DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE"

Transkript

1 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE Malmö Sverige Telefon: Fax:

2 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER FOR LÆGNING AF TRÆGULVE SIDE 3 Generelt Generelle forberedelser LÆGNING AF KÄHRS TRÆGULVE PÅ GULVVARME SIDE 4 Lægning HVAD SKAL MAN TÆNKE PÅ FØR LÆGNING SIDE 5 Tidspunkt for lægning Lagring Lægning af brædder i mønstre Fastgørelse af skillevægge og fast inventar Planlægning af gulvlægning Dilatationsfuger i trægulve Ujævnheder i undergulvet Valg af lægningsretning, maks. bredder Rengøring af undergulvet VED LÆGNING SIDE 8 Temperatur- og fugtforhold Åbning af bundter Syning Endesamlinger ved små fl ader Limning af fuger Tætte endesamlinger Dørgennemgange Montering af fodpaneler Fladedeformation HVAD SKAL MAN TÆNKE PÅ EFTER LÆGNING SIDE 9 Supplerende overfl adebehandling Beskyttelsesoverdækning Tape Ventilering LÆGNINGS- OG MONTERINGSANVISNINGER SIDE 10 Lægningsanvisning for dampspærre og mellemlæg Anvendelse af forskelligt værktøj og hjælpemidler Lægningsanvisning for Kährs trægulve med woodloc Lægningsanvisning for Kährs Activity Floor 30 mm Lægningsanvisning for Kährs 15 mm på 150 kpa udvidet skum (bolig) Lægningsanvisning for Kährs Linnea på 150 kpa udvidet skum (bolig) Lægningsanvisning for Kährs trægulv på 250 kpa udvidet skum (offentlig) Monteringsanvisning for tilbehør til trægulve Anvisninger for supplementsprodukter

3 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 3 FORUDSÆTNINGER FOR LÆGNING AF TRÆGULVE Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver eller absorberer materialet fugt. Herved hører en volumenændring (udvidelse eller krympning). Det er derfor vigtigt, at der efterlades en dilatationsfuge mellem gulv, vægge, og andre faste genstande, når et trægulv lægges fl ydende. For at gulvet ikke skal absorbere fugt allerede inden lægning, er det vigtigt, at emballagen ikke åbnes før på tidspunktet for selve lægningen. Mange fejl og skader i gulve kan undgås ved at læse lægningsanvisningerne, inden lægningen påbegyndes, og derefter følge disse nøje. Vær opmærksom på, at der i nybyggede huse ofte er relativt meget bygningsfugt tilbage på tidspunktet for lægningen af parkettet. For at undgå skader er det vigtigt, at den relative luftfugtighed under og efter lægningen ligger under 60 %. Rum- og materialetemperaturen skal være mindst 18 C. Se Hus AMA98 MD. Parketgulvet skal derfor lægges, når alle andre håndværksmæssige arbejder er afsluttet, f.eks. når malerarbejde og fl iseopsætning er klar, og når byggepladsen har nået den rette RF. På dæk med en relativ fugtighed, der er lavere end 60 %, er fugtbeskyttelse normalt ikke nødvendig. Bemærk, at nystøbte dæk ikke kan klare dette krav, hvorfor der altid kræves fugtbeskyttelse. På følgende undergulve, uanset alder, er det i henhold til ovenstående obligatorisk at anvende fugtbeskyttelse: betongulve, som ligger direkte på jordoverfl aden (terrændæk) gulve over varme eller fugtige rum (f.eks. fyrrum eller bryggers) dæk over ventileret krybekælder letbetondæk gulvvarme Er undergulvets relative fugtighed over 95 %, er en dampspærre af plastfolie ikke tilstrækkelig som fugtbeskyttelse. Trægulve skal altid lægges i forbandt, også mindre fl ader i f.eks. entréer eller smårum. En jævn fordeling af kortender gør, at gulvet forbliver plant ved klimaforandringer. Generelle forberedelser Opbevar gulvbrædderne i deres emballage. Åbn bundterne i takt med lægningen. Læs lægningsanvisningen nøje inden lægning. Undergulvet skal være tørt, rent, plant og fast. Væg til vægtæpper fjernes. Ved lægning på celleplast (EPS) kan du hente vores brochure om krav til undergulvet og gulvvarme på vores professionelle websted på adressen Kontrollér undergulvets planhed ved 2 m målelængde og ved 0,25 m målelængde. Er ujævnhederne større end ±3 mm ved 2 m målelængde eller ±1,2 mm ved 0,25 m målelængde, skal de først udjævnes. (HusAMA98, tabel 43.DC/-1 Klasse A samt MDB.3). Kährs accepterer også måling med 1 m målelængde. Tolerancen er da ±2 mm. Kontrollér undergulvets fugtighed. Undergulve af nystøbte betondæk eller letbetondæk, gulve over varme eller fugtige lokaler, betonterrændæk, gulve over krybekældre eller gulve på gulv varmesystemer skal først have en aldersbestandig 0,2 mm polyetylenfolie (PE) som fugtbeskyttelse. Lægges med mindst 200 mm overlapning. Undergulvet skal være vel rengjort for at undgå skimmel. Er undergulvets relative fugtighed over 95 %, er en dampspærre af plastfolie ikke tilstrækkelig som fugtbeskyttelse. Rummets relative luftfugtighed må ikke overstige 60 % RF (Hus AMA98 JSF.52). Såvel rummet som brædderne skal være opvarmet til mindst 18 C. Et mellemlæg lægges oven på en eventuel folie for at mindske trinlyde. Anvend en 2 3 mm polyetylencelleplast (skum) af en godkendt kvalitet Kährs Tuplex eller gulvpap. Mellemlægget lægges kant til kant. Ved nominelt krav om trinlydsdæmpning kontaktes en lydekspert. I lange, smalle rum lægges brædderne i rummets længderetning. Gulvet bevæger sig ved varierende luftfugtighed og skal derfor have en dilatationsfuge. Af praktiske grunde er det praktisk at regne med 10 mm dilatationsfuge for gulvbrædder < 6 m, mod vægge og faste genstande (trapper, søjler, dørkarme etc.). For større gulvfl ader (> 6 m bredde) skal beregnes 1,5 mm dilatationsfuge pr. meter gulvbredde. Denne dilatationsfuge skal fi ndes rundt om hele gulvet. For lamelparket med woodloc er den maksimale gulvbredde 18 m. For Kährs Linnea er maksimal gulvbredde 12 m. Beskadigede eller forkerte brædder frasorteres. De bliver måske til overs eller kan anvendes ved afslutningen. Naturligvis kan man få byttet et beskadiget bræt hos forhandleren. Hvis der er begået en fejl, kan brædder med woodloc demonteres på en hurtig og enkel måde, hvilket forenkler afhjælpningen. Woodloc -fugen bidrager til at mindske visse lægningsbetingede fejl. Rådfør dig gerne med din gulvleverandør eller med os, når det gælder byggefugt, hvis gulvet skal lægges på en konstruktion, der ikke er beskrevet i vores brochure om krav til undergulvet og gulvvarme, hvis det drejer sig om et stort gulv, eller hvis noget andet er uklart.

4 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 4 LÆGNING AF KÄHRS TRÆGULVE PÅ GULVVARME Sørg for, at alle nødvendige test på gulvvarmesystemet er foretaget, inden gulvlægningen udføres. Lægning Arbejdstemperaturen ved lægning skal være mindst 18 C. Dette gælder både materialer, undergulv og luften i lokalet. Ligesom ved lægning uden gulvvarme skal luftens relative fugtighed være mindre end 60 % både før, under og efter lægning. Bemærk, at kravet til dilatationsfuger i dørgennemgange øges ved gulvvarme pga. gulvenes større bevægelser. Tænk på, at et gulv, der er lagt på gulvvarme, er mere følsomt over for fugt (høj RF) end et gulv uden gulvvarme, fordi forskellen i fugtighedsgrad mellem gulvets tørreste og fugtigste tilstand bliver større. Dampspærre af godkendt type er obligatorisk. Bemærk, at et koldt undergulv opvarmes langsommere end luften i rummet.

5 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 5 HVAD MAN SKAL TÆNKE PÅ FØR LÆGNING Tidspunkt for lægning Trægulve skal lægges, når alt andet arbejde er afsluttet, f.eks. maling, tapetsering og fl iseopsætning. Byggepladsen skal have den rette RF. Derved undgås tilsmudsning og fugtskader på gulvet. Gulvlægningen lettes, hvis dørfatninger og lignende monteres efter lægning af trægulvet. Lagring Trægulve skal lagres i et rum, hvor RF er under 60 %. Åbn ikke gulvbundternes emballage, før lægningen skal påbegyndes. Bundterne skal derefter åbnes i takt med lægningen. Inden trægulve lægges, skal man sikre sig, at materialet har en minimumstemperatur på 18 C. Det tager ca. to til tre dages opbevaring på den opvarmede arbejdsplads, før gulvbundterne har den rette temperatur. En hurtigere temperaturtilpasning opnås, hvis gulvbundterne ikke lægges i en enkelt stabel, men opdeles i fl ere mindre. Hvis beskyttelsesplasten er beskadiget, tapes den snarest sammen, for at fugt ikke skal beskadige indholdet. Lægning af brædder i mønstre Vi anbefaler limning til underlaget i de tilfælde, hvor forskellige lægningsretninger af brædderne ønskes i samme rum. Gulve med woodloc -fuge kan ikke lægges kortende mod langside. Fastgørelse af fast inventar Fast inventar, køkkenarmaturer, skillevægge osv. må aldrig fastgøres i parkettet ved fl ydende lægning. Fastgørelse kan ske via gulvet, hvis man sørger for en afstandsanordning, så det fastgjorte objekt ikke presses ned mod parkettet og låser det. Der skal være en dilatationsfuge omkring afstandsanordningen. Monter derfor alt fastmonteret inventar og skillevægge, før gulvet lægges. Hvis man vil have trægulv under fastmonteret inventar og skillevægge, skal der være en dilatationsfuge under fodpanelet. Moderne køkkener fastgøres normalt til væggen og hviler fortil på gulvet med støtteben. Dette har for det meste ingen betydning for gulvet. Hvis køkkenbordpladen derimod er af marmor, granit eller andet tungere materiale, bør støttebenene ikke hvile på gulvet, da de så vil låse dette. Ved limet gulv kan inventaret fastgøres via trægulvet, uden at det påvirker gulvets funktion. Hvis der står en brændeovn eller lignende på gulvet, kan man lægge f.eks. en spånplade over et område, der er en smule mindre end gnistfanget. Således kan gulvet bevæge sig frit, og det er nemmere at udskifte brædder i nærheden af brændeovnen, hvis det er nødvendigt. Spånpladen bøder også af for vægten af brændeovnen. Husk at lave en dilatationsfuge. hvordan lægningen bedst kan gennemføres, hvor man skal begynde lægningen, og hvor man bedst lægger eventuelle dilatationsfuger. Vær omhyggelig med planlægningen, så maksimumbredden ikke overskrides (maks. 18 m for lamelparket med woodloc, 12 m for Kährs Linnea), og fodpaneldimensionerne er tilstrækkelige. Dilatationsfuger i trægulve De naturlige, sæsonmæssige klimavariationer forårsager en vis bevægelse (udvidelse og krympning) i trægulve. Derfor må gulvene aldrig lægges for tæt op ad tilgrænsende vægge eller andre faste bygningsdele. Iht. HusAMA98 MDB.3 skal der være en dilatationsfuge langs hver kant. Gulvet skal have mulighed for at udvide sig ved f.eks. tærskler, dørkarme, varmerør, søjler, trapper, klinkegulve og andre parketgulve. Det er vigtigt at sørge for, at også den klimarelaterede sammentrækning om vinteren dækkes af fodpanelerne. I gulve med woodloc -fuger opstår normalt ingen krympningssprækker ude i gulvfl aden, hvorfor hele krympningen sker i yderkanterne. En udvidelsesfuge (dilatationsfuge) mellem to lokaler/gulvfl ader kan med fordel skjules under en dørtærskel. Husk på, at dilatationsfugens bredde er summen af de to sammenstødende fl aders dilatationsfuger. Limede gulve bevæger sig mindre end fl ydende gulve, eftersom limningen reducerer bevægelserne. En dilatationsfugebredde på 3 5 mm er derfor tilstrækkelig. Når trægulve leveres, har de et fugtindhold, der svarer til ca. 40 % RF. Årstidsvariationen for RF i gulvet svinger normalt mellem 30 % og 60 %. Trægulvet skal kunne bevæge sig i forhold til fugtvariationen, som forårsager både udvidelse og krympning. Dilatationsfugens størrelse, i mm, kan beregnes med formelen: 1,5 mm/meter gulvbredde. Et rum med en bredde på 4 m skal altså have en dilatationsfuge hele vejen rundt på 4 x 1,5 mm = 6 mm mellem gulvet og alle faste genstande. Af praktiske grunde anbefales det at regne med 10 mm dilatationsfuge for gulvbredder mindre end 6 m. Et trægulvs bevægelser ved fugtoptagelse og udtørring. mm + Planlægning af gulvlægning Mål rummets bredde, og beregn, hvor bred den sidste brædderække bliver. Hvis den bliver mindre end 30 mm bred, bør du også save den første brædderække til, så første og sidste brædderække bliver cirka lige brede. Husk at regne dilatationsfugen med. Ved lægning af gulve med woodloc -fuger letter det, hvis lægningen startes ved den langside, der har fl est døre. Hvis der er døre ved kortsiderne i rummet så start hver brædderække ved disse. Brædderne kan lægges både fra venstre og højre samt baglæns. Hvis rummet ikke er geometrisk enkelt, bør man gennemtænke, mm RH

6 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 6 Bemærk, at fodpanelernes dimensioner aldrig må bestemme størrelsen af dilatationsfugerne. Ved store gulvfl ader skal fodpanelerne derfor vælges med udgangspunkt i dilatationsfugernes nødvendige størrelse og ikke omvendt. En løsning på udførelsen ved krav om store fodpaneldimensioner: En nem måde til at skabe yderligere bevægelsesrum for gulvet ved nybyggeri er at stoppe vægbeklædningen lige over gulvoverfl aden. Hvis vægbeklædningen f.eks. består af 13 mm gipsplade, får man på den måde 13 mm ekstra bevægelsesrum. Dermed kan man anvende et tyndere fodpanel, end det ellers ville være nødvendigt. I tilbehørsprogrammet fi ndes monteringskiler, som er nemme at anvende, når man skal sikre sig, at der er tilstrækkelig og nøjagtig dilatationsfugebredde. Vær opmærksom på, at gulvet ikke må komme ind under vægpladen. For at få smukke tilslutninger fås forskellige typer lister, som man kan anvende (se Beregning af fodpanelets tykkelse / 3 / / 3 / / / / / / / Gulvbredde x 1,5 = dilatationsfuge i mm. 2. Dilatationsfuge 3. Dilatationsfuge x 1,5 = fodpanelets minimumstykkelse i mm Vær opmærksom på, at gulvet ikke må komme ind under vægpladen. Mindste fodpaneltykkelse ved forskellige gulvbredder Gulvbredde 1 Dilatationsfuge 2 Overlapning Fodpaneltykkelse 3 4 m 6 mm 3 mm 15 mm* 6 m 9 mm 5 mm 15 mm* 8 m 12 mm 6 mm 18 mm 10 m 15 mm 7 mm 22 mm 12 m 18 mm 9 mm 27 mm 15 m 22 mm 11 mm 33 mm 18 m 27 mm 13 mm 40 mm * Eftersom en dilatationsfuge på minimum 10 mm anbefales.

7 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 7 Ujævnheder i undergulvet Hvis man ved fl ydende gulvlægning opdager små fordybninger i undergulvet, kan disse udfyldes med gulvpap (maks. 3 lag med gulvvarme). Cellofl oor eller lignende må man derimod ikke lægge i mere end ét lag, da det er meget blødt. Ved limning må ujævnheder aldrig spartles ud med et tykkere limlag. Valg af lægningsretning, maks.-bredder Vi anbefaler lægning i rummets længderetning, da brædderne bevæger sig mindre i længden end i bredden. I lange, smalle rum, som f.eks. entréer, er det specielt vigtigt, at brædderne ligger plant mod undergulvet. Diagonallægning er et større arbejde, men giver på den anden side rummet et ekstra pift. Se i diagrammet, hvilken maksimalbredde rummet må have ved brug af forskellige gulvprodukter. Vær opmærksom på, at maks.-bredden (vinkelret på brædderne) ikke må overskrides (maks. 18 m for lamelparket med woodloc, 12 m for Kährs Linnea, se fi g. 1). Hvis gulvet er bredere end dette mål, skal det deles (med en dilatationsfuge). Beregn et lidt større spild (8 10 %). Særligt bør der foretages overvejelser, hvis rummets form ikke er geometrisk enkel. Figur 1. Maksimal rumbredde: 18 m lamelparket med woodloc 12 m Linnea Figur 2. Maksimal rumbredde: 12,5 m lamelparket med woodloc 8,5 m Linnea Figur 3. Maksimal rumbredde: 10,8 m lamelparket med woodloc 7,2 m Linnea Figur 4. Maksimal rumbredde: 14,5 m lamelparket med woodloc 9,6 m Linnea Rengøring af undergulvet Efterlad aldrig savsmuld eller andre organiske materialer på undergulvet. Der er stor risiko for skimmeldannelse i det fugtige miljø, som opstår, når en dampspærre er lagt over de organiske materialer, selvom denne spærre er et krav. Ved limning har lægningsretningen ingen betydning, da limen mindsker bræddernes bevægelse. Limede gulve kan lægges bredere end ved fl ydende lægning, hvis underlagets krav ikke er begrænsede. 1 2 Gulvbredde 18 m (12 m) Gulvbredde 18 m (12 m) Gulvbredde 18 m (12 m) 60 30

8 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 8 HVAD SKAL MAN TÆNKE PÅ VED LÆGNING Temperatur- og fugtforhold Arbejdstemperaturen ved lægning skal være mindst 18 C. Dette gælder både brædder og rumtemperatur. Luftens relative fugtighed skal før, under og efter lægning være under 60 %. Åbning af pakker Trægulvet leveres møbeltørt. Hvis pakkerne åbnes for tidligt, kan brædderne absorbere fugt og udvides, hvilket gør det sværere at få dem til at passe sammen. Hvis nogle pakker er blevet åbnet, skal de straks lukkes igen omhyggeligt med tape, så ingen fugt kan komme ind og påvirke gulvbrædderne. Syning Det er altid lettere at afhjælpe fejl, som opdages i tide. Gør det derfor til en vane altid at syne produktet i forbindelse med lægningen. Fejlbehæftede produkter kan naturligvis byttes hos din leverandør eller hos os. Brædder med åbenbare fejl, som kan eller skulle kunne konstateres før lægningen, må ikke lægges. Sørg altid for, at syning og lægning sker i god belysning. Figur 1. Endesamlinger ved små flader Selv små fl ader skal lægges i forbandt, dvs. endesamlinger skal fi ndes i alle gulvfl ader. Der skal være en passende forskydning af endesamlingerne i forhold til naborækkerne på mindst 500 mm (mindst 300 mm ved 1,2 m brædder) for at holde gulvet plant i forbindelse med klimavariationer. Ellers er der risiko for, at gulvet slår sig ved høj relativ fugtighed. Også ved limning bør man forskyde endesamlingerne, eftersom disse da planer gulvet ud, og evt. svigt i vedhæftningen undgås, når limen tørrer. Figur 2. Limning af fuger Der skal normalt ikke anvendes lim til brædder med woodloc -fuger. Dog kan monteringen sommetider lettes, hvis 1/3 af låsekanten høvles ned, og der påføres lim på den vandrette underfl ig (se billede). Dette gør, at brættet kan slås ind på plads. Takket være den brede limfl ade bliver fugen tilstrækkelig stærk. Figur 3. Mønsterforskydninger Mindre forskydninger i mønsteret, der er fremkommet under fremstillingen, må iht. HusAMA forekomme. Mønsterforskydninger kan forekomme i visse gulvtyper såsom gulve i serierne Marina Collection, Hollandsk mønster og European Renaissance Collection. Ved lægning af gulv af typen Hollandsk mønster, skal den tværgående stav passe ind i midten af den langsgående stav i naborækken af brædder. Dørgennemgange Ved lægning gennem døråbninger eller buer skal gulvet deles med en dilatationsfuge, som senere dækkes med en dørtærskel eller en liste. Hvis en eksisterende dørtærskel sidder fast i undergulvet, skal der også være en dilatationsfuge mellem trægulvet og dørtærsklen med de samme mål som de øvrige dilatationsfuger i rummet. Bemærk, at kravet om dilatationsfuge i dørgennemgange, iht. RA98, øges ved gulvvarme. Dørtærsklen kan også tages af og sættes på plads igen, når gulvet er lagt, og en fuge er afsat under dørtærskelpartiet. Hvis dørtærsklen kommer for højt op, kan døren skæres tilsvarende af i bunden. En fi ntandet sav og savemarkering med tape letter tilpasningen af døren. Figur Dilatationsfuge

9 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 9 Montering af fodpaneler Fodpanelerne må ikke presses ned mod trægulvet, eftersom gulvet da kan låses. Fodpanelerne kan fastgøres til væggen ved hjælp af søm, skruer eller lim. De bedste resultater opnås, hvis samlingerne skæres i gering. Fodpanelerne skal tilpasses størrelsen af dilatationsfugen. Fladedeformation Vi tilstræber at fremstille brædderne lidt konvekse i længden for at gøre gulvet nemt at lægge. Et bræt med op til 20 mm fl adedeformation kan lægges, uden at det påvirker de færdige gulv. Husk at forskyde endesamlingerne i henhold til lægningsanvisningerne. HVAD SKAL MAN TÆNKE PÅ EFTER LÆGNING Supplerende overfladebehandling Spildt væske skal tørres op med det samme. Dette gælder især for træsorterne bøg og canadisk ahorn, som med deres større fugtfølsomhed bevæger sig mere end andre træsorter. Yderligere overfl adebehandling er normalt ikke nødvendig. Dog kan en ekstra overfl adebehandling til forhindring af misfarvning og fugtskader på brædder eller fuger anbefales i rum, hvor der er risiko for, at der bliver spildt væske, og hvor denne kan blive liggende. Anvend Kährs lak eller lignende til supplerende overfl adebehandling af lakerede gulve. Anvend Kährs UV/Nature Oil Refresher på olierede gulve. Anvend Watco Satin Oil på naturolierede gulve. Bemærk, at overlakering giver en mere plastikagtig overfl ade end et fabrikslakeret gulv, og at ridser er mere synlige, fordi den lak, der bruges ved overlakering, er mindre modstandsdygtig over for ridser. Overlakering udføres ikke i et støvfrit miljø, og derfor er der risiko for, at støvpartikler sætter sig fast på overfl aden og danner små buler, der er synlige, når lakken tørrer. Indfarvede produkter bør gives en supplerende behandling, hvis det vurderes, at slitagen bliver større end normalt for boliger. Beskyttelsesdækning Hvis der skal udføres yderligere arbejde i det rum, hvor gulvet er lagt, skal gulvet afdækkes med et materiale, der tillader fugt at slippe igennem (f.eks. papir). Kontrollér, at dette ikke misfarver gulvet. Bemærk, at visse type normalt genbrugs papir ikke slipper fugt igennem og desuden er forsynet med et vokslag, som kan overføres til trægulvet. Dette forårsager uønskede glansvariationer. Hvidevarer har som regel ikke tilstrækkeligt store hjul til at undgå skader, hvis de skubbes hen over gulvet, hvorfor dette kræver kraftigere beskyttelsesdækning end blot beskyttende papir. Tape Anvend kun tape på afdækningsmaterialet ikke på trægulvet. Mange tapetyper klæber så kraftigt til gulvfl aden, at lakken slipper gulvet, når tapen fjernes. Jo længere tapen får lov at blive siddende, desto større er risikoen for, at den klæber kraftigere til lakken. Ventilation Når et gulv lægges i et nybygget hus, bør huset ventileres, for at eventuel byggefugt ikke skal skade gulvet. Ved højere RF end 60 % kan der opstå varige formforandringer, f.eks. ved cellekollaps og/ eller lamelgennemslag.

10 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 10 LÆGNINGS- OG MONTERINGSANVISNINGER Lægningsanvisning for dampspærre og mellemlæg 1. Plastfolie, 0,2 mm ældningsbestandig polyetylenfolie, anvendes som dampspærre og skal lægges med mindst 200 mm overlapning. Leveres dobbeltfoldet. Plastfolien skal ligge så tæt på parkettet som muligt i konstruktionen, men under mellemlaget. Ved lægning på EPS skal dampspærren placeres under isoleringen iht. RA 98Hus, JFS.52. Undgå at gå på udlagt plastfolie. Husk, at organisk materiale mugner i fugtig miljø. 2. Gulvpap (1 mm mellemlæg) skal lægges kant til kant og skal altid lægges over dampspærren. Det kan også anvendes til at udjævne mindre fordybninger i undergulvet (maks. tre lag ved gulvvarme). Kan også anvendes som mellemlæg i strimler til 20 mm gulv, udlagt fl ydende på strøer. 3. Cellofl oor (3 mm mellemlæg af polyetylenskum) (30 kg/ m 3 ) skal lægges kant til kant. Cellofl oor i strimler er også ideelt at anvende som mellemlæg til 20 mm gulv, udlagt fl ydende på strøer. Må aldrig lægges i fl ere end ét lag. 4. Kährs Tuplex, 3 mm polyetylenfolie med polystyrengranulat, er en såkaldt kombiunderlagsmåtte, som skal lægges med tekstsiden opad og med den indbyggede 200 mm brede fl ig udad. Fligen foldes ned, og næste omgang lægges over den, kant til kant. Dette giver en dampspærrefunktion. Hvis Kährs Tuplex skal samles i de korte ender, skal der lægges en 400 mm bred strimmel af en 0,2 mm ældningsbestandig polyetylenfolie over samlingen, for at den skal blive tæt. Kährs Tuplex lagt på denne måde fungerer både som dampspærre og som mellemlæg. Tuplex må aldrig lægges i fl ere end ét lag. 5. Kährs beskyttelsespap udlægges med foliesiden nedad. Beskyttelsespap anvendes for at beskytte parkettet mod spild og lettere slitage efter lægning. Beskyttelsesmateriale må ikke tapes til trægulvet. Hvis tunge genstande såsom køleskab eller fryser med små hjul skal transporteres på gulvet, skal der anvendes kraftigere beskyttelse. Rengør gulvet omhyggeligt, før beskyttelsespappet lægges på. Pas på sand og grus, som kan trykkes ned gennem pappet. Beskyttelsespappet er biologisk nedbrydeligt og kan indleveres til genbrug

11 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 11 Anvendelse af forskelligt værktøj og hjælpemidler 1. En slagklods anvendes til at lægge brædder med woodloc - fuger. Der skal blot lette slag til mod brættets kant, for at brædderne går på plads. Læg slagklodsens langside mod brættets kant. Lad det ene hjørne hvile mod brættets kant, og bank med det andet mod brættet. Derved skabes den rette kraft, og brættet beskadiges ikke. 2. En læggekile anvendes til woodloc -lægning. Den er udformet til også at kunne anvendes ved limning af brædder til undergulvet. Anvendes både til lamelparket og Kährs Linnea. 3. Et trækjern anvendes til at banke den sidste række på plads. 4. Kährs lim til trægulve. En 1-komponentlim, polyvinyl-acetat, som anvendes ved traditionel fuge samt ved specialløsninger med woodloc -fugen. Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for god ventilation. Kan opbevares ved temperaturer ned til -15 C. 5. Monteringskiler (med hager ) anvendes parvis liggende for at danne fl eksibel afstand til tilsluttende fl ader ved lægning af gulvbrædder. Anvend to eller fl ere afhængig af dilatationsfugens størrelse. Fjern kilerne, når gulvet er lagt

12 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 12 Lægningsanvisning for Kährs trægulve med woodloc -fuger: fl ydende lægning på plant og fast underlag Komplette lægningsanvisninger fi ndes i hvert andet bundt. Brug Kährs lægningsværktøjer. Forberedelser: Husk dampspærre, hvis konstruktionen kræver det. Beregn først, hvor mange gulvbrædder der går til. Hvis sidste brædderække bliver smallere end 30 mm, bør også den første brædderække saves til. Ved lægning af gulve med woodloc - fuger letter det, hvis lægningen startes ved den langside, der har fl est døre. Hvis der er døre ved kortsiderne i rummet, så start hver brædderække ved disse. Brædderne kan lægges både fra venstre og højre. Maksimal gulvbredde er 18 m. Kontakt Kährs, hvis der er tale om bredere gulve. 1. Begynd i et hjørne, og læg fra venstre mod højre med den lange ferside ud mod rummet. Langsidens afstand til væggen kan justeres senere, når tre rækker er blevet lagt. 3. Sav det sidste bræt i første række af til korrekt længde, og begynd næste række med det stykke, der blev tilovers. Bræddernes endesamlinger skal forskydes med mindst 500 mm (mindst 300 mm for 1,2 m brædder og 7 mm Linnea). 4. Tryk gulvbrættet i vinkel mod brættet foran. Slå forsigtigt med slagklodsen, samtidig med at du forsigtigt presser brættet nedad. 5. Tryk en Kährs læggekile ind under det allerede lagte bræt ved kortenden. 6. Tryk det næste bræts kortside ind i vinkel, og læg langsiden ned. 7. Træk læggekilen ud, og slå let med slagklodsen på langsiden, samtidigt med at du forsigtigt trykker brættet nedad. Så går det nemmere på plads. 8. Når tre rækker er lagt, kan gulvets afstand til væggen justeres på plads. Sæt kiler mellem gulv og væg. Fjern kilerne, når lægningen af gulvet er færdig. 2. Tryk det næste gulvbræt i vinkel mod det første, og læg det ned. Fortsæt på samme måde med hele den første række mm

13 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE Det kan være nødvendigt at tilpasse den første brædderække til en skæv væg. Tegn væggens kontur af på gulvbrædderne. Derefter løsnes brædderne i den første række ved at tage fat i langsiden, trække opad og samtidig slå et let slag mod samlingen. Sav til. 10. Læg de savede gulvbrædder tilbage fra venstre mod højre. Læg først kortsiden i vinkel og derefter langsiden, som tidligere beskrevet under punkt 5 7. Sæt kiler mellem gulv og væg. 11. Ved radiatorrør bores der hul i brættet. Hullerne skal være mindst 20 mm større end rørets diameter. Sav som vist på billedet. Når brættet er monteret, limes den afsavede stump fast, og hullerne dækkes med rørmanchetter. 12. Hvis du skal save en dørgerigt af, kan du bruge et gulvbræt som underlag. Så får du præcis den rigtige højde. Hvis du er nødt til at banke et bræt i på langs, skal brættets fuge beskyttes med en afsavet stump fra en kortside, som sættes i fugen. 13. Sådan saves den sidste brædderække til i den korrekte bredde. Læg det sidste bræt oven på den næstsidste brædderække med ca. 5 mm forskydning i forhold til væggen. Markér savsnittet ved hjælp af en bræddestump uden fer. Læg det tilsavede bræt. Gør ligesådan med det næste. Montér fodpaneler. Disse må ikke trykkes ned, så gulvet låses. Ved overgange til andre lokaler anvendes f.eks. niveaulister eller afslutningslister. 14. Brædderne kan om nødvendigt lægges fra alle retninger. Dette letter lægningen ved f.eks. døre. Hvis du ikke har mulighed for at vinkle brættet ind under f.eks. en dørgerigt og lavtplacerede radiatorer, gør du sådan her: 14a. Skær 2/3 af låsekanten væk. 14b. Lim. Skub brættet på plads. Woodloc kan ikke lægges med ende mod langsiden. Hvis du skal montere fl ere ting i rummet, så sørg for at beskytte gulvet med et materiale, der slipper fugt igennem, f.eks. Kährs beskyttelsespap. Praktisk tip! Det kan være nødvendigt at slå gulvbrædder på plads (langside eller kortside). Dette gælder for eksempel ved døre eller andre vanskelige steder, hvor brættet skal skubbes på plads. Når et bræt skal slås i på langs, sættes en lille bræddestump fra enden af brættet ind i fugen. Dette beskytter brættets ende a 14b

14 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 14 Nogle problemer, der er lette at løse. A. Begynd altid med at lægge rækkerne af brædder fra døren af. Det gør det nemmere at slå det næste bræt under rammen. Med woodloc kan resten af brædderne i rækken lægges både fra venstre eller højre. B. Læg brættet så tæt på rammen som muligt, og slå forsigtigt på det fra kortsiden. Beskyt brættet med en bræddestump (f.eks. en tilpasset kortende). C. Hvis brættet ikke kan vinkles ind mod dørgerigten, saves 2/3 af låsekanten af. Dette gør det muligt at slå brættet på plads. Påfør lim på fersiden, for at undgå at fugen svækkes. D. Ved lægning under lysninger er det ofte nemmest at indpasse disse brædder, før brættet i væggens forlængelse lægges.

15 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 15 Lægningsanvisning for Kährs Activity Floor 30 mm; flydende lægning på plant og fast underlag. Komplette lægningsanvisninger fi ndes i hvert andet bundt. Brug Kährs lægningsværktøjer. Forberedelser: Husk dampspærre, hvis konstruktionen kræver det. Beregn først, hvor mange gulvbrædder der går til. Hvis sidste brædderække bliver smallere end 30 mm, bør også den første brædderække saves til. Ved lægning af gulve med woodloc - fuger letter det, hvis lægningen startes ved den langside, der har fl est døre. Hvis der er døre ved kortsiderne i rummet så start hver brædderække ved disse. Brædderne kan lægges både fra venstre og højre. Maksimal gulvbredde er 18 m. Kontakt Kährs, hvis der er tale om bredere gulve. 1. Begynd i et hjørne, og læg fra venstre mod højre med den lange ferside ud mod rummet. Langsidens afstand til væggen kan justeres senere, når tre rækker er blevet lagt. 2. Tryk det næste gulvbræt i vinkel mod det første, og læg det ned. Fortsæt på samme måde med hele den første række. Kontrollér med en snor, at startbrædderne ligger lige. 3. Sav det sidste bræt i første række af til korrekt længde, og begynd næste række med det stykke, der blev tilovers. Bræddernes endesamlinger skal forskydes med mindst 500 mm. 4. Tryk gulvbrættet i vinkel mod brættet foran. Slå forsigtigt med slagklodsen, samtidig med at du forsigtigt presser brættet nedad. 5. Tryk en Kährs læggekile ind under det allerede lagte bræt ved kortenden. 6. Tryk det næste bræts kortside ind i vinkel, og læg langsiden ned. 7. Træk læggekilen ud, og slå let med slagklodsen på langsiden, samtidigt med at du forsigtigt trykker brættet nedad. Så går det nemmere på plads. 8. Det kan være nødvendigt at tilpasse den første brædderække til en skæv væg. Tegn væggens kontur af på gulvbrædderne. Sav til. 9. Ved radiatorrør bores der hul i brættet. Hullerne skal være mindst dobbelt så store som den beregnede dilationsfuge ved væggen plus rørets diameter. Eksempelvis: Hvis gulvet er 10 m bredt, skal hullet være 10 x 1,5 = 15 mm. Det vil sige 2 x 15 = 30 mm større end røret. Sav som vist på billedet. Når brættet er monteret, limes den afsavede stump fast, og hullerne dækkes med rørmanchetter. 10. Hvis du skal save en dørgerigt af, kan du bruge et gulvbræt som underlag. Så får du præcis den rigtige højde. Hvis du er nødt til at banke et bræt i på langs, skal brættets fuge beskyttes med en afsavet stump fra en kortside, som sættes i fugen a 12b

16 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE Fodpaneler må ikke sømmes fast eller trykkes ned, så gulvet låses. Alle såkaldte tilslutningsskinner skal fastgøres i betonen for ikke at hindre trægulvets naturlige bevægelser. 12. Brædderne kan om nødvendigt lægges fra alle retninger. Hvis du ikke har mulighed for at vinkle brættet ind under f.eks. en dørgerigt og lavtplacerede radiatorer, gør du sådan her: 12a. Skær 2/3 af låsekanten væk. 12 b. Lim. Slå brættet på plads med et trækjern. Hvis du skal montere fl ere ting i rummet, så sørg for at beskytte gulvet med et materiale, der slipper fugt igennem. Afsluttende arbejde: Montering af beslag: Anordninger til fastgørelse af netstolper og andre redskaber skal være forankrede i betongulvet. Overkanten af anordningerne skal fl ugte med undergulvet eller lidt under. Åbninger til redskabsfastgørelse og montering af forskellige beslag i trægulvet laves nemmest med et hulbor. Spillelinjer: Før optrækningen af linjerne skal det areal, som skal lakeres, være grundigt rengjort i henhold til lakproducentens anvisninger. Linjeoptrækningsarbejdet bør udføres af fagfolk. Overlakering af gulve med spillelinjer: Overlakering kan udføres et døgn efter afsluttet linjemaling. Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at rengøre gulvet en gang mere for at fjerne støv og snavs. Temperaturen i rummet eller på lakken må ikke komme under 13 C i forbindelse med lakeringen. Påfør lakken med en rulle, applikator eller lakpensel. Lægningsanvisning for Kährs 15 mm trægulv på celleplast 150 kpa; flydende lægning i boligrum Isolering med EPS Celleplastpladerne skal opfylde kravene i henhold til mindst Gruppe M, trykstyrke =150 kpa (densitet 30 kg/m 3 ) iht. SS-EN Det er vigtigt, at de er tilpasset til dette anvendelsesområde, og at de opfylder kravene til tykkelsestolerance og densitet. Densiteten skal ligge inden for ±10 %. For at undgå ubehagelig fjedring af det færdige gulv skal pladernes tykkelsestolerance være ±0,5 mm. Af samme grund må der ikke anvendes buede plader. Celleplastpladerne lægges med længderetningen mod den retning, gulvbrædderne skal have, og forskydes (lægges i forbandt), så der ikke dannes nogen gennemgående fuger i bræddernes længderetning. Hele undergulvet skal dækkes med celleplastplader på en sådan måde, at alle brædder har fuld bæreevne. Specielt bør man være opmærksom på rørføringer og dørgennemgange etc. I visse tilfælde kræves forstærkninger med trælægter. Følg celleplastproducentens anvisninger. Celleplastpladerne skal beskyttes, hvis man går på dem, før gulvet lægges, for at forhindre trykskader. Mellemlæg Mellem celleplast og trægulv lægges et mellemlæg for at undgå knirkelyde. Lægningsanvisninger for Kährs Linnea på celleplast 150 kpa; flydende lægning på lastfordelende spånplader i boligrum Generelt Som lastfordelende lag skal der anvendes en upløjet spånplade (mindst 10 mm) eller en 6 mm pløjet træfi berplade. Isolering med EPS Celleplastpladerne skal opfylde kravene i henhold til mindst Gruppe M, trykstyrke =150 kpa (densitet 30 kg/m 3 ) iht. SS-EN Det er vigtigt, at de opfylder kravene til tykkelsestolerance og densitet. Densiteten skal ligge inden for ±10 %. For at undgå ubehagelig fjedring af det færdige gulv skal pladernes tykkelsestolerance være ±0,5 mm. Af samme grund må der ikke anvendes buede plader. Celleplastpladerne lægges med længderetningen mod den retning, gulvbrædderne skal have, og forskydes (lægges i forbandt), så der ikke dannes nogen gennemgående fuger i bræddernes længderetning. Hele undergulvet skal dækkes med celleplastplader på en sådan måde, at alle brædder har fuld bæreevne. Specielt bør man være opmærksom på rørføringer og dørgennemgange etc. I visse tilfælde kræves forstærkninger med trælægter. Følg celleplastproducentens anvisninger. Celleplastpladerne skal beskyttes, hvis man går på dem, før gulvet lægges, for at forhindre trykskader. Mellemlæg Mellem celleplast og trægulv lægges et mellemlæg for at undgå knirkelyde. Lægningsanvisning for Kährs trægulv på 250 kpa; flydende lægning i offentligt miljø Celleplastpladerne skal opfylde kravene i henhold til mindst Gruppe T, trykstyrke = 250 kpa (densitet 40 kg/m 3 ) iht. SS-EN Det er vigtigt, at de er tilpasset til dette anvendelsesområde, og at de opfylder kravene til tykkelsestolerance og densitet. Densiteten skal ligge inden for ±10 %. For at undgå ubehagelig fjedring af det færdige gulv skal pladernes tykkelsestolerance være ±0,5 mm. Af samme grund må buede plader heller ikke anvendes. Celleplastpladerne lægges med længderetningen mod den retning, gulvbrædderne skal have, og forskydes (lægges i forbandt), så der ikke dannes nogen gennemgående fuger i bræddernes længderetning. Hele undergulvet skal dækkes med celleplastplader på en sådan måde, at alle brædder har fuld bæreevne. Specielt bør man være opmærksom på rørføringer og dørgennemgange etc. I visse tilfælde kræves forstærkninger med trælægter. Følg celleplastproducentens anvisninger. Celleplastpladerne skal beskyttes, hvis man går på dem, før gulvet lægges, for at forhindre trykskader.

17 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 17 Monteringsanvisning for tilbehør til trægulve Lister og beskæring Lister anvendes til at dække bevægelsesfuger, dilatationsfuger etc. Kährs har lister i de fl este træsorter. Sortimentet af vore træ- og aluminiumslister fi nder du på Vær opmærksom på kravet om dilatationsfuge mellem trægulv og niveau-, afslutnings- og T-lister samt ovenpåliggende Linnea-trappeudtrin. Niveaulister anvendes ved overgang til lavere niveau. Overgangslister anvendes til at dække f.eks. dilatationsfuger. Afslutningslister anvendes til at dække bevægelsesfuger mod f.eks. altandøre. Montering og beskæring af lister Tryk ikke lister for hårdt ned ved montering, da der er risiko for, at gulvet låses, eller at der opstår knirkelyde. Lister må derfor af samme årsag heller ikke limes, skrues, sømmes i eller gennem trægulvet. Flexlisten panellisten, som kan bøjes. Flexlisten er specielt velegnet rundt om f.eks. søjler med en mindstediameter på 200 mm. Er Flexlisten ikke tilstrækkelig bøjelig fra starten, kan den fugtes med en svamp med vand. Læg listen tilbage i den medfølgende plastikpose, og luk den. Lad fugten virke natten over. Er bøjeligheden stadig ikke tilstrækkelig, gentages behandlingen. Mål længden op, og form listen i den ønskede form. Bemærk, at der sker en vis krympning, når træet tørrer. Lad det tørre i format i mindst 48 timer, før listen sættes fast og overfl adebehandles. Hvis det gælder et større antal lister, som skal anbringes, kan man gå mere rationelt til værks. Mål omkredsen på søjlen. Tilføj krympemængde, og sav listerne til halvdelen af omkredsen. Fugt listen med en svamp med vand, og stop den tilbage i den medfølgende plastpose, og luk den. Lad fugten virke natten over. Er bøjeligheden stadig ikke tilstrækkelig, gentages behandlingen. Spænd den omkring søjlen med spændebånd, til listen er tørret og krøbet (48 timer). Fastgør den til søjlerne (med expander og skruer). Ved at fugte listen igen kan den når som helst omformes, forudsat at der ikke er foretaget nogen overfl adebehandling. Aluminiumlister Listesystemet består af en basisliste og overlister af forskellig karakter. Disse kan anvendes til trægulve i tykkelser mellem 7 16 mm. Basislisten er forsynet med gevind til de medfølgende specialskruer. Basislisten fastgøres i undergulvet med de medfølgende skruer. Ved betongulv bores 5 mm huller. De vedlagte plastexpandere drives ned, og listen skrues fast med krydskærvskruerne (Pozidrive 1). Montering af finérpaneler Anvendes for at opnå pæn tilslutning til f.eks. dørfatninger og gering af liste.

18 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 18 Monteringsanvisning for Kährs trappeudtrin Udtrin i en afvigende træsort markerer på en effektiv måde, hvor trappen begynder og slutter. ALTERNATIV B: Ved lægning af gulvet fra trappen mod væggen. Skruning gældende for både alternativ A og B. ALTERNATIV A: Ved lægning af gulvet fra væggen mod trappen. ALTERNATIV A: A1 A2 19 mm 19 mm A3 1 A mm 10 mm ALTERNATIV B: B mm 4,5 mm 3.

19 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 19 Udtrin til woodloc Hvis der anvendes udtrin med woodloc, bør lægningen planlægges sådan, at afsluttende brætsamlinger ender i fl ugt med det øverste trins forkant, så udtrinnet kan hægtes fast. Tilpas placeringen, så der opnås korrekt bevægelsesfuge. Udtrinnet skal limes i samlingen mod den plane fer. Hvis denne lægningsmåde ikke er mulig, anvendes udtrin til traditionel fuge. Udtrin til woodloc fi ndes til både 15 mm lamelbrædder og Linnea. Udtrin til traditionel fuge Anvendes i de tilfælde, hvor et udtrin til woodloc ikke kan anvendes. Hvis gulvet afsluttes vinkelret mod trappen, eller hvis ovenstående lægningsmåde ikke er mulig, kan det være nødvendigt at save brættet over og fræse en ny not i gulvbrædderne. Fræs notet med en 4,5 mm pladenotfræser. Vær omhyggelig med højdeindstillingen. Findes til 15 mm lamelbrædder. Løs fer medfølger.

20 LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 20 Anvisninger for supplementsprodukter 1. Rørmanchetter anvendes for at dække bevægelsesfugen ved radiatorrør. Manchethalvdelene limes til hinanden omkring røret med trælim (se billedet). Størrelse Ø 50 mm til 18 mm rør. 2. Tvillingrosetter anvendes for at dække bevægelsesfugen omkring radiatorrør etc. Udmål, hvor der skal tages hul, og bor ud til rørene med et bor, som kun er en anelse større end rørene. Rosethalvdelene limes til hinanden omkring røret med trælim (se billedet). Størrelse 50 x 110 mm. 3. Glidesøm slås fast med hammer. Disse anbefales på møbelben af træ og tungere møbler, eftersom de sidder bedre fast. Selvklæbende fi ltdupper anvendes, hvor det ikke er muligt at anvende glidesøm. Filtdupper slides ned og skal udskiftes med jævne mellemrum. 4. Woodfi ller udfylder f.eks. hvor der er gået en fl is af gulvet. Hvis der skal anvendes meget spartelmasse, kan det være nødvendigt at gentage spartlingen, da der kan forekomme en vis indsynkning. Supplér altid med Touch-up Laquer eller Touch-up Oil, afhængigt af hvilken overfl adebehandling gulvet har. Woodfi ller fi ndes i 8 forskellige farver for at passe til træsorten. Woodfi ller tåler frostgrader. Om nødvendigt kan Woodfi ller blødgøres yderligere ved at varme den lidt i vand. Anvendes ved stuetemperatur. Fortyndes med vand, hvis den er tørret i dåsen. 5. Touch-up Laquer (på vandbasis) fi ndes til lakerede og matlakerede gulve til at reparere småskader og ridser samt supplere reparation med Woodfi ller. De har samme glansværdi som lak og mat lak (henholdsvis 30 og 10 Gardner). Glasfl aske (30 ml) med pensel. Beskyttes mod frost. Holdbarhed mindst et år fra fremstillingsdato. 6. Touch-up Oil anvendes på olierede gulve til at reparere små skader og ridser samt supplere reparation med Woodfi ller. Har samme glansværdi som UV-olie (10 Gardner). Glasfl aske (30 ml) med pensel. 7. Kährs Repair Kit er en hotmelt voks, som anvendes, hvor der er gået en lille fl is af gulvet etc. Sættet indeholder varmeapparat, hård voks, spatel, tuscher, Touch-up Laquer og Touch-up Oil samt anvisninger

Lægning af trægulve woodloc 2g

Lægning af trægulve woodloc 2g Lægningsanvisning for Kährs trægulve 1 2010-05 DK Lægning af trægulve woodloc 2g AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 2014-10 DK VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING BOLIG & ERHVERV E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder e viste materialer er lidt dyrere end traditionelle materialer. Til gengæld får du ingen ærgrelser,hvis du følger vores anvisninger. Alt for ofte sker det, at folk bliver så irriterede over et dårligt

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEGEHUS SAGA 4,1 + 1,5 N (Danska 2015-02-24) LEVERINGSBESKRIVELSE TAG Rupløjet 17 mm, tagåser 45x95 mm, enkel vindplade 22x95, tagfodsbræt 22x70, Regler 30x30, taghældning ca.26 grader. YDERVÆG Timmerprofil

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Centralstøvsuger Installationsvejledning

Centralstøvsuger Installationsvejledning Centralstøvsuger Installationsvejledning Tillykke med købet af dit nye rørsystem Du har købt et af de bedste centralstøvsugersystemer på markedet. Rørsystemet har den optimale diameter (42 mm i diameter)

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Kährs Activity floor Et gulv, som er ven med dine knæ

Kährs Activity floor Et gulv, som er ven med dine knæ Activity floor Kährs Activity floor Et gulv, som er ven med dine knæ At løbe, hoppe, snurre rundt, vende og dreje sig er normalt bare sundt for kroppen. Men det kan også indebære forstuvninger og bristede

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere