1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement."

Transkript

1 WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser, vil den engelske version være gældende. Den engelske version er tilgængelig her: 1. Indledning 1.1 Disse standard leveringsberingelser (Vilkår) regulerer Kundens abonnement til og brug af webcrm systemet (Produktet), der stilles til rådighed af webcrm A/S, Danmark, CVR nr (Selskabet). 1.2 Hvis Kunden tidligere har abonneret på b2bcrm systemet, og har opgraderet til Produktet, eller hvis Kunden tidligere har abonneret på Produktet, vil disse Vilkår erstatte alle tidligere aftaler med Selskabet om abonnementet på, og brugen af Produktet. 1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. 1.4 Produktet er kun tilgængeligt for erhvervskunder, ikke private brugere. 2. Abonnementet 2.1 Produktet er tilgængeligt for Kunden på bestemte URLs, som udpeges af Selskabet. 2.2 Under forbehold af Kundens accept og overholdelse af vilkår og betingelser anført i disse Vilkår, herunder uden begrænsning forpligtelserne til at fuldføre brugerregistrering og betale licensafgifter til Selskabet, tilbyder Selskabet Kunden en begrænset, ikke-eksklusiv, ikkeoverdragelig og ikke-permanent ret til at få adgang til og bruge Produktet for det aftalte antal brugere og udelukkende til intern forretningsmæssig drift af Kundens virksomhed. Kunden har ikke tilladelse til at installere, kopiere, bruge eller på anden måde udnytte Produktet på anden måde end angivet i disse Vilkår. Alle rettigheder der ikke udtrykkeligt tildeles, er forbeholdt Selskabet. 2.3 Brugere kan enten være Kundens medarbejdere, eller brugere, der ikke er ansat af Kunden. 3. Service-målsætninger 3.1 Selskabet bestræber sig på at sørge for driftsstabilitet, og på at stille Produktet til rådighed for Kunden på de vilkår og betingelser, der er fastsat heri. Selskabets tjenester vil blive ydet i overensstemmelse med god IT-praksis. 3.2 Selskabet vil gøre sit bedste for at informere Kunden om eventuelle kendte mangler, som kan påvirke stabiliteten af drift eller funktion af Produktet og for at afhjælpe og løse sådanne fejl

2 3.3 Selskabet bestræber sig på at udføre planlagt service og vedligeholdelse af systemet mellem kl. 20 og kl. 6. Kunden vil blive varslet, hvis planlagt service og vedligeholdelse forventes at forårsage afbrydelser uden for disse timer. 3.4 Selskabet udfører en back-up af Kundens data, hver 24 timer. Back-ups gemmes i 2 uger. Omfattet af særskilt betaling, kan Kunden anmode om at systemet genskabes ud fra en back-up. 3.5 Selskabet vil holde Produktet kompatibelt og funktionsdygtigt med de nyeste officielle versioner af Internet browserne Internet Explorer, Firefox og Safari. Selskabet vil gøre en rimelig indsats for at holde Produktet kompatibelt og funktionsdygtigt med de fleste andre nyeste versioner af andre Internet-browsere, men kan ikke garantere, at Produktet vil fungere på samme måde og pålideligt med alle browsere. 4. Funktionskrav, opgraderinger, vedligeholdelse og service 4.1 Kunden anerkender og accepterer, at det alene er Kundens ansvar at undersøge og bedømme Produktet for at sikre, at det kan køre og fungere i overensstemmelse med Kundens behov og krav, herunder Kundens internetadgang, hardware og software. 4.2 Selskabet kan efter eget skøn beslutte at stille opgraderinger, rettelser eller lignende i forbindelse med Produktet til rådighed for Kunden, og Kunden accepterer sådanne opgraderinger, rettelser eller lignende, for at kunne fortsætte med at bruge Produktet. 4.3 Selskabet påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar med hensyn til levering af telekommunikationslinjer, Internetabonnementer eller -forbindelser eller andre tekniske installationer som er nødvendige for at Kunden kan få adgang til og bruge Produktet eller dets data. Alle omkostninger og risici i forbindelse hermed, påhviler udelukkende Kunden. 5. Support 5.1 Selskabet er berettiget til at bruge agenter og underleverandører for ydelse af support og konsulentbistand til Kunden. 5.2 Supporten omfattet af abonnementet inkluderer: Respons på rapporterede fejl i Produktet Svar på spørgsmål vedrørende brugen af Produktet, forudsat hvert svar ikke fylder mere end et par linjers tekst i en For tjenester, der ikke er omfattet af punkt 5.2, er Selskabet berettiget til at fakturere konsulentbistand eller rådgivning i henhold til de på tidspunktet gældende priser. En sådan fakturering skal accepteres af Kunden forud for ydelsen, der leveres. 5.4 Alle indberettede fejl og support-forespørgsler skal indsendes ved hjælp af Produktets indbyggede supportfunktion, eller via , hvis den indbyggede supportfunktion er utilgængelig 5.5 Baseret på Kundens fejlrapportering, vil Selskabet efter eget skøn (i) udføre identifikation af de rapporterede fejl, (ii) give anvisninger til Kunden om brugen af Produktet for at minimere - 2 -

3 konsekvenserne af en rapporteret fejl indtil en midlertidig løsning er fundet, og/eller (iii) rette fejlene. Selskabet bestræber sig på at respondere på Kundens fejlrapportering ikke senere end 10 timer fra modtagelsen af rapporten på hverdage. 5.6 Support ydes primært og eksklusivt til Kundens udpegede systemadministrator (superbruger), som i denne henseende er kontaktperson i forhold til Kunden. Support gives således ikke til alle Kundens brugere, medmindre dette er aftalt. 5.7 Selskabet vil bestræbe sig på det yderste for at besvare Kundens support-forespørgsler inden for en arbejdsdag. 6. Maksimal harddisk lagerplads 6.1 Den maksimale harddisk lagerplads tilgængelig for Kundens data og dokumenter, som er inkluderet i licensen, er defineret i den til enhver tid gældende prisliste som findes på Selskabets website. Hvis den anvendte mængde diskplads overskrider denne grænse, vil Kunden blive opkrævet det, på tidspunktet gældende, oplagringsgebyr. Selskabet vil underrette Kunden om den nuværende brug af plads ca. 6 uger forud for hver fornyelse af licensen. Hvis Selskabet undlader at give en sådan meddelelse, og/eller hvis Kunden har overskredet lagergrænsen, skal Kunden under alle omstændigheder enten slette data eller betale oplagringsgebyret fra begyndelsen af nuværende licensperiode. 7. Priser og betaling 7.1 Kunden skal betale gebyrer i overensstemmelse med prislisten og vilkårene, der er fastsat på Selskabets website. 7.2 Selskabet er berettiget til efter eget skøn at ændre priser og Vilkår. Ændringer vil blive meddelt skriftligt til Kunden senest fire uger før en sådan ændring træder i kraft, og vil tidligst gælde fra følgende abonnementsperiode. Ændringerne anses for accepteret af Kunden, medmindre Kunden opsiger abonnementsaftalen med sædvanligt varsel, jf. 9, og med udløb ved udgangen af nuværende abonnementsperiode. 7.3 I tillæg til ovenstående, er Selskabet berettiget til at ændre sine priser efter ændringer i valutakurser og generelle prisændringer (inflation). Sådanne prisreguleringer vil ikke blive meddelt Kunden, før de træder i kraft. 7.4 Kunden skal betale fakturaer senest på forfaldsdatoen. 7.5 Såfremt Selskabets faktura ikke er behørigt betalt efter tre rykkerskrivelser, er Selskabet berettiget til at suspendere Kundens adgang til Produktet og Kundens data uden yderligere varsel. Den suspenderede adgang fritager ikke Kunden fra sin forpligtelse til at betale fakturaen samt efterfølgende tilfaldne gebyrer. 7.6 I tilfælde af for sen betaling, vil Selskabet opkræve renter i overensstemmelse med Dansk rentelov

4 7.7 Hvis Kunden opretter flere brugere udover antallet omfattet af abonnementsaftalen, eller ønsker at abonnere på yderligere moduler, vil en faktura med det resterende beløb for merydelserne blive udstedt, regnet fra begyndelsen af måneden for bestillingen. 7.8 Hvis Kunden reducerer antallet af brugere omfattet af abonnementet, eller opsiger abonnementet på valgfrie moduler, vil licensen blive justeret fra begyndelsen af efterfølgende abonnementsperiode. Forudbetalt licens for nuværende abonnementsperiode refunderes ikke. 7.9 Kunden accepterer at modtage fakturaer og rykkere via Kunder med bopæl uden for EU skal ikke betale moms. Dansk moms vil blive føjet til licensprisen for alle Kunder bosiddende i Danmark. Kunder bosiddende i andre EU-lande som har et gyldigt momsnummer, vil ikke få tilføjet dansk moms til licensprisen. Kunder bosiddende i andre EU-lande, men som ikke har et gyldigt momsnummer, vil få tilføjet dansk moms til licensprisen. 8. Gratis prøveversion 8.1 Selskabet kan tilbyde Kunden et prøveabonnement på Produktet. Prøveabonnementet er gratis og uden betingelser. 8.2 Hvis Kunden ikke ønsker at abonnere på Produktet, inden prøveperioden udløber, vil Selskabet opsige Kundens adgang til Produktet ved udløbet af prøveperioden og slette Kundens prøvekonto og data. 8.3 Forbehold gældende for 8.1 til 8.2, disse vilkår gælder kun for prøveperioden af Produktet. Under prøveperioden påtager Selskabet sig ingen forpligtelser for manglende adgang til og/eller brug af Produktet. 9. Varighed og opsigelse 9.1 Den indledende abonnementsperiode er på seks måneder fra bestillingsdatoen af Produktet. Efterfølgende fornyes abonnementet automatisk for en periode på 12 måneder ad gangen, medmindre andet er aftalt. Selskabet vil sende Kunden en meddelelse via ca. 6 uger før påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Kunden kan opsige abonnementet senest to uger før påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Hvis abonnementet ikke opsiges inden for denne tidsramme, vil det automatisk blive fornyet. 9.2 Selskabet kan opsige abonnementsaftalen straks, hvis Kunden væsentligt misligholder Betingelserne. 9.3 I tilfælde af opsigelse af abonnementsaftalen, vil Kunden ikke have lov til at få adgang til og bruge Produktet på tidspunktet for udløbet/opsigelsen af aftalen. Kunden anerkender og accepterer, at Selskabet er berettiget til at slette Kunden som bruger og afslutte Kundens adgang til Produktet uden yderligere varsel. 9.4 Forudbetalt abonnement refunderes ikke under nogen omstændigheder

5 9.5 Ved Kundens opsigelse af abonnementsaftalen, vil Selskabet på Kundens anvisninger: Slette Kundens data med det samme, dette vil også ske, hvis der ikke modtages instruktioner fra Kunden Opbevare Kundens data for en periode på ikke mindre end 90 dage regnet fra dagen efter opsigelsen af abonnementet. 9.6 Hvis der 30 dage efter udløb/opsigelse af abonnementsaftalen, er ubetalte fakturaer fra Kunden, er Selskabet berettiget til at slette Kundens data uden yderligere varsel. 9.7 Omfattet af særskilt aftale og betaling, vil Selskabet hjælpe Kunden med konvertering af data til et andet format end fastsat som standard i Produktet. 10. Garantier 10.1 Kunden garanterer over for Selskabet, at hans brug af Produktet er lovlig i enhver henseende og at Kunden og hans brugere, enten interne eller eksterne, overholder disse Vilkår. Kunden skal holde Selskabet skadesløs fra enhver tredjeparts krav opstået ved Kundens brug af Produktet, herunder krav vedrørende uopfordrede s og andre marketing-aktiviteter Kunden står inde for, at han er berettiget til at behandle sine kundedata i Produktet under gældende lovgivning og vil fritage Selskabet for ethvert krav og/eller tab i denne henseende. 11. Ansvarsfraskrivelse for garantier 11.1 Selskabet frasiger sig alle garantiforpligtelser, indsigelser og omstændigheder, uanset om de er eksplicitte, underforståede eller lovfæstede, vedrørende Produktets brug, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, mangel på nøjagtighed eller resultater, svarende til beskrivelsen, ikke foreligger patentkrænkelse, håndværksmæssig udførelse og manglende uagtsomhed med hensyn til Produktet, og hele risikoen i forbindelse hermed forbliver udelukkende Kundens. 12. Databeskyttelse 12.1 Kunden bevarer rettighederne til sine data, som registeransvarlig, og Selskabet fungerer som databehandler på Kundens vegne. Al Selskabets behandling af de personlige data og andre data, som Kunden tilvejebringer, skal være i overensstemmelse med instruktionerne fra Kunden, og Selskabet skal overholde gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder 41 (3-5) i den danske lov om behandling af personoplysninger gennemført i EU-direktiv 95/46/EF om behandling af personoplysninger Firmaet vil tage alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger, herunder eventuelle yderligere nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personlige data ikke ved et uheld eller uretmæssigt tilintetgøres, tabes eller forringes eller bringes til kendskab for uautoriserede tredjeparter, misbruges eller på anden måde behandles i strid med den danske lov om behandling af personoplysninger

6 12.3 Kunden er forpligtet til at hemmeligholde brugerlogins og kodeord til Produktet, så de ikke bliver kendt af uautoriserede brugere eller tredjeparter virksomheden benytter en tredjepart, hosting centret, som vært for Produktet og Kundens data Kunden er forpligtet til at sikre, at han har indhentet alle nødvendige rettigheder for enhver af Kundens data forud for enhver oplagring af sådanne data i Produktet. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at lagre data i strid med (I) enhver tredjemands immaterielle rettigheder og/eller (ii) enhver gældende lovgivning. Selskabet er berettiget til at slette alle data, der efter Selskabets eget skøn udgør en overtrædelse af ovennævnte, og Kunden vil ikke være berettiget til nogen erstatning i den henseende. 13. Overdragelse 13.1 Selskabet er berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, herunder disses Vilkår, til en tredjepart Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen til tredjemand, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Selskabet. En sådan tilladelse må ikke blive urimeligt tilbageholdt af Selskabet. 14. Intellektuelle ejendomsrettigheder 14.1 Selskabet bevarer alle intellektuelle ejendomsrettigheder, inklusive og uden begrænsning, ophavsret, patentrettigheder, varemærkerettigheder, know-how mv, i og til Produktet. Selskabet må ikke på nogen måde overdrage, overføre eller give nogen af sine immaterielle rettigheder til Kunden Kunden har ikke tilladelse til at overdrage, licensere, sælge, udleje, udlåne, overdrage eller videregive licensen til Produktet til en tredjepart, uden skriftligt samtykke fra Selskabet Kunden er ikke berettiget til at kopiere, modsatrette, adskille, dekompilere, eller ændre Produktet, eller på anden måde forsøge at udforske, sabotere og/eller opdage kildekoden og/eller de strukturelle rammer og/eller de principper, som Produktet er baseret på, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til ufravigeligt gældende lovgivning Kunden er ikke berettiget til at ændre eller fjerne mærker og meddelelser vedrørende ophavsret, patenter, varemærker eller andre rettigheder, placeret eller anvendt på, eller på anden måde implementeret i Produktet. 15. Begrænsning af ansvar 15.1 Begge parters ansvar er underlagt de almindelige regler i dansk ret, bortset fra de undtagelser, og begrænsninger, som udtrykkeligt er beskrevet i disse betingelser

7 15.2 Selskabet vil kun være ansvarlig for Produktet og fralægger sig ansvar for eventuelle andre produkter, ydelser, opgaver eller ydelser fra hosting-udbydere og/eller agenter, der handler på Selskabets vegne. Selskabet vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for de tjenesteydelser, opgaver eller forpligtelser, der skal udføres af Kunden og/eller en tredjepart Selskabet er ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade eller tab, herunder, uden begrænsning, erstatning for tab af fortjeneste, driftstab, tab af data eller restaurering heraf (bortset fra som udtrykkeligt anført i 15.4 nedenfor), produktansvar eller personskade som følge af brugen af eller manglende evne til at anvende Produktet eller data, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, mistet omsætning eller mistet indtjening eller besparelser. De nævnte undtagelser og begrænsninger gælder uanset om sådanne skader eller tab er forårsaget af handlinger eller undladelser af Selskabet, som kan henføres til uagtsomhed (herunder både grov og simpel uagtsomhed) eller tilfældigheder Med hensyn til tab af data, har Selskabet alene ansvaret for - i rimeligt omfang - at forsøge at gendanne tabte data baseret på den seneste backup-kopi som er til rådighed. Ethvert ansvar for data uigenkaldeligt tabt, på trods af Selskabets rimelige bestræbelser på at genoprette disse data, er begrænset i overensstemmelse med Ud over de undtagelser og begrænsninger af ansvar som er beskrevet i 11 og denne 15, er Selskabets ansvar for at betale eventuelle skader, erstatninger eller andre beløb, nævnt i disse Vilkår, begrænset til et beløb svarende til den samlede licensafgift der faktisk er betalt af Kunden til Selskabet for levering af Produktet i de foregående 12 måneder før handlingen eller undladelsen, som kravet opstår af (hvad enten det er forhold vedr. kontrakten, erstatningsret, grov eller almindelig forsømmelse, objektivt ansvar, misligholdelse eller opsigelse af kontrakten, krav om tilbagebetaling eller forholdsmæssig tilbagebetaling, ved lov eller andet) 15.6 En part kan ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser (bortset fra manglende betaling af et skyldigt beløb) i tilfælde af, at der opstår en situation uden for rimelig kontrol, som en sådan part ikke har taget højde for forud for godkendelsen af disse Vilkår. (En situation uden for rimelig kontrol kan være svigt eller sammenbrud af telenet og linjer, forskrifter fra statslige myndigheder, lockout, strejke, nedbrud i infrastruktur, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, terrorhandlinger, brande, oversvømmelser, storme, brandstorme, sabotage, hærværk, skader forårsaget af computervirus, hacking, krig, borgerkrig, oprør, atomkatastrofe osv.,). En undtagelse er, hvis den anden part indvilliger i at kompensere den berørte part for eventuelle meromkostninger som følge af en sådan situation ud over rimelig kontrol. 16. Fortrolighed 16.1 Alle fortrolige oplysninger som modtages af en part fra den anden part skal holdes fuldt fortrolige af den modtagende part og dens direktører, medarbejdere, rådgivere eller repræsentanter, og må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Selskabet bruges til andre formål end i forbindelse med opfyldelse af abonnementsaftalen Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som (i) allerede er blevet gjort offentligt tilgængelige på anden måde end gennem brud på denne tavshedspligt, (ii) er blevet modtaget fra - 7 -

8 en uafhængig tredjepart på anden måde end gennem brud på denne fortrolighedsaftale, eller (iii) Kunden kan bevise, er blevet uafhængigt fremstillet af den pågældende part inden fremlæggelsen Alle reklamer, pressemeddelelser, offentlige meddelelser og oplysninger, der offentliggøres af en part vedrørende abonnementet skal godkendes af begge parter før de frigives til enhver anden part. Denne forhindrer ikke en part fra at producere sådanne pressemeddelelser, offentlige meddelelser eller offentlige oplysninger, som måtte være påkrævet af lovmæssige omstændigheder eller på anden måde er rimeligt berettiget for beskytte en parts legitime interesser. Selskabet er berettiget til, så længe abonnementsaftalen er gældende, at anvende Kundens navn som reference i forbindelse med Selskabets markedsføring på Selskabets website, uden Kundens forudgående godkendelse Opsigelse af abonnementsaftalen påvirker ikke parternes forpligtelser i henhold til denne Gældende lovgivning og værneting 17.1 Kundens abonnementsaftale, herunder disse Vilkår, er underlagt dansk gældende lovgivning, dog bortset fra (i) alle regler om lovvalg og (ii) FN-konventionen vedrørende aftaler om internationale køb ("CISG"), som ikke er gældende Enhver tvist mellem Selskabet og Kunden, der udspringer af abonnementet og Vilkårene vil blive underlagt lovgivningen i de almindelige domstole i Danmark, på Selskabets til enhver tid gældende værneting

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere