Regler. Definitioner. Adressere bolden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden"

Transkript

1 Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden, så snart han har taget sin stance. Areal under reparation Areal under reparation" er enhver del af banen markeret som sådant af Komiteen eller således angivet af Komiteens repræsentant. Det omfatter materiale samlet sammen med bortfjernelse for øje og et hul lavet af en greenkeeper, selv om det ikke er markeret som sådant. Hele arealet og alt græs, buske, træer eller anden vækst inden for arealet under reparation er en del af arealet. Grænsen for areal under reparation forlænges lodret nedad men ikke opad. Pæle og linier der afgrænser areal under reparation er i arealet. Sådanne pæle er forhindringer. En bold er i areal under reparation, når den ligger i, eller nogen del af den berører arealet under reparation. Note 1: Afklippet græs eller andet materiale, som er efterladt på banen, uden at det påtænkes fjernet, er ikke areal under reparation, medmindre det er markeret som sådant. Note 2: Komiteen kan fastsætte en Lokal Regel, der forbyder spil fra areal under reparation eller fra et miljøfølsomt område, som er defineret som areal under reparation. Banen Banen" er hele det område, hvor spil er tilladt. Bold i hul Se I hul". Bold i spil En bold er i spil", så snart spilleren har udført et slag på teestedet. Den vedbliver at være i spil, indtil den er i hul, undtagen når den er tabt, out of bounds eller løftet, eller erstattet af en anden bold, uanset om en sådan erstatning er tilladt eller ej. En bold, der således erstatter den oprindelige, bliver bolden i spil. Bold tabt Se Tabt bold". Bunker En bunker" er en hazard, der består af et behandlet jordstykke, ofte en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet og erstattet med sand eller lignende. Græsbevokset areal, der afgrænser eller findes i en bunker, er ikke en del af bunkeren. Bunkerens grænse forlænges lodret nedad, men ikke opad. En bold er i en bunker, når den ligger i, eller nogen del af den berører bunkeren.

2 Caddie En caddie" er en person, der bærer eller tager sig af en spillers køller under spillet og i øvrigt hjælper ham i overensstemmelse med Golfreglerne. Når flere spillere har en og samme caddie, skal denne altid anses for at være caddie for den spiller, hvis bold det drejer sig om, og det udstyr, caddien tager sig af, skal anses for at være denne spillers udstyr, undtagen når caddien retter sig efter specielle direktiver fra en anden spiller. I så fald skal han anses for at være denne anden spillers caddie. Dommer En dommer" er en person udnævnt af Komiteen til at ledsage spillerne for at træffe afgørelser om faktiske forhold og for at anvende Reglerne. Han skal skride ind ved enhver overtrædelse af Reglerne, som han måtte iagttage, eller som han bliver gjort opmærksom på. En dommer bør ikke passe flagstangen, stå ved hullet eller markere dettes beliggenhed eller løfte bolden eller markere dens position. Dyr, gravende Se Gravende dyr". Fastsat runde Den fastsatte runde" består i at spille banens huller i deres rigtige rækkefølge, hvis ikke andet er bestemt af Komiteen. Antallet af huller i en fastsat runde er 18, medmindre et lavere antal bestemmes af Komiteen. Om forlængelse af en fastsat runde i hulspil, se Regel 2-3. Flagstang Flagstangen" er en flytbar, lige stang med eller uden påsat flagdug eller andet materiale, der er placeret midt i hullet for at vise dettes placering. Dens tværsnit skal være cirkulært. Flyttet sig En bold anses for at have flyttet sig", hvis den bevæger sig fra sin position og kommer til hvile i et andet leje. Forecaddie En "forecaddie" er en person ansat af Komiteen for at vise spillerne, hvor på banen deres bolde ligger under spillet. Forecaddien er en outside agency (fremmedelement). Forhindringer Forhindringer" er alt tilvirket og omfatter vejes og stiers kunstige overfladebelægninger og sider og kunstigt fremstillet is, med undtagelse af: a. Genstande, der angiver out of bounds, som f.eks. mure, hegn, pæle og rækværker, b. Enhver del af en ikke-flytbar, kunstig (tilvirket) genstand, der er out of bounds, og

3 c. Enhver konstruktion, der af Komiteen er bestemt som værende en integrerende del af banen. En forhindring er en flytbar forhindring, hvis den kan flyttes uden urimelig anstrengelse, uden unødig forsinkelse af spillet og uden at beskadige noget. I modsat fald er den en ikke-flytbar forhindring. Note: Komiteen kan fastsætte en Lokal Regel, der definerer en flyt-bar forhindring som en ikke-flytbar forhindring. Forkert bold En forkert bold" er enhver anden bold end spillerens: a. Bold i spil, b. Provisoriske bold, eller c. Anden bold spillet i overensstemmelse med Regel 3-3 eller Regel 20-7b i slagspil. Note: En bold i spil omfatter også en bold, der er spillet som erstatning for bolden i spil, hvad enten sådan erstatning er tilladt eller ej. Forkert green En "forkert green" er enhver green, der ikke hører til det hul, der spilles. Med mindre Komiteen har bestemt andet, omfatter dette begreb en øvelsesgreen eller en indspilsgreen på banen. Fremmedelement Se Outside agency". Gravende dyr Et "gravende dyr" er et dyr, der graver et hul i jorden for at bo eller søge ly i det, f.eks. en kanin, muldvarp, skovmurmeldyr, jordegern eller salamander. Note: Et hul af et ikke gravende dyr, som f.eks. en hund, er ikke et unormalt overfladeforhold medmindre det er markeret eller angivet som areal under reparation. Greenen Greenen" er hele det areal, der er særligt behandlet til at putte på eller på anden måde angivet af Komiteen som sådant, på det hul, der er ved at blive spillet. En bold er på greenen, når nogen del af den berører greenen. Hazarder En hazard" er enhver bunker eller vandhazard. Honnøren Den spiller, der skal slå først fra teestedet, siges at have "honnøren".

4 Hullet Hullet" skal være 4 1/4 eng. tommer (108 mm) i diameter og mindst 4 eng. tommer (100 mm) dybt. Hvis der anvendes en foring, skal denne være nedsænket mindst 1 eng. tomme (25 mm) under greenens overflade, medmindre jordens beskaffenhed umuliggør dette. Dens ydre diameter må ikke overstige 4 1/4 eng. tommer (108 mm). I hul En bold er i hul", når den ligger stille inden for hullets omkreds, og hele bolden er under hulkanten. Komiteen Komiteen" er den matchkomite, der leder turneringen, eller - hvis det er et spørgsmål, der ikke vedrører en turnering - banekomiteen. Løse naturgenstande Løse naturgenstande" er utilvirkede genstande som sten, blade, kviste, grene og lignende, gødning, orme og insekter og skud eller knolde frembragt af disse dyr, forudsat at de ikke er fastsiddende eller vokser, ikke er jordfaste og ikke klæber til bolden. Sand og løs jord er løse naturgenstande på greenen, men ikke andre steder. Sne og is, bortset fra rim, er enten tilfældigt vand eller løse naturgenstande efter spillerens valg. Dog er kunstigt fremstillet is en forhindring. Dug og rim er ikke løse naturgenstande. Markør En markør" er en person valgt af Komiteen til i slagspil at føre regnskab med en slagspillers score. Han kan være en medslagspiller. Han er ikke dommer. Matcher se Sider og matcher". Medslagspiller Se Slagspiller". Nærmeste punkt for lempelse Det "nærmeste punkt for lempelse" er referencepunktet for at tage lempelse uden straf for gene fra en ikkeflytbar forhindring (Regel 24-2), eller et unormalt overfladeforhold (Regel 25-1) eller en forkert green (Regel 25-3). Det er det punkt på banen, som er nærmest det sted, hvor bolden ligger, og som ikke er nærmere hullet, og hvor genen (som defineret) ikke ville eksistere, hvis bolden lå dér. Note: Spilleren bør bestemme sit nærmeste punkt for lempelse ved at bruge den kølle, som han forventer at slå sit næste slag med, til at simulere stedet for adresseringen og for svinget for et sådant slag.

5 Observatør En observatør" er en person valgt af Komiteen til at bistå en dommer i afgørelser om faktiske forhold og gøre ham opmærksom på enhver overtrædelse af Reglerne. En observatør bør ikke passe flagstangen, stå ved hullet eller markere dettes beliggenhed eller løfte bolden eller markere dens position. Out of bounds (Uden for banen) Out of bounds" (uden for banen) er på den anden side af banens grænser eller nogen del af banen, som Komiteen har markeret således. Når out of bounds er beskrevet med henvisning til pæle eller et hegn eller som beliggende på den anden side af pæle eller et hegn, bestemmes out of bounds linien af pælenes eller hegnspælenes nærmeste indvendige punkter i jordhøjde. Der ses bort fra skråstivere. Ting, der definerer out of bounds (uden for banen), som f.eks. vægge, hegn, pæle og stakitter er ikke forhindringer og anses for at være fastsiddende. Når grænsen for out of bounds markeres med en afstribning på jorden, er selve afstribningen out of bounds. Out of bounds linien forlænges lodret opad og nedad. Bolden er out of bounds, når hele bolden ligger out of bounds. En spiller må stå out of bounds og spille en bold, der ikke er out of bounds. Outside agency (Fremmedelement) En outside agency" er enhver indvirkning af noget eller nogen, som i hulspil ikke hører til matchen, eller i slagspil ikke hører til slagspillerens side. Også dommere, markører, observatører og forecaddier omfattes af outside agency. Hverken vind eller vand er en outside agency. Parallel vandhazard En parallel vandhazard" er en vandhazard eller den del af en vandhazard, der forløber på en sådan måde, at det ikke er muligt, eller af Komiteen anses for ikke praktisk gennemførligt at droppe en bold bag vandhazarden i overensstemmelse med Regel 26-1b. Den del af en vandhazard, der skal spilles som en parallel vandhazard, bør afmærkes tydeligt. En bold er i en parallel vandhazard, når den ligger i eller nogen del af den berører den parallelle vandhazard. Note 1: Parallelle vandhazarder bør markeres med røde pæle eller afstribninger. Note 2: Komiteen kan fastsætte en Lokal Regel, der forbyder spil fra et miljøfølsomt område som er defineret som en parallel vandhazard. Note 3: Komiteen kan definere en parallel vandhazard som en vandhazard. Partner

6 Partnere" er spillere, der tilsammen udgør en side. Hvor formuleringen af golfreglerne tillader det, omfatter i Threesomes, Foursomes, Best-balls og Four-balls ordet spiller" også partneren eller partnerne. Provisorisk bold En provisorisk bold" er en bold spillet i henhold til Regel 27-2, hvis den oprindelige bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller kan være out of bounds. Puttelinien "Puttelinien" er den linie, spilleren ønsker, at bolden skal bevæge sig ad efter et slag på greenen. Med undtagelse af den i Regel 16-1e omhandlede situation omfatter puttelinien en rimelig afstand til begge sider af den påtænkte linie. Puttelinien strækker sig ikke forbi hullet. Regel eller Regler Begrebet "Regel" omfatter a. Golfreglerne b. Enhver Lokal Regel lavet af Komiteen i henhold til Regel 33-8a og Tillæg I og c. Specifikationerne for køller og bolde i Tillæg II og III i den engelske udgave af Golfreglerne. Rub of the green (Tilfældig hændelse) Rub of the green" forekommer, når en bold, der er i bevægelse, tilfældigt føres ud af retning eller stoppes ved påvirkning af en outside agency (se Regel 19-1). Råd "Råd" er enhver anvisning eller ethvert forslag, som kan påvirke en spiller i hans planlægning af spillet, hans valg af kølle eller måden at udføre et slag på. Oplysning om Reglerne eller om almindeligt kendte omstændigheder, som f.eks. placeringen af hazarder og af flagstangen på green, er ikke råd. Sider og matcher Side: En spiller, eller to eller flere spillere, som er partnere. Single: En match, i hvilken én spiller mod en anden. Threesome: En match, i hvilken én spiller mod to, og hver side spiller en bold. Foursome: En match, i hvilken to spiller mod to andre, og hver side spiller en bold. Three-ball: En hulspilmatch, i hvilken tre deltagere spiller mod hinanden, og hver spiller sin egen bold. Hver deltager spiller to særskilte matcher.

7 Best-ball: En match, i hvilken en spiller mod to eller tre spilleres bedste bold. Four-ball: En match, i hvilken to spiller deres bedste bold mod to andres bedste bold. Slag Et slag" er den fremadgående bevægelse af køllen, som foretages i den hensigt at slå reelt til bolden og flytte den, men hvis en spiller frivilligt standser sit nedsving, inden køllehovedet når bolden, har han ikke udført et slag. Slagspiller En slagspiller" er en deltager i en slagspilturnering. En medslagspiller" er enhver person, som slagspilleren spiller sammen med. De er ikke partnere. Hvor formuleringen af Reglerne tillader det, omfatter i Foursome-slagspil og Four-ball-slagspil ordene "slagspiller" og "medslagspiller" også partneren. Spillelinien "Spillelinien" er den retning, spilleren ønsker, at bolden skal tage, efter at han har slået til den, plus en rimelig afstand til begge sider af den påtænkte retning. Spillelinien forlænges lodret opad fra jordoverfladen, men strækker sig ikke forbi hullet. Stance En spiller har taget sin stance", når han har anbragt sine fødder ved bolden som forberedelse til at udføre et slag. Straffeslag Et straffeslag" er et slag, der lægges til en spillers eller en sides score efter visse Regler. Straffeslag har ingen indflydelse på spilleordenen i en Threesome eller Foursome. Tabt bold En bold er tabt": a. Hvis den ikke findes eller af spilleren identificeres som hans inden 5 minutter efter, at spillerens side eller hans eller deres caddier er begyndt at søge efter den, eller b. Spilleren har sat en anden bold i spil i henhold til Reglerne, selv om han ikke har søgt efter den oprindelige bold, eller c. Spilleren har spillet noget slag med en provisorisk bold fra det sted eller fra et sted nærmere hullet end det sted, hvor den oprindelige bold formodes at være. Den provisoriske bold vil i så fald være bolden i spil. Den tid, der medgår til spil med forkert bold, medregnes ikke i de 5 minutter, hvori der må søges. Teested

8 Teestedet" er startstedet til det hul, der skal spilles. Det omfatter et rektangulært areal i en dybde af to køllelængder målt fra frontlinien. Frontlinien og siderne afgrænses af ydersiderne af to teestedsmarkeringer. Bolden er uden for teestedet, når hele bolden ligger uden for teestedet. Through the green Through the green" er hele banens område med undtagelse af: a. Teestedet og greenen på det hul, der er ved at blive spillet, og b. Alle banens hazarder. Tilfældig hændelse Se Rub of the green". Tilfældigt vand Tilfældigt vand" er enhver midlertidig ansamling af vand på banen, som er synlig før eller efter, at spilleren tager sin stance, og som ikke er i en vandhazard. Sne og is, bortset fra rim, er enten tilfældigt vand eller løse naturgenstande efter spillerens valg. Dog er kunstigt fremstillet is en forhindring. Dug og rim er ikke tilfældigt vand. En bold er i tilfældigt vand, når den ligger i, eller nogen del af den berører det tilfældige vand. Uden for banen Se Out of bounds". Udstyr Udstyr" er alt, hvad spilleren bruger eller har på, eller som bæres eller transporteres af eller for spilleren, bortset fra enhver bold, han har spillet på det hul, der er ved at blive spillet, og enhver mindre genstand, som f.eks. en mønt eller en tee, når denne anvendes til at markere en bolds position eller udstrækningen af det areal, i hvilket en bold skal droppes. Udstyr indbefatter en golfvogn, med eller uden motor. Hvis en sådan vogn deles af to eller flere spillere, skal vognen og alt, hvad den indeholder, anses for at være udstyr tilhørende den spiller, hvis bold det drejer sig om, medmindre vognen køres af en af de spillere, der deler den. I så fald skal vognen og alt, hvad den indeholder, anses for at være den pågældende spillers udstyr. Note: En bold, der er spillet på det hul, der er ved at blive spillet, er udstyr, når den er løftet og ikke påny er sat i spil. Unormale overfladeforhold "Unormale overfladeforhold" er alt tilfældigt vand, areal under reparation eller hul, tue eller løbegang på banen lavet af et gravende dyr, krybdyr eller en fugl. Vandhazarder Vandhazarder" er alle have, søer, damme, floder, grøfter, afvandingsrender og andre overfladevandløb, (hvad enten de indeholder vand eller ej), og alt af lignende art. Alt areal eller vand inden for en vandhazards grænser er en del af vandhazarden. En vandhazards grænse forlænges lodret opad og nedad. Pæle og afstribninger, der markerer en vandhazards grænser, befinder sig i hazarden. Sådanne pæle er forhindringer. En bold er i en vandhazard, når den ligger i, eller nogen del af den berører vandhazarden.

9 Note 1:Vandhazarder (med undtagelse af parallelle vandhazarder) bør markeres med gule pæle eller afstribninger. Note 2: Komiteen kan fastsætte en Lokal Regel, der forbyder spil fra et miljøfølsomt område, som er defineret som en vandhazard. Dette er kun de gængse regler, men spiller man ud fra disse er man på den sikre side af golfreglerne

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser

Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-8 Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser Udgave 2, 12. december 2008 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere