Yderligere information om investering. Nettoværdi, risici, kreditfacilitet og shorthandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere information om investering. Nettoværdi, risici, kreditfacilitet og shorthandel"

Transkript

1 Yderligere information om investering Nettoværdi, risici, kreditfacilitet og shorthandel

2 Introduktion I den videre information om investeringtjenester, giver DEGIRO en detaljeret fortolkning og beskrivelse af de kontraktlige aftaler, som DEGIRO har indgået med dig kundeaftalen, samt yderligere detaljer om sine tjenester og aftaler. I denne opslagsbog kan du læse mere om de generelle og specifikke risici forbundet med investeringsaktiviteter. Vi opfordrer dig til, at gennemlæse disse yderligere informationer om investeringstjenester, og forberede dig grundigt før du investerer, så du kan gøre det på en ansvarlig måde. De yderligere informationer om investeringstjenester udgør en del af kundeaftalen. Sætninger der står med stort begyndelsesbogstaver i dette materiale Yderligere information om investeringer, har præcist den betydning, der er defineret i kundeaftalen, eller som det fremgår tydeligt i disse yderligere informationer om investeringstjenester. Hvis du har spørgsmål, kommentarer og / eller forslag, bedes du kontakte DEGIROs kundeservice eller ordremodtagelse, ved at sende en mail til eller ringe Du kan træffe os fra mandag til fredag fra 8:00 til Dokumenter Yderligere information om investeringstjenester består af følgende dokumenter: Webtrader Enheder Investeringstjenester Politik for ordrer og gennemførsel af handler Corporate actions Priser Karakteristika og risici ved finansielle instrumenter Nettoværdi, risici, kreditfacilitet og shorthandel (i dette dokument) DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 2/13

3 Nettoværdi, risici, kreditfacilitet og shorthandel 1. Introduktion I dette kapitel uddyber DEGIRO begreberne sikkerhed og risiko, kreditfacilitet og shorthandel. De forskellige faktorer der indgår i risiko forklares og gennemgås. Vi ser også på effekten af risikoen på Investerbare beløb til rådighed og evnen til at vurdere virkningen af en transaktion på risikoniveauet. Ved at benytte test-porteføljer, viser vi dig trin for trin om strukturen af risiko og sikkerhed, på grundlag af forskelligt sammensatte porteføljer. Endelig fortæller vi om handelsbegrænsninger for forskellige profiler på DEGIRO. BEMÆRK: For at forbedre sine risikodefinitioner, vurderer DEGIRO løbende disse og matcher dem med udviklingen i markedet. Det betyder, at en risiko kan ændre sig, uden at kunden foretager nogen transaktion eller valutabevægelse, men på baggrund af underliggende årsager. Det er altid kundens pligt at følge de grænser og restriktioner der udstikkes af DEGIRO, selv hvis en overskridelse opstår som følge en af ændret beregningsmetode, der er vedtaget af DEGIRO. 2. Nettoværdi Den nettoværdi er den akkumulerede (netto) værdi af alle lange og korte indskud i kontanter og finansielle instrumenter på en investeringskonto. DEGIRO beregner værdien af investeringskontoen baseret på den sidste kendte pris på ethvert finansielt instrument. Værdien af værdipapirbeholdningen kan svinge, og er stærkt afhængig af kontoens struktur. 3. Nettoværdi minus risiko, investerbar beløb til rådighed Et vigtigt krav til en investeringskonto er, at den skal overholde kravene om at den nettoværdi er større end risikoen. Den nettoværdi minus risikoen - inden for de givne begrænsninger og andre forhold udgør det investerbare beløb til rådighed på kontoen, som der kan handles for. Det investerbare beløb til rådighed betyder dog ikke, at der kun kan handles finansielle aktiver for dette beløb. Det investerbare beløb afhænger også af effekten af transaktioner, baseret på stigninger eller fald i risikoen. Det er endda muligt, at risikoen kan reduceres ved køb af finansielle instrumenter og / eller salg af optioner og futures, og dit investerbare beløb til rådighed på den måde kan øges. 4. Risiko 4.1 Risiko Enhver investering er altid forbundet med risiko. Risikoeksponeringen vil påvirke kunden og kan medføre tab for investoren. Eftersom årsagen til risici kan være ukendt, er det vigtigt at have et system, som risikofrit og med omtanke kan beregne og vurdere sandsynligheden for en fremtidig risiko. DEGIRO bruger en effektiv beregningsmetode, der beregner den teoretiske risiko for investeringskontoen som helhed. Den er anderledes end traditionelle beregninger af margin, og omfatter summen af alle teoretiske risici ved finansielle instrumenter hver for sig Risiko er et estimat af det tab, der muligvis kan opstå inden for en frist på to handelsdage. Denne periode på to handelsdage er relateret til den periode, inden for hvilken DEGIRO typisk vil intervenere, baseret på investeringspolitikken. Risiko er en beregning baseret på teoretiske (statistiske) principper. Risiko skal derfor ikke ses som det maksimale tab, der er muligt på Girokontoen. Den fremtidige udvikling er kun DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 3/13

4 skøn - og kan ikke forudsiges med sikkerhed. Beregningen af risiko sker altid i DKK, mens positioner i fremmed valuta omregnes til den gældende markedspris. 4.2 Risikoens vigtigste dele Til bestemmelse af risiko har DEGIRO kategoriseret de risici, der findes i en investeringsportefølje. Således DEGIRO benytter følgende hovedkomponenter: Hændelsesrisiko Aktivklassens nettorisiko Aktivklassens bruttorisiko Sektorens nettorisiko Vedrørende de forskellige hovedkomponenter, vil den komponent, der producerer den største risiko på investering, bestemme beregningen af risikoen for den pågældende girokonto. Ved beregningen af de vigtigste komponenter i risikoen, tæller gearede produkter ikke. Risikoen for disse vil blive betragtet som en del af risikoen, og beregnes separat som opbevaringsrisiko. Oven i de ovennævnte elementer, vil der, hvor det er relevant, være en yderligere mængde valutarisiko (gælder ikke for risiko for en hændelse), likviditetsrisiko, optionsrisiko, finansielle instrumenter med 100% risiko og en eventuel opbevaring ved risikospredning i porteføljen. Nedenfor følger en forklaring på de bestanddele, som denne risiko består af. Først, de store og efterfølgende de forskellige tillæg for risici Hændelsesrisiko Hændelsesrisiko er baseret på en tilbagevendende begivenhed i en virksomhed, der forårsager store kursændringer. Tænk på en overtagelse, bedrageri, konkurs, gruppesøgsmål etc. For hver underliggende aktiv, fastsætter DEGIRO det potentielle tab på grundlag af risikoen for uforudsete begivenheder. Da det ikke er realistisk, at en risiko-begivenhed indtræffer samtidigt for flere underliggende aktiver, er bestemmelsen af hændelsesrisikoen kun er baseret på forekomsten af risici ved de finansielle instrumenter (herunder positioner i optioner), vedrørende et enkelt, underliggende aktiv i investeringskontoen. Der fastlægges en risiko for hver underliggende hændelse på investeringskontoen. Hændelsesrisikoen for det underliggende aktiv, hvor hændelsesrisikoen giver største resultat, vil indgå i risikoberegningen. Til beregning af hændelsesrisikoen på aktier, bruger DEGIRO en procentdel, der delvist afhænger af graden af aktiens likviditet og udsteders markedsværdi. For eksempel, for ING aktien udgør hændelsesrisikoen aktuelt 50% af aktiens værdi (opad og nedad). For statsobligationer afhænger hændelsesrisikoen delvist af det udstedende lands kreditværdighed. I øjeblikket bruger DEGIRO en hændelse risiko på 10% (opad og nedad) for lande med tilstrækkelig kreditværdighed. Niveauet af hændelse risiko pr. underliggende aktiv vurderes regelmæssigt, så midlertidige ændringer i hændelsesrisikoniveauet kan identificeres Aktivklassens nettorisiko DEGIRO definerer en gruppe af finansielle instrumenter af en bestemt type som en aktivklasse. Dette henviser for eksempel til alle obligationer, aktier eller perpetuals (obligationer uden udløbsdato) på investeringskontoen. Grundlæggende vil alle finansielle instrumenter, under normale omstændigheder, opleve udsving i værdien i mere eller mindre grad. DEGIRO beregner nettoposition for en given aktivklasse på investeringskontoen, ved at tage værdien af alle lange positioner pr. aktivklasse, og derfra trække værdien af alle korte positioner. DEGIRO har vedtaget en risikoprocent for hver aktivklasse. For eksempel udgør risikoen for aktivklassen aktier aktuelt 20%. For hver aktivklasse beregner DEGIRO DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 4/13

5 størrelsen på nettorisikoen, ved at gange nettoværdien af hver aktivklasse med risikosatsen, der er fastsat for det pågældende aktivklasse. På denne måde vil summen af alle beregnede risici for aktivklassen på investeringskontoen indgå som en aktivklasses nettorisiko i beregning af risikovurderingen Aktivklassens bruttorisiko Med en ligelig fordeling af lange og korte positioner efter aktivklasse kan en aktivklasses nettoposition være meget lav eller endda nul. Resultatet kan meget vel være, at aktivklassens risiko også ville være (næsten) nul. Derfor beregner DEGIRO en risiko for investeringskonto, forbundet med hver aktivklasses bruttoposition. Aktivklassens bruttorisiko er lig med en procentdel af den risiko som DEGIRO fastlægger gange summen af værdien af lange og korte positioner pr. aktivklasse. Som følge heraf vil 10 lange og 12 korte udgøre en bruttoposition på 22, uden nettoberegning. Også her defineres summen af risikoen for hver aktivklasse på samme måde, som niveauet for aktivklassens bruttorisiko fastlægges Sektorens nettorisiko En anden risiko DEGIRO måler på, er fordelingen på sektorer. For alle aktier og obligationer, bestemmes det i hvilken sektor udsteder opererer. For hver sektor tager man aktiverne for de lange positioner minus de korte positioner, og beregner dermed en nettoposition. Aktuelt tillægges nettopositionen pr. sektor en risikorate på 30%. Den sektorrisiko med den største risikoværdi indgår i beregningen af risiko. 4.3 Andre risikokomponenter Dette er nogle ekstra risikokomponenter, som specielt tages i betragtning ved særlige finansielle instrumenter, - en vis størrelse af positionen og/eller investeringer i fremmed valuta, for hvilke DEGIRO beregner en ekstra risikopræmie oven i den største risikokomponent Valutarisiko Beregningen af risiko og sikkerhedsværdi udføres altid i DKK. Når der investeres i finansielle instrumenter der notes i en anden valuta end DKK, foreligger der en yderligere risiko for ændringer i værdien af den pågældende valuta i forhold til DKK. Enhver ændring i valutakursen vil mindske eller øge aktivets værdi i DKK. Valutarisikoen som beregnes og bestemmes af DEGIRO tilføjes som en ekstra risikokomponent. DEGIRO fastlagt en risikoprocent for hver udenlandsk valuta. For USD er dette for eksempel aktuelt 7%. Nettoværdien af positionerne pr. valuta vil blive ganget med den risikoprocent DEGIRO har fastlagt. Valutarisikoen udgøres derefter af summen af resultatet for hver valuta Likviditetsrisiko Især med hensyn til finansielle instrumenter med begrænset daglig omsætning, kan hastigheden let påvirkes af købs- og salgsordrer. Dette kan resultere i store kursudsving. Denne risiko inddrages også når DEGIRO fastlægger risici. Når en position der omfatter aktuelle ordrer på investeringskontoen, har en størrelse der overstiger procentsatsen, som bestemmes af DEGIRO (likviditetsgrænsen), af den gennemsnitlige daglige omsætning af det finansielle instrument på det primære marked, medfører dette en ekstra opbevaringsrisiko. Aktuelt vil der, på lange aktiepositioner med en likviditetsgrænse på 5%, være et risikotillæg på 5%, og med en likviditetsgrænse på 25%, vil der blive beregnet et risikotillæg på 70%. For korte aktiepositioner gælder der en lignende fordeling, for eksempel beregnes der et risikotillæg på 150% ved en likviditetsgrænse på 2,5, og et risikotillæg på 200% ved en likviditetsgrænse på 12,5% Finansielle instrumenter med 100% risiko vægtning For visse finansielle instrumenter har DEGIRO valgt at fastlægge risikoen til 100% af sikkerhedens værdi. Det gælder for eksempel gearede produkter som turbos, speeders, warrants, produkter med meget DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 5/13

6 begrænset omsætning osv. Der er derfor en risiko der svarer til sikkerhedens værdi Optionsrisiko 1. System til værdiansættelse af optioner For at bestemme risikotillægget for positioner i optioner, benytter DEGIRO en model til værdiansættelse af optioner. Dette muliggør beregningen af værdiændringer i alle de individuelle positioner i optioner, baseret på forudbestemte scenarier. Beregningen af optionsrisikoen beregnes per underliggende aktiv, og for hvert underliggende aktiv inkluderes samtlige optionspositioner i beregningen af optionsrisikoen. Baseret på den komplette position, fastlægges optionsrisikoen på grundlag af scenarier, hvor der tages hensyn til både ændringer i det underliggende aktiv, samt ændringen i den implicitte volatilitet. Optionsværdien afhænger i høj grad af disse to variabler, hvor den implicitte volatilitet afspejler usikkerheden om fremtidig volatilitet for det underliggende aktiv. Beslutningen om at inddrage positioner i underliggende aktiver og futures i den endelige beregning af optionsrisikoen afhænger af deres bidrag til investeringskontoens samlede risiko. Hvis kontoens samlede risiko falder ved at inddrage positioner i underliggende aktiver og futures i optionsrisikoen, vil dette blive anvendt. Når girokontoens samlede risiko stiger, inddrages positioner i underliggende aktiver og futures ikke i fastsættelsen af optionsrisikoen. Sluttelig, positionen i underliggende aktiver og futures udgør blandt andet allerede en del af beregningen af aktivklassens brutto- og nettorisici samt sektor-risici. 2. Risiko ved optioner der er ude af pengene Ud over sættet af standardscenarier, benytter DEGIRO også scenarier, hvor det underliggende aktiv simulerer en større afvigelse. Dette hører til de ekstreme scenarier, hvor systemet for det underliggende aktiv beregner en stor nedadgående bevægelse samt en stor opadgående bevægelse. Modellen til værdiansættelse af optionerne fungerer på denne måde, for at tage hensyn til virkningen af out-of-themoney-optioner inden for en optionsportefølje, når den beregner optionsrisikoen. En out-of-the-moneyoption er en mulighed, hvis strikekursen er væsentlig forskellig fra den aktuelle pris på det underliggende aktiv. Hvis optionsporteføljen indeholder out-of-the-money-optioner, kan disse udgøre en del af risikoen, som følge af anvendelsen af det ekstreme scenario. 3. Optioners minimumsrisiko Ud over ændringer i optioners pris og volatilitet, findes der flere risici som f.eks. risici ved rente- og udbyttebetalinger. Imidlertid tager scenarierne ikke hensyn til dette her. For at imødegå denne risiko, pålægger DEGIRO optioner en minimal risiko, når en option tegnes. Niveauet for denne minimumsrisiko er i øjeblikket fastsat til 0,5% af det underliggende aktiv pr. tegnet aktieoption. Ved tegnede indeksoptioner med en restløbetid på under end et år, vil den mindste risiko være 0,2% af det underliggende aktiv Risiko ved futures Beregningen af risiko ved futures er stort set identisk med metoden ovenfor for optioner. Den største forskel er, at udsving af den implicitte volatilitet ikke spiller nogen rolle. Risiko ved futures er opdelt i en "Indledende margin og en variationsmargin. Indledende margin Når du åbner en position i futures, kræves der ingen investering, hvorfor der ikke vil være nogen ændring DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 6/13

7 i din likviditetsbeholdning. DEGIRO beregner en "indledende margin", et risikobeløb, der føjes til risikoen. Dette risikobeløb er en procentdel af det underliggende aktiv i futuren. DEGIRO kan justere prisen efter bestemte markedsvilkår. Den aktuelle risiko for futures kan fås hos kundeservice. DEGIRO beregner altid mindst et risikobeløb på 0,2% af det underliggende aktiv for positioner i futures. Variationsmargin I løbet af dagen beregner DEGIRO løbende variations-marginen for din futures position. Variationsmargin er forskellen mellem de daværende valutakurser i de relevante futures, sammenlignet med den seneste lukkekurs for valutaen, eller købsprisen på positionen i futures tidligere på dagen. Variationsmarginen tilføjes (når der er en fortjeneste) eller trækkes fra (når der er et tab) sikkerhedsværdien på din investeringskonto. Hver dag, ved handelsafslutningen, opgør DEGIRO dine gevinster og tab for din futures position, og afregner dette i din saldobalance. 4.4 Risikoens struktur Den samlede risiko for investeringskontoen ville teoretisk være summen af de risici, der er nævnt ovenfor. Da det er højst usandsynligt, at de forskellige risici optræder samtidigt, beregner DEGIRO en risiko baseret på den del af risikoen, der har ført til den højeste resultat, tilføjet med de gældende risikotillæg. Tabel 1 viser strukturen af risikoporteføljen (Risiko) på DEGIRO. Tabel 1 Risko opbygning Hændelsesrisiko Aktivklasse Aktivklasse bruttorisiko Netto sektorrisiko nettorisiko + Valutarisiko + valutarisiko + valutarisiko + valutarisiko + prod. 100% risiko + prod. 100% risiko + prod. 100% risiko + prod. 100% risiko + likviditetsrisiko + likviditetsrisiko + likviditetsrisiko + likviditetsrisiko + optionsrisiko + optionsrisiko + optionsrisiko + optionsrisiko = A = B = C = D Risikoen er den højest opnåede værdi i A, B, C eller D. Derfor er risikoen ikke kun bestemt af den akkumulerede risiko for bestemte dele af investeringskontoen, men det er også baseret på dens sammensætning. På denne måde tager DEGIRO udtrykkeligt hensyn til måden, hvorpå kundens risiko reduceres ved spredning. Fordelt mellem forskellige sektorer, vil risici blive opgjort efter komponent B eller D. Hvis investeringskontoen også har skiftevis lange og korte positioner, vil kategori D potentielt blive anvendt med et lavt risikotillæg, fx. 7% af aktivklassens bruttoværdi. Yderligere oplysninger om risikoens konsekvenser kan findes nedenfor under 'Risiko i praksis. " 4.5 Risiko i praksis DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 7/13

8 For at give indsigt i strukturen og mulighederne, som DEGIROs risikomodel giver dig, når du sammensætter en portefølje, vil vi nedenfor gennemgå DEGIROs risikomodel ved hjælp af forskellige eksempler med test-porteføljer. I eksemplerne bruges EUR som grundvaluter Ensidig investeret portefølje En kunde har 100 ING Group aktier til en pris på 10. På grund af ensidigheden i investeringerne vil hændelsesrisikoen for denne type investeringer være afgørende, som det fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2: Beregning af en risiko-orienteret portefølje Portefølje 1,000 ING Group (100 à 10) Hændelsesrisiko % hændelsesrisiko af 1,000 Netto aktivklasse risiko % nettorisiko af 1,000 Netto sektorrisiko % sektorrisiko af 1,000 Brutto aktivklasse risiko 70 7% bruttorisiko af 1,000 Portefølje risiko 500 Risiko baseret på hændelsesrisiko Investeringsportefølje med sektorrisiko En kunde besidder en portefølje fordelt på aktier i Aegon og ING Group, og værdien af de to positioner svarer til hhv. 800 og Dette eksempel viser, at med en investering på 800 i Aegon, stiger risikoen kun med 40. Årsagen er, at sektorrisikoen nu er større end den største hændelsesrisiko i porteføljen. Det er dog fortsat en ensidigt investeret portefølje, hvor der er et risikotillæg på 30%. Tabel 3: Beregning af sektorrisiko i en portefølje Aegon 800 Sektor Finans ING Groep 1,000 Sektor Finans Porteføljeværdi 1,800 Hændelsesrisiko % hændelsesrisiko af 1,000 (ING Group NV) Netto aktivklasse risiko % nettorisiko af 1,800 Netto sektorrisiko % sektorrisiko af Brutto aktivklasse risiko 126 7% bruttorisiko af DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 8/13

9 Portefølje risiko 540 Risiko baseret på sektorrisiko Investeringsportefølje med en aktivklasses nettorisiko Kundens konto er fordelt på aktier i Aegon, ING Group og RDSA, for hhv. 800, og Alle aktier er noteret i euro, så der er ingen ekstra gebyr for udenlandsk valuta, der indgår i risikoberegningen. I betragtning af den høje likviditet i aktierne, er der ingen likviditetsrisiko. Investeringskontoen er mere spredt, men stadig investeres der udelukkende i aktivklassen aktier. På grund af sammensætningen af porteføljens netto aktivklasse, afgør nettoinvesteringens risiko Girokontoens risiko. Nedenstående tabel viser resultaterne af risikoberegningen. Tabel 4: Beregnet risiko baseret på aktivklassens nettoposition Aegon NV 800 Sektor Finans ING Group NV 1,000 Sektor Finans RDSA 1,100 Sektor Energi Porteføljeværdi 2,900 Hændelsesrisiko % hændelsesrisiko af 1,100 (RDSA) Netto aktivklasse risiko % nettorisiko af 2,900 Netto sektorrisiko % sektorrisiko af 1,800 Brutto aktivklasse risiko 203 7% bruttorisiko af 2,900 Portefølje risiko 580 Risiko baseret på netto aktivklasse Investeringsportefølje med valutarisiko I dette eksempel er investeringerne fordelt, men kun inden for aktivklassen aktier. Aktivklassens nettorisiko er derfor afgørende. Desuden holdes aktierne i dette eksempel i GBP på investeringskontoen, hvorfor der indgår en valutarisiko. Valutarisikoen er fastsat til 7% af værdien af den udenlandske valuta i euro. Under forudsætning af en kapitalværdi på 950 med en kurs på GBP/EUR = 1,2, fører dette til en valutarisiko på 80. Bemærk: Hvis det vil være en debet position i BP-aktier (short), ville resultatet af valutarisikoen også have været 80. Det gør altså ingen forskel, om den udenlandske valutaposition er positiv eller negativ. Tabel 5: Beregning af valutarisiko DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 9/13

10 Aegon NV 800 Sektor Finans ING Group NV 1,000 Sektor Finans BP GBP 950 Sektor Energi (GBP/EUR = 1.2) Porteføljeværdi 2,940 Hændelsesrisiko % hændelsesrisiko af (BP) Netto aktiv risiko % netto risiko af Netto sektorrisiko % sektorrisiko af 1,800 Aktivklasse bruttorisiko 203 7% bruttorisiko af 2,900 Valutarisiko 80 GBP 950 * 7% * GBP/EUR Portefølje risiko 660 Risiko delvist baseret på valutarisikoen Investeringsportefølje lang - kort strategi En kunde har en aktieportefølje med en lang short-strategi. Formålet med denne strategi er for eksempel, at gøre brug af en eventuel under- eller overvurdering af aktier i en bestemt sektor. I diagrammet over investeringskontoen nedenfor er det påfaldende, at den samlede værdi af porteføljen er nul. Den lange korte strategi sikrer, at bortset fra de krav som DEGIRO stiller til risiko- og forsikringsværdi, kræves der ingen nettoinvesteringer. Tabel 6: Lang kort strategi for en investeringsportefølje Aegon + 1,000-1,000 ING Group Société Générale + 1,100-1,100 BNP Paribas RDSA Total Ahold + 1,000-1,000 Carrefour Værdi lang + 4,000-4,000 Værdi kort Risikoen for ovennævnte portefølje vil blive baseret på aktivklassens bruttorisiko, da den overstiger risikoen for sektorens nettorisiko og aktivklassens nettorisiko. I beregning af aktivklassens bruttorisiko, tillægges aktivklassen "aktier" en risiko på 7%. Den samlede bruttoposition for den ovennævnte portefølje beløber sig til 8.000, hvilket resulterer i en risiko på 560. DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 10/13

11 Tabel 7: risikoberegning for en lang kort strategi Porteføljeværdi 0 Bruttoværdi Girokonto 8,000 Hændelsesrisiko % hændelsesrisiko af (Soc. Gen. or BNP) Aktivklassens nettorisiko 0 20% nettorisiko af 0 Sektorens nettorisiko 0 30% sektor hændelsesrisiko af 0 Aktivklassens bruttorisiko 560 7% bruttorisiko af Portefølje risiko 560 Risiko baseret på aktivklassens bruttorisiko Investeringsportefølje med optioner Det følgende eksempel forudsætter optionspositioner med AEX som underliggende værdi. I eksemplet med AEX indekset som underliggende værdi, tager scenariet højde for en ændring i indekset på 15%. Den implicitte volatilitet er lig med 15% for optioner, der løber længere end et år. Fordi værdien af optionerne ikke bevæger sig en til én med AEX indekset, beregner værdiansættelsesmodellen det potentielle resultat for hver enkelt optionsposition, for hver bevægelse i indekset og for enhver ændring i den implicitte volatilitet. For hver enkelt scenarie, vil summen af resultaterne for hver optionsposition vise den samlede effekt. Scenariet, hvor effekten har det største negative resultat, vil blive brugt til beregning af risikoen. Den følgende oversigt viser beregningen af den optionsrisikoen, ved hjælp af de forskellige resultater for hvert scenarie ved et AEX indeks på 400. Overvej følgende optionsportefølje. lang 1 AEX C430 Jun 2016 ved 19,02 pr. kontrakt kort 1 AEX C410 Dec 2015 ved 20,81 pr. kontrakt kort 1 AEX P390 Dec 2015 ved 34,74 pr. kontrakt lang 1 AEX P 370 Jun 2016 ved 29,51 pr. kontrakt Tabel 8 beregning af optionsrisiko for optionsportefølje på AEX indekset AEX index (400) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% volatiliteit AEX C430 jun2016 3,740 2,741 2,513 1,478 1, , ,628-1,414-1,940 AEX C410 dec2015-3,293-2,079-2,238-1,050-1, , ,379 1,103 1,621 AEX P390 dec2015 1,571 2,437 1,018 1, , , ,612-1,817-3,919-3,279 AEX P370 jun , , , , ,645 1,369 3,740 2,614 Margin 1,120 1, Den samlede optionsrisiko for denne investering er 984. Dette fremgår af det scenarie, hvor indekset falder med 15%, og den implicitte volatilitet også falder med 15% (i hver kolonne svarer ændringshastigheden i volatilitet til + eller - indeksændringen i den pågældende kolonne). Desuden viser kort 390 i december 2015 et underskud på 3.279, som er delvis dækket af lang 370 juni 2016 Tabellen viser tydeligt alle dele af optionsporteføljen, der indgår i realiseringen af optionsrisikoen samt de DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 11/13

12 forskellige positioner, der kan dække hinanden. Værdiansættelsesmodellen kan således tage hensyn til forskellige strategier, og vurdere de reelle risici og strategier for mere end to separate positioner. 5. Securities Margin Hos DEGIRO kan kunderne delvist selv vælge, gennem hvilken profil, de ønsker at investere. Hver profil har forskellige grænser for om kunden kan gøre brug af kreditfacilitet og shorthandel og i hvilken grad. Handel brug af debetredskaber er en del af sikkerheds og risikoværdien, og brugen af disse er begrænset af kravet om, at sikkerhedsværdien altid skal være højere end risikoen. I det efterfølgende kan du læse om begrænsninger forbundet med kreditfacilitet og shorthandel. 5.1 Profil Active Kunden kan få en kreditfacilitet på maksimalt værdi svarende til 33% af værdien af aktiebeholdning, investeringsforeninger og obligationer i investeringskontoen. Dette betyder at DEGIRO kan finansiere op til maksimalt 50% af den private investering til indkøb af aktiver. Ved shorthandel kan kunden bruge op til 50% af Security margin som sikkerhedsstillelse. 5.2 Profil Trader Kunden kan få en kreditfacilitet på maksimalt værdi svarende til 70% af værdien af aktiebeholdning og investeringsforeninger og 80% af værdien af obligationer i investeringskontoen. Der er ingen særskilt grænse ved shorthandle, når man benytter en "Trader" profil. Shorthandel er i denne profil begrænset af det generelle krav om, at sikkerhedsværdien altid skal være større end risikoen. 6. Procedure for overskridelse af en grænse 6.1 Overskride grænse Under en handelsdag, overvåger DEGIRO konstant, om du opfylder de grænser, der gælder for dig. Hvis den opdager, at en grænse er overskredet med mere end 100, vil DEGIRO starte proceduren for overskridelse af en grænse, og vil informere dig om tidspunktet for, og størrelsen af overskridelsen. DEGIRO opkræver et gebyr for dette, som er angivet i prislisten. Overskridelsen er et øjebliksbillede, og det er derfor muligt, at du efter meddelelsen ser at overskridelsen er væk igen takket være en udvikling i markedspriserne. I så fald beder vi dig give os besked via til eller telefonisk på Når din indrapportering er kontrolleret, vil DEGIRO afslutte den igangværende procedure for dig. Hvis en grænse efterfølgende overskrides igen, vil DEGIRO genstarte proceduren som nævnt ovenfor. I meddelelsen som du modtager fra DEGIRO, får du besked om datoen og tidspunktet, som overskridelsen skal være fjernet på. Hvis overskridelsen ikke er fjernet eller annulleret på det tidspunkt som er angivet af DEGIRO, vil DEGIRO lukke positioner for at fjerne overskridelsen. DEGIRO opkræver et gebyr for dette. Prisen er angivet i prislisten på hjemmesiden. DEGIRO er ikke ansvarlig for tab som følge af DEGIROs indgreb. DEGIRO opfordrer dig til konstant at holde dig ajour med sikkerhedsværdi samt risiko- og betalingsvirkninger i din portefølje, når du investerer med korte derivater og tager debetpositioner. Derved kan du rettidigt justere din portefølje for at forhindre indgreb fra DEGIRO. Afhængigt af den grænse der DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 12/13

13 risikerer at blive overskredet, kan du justere porteføljen ved at reducere debetpositioner (og dermed sænke din risiko), eller ved at indbetale penge (og dermed øge sikkerhedsstillelsen samt mindske effekten af betalinger fra din konto). Når du overfører penge, bør du tage hensyn til varigheden af overførslen, og give mulighed for en vis margen. Det er muligt at overførslen, på grund af ændrede markedsvilkår, vil være utilstrækkelig når den ankommer til din investeringskonto, og derfor fortsat holder overskridelsesproceduren gældende. Derudover minder vi dig om, at i betragtning af de korte frister som DEGIRO bruger ved overskridelse af risikorammer, er det tilrådeligt at reagere omgående, og gøre brug af ekspresoverførsler. Når du overfører midler eller aktiver, bedes du underrette DEGIRO ved at sende en mail til hvor du vedhæfter et screen short af den godkendte overførsel til din investeringskonto. Screen shortet skal indeholde beløbet, dit navn og datoen for overførslen. Afhængigt af hvilken type af grænse, og omfanget af overskridelsen kan DEGIRO overveje at udsætte en handling, når den modtager bevis for overførsel inden for kort tid. 6.2 Direkte indgreb fra DEGIRO Når risikoen er lig med eller højere end 125% af sikkerhedens værdi, kan DEGIRO uden videre lukke positioner for at eliminere eller mindste risikoen. DEGIRO opkræver et gebyr for dette. Prisen er angivet i prislisten. DEGIRO B.V. er en investeringsvirksomhed registeret hos Financial Markets Authority. 13/13

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO Inhold 1. Introduktion... Error! Bookmark not defined. 2. Portefølje oversigt... Error! Bookmark not defined. 3. Porteføljerisiko i praksis... Error!

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Corporate actions

Yderligere information investeringsservice. Corporate actions Yderligere information investeringsservice Corporate actions Indledning I Yderligere informationer om Investeringsservice giver DEGIRO den detaljerede fortolkning af de kontraktuelle aftaler, som DEGIRO

Læs mere

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen)

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter 9 En investeringsforenings valutaeksponering Finanstilsynets

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam,

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, EUROPÆISK STANDARD FORBRUGERKREDITINFORMATION 1 IDENTITET OG ADRESSE PÅ KREDIT GIVEREN Kreditgiver: DEGIRO B.V. Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Holland

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Finanstilsynet 9. december 2013 J.nr. /sjh Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Formålet med EMIR-forordningen (European Market Infrastructure Regulation) er at reducere den systemiske risiko i

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Ordrer- og ordreudførelsespolitik

Yderligere information investeringsservice. Ordrer- og ordreudførelsespolitik Yderligere information investeringsservice Ordrer- og ordreudførelsespolitik Indledning I Yderligere Informationer om Investeringsservice giver DEGIRO den detaljerede fortolkning af de kontraktuelle aftaler,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1092. Bekendtgørelse for Færøerne om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 16. august 2007 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

INVESTERINGSPROFIL - Erhverv. Den rigtige profil er vigtig for dit udbytte

INVESTERINGSPROFIL - Erhverv. Den rigtige profil er vigtig for dit udbytte INVESTERINGSPROFIL - Erhverv Den rigtige profil er vigtig for dit udbytte FIRMA: CVR-nummer: FINANSIEL SITUATION Regnskab Resultater i dkk 1.000 20 20 20 Årsresultat Balance Sum anlægsaktiver - omsætningsakt.

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere