Kvindecenterfonden Dannerhuset. CVR. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvindecenterfonden Dannerhuset. CVR. nr. 89 03 08 11"

Transkript

1 Kvindecenterfonden Dannerhuset CVR. nr ÅRSRAPPORT 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FONDSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 LEDELSESPÅTEGNING... 9 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE 1. januar december BALANCE pr. 31. december NOTER

3 FONDSOPLYSNINGER Navn Kvindecenterfonden Dannerhuset (almenvelgørende fond) Adresse Nansensgade København K CVR. nr Hjemstedskommune København Bestyrelse Dorthe Elise Svinth, formand Mette Meisner, næstformand Channe Bjerringgaard Susanne Blom Tinna Damgård-Sørensen Dorte Rasmussen Hanne Palsøe Nanna Schnipper Charlotte Poort, medarbejderrepræsentant Direktion Susanne Philipson Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks København C 3

4 LEDELSESBERETNING HOVEDAKTIVITETER Danner er en privat organisation, der arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. Danners arbejde udføres af ca. 180 frivillige sammen med 38 ansatte. SÆRLIGE FORHOLD OG AKTIVITETER Opgradering og restaurering af Dannerhuset Det omfattende byggeprojekt Fremtidens optimale krisecenter blev endelig afsluttet i 2014, hvor vi fik forbedret akustikken flere steder i huset, primært i salen Stadsestuen på 1. sal og personalekøkkenet på 3. sal. Herudover fik vi opfyldt de sidste bygherreønsker, som var opstået efter indflytning i huset. Tak til Realdania, der gjorde dette muligt. Projektets samlede udgifter blev 95,4 mio. kr. Konsolidering Danner har fortsat fokus på at være en professionel og moderne drevet organisation med et stadigt stort potentiale for opgaver og aktiviteter i forhold til organisationens formål. Der er derfor behov for en tydelig økonomisk strategi, der klarlægger hvordan en stabil grunddrift af Danners aktiviteter finansieres og hvordan en tilpas stor økonomisk reserve sikres. I starten af året blev der således udarbejdet et oplæg til en finansieringsstrategi, som blev vedtaget af bestyrelsen i april Organisationen har fortsat arbejdet med de nye projektstyringsværktøjer, budgetskabeloner og procedurer, som styrker projektadministrationen og sikrer fuld finansiering af vore projekter. Herunder også interne projektskabeloner til brug for ansatte og frivillige samt skabelon til brug for udarbejdelse af frivilliggruppernes kommissorium. Det nye økonomisystem, der blev implementeret i slutningen af 2013, er i stadig udvikling, og har allerede i 2014 medvirket til bedre økonomisk afrapportering og budgetstyring. Personaleforhold Danners nye pensionsordning, som bestyrelsen havde vedtaget i slutningen af 2013, blev implementeret i starten af Tilslutning til ordningen var frivillig for alle nuværende ansatte og vil fremover være obligatorisk for nyansatte. Ved fristens udløb i marts måned 2014 havde langt størstedelen af medarbejderne valgt at tilslutte sig ordningen. I løbet af året har der været et større personale flow end forventet. Der har været 3 medarbejdere på barselsorlov, og vi har sagt farvel til flere medarbejdere, der har søgt nye udfordringer. Dette har bevirket øgede personaleomkostninger i forbindelse med fratrædelse og genbesættelse af stillingerne. 4

5 LEDELSESBERETNING Driftstilskud fra Tips- og Lottopuljen I 2014 har vi modtaget et lavere tilskud fra puljen end året før. Dette skyldes først og fremmest, at beregningsgrundlaget for tilskuddet, nemlig vores indsamling og egenfinansiering i 2013 var lavere end året før, hvor vi havde en ekstraordinær stor andel af private indsamlede midler pga. donationen til vores ombygning af Dannerhuset. Finansielle poster I 2014 har vi oplevet en nettostigning i vores finansielle poster. Dette skyldes, at vi i 2014 havde en ikke-realiseret kursgevinst på vores værdipapirbeholdning, hvor vi i 2013 havde et ikke-realiseret kurstab. AKTIVITETER I ÅRET OG ØKONOMISKE FORHOLD Krisecenterdrift Danners Rådgivnings- og Krisecenter har i 2014 haft 51 kvinder (2013: 56) og 43 børn (2013: 56) boende. Udover de indlogerede kvinder har Danner rådgivet kvinder (2013: 2.636) ambulant. Rådgivningen foregår via telefon, internet og personlige henvendelser. Vi har tilbudt 692 efterværnsydelser (2013: 713) af enten individuel social, pædagogisk eller psykologisk rådgivende og støttende karakter eller gruppetilbud for de fraflyttede kvinder/familier. Rådgivning og Krisecentrets drift dækkes af omkostningsbaseret opholdsbetaling fra kommunerne. Årets overskud på kr. videreføres til 2016 i overensstemmelse med reglerne. Vi har i 2014 haft en økonomisk belægning på 97,9 %, hvilket skal ses i forhold til en budgetteret belægning på 97 %. Vi har haft en fysisk belægning på 98,4 %. Forskellen på de to tal er, at vi har haft kvinder uden opholdskommune boende i 29 dage, hvor vi derfor ikke har modtaget betaling for pladsen for denne periode. Internationale projekter Danners Videncenter og Projektafdeling har fastholdt sit internationale fokus i 2014, og lagde vægt på at sikre bæredygtige, partnerskabsbaserede og langsigtede projekter. Danners projekt i Afghanistan, der er støttet af Den Danske Ambassade i Kabul, fik en meget positiv vurdering i en ekstern evaluering i 2013, og på den baggrund blev projektet forlænget til og med Der har bl.a. været afholdt træningssessioner både i foråret og efteråret for afghanske krisecentre i Kabul, Mazar-e-Sherif og Herat. Danner ansøgte om en 3-årig forlængelse af projektet, hvilket blev bevilget i marts Danner blev i 2013 i et konsortium med LOKK og Kvinderådet udvalgt som partner af Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ. Partnerskabet betyder, at vi kan arbejde langsigtet og bæredygtigt med vores internationale projekter i Mellemøsten og Nordafrika, og der er sikret finansiering frem til

6 LEDELSESBERETNING Vores arbejde i Tunesien fortsatte i 2014, og der blev i april 2014 ansat en lokal koordinator for at sikre en bedre lokal forankring, og for at imødekomme de politiske og sikkerhedsmæssige udfordringer i landet. Der er udarbejdet midtvejs evaluering af projektet, og projektet er under den nuværende bevilling forlænget til og med august Sideløbende startes nyt projekt op fra februar 2015 under Det Arabiske Initiativ (DAI). MENA træningsprojektet blev afsluttet i slutningen af 2013 og fortsatte i 2014 under DAI-projektet. Der blev i 2014 tilknyttet både danske og arabiske trænere, og der blev afholdt flere træningssessioner med deltagelse af medarbejdere fra Danner. Danner har indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Mary Fonden om et projekt i Grønland. Der har været afholdt opstartsworkshop og træningssessioner, hvor både danske og lokale trænere har været tilknyttet. Nationale projekter Skoleprojektet blev afsluttet i 2014, og der er indsendt en afrapportering til Egmontfonden i februar Der arbejdes på en fortsættelse af skoleprojektet, og der er i februar 2015 indsendt ny ansøgning til fonde på nyt projekt med titlen Stop Vold Start Læring. Der blev i 2014 arbejdet på en fortsættelse af projektet Viden til Alle. Der er givet tilsagn til det nye projekt Vejen til Viden fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, og projektet starter op i januar Danner projekter Danners nye hjemmeside blev lanceret den 9. april Udviklingsprojektet blev herefter afsluttet, og arbejdet med hjemmesiden er overgået til daglig drift. Arbejdet med Danners Værdipolitik fortsatte i 2014 med fokus på implementering af værdierne, udarbejdelse af et beslutningshierarki og de indledende skridt til en lønpolitik. På baggrund af en ny behovsanalyse blev det i 2014 besluttet ikke at købe et nyt CRM system, da vores nuværende CRM system er tilstrækkelig til at håndtere de nuværende behov organisationen har. Databasen er udvidet så den indeholder registrering af de frivillige og deres kompetencer. Dette muliggør en effektiv overvågning af flowet af frivillige, så et for stort flow kan adresseres gennem fastholdelsestiltag. Registeringen af kompetencer lægges på Podio og gør at frivillige og ansatte kan sammensætte de mest optimale teams og få den bedst mulige udnyttelse af Danners ressourcer. I stedet for et nyt CRM system prioriterede vi til gengæld, at bruge midler på at optimere vores fundraising ved kampagner, bl.a. via Facebook, for at øge andelen af private donationer. Der har været fokus på fælles kompetenceudvikling, og således har flere frivillige deltaget i eksterne konferencer og seminarer sammen med de ansatte. 6

7 LEDELSESBERETNING Herudover har vi afholdt flere interne faglige arrangementer med deltagelse af både frivillige og ansatte. I arbejdet med strategiimplementeringen har vi i løbet af året afholdt flere workshops og i november et strategiseminar for alle husets frivillige og ansatte. Fortalervirksomhed I 2014 har vi haft fokus på vores strategiske fortalerrolle, og ud over arrangementer i huset, har vi deltaget i eksterne arrangementer og events. Danner havde i 2014 Forældreansvarsloven som fokusområde for den politiske fortalervirksomhed inden for voldsområdet og har i den forbindelse arbejdet på mange forskellige platforme. Vi har været i dialog med det politiske niveau, har deltaget i høringer og optrådt i forskellige medier. Danner deltog på Folkemødet på Bornholm med 6 frivillige og 4 ansatte den juni Vi havde ud over en planlagt paneldebat med ligestillingsministeren Manu Sareen og andre relevante aktører, en event med børn fra den lokale skole og medbragte børnefotostater til at synliggøre vores budskaber. Danner deltog også i Nordisk Forum i Malmø den juni 2014 med 4 frivillige og 3 ansatte. Formålet med deltagelsen var at undersøge, hvilken form for platform Nordisk Forum er, og om det er en platform, hvor Danner fremadrettet skal være repræsenteret. Vi deltog i forskellige workshops med fokus på kvinder og økonomi, kvinder i politik og kvinder og det kønsopdelte arbejdsmarked. På Kulturnatten åbnede vi dørene for mere end 200 besøgende, der var interesseret i at høre om Danners historie og arbejde. I anledning af Danners 35 års fødselsdag satte vi fokus på de mange kvinder, der er blevet dræbt i 2014 af en partner eller tidligere partner ved et stort arrangement i huset. Samtidig uddelte vi Danners ærespris til tidligere politimester Jørn Bro og anerkendte hans arbejde for at gøre vold i hjemmet til et samfundsanliggende. Direktøren har afholdt 11 foredrag om Danners historie og arbejde. Medarbejdere har afholdt 13 fagspecifikke foredrag, og foredragsgruppen har afholdt 15 foredrag. Indsamling og donationer Danners indsamlingsaktivitet gennemføres til gavn for opfyldelse af fondens almenvelgørende formål. I 2014 har indsamling og donationer indbragt 5,8 mio.kr. (2013: 2,1 mio.kr.). Heraf har vi modtaget 4 mio.kr. (2013: 25 t.kr.) i arv til brug for vores formålsbestemte aktiviteter. Desuden har vi modtaget bunden arv på 287 t.kr. (2013: 199 t.kr.), der er tillagt vores bundne egenkapital. Vi har i løbet af året modtaget øremærkede midler fra private fonde m.v. og har samlet forbrugt t.kr. (2013: t.kr.). 7

8 LEDELSESBERETNING Disse øremærkede midler er til dels målrettet særlige projekter, og til dels målrettet aktiviteter for og tilskud til kvinder og børn, der bor i Danners Krisecenter. Vi har herudover ej forbrugte, private øremærkede midler på t.kr., der overføres til projekter og aktiviteter i I henhold til Bekendtgørelse om indsamling m.v. har vi udarbejdet en note vedr. årets indsamlingsaktivitet i forhold til private donationer (Danners Venner) og salg af merchandise (Dannershoppen). Noten viser resultatet af aktiviteten efter fradrag af direkte omkostninger. Årets resultat Resultatet på t.kr. (2013: -267 t.kr.) skal ses i lyset af, at vi har anvendt de resterende 444 t.kr., som vi henlagde i 2012 til særlige formål (Danner projekter). Således har vi reelt et overskud på t.kr. Begivenheder efter statusdagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter statusdagen, der påvirker vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2015 Der vil i 2015 fortsat være fokus på konsolidering, og forbedring af vores interne procedurer og retningslinjer, idet vi skal kunne imødekommende de stigende krav til ekstern rapportering og effektmåling. Vi forventer, at vi i 2015 kan fastholde mindst samme aktivitetsniveau i vores projektarbejde som i 2014, idet vi har sikret finansiering af flere internationale projekter. Endvidere forventer vi at øge andelen af vores nationale aktiviteter i 2015, da vi har flere projektansøgninger ude, hvor vi har positive forventninger om tilsagn af finansiering. I 2015 øger vi vores fokus på indsamling af private midler, idet vi ønsker en stigning i både antal af private donorer (Danners Venner) samt størrelse af deres donation. Der vil i 2015 blive afsat midler og ressourcer til en større organisationsudvikling, hvor der vil være fokus på arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde på tværs. Specielt skal det sikres, at opgaver og ressourcer hænger sammen, og at vi har optimale arbejdsgange og strukturer i organisationen. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på t.kr., disponeres således, at 444 t.kr. overføres fra tidligere henlagte midler og årets reelle overskud på t.kr. overføres til den disponible egenkapital. 8

9

10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen for Kvindecenterfonden Dannerhuset Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Kvindecenterfonden Dannerhuset for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der vedrører de modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, som vedrører tips- og 10

11

12 REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Opstilling af resultatopgørelse og balance er tilpasset fondens aktiviteter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra at der er foretaget reklassifikation af visse poster i resultatopgørelsen. Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter og finansielle omkostninger. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Rådgivning- og krisecenterydelser indtægtsføres i den periode, ydelsen vedrører. Driftstilskud indtægtsføres i den periode, tilskuddet vedrører. Øremærkede tilskud indtægtsføres i takt med afholdelse af de omkostninger, tilskuddene dækker. Ej forbrugte beløb overføres til følgende år. Arv medtages på det tidspunkt, hvor beløbet modtages eller på det tidspunkt, hvor beløbet kan opgøres med rimelig sikkerhed. Gaver og donationer indtægtsføres i resultatopgørelsen i det år, de indgår. 12

13 REGNSKABSPRAKSIS Momskompensation vedrører delvis kompensation for betalt moms vedr. sidste års momsbelagte omkostninger. Omkostninger Omkostninger vedrørende øremærkede tilskud er i resultatopgørelsen opgjort separat. Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontorhold, drift af website, generel kommunikation, IT-drift, erhvervsforsikring, kontingenter, eksterne rådgivere samt aktiviteter, der ikke er dækket af øremærkede tilskud. Finansielle poster Finansielle indtægter omfatter afkast og kursregulering af værdipapirbeholdning og likvide midler. Finansielle omkostninger omfatter renteudgifter af prioritetsgæld samt eventuelle kursreguleringer. Fondsskat Skat af årets resultat omfatter skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat. Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Ejendommen er optaget til anskaffelsespris med tillæg af omkostninger til forbedring og fradrag for nedskrivning. Forbedringsomkostninger, som er dækket af donationer, tillægges ejendommens værdi og indtægtsføres direkte over egenkapitalen, idet donationer til ejendommens forbedring indgår i den bundne egenkapital. Ejendommen er efter gennemførelse af byggeprojekt Fremtidens optimale krisecenter værdiansat til 36 mio. kr. med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober Driftsmidler og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag for akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede økonomiske levetid, der efter individuel vurdering er skønnet til 3-5 år. Anskaffelser under kr. (eksklusiv moms) udgiftsføres. Anskaffelser, der dækkes af direkte tilskud, udgiftsføres. 13

14 REGNSKABSPRAKSIS Finansielle anlægsaktiver Beholdningen af værdipapirer er optaget til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Varelager Den optalte beholdning af varer er optaget til anskaffelsespris. Der foretages nedskrivning for ukurans. Egenkapital Donationer modtaget til forbedring og ombygning af ejendommen indgår i den bundne egenkapital. Endvidere indgår arv i den bundne egenkapital, hvis arvelader ikke har oplyst, at arven skal anvendes til uddeling eller drift. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for fondes vedkommende normalt svarer til den nominelle værdi. 14

15 RESULTATOPGØRELSE 1. januar december Note kr. t.kr. INDTÆGTER Rådgivning- og Krisecenterydelser Indsamling og donationer Tips- og Lottomidler Andre indtægter Offentlige øremærkede tilskud Andre øremærkede tilskud Momskompensation INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Personaleomkostninger Ejendommens drift Administrationsomkostninger Forbrug vedr. offent. øremærkede tilskud Forbrug vedr. andre øremærkede tilskud Danner projekter OMKOSTNINGER I ALT Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Henlæggelse særlige formål Overført til disponibel egenkapital

16 BALANCE pr. 31. december 2014 AKTIVER Note kr. t.kr. Anlægsaktiver Ejendommen, Nansensgade Driftsmidler Materielle anlægsaktiver i alt Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varelager, DannerShoppen Tilgodehavender Debitorer Tilgodehavende tilskud Periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender Regulering af takst på Krisecenter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

17 BALANCE pr. 31. december 2014 PASSIVER Note kr. t.kr. Egenkapital Bunden egenkapital Disponibel egenkapital Henlæggelse særlige formål Egenkapital i alt Hensættelser Ejendommens vedligehold Hensættelser i alt Gæld Langfristet gæld Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Kreditorer Forudbetalte offentlige øremærkede midler Forudbetalte andre øremærkede midler Anden gæld Forudbetalt vedr. byggeprojekt Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Sikkerhedsstillelser 17 Hensættelser, eventualforpligtelser m.v

18 NOTER kr. t.kr. 1 Rådgivning- og Krisecenterydelser Opholdsbetaling Regulering vedr. tidligere år 0 3 Overført til næste år Indsamling og donationer Danners Venner ( 8A) Gavebreve ( 12, stk. 3) Fonde og legater Andre donationer Arv (frie midler) Grevindens Venner I henhold til lov om indsamling opgøres nedenfor indtægter og direkte omkostninger i forbindelse med årets indsamlingsaktiviteter. Indsamlingsregnskab kr. Indtægter Danners Venner ( 8A) DannerShoppen omsætning Omkostninger Kampagner & events Betalingsgebyrer Indsamlingsnævnet (gebyr) Forsendelsesomkostninger DannerShoppen vareforbrug Resultat Resultatet indgår i fondens regnskab og er brugt til aktiviteter, der understøtter fondens formål. 3 Tips- og Lottomidler Midler fra LOTFRI-puljen er anvendt i overensstemmelse med fondens formål. Årets tilskud på kr. dækker en andel af fondens grunddrift, såsom omkostninger til ejendommens drift, øvrige administrationsomkostninger samt delvis dækning af lønomkostninger til frivilligkonsulent. 18

19 NOTER kr. t.kr. 4 Andre indtægter Lejeindtægter, lokaler Honorarer, foredrag m.v Salg af inventar 0 1 Præmiering ejendom 0 10 DannerShoppen, netto Offentlige øremærkede tilskud Københavns Kommune, Uddannelsespuljen, Viden til alle, INTG Afghanistan, 104.Afg MENA, DIACOP/B1/Danner/DK Tunesien, 104.Arabiske Lande Det Arabiske Initiativ (DAI) Øremærkede tilskud indtægtsføres i takt med afholdelse af de omkostninger, tilskuddene dækker. 6 Personaleomkostninger Lønninger (incl. pension, feriep., ref. m.v.) Andre sociale omkostninger Fleksjobordning Arbejdsskadeforsikring Uddannelse og opkvalificering Øvrige personaleomkostninger Ekstern konsulent (inkl. supervision) Personaleomkostninger dækket af projekter Danner projekter CRM System 0-27 Optimering fundraising Kompetenceudvikling Politisk fortalervirksomhed Ny strategi Toneangivende aktør ligestilling Værdipolitik Udvikling hjemmeside

20 NOTER kr. t.kr. 8 Finansielle indtægter Renter/udbytte af værdipapirer Bankrenter Kursregulering Finansielle omkostninger Realkredit Danmark Økonomistyrelsen Kursregulering Skat af årets resultat Der fremkommer ikke skat af årets resultat. Der er ikke betalt skat i årets løb. Der påhviler ikke fonden udskudt skat. 11 Ejendommen, Nansensgade 1 Købesum inkl. omkostninger Byggeomkostninger Byggeomkostninger Anskaffelsespris pr. 1. januar Byggeomkostninger i årets løb Anskaffelsespris pr. 31. december Nedskrivning tidligere år Årets nedskrivning Bogført værdi 31. december Alle byggeomkostninger i 2014 er dækket af bidrag fra fonde og indgår i et separat regnskab vedr. et omfattende byggeprojekt, der er gennemført i perioden Ejendomsværdi ifølge seneste ejendomsvurdering : kr. 20

21 NOTER kr. t.kr. 12 Driftsmidler Anskaffelsespris inkl. omkostninger Tidligere afskrevet Restsaldo pr. 1. januar Året tilgang Afskrivningsgrundlag Årets afskrivninger Restsaldo pr. 31. december Værdipapirer Kursværdi pr. 1. januar Kursregulering Kursværdi pr. 31. december Bunden egenkapital Grundkapital pr. 1. januar Tilgang, tilskud til byggeomkostninger Tilgang, bunden arv Grundkapital før nedskrivning af ejendom Nedskrivning ejendomsværdi Grundkapital pr. 31. december Disponibel egenkapital Fri egenkapital pr. 1. januar Overført fra årets resultat Disponibel egenkapital pr. 31. december Prioritetsgæld Realkredit Danmark 0 67 Økonomistyrelsen J. Lauritzens Fond, stående lån Frederiksberg Kommune, stående lån Køge Kommune, stående lån Heraf kortfristet Sikkerhedsstillelser Der er taget pant i ejendommen til sikkerhed for prioritetsgæld. 21

22 NOTER kr. t.kr. 18 Hensættelser, eventualforpligtelser m.v. Hensættelse ejendommens vedligehold Hensættelse pr. 1. januar Året hensættelse Hensættelse pr. 31. december Fonden har modtaget støtte fra en række fonde til realisering af "Fremtidens optimale Krisecenter" i fondens fredede bygning. I henhold til aftale med Realdania skal støtte fra Realdania tilbagebetales, hvis bygningens formål ændres eller bygningen sælges. Tilbagebetalingskravet nedtrappes over en periode på 10 år med 10 % pr. påbegyndt kalenderår regnet fra 1. januar Endvidere har vi forpligtet os til, at vi løbende hensætter midler til vedligeholdelse af ejendommen. 19 Henlæggelse særlige formål Saldo pr. 1. januar Anvendt i årets løb Henlæggelse pr. 31. december

23 NOTER 20 Andre øremærkede midler Øremærkede midler - større projekter Formål Donor Primo Tilskud Forbrug Ultimo Skoletilbud Egmontfonden Grønland Mary Fonden I alt Øremærkede midler - mindre projekter Formål Donor Primo Tilskud Forbrug Ultimo Kortfilm m/børnefokus VKR s Familiefond Indretning skolemiljø Flere donorer Uddannelse frivillige M.Christensens Legat Uddannelse frivillige Ole Kirk s Fond Grevindens Klædeskab Flere fonde Børnerum i Danner PDJ Fond+Lady Circle Førstehjælp frivillige VKR s Familiefond Børnefokus Lady Circle I alt Øremærkede midler - kvinder/børn Formål Donor Primo Tilskud Forbrug Ultimo Sommerferie C.&J. Andersens Fond Aktiviteter beboere Dr. & Pr. Fond Ferie Dansk Sygeplejeråd Sommerferie G.&E. Petersens Legat Børneaktiviteter Hannes Fond Opmuntring kvinder Fondation Juchum Jul i Danner Poul Due Jensen Julekonto Flere fonde Julehjælp Kbh. Komm. Julehjælp Julearrangement Kbh. Underst. Legatf Akuthjælp Louis Petersens Legat Børneaktiviteter Louis Petersens Legat Sommerudflugt Giro Børneaktiviteter V.M&O.K.s Børnefond Sommerferiekonto Flere fonde Feriekoloni Edel Jørgensens Fond Oplevelser for børn Flere fonde Efterværn Flere fonde Genetableringshjælp H. & L. Jessens Fond Genetableringshjælp Thorvald Larsens Fond Ej projekteret Poul Due Jensens Fond I alt Andre øremærkede midler i alt Indtægtsført i Udgiftsført i Overført til

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2015 til 31. marts 2016

Årsrapport. 1. april 2015 til 31. marts 2016 CVR-nr. 10305217 1. juni 2016 Årsrapport 1. april 2015 til 31. marts 2016 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EGV Fonden CVR-nr. 64037919. Årsrapport 2013

EGV Fonden CVR-nr. 64037919. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk EGV Fonden CVR-nr. 64037919 Årsrapport

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere