4 12. HOVEDTTALLENE I KONCERNREGNSKABET ER SOM FØLGER: Hovedtal i mio. DKK Fragtindtægter m.v ,1 654,1 593,4 483,7 497,1 Omkostninger -924,9-582,1-462,5-363,2-356,9 Resultat før afskrivninger 109,2 72,0 130,9 120,5 140,2 Salgsavancer skibe 13,5 29,9 36,9 0,0 30,6 Af- og nedskrivninger -67,4-224,7-90,1-76,9-82,2 Resultat af primær drift 55,3-122,8 77,7 43,6 88,6 Resultat af associerede selskaber 2,3-1,3-0,5 12,1-1,5 Finans netto -29,6-42,9-12,1-28,0-44,8 Resultat af ordinær drift før skat 28,0-167,0 65,1 27,7 42,3 Skat af ordinær drift 0,1 0,1-0,5-0,3 0,5 Ordinært resultat efter skat 28,1-166,9 64,6 27,4 42,8 Ekstraordinære indtægter før skat 0,0 37,2 0,0 0,0 0,0 Skat af ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 37,2 0,0 0,0 0,0 Koncernresultat 28,1-129,7 64,6 27,4 42,8 Årsresultat efter minoritetsinteresser 18,3-71,0 36,1 17,5 26,2 Egenkapital ultimo 308,7 269,4 344,0 307,4 294,1 Balancesum ultimo 1.349, , ,7 1,403, ,1 Årets likviditetsændring -49,2 181,9-78,4-107,8 3,8 Årets investeringer i Skibe netto -101,5 113,6 125,7 89,4-64,1 Nøgletal: Resultat pr. aktie à DKK ,92-298,11 151,53 73,35 109,91 Udbytte pr. aktie à DKK ,00 15,00 20,00 15,00 18,00 Indre værdi pr. aktie Egenkapitalforrentning 6,3% -23,2% 11,1% 5,8% 9,2% Soliditet 22,9% 18,4% 23,3% 21,9% 20,0% Aktiekurs ultimo Kurs/Indre værdi 0,39 0,35 0,73 0,74 0,81 USD-kurs ultimo 739,88 638,65 682,60 594,45 554,60 De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 1997 fra Den Danske Finansanalytiker-forening. Der er i øvrigt anvendt ukorrigerede tal. Sammenligningstallene for er korrigeret for ændret regnskabspraksis pr. 1. januar 1999 vedr. finansiel leasing. side 4/Motortramp99

5 3. KOMMENTARER TIL REGNSKABET FOR DET FORLØBNE ÅR Årsresultatet efter minoritetsinteresser blev et overskud på DKK 18,3 mio. mod et underskud på DKK 71,0 året før. Der foreslås 16% i udbytte (1998: 15%) svarende til DKK 3,8 mio., medens resten af resultatet DKK 14,5 mio. foreslås anvendt til konsolidering. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne som angivet i Fondsbørsmeddelelsen af 7. december De internationale markedsforhold Mange års økonomisk fremgang i store dele af Asien afløstes af recessionslignende tilstande i slutningen af 1997 med barske udmeldinger om en længere varende økonomisk krise et tema, der prægede det meste af At krisen ikke blev global, kan bl.a. tilskrives udviklingen i USA og til dels Europa, hvor fortsat vækst ligeledes fandt sted, omend i reduceret omfang blev et år, hvor konsolidering tegnede dagsordenen, med deraf følgende stabilisering af valutakurser i Asien. Set ikke mindst i lyset af sidstnævnte næres der en vis tillid til, at de enkelte lande i Asien langsomt bevæger sig mod mere normale tilstande med et rimeligt udbud/efterspørgsels-billede. Især har behovet for råvarer afstedkommet en positiv prisudvikling, som bl.a. udviklingslandene har kunnet drage fordel af. Der tegner sig imidlertid et differentieret billede af de enkelte landes udvikling. Japan kæmper således med en omfattende gældssanering i banksektoren og manglende forbrugertillid til trods for massiv støtte og indsats fra regeringens side. Dette har afstedkommet en marginal vækst på ca. 0,5% målt i GNP. Forventninger til udviklingen i verdens næststørste økonomi Japan er stadig omgærdet med nogen usikkerhed. Der knyttes dog en forsigtig optimisme til, at den positive tendens, der spores i den øvrige del af Østen, vil blive reflekteret i Japan. På såvel tank- som tørlastmarkedet har Japans aktiviteter en direkte afsmittende effekt og følges derfor nøje. Den globale maritime samhandel var stort set uændret i 1999 sammenholdt med året før. Der herskede vanskelige markedsforhold, som ikke forbedredes af den store tilgang af ny tonnage. Tørlast Fragtrater og Skibsværdier Den asiatiske krise fortsatte uformindsket ind i første kvartal 1999, hvilket medførte et nedadgående pres på fragtraterne. Isoleret set blev første kvartal 1999 det ringeste fragtmarked siden 1986 med en ratestruktur, der blot dækkede de løbende driftsomkostninger. Bistået af bl.a. den amerikanske økonomi og tillid til dens fortsatte vækst skabtes imidlertid grundlag for og tro på at bunden var nået, og stærke bestræbelser iværksattes med henblik på at udnytte de kraftige devalueringer i 1998 i Korea/Japan til massive eksportfremstød. Langsomt registreredes en vækst i de fjernøstlige områder. side 5/Motortramp99

6 På grund af krisen havde mange store producenter kørt med meget lave lagerbeholdninger. Med en øget efterspørgsel og lageropbygning, steg efterspørgslen for søtransport af bulkhandelsvarer. I fjerde kvartal registreredes specielt i Capesizesegmentet et forbedret niveau. Som gennemsnitsbetragtning lå indtjeningen i markedet som følger: USD pr. dag Januar Cape ( tdw) Panamax (70.000tdw) Handymax (45.000tdw) Den belgiske reder/operatør Bocimar var i høj grad fødselshjælper til de stigende rater i Capesize segmentet, idet Bocimar meget pludseligt og hurtigt indbefragtede 35 Capesizeenheder i august. Dette dristige og offensive udspil pressede raterne op hurtigere end den stigende efterspørgsel ellers ville have medført. En af de største variable omkostninger for et rederi er brændstof (fuel) til skibene. Råolieprisen faldt i foråret ned til USD 10/tønde, hvorefter OPEC-landene denne gang med succes indførte produktionsbegrænsninger. Prisen steg eksplosivt til USD 25/tønde, og i modsætning til tidligere har OPEC-landene denne gang formået at holde kvoterne. Fuelpriserne mere end fordobledes til et niveau på omkring USD 140 pr. ton, som har udhulet markedsforbedringerne væsentligt. Det mest positive, der kan siges om de tre første kvartaler af 1999 er, at den høje skrotning fra 1998 fortsatte, og i fjerde kvartal registreredes acceptable rater. Nybygningspriser I andet kvartal bundede priserne for nybygninger: Handymax ( tdw/Japan) USD 18 mio. Panamax ( tdw/Korea-Japan) USD 19 mio. Cape ( tdw/Korea-Japan) USD 32 mio. Herefter oplevede markedet et mini-boom af kontraheringer, som i vid udstrækning mod slutningen af året havde fyldt ordrebøgerne godt ind i 2002, hvilket betød, at priserne imod slutningen af 1999 steg til hhv. USD 20 mio., USD 22 mio. og USD 37 mio. Secondhandpriser Prisudviklingen, der stort set var den samme som for nybygningerne, nåede bunden i andet kvartal. Imod slutningen af året havde priserne stort set genvundet det tabte for 1998/1999, og vi oplevede priser på 1997 niveau. Efterspørgsel Som følge af den øgede økonomiske aktivitet i de fjernøstlige økonomier, øgedes efterspørgslen kraftigt efter såvel råvarer som halvfabrikata i andet halvår af Der var dog et stort efterslæb fra første halvår, hvilket betød, at årsændringerne ikke var specielt imponerende. Den globale stålproduktion steg med 1 % fra 1998 til Søtransport af jernmalm var stort set uændret. Kulimporten til EU, Korea side 6/Motortramp99

7 og Japan (som er vigtige økonomier for bulkmarkedet) steg med 2,5 %. Mest positiv var korntransporterne, som fra hovedeksportlandene øgedes med 7,8 %. Udbud Den 1. januar 1999 udgjorde bulkflåden ca mio. tdw. Tilgang af ny tonnage var ca. 13,0 mio. tdw, som imidlertid reelt blev reduceret med ca. 10,0 mio. tdw, der blev ophugget. Den samlede tilvækst blev således på knapt 3,0 mio. tdw eller 1%. Resumé over den globale bulkflåde: Skibe i 000 tdw/ Januar 2000 BULKFLÅDE STØRRELSE I TDW Kilde: Fearnleys Total Eksisterende flåde I ordre Udtrykt i % af eksisterende flåde 2% 3% 8% 24% 20% 17% 5% - 13% Over 15 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde 70% 67% 25% 39% 65% 21% 22% - 41% Over 20 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde 48% 39% 10% 16% 39% 5% 8% - 20% Ordrebeholdning steget væsentligt med baggrund i billige priser. Især Panamax sektoren ser usædvanlig stor tilgang med ca. 25% i ordre af eksisterende tonnage. Aktivitet og Beskæftigelse Koncernens befragtningsprofil skærpedes væsentligt i 1999, med kraftig øget volumen af såvel indbefragtet tonnage som kontrakter. Aktivitetsforøgelsen fandt primært sted inden for Cape- og Handymax-sektorerne, men udbyggedes ligeledes i mindre omfang for Panamax-sektoren. Koncernens prioritering ved indgangen til 1999 indebar en overvægt af laster i forhold til tonnage. Denne disposition viste sig efterfølgende at være rigtig set i relation til markedsudviklingen i første halvår. Gunstige markedsmuligheder opstår løbende, men med stadig kortere intervaller. I erkendelse heraf skal de søges udnyttet når forekommende. I første halvår af 1999 da markedet var meget ringe udnyttede Koncernen således attraktive muligheder for at indgå længerevarende tidscertepartier med købsmulighed efter en årrække på i alt 7 enheder. Den kraftigt øgede tonnageeksponering er imidlertid sket i takt med fortsat udbyggelse af lastekontrakter. Den optimale udnyttelse af tonnage og laster styres og effektiveres løbende i en form for porteføljemanagement. Koncernen kontraherede samtidig i eget navn to Handymax bulkskibe ( tdw) ved det japanske værft Oshima i tillæg til tidligere langtidsbefragtet søsterskib. Koncernen valgte, grundet øget efterspørgsel sidst på året, at videresælge de to nævnte Handymax bulkskibe med en acceptabel avance. Denne avance vil imidlertid først blive indtægtsført ved levering i år side 7/Motortramp99

8 Koncernen solgte m.v. Nordpol og m.v. Nordkap ( tdw/1994) til et rimeligt niveau. M.v. Nord-Energy var fortsat beskæftiget på gunstigt langtidscharter i M.v. Nord-Power var beskæftiget i spotmarkedet til generelt uacceptable niveauer. Den samlede disponerede tørlastflåde androg ved årets udgang (inkl. skibe på helt kort periode) 2,5 mio tdw. Tank Fragtrater og Skibsværdier Året har som helhed været præget af turbulens og modsat rettede tendenser. Rateniveauet var lavt i stort set hele året og resulterede i faldende værdier, der samtidig afstedkom et øget pres på værftspriser. Alt i alt et svært, men spændende år, hvor vi med en vis optimisme ser på indgangen til det nye årtusinde. Den altoverskyggende udvikling på oliemarkedet i 1999 var OPECs historiske aftale med tre ikke- OPEC lande (Norge, Mexico, og Rusland) om at begrænse olieproduktionen for at stabilisere og øge prisen på råolie, der var gået under USD 10 pr. tønde. Med en disciplin i OPEC s egne rækker, som ikke er set siden 1979, lykkedes det på kort tid hen over efteråret at presse olieprisen op på over USD 25 pr. tønde. Det er OPEC s erklærede mål at fremtvinge en afvikling af den lageropbygning, der har været af billig olie gennem 1998 og første halvdel af 1999, samt at opnå en fremtidig råoliepris på USD pr. tønde. Den mindre mængde olie udbudt til salg medførte et naturligt mindre transportbehov med reducerede fragtrater til følge. De lave rater og fordoblede bunkerpriser betød en så ringe indtjening, at skrotning af tonnage i 1999 nåede det højeste niveau igennem de seneste 6 år. 112 enheder tilsvarende 16,55 mio. tdw blev skrottet mod 52 enheder og 7,43 mio. tdw i 1998, heraf 35 VLCC og ULCC og 25 Suezmax enheder med andre ord: mere end en fordobling. Til sammenligning blev der leveret 31 VLCC og 13 Suezmax nybygninger i For den eksisterende moderne tonnage gav de reducerede rater en dårlig indtjening, der blev yderligere udhulet af meget høje bunkerpriser. Hvor OECD primo 1999 forudsagde væksten for året i verdens BNP til 2,1 %, viser nye skøn fra OECD en forventet vækst for 1999 på 3,0 %. Dette giver Det Internationale Energi Agentur (IEA) anledning til at forvente en vækst i den globale olieefterspørgsel for 1999 på 1,4 % og for år 2000 på 2,4 %. Den 12. december 1999 skete en af de frygtede skibsulykker med kraftig olieforurening til følge. Et ældre produkttankskib på 24 år forliste ud for Frankrigs kyst i Biscayen med fyringsolie og dieselolie ombord. Dette har sidenhen medført en kraftig olieforurening af 300 km af Frankrigs Atlanterhavskyst. Det alvorlige uheld har medført en kraftig debat omkring det maritime transportelement og dets aktive udøvere, og der udtrykkes forhåbning om, at langtidseffekten af forliset kan blive positiv for moderne shipping og dermed også miljøet. side 8/Motortramp99

9 Indenfor EU og i særdeleshed i Frankrig, som har været direkte berørt af ulykken, øges presset for en mere transparent ejerstruktur, skærpede regler m.h.t. drift og vedligehold, bemanding, havnekontrol, inspektion fra klasseselskabet o.s.v. Faktorer, der alle vil være medvirkende til at gavne sikkerhed og miljø. Der vil således være skabt grobund for benyttelse af mere moderne tonnage i fremtiden. Ratemæssigt har indtjeningen året igennem svinget mellem USD og USD for moderne VLCC-tonnage, mellem USD og USD for Aframaxtonnage og mellem USD og USD for tdw produkttonnage. Nybygningspriser De faldende nybygningspriser fra 1998 fortsatte ind i første halvdel af 1999 og har siden været svagt stigende. Det lave fragtmarked kombineret med stigende nybygningspriser, efter pres fra tørlastsektoren på værfternes kapacitet, afstedkom færre kontraheringer på tanksiden, og ved årets udgang var den totale ordrebeholdning på tank 40,5 mio. tdw mod 45,4 mio. tdw ved udgangen af Koncernen var i stand til at udnytte de lave priser, og kontraherede i maj måned to tdw moderne dobbelt skrogede produkt/kemikalietankere ved koreansk værft med option på yderligere to enheder. Med udgangspunkt i en aldersprofil, hvor mere end 65% af den eksisterende flåde overstiger 15 år, trodsede Koncernen det svage market ud fra filosofien om at kontrahere, når markedet skønnes at bevæge sig på bunden. De to moderne enheder leveres i august og september Optionen på yderligere to produkttankskibe er i samarbejde med udenlandske interesser blevet erklæret i begyndelsen af år Levering forventes i andet kvartal Secondhandpriser Markedet for secondhand tonnage lå stort set underdrejet gennem hele året. Uden willing seller willing buyer i markedet var der væsentligt færre transaktioner end de tidligere år, og prisniveauet forblev svagt året igennem. side 9/Motortramp99

10 Resumé over den globale tankskibsflåde: Skibe i tdw/ Januar 2000 TANKFLÅDE STØRRELSE I TDW Kilde: Fearnleys Total Eksisterende flåde I ordre Udtrykt i % af eksisterende flåde. 6% 8% 13% 10% 7% 19% 20% 4% 14% Over 15 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde. 74% 65% 19% 67% 34% 40% 31% 100% 43% Over 20 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde. 52% 47% 4% 25% 19% 36% 29% 93% 33% Faldende ordrebeholdning men stadig historisk høj. Mere end 75% udgøres af VLCC (tdw ) og Suezmax (tdw ) Der tegner sig et interessant marked for mindre størrelser inkl. Aframax segmentet. Køb og Salg Som omtalt i årsberetningen for 1998 solgtes m.t. Nordholt i februar 1999 til danske interesser med et positiv resultat. Skibet blev afleveret til sine nye ejere i marts. I juli solgte partnerne i Nortide Shipping Limited, herunder Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S, m.t. Nordfarer til vietnamesiske interesser, og skibet blev leveret til sine nye ejere i oktober efter udlosning i Japan. Nortide Shipping Limited blev herefter ejermæssigt omgrupperet, idet de singaporeanske interesser i samarbejdet overdrog deres andel til de eksisterende skotske interesser, således at samarbejdet i dag udøves 50-50% mellem Denholm Shipping Company Ltd. og Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Nortide Shipping Limited løftede den ene af de ovennævnte koreanske optioner. M.t. Nordasia blev i slutningen af 1999 afhændet til St. Frederikslund gruppen, som derefter har afsat skibet på langtidscerteparti til Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Den tidligere indgåede befragtningsaftale med koreanske interesser opretholdes. Aktivitet og Beskæftigelse Strategien om størst mulig risikoafdækning af egen tonnage fortsattes i 1999, hvor egen tonnage var beskæftiget på time charter en stor del af året (75 % gennem de første 8-9 måneder, som faldt til 33 % sidst på året). Det lave fragtmarked vanskeliggjorde forlængelse af disse arrangementer ved kontrakternes udløb. De udvidede rammer omkring det danske bare-boat register blev udnyttet af Dampskibselskabet NORDEN A/S, som det første rederi herhjemme. Et japansk ejet Aframax tankskib på ca tdw, bygget i 1992, blev medio 1999 indbefragtet for en årrække på bare-boat basis og efterfølgende registreret i DIS. Dette giver synergieffekt med Koncernens to andre Aframax skibe, hvor m.t. Nordasia under DIS flag er på langtidscharter til Hyundai Merchant Marine, og m.t. Nordpacific side 10/Motortramp99

11 (ex. Skaunord ) efter ophøret af sit 7 års bare-boat certeparti til norske interesser i november netop er registreret i DIS. Skibet drives p.t. i spotmarkedet, mens Nord Symphony er på time charter til iranske interesser med fart i den Persiske Golf. M.t. Nordfarer var frem til afleveringen til de nye ejere i oktober beskæftiget i spotmarkedet til et ikke tilfredsstillende niveau. Det samme gjorde sig gældende for m.t. Nordfast efter udløbet af skibets time charter til danske interesser i august. Ved årets begyndelse var egen tonnage suppleret med to indbefragtede enheder. Midt på året nåede raterne ned på et attraktivt niveau, og yderligere tonnage blev indbefragtet, således at ved årets udgang var antallet af indbefragtet tonnage oppe på 6 enheder, heraf som omtalt et skib på bare-boat charter. I løbet af året disponeredes i alt 11 enheder fordelt på 8 produkttankskibe og 3 råolietankskibe, udgørende i alt ca tdw, heraf ca tdw ejet. Koncernens eget kontor i Singapore har været en positiv bidragsyder til selskabets aktiviteter i årets løb. Tilbageblik og status ved millenniumskiftet Ved indgangen til det ny millennium er det naturligt at gøre status over Koncernen. En tankaktivitet blev etableret i 1990 som et supplement til tørlastaktiviteterne ud fra ønsket om større diversificering. En forsigtig, men dog progressiv befragtningskultur sammenholdt med stigende ejerinteresser i tank har markeret Koncernen som en seriøs og respekteret tankoperatør i markedet. Netop ved indgangen til det ny millennium er Koncernens engagement i tanksektoren større end nogensinde med fire enheder i drift (alle under DIS) og et nybygningsprogram på foreløbigt fire enheder, der leveres inden for de næste tolv måneder. Dertil indbefragtet tonnage, der justeres i henhold til markedsforventningerne. Koncernens historiske arv ligger i tørlast et segment, der er blevet kraftigt udbygget de sidste par år. Hvor Koncernen tidligere lod sig betjene af udelukkende ejet tonnage, er dette billede radikalt ændret til at omfatte et større volumen af indbefragtet tonnage. Udvidelsen af indbefragtet tonnage er sket i takt med indgåelse af kontraktafskibninger, således at Koncernen kontinuerligt tilstræber at opnå en optimal balance set ud fra en løbende markedsvurdering. Koncernens fokus har i det væsentligste været på Handymax tonnage ( tdw) udstyret med kraner og grabber samt Capesize tonnage ( tdw). For specielt sidstnævnte kategori er beskæftigelsesmønstret af stor vigtighed. Koncernens egen flåde er ved årsskiftet reduceret til de to Capesize enheder Nord-Energy og Nord- Power, men Koncernen forventer i løbet af de næste 12 måneder at tage levering af fem Handymax enheder og en Capesize enhed, alle langtidsbefragtet med købsoption. Koncernens samlede kontraktvolumen andrager 1,6 mio. tons ved årtusindeskiftet. Den kraftige udbygning af Koncernens aktiviteter er gennemført af en til stadighed dedikeret og motiveret stab, som er udvidet i takt med Koncernens større aktivitetsniveau. side 11/Motortramp99

12 4. ØVRIGE FORHOLD Selskabets ledelse På den ordinære generalforsamling i 1999 afgik efter tur adm. direktør Mogens Hugo Jørgensen og direktør Erik G. Hansen. Begge blev enstemmigt genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig med adm. direktør Mogens Hugo Jørgensen som formand og fru Alison J.F. Riegels som næstformand. Selskabets ledelse vil gerne benytte lejligheden til at takke medarbejderne for en stor og loyal indsats i Datterselskaber Stensbygaard Aktieselskabet af 18. maj Aktiekapital: DKK (100% ejet) Direktion: Niels Riegels Antal medarbejdere: 4 Stensbygaard, der ligger ved Stensved nær Vordingborg, omfatter 376 ha, heraf ca. 100 ha skov. Resultatet efter skat blev et overskud på TDKK 67 mod TDKK 195 sidste år. Aktiverne androg DKK 7,0 mio. mod DKK 6,9 mio. sidste år. Heri indgår fast ejendom med DKK 3,7 mio. Egenkapitalen udgjorde DKK 6,1 mio. 5. FREMTIDIGE FORVENTNINGER OG UDSIGTER FOR 2000 De globale markedskræfter har i et vist omfang genvundet momentum, bl.a. med baggrund i en fortsat liberaliseringsproces, som kommer den globale samhandel til gode. Potentialet i regionen Indien Sydkorea/Japan, med Kina som en stadig større økonomisk magtfaktor, er trådt stærkere frem, ikke mindst i kraft af den underliggende befolkningsmængde og tilvækst. Mere end 25% af verdens bruttonationalprodukt tilskrives i dag dette område med fortsat vækst i sigte. Sammenholdes ovennævnte med de vestlige fremadrettede økonomier, ikke mindst USA, er der således skabt rammer for en fortsat global vækst, om end de høje oliepriser på længere sigt skønnes at virke hæmmende. Hvor efterspørgselsbilledet i skrivende stund udviser positive takter, er udbudsbilledet præget af historisk høje leverancer fra en stadig ekspansiv værftssektor. I løbet af 1999 øgedes den globale flåde med mere end 40 mio. tdw, hvoraf ca. halvdelen tilgik tanksektoren. De ringe markedsvilkår, der herskede inden for tankområdet i 1999, medførte imidlertid omtrent en fordobling af ophugningsaktivitet inden for tank til ca. 18 mio. tdw, således at der skabtes en vis balance. Inden for tørlastsektoren er billedet stort set identisk. De herskende markedsvilkår i 1999 er i udstrakt grad reflekteret i den aktuelle kontraheringsaktivitet inden for tank og tørlast. Ca. 15,0 mio. tdw ny tanktonnage blev kontraheret (en halvering fra 1997) mod ca. 23,0 mio. i tørlast. Det kan specielt inden for Panamaxsektoren vække bekymring, at der de næste to år leveres 1-2 skibe pr. uge fra værfter. side 12/Motortramp99

13 I tidligere årsberetninger er der ofte slået til lyd for den manglende selvjustits i de enkelte markeder. Ældre tonnage og ofte tonnage af inferiør kvalitet og baggrund har haft bevægelsesfrihed til at operere på de åbne markeder. Det har løbende vanskeliggjort introduktionen af ny, moderne og miljøvenlig tonnage, der selvsagt ikke kan konkurrere prismæssigt med den ældre del. Det før omtalte alvorlige uheld med ældre tanktonnage synes at ændre holdningen hos myndigheder, klasseselskaber og ikke mindst brugere af tonnage. Der øjnes væsentligt skærpede vilkår til såvel materiel som mandskab. En holdning Koncernen hilser særdeles velkommen og med forhåbning om, at det langt om længe kan betale sig at være udbyder af moderne tonnage. Det lykkedes Koncernen i første halvdel af 1999 at udnytte de svage konjunkturer, der indfandt sig i kølvandet på den finansielle og økonomiske krise i Østen. Koncernen afhændede ældre tonnage til acceptable prisniveauer, og påbegyndte samtidig et større nybygningsprogram inden for såvel tørlast som tank, dels i eget regi, men også baseret på langtidsbefragtning med købsoption efter en kortere årrække. Fordelen ved sidstnævnte transaktion er, at uden egen kapitalbinding opnås fuld dispositionsret over tonnage, der i øvrigt matcher Koncernens langsigtede strategi m.h.t. størrelse, type, udstyr, etc. Dertil kan købsoptionen være værdifuld afhængig af markedsudviklingen. Den samlede værdi af investeringer i såvel eget som indbefragtet regi er ca. USD 250 mio. Egne kontraheringer foretaget i 1999 udgør to produkttankskibe og to bulkcarriers. De to sidstnævnte enheder blev ultimo sidste år videresolgt til græske interesser med levering fra værft i første halvdel af Koncernens dispositioner i 1999 blev foretaget til niveauer, der ikke kan gentages i dag. Den valutariske udvikling, herunder styrkelse af såvel den japanske Yen som den koreanske Won, har medført, at værftspriserne udtrykt i USD generelt er steget med ca % i løbet af Den væsentligste del af den nye tonnage vil blive leveret i indeværende år, hvorved Koncernen vil være i stand til at drage fordel af moderne tonnage i et forbedret marked, samtidig med at Koncernens kontraktportefølje vil blive udbygget tilsvarende. Koncernens positionering giver således baggrund for at udnytte de fremtidige markedsudsving på optimal vis, og der knyttes følgelig en økonomisk optimisme hertil. For indeværende år inklusive salgsavancer forventer Koncernen et væsentligt bedre resultat sammenholdt med Koncernens resultat vil dog være påvirket af de kraftigt svingende fragtrater og skibspriser samt den valutariske udvikling. Koncernens resultat og egenkapital vil herudover være afhængig af generalforsamlingens beslutning vedr. ombytningstilbuddet til aktionærerne i A/S Motortramp. side 13/Motortramp99

14 6. REGNSKABSBERETNING 1999 Regnskabet for Koncernen og moderselskabet er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskaber herunder danske regnskabsvejledninger. Regnskabspraksis er ændret i forhold til 1998 for så vidt angår indbefragtede skibe, hvis befragtningsaftalens substans opfylder de kriterier, der lægges til grund for finansiel leasing, og hvis de er indbefragtede i en periode på mere end 5 år, jf. nedenfor. Herudover er regnskabspraksis uændret. Årsresultatet efter skat blev et overskud på DKK 18,3 mio. mod et underskud på DKK 71,0 mio. sidste år, der inkluderede nedskrivning af skibenes værdi med DKK 85,1 mio. og ekstraordinære indtægter på DKK 23,5 mio., begge efter minoriteternes andel. Egenkapitalen udgjorde DKK 308,7 mio. mod sidste år DKK 269,4 mio., svarende til en fremgang på DKK 39,3 mio. Balancen er faldet med DKK 116,6 mio. fra DKK 1.465,6 mio. ultimo 1998 til DKK 1.349,0 mio. ultimo Ændring i anvendt regnskabspraksis Som omtalt i regnskabsberetningen for 1998 er regnskabspraksis ændret med virkning fra 1999 således, at indbefragtede skibe medtages i balancen, hvis befragtningsaftalens substans opfylder de kriterier, der lægges til grund for finansiel leasing, og hvis de er indbefragtede i en periode på mere end 5 år. Ved regnskabsårets udgang værdiansættes skibe efter samme retningslinier, som gælder for ejede skibe. Skibene afskrives efter samme retningslinier, som gælder for ejede skibe. Leasing gæld behandles i regnskabet efter samme retningslinier, som gælder for langfristet gæld i ejede skibe. Skibenes drift indgår herefter i regnskabet på samme måde for finansielt leasede og ejede skibe. Der hensættes til dokning, hvis dokningsforpligtelsen påhviler Koncernen. Som følge af denne ændring er der under anlægsaktiver i regnskabet en ny post benævnt Finansielt leasede skibe og under langfristet gæld en ny post benævnt Leasing gæld. I resultatopgørelsen erstattes charterhyre af finansielle udgifter og afskrivninger. I regnskabet for 1999 har praksisændringen betydet en forringelse af resultat og egenkapital i Koncernen med DKK 1,3 mio., som er forskellen mellem afskrivninger og finansielle udgifter contra charterhyre (leasingydelse). Balancen pr. 31/ er blevet forøget med DKK 414,6 mio. Sammenligningstallene for 1998 er tilpasset, og der er ingen ændringer i resultat og egenkapital, men balancen pr. 31/ er forøget med DKK 83,0 mio. Skibe Fragtindtægter m.v. (nettoomsætning) er steget med DKK 380,0 mio. i forhold til Stigningen skyldes en væsentligt øget aktivitet af indbefragtet tørlasttonnage og deraf følgende øgede fragtindtægter, der er steget med DKK 397,0 mio. i 1999 fra DKK 270,4 mio. til DKK 667,4 mio. Fragtindtægter for indbefragtet tanktonnage er derimod faldet med DKK 15,3 mio. fra DKK 141,3 mio. ultimo 1998 til DKK 126,0 mio. ultimo Den stigende USD kurs har præget årets resultat positivt. Den asiatiske krise fortsatte uformindsket ind i 1999, hvilket medførte et nedadgående pres på fragtraterne samtidig med, at olieprisen steg fra under USD 10 til over USD 25 pr. tønde. Nogle af side 14/Motortramp99

15 selskabets skibe har dog været beskæftiget på tidligere indgåede certepartier og lastkontrakter. I fjerde kvartal 1999 registreredes stigende fragtrater. Skibenes driftsudgifter, herunder hensættelser til dokningsudgifter, har været på niveau med det budgetterede. Størstedelen af skibenes driftsudgifter udgøres af charterhyre for indbefragtet tonnage, jf. note 3 Driftsudgifter. Koncernen solgte i 1999 skibenes Nordholt, Nordpol og Nordkap med en samlet avance på DKK 13,5 mio. inkl. ubrugte dokningshensættelser. Endvidere solgtes Nordasia, som efterfølgende er indbefragtet af Koncernen på et langtids certeparti. I henhold til ændret regnskabspraksis, jf. ovenfor, er skibet opført under finansielt leasede skibe. Salgsavancen på DKK 31,7 mio. er fragået i skibets beregnede anskaffelsessum. Avancen indtægtsføres således over afskrivningsperioden i form af reducerede afskrivninger på det finansielt leasede skib. Koncernens finansielle udgifter netto er faldet med DKK 13,4 mio., hvilket primært skyldes, at der i 1999 var en valutakursgevinst på likvide beholdninger m.v. på DKK 15,0 mio. mod et tab på DKK 17,2 mio. i 1998, hvor der imidlertid også indgik en gevinst på DKK 14,3 mio. som rentekompensation og valutakursgevinst ved annullering af kontrakt. Koncernens skibe er optaget i balancen til anskaffelsespris i danske kroner med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Skibenes bogførte værdi sammenholdes løbende med skibenes indtjeningsmuligheder og værdiindikationer. I det omfang indtjeningen på sigt skønnes utilfredsstillende, eller der i øvrigt er sket en væsentlig og varig værdiforringelse, vil der blive foretaget nedskrivning. Til støtte for vurderingen af skibenes bogførte værdi hjemtager Koncernen løbende vurderinger af selskabets skibe fra to uafhængige mæglere. Mæglervurderingerne er USD baserede, hvorfor valutakursen er af stor betydning ved sammenholdelse med bogførte værdier i DKK. Dokning Hensættelse til dokning afsættes løbende med et beløb svarende til en forholdsmæssig andel af de skønnede udgifter til det enkelte skibs næste dokning. Ved salg af skib vil en eventuel ubrugt dokningshensættelse blive indtægtsført under regnskabsposten Salgsavancer skibe, idet skibets salgspris og dermed størrelsen af salgsavancen vil afhænge af skibets generelle tilstand. Skat Der hensættes til udskudt skat i moderselskabet og i dattervirksomheder, der ikke har rederidrift. De udskudte skatteforpligtelser, der navnlig hidrører fra forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige afskrivninger, afsættes med 32%. I rederidattervirksomhederne skønnes udskudt skat ikke at blive aktuel i de nærmeste år og afsættes derfor ikke, men beløbet er oplyst i en note. Sikringstransaktioner side 15/Motortramp99

16 Langfristede valutalån i USD optages til balancedagens kurs. Lånene er optaget i USD for valutarisk at sikre Koncernens fremtidige USD indtægter i form af fragtindtægter og indtægter ved salg af skibe. Herved opfyldes bestemmelserne om sikring. Som følge heraf optages den kursregulering, der fremkommer på langfristede valutalån ved ændring fra historisk kurs til ultimokurs, som periodeafgrænsningspost under kortfristet tilgodehavende hhv. gæld. Posten nedbringes og indgår i resultatopgørelsen i takt med betaling af afdrag som fradrag eller tillæg (en kursregulering) til nettodollarindtægterne. Ved udgangen af 1999 udgjorde den urealiserede kursregulering af Koncernens USD lån et kurstab på DKK 65,3 mio., som er opført under Omsætningsaktiver. Associerede selskaber Koncernens resultatandel (50%) af Nortide Shipping Limited er medtaget under associerede selskaber. Selskabets skib Nordfarer blev solgt i 1999 med en mindre fortjeneste. Partrederiet Helle Wonsild, hvori A/S Motortramp deltager med 50%, har haft et positivt resultat i overensstemmelse med de lagte budgetter. Cash Flow Koncernens likviditet er i 1999 faldet med DKK 49,2 mio. og udgør ved udgangen af 1999 i alt DKK 173,9 mio. At den likvide beholdning er faldet trods salg af skibe skyldes, at der i 1999 af egne midler er foretaget forudbetalinger på i alt DKK 148,0 mio. på Koncernens nybygningsprogram. Risikoprofil Rederierhvervet er en meget konjunkturfølsom branche, hvilket bl.a. giver sig udtryk i form af kraftigt svingende fragtrater og skibspriser. Ved indbefragtning af skibe øges risikoprofilen, men Koncernen styrer denne øgede risiko ud fra en porteføljemæssig betragtning ved brug af bortbefragtning, lastekontrakter og terminslastekontrakter (Forward Freight Agreements). Koncernens skibe er forsikret hos anerkendte internationale forsikringsselskaber til meget konkurrencedygtige præmier, der afspejler Koncernens gode forsikringsstatistik. Dette er et resultat af det arbejde, som kvalificerede medarbejdere om bord i skibene udfører, samt skibenes gode vedligeholdelsestilstand. Skibene er kontinuerligt forsikret til noget mere end markedsværdi. Koncernens forretningsområder er valutarisk baseret på USD, idet Koncernens fragtindtægter og indtægter fra salg af skibe udelukkende afregnes i USD, som er basisvalutaen inden for shipping. For at minimere valutarisikoen bestræber Koncernen sig på valutarisk at matche indtægter mod udgifter og aktiver mod passiver primært ved at få nomineret så mange omkostninger og passiver som muligt i USD, hvis det er økonomisk forsvarligt. Hvis ikke, afdækkes beløbene på valutamarkedet i henhold til den valgte strategi. Da Koncernen er en USD baseret virksomhed, er Koncernens reelle valutarisiko de omkostninger, der ikke afholdes i USD. Beløbsmæssigt drejer det sig om modværdien af ca. USD 10 mio. i DKK pr. år. Det er Koncernens politik at kurssikre disse omkostninger for en periode på mellem ½ og 2 år afhængig af USD kursens udvikling. Ved udgangen af 1999 var der kurssikret omkostninger for en periode på ca. 2 år. side 16/Motortramp99

17 Koncernens likviditetsoverskud akkumuleres i USD, da det forventes reinvesteret i skibe, når timingen tilsiger dette. Rederibranchen er et kapitalintensivt erhverv, og den rente, der skal betales for finansieringen, har derfor en væsentlig indflydelse på årets resultat. Da Koncernen - som et led i den samlede risikostyring - ønsker at begrænse sine finansielle risici, har selskabet valgt den politik at fastlåse renten for en periode, der kan svinge mellem 2 og 6 år for selskabets samlede låneportefølje, inklusive renteafhængige bareboat aftaler. Ved udgangen af 1999 var renten for Koncernen i gennemsnit låst fast i 2,0 år til attraktive niveauer. Kreditrisiko Koncernens kreditrisiko omfatter primært fragttilgodehavende, forudbetalt T/C-hyre, forudbetalinger til værfter for nybygninger og likvide midler. De beløb som de nævnte poster er opført med i balancen svarer til den maksimale kreditrisiko. Fragttilgodehavender hidrører fra olieselskaber, oliehandlere, afskibere og rederier med en dertil svarende vurderet kreditværdighed. Fragttilgodehavender er desuden fordelt således, at Koncernens kreditrisici ikke anses for usædvanlige. For indchartret tonnage er T/C-hyren forudbetalt for en periode på maksimalt 30 dage, og forudbetalingerne er fordelt således, at Koncernens kreditrisici ikke anses for usædvanlige. Forudbetaling til værfter sikres ved garantier afhængig af værftets kreditværdighed og forudbetalingernes størrelse. Som sikkerhed for Koncernens forudbetalinger til Daedong værftet i Sydkorea vedrørende kontrahering af 2 produkttankskibe er der modtaget bankgaranti fra en større vesteuropæisk bank. Som sikkerhed for Koncernens kontrahering af 2 Handymax bulkskibe er der modtaget selskabsgaranti fra et af Japans største handelshuse. Koncernens likvide beholdninger er placeret i pengeinstitutter med høj kreditværdighed. År 2000 Der forekom ingen væsentlige problemer i forbindelse med skiftet til år Regnskabsmeddelelser I lighed med tidligere år har selskabet valgt i år 2000 alene at udsende en halvårsrapport, der vil blive offentliggjort i uge 35. Der vil ikke blive udsendt kvartalsrapporter i år BESTYRELSESBESLUTNINGER OG FORSLAG Overskudsdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at moderselskabets resultat disponeres således: Udbytte, 16% (1998: 15%) DKK 3,8 mio. Overført til egenkapitalen DKK 14,5 mio. DKK 18,3 mio. side 17/Motortramp99

18 Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling for A/S Motortramp den 5. maj 2000 foreslå, at selskabets aktiekapital nedsættes ved udlodning til selskabets aktionærer til overkurs. Det vil herunder blive foreslået, at nedsættelsen af aktiekapitalen gennemføres ved, at selskabet erhverver egne A- og B-aktier, hvorefter selskabets aktiekapital nedsættes med samme nominelle beløb, der således erhverves i overensstemmelse med aktieselskabslovens 48b, nr. 1, jf. aktieselskabslovens kap. 7. Bestyrelsen vil i tilknytning hertil oplyse, at der foreligger betinget aftale med en række aktionærer om, at selskabet ved ombytning helt eller delvist erhverver aktiebeholdningerne tilhørende disse aktionærer (herefter under ét kaldet de sælgende aktionærer ), at der i forbindelse med erhvervelsen af egne aktier sker udbetaling af selskabets midler i form af aktier i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, der således anvendes til berigtigelse af ombytningssummen vedrørende de sælgende aktionærers aktiebeholdning i forholdet 1:1,4, at denne ombytning effektueres efter udløbet af 3 måneders proklamafrist, samt at de tilbagekøbte aktier i den forbindelse annulleres. Der vil efter kapitalnedsættelsen være fuld dækning for den nedsatte aktiekapital. På generalforsamlingen vil bestyrelsen søge bemyndigelse til at sørge for effektuering af tilbagekøbet af aktier og annullering af disse aktier, når kapitalnedsættelsen endeligt kan gennemføres ved proklamafristens udløb. Dirigenten vil søge bemyndigelse til (1) at sørge for anmeldelse af beslutningen om kapitalnedsættelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, (2) at foretage sådanne ændringer i generalforsamlingsprotokollat og vedtægter, som måtte blive krævet for at opnå registrering af det vedtagne forslag, (3) at sørge for indrykning af proklama i Statstidende, samt (4) at sørge for anmeldelse af kapitalnedsættelsens endelige gennemførelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter proklamafristens udløb og den herpå følgende effektuering af ombytningen. Ved den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen endvidere anmode generalforsamlingen om bemyndigelse til, i tiden indtil næste års generalforsamling og inden for 10% af aktiekapitalen, at erhverve selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Generalforsamlingen afholdes i Danmarks Rederiforening, Amaliegade København K: Fredag, den 5. maj 1999, kl. 14:00 Årsregnskabet forsynet med påtegning af revisor samt bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen, jf. ovenstående, vil være fremlagt på selskabets kontor fra mandag, den 17. april side 18/Motortramp99

19 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 1999 Beløb i DKK Koncernen Fragtindtægter Andre driftsindtægter Nettoomsætning Driftsomkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i øvrigt Resultat før afskrivninger Salgsavancer, skibe Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Resultatandele af associerede virksomheder Resultatandel før skat og ekstraordinære poster, dattervirksomheder - - Udbytte egne aktier 1 2 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat af ordinær drift før skat og ekstraordinære poster Skat af ordinært resultat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære indtægter før skat Skat af ekstraordinære indtægter 0 0 Ekstraordinært resultat efter skat Koncernresultat Minoritetsaktionærernes andel af dattervirksomheders resultat side 19/Motortramp99

20 BALANCE PR. 31. DECEMBER 1999 Beløb i DKK Koncernen AKTIVER Ejendomme Skibe Finansielt leasede skibe Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger på nybygninger Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder - - Egne aktier nom.kr Kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdninger Fragttilgodehavender Tilgodehavende udbytte, dattervirksomhed - - Tilgodehavender associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER side 20/Motortramp99

21 BALANCE PR. 31. DECEMBER 1999 Beløb i DKK Koncernen PASSIVER Selskabskapital Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital Minoritetsinteresser Hensat til udskudt skat Hensat til dokning Hensættelser Danmarks Skibskreditfond Bankgæld Leasing gæld Langfristet gæld Afdrag på langfristet gæld inden for 1 år Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Afsat til udbytte Kortfristet gæld Gæld PASSIVER side 21/Motortramp99

22 EGENKAPITALFORKLARING Beløb i DKK Saldo 1/ Årets resultat Nedskrivning af værdipapirer Regulering til indre værdi af kapitalandel i "NORDEN" ved aktiekøb Andel af kapitalbevægelser, dattervirksomheder Afsat udbytte Saldo 31/ side 22/Motortramp99

23 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN Beløb i DKK Resultat af primær drift Tilbageført af- og nedskrivninger Tilbageført salgsavancer, skibe m.v Tilbageført ændring i hensættelser til dokning Øvrige reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger Pengestrømme fra ordinær drift Ekstraordinære indtægter før skat LIKVIDITET FRA DRIFTEN Investeringer i finansielt leasede skibe Investeringer i øvrige materielle anlægsaktiver Ændring i forudbetalinger på nybygninger Nettoprovenu ved salg af skibe Nettoprovenu ved salg af materielle anlægsaktiver Forøgelse af kapitalandele i dattervirksomheder INVESTERINGER Udbytte til aktionærer Udbytte til Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S - aktionærer Medarbejderemission Finansiering fra aktionærer Optagelse af leasinggæld Optagelse af langfristet gæld i øvrigt Afdrag på/indfrielse af leasinggæld Afdrag på/indfrielse af langfristet gæld Optagelse af/afdrag på lån hos associerede virksomheder Lånefinansiering FINANSIERING ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING Likviditet 1/ Årets kursregulering på værdipapirer Årets likviditetsændring LIKVIDITET 31/ Likviditet omfatter: Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristet bankgæld side 23/Motortramp99

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 1999

BERETNING OG REGNSKAB 1999 BERETNING OG REGNSKAB DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Indholdsfortegnelse Kort om Dampskibsselskabet NORDEN A/S... 3 Koncerndiagram... 3 Hoved og nøgletal... 4 Beretning... 7 Regnskabsberetning... 15 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 1997

BERETNING OG REGNSKAB 1997 BERETNING OG REGNSKAB 1997 A/S MOTORTRAMP Indholdsfortegnelse Kort om A/S Motortramp... 3 Koncerndiagram... 3 Hoved- og nøgletal... 4 Årsberetning 1997... 7 Regnskabsberetning 1997... 14 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1999 side 1/22 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2000

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1999 side 1/22 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2000 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1999 side 1/22 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2000 Amaliegade 49 14. marts 2000 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2001

Årsregnskabsmeddelelse 2001 NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 040302-2 dk Meddelelse nr. 03/2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 Hovedtal og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere