Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning Monteringsvejledning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning..."

Transkript

1 Ifö Premont 9-06 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 SE DK NO GB Monteringsanvisning... - Monteringsvejledning Monteringsanvisning Installation instructions Spara anvisningen/gem denne vejledning Ta vare på bruksanvisningen / Save the instructions Installatör/Installatør/Installatør/Installer Datum/Dato/Date

2 SE Premont skydd mot vattenskada Innan installationen påbörjas, ska badrumsvägg och golv förses med ett våtrumsmembran, även bakom Premontväggen. Vid Premontinstallationer kan samtliga profiler och fixturer skruvas i väggen vilket gör att hål i golvets tätskikt undviks. Håltagning i vägg ska inte ske under mm från golv. Ifö Premont bidrar till en ökad säkerhet mot vattenskador För att ytterligare öka säkerheten mot vattenskador bör alla vattenledningar i Premontväggen dras skarvfritt och enligt tillverkarens anvisningar. Möjligheten att inspektera och reparera kopplingar och dylikt bör tillgodoses. Om man vill täta mellan Premontväggen och golvet för att underlätta rengöringen måste det alltid finnas en dräneringsspalt vid lägsta punkten så att eventuella läckage kan flöda ut på golvet och upptäckas innan skada på underliggande konstruktioner uppstår. Dolda men lättillgängliga ledningar Med Premont installationssystem döljs alla ledningar en fördel, både estetiskt och med tanke på rengöringen. Om Premontväggen innehåller inbyggnadscistern med åtkomst uppifrån rekommenderar vi en avtagbar täckplatta som skydd ovanpå Premontväggen då detta underlättar inspektion och service av spolarmatur. Genom att placera täckplattan på sockel några millimeter högre tillåts luften cirkulera inuti Premontväggen. Viktigt om du vill förhindra vattenskador! Använd alltid godkända produkter vid montering i Premontvägg Följ alltid monteringsanvisningarna Tätning av skruvhål upptagna i väggen Genomföringar genom vägg och golv skall utföras enligt gällande normer Så få rörskarvar som möjligt och inspektionsmöjlighet för kontroll och åtgärd av ev. läckage Riktig lutning på golv Dräneringshål mellan Premontvägg och golv Tillse god ventilation i Premontvägg Anvisningar för våtutrymme enligt Boverkets Byggregler BBR6:4, BVL 0 och GVK:s rekommendationer vad gäller säkra våtrum skall efterföljas Montering Vid montering är det viktigt att det finns åtkomst för service av alla mekaniska delar. En Premontvägg med tätskikt på bakomvarande vägg/ väggar är ett tätt utrymme. Det ska alltid ventileras så att skadlig fukt inte kan uppstå. Ventilering kan t.ex. ske genom ett luftinsläpp nere vid golv och ett utsläpp uppe vid tak. Rören i väggen ska vara isolerade för att undvika kondens. OBS! Om dessa anvisningar ej följs och skada därför uppkommer på produkten eller annan egendom gäller ej Ifös garanti och Ifö friskriver sig från allt ansvar för skada i sammanhanget Ifö Premont Installationsklara moduler för badrummet Tack för att du valde Ifö Premont. Ett klokt val som lägger grunden för flexibel, säker och enkel installation. För att garantera en korrekt och säker installation av produkten, uppmanar vi dig att följa monteringsanvisningen. För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen! WC-modulerna levereras förinställda på höjden, alt., vilket ger en väl avpassad vulsthöjd på 40 mm från färdigt golv. Se måttskisser för ytterligare information. Modulerna levereras kompletta med avloppsböj, spolrör och vattenanslutning. Samtliga cisterner är inställda på spolmängden 4/ liter. Valet av spolknapp påverkar valet av modul. Ifös spolknappar redovisas i slutet av anvisningen. Även tvättställsmodulen finns tillgänglig i två höjder, och mm. Bidémodulen levereras inställd på en höjd av mm och urinalmodulen på 40 mm. Modulerna kan monteras i hörn (4 ) genom att använda hörnbeslagsats Ifö nr 967 samt profiler för att bygga ut hörnet och på så vis fixera modulen korrekt. Samtliga moduler fästs mot väggen, både nedre såväl som övre infästning. Fixturfötterna är försedda med gummidistanser. Vid avyttring sker sortering enl. följande: Modulens ram sorteras som metallskrot. Cistern med tillhörande detaljer sorteras som plast. Ingående detaljer i installationssystemet sorteras som aluminium, stål och plast. Emballage sorteras som kartong och plast.

3 SE Montering av moduler, s. Modulplacering Stäm av det önskade moduldjupet mot avloppets placering för att säkerställa att avloppet hamnar innanför vägg, se bild. Säkra infästningspunkter Bild visar modulens kontaktpunkter mot väggen. Punkt och är lastbärande och behöver förankras i massiv konstruktion. Ev. kan väggen behöva förstärkas med förstärkningsprofil Ifö nr 964. Justering av modulhöjd Justera modulen till önskad höjd, se bild. Kontrollera med ett vattenpass att modulen är horisontell. Observera att modulhöjden påverkar vulsthöjden, se tabell på s.-6. Dra åt muttern ordentligt. Montering av förstärkningsprofil Om förstärkningsprofilen ska användas underlättar det att montera den innan modulen. Modulen kan med fördel användas som referens för att placera profilen. 4 Fixering av fot Skruva fast fötternas vinkeljärn i väggen, se bild 4. Justera till önskat djup på modulen. Dra åt muttern ordentligt. Montering av justerbart väggfäste Skjut i det justerbara väggfästet i modulens ben, se bild, och skruva fast fästet mot väggen. Kontrollera att fästet är i våg då det kommer att ge stöd till en eventuell täckplatta. Justera djupet med en mm insexnyckel tills modulen står i lod. Kontrollera med vattenpass. Lås sedan muttern mot fästet. 6 Montering av förankringsjärn Justera in förankringsjärnen framifrån med en stjärnskruvmejsel och skruva fast dem i vägg alt. förstärkningsprofil, se bild 6. Lås muttrarna på insidan av modulen. Skruva i bultarna till WC-skålen i modulen. Bultarna kan sedan justeras utifrån, även vid färdig vägg. Montering av installationssystem Ingående detaljer i installationssystemet redovisas med nummer och placering på s.-4. Kaptolerans för profiler är +0 mm. Låg installationsvägg med avställningshylla Moduler sammanbinds med aluminiumprofiler och hörnbeslag. Bild 8 visar aktuella kapmått för profilerna. Även maxmått för placering av väggfästen och gummidämpare redovisas. Ta hänsyn till väggmaterial, max horisontellt c/c-mått för olika material finns redovisade i bild 9. Hög installationsvägg Modulerna sammanbinds som tidigare med aluminiumprofiler och hörnbeslag. Profilerna kapas till efter önskad höjd på väggen och monteras mot profil på golv och modul. Vid behov kan profiler skarvas enl. anvisning i bild 9, detalj nr. 6. Ta hänsyn till väggmaterial, max horisontellt c/c-mått för olika material finns redovisade i bild 9. Om väggskivan behöver stöd kan profiler monteras horisontellt där så behövs. Det justerbara väggfästet används även till profilsystemet och ger stadga till höga väggar. Montering av hörnbeslag, väggfästen och gummidämpare Ingående detaljer visas i bild 7. Hörnbeslagen monteras genom att tryckas ihop och sedan placeras i profilens mittspår. Beslaget håller sedan ihop profilerna löst till dess att skruven spänns åt. Väggfästena snäpps i mittspåret och fästs sedan mot väggen med skruv. Kontrollera att profil står i lod innan väggfästet skruvas fast. Gummidämpare monteras mellan profilen och golvet för att undvika gnissel. Hörnmontage Hörnmontage av en modul sker genom att bygga samman en hörna för modulen. Bild visar aktuella kapmått för modulbredd 4 mm och 0 mm. Var noggrann med att profilerna ligger an mot väggen när väggfästena skruvas fast. Modulen skruvas sedan i profilerna.

4 DK Premont beskyttelse mod vandskader Inden installationen påbegyndes, skal gulvet og væggene i badeværelset forsynes med en vådrumsmembran, selv bag ved Premont-væggen. Ved Premont-installationer kan samtlige profiler og beslag skrues i væggen. På den måde undgås huller i gulvmembranen. Huller i væggen skal bores mindst mm fra gulvet. Ifö Premont giver en større sikkerhed mod vandskader For yderligere at øge sikkerheden mod vandskader bør alle vandledninger i Premont-væggen føres indvendigt og i henhold til producentens anvisninger. Muligheden for at inspicere og udføre reparationer på sammenkoblinger og lignende bør tilgodeses. Hvis man ønsker at tætne mellem Premont-væggen og gulvet for at lette rengøringen, skal der altid være et afløb ved laveste punkt, så eventuelle lækager kan løbe ud på gulvet og opdages, inden der sker skader på de underliggende konstruktioner. Skjulte, men lettilgængelige ledninger Med Premont-installationssystemet skjules alle ledninger en fordel, både rent æstetisk, men også med tanke på rengøring. Hvis Premont-væggen indeholder indbygningscisterne med adgang ovenfra, anbefaler vi en aftagelig dækplade som afskærmning oven på Premont-væggen, da dette letter inspektion og servicering af spulearmene. Ved at placere dækpladen oven på soklen nogle millimeter højere, kan luften cirkulere inden i Premont-væggen. Vigtigt, hvis du vil undgå vandskader! Anvend altid godkendte produkter ved montering i Premont-væg Følg altid monteringvejledningerne Sørg for eftertætning af skruehuller i væggen Gennemføringer gennem væg og gulv skal udføres i overensstemmelse med gældende normer Så få rørsamlinger som muligt, og mulighed for at inspicere og afhjælpe eventuelle lækager Rigtig hældning på gulvet Afløbshul mellem Premont-væg og gulv Sørg for god ventilation i Premont-væg Overhold reglerne i Bygningsreglement (BR 9) for vådrumskonstruktioner samt DS 49/Till. :004 Norm for vandinstallationer og SBI Anvisning 6 Vandinstallationer. Montering Ved montering er det vigtigt, at der er adgang til udførelse af service på alle de mekaniske dele. En Premont-væg med vådrumsmembran på indersiden giver tæthed. Der skal altid sørges for ventilation, så der ikke opstår skadelige fugtdannelser. Ventilation kan f.eks. ske via et luftindtag nede ved gulvet og et luftudslip oppe ved loftet. Rørene i væggen skal isoleres for at undgå kondens. BEMÆRK! Hvis disse anvisninger ikke følges, og der derfor sker skade på produktet eller anden ejendom, bortfalder Ifös garanti, og Ifö fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne skader. Ifö Premont installationsklare moduler til badeværelset Tak, fordi du valgte Ifö Premont. Du har foretaget et klogt valg, som vil danne grundlag for en fleksibel, sikker og enkel installation. For at garantere korrekt og sikker installation af produktet opfordrer vi dig til at følge monteringsvejledningen. Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele! Wc-modulerne leveres i standardhøjder på hhv.. mm og mm, hvilket giver en passende siddehøjde på 40 mm fra det færdige gulv. Se målskitserne for at få yderligere oplysninger. Modulerne levereres komplet med afløbsbøjning, skyllerør og vandtilslutning. Samtlige cisterner er indstillet til en skyllemængde på 4/ liter. Valget af skylleknap påvirker valget af modul. Ifös skylleknapper beskrives i slutningen af vejledningen. Selv håndvaskemodulet fås i to højder på hhv.. og mm. Bidetmodulet leveres i en højde på. mm og urinalmodulet i en højde på.40 mm. Modulerne kan monteres i hjørnet (4 ) ved at anvende hjørnebeslag Ifö nr. 967 eller profiler til at udbygge hjørnet og på den måde fastgøre modulet korrekt. Samtlige moduler fastgøres til væggen både for oven og for neden. Beslagets ben er forsynet med gummistykker. Ved afmontering skal affaldssortering ske efter følgende anvisninger: Modulens ramme sorteres som metalskrot. Cisterne med tilhørende dele sorteres som plast. Dele, der indgår i installationssystemet, sorteres som aluminium, stål og plast. Emballage sorteres som karton og plast. 4

5 DK Montering af moduler, s. Modulplacering Tilpas den ønskede moduldybde efter afløbets placering, så afløbet kommer til at sidde inden for væggen, se billede. Sikre fastgørelsespunkter Billede viser modulets kontaktpunkter på væggen. Punkt og er bærende og skal forankres i massiv konstruktion. Væggen kan evt. forstærkes med en forstærkningsprofil Ifö nr Justering af modulhøjde Indstil modulet til den ønskede højde, se billede. Kontrollér med et vaterpas, at modulet er vandret. Læg mærke til, at modulhøjden har indflydelse på siddehøjden, jvf. tabellen på s.-6. Spænd møtrikkerne godt. Montering af forstærkningsprofil Hvis forstærkningsprofilen skal anvendes, er det lettest at montere den før modulet. Modulet kan med fordel anvendes som reference for placering af profilen. 4 Fiksering af ben Skru vinkeljernene til benene i væggen, se billede 4. Juster til den ønskede dybde på modulet. Spænd møtrikken godt. Montering af justerbart vægbeslag Skub det justerbare vægbeslag ind i modulets ben, se billede, og skru beslaget fast på væggen. Kontrollér, at beslaget er i vater, da det kommer til at fungere som støtte for en eventuel dækplade. Juster dybden med en -mm-unbrakonøgle, til modulet er i lod. Efterkontrollér med et vaterpas. Spænd derefter møtrikkerne fast på beslaget. 6 Montering af forankringsjern Juster forankringsjernene forfra med en stjerneskruetrækker, og skru dem fast i vægen eller forstærkningsprofilen, se billede 6. Spænd møtrikkerne fast på indersiden af modulet. Skru boltene til wc-skålen i modulet. Boltene kan senere justeres udefra, selv når væggen er færdig. Montering af installationssystem De medfølgende dele til installationssystemet beskrives med nummer og placering på side s. -4. Kapacitetstolerancen for profiler er +0- mm. Lav installationsvæg med fralægningshylde Modulerne holdes sammen med aluminiumprofiler og hjørnebeslag. Billede 8 viser aktuelle kapacitetsmål på profilerne. Maksimummålene for placering af vægbeslaget og gummidæmperne vises også. Tag hensyn til vægmaterialet, maks. vandrette c/c-mål for forskellige materialer er vist på billede 9. Høj installationsvæg Modulerne holdes sammen som før med aluminiumprofiler og hjørnebeslag. Profilerne afskæres til den ønskede højde på væggen og monteres mod profil på gulv og modul. Profilerne kan også samles i henhold til anvisningerne på billede 9, detalje nr. 6. Tag hensyn til vægmaterialet, maks. vandrette c/c-mål for forskellige materialer er vist på billede 9. Hvis vægpladen har brug for støtte, kan der monteres vandrette profiler, hvor der er behov for det. Det justerbare vægbeslag kan også anvendes til profilsystemet og giver stabilitet til høje vægge. Montering af hjørnebeslag, vægbeslag og gummidæmpere Billede 7 viser de medfølgende dele. Hjørnebeslaget monteres ved at trykke det sammen og placere det i profilens midterspor. Beslaget holder løst sammen på profilerne, indtil skruen spændes. Vægbeslaget sættes i midtersporet og fastgøres derefter på væggen med skruer. Kontrollér, at profilen er i lod, inden vægbeslaget skrues fast. Gummidæmperne monteres mellem profilen og gulvet for at undgå knirken. Hjørnemontering Hjørnemontering af et modul foregår ved at konstruere et hjørne til modulet. Billede viser de aktuelle kapacitetsmål for en modulbredde på 4 mm og 0 mm. Sørg for, at profilerne ligger tæt ind mod væggen, når vægbeslagene skrues fast. Modulet skrues derefter fast i profilerne.

6 NO Premont beskyttelse mot vannskade Før installeringen påbegynnes skal baderomsvegg og gulv utstyres med en våtromsmembran, også bak Premontveggen. Ved Premontinstallasjoner kan samtlige profiler og festeanordninger skrus i veggen, hvilket gjør at man unngår hull i gulvets tetningssjikt. Hulltaking i vegg skal ikke skje under mm fra gulv. Ifö Premont bidrar til en økt sikkerhet mot vannskader For å øke sikkerheten ytterligere mot vannskader, bør alle vannledninger i Premontveggen trekkes uten skjøt og i henhold til fabrikantens anvisninger. Muligheten for å inspisere og reparere koplinger og liknende bør tilgodeses. Hvis man vil tette mellom Premontveggen og gulvet for å forenkle rengjøringen, må det alltid være en dreneringsspalte ved laveste punkt, slik at eventuell lekkasje kan renne ut på gulvet og oppdages før det oppstår skade på underliggende konstruksjoner. Skjulte, men lett tilgjengelige ledninger Med Premont installasjonssystem skjules alle ledninger en fordel, både estetisk og med tanke på rengjøringen. Hvis Premontveggen inneholder innbyggingscisterne med tilgang ovenfra, anbefaler vi en avtakbar dekkplate som beskyttelse utenpå Premontveggen, da dette forenkler inspeksjon og service av spylearmatur. Ved å plassere dekkplaten på sokkel noen millimeter høyere, kan luften sirkulere inne i Premontveggen. Viktig hvis du vil forhindre vannskader! Bruk alltid godkjente produkter ved montering i Premontvegg Følg alltid monteringsanvisningene Tetting av skruehull lagd i veggen Gjennomføringer gjennom vegg og gul skal utføres i henhold til gjeldende normer Så få rørskjøter som mulig og inspeksjonsmulighet for kontroll og utbedring av ev. lekkasje Riktig helling på gulv Dreneringshull mellom Premontvegg og gulv Sørg for god ventilasjon i Premontvegg Anvisninger for våtrom i henhold til Boverkets Byggregler BBR6:4, BVL 0 og GVKs anbe falinger vedrørende sikre våtrom skal følges Montering Ved montering er det viktig at det er tilgang for service av alle mekaniske deler. En Premontvegg med tetningssjikt på bakenforliggende vegg/vegger er et tett rom. Det skal alltid ventileres slik at skadelig fuktighet ikke kan oppstå. Ventilering kan f.eks. skje med et luftinnslipp nede ved gulv og et utslipp oppe ved tak. Rørene i veggen skal være isolert for å unngå kondens. OBS! Hvis disse anvisningene ikke følges og det derfor oppstår skade på produktet eller annen eiendom, gjelder ikke Ifös garanti, og Ifö fraskriver seg alt ansvar for skade i denne sammenheng. Ifö Premont Installeringsferdige moduler for badeværelset Takk for at du har valgt Ifö Premont. Et klokt valg som danner grunnlag for fleksibel, sikker og enkel installering. For å garantere en korrekt og sikker installering av produktene, oppfordrer vi deg til å følge monteringsanvisningen. For enkel tilgang til reservedeler, ta vare på bruksanvisningen! WC-modulene leveres forhåndsinnstilt i høyden, alt., hvilket gir en godt tilpasset vulsthøyde på 40 mm fra ferdig gulv. Se målskisser for ytterligere informasjon. Modulene leveres komplette med avløpsbend, spylerør og vanntilkopling. Samtlige cisterner er innstilt på spylemengden 4/ liter. Valget av spyleknapp påvirker valget av modul. Ifös spyleknapper er beskrevet i slutten av anvisningen. Vaskeservantmodulene fås også i to høyder, og mm. Bidetmodulen leveres innstilt på mm høyde og urinalmodulen på 40 mm. Modulene kan monteres i hjørne (4 ) ved å bruke hjørnebeslagsett Ifö nr. 967 samt profiler for å bygge ut hjørnet og på den måten fiksere modulen korrekt. Samtlige moduler festes mot veggen, både nedre og øvre innfesting. Festeføttene er utstyrt med avstandsstykker av gummi. Ved kassering skjer sortering slik: Modulens ramme sorteres som metallavfall. Cisterne med tilhørende detaljer sorteres som plast. Detaljer som inngår i installeringssystemet sorteres som aluminium, stål og plast. Emballasje sorteres som kartong og plast. 6

7 NO Montering av moduler, s. 4 Modulplassering Avstem den ønskede moduldybden mot avløpets plassering for å sikre at avløpet havner innenfor vegg, se bilde. Sikre innfestingspunkter Bilde viser modulens kontaktpunkter mot veggen. Punkt og er lastbærende og må forankres i massiv konstruksjon. Veggen må ev. forsterkes med forsterkningsprofil Ifö nr Justering av modulhøyde Juster modulen til ønsket høyde, se bilde. Kontroller med vater at modulen er horisontal. Legg merke til at modulhøyden påvirker vulsthøyden, se tabell på s. -6. Trekk mutteren ordentlig til. Montering av forsterkningsprofil Hvis forsterkningsprofilen skal brukes, er det enklest å montere den før modulen monteres. Modulen kan med fordel brukes som referanse for å plassere filen. Fiksering av fot Skru fast føttenes vinkeljern i veggen, se bilde 4. Juster til ønsket dybde på modulen. Trekk til mutteren ordentlig. Montering av justerbart veggfeste Skyv inn det justerbare veggfestet i modulens ben, se bilde, og skru fast festet mot veggen. Kontroller at festet er i vater, da det vil gi støtte for en eventuell dekkplate. Juster dybden med en mm unbrakonøkkel til modulen står i vater. Kontroller med vaterpass. Lås deretter mutteren mot festet. 6 Montering av forankringsjern Juster inn forankringsjernene forfra med en stjernetrekker og skru dem fast i vegg alt. forsterkningsprofil, se bilde 6. Lås mutrene på innsiden av modulen. Skru inn boltene til klosettskålen i modulen. Boltene kan deretter justeres utenfra, også ved ferdig vegg. Montering av installasjonssystem Detaljene som inngår i installasjonssystemet er gjengitt med nummer og plassering på s. -4. Kappetoleranse for profiler er +0 - mm. Lav installeringsvegg med avstillingshylle Moduler bindes sammen med aluminiumsprofiler og hjørnebeslag. Bilde 8 viser aktuelle kappemål for profilene. Maks.mål for plassering av veggfester og gummidempere er også gjengitt. Ta hensyn til veggmaterialer, maks. horisontalt c/c-mål for ulike materialer er gjengitt i bilde 9. Høy installeringsvegg Modulene bindes samen som tidligere med aluminiumsprofiler og hjørnebeslag. Profilene kappes til etter ønsket høyde på veggen og monteres mot profil på gulv og modul. Ved behov kan profiler skjøtes i henhold til anvisning i bilde 9, detalj nr. 6. Ta hensyn til veggmaterialer, maks. horisontalt c/c-mål for ulike materialer er gjengitt i bilde 9. Hvis veggplaten trenger støtte, kan profiler monteres horisontalt der det trengs. Det justerbare veggfestet brukes også til profilsystemet og gir høye vegger stabilitet. Montering av hjørnebeslag, veggfester og gummidempere Detaljene som inngår er vist i bilde 7. Hjørnebeslagene monteres ved at de trykkes sammen og deretter plasseres i profilens midtspor. Beslaget holder deretter profilene løst sammen til skruen trekkes til. Veggfestene sneppes i midtsporet og festes deretter mot veggen med skrue. Kontroller at profilen står i lodd før veggfestet skrus fast. Gummidempere monteres mellom profilen og gulvet for å unngå knirking. Hjørnemontering Hjørnemontering av en modul skjer ved å bygge sammen et hjørne for modulen. Bilde viser aktuelle kappemål for modulbredde 4 mm og 0 mm. Vær nøye med at profilene ligger an mot veggen når veggfestene skrus fast. Deretter skrus modulen i profilene. 7

8 GB Premont protection against water damage Before starting installation the bathroom wall and floor should be protected with a wet room membrane that also extends behind the Premont wall. With Premont bathroom installations all profiles and fittings can be screwed to the wall, which eliminates the need to make holes through the floor membrane. Holes in walls must not be closer than mm to the floor. Ifö Premont helps reduce the risk of water damage. To further reduce the risk of water damage all water pipes that are installed in the Premont wall should be free from joints and comply with the manufacturer s instructions. Provisions should be made to allow inspection and repair of couplings and the like. If a seal is desired between the Premont wall and the floor to facilitate cleaning, a drainage slot must always be provided at the lowest point so that any leakage can run out on to the floor and be discovered before damage occurs to the underlying structure. Concealed but easily accessible piping With the Premont installation system all piping is concealed, which is both aesthetically pleasing and makes cleaning easier. If the Premeont wall houses a built-in cistern with access from above, we recommend that a removable cover panel is fitted to provide protection above the Premont wall, as this will facilitate inspection and servicing of the flush mechanism. Placing the cover panel on a plinth that is raised by a few millimetres will allow air to circulate inside the Premont wall. Important to remember if you want to prevent water damage! Always use approved products for installation in the Premont wall. Always follow the installation instructions. Seal all screw holes that are made in the wall. Penetrating holes through walls and floors must comply with the relevant standards. Keep pipe joints to a minimum and make provisions to allow checking for leaks and any necessary repairs. Make sure the floor gradient is correct. Provide drainage holes between Premont walls and the floor. Ensure good ventilation inside the Premont wall. Follow the relevant building regulations regarding wet room installations (Boverket s building regula tions BBR6:4, BVL 0 and GVK s wet room re commendations apply in Sweden). Installation During installation it is important that access is provided to service all mechanical parts. A Premont wall with a membrane on the wall or walls behind it creates a sealed space. This should always be ventilated so that harmful moisture cannot gather. Ventilation can be provided, for instance, by fitting an air vent near the floor and another near the ceiling. Pipes inside the wall should be insulated to prevent condensation. NOTE! If these instructions are not followed and this leads to damage to the product or other property, Ifö s guarantee does not apply and Ifö will not accept any liability for damage caused in this way. Ifö Premont ready-to-install modules for the bathroom Thank you for choosing Ifö Premont. This is a wise choice that lays the foundation for flexible, reliable and simple installation. In order to guarantee correct and reliable installation of the product we urge you to follow the installation instructions. To make ordering spare parts easier in the future, please save the instructions! The WC modules are supplied preset for a height of, or mm, which gives a comfortable bowl height of 40 mm from the finished floor. See dimensional drawings for more information. The modules are supplied complete with waste trap, flush pipe and water supply coupling. All cisterns are set for a flush capacity of /6 litres. The choice of flush button affects the choice of module. Ifö flush buttons are shown at the end of the instructions. The washbasin module is also available in two heights:, or mm. The bidet module is supplied preset for a height of, mm and the urinal module for a height of 40 mm. The modules can be installed in a corner (at 4 ) by using the corner fitting kit, Ifö no. 967, together with hollow profiles to fill the corner and secure the module correctly. All modules are designed to be fixed to the wall at both top and bottom. Fixing feet are fitted with rubber spacers. At the end of a module s life it can be recycled as follows: The module frame is recycled as scrap metal. The cistern and associated parts are recycled as plastic. The individual parts of the installation system are sorted into aluminium, steel and plastic fractions. Packaging is sorted into cardboard and plastic fractions. 8

9 GB Installing modules, page 4 Positioning the module Determine the required depth of the module in relation to the drain pipe position so that the connection to the drain is inside the wall, see figure. Secure fixing points Figure shows the contact points of the module on the wall. Points and are load bearing and require solid anchor points. If necessary, the wall can be reinforced using Ifö anchor profile no Adjusting the height of the module Adjust the module to the desired height, see figure. Use a spirit level to check that the module is horizontal. Note that the module height affects the height of the bowl, see the table on pages 6. Tighten the nuts securely. Fitting the reinforcing profile If a reinforcing profile is to be used it is easier to install this before the module. It is a good idea to use the module as a reference template to position the profile correctly. Fixing the feet Screw the fixing angles for the feet to the wall, see figure 4. Adjust to suit the required depth of the module. Tighten the nuts. Fitting the adjustable wall mountings Slide the adjustable wall mountings into the legs of the module, see figure, and screw the mountings securely to the wall. Check that the mountings are level, as they will be used to support the cover panel, if fitted. Adjust the depth using a -mm Allen key until the module is vertical. Check with a spirit level. Then tighten the nut on each mounting. 6 Fitting the securing brackets Adjust the securing brackets at the front using a crosshead screwdriver and screw them securely to the wall or reinforcing profile, see figure 6. Tighten the nuts on the inside of the module. Screw the bolts for the WC bowl into the module. The bolts can be adjusted from outside afterwards, even after the wall has been installed. Fitting the installation system The parts supplied in the installation system are listed, with their numbers and locations, on pages 4. The cutting tolerances for profiles are +0 and mm. Low installation wall with shelf Modules are joined together using aluminium profiles and corner fittings. Figure 8 shows the relevant cutting dimensions for the profiles. The maximum dimensions for positioning the wall mountings and rubber dampers are also shown. Make allowances for the type of wall material; the maximum horizontal centre-to-centre spacings for various materials are shown in figure 9. High installation wall The modules are joined together as above using aluminium profiles and corner fittings. The profiles are cut to the required height of the wall and joined to the profiles on the floor and modules. If necessary the profiles can be joined as shown in figure 9, detail no. 6. Make allowances for the type of wall material; the maximum horizontal centre-to-centre spacings for various materials are shown in figure 9. If the wall board requires support the profiles can be installed horizontally where needed. The adjustable wall mountings are also used with the profile system and give added support to high walls. Fitting corner fittings, wall brackets and rubber dampers The parts supplied are shown in figure 7. The corner fittings are fitted by pressing the two halves together and inserting them in the central channels in the profiles. The fittings then hold the profiles loosely in place until the screws are tightened. Check that the profiles are vertical before tightening the wall mountings. Fit the rubber dampers between the profiles and floor to prevent creaking. Corner installation A module can be installed in a corner by building across a corner for the module. Figure shows the relevant cutting dimensions for module widths of 4 mm and 0 mm. Take care to ensure that the profiles are touching the walls when the wall mountings are fixed in place. The module can then be screwed to the profiles. 9

10 m In c h Tillbehör/Tillbehør/Tilbehør/Accessories Förstärkningsprofil Forstærkningsprofil Forsterkningsprofil Reinforcing profile Ifö nr 964 Förankringssats Forankringssæt Forankringssett Anchor kit Ifö nr 98 M x 40 x

11 Tvättställ och Urinal Håndvask og urinal Servant og Urinal Washbasin and Urinal WC och Bidé WC og bidet WC og bidet WC and Bidet 4 6

12 m In c h 7 Ingående detaljer Medfølgende dele Detaljer som inngår Parts supplied Ifö.nr X 4 X 00 mm Ifö.nr mm Ifö.nr Ifö.nr X mm 6 Ifö.nr 9670 X 4 Ifö.nr X 4 Ifö.nr 967 X mm c b 4 b c Max 00 a c b -00 b c Max 600 a= modulhöjd/modulhøjde/modulhøyde/module height: -78 mm b= Min mm c= 0-0 mm

13 9 d Max e Väggmaterial/Vægmateriale/Veggmateriale/Wall material Dubbel gipsplatta/dobbelt gipsplade/ Dobbel gipsplate/double plasterboard Enkel gipsplatta med kakel/enkelt gipsplade med flise/ Enkel gipsplate med fliser/single plasterboard with tiles Enkel gipsplatta med väggmatta/enkelt gipsplade med vinyl Enkel gipsplate med vinylbelegg/single plasterboard with floor covering e= takhöjd/loftshøjde/takhøyde/ceiling height: -78 mm d=max c/c 600 mm 00 mm 600 mm

14 0 0-0 Max h h f f g h 4 04/ g g h mm 40 f 40 h

15 WC-moduler/WC-moduler/WC-moduler/WC modules Modulhöjd Vulsthöjd från färdigt golv Fästbulthöjd Modulhøjde Vulsthøjde fra færdigt gulv Fæstebolthøjde Modulhøyde Vulsthøyde fra ferdig gulv Festebolthøyde Module height Rim height from finished floor Fixing bolt height 0/ / / LC4 LC6 Ifö nr 9889, , 989 Med låg cistern Med lav cisterne Med lav cisterne With low cistern HC4 HC6 Ifö nr 98890, , 989 Med hög cistern Med høj cisterne Med høy cisterne With high cistern LC4 LC6 Ifö nr 9889, , 9896 Med låg cistern Med lav cisterne Med lav cisterne With low cistern MC4 MC6 Ifö nr 98898, , 9899 Med minicistern Med minicisterne Med minicisterne With mini cistern

16 Tvättställsmoduler/Håndvaskmoduler/ Vaskeservantmoduler/Washbasin modules Modulhöjd Vulsthöjd från färdigt golv Fästbulthöjd Modulhøjde Vulsthøjde fra færdigt gulv Fæstebolthøjde Modulhøyde Vulsthøyde fra ferdig gulv Festebolthøyde Module height Rim height from finished floor Fixing bolt height 0/ 0-90/ /70- / 0-90/ /70-40 / / /70- Bidémodul/Bidetmodul/Bidetmodul/Bidet module Urinalmodul/Urinalmodul/Urinalmodul/Urinal module Ifö nr Ifö nr Ifö nr Ifö nr

17 SE Teknisk information Ifö Mini cistern c/c 0 Alternativa placeringar Min WC Max ** Min. Ifö Hög cistern ** = Vulsthöjd *6 c/c 6 * Ifö Låg cistern c/c 6 Alternativa placeringar ** ** * = Hålbild i vägg ** = Vulsthöjd ** = Vulsthöjd Tryckknappar Ifö Premont WC-moduler levereras med hög eller låg cistern. Frontlucka och tryckknapp väljs separat enligt tabell. Låg cistern Minicistern Hög cistern WC-modul WC-modul LC4 MC4 WC-modul WC-modul LC4 -HC4 Ifö nr Frontlucka för hel- och halvspolning: Vit X 960 Blank förkromad X 96 Matt förkromad X Public Steel frontlucka enkelspolning X 8908 dubbelspolning X Ifö 964 Batch nr : 009-A Ifö Sanitär AB Håltagning i vägg c/c 0 Håltagning i vägg c/c 0 Håltagning i vägg c/c 0 Tryckknapp, hel- och halvspolning för fri placering: Vit X X X 9670 Blank förkromad X X X 967 Matt förkromad X X X 9674 Vit tryckknapp för fri placering X X X 967 enkelspolning Vit tryckknapp, hel- och halvspolning X X X 9669 handikappanpassad för fri placering Med förhöjda knappar Rostfri tryckknapp för fri placering, X X X enkelspolning Rostfri tryckknapp för fri placering, X X X 8900 dubbelspolning Inbyggnadsbox för batteridrift X X X 9879 Inbyggnadsbox för nätdrift X X X Inspektionslucka X

18 DK Tekniske oplysninger Ifö minicisterne c/c 0 Alternative Alternativa placeringer placeringar Min WC Max ** Min. Ifö høj cisterne c/c 6 * 7 * =Hul ** = Vulsthöjd i væg = Forhøjningskant Ifö lav cisterne c/c 6 Alternative Alternativa placeringer placeringar ** ** * =Hul = Hålbild i vægi vägg ** = Forhøjningskant Vulsthöjd ** = Vulsthöjd Forhøjningskant Trykknapper Ifö Premont WC-moduler leveres med høj eller lav cisterne. Frontlåge eller trykknap vælges separat ifølge tabel. Lav cisterne Minicisterne Standardcisterne WC-modul cisterne LC4 WC-modul WC-modul LC4 -HC4 Ifö nr Frontluge til hel- og halvskylning: Hvid X 960 Blank forkromet X 96 Mat forkromet X Public Steel frontluge enkeltskyl X 8908 Dobbeltskyl X Håltagning Hul i væg i vägg c/c 0 Trykknap, hel- og halvskylning til fri placering: Hvid X X X 9670 Blank forkromet X X X 967 Mat forkromet X X X Hul i Håltagning i væg vägg c/c 0 Håltagning Hul i væg i vägg Hvid trykknap til fri placering X X X 967 enkelskylning Hvid trykknap, hel- og halvskylning X X X 9669 handicaptilpasset til fri placering Med forhøjede knapper 4 4 c/c 0 Rustfri trykknap til fri placering X X X enkeltskyl Rustfri trykknap til fri placering X X X 8900 dobbeltskyl Ifö 964 Batch nr : 009-A Ifö Sanitär AB Indbygningsboks til batteridrift X X X 9879 Indbygningsboks til netdrift X X X Inspektionsluge X

19 NO Teknisk informasjon Ifö Minicisterne c/c 0 Alternative Alternativa plasseringer placeringar Min WC 87 Maks Max Min ** Ifö Høy cisterne **= = Vulsthøyde Vulsthöjd *6 c/c 6 * Ifö Lav cisterne c/c 6 Alternative Alternativa plasseringer placeringar ** ** *=* = Hullbilde Hålbild i i vägg vegg **= = Vulsthøyde Vulsthöjd **= = Vulsthøyde Vulsthöjd Trykknapper Ifö Premont WC-moduler leveres med høy eller lav cisterne. Frontluke og trykknapp velges separat i henhold til tabell. Lav cisterne Minicisterne Standardcisterne WC-modul LC4 WC-modul WC-modul LC4 -HC4 Ifö nr Frontluke for hel- og halvspyling: Hvit X 960 Blank forkrommet X 96 Matt forkrommet X Public Steel frontluke enkelspyling X 8908 Dobbelspyling X Hullbilde Håltagning i vegg i vägg c/c 0 Trykknapp, hel- og halvspyling for fri plassering: Hvit X X X 9670 Blank forkrommet X X X 967 Matt forkrommet X X X Hullbilde Håltagning i vegg vägg c/c 0 Hvit trykknapp for fri plassering X X X 967 enkelspyling 6 Hullbilde Håltagning i vegg i vägg Hvit trykknapp, hel- og halvspyling X X X 9669 handikaptilpasset for fri plassering Med forhøyete knapper 4 4 c/c 0 Rustfri trykknapp for fri plassering, X X X enkelspyling Rustfri trykknapp for fri plassering, X X X 8900 dobbelspyling Ifö 964 Batch nr : 009-A Ifö Sanitär AB Innbyggingsboks for batteridrift X X X 9879 Innbyggingsboks for nettdrift X X X Inspeksjonsluke X

20 GB Technical information Ifö mini cistern c/c 0 Alternative Alternativa locations placeringar Min WC Max Min ** Ifö standard cistern ** ** = Bowl Vulsthöjd height *6 c/c 6 * Ifö low cistern c/c 6 Alternative Alternativa locations placeringar ** ** * = Hole Hålbild positions i vägg on ** wall = Vulsthöjd ** = Bowl height ** = Bowl Vulsthöjd height Pushbuttons Ifö Premont toilet modules are delivered with high or low cistern. The front hatch and pushbutton are selected separately using the table. Low cistern Mini cistern Standard cistern toilet module LC4 toilet module WC module LC4 -HC4 Ifö nr. Front hatch for full flush and half flush: White X 960 Gloss chrome-plated d X 96 Matt chrome-plated X 96 Public Steel front hatch Single flush X 8908 full flush X Hole positions on Håltagning wall i vägg c/c 0 Hole Håltagning positions on i vägg wall c/c 0 Pushbutton, full flush and half flush location as required : White X X X 9670 Gloss chrome-plated X X X 967 Matt chrome-plated X X X 9674 White pushbutton, location as required X X X 967 Single flush 6 Hole Håltagning positions i vägg on wall c/c 0 White pushbutton, full flush and X X X 9669 half flush adapted for disabled, location as required With raised buttons 4 4 Ifö 964 Batch nr : 009-A Ifö Sanitär AB Stainless pushbutton, location X X X as required, single flush Stainless pushbutton, location as X X X 8900 required, full flush and half flush Sensor box for battery operation X X X 9879 Sensor box for mains operation X X X Inspection hatch X 9640 Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-9 Bromölla, , Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern,

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903 Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet DK74-10 MS nr. 99903 2 Enkel installation Ifö Sign installationsmoduler er udviklet i nært samarbejde med Nordiske installatører.

Læs mere

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK triomont DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK triomont DIT GAMLE BADEVÆRELSE ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK

TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK TRIOMONT ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske, at det er besværligt

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

Sortiment og prisliste 2014. TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske

Sortiment og prisliste 2014. TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske BADERUMSMØBLER / brus / badekar / TILBEHØR 1 3 Toiletter Gulvmonterede toiletter 6 Væghængte toiletter 15 Ifö Sign Installationssystem 17 Trykknappar 19 Bidet

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Designet og let at installere.

Designet og let at installere. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Tlf. 86 74 86 Fax 86 74 98 www.geberit.dk Designet og let at installere. DK/da/01.12/18557 by Geberit AB Nyhed Elegant design. Nem installation. kombinerer tidløst

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEGEHUS SAGA 4,1 + 1,5 N (Danska 2015-02-24) LEVERINGSBESKRIVELSE TAG Rupløjet 17 mm, tagåser 45x95 mm, enkel vindplade 22x95, tagfodsbræt 22x70, Regler 30x30, taghældning ca.26 grader. YDERVÆG Timmerprofil

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Wc er Bideter Urinaler

Wc er Bideter Urinaler Wc er Bideter Urinaler SIDE VORES PRODUKTSERIER A2 A4 Generelle oplysninger om toiletter og produktserierne WC NAUTIC A5 A11 5500 med skjult S-lås A5 5510 med skjult P-lås A6 5520 til vægmontering A7 5530

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Installation. Rockfon Contour

Installation. Rockfon Contour Installation Rockfon Contour GENEREL INFORMATION: Beskrivelse af systemet: Rockfon Contour er en rammeløs akustisk baffel, der består af en 50 mm tyk stenuldsplade. Begge sider af pladen er dækket af en

Læs mere

Ifö Sensor. Monteringsanvisning... 2-7 Monteringsvejledning... 8-13 Monteringsanvisning... 14-19 Assembly instructions... 20-25

Ifö Sensor. Monteringsanvisning... 2-7 Monteringsvejledning... 8-13 Monteringsanvisning... 14-19 Assembly instructions... 20-25 Ifö Sensor 194-06 9878 SE Inbyggnadscistern - 4 lit. lågbyggd DK Indbygningscisterne - 4 l. lavtbygget NO Innbygningscisterne - 4 liter lavbygd GB Built-in Cistern - 4 Litre. Low construction 91868 www.ifosanitar.com

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System Geberit Duofix installationselementer / Duofix System S A N I T E T S T E K N I K I S Y S T E M Teknisk information Den nye Duofix frontbetjente cisterne Ny cisterne med væsentlige forbedringer Endnu engang

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000-1 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK SPNF1

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS BANO CISTERNE/ CISTERN

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS BANO CISTERNE/ CISTERN 14. november 2014 11:02 5970-EL CISTERNE M. HØJDEJUSTERING NRF 6035974 CISTERN W. HEIGHT-ADJUSTMENT 5970-MA CISTERNE M. HØJDEJUSTERING NRF 6035975 CISTERN W. HEIGHT-ADJUSTMENT MONTERINGSANVISNING INSTALLATION

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Badekar SIDE SIDDEBADEKAR MED SIDE. VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER

Badekar SIDE SIDDEBADEKAR MED SIDE. VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER Badekar VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER SIDE C2 C3 C5 SIDE SIDDEBADEKAR MED HELFRONTSTATIV C24 C26 1051 Siddebadekar 1050x650 mm C24 1501 Siddebadekar 1500x700

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet

cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet Dit badeværelse skulle gerne være lige så frisk som dig selv! De fleste af os vil allerhelst bo i eget hjem så længe som muligt. Og i dag er de lidt ældre

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2) LIDA 15 N (Svenska 2014-09-04) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 170, enkel vindskiva 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95, 22 x 170. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler 28 x 145 färdigknutade.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere