Betænkning. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 8. december over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 8. december 2010. over"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 45 Folketinget Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. samt sundhedsloven (Egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen og justering af regler om vurdering af forældreegnethed ved behandling med kunstig befrugtning m.v.) 1. Ændringsforslag Indenrigs- og sundhedsministeren har stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 29. oktober 2010 og var til 1. behandling den 4. november Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og indenrigs- og sundhedsministeren sendte den 5. oktober 2010 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del bilag 1. Den 29. oktober 2010 sendte indenrigs- og sundhedsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Therese Brunse, Dansk Fertilitetsselskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og Jordemoderforeningen, European Society of Human Reproduction and Embryology (Eshre), Facebook-gruppen»behandling af barnløse SKAL være gratis«, Lægeforeningen og Sex og Samfund. Indenrigs- og sundhedsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget. [af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)] Deputationer Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Therese Brunse, Dansk Fertilitetsselskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og Jordemoderforeningen, European Society of Human Reproduction and Embryology (Eshre), Facebook-gruppen»behandling af barnløse SKAL være gratis«, Lægeforeningen og SPZ Lab A/S Samråd Udvalget har stillet 3 spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et åbent samråd den 8. december Ministeren har efterfølgende sendt det talepapir, der lå til grund for besvarelsen, til udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 59 spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Et andet mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet stemmer dog for de stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget understreger, at partierne arbejder for et samfund, hvor der sikres lette AX012730

2 2 og gode muligheder for stifte familie og få børn. Derfor går partierne imod regeringens politik om at indføre brugerbetaling på ufrivilligt barnløses behandling med kunstig befrugtning (insemination, mikroinsemination og reagensglasbehandling). Regeringen vil med dette lovforslag spare 200 mio. kr. i vores offentlige sundhedsvæsen ved at indføre brugerbetaling for en bestemt gruppe af patienter, hvis sygdomsforløb medfører, at de har svært ved at blive gravide. Ufrivillig barnløshed kan være resultatet af en bred vifte af sygdomme hos både manden og kvinden og kan bl.a. skyldes tidligere underlivsbetændelser, hormonforstyrrelser, arvæv i underlivet, f.eks. efter blindtarmsbetændelse, og svært nedsat sædkvalitet alt sammen ting, som folk er uden skyld i, og som de ikke selv har kunnet gøre for. Som et eksempel kan nævnes, at mænds sædkvalitet i Danmark har været faldende siden 1960'erne, uden at der er fundet en egentlig årsag til dette i danskernes miljø eller livsstil. Lovforslaget medfører således, at man kommer i modstrid med sundhedslovens formålsparagraf om at» fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte«. I stedet vil forslaget skabe mere social ulighed på sundhedsområdet. Det er et angreb på den frie og lige adgang til sundhedsbehandling på vores offentlige sygehuse og et historisk brud på den velfærdsmodel, vi har i Danmark, der medfører, at man ikke skal have penge med på offentlige sygehuse og klinikker. S, SF, RV og EL frygter, at man for alvor tager de første skridt hen imod et brugerbetalt sundhedsvæsen. S, SF, EL og RV mener samtidig, at lovforslaget er økonomisk kortsigtet og uansvarligt for dansk økonomi på længere sigt. Omkring 10 pct. af en fødselsårgang kommer i dag til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling. Heraf er omkring 5 pct. kommet til verden ved hjælp af gratis behandling på offentlige klinikker. Det svarer til omkring børn om året. Danmark er dermed det land, hvor kunstig befrugtning bidrager mest til at opretholde fødselstallet (jf. Nyboe Andersen, Hum Reprod 2009, 24, ). En dansk kvinde føder i dag 1,8 børn, men det tal skal op på 2,1, hvis vi skal opretholde befolkningstallet i Danmark. Et fald i antallet af fertilitetsbehandlinger vil derfor have konsekvenser for den demografiske udvikling, på et tidspunkt hvor den danske befolkning er aldrende og hvor en stor gruppe pensioneres fra arbejdsmarkedet i de kommende år og skal forsørges af en mindre og yngre gruppe. Det kan derfor blive fatalt for Danmarks mulighed for at sikre arbejdskraft nok til at bibeholde vores velfærdsmodel i fremtiden, at der ikke fødes børn nok. I Danmark har vi brug for flere børn og ikke færre. Tyske erfaringer viser, at brugerbetaling har betydning for antallet af fertilitetsbehandlinger. I Tyskland faldt antallet af fertilitetsbehandlinger med 50 pct., da man i 2004 indførte brugerbetaling på halvdelen af omkostningerne ved behandlingerne, og tallet har ikke rettet sig siden. Regeringens og Dansk Folkepartis forslag om at indføre brugerbetaling på kunstig befrugtning kan dermed få alvorlige langsigtede konsekvenser. S, SF, RV og EL er enige om, at lovforslaget er ungdomsfjendsk, i og med at det er unge mennesker, der rammes hårdt af forslaget - unge mennesker, der er brug for i det danske samfund, og som brændende ønsker at stifte familie med børn. Nutidens behandling med kunstig befrugtning medfører, at man i dag har omkring 70 pct. chance for at gøre dem gravide. Men nu vil der være unge mennesker, der simpelthen ikke har råd til at modtage denne behandling på trods af den høje succesrate. Flere af svarene på spørgsmål 7, 53, 54 og 55, der vedrører forskellige patientcases, der bygger på nuværende patienters historier, og svarene på spørgsmål 50 og 51 viser således, at over 40 pct. af behandlingerne vil medføre yderligere behov for at behandling på private fertilitetsklinikker. Her er der intet loft over brugerbetalingen. S, SF, RV og EL har noteret sig, at samtlige indsendte høringssvar til lovforslaget er imod dette lovforslag. S, SF, RV og EL mener, at lovforslaget er en klar politisk prioritering fra den borgerlige regering støttet af Dansk Folkeparti og ikke en nødvendighed, som regeringen siger. Det er en del af en genopretningsplan, der sparer 200 mio. kr. på sundhedsområdet. Men til sammenligning koster fradraget for de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer statskassen ca. 700 mio. kr. årligt et tal, der stiger år for år, i takt med at flere og flere sunde og erhvervsaktive borgere får tilbudt sundhedsforsikringer på deres arbejdsplads. Indførelsen af brugerbetaling på de offentlige sygehuse er dermed ikke en nødvendighed, men et politisk valg. S, SF, RV og EL har noteret sig, at man fra regeringens og Dansk Folkepartis side har argumenteret med, der også er en stor egenbetaling for adoption. Partierne finder dog ikke, at man kan sidestille behandling for barnløshed med adoption. Det, at man skal betale for adoption, betyder ikke, at man også skal betale for sygehusbehandling. Ofte vil man i øvrigt også have forsøgt sig med behandling, inden man ansøger om adoption. S, SF, RV og EL kan under ingen omstændigheder støtte dette lovforslag og partierne vil tage initiativer til at ændre dette, så snart det bliver muligt. Et tredje mindretal i udvalget (Pia Christmas-Møller (UFG)) vil ved 3. behandling af lovforslaget stemme hverken for eller imod lovforslaget. Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 Af indenrigs- og sundhedsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af Pia Christmas-Møller (UFG)): 1) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

3 3»01. I 1 a, stk. 1, ændres» 7, stk. 3«til:» 7, stk. 1 og 3«.«[Behandling med kunstig befrugtning i forbindelse med præimplantationsdiagnostik] 2) Nr. 1 affattes således:»1. 6 a affattes således:» 6 a. Hvis den læge, der er ansvarlig for behandling med kunstig befrugtning, vurderer, at der er tvivl om en enlig kvindes eller et pars evne til at drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen, skal lægen med den enlige kvindes eller parrets samtykke indsende oplysninger til statsforvaltningen med anmodning om, at statsforvaltningen træffer afgørelse om, hvorvidt der kan iværksættes behandling med kunstig befrugtning. Ved manglende samtykke fra den enlige kvinde eller parret til videregivelse af oplysninger til statsforvaltningen skal lægen afvise at indlede behandling med kunstig befrugtning. Stk. 2. Statsforvaltningen træffer afgørelse om, hvorvidt behandling med kunstig befrugtning kan iværksættes. Statsforvaltningen kan med den enlige kvindes eller parrets samtykke inddrage anden sagkundskab i vurderingen af forældreegnethed, inden behandling iværksættes. Ved manglende samtykke skal statsforvaltningen afvise, at der må indledes behandling med kunstig befrugtning. Stk. 3. Afgørelser truffet i medfør af stk. 2 kan indbringes for Ankestyrelsen senest 4 uger efter afgørelsen. Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om bestemmelserne i stk. 1-3.««[Kompetence til at træffe afgørelse om vurdering af forældregnethed] 3) Nr. 5 udgår. [Lovteknisk ændring] Til 2 Til 3 4) I stk. 2 udgår»81, stk. 1 og 2,«. [Lovteknisk ændring] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Behandling med kunstig befrugtning, hvor præimplantationsdiagnostik er nødvendig, kan foretages efter 7 i lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september I et lille antal familier er der en kendt, væsentligt øget risiko for, at graviditet vil føre til fødsel af et barn med en alvorlig arvelig sygdom. Ved at»sortere«æg med sygdomskim fra kan det undgås at videregive alvorlig arvelig sygdom, som f.eks. cystisk fibrose, hæmofili, Huntingtons chorea og visse sjældne kromosom-ombygninger m.v. Patienter, der søger behandling i medfør af 7, stk. 1, kan i princippet godt få børn ad naturlig vej. Disse patienter vil som andre gravide altid blive tilbudt fosterdiagnostik, hvor den arvelige sygdom kan konstateres. Patienterne kan herefter tage stilling til eventuel abort. Endvidere kan Sundhedsstyrelsen i medfør af 7, stk. 3, i konkrete tilfælde efter ansøgning meddele tilladelse til anvendelse af præimplantationsdiagnostik, hvor tungtvejende hensyn til behandling af et barn med livstruende sygdom i denne familie taler herfor. Også her vil der normalt være tale om fertile par. I begge tilfælde er der tale om hensyn af så tungtvejende karakter til at undgå, at et barn fødes med alvorlig arvelig sygdom, eller til et allerede født livstruende sygt barn, at der lovgivningsmæssigt er skabt en særlig hjemmel til at tilbyde behandling med denne særlige teknik. Den teknik (PGD), som anvendes i den forbindelse, er en højt specialiseret funktion i gynækologi, som, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, udføres på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Århus Universitetshospital Skejby. Der er således ikke et privat alternativ til denne behandlingsform. På den baggrund findes det hensigtsmæssigt at tillade, at det offentlige sygehusvæsen får mulighed for at tilbyde behandling til mere end ét barn, når der er behov for denne type af behandling. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er tale om en meget lille patientgruppe (af størrelsesorden 50 personer årligt efter 7, stk.1, og 0-2 personer årligt de seneste år efter 7, stk. 3), som tilbydes denne behandlingsform. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at behandling til mere end ét barn på baggrund af behandling efter 7, stk.1, vil forekomme sjældent, bl.a. fordi behandlingen er ganske belastende og ofte særlig langvarig. Det vurderes imidlertid, at der bør skabes mulighed for, at de enlige kvinder eller par, som måtte være have et behov for behandling med kunstig befrugtning i medfør af 7, stk. 1, kan få adgang hertil, også med henblik på at få mere end ét barn. Det skal desuden bemærkes, at personer, som modtager behandling med kunstig befrugtning grundet behov for præimplantationsdiagnostik, jf. lovens 7, stk. 1 og 3, kan friholdes for betalingen på sygehuset. Der henvises i den forbindelse til lovforslagets 2, nr. 4, hvorefter indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at der ikke skal opkræves betaling for nærmere bestemte behandlinger. Det forventes således, at der vil blive fastsat regler om, at persongruppen, som modtager behandling med kunstig befrugtning på baggrund af behov for præimplantationsdiagnostik, jf. 7, stk. 1 og 3, i lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006, vil blive undtaget for egenbetalingen for selve behandlingsforsøget. Til nr. 2 Princippet om, at læger skal vurdere forældreegnethed, inden behandling med kunstig befrugtning sættes i værk, blev lovfæstet i forbindelse med lov nr. 535 af 8. juni 2006 om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. Baggrunden herfor var, at det ud fra et samfundsmæssigt aspekt burde sikres, at samfundet ikke gennem behandlingstilbud med kunstig befrugtning medvirker til, at der fødes børn, hvis opvækstbetingelser på forhånd vurderes at være meget tvivlsomme. Det foreslås, at kompetencen til at træffe afgørelse om forældreegnethed i forbindelse med behandling med kunstig

4 4 befrugtning overføres til statsforvaltningen, jf. lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning. Nærværende forslag tilsigter ikke at ændre på, at der som udgangspunkt ikke bør opstilles strenge krav til et kommende forældreskab, der etableres via kunstig befrugtning. Regeringen finder derfor ikke, at de meget omfattende prøvninger, der finder sted ved adoption og ved tvangsfjernelse af børn, bør finde anvendelse. Det bør tilstræbes, at den kunstige befrugtning har en så stor tilnærmelse til den naturlige reproduktion som muligt. Det foreslås derfor at videreføre de gældende reglers kriterier angående vurdering af et forældrepar i den konkrete situation, inden de tilbydes behandling med kunstig befrugtning, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 7. februar 2007 om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, hvor der er fastsat nærmere regler for vurdering af forældreuegnethed, herunder hvilke forhold der er af betydning for vurderingen, og hvilke forhold der ikke må tages med i vurderingen af forældreuegnethed. Det følger af den foreslåede bestemmelse, at hvis der efter lægens vurdering er tvivl, herunder også åbenbar tvivl, om, at en enlig kvinde eller et par, der henvender sig med anmodning om behandling med kunstig befrugtning, kan drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen, skal lægen med den enlige kvindes eller parrets samtykke indsende oplysninger til statsforvaltningen med anmodning om, at statsforvaltningen træffer afgørelse om, hvorvidt der kan iværksættes behandling med kunstig befrugtning. Ved manglende samtykke fra den enlige kvinde eller parret til videregivelse af oplysninger til statsforvaltningen skal lægen afvise at indlede behandling med kunstig befrugtning. Det vil således efter forslaget være statsforvaltningen, der træffer afgørelse om, hvorvidt behandling med kunstig befrugtning kan iværksættes. Statsforvaltningen kan med den enlige kvindes eller parrets samtykke inddrage anden sagkundskab i vurderingen af forældreegnethed, inden behandling iværksættes. Dette kan eksempelvis være den enlige kvindes eller parrets praktiserende læge eller sociale myndigheder. Hvis den enlige kvinde eller parret ikke samtykker, skal statsforvaltningen afvise, at der må indledes behandling med kunstig befrugtning. Statsforvaltningens afgørelse i medfør af 6 a, stk. 2, kan inden 4 uger efter meddelelsen til den enlige kvinde eller parret påklages til Ankestyrelsen. Statsforvaltningen skal vejlede parret om klagemuligheden til Ankestyrelsen. Til nr. 3 Ændringsforslaget er en rettelse af den i lovforslagets 2, nr. 5, foreslåede indsættelse af», 146 a«to steder i sundhedslovens 146, stk. 1. Med ændringsforslaget foreslås, at lovforslagets 2, nr. 5, udgår, idet der med den foreslåede indsættelse af», 146 a«to steder i sundhedslovens 146, stk. 1, skabes tvivl om, hvorvidt lægemidler med tilskud i henhold til 146 a (lægemidler, der ordineres til fertilitetsbehandling) indgår i opgørelsen over og beregningen af tilskud til øvrige tilskudsberettigede lægemidler efter 146, hvilket ikke er tilfældet. Tilskuddet til lægemidler, der ordineres til fertilitetsbehandling, opgøres og beregnes separat efter de egenbetalingsgrænser og procentsatser, som fremgår af lovforslagets 2, nr. 1 ( 146 a). Til nr. 4 Det foreslås, at 81, stk. 1 og 2, tages ud af bestemmelsen, idet denne kan træde i kraft den 1. januar 2011, jf. lovforslagets 3, stk. 1. Peter Madsen (V) Preben Rudiengaard (V) fmd. Birgitte Josefsen (V) Sophie Løhde (V) Flemming Møller (V) Liselott Blixt (DF) Karin Nødgaard (DF) Vivi Kier (KF) Pia Christmas-Møller (UFG) nfmd. Sophie Hæstorp Andersen (S) Flemming Møller Mortensen (S) Karen J. Klint (S) Julie Skovsby (S) Karl H. Bornhøft (SF) Jonas Dahl (SF) Lone Dybkjær (RV) Per Clausen (EL) Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 24 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Radikale Venstre (RV) 9 Enhedslisten (EL) 4 Liberal Alliance (LA) 3 Kristendemokraterne (KD) 1 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2

5 5 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 45 Bilagsnr. Titel 1 Høringsnotat og høringssvar, fra indenrigs- og sundhedsministeren 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Henvendelse af 8/11-10 fra DSF, DSOG og Jordemoderforeningen 5 Henvendelse af 9/11-10 fra Facebookgruppen»behandling af barnløse SKAL være gratis«6 Henvendelse af 9/11-10 fra European Society of Human Reproduction and Embryology (Eshre) 7 Henvendelse af 5/11-10 fra Sex og Samfund 8 Leder fra Ugeskrift for Læger om vurdering af forældreegnethed 9 Henvendelse af 10/11-10 fra Dansk Fertilitetsselskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og Jordemoderforeningen 10 Henvendelse af 10/11-10 fra Lægeforeningen 11 Henvendelse af 17/11-10 fra Therese Brunse 12 Anonymiseret henvendelse 13 Ændringsforslag fra indenrigs- og sundhedsministeren udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 45 Spm.nr. Titel 1 Spm., om regeringen regner med, at antallet af kikkertoperationer for lukkede æggeledere vil stige som følge af brugerbetaling for kunstig befrugtning, til indenrigs- og sundhedsministeren, 2 Spm. om, hvor stor sandsynligheden for at blive gravid er efter henholdsvis en kikkertoperation for lukkede æggeledere og tre IVF-behandlinger, til indenrigsog sundhedsministeren, 3 Spm. om, hvilke vederlagsfrie behandlinger for nedsat sædkvalitet, der efter den 1. januar 2011 vil blive udbudt i det offentlige sundhedsvæsen, således at mænd med nedsat sædkvalitet kan blive fædre, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens 4 Spm. om, hvor mange hormonbehandlinger en kvinde med ægløsningsforstyrrelser i dag anbefales i det offentlige sundhedsvæsen, inden kvinden anbefales kunstig befrugtning, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar 5 Spm., om ministeren mener, at brugerbetaling for sterilisation er i overensstemmelse med et ønske om at gøre prævention mere tilgængelig og dermed begrænse antallet af uønskede graviditeter, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens 6 Spm. om, hvad det med virkning fra den 1/1-11 vil koste et ufrivilligt barnløst par at blive behandlet med kunstig befrugtning, hvis parret skal gennem 3 IVFbehandlinger og kvinden undervejs skal opereres for endometriose, til indenrigsog sundhedsministeren, 7 Spm. om, hvad det med virkning fra den 1/1-11 vil koste et ufrivilligt barnløst par at blive behandlet med kunstig befrugtning, hvis manden har svært nedsat sædkvalitet og parret derfor først forsøger sig med tre inseminationer med mandens egen sæd for herefter at få foretaget tre ICSI-behandlinger, til indenrigs- og sundhedsministeren, 8 Spm., om ministeren er indstillet på at stille ændringsforslag, således at lovforslaget deles i to lovforslag, hvor det ene omfatter 1 vedrørende vurderingen af forældreegnethed i forbindelse med kunstig befrugtning, til indenrigs- og sundhedsministeren, 9 Spm. om, hvor mange afslag der er givet på at behandle med kunstig befrugtning, som følge af at der har været tvivl om kvinden/parrets evne til at drage omsorg

6 for et barn efter fødslen, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens 10 Spm., om ministeren vil oplyse, hvilke andre forslag der har været tale om i forbindelse med drøftelse af egenbetaling mellem DF og regeringen, til indenrigs- og sundhedsministeren, 11 Spm., om ministeren vil uddybe kommentarerne til lægeforeningens høringssvar, for så vidt angår inddragelse af en anden læge i forbindelse med vurderingen af forældreegnetheden, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar 12 Spm. om at kommentere henvendelsen af 8/ fra Dansk Fertilitetsselskab, DSOG og jordemoderforeningen vedrørende kunstig befrugtning, til indenrigsog sundhedsministeren, 13 Spm. om, hvordan ministeriet er kommet frem til, at lovforslaget vil have»mindre administrative konsekvenser for regionerne«, til indenrigs- og sundhedsministeren, 14 Spm. om, hvordan regionernes øgede udgifter til administration skal finansieres i forbindelse med indførelse af brugerbetaling på offentlige fertilitetsklinikker, til indenrigs- og sundhedsministeren, 15 Spm. om, hvor mange årsværk ministeriet forventer der vil gå til administration i forbindelse med opkrævning af betaling for henholdsvis kunstig befrugtning og sterilisation på offentlige fertilitetsklinikker, til indenrigs- og sundhedsministeren, 16 Spm., om regionerne via bloktilskuddet vil blive kompenseret økonomisk for ekstra udgifter til administration i forbindelse med forslaget om at indføre brugerbetaling for kunstig befrugtning og sterilisation på offentlige fertilitetsklinikker, til indenrigs- og sundhedsministeren, 17 Spm. om, hvor meget ministeren forventer at administrationsomkostningerne stiger på de offentlige fertilitetsklinikker, når der indføres faste priser på fertilitetsbehandling, til indenrigs- og sundhedsministeren, 18 Spm., om forslaget om loft over medicinudgifter på kr. i forbindelse med fertilitetsbehandling også omfatter infertile par, der bliver behandlet på private fertilitetsklinikker for at få barn nr. to eller tre, til indenrigs- og sundhedsministeren, 19 Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget forventes at få for antallet af æg, der årligt doneres til ufrivilligt barnløse par, der mangler æg for at kunne blive gravide, til indenrigs- og sundhedsministeren, 20 Spm. om, hvilke konsekvenser ministeren vurderer det vil få for Danmarks rolle som foregangsland inden for fertilitetsforskning, at regeringen vil indføre brugerbetaling for kunstig befrugtning, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens 21 Spm., om ministeren vil vurdere, at prisforskellen mellem behandling med friske og optøede æg kan medføre en øget efterspørgsel på behandling med optøede æg, på trods af at denne behandling er mindre effektiv og mere belastende for kvinden end behandling med friske æg, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens 22 Spm. om, hvilken effekt forslaget om, at regionsrådene ikke skal tilbyde vederlagsfri behandling med kunstig befrugtning i speciallægepraksis, forventes at have på ventelisterne til kunstig befrugtning på de offentlige klinikker, til indenrigs- og sundhedsministeren, 23 Spm. om, hvilken konsekvens lovforslaget vurderes at have på det danske fødselstal på kort og lang sigt, jf. ministerens svar på SUU alm. del spørgsmål 594, til indenrigs- og sundhedsministeren, 24 Spm. om, hvordan forslaget om at indføre faste priser for kunstig befrugtning og loft over medicinudgifter på kr. forventes at påvirke de private fertilitetsklinikker, til indenrigs- og sundhedsministeren, 25 Spm. om, hvordan de foreslåede besparelser på kunstig befrugtning rammer de fertilitetspatienter, der i dag er visiteret til behandling mod barnløshed, eller som 6

7 på nuværende tidspunkt er i gang med fertilitetsudredning, til indenrigs- og sundhedsministeren, 26 Spm., om besparelserne på kunstig befrugtning rammer de fertilitetspatienter, der i dag venter på eller er i gang med insemination, men endnu ikke får IVF/ mikroinsemination, således at de ved lovens ikrafttrædelse ikke kan modtage de tre vederlagsfrie IVF/mikroinseminationsbehandlinger, til indenrigs- og sundhedsministeren, 27 Spm., om besparelserne på kunstig befrugtning rammer de fertilitetspatienter, der har modtaget deres første IVF/mikroinsemination, men ikke den anden og tredje behandling, således at de ikke kan modtage de to sidste behandlinger vederlagsfrit, til indenrigs- og sundhedsministeren, 28 Spm. om, hvordan ministeren forestiller sig, at de offentlige klinikker skal afregne, i det tilfælde hvor en kvinde får nedfrosset æg, men ikke får sat dem op, og om det nævnte eksempel tæller som en afsluttet behandling til fuld takst, til indenrigs- og sundhedsministeren, 29 Spm., om ministeren forestiller sig, at de offentlige fertilitetsklinikker skal opkræve betaling for kunstig befrugtning forud for behandling, herunder også hormonstimulering, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar 30 Spm. om de offentlige fertilitetsklinikker i forbindelse med indførelse af brugerbetaling på kunstig befrugtning skal stoppe en igangværende fertilitetsbehandling, hvis den enlige barnløse kvinde eller det barnløse par er bagud med betalingen, til indenrigs- og sundhedsministeren, 31 Spm., om fertilitetspatienter med genetisk arvelige sygdomme er omfattet af lovforslaget, til indenrigs- og sundhedsministeren, 32 Spm., om kvinder, der får nedfrosset æg i forbindelse med kræftbehandling, er omfattet af lovforslagets regler om brugerbetaling, til indenrigs- og sundhedsministeren, 33 Spm., om barnløse par, hvor den ene part har hepatitis, som konsekvens af lovforslaget selv skal betale for den fertilitetsbehandling, der kan sikre, at barnet ikke smittes, til indenrigs- og sundhedsministeren, 34 Spm., om barnløse par, hvor den ene part har hiv, som konsekvens af lovforslaget selv skal betale for den fertilitetsbehandling, der kan sikre, at barnet ikke smittes. til indenrigs- og sundhedsministeren, 35 Spm. om, hvad det pr. 1. januar 2011 vil koste et ufrivilligt barnløst par at blive behandlet med kunstig befrugtning, til indenrigs- og socialministeren, og ministerens 36 Spm. om ufrivilligt barnløse, der deltager i forsøg med fertilitetsbehandling på offentlige klinikker pr. 1. januar 2011, til indenrigs- og socialministeren, og ministerens 37 Spm. om at kommentere Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløses (LFUB) høringssvar til lovforslaget, jf. L 45 bilag 1, til indenrigs- og sundhedsministeren, 38 Spm. om, hvordan brugerbetaling for kunstig befrugtning og fjernelse af kronikertilskud til brug for køb af lægemidler til fertilitetsbehandling påvirker ufrivilligt barnløses muligheder, til indenrigs- og sundhedsministern, og ministerens 39 Spm. om at kommentere henvendelsen af 9/ fra Facebookgruppen, til indenrigs- og sundhedsministeren, 40 Spm., om ministeren kan oplyse, hvor mange af de mennesker, der i dag gennemgår fertilitetsbehandling, som efterfølgende adopterer et barn, til indenrigsog sundhedsministeren, 41 Spm. om at kommentere henvendelsen af 9/ fra European Society of Human Reproduction and Embryology (Eshre), til indenrigs- og socialministeren, 42 Spm. om at kommentere henvendelsen af 10/ fra Lægeforeningen, til indenrigs- og sundhedsministeren, 7

8 43 Spm., om der først skal betales for medicin ved ægoplægningen, men at medicin i forbindelse med IVF-behandling allerede betales før ægudtagningen, da medicinen til den såkaldte hormonstimulering går forud for ægudtagning og ægoplægning, til indenrigs- og sundhedsministeren, 44 Spm., om ministeren kan bekræfte, at antallet af børn, der er født ved hjælp af reagensglasbehandling, er markant lavere i Norge, hvor der er indført brugerbetaling for kunstig befrugtning, end i Danmark, til indenrigs- og sundhedsministeren, 45 Spm. om, hvilke undersøgelser ministeren bygger sin vurdering på, jf. udtalelse i Deadline d. 5/11-10, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar 46 Spm. om ændringsforslag til lovforslaget, således at det ikke er den pågældne fertilitetslæge, som skal træffe beslutning om forældreegnethed, til indenrigs- og sundhedsministeren, 47 Spm. om, hvad det vil betyde økonomisk, hvis loftet for betaling for fertilitetsbehandling bliver for hele behandlingsdelen, til indenrigs- og sundhedsministeren, 48 Spm. om kommentar til henvendelse af 16/11-10 fra Therese Brunse, til indenrigs- og sundhedsministeren, 49 Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/11-10 (anonymiseret), til indenrigsog sundhedsministeren, 50 Spm. om, hvor mange ufrivilligt barnløse der i dag har behov for fertilitetsbehandling ud over de forsøg, som tilbydes på de offentlige klinikker, til indenrigsog sundhedsministeren, 51 Spm. om, hvor mange ufrivilligt barnløse kvinder med endometriose der ikke opnår graviditet inden for de tre IVF-behandlinger, der tilbydes på de offentlige fertilitetsklinikker, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar 52 Spm., om ministeren vil oplyse, over hvor lang en periode den gennemsnitlige endometriosepatient er i fertilitetsbehandling, førend behandlingen resulterer i graviditet, til indenrigs- og sundhedsministeren, 53 Spm. om, hvad det pr. 1/1-11 vil koste et ufrivilligt barnløst par at blive behandlet med kunstig befrugtning, hvis parret først modtager to inseminationer med partnersæd og herefter gennemfører tre IVF-behandlinger med friske æg og donorsæd, til indenrigs- og sundhedsministeren, 54 Spm. om, hvad det pr. 1/1-11 vil koste et ufrivilligt barnløst par at blive behandlet med kunstig befrugtning, hvis parret modtager tre ICSI-behandlinger med friske æg og herefter to forsøg med fryseæg, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens 55 Spm. om, hvad det pr. 1/1-11 vil koste et ufrivilligt barnløst par at blive behandlet med kunstig befrugtning, hvis parret gennemgår tre-fire inseminationer med partnersæd efterfulgt af 3 måneders pause i fertilitetsbehandlingen, mens kvinden bliver opereret for endometriose, herefter to IVF-behandlinger efterfulgt af operation for endometriose og endelig en tredje IVF-behandling, til indenrigs- og sundhedsministeren, 56 Spm. om, hvad følgende patientforløb ville koste, hvis forløbet var startet efter 1/1-11: 10. maj 2006: første IUI-forsøg; oktober 2006: operation for endometriose i svær grad og henvisning til IVF-behandling; 1. maj 2007: første lange IVF-forløb; efterår 2007: to frostforsøg med pause imellem - intet resultat, til indenrigs- og sundhedsministeren, 57 Spm. om, ministeren kan bekræfte, at et barn, der er født ved hjælp af kunstig befrugtning, er en samfundsøkonomisk gevinst for det danske samfund, idet barnet som 50-årig bidrager med kr. til samfundet, hvilket svarer til, at samfundet får sin investering i barnet 7-16 gange igen, til indenrigs- og sundhedsministeren, 58 Spm. om, hvor mange af de mennesker, der i dag gennemgår fertilitetsbehandling, som efterfølgende adopterer et barn, til indenrigs- og sundhedsministeren, 8

9 9 59 Spm. om at oversende talepapir A, B og C fra samrådet den 8/ Samrådsspm.nr. A Titel Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 45 Samrådsspm. om, hvor mange ufrivilligt barnløse ministeren vurderer der årligt fra 1/1-11 vil få udgifter til fertilitetsbehandling, der overstiger det såkaldte worst-case scenarium, hvor ufrivilligt barnløse gennemfører tre reagensglasbehandlinger inden for 1 år til kr. inklusive medicinudgifter, jf. Ritzau telegram, af 7/11-10,»Gebyr kan ruinere barnløse«, til indenrigs- og sundhedsministeren B Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at kunstig befrugtning per 1/1-11 ikke kun bliver tilgængelig for den ufrivilligt barnløse cheføkonom, der er gift med chefkonsulenten, men også for politibetjenten, der er gift med en pædagog, til indenrigs- og sundhedsministeren C Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at lovforslaget om brugerbetaling for kunstig befrugtning ikke medfører færre fertilitetsbehandlinger og heraf færre fødte børn, jf. Ritzau d. 7/11-10 i telegrammet»gebyr kan ruinere barnløse«, til indenrigs- og sundhedsministeren

2010/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2009/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj udkast (ændringsforslag fra S, RV og SF)

Sundhedsudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj udkast (ændringsforslag fra S, RV og SF) Sundhedsudvalget L 151 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2006 2. udkast (ændringsforslag fra S, RV og SF) Betænkning over

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning.

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning. 2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni Betænkning.

2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni Betænkning. 2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget (2. samling) B 29 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2005 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2011/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. december 2011 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

2009/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 26. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 26. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 6 2009/1 BTL 103 og L 104 Offentliggørelsesdato: 21-04-2010 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 14. april

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v. Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 26. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v. [af sundheds- og ældreministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje Til lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 120 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 0. marts 2011 3. udkast til (Betænkningsbidrag

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Tilføjelse til tillægsbetænkning

Tilføjelse til tillægsbetænkning Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til tillægsbetænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Tilføjelse til tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Til lovforslag nr. L 54 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Frit valg til diagnostiske undersøgelser,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. Til lovforslag nr. L 52 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 2. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse

Læs mere

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning.

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning. 2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 107 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2010 1. Ændringsforslag Miljøministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. 2.

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

3. 81, stk. 1, affattes således: Sygehusbehandling efter bestemmelserne i afsnit VI, VII og VIII er vederlagsfri for patienten, jf. dog stk. 2-5.

3. 81, stk. 1, affattes således: Sygehusbehandling efter bestemmelserne i afsnit VI, VII og VIII er vederlagsfri for patienten, jf. dog stk. 2-5. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. og lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling i forbindelse med behandling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 18. april 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Bedre brug af helbredsoplysninger

Læs mere