Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen"

Transkript

1 Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input fra pilottest vil der blive lavet en ny version. En guide til kommunens FMK-projektleder 18. juni 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Trin: Mobilisering Projektorganisering Projektplan Budget Risikolog Indgå aftale med leverandør af EOJ-system Samarbejde med praktiserende læger Samarbejde med regionen Trin: Teknisk implementering IT-platform Netværksadgang til Sundhedsdatanettet Løsning til central håndtering af digitale medarbejdersignaturer Opgradering af EOJ-system Adgang til testmiljø Adgang til undervisningsmiljø Trin: Organisatorisk implementering Arbejdsgange med FMK Hvem skal have adgang til FMK? Undervisning Medarbejdernes ibrugtagning Trin: Overgang til drift Forbered ibrugtagning Klargøring af medicinkort Trin: Opfølgning Medarbejdernes anvendelse Svartider Kommunikation Yderligere information Supplerende materialer Information om FMK Andet materiale Support muligheder

3 Indledning Ifølge Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL skal det fælles medicinkort (FMK) være teknisk implementeret i kommunerne ved udgangen af 2014 og endvidere organisatorisk implementeret medio I praksis betyder dette for den enkelte kommune, at EOJ-systemet skal være opgraderet og koblet på FMK inden udgangen af 2014 og senest medio 2015 skal medicinkort på borgere, der får medicinhåndterings ydelser i kommunen, være baseret på FMK oplysninger. Denne guide er en hjælp til implementeringen af FMK og kan anvendes af kommunens FMK-projektleder, som en støtte til projektledelsen af det samlede FMK implementeringsforløb. Guiden er lavet sammen med de tre FMK pilotkommuner, Aalborg, Hedensted og Assens, og er desuden afstemt med EOJ-leverandørerne. Guidens indhold vil blive afprøvet i forbindelse med FMK pilotprojekterne og vil herefter blive evalueret og udkomme i en ny version, som afspejler pilotkommunernes erfaring. Guiden gøres imidlertid tilgængelig for alle FMK projektleder og andre interessenter samtidig med, at den udleveres til pilotprojekterne. Hvis man tilhører denne bredere målgruppe, skal man således være opmærksom på, at nærværende guide har karakter af et udkast. Tre andre dokumenter supplerer denne guide: FMK implementeringstjekliste, et Excel dokument hvor aktiviteterne beskrevet i denne guide er omsat til tjeklister, som kan bruges som styringsværktøj og overblik i implementeringsprocessen. Der er en tæt sammenhæng mellem denne guide og implementeringstjeklisten, idet guidens struktur er afspejlet i tjeklisten - Nummereringen af kapitlerne i denne guide svarer til nummereringen af faneblade i implementeringstjeklisten. FMK ordforklaringer, indeholder en kommenteret liste med ord, som er nye i forbindelse med FMK, og fremover skal bruges i forbindelse med medicineringsarbejdsgange. Anbefalede arbejdsgange med FMK, som beskriver fremtidige roller og opgaver for en samling af arbejdsgange, der har relation til kommunens opgaver med medicinhåndtering. Beskrivelserne er på et niveau, hvor det ikke har betydning, hvilket EOJ-system man anvender. EOJleverandørerne leverer den nødvendige dokumentation af, hvorledes arbejdsgange i relation til EOJ-systemet udføres. 2

4 Dokumenterne kan hentes på Som FMK-projektleder kan du få hjælp af MedCom. Kontaktoplysninger på medarbejdere hos MedCom, som kan hjælpe dig: Projektleder Karina Hasager Hedevang tlf Konsulent Marianne Nielsen tlf Konsulent Ken Wacker tlf Sidst i denne guide er der henvisninger til steder på nettet, hvor forskellige organisationer informerer om FMK. Plan for implementering af FMK i en kommune Implementeringen af FMK i kommunen kan helt overordnet inddeles i 6 trin, jf. figur 1 nedenfor. Teknisk implementering Mobilisering Organisatorisk implementering Overgang til drift Opfølgning Kommunikation Figur 1 Figuren viser FMK implementeringens forløb fra mobilisering til opfølgning på dels projekt og systemimplementering og dels anvendelse af FMK. Herefter overgår projektet til drift og kommunen kan vælge, hvordan man vil arbejde med løbende opfølgning på arbejdsgange herefter. Når man implementerer FMK er det vigtigt, at der i kommunen tænkes i et stramt forløb, hvor man får taget FMK i brug i løbet af så kort en tidsperiode som muligt. Dette giver erfaringsmæssigt det bedste implementeringsforløb, både målt på effektivitet og på brugeroplevelsen. Baseret på erfaringer fra lignende implementeringsprojekter, anbefaler vi, de steder det er muligt, at kommunerne følger den tekniske bølgeplan og umiddelbart herefter går i gang med den organisatoriske implementering. Den tekniske implementering kan gennemføres på 2-3 måneder. Dette vil blive afprøvet i FMK pilotprojekterne. 3

5 De seks trin i kommunens FMK implementering er kort beskrevet nedenfor: Trin 1: Mobilisering handler dels om, at etablere et projekt og en organisering omkring dette og dels om, at få et samarbejde med sygehuse og praktiserende læger op at stå. Trin 2: Teknisk implementering handler om at etablere de tekniske forudsætninger for FMK, herunder forbindelse til Sundhedsdatanettet, opgradering af EOJ system, central håndtering af digital signatur samt etablering af test og uddannelsesmiljøer. Trin 3: Organisatorisk implementering omfatter kommunens definition af roller og arbejdsgange i relation til FMK samt planlægning af medarbejdernes ibrugtagning af FMK. Trin 4: Overgang til drift, omfatter især processen klargøring af medicinkort, som skal gennemføres for alle borgere, som modtager medicinhåndterings ydelser. Herudover omfatter overgang til drift også uddannelse af medarbejdere og håndtering af support processer. Trin 5: Opfølgning gennemføres, når medarbejderne har taget den opgraderede version af EOJ-systemet i brug. Så skal der følges op på, om medarbejderne anvender FMK-funktionaliteten efter hensigten, har taget FMK i brug i det omfang, det er planlagt og om teknikken fungerer (herunder om svartiderne er acceptable). Trin 6: Kommunikation er relevant i alle FMK implementeringens faser, idet budskaber og målgrupper skal afspejle behovet i den fase, man er i. Det handler om løbende at informere og involvere de relevante parter samt at skabe tryghed og sikkerhed omkring FMK implementeringen. Forslag til aktiviteter i de 6 trin ses i de efterfølgende afsnit. 4

6 1. Trin: Mobilisering Teknisk implementering Mobilisering Organisatorisk implementering Overgang til drift Opfølgning Kommunikation Figur 2 FMK implementeringsforløb med fokus på trin 1: Mobilisering I mobiliseringsfasen udføres en række aktiviteter, der sikrer, at projektmæssige forudsætninger er på plads, og får aktiveret relevante personer. Derudover skal der etableres samarbejde med sygehusene og de praktiserende læger. Det efterfølgende omhandler: Projektmobilisering, som er dækket af afsnit 1.1til 1.6. Bemærk i afsnit 1.3 om budget, at der skal allokeres medarbejdere til aktiviteten klargøring af medicinkort. Etablering af samarbejde med praktiserende læger og sygehuse, som er dækket af afsnit 1.6 og 1.7. Det fremgår af disse afsnit, at det er vigtigt, at indlede dialogen med de praktiserende læger 2-3 måneder, før I går på FMK. En anden vigtig aktivitet er at få udmøntet sundhedsaftalerne lokalt med jeres samarbejdssygehus(e) Projektorganisering En god projektorganisering er vigtig for dig som projektleder i forhold til at opnå opbakning, involvering og forankring på ledelsesniveau og blandt medarbejderne, hvor arbejdsgange bliver forandret. I figur 2 ses en principiel organisering, som indeholder hhv. styregruppe, projektgruppe og superbrugergruppe. I praksis vil behovet være forskelligt alt efter kommune størrelse og behov. Projektgruppe Styregruppe FMKprojektleder Superbrugergruppe Styregruppe Projektet involverer mange personalegrupper i kommunen og involverer æn- Figur 2 Forslag til en organisering, som er typisk for IT-projekter af samme størrelse, som FMK implementeringen. 5

7 dring af arbejdsgange. Du har derfor brug for, at sikre dig en god ledelsesopbakning, bl.a. for at have opbakning til ændrede roller og arbejdsgange og for at afsætte de nødvendige ressourcer til undervisning og opfølgning. Styregruppens rolle er at sikre ressourcer og fjerne forhindringer. Det er naturligt, at lederne fra de berørte enheder deltager. Projektgruppe Der kan etableres en projektgruppe, bestående af de medarbejdere, der i det daglige kan udføre opgaverne i projektet. Projektgruppen kan være FMKprojektlederen og medarbejdere fra de berørte områder plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje (disse medarbejdere kan med fordel være superbrugere), samt en medarbejder fra IT-afdelingen. Superbrugergruppe Hvis I har organiseret jer med superbrugere i din kommune, har du her fået en værdifuld gruppe til implementeringen af FMK. Du kan se superbrugerne som din forlængede arm. De kan være med til at præge implementeringen lokalt og de kan medvirke til at opnå den rette adfærd hos slutbrugerne. Superbrugerne kan undervise sine kollegaer, kan deltage i test gennemførelse og kan være en del af den ekstra support indsats, der skal leveres under klargøring af medicinkort og overgangen til drift. Din konkrete anvendelse af superbrugere afhænger af jeres behov og hvad I har god erfaring med i din kommune. Forankring på ledelsesniveau FMK kommer til at berøre mange medarbejdere i kommunen, og for at sikre en god implementering er det vigtig, at have opbakning fra medarbejdernes nærmeste ledere. Det kan dreje sig om teamledere eller ledere på plejecentre, i hjemmeplejen eller i hjemmesygeplejen Projektplan I et projekt af denne størrelse er der brug for at lave en plan for, hvordan kommunen kommer fra den nuværende situation til en situation, hvor borgernes medicinkort bliver baseret på oplysninger fra FMK. Planen kan være mere eller mindre detaljeret alt efter kommunen størrelse og behov. 6

8 Udgangspunktet kan være faseplanen i figur 1 som beskrives med kommunens aktiviteter og milepæle. Du kan også bruge Implementeringstjeklisten som din plan og huskeliste i projektet. Det kan være en god ide at få et overblik over indholdet i alle trinene, inden du udarbejder en projektplan Budget Der vil være forskellige omkostninger i forbindelse med at kommunen overgår til FMK. Nogle omkostninger vil være interne ressourcer, der skal allokeres til projektet og andre vil være eksterne omkostninger. Når budgettet for undervisningen skal estimeres er FMK pilotprojekternes vurdering, at et passende udgangspunkt er følgende: Superbrugere undervises én dag i hold af ca. 10 personer Slutbrugere undervises en halv dag i hold af ca. 20 personer (Erfaring fra pilotkommunerne viser, at det er svært at nå undervisning på 3-4 timer, hvor 5 timer i stedet er et godt udgangspunkt). Et andet emne, der skal estimeres i budgettet er klargøring af medicinkort (se evt. afsnit 4.2 Klargøring af medicinkort). I dialog med pilotkommunerne er vi kommet frem til, at et godt bud vil være, at en medarbejder kan klargøre borgeres medicinkort i løbet af 8 timer. Dog vil tidsforbruget afhænge af, hvor godt de praktiserende læger har forberedt medicinkortene, og ligeledes hvor hurtigt de praktiserende læger kan reagere på henvendelser og rette fejl. I Excel dokumentet FMK implementeringstjeklisten er der en fane med forslag til punkter, der kan budgetestimeres, jf. også figur nedenfor. 7

9 Fra FMK-implementeringstjeklisten 1.4. Risikolog En række projektrisici i forbindelse med FMK implementeringen vil være de samme, som ved andre større opgraderinger af et IT-system i kommunen. Derudover er der nogle særlige risici, fordi FMK anvendelsen ikke er isoleret til kommunen, herunder: At man i kommunen er afhængig af samarbejdspartneres anvendelse af FMK At EOJ-systemet teknisk skal spille sammen med andre komponenter, som andre aktører er ansvarlige for De vigtigste risici, som I skal være opmærksomme på: 1. Samarbejdspartnere Praktiserende læger o ikke alle er på o anvender det ikke korrekt Sygehuse o ikke alle er på o anvender det ikke korrekt 2. Dårlige svartider 3. Håndteringen af digitale medarbejdersignaturer 8

10 4. Dårlig præsentation af FMK oplysninger i EOJ-systemet 5. Anvendelse af mobile enheder (herunder netværksdækning) På er der udarbejdet en risikolog for det samlede nationale projekt, som du bør følge, og evt. kan anvende som et udgangspunkt for kommunens eget FMK-projekt Indgå aftale med leverandør af EOJ-system For at kommunen kan få adgang til og anvende en version af EOJ-systemet, som kan koble sig på FMK, skal man have indgået en aftale med sin EOJ-leverandør. Der er forskellige forhold, som gør sig gældende for de forskellige EOJleverandører og det vil være forskelligt for kommunerne, hvilke aftaler man i forvejen har med sin EOJ-leverandør. Du kan evt. kontakte EOJ-leverandøren og få at vide, hvad der konkret gør sig gældende for din kommune. Du kan evt. på forhånd kontrollere, hvad der står i eksisterende aftaler om opgraderinger til nye versioner og snitflader Samarbejde med praktiserende læger Et godt samarbejde med de praktiserende læger er en vigtig forudsætning, for at implementeringen i din kommune kommer til at gå godt. Hvis ikke lægerne anvender FMK hensigtsmæssigt, risikerer kommunens medarbejdere at få ufuldstændige oplysninger fra FMK. Modsat gælder det også, at lægerne har forventninger til, at kommunen kommer på FMK fx at man vil modtage færre opkald med spørgsmål til borgeres medicinering fra medarbejdere i kommunen. Til at facilitere samarbejdet med de praktiserende læger kan man med fordel anvende kommunens praksiskonsulenter eller eksisterende samarbejdsfora, som Kommunalt Lægelig Udvalg (KLU). Du bør i god tid informere de praktiserende læger i din kommune om, hvornår I forventer at gå på FMK helst 2-3 måneder i forvejen. I bør tage en dialog med de praktiserende læger om, hvilke ønsker I har til deres anvendelse af FMK. Hjemmeplejen har brug for at vide, om en borgers medicinkort på FMK afspejler aktuel medicinering. KL & MedCom har udarbejdet en præsentation til KLU-samarbejde med forslag til, hvordan I kan komme i dialog med de praktiserende læger (se I første om- 9

11 gang er det vigtigst, at lægerne skal foretage en afstemning på de borgere, som får medicinhåndtering i kommunen. Det kan være en god ide at give hver læge eller hvert lægehus et overblik over de borgere, som er tilknyttet dem, og som får medicinhåndtering i kommunen. Således kan lægerne være informeret om, hvilke borgere kommunen forventer, de har foretaget en afstemning hos, når kommunen går på FMK. I kan evt. yderligere tilbyde at sende kommunens medicinlister til de læger, som borgerne er tilknyttet Samarbejde med regionen Regionale kontaktpersoner I hver region er der udpeget en FMK-projektleder, som du bør kontakte og samarbejde med. Regionale links og kontaktpersoner: Region Hovedstaden o FMK-kontaktperson: Kathrine Roneklint Noer Region Sjælland o FMK-projektleder: Lone Andersen Region Syddanmark o FMK-kontaktperson: Bjarke Thyregod Pedersen Region Midtjylland o FMK-kontaktperson: Niels Henrik Pedersen Region Nordjylland o FMK-projektleder: Andrea Welzel, Konkretisering af samarbejde i Sundhedsaftaler I tillæg til de eksisterende sundhedsaftaler, forvendtes det, at der indgås en aftale med regionerne om anvendelse af FMK. Det vigtigste element i aftalen bliver, at 10

12 sygehusene har forpligtet sig til at foretage medicinafstemning på borgere, når de udskrives fra en hospitalsindlæggelse. Bemærk sundhedsaftalerne er på et overordnet niveau og I skal lokalt have udmøntet aftalerne. Konkret bør der aftales: 1. Hvornår kan vi forvente, at en borgers medicinkort senest er afstemt af en sygehuslæge i forbindelse med en udskrivning? 2. Vil borgerne få medicin med hjem fra sygehuset på lægemiddelordinationer, som er oprettet på FMK i forbindelse med udskrivning? a. Hvis ja, hvor mange dage kan vi forvente, borgerne har medicin til? 3. Bliver der udstedt elektroniske recepter på lægemiddelordinationer, som er oprettet på FMK i forbindelse med udskrivning? a. Hvis ja, bliver recepterne sendt til apotek? Og bestilles der levering (til borgerens adresse)? Selvom der er indgået forpligtende samarbejdsaftaler med regionen, bør du, inden kommunen går på FMK, kontakte de sygehusafdelinger, som man i kommunen typisk samarbejder med. Informér disse sygehusafdelinger i god tid om, hvornår kommunen går på FMK. Du kan med fordel samarbejde med regionens FMKprojektleder om dette. Fælles undervisning Fælles undervisning kan arrangeres i samarbejde med regionens FMKprojektleder. I bør udvælge relevante superbrugere, der kan deltage i en tværsektoriel undervisning, med deltagere fra både kommuner og sygehuse. I nogle regioner kan man med fordel anvende Fælles skolebænk, som er et eksisterende koncept (ramme) for undervisningsforløb med deltagere fra både kommuner og sygehuse. Et vigtigt fokus for undervisningen er at forstå arbejdsgangene hos hinanden og hvordan sygehuse og kommuner kan arbejde sammen i forhold til anvendelse af FMK ved udskrivelse af patienter. Fælles kick-off Et fælles kick-off kan arrangeres i samarbejde med regionenes FMK-projektleder. Invitér udvalgte praktiserende læger, sammen med udvalgte medarbejdere fra kommunen og samarbejdssygehus(e) til det fælles kick-off. En god aktivitet kunne være, at deltagerne på det fælles kick-off møde kan se, hvordan en borgers medicinkort (OBS: Anvend en testborger i testsystemer) ser ud i henholdsvis sygehusenes, kommunens og udvalgte praktiserende lægers IT-systemer. 11

13 2. Trin: Teknisk implementering Figur 3 FMK implementeringens forløb med fokus på trin 2: Teknisk implementering Teknisk implementering omhandler de tekniske elementer, der skal til, for at FMK kan bringes til at fungere i kommunen. Det er vigtigt, at medarbejdere med en IT-teknisk forståelse bliver inddraget i de aktiviteter, der omtales i dette afsnit. Det efterfølgende omhandler: Tekniske forudsætninger, som er afsnit 2.1 til 2.4. Den vigtigste tekniske forudsætning at få på plads er håndtering af digitale medarbejdersignaturer IT-understøttelse af test og undervisning, som er afsnit 2.5 og IT-platform IT-platformen for EOJ-systemet skal forstås, som Servere, databaser og tilhørende software, som EOJ-systemets serversoftware anvender. Klientenheder, som medarbejderne anvender for at tilgå EOJ-systemet og i de fleste tilfælde har installeret EOJ-systemets klient-software. Klientenheder dækker fx stationære og bærbare pc er, tablets, smartphones eller PDA er. Netværksforbindelser, som anvendes o inde i kommunen o udenfor kommunens netværk typisk i forbindelse med medarbejderes adgang via mobile enheder Opgraderingen af EOJ-systemet kan betyde, at kommunens IT-platform skal leve op til nye specifikationer fra EOJ-leverandøren. Specielt hvis man i forvejen afvikler EOJ-systemet på en IT-platform, som ikke helt lever op til EOJleverandørens specifikationer, kan det være tid til at få opgraderet IT-platformen. 12

14 Nogle af EOJ-leverandørerne tilbyder, at man opgraderer sit EOJ-system til en version, der kan FMK, men kommunen vælger selv hvornår FMK-funktionalitet aktiveres på EOJ-systemet. Man bør få de specifikationer, som IT-platformen skal leve op til, når EOJsystemet opgraderes til FMK version, og kontrollerer at IT-platformen lever op til specifikationerne. Man bør kontrollere hvilke mobile enheder, som EOJ-leverandøren forventer at supportere med FMK-versionen, og om det stemmer overens med de mobile enheder, som anvendes i kommunen. En del kommuner får driftet deres EOJ-løsning hos en drifts-leverandør, som er ansvarlig for at IT-platformen eller dele af IT-platformen, lever op til EOJleverandørens specifikationer. Hvis kommunen anvender en drifts-leverandør, bør man sikre sig, at drifts-leverandøren kender til EOJ-leverandørens specifikationer. Hvis EOJ-leverandøren også er drifts-leverandør, bør man sikre sig, at de medarbejdere som i det daglige er ansvarlige for driften, kender de nyeste specifikationer. I forbindelse med opgraderingen af EOJ-systemet kan der være behov for at få installeret et funktionscertifikat (FOCES). Dette kan afklares med EOJleverandør. Hvis der er behov for at bestille et FOCES, bestilles det hos Nem-ID af en medarbejder i kommunen, der er bemyndiget til at administrere virksomhedens signaturer. Se vejledningen Vejledningen i aftaleindgåelse med NSP og tjekliste for EOJ-kommunerne (se Netværksadgang til Sundhedsdatanettet EOJ-systemets opkobling til det centrale FMK-system skal ske via Sundhedsdatanettet. Alle kommuner har en fungerende adgang til Sundhedsdatanettet. Sundhedsdatanettet er et lukket netværk, som Medcom har ansvaret for. Sundhedsdatanettet står til rådighed for sundhedssektorens aktører og giver dem mulighed for at kommunikere via en sikker og pålidelig kanal. 13

15 Du kan tjekke om adgang til Sundhedsdatanettet fungerer fra kommunens netværk, ved at indtaste et af følgende links i en browser: Hvis du har adgang til Sundhedsdatanettet, kan du se sundhedsdatanettets velkomstside og, hvilken Sundhedsdatanet-adresse du kommer fra. Hvis du ikke får velkomstsiden frem, har du ikke adgang. Se På Sundhedsdatanettets velkomstside er der mulighed for at teste adgangen til forskellige services på Sundhedsdatanettet (ved hjælp af ping eller trace route). Se De fleste kommuner (90) har adgang til Sundhedsdatanettet via KMD s CAP/IP net og de resterende kommuner har selv en direkte opkobling til Sundhedsdatanettet. Følgende 8 kommuner har egen opkobling: Fredericia Kommune Kerteminde Kommune Københavns Kommune SUF Langeland Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Aarhus Kommune 1 Når medarbejderne begynder at hente oplysninger fra FMK via EOJ-systemet, vil der komme yderligere trafik på kommunens opkobling til Sundhedsdatanettet. Du bør derfor tjekke om kapaciteten (båndbredden) er tilstrækkelig til at dække det kommende behov. For yderligere oplysninger se vejledningen Vejledningen i aftaleindgåelse med NSP og tjekliste for EOJ-kommunerne (se 1 Aarhus Kommune har udelukkende etableret egen opkobling til Sundhedsdatanettet til brug for videotrafik, så den primære adgang til Sundhedsdatanettet er igennem KMD 14

16 Det kan være at EOJ-systemets adgang til FMK-oplysninger kræver nye opsætninger i netværks-komponenter og du bør afklare dette med EOJ-leverandør og IT-ansvarlig for kommunens netværk Løsning til central håndtering af digitale medarbejdersignaturer En digital medarbejdersignatur er en forudsætning for, at en medarbejder kan tilgå FMK oplysninger via EOJ-systemet. Dette betyder i praksis, at der er mange medarbejdere, som skal have og anvende digitale medarbejdersignaturer. Erfaringerne fra regionernes implementering af FMK er, at det er praktisk umuligt at håndtere digitale medarbejdersignaturer, uden en central løsning til dette. I nogle kommuner kan det være, at man fravælger en signaturcentral. Det bør verificeres hos EOJ-leverandør, at deres EOJ-system kan fungere uden en signaturcentral. EOJ-leverandørerne har lavet en integration med en signaturserver, således at man i kommunerne kan få en løsning, der fungerer godt sammen med EOJ-systemerne og giver en håndterbar administration af digitale medarbejdersignaturer. Signaturserver løsningen kan i samspil med EOJ-systemerne evt. give, én fælles kode til log-on på EOJ og anvendelse af medarbejdersignatur, fælles brugeradministration samt mulighed for at anvende digitale medarbejdersignaturer på mobile enheder til at få adgang til oplysninger på FMK. Det er vigtigt, at man afklarer med sin EOJ-leverandør, hvilken signaturserver løsning der fungerer godt i samspillet med EOJ-systemet og hvilke muligheder leverandørerne tilbyder. Nogle af EOJ-leverandøre giver også mulighed for, at man kan anvende digitale medarbejdersignaturer installeret direkte på PC er (stationære såvel som bærbare), dvs. uden der skal anvendes signaturserver. Dette kan være relevant, hvis man kun har få medarbejdere, der skal have adgang til FMK og medarbejderne ikke har behov for at anvende smartphones og tablets til FMK adgangen. Hvis man i kommunen 1. Allerede har en signaturserver i drift, skal man typisk have indgået en aftale med leverandøren om opgradering af løsningen til en løsning der understøtter kommunens EOJ-system. Selve udstedelsen af medarbejdersignaturer til de berørte medarbejdere, aftales med leverandør af signaturcentral. 15

17 2. Ikke har en signaturserver i drift, skal kommunen a. Indgå en aftale med en leverandør af en signaturserver løsning. b. Idriftsætte og teste signaturserver. c. Alternativt kan man fravælge en signaturserver Hvis man fravælger en signaturserver-løsning, vil det ikke være muligt at anvende digitale medarbejdersignaturer på tablets eller smartphones Opgradering af EOJ-system Selve opgraderingen af EOJ-systemet vil typisk blive foretaget af enten en ITtekniker fra kommunens IT-afdeling eller en driftsleverandør. Som FMK-projektleder bør du: Indgå aftale med IT-tekniker om at foretage opgraderingen Kontrollere at IT-tekniker har adgang til leverandør support på opgraderingstidspunktet I god tid informere organisationen og samarbejdspartnere om, i hvilke tidsrum, der kan forventes nedetid Få klarmelding fra IT-tekniker efter endt opgradering Få udført funktionalitetstests. Disse test kan med fordel udføres af superbrugere. Få udført svartidsmålinger end-to-end. Svartidsmålinger skal verificere, at de svartider medarbejderne kommer til at opleve, vil være acceptable Få tildelt brugerrettigheder i EOJ-system til relevante medarbejdere Få udstedt digitale medarbejdersignaturer til relevante medarbejdere Informere organisationen, når EOJ-systemet igen er klar til anvendelse 2.5. Adgang til testmiljø Når kommunens EOJ-system er opgraderet til FMK-versionen, bliver det vigtigt at kunne teste om versionen, fungerer som den skal. Der skal anvendes testborgere til at kontrollere dette og EOJ-systemet skal have adgang til et FMKtestmiljø. For yderligere oplysninger se vejledningen Vejledningen i aftaleindgåelse med NSP og tjekliste for EOJ-kommunerne (se BEMÆRK, at der ikke må anvendes rigtige borger data, når det testes, om EOJsystemet kan hente oplysninger fra FMK. Man må KUN hente oplysninger fra 16

18 FMK i forbindelse med, at man har en borger i aktuel behandling (fx håndterer borgerens medicin). Du bør sikre dig, at der bliver mulighed for at kunne teste EOJ-systemets funktionalitet ved opgradering til FMK-versionen 2.6. Adgang til undervisningsmiljø Inden medarbejderne tager den nye version af EOJ-systemet i brug er der behov for undervisning. Du bør sikre dig: At der er adgang til de rette typer af klientenheder (pc er, bærbare, tablets, smartphones) og der er et tilstrækkeligt antal At undervisningsmiljøet er opgraderet til FMK-version At undervisningsmiljøet kan hente oplysninger fra FMK-testmiljø At der er adgang til testdata (evt. at jeres eksisterende testdata bliver knyttet til testdata på FMK-testmiljø) 17

19 3. Trin: Organisatorisk implementering Figur 4 FMK implementeringens forløb med fokus på trin 3: Organisatorisk implementering Organisatorisk implementering omhandler de aktiviteter, der er rettet imod at få kommunens medarbejdere klædt på til at anvende FMK. I praksis vil det betyde, at der skal læres nye arbejdsgange og anvendes en ny brugergrænseflade til EOJ-systemets medicinmodul. Det efterfølgende omhandler: Medarbejdernes arbejdsgange med FMK i afsnit 3.1. Det vigtigste er, at I forholder jer til de anbefalede arbejdsgange med FMK (fremgår af selvstændigt dokument) og vurderer, om de vil fungere for jer. Hvem skal have adgang til FMK i afsnit 3.2. En forudsætning, man skal være opmærksom på, er, at kun medarbejdere med en sundhedsfaglig autorisation kan få en selvstændig adgang til oplysninger på det centrale FMK-system. Undervisning og ibrugtagning, som er dækket af afsnit 3.3 og Arbejdsgange med FMK Kommunens medarbejder skal have nye arbejdsgange i forhold til at håndtere medicin, og de skal lære at anvende den nye version af EOJ-systemet på medicinområdet. KL og MedCom har i samarbejde med FMK-pilotkommunerne udarbejdet et dokument, der beskriver følgende anbefalede arbejdsgange med FMK (se afsnit Yderligere information): Læge visiterer ny borger til medicinhåndtering Borger indlægges på hospital Borger udskrives fra hospital Læge ændrer på en borgers medicinering 18

20 Klargøring af medicinkort i forbindelse med ibrugtagning af FMK Der identificeres fejl eller mangler på en borgers medicinkort Dispensering af borgers præparater Administration af borgers præparater Medicingenbestilling og anmodning om receptfornyelse Anmode en læge om at ændre på en borgers medicin Borger overflyttes fra en kommune til en anden Figur 5 Anbefalede arbejdsgange med FMK beskriver fremtidige roller og opgaver for en samling af arbejdsgange, der har relation til kommunens opgaver med medicinhåndtering. Beskrivelserne er på et niveau, hvor det ikke har betydning, hvilket EOJ-system man anvender. Disse overordnede beskrivelser af arbejdsgange suppleres af EOJ-leverandørs brugermanual, hvor der typisk beskrives, hvordan medarbejdere skal anvende EOJ-systemet. I kommunen bør I vurdere, om de anbefalede arbejdsgange med FMK opfylder jeres behov. I bør især vurdere, om den måde I er organiseret på, og om de samarbejdsrelationer, I har til praktiserende læger og sygehuse, passer med de beskrevne arbejdsgange. Hvis de anbefalede arbejdsgange med FMK ikke opfylder jeres behov, kan der være brug for, at I tilpasser arbejdsgangene. Det er forventningen, at de beskrevne arbejdsgange i vid udstrækning opfylder kommunernes behov. 19

21 I overgangen til FMK kan det være nyttigt for medarbejderne at blive gjort opmærksom på, hvor der i processerne med FMK er væsentlige ændringer fra deres nuværende praksis. 3.2 Hvem skal have adgang til FMK? Hvilke medarbejdere Medarbejdere, der skal kunne tilgå FMK-oplysninger via EOJ-systemet er typisk de medarbejdere, som: Er involveret i håndteringen af borgeres medicin på nær selve medicinadministrationen (det at tage præparater fra en doseringsæske og give dem til borgeren) Genbestiller medicin Kommunikerer med lægerne om borgerens medicin Du får brug for at have et overblik over hvilke medarbejdere, som skal have adgang til at kunne tilgå oplysninger på det centrale FMK-system, fordi disse medarbejdere skal: have oprettet specifikke rettigheder i EOJ-systemet have en digital medarbejdersignatur være oprettet i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister Sundhedsfaglig autorisation Det centrale FMK system hos National Sundheds-IT kontrollerer, at medarbejdere, der foretager opslag på FMK via EOJ-systemet, er oprettet i autorisationsregisteret og har en gyldig digital medarbejdersignatur. Hvis medarbejdere, uden en sundhedsfaglig autorisation skal tilgå FMK via EOJsystemet, kan det kun ske ved, at de bliver oprettet som medhjælp til medarbejdere med en sundhedsfaglig autorisation eller har fået adgang på vegne af kommunen via det, der kaldes en Trust-løsning 2. Hvis en medarbejder bliver oprettet som medhjælp i forbindelse med FMK-adgang, vil medarbejderen have samme rettigheder, som medarbejderen med den sundhedsfaglige autorisation. I det centrale FMK-system bliver det logget, hvilken medarbejder, der har tilgået en borgers medicinkort og hvis det drejer sig om en medhjælps-medarbejder, bliver det også logget, hvem medarbejderen arbejder på vegne af (medarbejderen med den sundhedsfaglige autorisation). Dvs. hvis borgeren tilgår sit eget medicinkort på 2 I de nuværende versioner af EOJ-systemerne er medhjælpsfunktionen og Trustløsningen endnu ikke understøttet 20

22 FMK eller National Sundheds-IT foretager en stikprøve, vil man i loggen kunne se navnene på to medarbejdere. Hvordan kan man se om medarbejdere er oprettet i autorisationsregisteret? Social- og sundhedsassistenter (SOSU assistenter) og sygeplejersker har i kraft af deres uddannelse ret til en sundhedsfaglig autorisation og at blive oprettet i autorisationsregisteret. Sygeplejersker er typisk blevet oprettet i autorisationsregisteret efter endt uddannelse. SOSU assistenternes ret til en sundhedsfaglig autorisation kom i 2008, og kun nyuddannede SOSU assistenter vil typisk være oprettet i autorisationsregisteret. I nogle kommuner er det praksis, at man ved ansættelser forlanger dokumentation for medarbejderes sundhedsfaglige autorisation. Hvis dette gør sig gældende i din kommune, bør de fleste medarbejdere være oprettet i autorisationsregisteret. I bør i kommunen undersøge, at medarbejdere, der skal have adgang til oplysninger på FMK, er oprettet i autorisationsregisteret. Opslag i autorisationsregisteret kan ske her: Medarbejderes ansøgning om oprettelse i autorisationsregisteret Hvis medarbejdere ikke er oprettet i autorisationsregisteret, skal medarbejderne selv søge Sundhedsstyrelsen om at blive oprettet. Medarbejdere kan ansøge online (se links nedenfor), og der er et gebyr på 313 kr. SOSU assistenter kan ansøge her: ansk%20uddannet/social-_og_sundhedsassistent.aspx Sygeplejersker kan ansøge her: dansk%20uddannet/sygeplejerske.aspx 3.3 Undervisning Medarbejderne skal undervises i de nye arbejdsgange med FMK medicinhåndtering. Typisk vil en kommune bestille undervisning af EOJsystemadministrator(er) og superbrugere fra deres EOJ-leverandør. Antallet af personer på de enkelte hold kan være begrænset af tilgængelige undervisningsres- 21

23 sourcer. Det tidsmæssige omfang af undervisningen og antallet af superbrugere som skal undervises, bør afklares med EOJ-leverandøren. Superbrugerne skal typisk undervise de resterende medarbejdere (slutbrugere). Et bud på omfanget af slutbrugernes undervisning vil være, at de skal undervises en dag á 5 timer i hold af ca. 20 personer. Antallet af personer kan være begrænset af tilgængelige undervisningsressourcer. Udover den interne undervisning, bør du planlægge en fælles undervisning af udvalgte superbrugere og samarbejdspartnere (se evt. sidst i afsnit 1.7). Det er vigtigt, at undervisning og ibrugtagning hænger tæt sammen tidsmæssigt for den enkelte medarbejder (medarbejdergruppe). Til at udarbejde en detaljeret undervisningsplan kan du have behov for, at opdele medarbejdere i passende grupper ud fra organisatorisk tilhørsforhold (se næste afsnit 3.4 plan for ibrugtagning) identificerer superbrugere kende tilgængelige undervisningsressourcer (lokaler og IT-enheder (pc er og tablets)) da det drejer sig om et stort antal medarbejdere, kan det være, du skal finde eksterne undervisningsressourcer 3.4 Medarbejdernes ibrugtagning For den enkelte medarbejder (gruppe) vil FMK ibrugtagningen bestå af: 1. Undervisning 2. Klargøring af medicinkort (se evt. afsnit 4.2) 3. Overgå til daglig drift De praktiserende lægers anvendelse af FMK er et vigtigt element, når der skal vælges hvilke områder, som skal starte med at gå på FMK i kommunen. Det vil være en god ide at starte med de borgere, der er tilknyttet læger, som I har et godt samarbejde med, og som kan anvende FMK til at angive borgernes aktuelle medicinering. Når medarbejdere skal lære at anvende ny funktionalitet i deres EOJ-system, kan man kombinere undervisning og ibrugtagning. Erfaringer fra andre projekter er, at det er en god ide, at slutbrugere får en kort og koncentreret undervisning efterfulgt 22

24 at ibrugtagning. Fx kunne en dag forløbe med, at en superbruger underviser slutbrugere i en time og herefter bruger slutbrugerne resten af dagen på at klargøre medicinkort på de borgere, som de er medicinansvarlige for. Slutbrugeren kender borgeren og har dialogen med borgerens læge i forvejen og kan hurtigere klargøre medicinkort, end hvis de ikke kender borgeren. I nogle kommuner kan det være en mulighed, at lade en gruppe af medarbejdere have ansvaret for klargøring af den største del af borgernes medicinkort. Men det er samtidig vigtigt, at alle medarbejdere i forlængelse af deres undervisning bliver tvunget igennem klargøring af medicinkort, således de bliver fortrolige med den ny funktionalitet i EOJ-systemet. Det kan være en god ide at få nedfældet aktiviteterne i en samlet ibrugtagningsplan, som tager udgangspunkt i jeres eksisterende organisering af medarbejdere og borgere med medicinadministration. Her kan man også skabe overblikket over, hvordan man kan gennemføre ibrugtagningen og samtidig opretholde den daglige drift. 23

25 4. Trin: Overgang til drift Figur 6 FMK implementeringens forløb med fokus på trin 4: Overgang til drift Overgang til drift omhandler de aktiviteter, der skal til, for at kommunens medarbejdere kan anvende FMK i hverdagen. En vigtig aktivitet er klargøring af medicinkort, som udføres, når en borgers medicinkort baseres på FMK oplysninger. Det efterfølgende omhandler: Hvordan ibrugtagning kan forberedes i afsnit 4.1 Klargøring af medicinkort i afsnit 4.2. Samtlige medicinkort, som skal baseres på FMK oplysninger, skal gennemgås manuelt og hvis der er uoverensstemmelse mellem det eksisterende medicinkort i kommunen og det man henter fra FMK, skal der rettes henvendelse til egen læge (evt. ordinerende læge). 4.1 Forbered ibrugtagning Når medarbejderne tager FMK-versionen af EOJ-systemet i brug, bør du sikre dig, at der er tilgængelig support fra EOJ-leverandør, da sandsynligheden for at opdage fejl i denne periode vil være højest. Det er endvidere en god ide, at informere dine samarbejdspartnere (typisk de praktiserende læger) om hvornår kommunens medarbejdere foretager klargøring af medicinkort, og evt. have indgået aftaler om hurtig respons på henvendelser. 4.2 Klargøring af medicinkort Når kommunens EOJ-system bliver opgraderet til en version, der kan tilgå FMK, betyder det IKKE, at alle borgeres medicinkort automatisk bliver baseret på op- 24

26 lysninger fra FMK. Man skal i kommunen gennemføre en klargøring af alle medicinkort, som skal baseres på FMK oplysninger. Man udfører følgende: Borgerens eksisterende medicinkort i EOJ-systemet sammenlignes med medicinkortet, der er baseret på FMK oplysninger. Det skal kontrolleres, at der er overensstemmelse mellem de to kort. Hvis der ikke er overensstemmelse skal man kontakte borgerens egen læge eller den læge, der har ordineret den medicin, man er i tvivl om. EOJ-systemerne er udviklet til, at man i kommunen gradvist kan konvertere borgeres medicinkort til at være baseret på FMK oplysninger. Når man først har valgt, at en borgers medicinkort skal baseres på FMK oplysninger, kan man ikke fravælge det igen. Målet er, at alle borgere skal overgå til at have medicinkort baseret på FMK oplysninger. Man skal påregne en arbejdsindsats i forbindelse med ibrugtagningen af FMK, fordi alle borgere skal gennemgås og ved uoverensstemmelse skal borgerens egen læge involveres. Kommunens arbejdsindsats afhænger af, hvor godt de praktiserende læger har taget FMK i brug. ). I dialog med pilotkommunerne er vi kommet frem til, at et godt bud vil være, at en medarbejder kan klargøre borgeres medicinkort i løbet af 8 timer (fx to timer om dagen i løbet af fire arbejdsdage). Man kan vælge at lade hver medarbejder, som en forlængelse af uddannelsen, klargøre et antal medicinkort på de borgere, hvor medarbejderen er involveret i medicinhåndteringen. Inden kommunen overgår til FMK-versionen af EOJ-systemet, bør du sikre dig, at der er ryddet op i de eksisterende medicinkort i EOJ-systemet. Fx hvis borgere er ophørt med at få indsatser på medicinhåndtering, skal de ikke længere fremgå som åbne i EOJ-systemet. Når I starter op med FMK, kan en aktivitet være, at I sender lister til de praktiserende læger, med de borgere I ønsker, at lægerne skal sikre, har et opdateret medicinkort på FMK. Oprydningen i eget EOJ-system sikrer, at lægerne får opdaterede lister. 25

27 5. Trin: Opfølgning Figur 7 FMK implementeringens forløb med fokus på trin 5: Opfølgning Når medarbejderne har taget den opgraderede version af EOJ-systemet i brug, skal der følges op på: følgende: Om medarbejderne anvender FMK-funktionaliteten efter hensigten og om man har taget FMK i brug i det omfang, det er planlagt (afsnit 5.1) Om teknikken fungerer, herunder om svartiderne er acceptable (afsnit 5.2) 5.1 Medarbejdernes anvendelse Når medarbejdere tager den nye FMK-funktionalitet i brug og skal anvende de nye arbejdsgange med FMK, bør du følge op på deres anvendelse. Du bør følge med i om medarbejderne: Anvender IT-funktionaliteten efter hensigten Tager FMK i brug i det omfang, det er planlagt Anvender FMK-funktionaliteten efter hensigten For at kunne følge op på om medarbejderne anvender FMK-funktionaliteten efter hensigten, bør du nøje følge de utilsigtede hændelser (UTH er), som rapporteres i din kommune. Hvis der er UTH er, som er relateret til anvendelsen af medicinkort baseret på FMK oplysninger, bør du foretage en nærmere undersøgelse af, hvad der er gået galt. Du kan endvidere udforme stikprøve kontroller, hvor medarbejdere efter nogle ugers anvendelse viser fx superbrugere nogle af de medicinkort, som de har oprettet på baggrund af FMK oplysninger. Således at superbrugerne kan give medarbejderne feedback på deres anvendelse. Tager FMK i brug i det omfang, det er planlagt 26

28 I indkøringsfasen kan det ske, at ikke alle praktiserende læger anvender FMK hensigtsmæssigt. Derfor kan medarbejderne risikere, at der er medicinkort, som ikke er afstemt af en læge eller kræver at man i EOJ-systemet skal tilføje mange lokale ordinationer. For nogle borgeres medicinkort vil det derfor ikke være hensigtsmæssigt, at basere dem på FMK-oplysninger. Du bør løbende følge op på: Hvor stor en andel af borgernes medicinkort er overgået til at være baseret på FMK oplysninger opdelt per medarbejdergrupper Hvor stor en andel af borgere med medicinhåndtering i kommunen har lægerne afstemt på FMK fordelt på lægernes ydernumre Hvor mange borgeres medicinkort får tilføjet lokale ordinationer i EOJsystemet, efter medicinkortene er overgået til at være baseret på FMK oplysninger. Det anbefales, at så få ordinationer oprettes lokalt i EOJsystemet. Ordinationer oprettet lokalt er ikke tilgængeligt for andre end den kommune, som har oprettet dem. 5.2 Svartider Når en medarbejder via EOJ-systemet henter FMK oplysninger på en borgers medicinkort, er der mange led, som forespørgslen skal igennem se illustrationen nedenfor. 27

29 Kommunens interne netværk CAP/IP netværk Sundhedsdatanettet FMK FMK lev. netværk Mobildatanet Borgerens hjem En forespørgsel til FMK skal i gennem mange led inden oplysningerne fra FMK præsenteres for medarbejderen Figur 8 En forespørgsel til FMK skal igennem mange "led" Derfor er det vigtigt nøje at følge med i de svartider medarbejderne oplever. Du bør have specielt fokus på spidsbelastningstidsrum typisk mellem kl. 8:00 og 9:00 hvor medarbejdere møder på arbejde i kommunerne (og praktiserende læger har telefonvagt). Det kan være en god ide nøje at følge udviklingen i svartiderne i løbet af indkøringsfasen, hvor flere og flere borgeres medicinkort bliver baseret på FMK oplysninger. Når en medarbejder henter oplysninger på en borgers medicinkort fra det centrale FMK-system, bør der ikke gå mere end 2 sekunder, før svaret er præsenteret for medarbejderen. Du kan evt. løbende få tal for svartiderne for medarbejderne på forskellige lokaliteter og ved anvendelse af forskellige IT-enheder, fx stationære PC er, tablets, etc. 28

30 6. Kommunikation Figur 9 FMK implementeringens forløb med fokus på det gennemgående trin 6: Kommunikation Kommunikation er noget, der bør foregå løbende igennem projektet og kan indeholde aktiviteter, der kan forberede medarbejdere, ledelser i kommunen, samarbejdspartnere og borgere på, hvad indførsel af FMK kommer til at betyde og hvad de evt. skal forholde sig til. Ledere For at sikre en god implementering er det vigtig, at have opbakning fra lederne indenfor de områder i kommunen, der bliver berørt af FMK-projektet. Det kan dreje sig om teamledere eller ledere på plejecentre, i hjemmeplejen eller i hjemmesygeplejen. En forudsætning for opbakningen til projektet er, at den øverste ledelse på de berørte områder signalerer, at FMK er vigtig og skal prioriteres. Nogle centrale temaer og budskaber i kommunikationen til lederne er følgende: Visionen: Det fælles mål med FMK er at højne patientsikkerheden Vi (sygehuse, praktiserende læger, kommuner) skal sammen mindske risikoen for medicineringsfejl specielt forårsaget af sektorovergangene. Alt hvad medarbejderne foretager sig på det centrale FMK-system bliver logget, således borgere selv kan følge med i, hvem der har haft adgang. National Sundheds-IT foretager stikprøvekontroller. Hvis medarbejdere misbruger deres adgang til det centrale FMK-system, bliver det politianmeldt af National Sundheds-IT. Det er vigtigt, at ledelsen er opmærksom på, at det i sidste ende er dem, der har ansvaret for: o At medarbejderne har forstået, hvordan de skal anvende adgangen til FMK o At rettigheder til medarbejdere er tildelt korrekt 29

31 o At der bliver ført kontrol med, at instrukser, vejledninger og processer efterleves Samarbejde: Et godt samarbejde med de praktiserende læger er udgangspunktet for, at vi får succes med at overgå til FMK Medarbejdere Du bør i god tid i forvejen informere medarbejderne, der er involveret i medicinhåndteringen, om at kommunen skal på FMK og hvad det kommer til at betyde for dem. Idéer til kanaler, som kan benyttes til kommunikationen kan være: Eksisterende nyhedsbreve til medarbejderne eller indlæg i medarbejderblade Information på medarbejdermøder Ophængning af posters Nyheder på kommunens interne web Information på medarbejdernes mobile enheder Foldere med de vigtigste budskaber Du kan tage afsæt i, hvad der er muligt, og hvad der erfaringsmæssigt virker i den enkelte kommune. Temaer og budskaber i kommunikationen til medarbejderne: Visionen: Det fælles mål med FMK er at højne patientsikkerheden Vi (sygehuse, praktiserende læger, kommuner) skal sammen mindske risikoen for medicineringsfejl specielt i sektorovergangene Der kan ske fejl på FMK, specielt i opstartsfasen, derfor bør du med din sundhedsfaglige baggrund forholde dig kritisk til oplysningerne fra det centrale FMK-system Alt hvad du foretager dig på det centrale FMK-system bliver logget, således borgere selv kan følge med i, hvem der har haft adgang. National Sundheds-IT foretager stikprøvekontroller. Hvis medarbejdere misbruger deres adgang til det centrale FMK-system, bliver det politianmeldt af National Sundheds-IT. Et godt samarbejde med de praktiserende læger er som udgangspunkt en af de vigtigste faktorer for, at vi får succes med at overgå til FMK 30

32 Eksterne samarbejdspartnere De eksterne samarbejdspartnere (sygehuse, læger, apotekere og andre kommuner), som I samarbejder med, bør på forhånd informeres om, hvornår I forventer at gå på FMK. På er der udarbejdet et forslag til informationsbrev, som I kan tage udgangspunkt i, når I vil kommunikere med de praktiserende læger. Temaer og budskaber i kommunikationen til eksterne samarbejdspartnere: Visionen: Det fælles mål med FMK er at højne patientsikkerheden Vi (sygehuse, praktiserende læger, kommuner) skal sammen mindske risikoen for medicineringsfejl specielt i sektorovergangene Borgere og pårørende Det kan være en god ide, at informere borgerne og deres pårørende om at kommunen fremover vil basere deres medicinhåndtering på oplysninger fra FMK. Det kunne ske ved, at man sender et brev til de relevante borgere, borgerens medicinansvarlige omdeler en folder (fx i forbindelse med der dispenseres medicin) eller informerer via kommunens hjemmeside. Hent borgerpjecen på: Temaer og budskaber i kommunikationen til borgere og pårørende: Visionen: Det fælles mål med FMK er at højne patientsikkerheden sygehuse, praktiserende læger og kommunen vil med FMK mindske risikoen for medicineringsfejl specielt i sektorovergangene Du kan selv følge med og se dit medicinkort på Sundhed.dk De præparater, der fremgår af dit medicinkort på FMK, er lægernes ordinationer og hvis du opdager fejl, skal du kontakte den læge, der har ordineret præparatet 31

33 7. Yderligere information 7.1 Supplerende materialer På og kan hentes materialer, som supplerer, dette dokument: FMK implementeringstjeklisten Ordforklaringer Anbefalede arbejdsgange med FMK Forslag til informationsbrev til kommunens praktiserende læger Præsentation til brug ved KLU-samarbejde Vejledning i aftaleindgåelse med NSP og tjekliste for EOJ-kommunerne 7.2 Information om FMK KL MedCom National Sundheds-IT Sundhed.dk 32

34 7.3 Andet materiale Autorisationsregisteret Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger Lægens ansvar ved opslag i FMK it/faelles%20medicinkort/~/media/indhold/dk%20- %20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NationalSundhedsIt/FaellesMedicinkort/Fo rsundhedsprofessionelle/eft_faq_svar_fmk_-_nsi_endelig.ashx Lægernes aftale om at tage FMK i brug omster/oe% /indhold%20-%20oe% /PARAGRAF_99 Sundhedsloven kapitel 9: Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Support muligheder Projektleder assistance kan rekvireres hos MedCom: 33

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Projektbeskrivelse Fælles Medicinkort (FMK) Allerød Kommune Udarbejdet af: Randi Køhler & Gowshi Sivarajah Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Mobilisering... 3 Projektorganisering...

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom Implementering af FMK i kommunerne Karina Hasager Hedevang, MedCom Formålet med mødet Hvor er vi i projektet Hvordan bliver jeres hverdag med FMK Hvilke udfordringer er der i projektet og hvordan håndterer

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII) Projektbeskrivelse. Randi Køhler. Allerød Kommune. Marts 2016.

Fælles Sprog III (FSIII) Projektbeskrivelse. Randi Køhler. Allerød Kommune. Marts 2016. Fælles Sprog III (FSIII) Projektbeskrivelse Randi Køhler. Allerød Kommune. Marts 2016. 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Fase: Mobilisering...5 1.1. Projektorganisering...5 1.2. Projektplan...6 1.3.

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner MedCom Danish Centre for Health Telematics Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner Alice Kristensen alk@medcom.dk Karina Hasager Hedevang khs@medcom.dk Status på FMK_PRIMÆR 2013 Projektets

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

FMK implementeringsplan

FMK implementeringsplan Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk 28-01-2013 FMK implementeringsplan 1. Indledning Kommunerne skal

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013 FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde Juni 2013 Overordnet plan for FMK impl. Integrationsprojektet Pilotprojekt med 3 pilotkommuner og 3 EOJleverandører Mobilisering Mobilisering

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Mandag den 15. juni 2015 Projektleder Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

FSIII implementeringsguide

FSIII implementeringsguide FSIII implementeringsguide version 1.5 - (30.06.17) Opdateret version på baggrund af erfaringerne fra pilotfasen En guide til kommunens FSIII projektleder Version Dato Ændring 1.5 30.06.17 Opdateret efter

Læs mere

NSP OG FMK KOMMUNEUDRULNING. Teknisk temadag om sundhedsdatanettet Troels Asger Hansen, trah@ssi.dk Anni Markussen, anni@lakeside.

NSP OG FMK KOMMUNEUDRULNING. Teknisk temadag om sundhedsdatanettet Troels Asger Hansen, trah@ssi.dk Anni Markussen, anni@lakeside. NSP OG FMK KOMMUNEUDRULNING Teknisk temadag om sundhedsdatanettet Troels Asger Hansen, trah@ssi.dk Anni Markussen, anni@lakeside.dk AGENDA Nyt fra National Sundheds-IT, Troels Asger Hansen, NSI - Samspil

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland

Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden Status fra MedCom v. Ken Wacker Implementering

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Syddanmark

FMK netværksmøde i Region Syddanmark FMK netværksmøde i Region Syddanmark Tirsdag den 15. december 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-11.00

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4. Fase: Overgang til drift Overdragelse til drift Forberedelse og gennemførelse af ibrugtagning...

Indholdsfortegnelse. 4. Fase: Overgang til drift Overdragelse til drift Forberedelse og gennemførelse af ibrugtagning... FSIII implementeringsguide version 1.1 - Pilot (16.06.16) Denne version indeholder alle detaljer omkring implementeringen af FSIII i pilotkommunerne. Der vil løbende blive udarbejdet nye versioner på baggrund

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Netværksmøde Region Syddanmark FMK

Netværksmøde Region Syddanmark FMK Netværksmøde Region Syddanmark FMK Tirsdag d. 14. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:05 Velkomst

Læs mere

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-gruppe Onsdag den 13. september 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom 2 Dagsorden Velkomst Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? Kort status fra

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Onsdag den 25. november 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-10.15

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: 16.03.15 Vor ref.: IBS Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: Mandag den 2. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom Randi Jørgensen, Avaleo Stig Kristensen, CSC Jesper Dall-Hansen,

Læs mere

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse og anbefalinger 9. januar 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Resumé 3 Baggrund

Læs mere

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år.

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år. Til: Fra Kopi til: Bivirkningsrådet AGR, FOS FOS-ledelse Vision for IT på bivirkningsområdet 7. juli 2009 Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til

Læs mere

Dokumentation på sundhedsområdet

Dokumentation på sundhedsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-05-2013 Sagsnr. 2013-51280 Dokumentation på sundhedsområdet Sagen om dokumentation på sundhedsområdet blev af Socialudvalget

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Indhold Analyse af FMK på bosteder og misbrugsområdet 1. Baggrund, formål og status 2.

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Hovedfokus for FMK er nu at nå fuld og korrekt anvendelse af FMK hvilket har resulteret i en udvidelse af handlingsplanen.

Hovedfokus for FMK er nu at nå fuld og korrekt anvendelse af FMK hvilket har resulteret i en udvidelse af handlingsplanen. Bilag 2 Handlingsplan for Fælles Medicinkort (FMK) Version 2.0 Problemstilling Version 1.0 af handlingsplanen for Fælles Medicinkort blev udarbejdet for at understøttelse af forpligtende aftale i den nationale

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Titel Instruks for: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK

ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK Oplæg på Vitalis 9. april 2014 Chefkonsulent, MD Ivan Lund Pedersen Statens Serum Institut HOVED PUNKTER Lang tradition for at arbejde med e-medication i Danmark.

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Artillerivej 5, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Sygehusrecepter Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Marts 2012 INDHOLD Indledning 3 Baggrund 3 Sygehusrecepter - korrektioner foretaget på apotek 4 Fra ordination

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata

Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata May-Britt Højgaard, Devoteam & Bodil Grøn, Fredericia Kommune Indhold

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 Funktionsevne, ydelser og medicin i de nye MedCom standarder ved Jeanette Jensen, konsulent, MedCom Det vil jeg sige noget om: Kort om KL og MedCom redskaber

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2016 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 2 1.1 Fælles Medicinkort... 2 1. Afrapportering på udvalgte

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

FMK-følgegruppemøde. Dagsorden til National FMK-følgegruppemøde kl

FMK-følgegruppemøde. Dagsorden til National FMK-følgegruppemøde kl FMK-følgegruppemøde Dagsorden til National FMK-følgegruppemøde 20.03.2013 kl. 10.00-14.00 1 Velkomst og beskeder v/alice 2 FMK_PRIMÆR 2013 - Information om projektet - Præsentation af implementeringsteam

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere