Bernhard Krone A/S Krogsgårdsvej 6, Hvam 8620 Kjellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bernhard Krone A/S Krogsgårdsvej 6, Hvam 8620 Kjellerup"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af produktion af 3500 kølecontainere pr. år og opskumning af bagdøre samt revision af miljøgodkendelse for Bernhard Krone A/S, Krogsgårdsvej 6, Hvam, 8620 Kjellerup Godkendelsen omfatter: Virksomhedens navn og beliggenhed: Matrikel nr.: CVR-nummer: P-nummer: Virksomhedens ejer: Hovedaktivitet: Tilsynsmyndighed: Sagsbehandler: Produktion af 3500 kølecontainere pr. år, opskumning af bagdøre samt ændrede køreveje samt revision af miljøgodkendelse Bernhard Krone A/S Krogsgårdsvej 6, Hvam 8620 Kjellerup 2m ndr. Hvam, Vium Bernard Krone A/S er et datterselskab af Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH, Werlte, Tyskland D207: Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af flourplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag. Silkeborg Kommune Hanne Lorentzen Godkendelsesdato:??? 2009 Udløb af retsbeskyttelsen: Der er ingen retsbeskyttelses for denne afgørelse Journal nr. 07/7196 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Silkeborg Kommunes afgørelse Side 3 2 Vilkår. Side 3 3 Afgørelsens gyldighed Side 10 4 Klagevejledning Side 11 5 Partshøring... Side 11 6 Silkeborg Kommunes bemærkninger til sagen.. Side 11 7 Ikke tekniske resumé.. Side 13 8 Virksomhedens ansøgning Side 14 9 Liste over sagens akter.. Side 33 BILAG 1. Virksomhedens placering 2. Lokalplan kort 3. Indretning af virksomheden 4. Flowdiagrammer 5. Luftemissionsafkast og støjemissions-kilder Check bilags nr 2

3 1. Kommunes afgørelse Virksomheden er omfattet af listepunkt D207 i bilag 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af om godkendelse af listevirksomhed. Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af flourplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmaterialer på mere end 100 kg pr. dag. Virksomheden må ikke udvide eller ændre driften, så det giver mere affald eller forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Silkeborg Kommune miljøgodkender og fører tilsyn med virksomheden. Silkeborg Kommune giver hermed godkendelse til produktion af 3500 kølecontainere samt opskumning af bagdører samt ændring af køreveje. Virksomhedens miljøgodkendelse af 27. april 1999 er ligeledes taget op til revision. Afgørelsen er truffet efter miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1 og 41 b efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Der er ikke vilkår som kun knytter sig til udvidelsen, så alle vilkår er reviderede vilkår, som ikke har retsbeskyttelse. 2.Vilkår: Godkendelsen er betinget af følgende vilkår: Generelt: 1. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, med de ændringer, som fremgår af nedenstående vilkår. 2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. 3. Denne afgørelse erstatter den tidligere miljøgodkendelse af 27. april Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om ændringer af ejerforhold og hvis driften indstilles. 5. Tilsynsmyndigheden skal altid kunne få oplyst, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på virksomheden. 6. Virksomheden skal opretholde en komplet og opdateret samling af sikkerhedsdatablade for de kemikalier, der bliver brugt og oplagret på virksomheden. Sikkerhedsdatabladene skal vises til tilsynsmyndigheden, hvis denne forlanger at se dem. 7. Virksomheden skal, når det er teknisk muligt og økonomisk rimeligt, substituere organiske opløsningsmidler med mere miljøvenlige produkter. Ved substitution af produkter og kemikalier må virksomheden ikke gå over til at bruge produkter og 3

4 kemikalier, der påvirker miljøet mere negativt end de produkter og kemikalier, der bliver erstattet. Dokumentation herfor skal forelægges tilsynsmyndigheden, hvis den forlanger at se det. 8. Virksomheden må maximalt producere 3500 containere pr. år svarende til 75 containere pr uge. Indretning og drift: 9. Virksomheden må være i døgndrift 10. Alle støbeprocesser skal, så vidt det er teknisk muligt og økonomisk rimeligt, indrettes og drives som lukkede processer. Ved en lukket proces forstås en proces, som foregår i en tæt indeslutning, hvis volumen er fyldt op med processens ingredienser (materialer og kemikalier), således at der ikke forekommer et frit luftvolumen, hvortil der kan afgives gasser. Ved fremstilling af prepeg, støbning eller gelcoatering/topcoating, som foregår i åbne processer, skal vinduer, døre og porte til det fri holdes lukkede 11. I den 25 m høje skorsten skal der indrettes målesteder med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen: 12. Der skal i den 25 m høje skorstenen være installeret overvågning af udsugningskapaciteten 13. Al procesluft som indeholder opløsningsmidler skal ledes til den 25 m høje skorsten 14. Ved procesudsugning fra støvfrembringende bearbejdning med afkast til atmosfæren skal der være etableret filter i udsugningen. 15. Der må ikke foretages vask af trucks og lastbiler på virksomheden. 16. Virksomheden må kun være åben for transport til og fra virksomheden i tidsrummet: - Hverdage kl Lørdage kl Udendørs transport af kølecontainere må ikke finde sted i tidsrummet

5 Støj: 17. Virksomhedens eksterne støjbelastning mål i db(a) må i intet punkt overstige nedenstående støjgrænser. Dag Periode Referencetidsrum Boliger i det åbne land Nabovirksomheder Boligområder herunder boligområde 31B3 Mandag fredag timer Alle dage time Lørdag timer Lørdag timer Søn- og helligdage timer Alle dage ½ time De angivne støjgrænser er de ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) målt eller beregnet 1,5 m over terræn ved udendørs opholdsarealer Støjens spidsværdier må alle dage i tidsrummet ikke overstige den anførte grænseværdi med mere 15 db(a) målt med tidsmidlingen fast. Grænseværdien anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier - fratrukket ubestemtheden på målingen mindre end eller lig med støjgrænseværdien. 18. Dokumentation for at støjgrænserne er overholdt skal udføres, når virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold. Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om forudsætningerne for beregningerne, der er nødvendige, for at vurdere om beregningerne er rigtige. Specielt støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke skal angives. Som alternativ til ovennævnte beregninger kan dokumentationen ske ved måling af den støj, som virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984 og ubestemtheden må ikke overstige 3 db(a). Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til Miljømålinger ekstern støj. 19. Virksomheden skal, inden 6 måneder efter denne afgørelse er meddelt, eftervise, at støjvilkår 17 er overholdt ved en produktion på 3500 enheder pr år. Alle beregningsforudsætninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden sammen med beregningsresultatet. 5

6 20. Virksomheden skal hvis tilsynsmyndigheden forlanger det lade foretage støjmålinger eller beregninger til dokumentation for at vilkår om støj er overholdt. Lugt 21. Tilsynsmyndigheden kan højst forlange støjmålinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis vilkåret er overholdt. 22. Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden. 23. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.. Luftforurening 24. Afkast fra rumventilation og arbejdssteder, der ikke er omfattet af konkrete vilkår om afkasthøjde skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagfladen på det sted, hvor det er placeret, svarende til fri fortynding 25. Afkast fra støvfrembringende processer skal være forsynet med filter, der sikrer, at en emissionsgrænseværdi for totalt støv på 10 mg/normal m 3 er overholdt. 26. Der skal etableres rensning af procesluft med organiske opløsningsmidler inden afkast gennem den 25 m høje skorsten. 27. Følgende emissionskoncentrationer i hvert afkast skal overholdes: Immissionsgrænserne skal ligeledes overholdes Parameter Acetone 0,4 Styren 125 0,2 Acetone, styren og øvrige org. opløsningsmidler 300 Total støv (herunder hærdet resin) 10 0,08 Isocyanter 5 0,0002 Emissionsgrænseværdi (mg/nm 3 ) Immissionsgrænseværdi (mg/m 3 ) 28. Bernard Krone skal arbejde for at den vejledende emissionsgrænse for styren på 100 mg/nm 3 på sigt kan overholdes. Hver 3. år (2012, 2015 osv.) skal virksomheden overfor tilsynsmyndigheden redegøre for virksomheden arbejde mod dette mål herunder muligheden for adskillelses af luftstrømme. 6

7 29. Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, ved hjælp af en OMLberegning dokumentere, at B-værdien er overholdt. 30. Afkast med svejserøg føres minimum 1 m over tag, sådan at fri fortynding sikres. 31. Naturgasfyret må maksimalt udlede 125 mg NO x /Nm 3 tør røggas ved 10% O 2 regnet som NO 2. Beskyttelse af jord og grundvand 32. Den overjordiske tank til motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudsen og aftapningsanordningen skal placeres inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig. Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de pågældende forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 33. Flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 35 og Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112. Affald 35. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. 36. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en impermeabel oplagsplads. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. I umiddelbar nærhed af affaldet skal der opbevares 200 kg kattegrus eller lignende til opsamling af eventuelt spild. 37. Støvende affald skal opbevares i tætte lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt. Filterstøv skal tilsvarende opsamles og opbevares på virksomheden i tætte, lukkede beholdere, container, big-bags el. lign. Egenkontrol 38. Filteranlæg skal drives og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger så normal renseeffekt løbende opretholdes. Driftsinstruks for anlæggene samt anvisningerne for vedligeholdelsen af disse skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af dem og 7

8 forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Renluftsiden af posefilter og lignende skal efterses visuelt mindst 1 gang pr. måned for kontrol af utætheder. 39. Senest 6 måneder efter at denne afgørelse er meddelt, skal der foretages præstationskontrol form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på en time med henblik på at verificere massestrømmen før eventuel rensning, emissionen samt emissionskoncentrationen af styren. Præstationskontrollen skal udføres som beskrevet i vilkår 44 og 45. Herefter skal der én gang årligt foretages præstationskontrol i afkast, hvor der foretages emissionsbegrænsning med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 27 er overholdt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkeltmålinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år. Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkeltmålinger ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. Senest 9 måneder efter at den afgørelse er meddelt, skal virksomheden ved hjælp af en OML-beregning, som angivet i kapitel i Luftvejledningen dokumentere, at B-værdien for styren i vilkår 27 er overholdt. Alle kilder medtages i beregningen 40. Der skal foretages AMS-kontrol (automatisk målesystem) med henblik på måling af emissionsgrænseværdien for styren målt som TOC. AMS-måleren skal - gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn af et sagkyndigt firma, - efterses og kalibreres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger, - kontrolleres ved en parallelmåling hvert 3. år Emissionsgrænseværdien, der måles for ved AMS-kontrol, anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er en kalendermåned, dog regnes perioder uden emission af det pågældende stof ikke med til kontrolperioden. Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænseværdien med en faktor 3, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom. Der skal gøres rede for årsagen til overskridelsen og for hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser. Der skal foretages parallelmåling minimum 6 måneder efter denne godkendelse er meddelt. 41. Virksomheden skal indtil med et kvartals udgang (senest den 15. i den efterfølgende måned) fremsende månedsrapporterne og dokumentation for, at emisssionsgrænseværdien for styren er overholdt, jf. vilkår Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der foretages præstationskontrol i hvert relevant afkast dog ikke hyppigere end 1 år, såfremt emissionsgrænse-værdierne og B- værdierne er overholdt. 8

9 43. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der i relevante afkast fra støvfrembringende bearbejdning foretages præstationskontrol for at dokumentere, at den i vilkår 27 fastsatte emissionsgrænseværdi er overholdt. Præstationskontrollen skal omfatte mindst 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time. Der kan højst kræves præstationskontrol én gang årligt. 44. Alle målinger skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at de er foretaget. 45. Prøvetagning og analyse skal ske følgende metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Parameter Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af specifikke opløsningsmidler i strømmende gas (adsorptionsrørmetoden) 2003 Bestemmelse af koncentrationer af gasformig TOC (total organisk carbon) i strømmende gas (flammeionisationsdetektion) Støv Organiske opløsningsmidler TOC * MEL-02 MEL-17 MEL-7 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Virksomheden skal mindst en gang årligt kontrollere tætte arealer og belægninger. Resultatet af eftersynet skal noteres i driftsjournalen. 48. Der skal foretages årligt eftersyn af gasfyrene og luftrenseanlægget. Dette skal foretages af en sagkyndig tekniker. Serviceattester skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 49. Servicerapporter og leverandørernes dokumentation, driftsinstruktioner og anvisninger for vedligeholdelse af filteranlæggene, gasfyr og luftrenseanlæg skal opbevares sammen med driftsjournalen og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 50. Der skal føres en løbende driftsjournal over: Forbrug af råvarer opdelt på typer af: Resin, gelcoat, formklargøringsmiddel og rensevæsker, der er baseret på organiske opløsningsmidler Perioder med unormal drift, driftsforstyrrelser eller uheld, der har medført forøget miljøpåvirkning 9

10 I driftsjournalen skal endvidere fremgå: Dato for og karakter af eftersyn af filtre, gasfyr og luftrenseanlæg herunder reparationer og udskiftning af filterposer Dato for eftersyn af ventilationsanlæg og cykloner, herunder oplysning om korrektioner eller afhjulpne fejl. Dato og resultat for kontrol af befæstede arealer og eventuelle foretagne udbedringer Ugentlig opgørelse af produktion af kølecontainere Dato for årlig eftersyn af AMS-udstyr 51. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.. Andet 52. Ved nedlukning af virksomheden skal alle tanke og rør tømmes. Alt affald skal fjernes fra virksomheden. Øvrige forhold Virksomheden skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 71 underrette tilsynsmyndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Affald skal håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kommunale regulativer om affald. Bestemmelserne i olietankbekendtgørelsen skal overholdes (pt. bekendtgørelse 724 af 1. juli 2008). Silkeborg Kommunes tilslutningstilladelse skal overholdes. 3. Afgørelsens gyldighed Denne afgørelse vedrører alene miljøgodkendelse og revision af tidligere miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Virksomheden kan udnytte afgørelsen, straks efter at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Miljøstyrelsen dog bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver miljøgodkendelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar og risiko. Der er ingen vilkår i denne afgørelse som udelukkende knytter sig til udvidelsen, så der er ingen retsbeskyttelse knyttet til denne afgørelse. Tilsynsmyndigheden kan tage afgørelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele forbud eller påbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis 10

11 forureningen er væsentligt større, end det er forudsat i godkendelsen jævnfør lovens 41a stk 1 og Klagevejledning Afgørelsen kan inden 4 uger fra annonceringen påklages til Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, Embedslægen og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. Eventuel klage over miljøgodkendelsens stiles til Miljøklagenævnet og indsendes til Silkeborg Kommune, som herefter videresender klagen til Miljøklagenævnet. Såfremt godkendelsen påklages, vil det straks blive meddelt Bernard Krone. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar. Eventuelle søgsmål ved domstolene til prøvelse af denne afgørelse skal ifølge Miljøbeskyttelseslovens 101 anlægges inden 6 måneder efter, at godkendelsen er meddelt. Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Ekstra posten den og Eventuel klage skal således være Silkeborg Kommune i hænde senest den Partshøring Der er ikke sket partshøring af naboer, da det er en større ubestemt kreds. Virksomheden har løbende været orienteret om Silkeborg Kommunes arbejde med miljøgodkendelsen. Virksomheden har den 16. juli 2009 sendt følgende udtalelse til udkast til miljøgodkendelse og revision af den tidligere miljøgodkendelse. Det er udmærket ud, men vi har én bemærkning til vilkår 39 vedr. præstationskontrol i afkast. Kan Silkeborg Kommune acceptere, at præstationskontrol ændres til hvert 3. år? Begrundelsen for denne anmodning er, at den automatiske måling af afkastet (AMS-kontrol) fungerer stabilt og i den forebyggende vedligeholdelse er i forvejen indlagt, at analyseudstyret hvert år bliver kontrolleret og kalibreret af et sagkyndigt firma. Hermed fås en garanti for udstyret måler rigtigt. En årlig præstationskontrol er faktisk en ekstrakontrol af om denne kontrol og kalibrering er foretaget rigtigt. Denne kontrol vil blive foretaget senest 6 måneder efter godkendelsen, hvorefter vi anmoder om at der først laves præstationskontrol, sammen med parallelmålingerne hvert 3. år, under 11

12 forudsætning af, at der ikke opstår uregelmæssigheder ved (AMS) målingerne i denne periode. Derudover er der ikke bemærkninger til udkastet. 6. Silkeborg Kommunes bemærkninger Den tidligere miljøgodkendelse af 27. april 1999 var givet under forudsætning af at der blev produceret 2000 enheder. I bemærkningerne til miljøgodkendelsen har kommunen anført at godkendelsen var gældende i 6 år. Dette fremgik dog ikke af et konkret vilkår. Det har været kommunens opfattelse at miljøgodkendelsen skulle tages op til revision. En udvidelse fra 2000 til 3500 enheder pr år kræver en miljøgodkendelse, da dette kan betyde en øget belastning af omgivelser og affald. Endvidere kan ændrede køreveje give anledning til øget trafik støj. Silkeborg Kommune har i forbindelse med behandlingen af udvidelsen af virksomhedens produktion i samme omgang revideret den tidligere godkendelse af 27. april 1999, da Silkeborg Kommune vurderer dette formålstjenligt. Det har endvidere ikke været muligt at udarbejde en miljøgodkendelse udelukkende for udvidelsen og ændringerne, da disse er en integreret del af den eksisterende produktion. Standardvilkårene for denne type virksomhed, D207, som er anført i bilag 5, afsnit 15 i Bekendtgørelse nr 1640 af 13. dec om godkendelse af listevirksomhed er anvendt suppleret med øvrige relevante vilkår for Bernard Krone Der er ikke fastsat vilkår for den overjordiske olietank fra 2000 da det kun er olietanke fra 2005 som skal omfattes af miljøgodkendelsesvilkår Luftemission I den tidligere miljøgodkendelse er emissionsgrænsen for styren fastsat til 150 mg/nm 3. Bernard Krone har oplyst en emissionsgrænseværdi for styren på 125 mg/nm 3 vil kunne overholdes. Det er oplyst at etablering af et nyt rensesystem som vil kunne overholde den vejledende grænseværdi på 100 mg/nm 3, vil koste 5-10 mill. Silkeborg Kommune vurderer ikke at det er proportionalt at kræve en investering på 5-10 mill kr for at få en 20 % reduktion af styrenudledningen. Silkeborg Kommune lægger vægt på at emissionsgrænsen nedsættes i forhold til den tidligere miljøgodkendelse og at b- værdien i omgiverne overholdes med god margin. Der er stillet vilkår om tilbagevendende redegørelse for virksomhedens arbejde hen i mod overholdelse af den vejledende grænseværdi. Silkeborg Kommune vil arbejde for at virksomheden på sigt skal overholde den vejledende grænseværdi for styren på 100 mg/nm 3. Luftemissionsmålinger Virksomheden er gjort indsigelse mod at der fastsættes krav om præstationsmåling af udledningen af styren hvert år. De vurderer at præstationsmåling vil være tilstrækkelig 12

13 hvert 3. år idet der foretages løbende indirekte kontrol via AMS-kontrollen. AMS-kontrollen checkes hvert 3. år. De anførte vilkår for luftemissionsmålinger er enslydende med standardvilkår for D207 Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af flourplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag vilkår 24 og 25. Ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens 15, stk. 2 kan godkendelsesmyndigheden undtagelsesvis fravige standardvilkårene. Silkeborg Kommune vurderer ikke at der på virksomheden er specielle forhold som godtgør at standardvilkårene ikke skal anvendes og derfor fastholdes standard vilkårene for luftemissionsmålinger. Støj: I den tidligere miljøgodkendelse af 27. april 1999 er støjvilkår for boligområdet om natten lempet med 5B(A) Støjvilkåret i dag/aften/natperioden var således 45/40/40 db(a). Ved ændringer og etablering er der for denne virksomhedstype ikke krav om støjmålinger/- beregninger men Silkeborg Kommune har krævet dette forhold belyst før miljøgodkendelsen blev givet idet der er naboer meget tæt på virksomheden. Virksomheden vurderer at de vejledende støjgrænseværdier kan overholdes ved at dæmpe en række støjkilder og investering i 2 el-truck. Virksomhedens udgifter hertil vil være ca. 1,5 mill. kr. Virksomheden har oplyst at de vejledende støjgrænser vil kunne overholdes i en eftervisningssituation, hvor usikkerheden på 3 db(a) kommer virksomheden til gode. For at komme ned på de vejledende støjgrænser i en ansøgningssituation, hvor usikkerheden ikke medregnes, har virksomheden oplyst at der vil skulle opsættes en støjvæg i skel på 3-4 m. Prisen herfor er ca. 1 mill. kr. Silkeborg Kommune har valgt at fastsætte de vejledende støjgrænser som vilkår for virksomheden, idet det vurderes at være muligt for virksomheden at overholde vilkåret i en eftervisningssituation. Silkeborg Kommune fraviger dermed princippet om at støjbelastningen i en godkendelsessituation ikke bør indregne usikkerheden. Dette skyldes at virksomheden efterfølgende reelt skal eftervise at grænseværdierne plus usikkerheden er overholdt. Reelt skærpes støjvilkåret om natten med 5 db(a), hvilket Silkeborg Kommune vurderer, er en forbedring i forhold til i dag. Øvrigt VOC bekendtgørelsen omfatter ikke glasfiberproduktion. Produktionen af glasfiber-plader er heller ikke omfattet af bekendtgørelse nr af om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Udvidelsen og ændringen er derfor ikke VVM-screenet. Silkeborg Kommune vurderer, at Bernard Krones produktion ikke er omfattet af punkt 5d på bilag 2 om fremstilling af glas inkl. glasfibre. 13

14 Virksomheden ønsker at anvende 35 m 3 vand til vask af containere. Der er ikke tidligere givet tilslutningstilladelse til dette processpildevand pga. den relative lille andel af virksomheden samlede vandforbrug. I forbindelse med udvidelsen/revisionen udarbejder Silkeborg Kommune en tilslutningstilladelse for spildevand, som ikke er sanitært spildevand. 7. Ikke teknisk resumé Bernard Krone ønsker at udvide produktionen fra 2000 kølecontainer pr år til 3500 enheder pr. år samt ændrer kørevejene og opskumme bagdører. Bernard Krone fremstiller isolerede kølecontainere, hvis yderside består af glasfiber. Den væsentligste påvirkning af miljøet er organiske opløsningsmidler (styren) og støj fra produktionsanlæg og intern kørsel. Kopi af denne afgørelse er sendt til: - Embedslægeinstitutionen - Danmarks Naturfredningsforening - Friluftsrådet - Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4 Med venlig hilsen Hanne Bæk Olsen Udvalgsformand Morten Horsfelt Jespersen Sektionsleder 14

15 8. Virksomhedens ansøgning Silkeborg Kommune har den 22. december 2004 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse. Ansøgning om miljøgodkendelse af virksomheden skyldes brev af fra Silkeborg Kommune, der beskriver at de ændringer i produktionen som er anmeldt til kommunen skal sammenskrives i en samlet miljøgodkendelse incl. den væsentlige produktionsøgning der kalkuleres med. Virksomheden påregner en maksimal produktionskapacitet på 3500 enheder pr. år med nuværende produktionsmetode kontra 2000 enheder pr. år i den nuværende miljøgodkendelse. Undervejs i ansøgningsforløbet har virksomheden oplyst at kørselsvejene er blevet ændret Der påregnes ikke bygningsmæssige ændringer i forhold til det nuværende i ansøgningen. Den forøgede kapacitet skyldes ændrede produktionsrutiner, samt optimering af den nuværende produktion. Bernard Krone A/S ejerforhold og virksomhedsdata Navn og adresse: Matrikel nr. Bernard Krone A/S, Krogsgårdsvej 6, 8620 Kjellerup 2m Ndr. Hvam, Vium Tlf.: CVR-nummer: P-nummer: Kontaktperson: Pt. CG-Rådgivning tlf Ejerforhold: Antal ansatte: Bernard Krone A/S er et datterselskab af Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH, Werlte, Tyskland ca. 200, heraf 162 i produktionen (3500 enheder pr år) Branche: Plastindustrien, komposit. Branchekode Karosserifabrikker Hovedaktivitet: Biaktiviteter: Fremstilling af isolerede transportenheder og beslægtede produkter opbygget i glasfiberarmeret plast, isoleret med polyurethan-skum Ingen Listepunkt: D207: Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af flourplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag. Miljøgodkendelse: Seneste miljøgodkendelse: 27. april 1999 Tilsynsmyndighed: Silkeborg Kommune vedrørende miljøforhold Væsentlige ressource- og miljøforhold: Energiforbrug til opvarmning og proces Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Udledning til luft af organiske opløsningsmidler via luftrenseanlæg. Affaldsfremskaffelse fra produktion 15

16 Baggrund for ansøgning om miljøgodkendelse Virksomheden blev etableret i 1972 under navnet Frigor. I 1980 blev virksomheden opkøbt af Norfrig A/S, og udvidede løbende virksomheden. Virksomheden blev i 2000 opsplittet i to selvstændige virksomheder; Bernard Krone A/S (hele produktionen) og Norfrig Service A/S (serviceafdelingen). Miljøregulering gennem tiderne: Norfrig A/S fik en samlet miljøgodkendelse d. 27. april Denne godkendelse har været gældende for Bernard Krone A/S indtil nu. Siden Bernard Krone A/S blev stiftet er virksomheden udvidet væsentligt og der er indført ændrede produktionsrutiner. Udvidelserne og produktionsændringerne har været oplyst til Silkeborg kommune gennem anmeldelser om ændringerne: - August 2002: Anmeldelse af produktionsændringer i hal 3 og 9 - September 2002: Anmeldelse af specifikation/fortolkning af vilkår i miljøgodkendelsen. - September 2004: Anmeldelse af produktionsændringer i hal 1 Ovenstående anmeldelser har medført følgende skrivelser fra Silkeborg kommune: - d. 4. september 2002: Kvittering for modtagelse af anmeldelse om driftsændringer på Bernard Krone A/S Krogsgårdsvej 4. Det fremgår af det fremsendte materiale, at afkastet af organiske opløsningsmidler vil falde som følge af produktionsændringerne. Dette betyder, at ændringerne ikke automatisk udløser en ny godkendelsespligt. Desuden blev det fremhævet, hvornår tidspunktet for ny miljøgodkendelsesansøgning var: Bernard Krone A/S er i besiddelse af en miljøgodkendelse af 27.april Godkendelsen er tidsbegrænset til at gælde i 6 år. Virksomheden skal derfor senest fremsende en ny ansøgning om miljøgodkendelse inden udløbet af den eksisterende miljøgodkendelse. Dvs. at Bernard Krone skal indsende en ansøgning om miljøgodkendelse inden 27. april Med en behandlingsfrist på 5-8 måneder hos myndighederne bør ansøgningen være inde, således ny godkendelse kan tilkendegives i umiddelbar fortsættelse af udløbet på den gældende godkendelse. - D. 3. februar 2003: Ansøgning om ny miljøgodkendelse som følge af driftsændringer. På baggrund af følgende forhold er en ny godkendelsesprocedure fundet nødvendig: - Virksomhedens bygningsmæssige udvidelse 16

17 - Opsplitning af Norfrig A/S i Norfrig Service og Bernard Krone A/S - Der er givet selvstændig miljøgodkendelse til Norfrig Service A/S som følge af opsplitningen. - Udvidelse af produktionskapaciteten fra 2000 kasser til 2500 kasser pr. år. - Gensidigt ønske om ændring af vilkår. Virksomheden kan dog ikke meddeles miljøgodkendelse med den nuværende lokalplan set i forhold til virksomhedens placering af lager/produktionshal. Meddelelse af miljøgodkendelse må derfor nødvendigvis afvente godkendelse af en ny lokalplan. På baggrund af ovenstående meddelelser fra kommunen, ansøges om en ny miljøgodkendelse for Bernard Krone A/S i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 753 af og Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bek. nr. 943 af Virksomheden har pt. ikke modtaget besvarelse på anmeldelsen vedr. produktionsændring i hal 1 fra september Produktionsændringen er indarbejdet i denne ansøgning om miljøgodkendelse Planer over beliggenhed Beliggenhed i forhold til omgivelserne Bernard Krone A/S er beliggende på adressen Krogsgårdsvej 6, Hvam, 8620 Kjellerup på matr. nr. 2m Ndr. Hvam, Vium. Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne ses i bilag 1. (1:2000) Virksomheden er placeret i område A i lokalplan nr. 104a erhvervsområde i Hvam, se bilag 2. Området er udlagt til større fremstillingsvirksomheder. Området er omfattet af område 21-E-50 i Kommuneplanen, se bilag 1 Bernard Krone A/S grænser mod nord op til boligområde 21-B-50 kommuneplanen samt øvrige virksomheder i erhvervsområdet (Norfrig Service A/S og Vium Tømrer og snedker). Virksomheden har i 2006 købt beboelsesejendommen Morten Børupvej 10, som fremover skal anvendes til gæstehus. Nordøst for Bernard Krone er der placeret boliger i boligområdet 21-B-50. Mod øst ligger Krogsgårdsvej og hovedvej A13, mod syd og vest grænser virksomheden op mod åbent land. Nærmeste bolig her er ca. 300 m. Indretningsplan Indretningen af virksomheden fremgår af bilag Indretning og drift Arbejds- og driftstider Virksomhedens arbejdstider er: 17

18 Søndag morgen kl til lørdag morgen kl Der tages dog forbehold for evt. overarbejde på lørdage. Virksomheden arbejder med 3-holdsskift og weekendskift. Driftstiderne for forurenende anlæg inkl. støjkilderne på virksomheden svarer til ovenstående arbejdstider. Dog undtaget gasfyret og gasvarmerne på lageret. Forbrug af råvarer, hjælpestoffer og output I nedenstående tabel er det nuværende årlige forbrug samt forventet forbrug af råvarer, hjælpestoffer og output angivet Input Enhed Ved 3500 enheder Energi og vand Naturgas m Samme niveau El MWh Mindre forøgelse Olie l Samme niveau Vand m Samme niveau Råvarer Gelcoat/topcoat Tons Polyester Tons Hærder for Pol.Gel./Top. Tons Lim for limproces Tons Hærder f/lim (Isocyanat) Tons Polyol Tons Isocyanat Tons Hjælpestoffer Acetone Kg Samme niveau Sprit L Samme niveau Rensevæske 1900 L Samme niveau P-Esterens L Samme niveau Output Enhed Ved 3500 enheder Produkter Færdigvarer antal kasser stk Produktionens karakter og indretning Virksomheden er opdelt i følgende afdelinger med dertil knyttede aktiviteter: Hal 1: Døre og galvproduktion Hal 2: Produktion af sidepaneler Hal 3: Produktion af bund- og tagpaneler Hal 4: CNC-fræsning af alle paneler, samt formontage. Hal 5: Råsamling, montage, samt finish. Hal 6: Mellemlager af paneler Hal 7: Montering af kasser på chassis 18

19 Hal 8: Lager Hal 9: Oplimning af dørk på træplader til bundkonstruktion og støbeborde rengøres. Hal 10: Kemikalielager (tankrum) Hal 11: Lager (gl. skærehal) Hal 12: Varm kemikalielager Hal 13 : Kold lagre Hal 14: Tankrum Hal 15: Luftrenseanlæg Hal 16: Administration Hal 17: Varmecentral Hal 18: Laboratorium Hal 19: Chassisaflæsning 8.3 Miljømæssige forhold, samt forslag til vilkår Forurening til luft Luftemissionerne fra produktionen på Bernard Krone A/S består af: Opløsningsmidler fra polyesterproduktionen i form af styren, og acetone fra rengøringen. Desuden er der minimale mængder af andre opløsningsmidler. Isocyanat fra limprocesser og opskumning af bagdøre. Støv fra slibe- og skæreprocesser i glasfiber samt CNC-udfræsninger i skum og glasfiber. Røggasser fra svejsning. Røggasser fra gasfyr. Opløsningsmidler Den forøgede produktion forventes gennemført ved yderligere udnyttelse af kapaciteten på anlæggene, samt indsættelse af weekendskift fra fredag eftermiddag til lørdag morgen og igen søndag morgen til søndag aften. Desuden producerer virksomheden allerede i dag på 3-holdsskift min. 60 enheder pr. uge, hvilket svarer til 2700 enheder pr. år. Derfor påregnes det ikke, at den forøgede produktion får indflydelse på overholdelse af grænseværdierne for emission- og immisionskoncentrationer. De kritiske stoffer er styren, acetone og trimethylheptan. Der ikke en markant tidsmæssige variationen. Massestrømmen er bestemt ved måling d. 24. maj 2007 og er som følger: Styren 33 kg/h, acetone: 0,9 kg/h, trimethylheptan 0,4 kg/h, Isopropanol: 0,01 kg/h, isocyanat: ingenting. Styren og acetone De organiske opløsningsmidler stammer primært fra produktion af glasfiberarmeret plast, hvortil benyttes polyester indeholdende styren. Selve produktionen af glasfiberarmeret plast foregår i hal 2 og hal 3. I hal 2 foregår produktionen ved venus-anlægget og limrobotten. I hal 3 foregår produktionen ved polyesterrobotten. Til rengøring af maskiner og udstyr, hvor der benyttes polyester, bruges acetone. 19

20 Der er etableret udsugning ved alle ovenstående maskinelle processer, således afdampning af styren og acetone ledes væk fra produktionslokalerne. Udsugningen fra disse processer ledes til luftrenseanlægget og op gennem en 25 m høj skorsten. Emission Der vil ikke ske en øget udledning af opløsningsmidler i hverken emission eller immissionsværdier ved at gå fra en produktion på 2000 kasser til en produktion på 3500 kasser. Udvidelsen vil derfor ikke have nogen betydning for øget miljøbelastning. Produktions takt tiden for den maksimale produktion er i forvejen nået for dagsproduktionen. Eneste mulighed for forøgelse af produktionen er udvidelse af eftermiddags-, aftens- og weekendhold. Der har gennem årene været store driftsmæssige problemer med virksomhedens luftrenseanlæg og dermed også med overholdelse af emissionskravene. I 2007 er der etableret et nyt brænderanlæg i renseanlægget efter en brand i det tidligere brænderanlæg. Der er desuden investeret i nyudvikling af adsorptionskuglerne til anlægget gennem en leverandør i Frankrig, samt en gennemgribende renovering af hele anlægget. Alt i alt en investering på 1,5 millioner kr. Dette har medført, at luftrenseanlægget er blevet stabilt og kan overholde emissionskravene i miljøgodkendelsen fra 1999 på 150 mg styren/m 3. Miljøstyrelsen er i mellemtiden fremkommet med standardvilkår, hvor de vejledende grænseværdier for styren er blevet skærpet til 100 mg/nm 3. Luftrenseanlægget kører ved almindelig produktion med en luftgennemstrømning på m 3 /time afhængig af produktionsbelastningen. Den udledte mængde af organisk kulstof (TOC) ligger på 5-9 kg/time. Et gennemsnit over en produktionsdag ligger på 6-7 kg TOC/time. Andelen af styren indeholdt i den angivne mængde TOC var i 1990 erne på 59 %, hvor de resterende 41 % var acetone. Dette forhold er ændret væsentligt siden, da produktionsprocesserne er ændret og acetonemængden væsentligt reduceret. Styren indholdet vurderes til at udgøre mellem % af den samlede mængde udledt TOC. Dvs. et gennemsnit over en dags produktion på 5,6 6,65 kg/time. Den gennemsnitlige luftmængde der ledes gennem luftrenseanlægget vurderes til ca m3, hvilket giver en emission af styren på mg/nm 3. Anlægget er optimeret til absolut maksimum, så en grænseværdi på 100 mg/nm 3 vil ikke være teknisk mulig. Bernard Krone A/S ansøger derfor om en grænseværdi på 125 mg styren/nm 3. Denne grænseværdi vil dog kunne tages op til revision efter en årrække, hvor der har været foretaget eksterne målinger der dokumentere forholdet mellem styren og acetone i den udledte luftmængde. Det vil koste 5-10 mill kr, at etablere et anlæg som vil kunne rense til den vejledende emissionsgrænse på styren. 20

21 Luft-immission Ved OML-beregning er det dokumenteret at B-værdien for styren er overholdt med god margin. Dette vil også være gældende ved 3500 enheder, da der er langt fra 0,06 mg/m 3 til grænseværdien på 0,2. OML-Beregning Styren, mg/m enheder 0,06 Vejledende grænseværdi 0,2 Maksimal B-værdi uden for virksomhed B-værdien for organiske opløsningsmidler totalt er 0,3 mg/m 3, hvilket også ses overholdt i alle beregninger. Br-værdien (ensvirkende stoffer) overskides ikke uden for virksomhedens grund. Isocyanater Afdampningen af isocyanater fra produktionen stammer fra fremstilling af PUR-skum i hal 1, samt fra limprocesser. Isocyanat forventes ikke at udgøre en miljømæssig belastning. Tidligere har virksomheden produceret bundpaneler ved opskumning, hvor afkastet herfra var minimalt og emissionen blev ledt op gennem afkast 1 meter over tagryg. Produktionen dengang var over dobbelt så stor som den nuværende og der blev udført en OML-beregning på immisionen der viste en klar overholdelse af grænseværdien, se nedenstående tabel. Til disse OML-beregninger blev der benyttet ældre målinger fra 1986 og 1991 og nye beregninger på andre afkast end fra luftrenseanlægget. Beregning Isocyanater, µg/m 3 Bundpaneler opskummes 0,002 B-værdi 0,2 Resultater fra OML-beregning Emissionen fra opskumningen i hal 1 ledes op gennem den 25 meter høje skorsten, og der forventes ikke at være problemer med overholdelse af immisionskravet. Emissionen fra limprocesserne er minimal. Målinger fra BST har ikke påvist nogen målbar emission, se endvidere bilag F i ansøgningen (BST Rapport sagsnr ). Forslag til vilkår vedr. opløsningsmidler Emissionsgrænse på 125 mg styren pr. m3. Virksomheden skal foretage kontinuerte målinger på emissionen fra luftrenseanlægget. Disse målinger skal benyttes som en driftskontrol, der viser om 21

22 anlægget kører stabilt. Målingerne skal tilsendes Silkeborg kommune senest 7 dage efter månedsskiftet. Hvert 3. år skal virksomheden foretage en kontrolmåling på afkastet fra luftrenseanlægget. Der skal måles på TVOC, Styren og acetone. Denne måling benyttes til vurdering af overholdelse af vilkår, sammen med virksomhedens egne målinger der viser om anlægget kører stabilt. Virksomheden skal foretage målinger på luftrenseanlæggets afkast, hvis anlægget viser ustabil drift eller ved væsentlige udvidelser og produktionsændringer. Ved driftsproblemer eller uheld i forbindelse med luftrenseanlægget skal virksomheden straks underrette Silkeborg kommune. Det samlede immisionskoncentrationsbidrag (B-værdien) for styren må højest være 0,2 mg/m 3. Det samlede immisionskoncentrationsbidrag for organiske opløsningsmidler totalt må ikke overstige 0,3 mg/m 3. Virksomhedens emission af isocyanat må ikke overstige 5 mg/nm 3 og virksomhedens emission må ikke give anledning til et immisionskoncentrationsbidrag på mere end 0,0002 mg /Nm 3. Øvrige organiske stoffer Emissionen fra opskumningen er målt i Worklifs rapport af 28. november Der er her målt emissionerne har spredningsfaktorer på under 5. Støv I produktionen er der følgende støvfremkaldende processer: Andi CNC fræser i dørafdeling Maka CNC i montagen Profilsav Håndværktøj Støvet består hovedsageligt af støv indeholdende rester af glasfiberarmeret polyester og støv fra PS- og PUR-skum. For at løse støvproblemerne er der etableret udsug ved hver støvfremkaldende proces: For alt håndværktøj er der indrettet højtryksudsugning, hvor støvet ledes til cykloner. Der er to cykloner med afkast én for produktionen og én for montagen. Placeringen heraf fremgår af bilag 4. Kilde nr. 8, 13. For udsugning fra Andi og profilsav er der etableret et mellemtryksanlæg med cyklon, hvilket også er tilfældet for udsugning fra Maka (hhv. kilde nr. 9 og 104). Alle afkastene er ført mindst én meter over tag, således der kan ske fri fortynding. Afkast med støv vurderes at have en spedningsfaktorer på mindre end 50. Afkastene skal derfor føres 1 m over tag. Forslag til vilkår vedr. støv Virksomheden skal overholde en B-værdi for støv i øvrigt på 0,08 mg/m 3. 22

23 Emissionen af støv må for hvert afkast ikke overstige 50 mg/nm 3. Svejse- og sliberøg Der er tre svejsepladser på virksomheden. I dørafdelingen foregår der TIC-svejsning i rustfrit stål, mens der i montageafdelingen foregår svejsning i aluminium. Desuden arbejdes der med CO 2 -svejsning i chassismontagen i sort stål. For de tre svejsepladser er der etableret svejserøgsudsugning. Dette ledes til to svejserøgsafkast (kilde nr. 12 og 31), se bilag 4. De er begge ført én meter over tag. Dørafdeling, TIC-svejsning 2 timer / døgn i alt 490 timer Chassismontage MIG 1 time / døgn i alt 245 timer Montage svejsning i aluminium i alt 1750 timer (2/3 del af produktmix ved 3500 enheder, 45 minutter pr. enhed) I alt svejses der ca timer pr. år. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af svejserøg fra 1997 skal der ved 2-4 svejsesteder sikres, at afkastene fra virksomheden føres en meter over tag, således der kan ske fri fortynding. Ifølge Miljøstyrelsen er der ingen krav til af krav fra aluminiumssvejsning. Da afkastene er ført 1 m over tag, således fri fortynding kan ske, regnes kravene for værende overholdt. Forslag til vilkår vedr. svejse- og sliberøg Svejserøgsafkastene fra virksomheden skal føres min. 1 m over tag, således fri fortynding kan sikres. Røggas fra gasfyr Der eksisterer et gasfyr til levering af varme til virksomheden. Derudover er der etableret 6 små gasfyr på lageret. De 6 små gasfyr er etableret i henhold til gældende gas- og bygningsreglementer og den indfyrede effekt er på 33 kw pr. enhed. Da effekten er under 120 kw pr. enhed er der ikke foretaget målinger på disse anlæg. Der er foretaget måling på udledningen af NO x fra gasfyret. Målingerne er vedlagt i bilag I. Målingerne viser, at der max. udledes 70 ppm NOx ved 3,3 vol. % O 2, svarende til 89 mg NOx/Nm 3 ved 10% O 2. For et eksisterende anlæg kan der accepteres op til 125 mg NOx/Nm 3 tør røggas ved 10% O 2 regnet som NO 2, jf luftvejledningen. Gasfyret bliver efterset to gange årligt af eksterne sagkyndige teknikere. Der bliver ført logbog over anlægget og der foretages røggasmålinger. 23

24 Forslag til vilkår vedr. røggas Der skal foretages årligt eftersyn af gasfyrene og måling af røggassen. Dette eftersyn skal foretages af eksterne sagkyndige teknikere. Serviceattesterne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Det store naturgasfyr må udlede 125 mg NOx/Nm 3 tør røggas ved 10% O 2 regnet som NO 2. Spildevand Spildevandet fra virksomheden kan opdeles som overfladevand, processpildevand og sanitært spildevand. Spildevandsmængden fra proces og sanitære forhold kan opgøres som forbrugt mængde vand. I blev der forbrugt m3 vand. Overfladevand: Udendørsarealet er brostensbelagt og overfladevandet herfra ledes til det kommunale regnvandsstystem via forsinkelsesbassinet mod øst. Processpildevand: Processpildevand stammer fra vask af kølekasser i montageafdelingen. Der bliver benyttet ca. 10 l vand pr. produceret kasse. Dette svarer til ca. 35 m 3 ved en produktion på 3500 enheder pr. år. Sæben der benyttes til vask af kasserne er et alkalisk rensemiddel ved navn Sockoplus. Sæben består af natriummetasilikat, tensider og kompleksdannere. Sanitært spildevand: Sanitært spildevand ledes særskilt til det offentlige spildevandssystem. Udendørs vaskeplads: Ved vask af trucks og lastbiler benyttes vaskepladsen ved den nærliggende virksomhed (Norfrig Service A/S). Forslag til vilkår vedr. spildevand Der foreslås følgende vilkår: Ved vask af trucks og lastbiler skal vaskeplads ved nabovirksomheden benyttes. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal virksomheden selv indrette en egnet vaskeplads med olieudskiller. 24

25 Støj I forbindelse med produktionen på Bernard Krone A/S, er der en del støjkilder der medfører et væsentligt bidrag til virksomhedens samlede støjemission. For at kunne bestemme virksomhedens støjbidrag til omgivelserne er der udført en støjberegning af Eurofins, hvor alle støjkilder er målt separat og derefter er støjniveauet beregnet. Støjkildernes placering og beregningsresultaterne er vedlagt i bilag 5 (bilag K i ansøgningen). Bernard Krone A/S har tidligere haft problemer med overholdelse af virksomhedens støjvilkår og dette medførte udarbejdelse af en støjhandlingsplan i 1999, som blev accepteret af Silkeborg kommune. Desuden blev natvilkåret for støj mod boligområderne øget med 5 db(a) til 40 db(a). Da forhandlingerne om støjhandlingsplanen foregik, var virksomhedens støjbidrag om natten mod boligområderne mellem 52 og 58,2 db(a), og der var indkommet klager fra beboerne. Desuden var støjbidraget mod åbent land 79 db(a). Virksomheden har i den forgangne periode intensivt forsøgt at nedsætte støjbidraget. Der blev opsat en støjskærm omkring et stort støvanlæg dog uden nogen nævneværdi effekt. Derefter blev der indkøbt et helt nyt støvanlæg, som dog blev placeret forkert og derefter flyttet. En hel del afkast er blevet nedlagt grundet nye produktionsprocesser. I alt har virksomheden investeret et større millionbeløb til begrænsning af støjbidraget i perioden 1999 til Dette har medført at støjbidraget om natten mod boligområderne er blevet nedsat med op til 18 db(a) og ud mod åbent land med 15 db(a). Der er ikke været klager over støj de seneste år. Silkeborg kommune har i forbindelse med ansøgningen om udvidelsen anmodet Krone om at redegøre for mulighederne for at reducere virksomhedens støjbelastning til de vejledende støjgrænser for boligområder på 45/40/35 db(a). Dette er gjort ud fra at der i den nye lokalplan for området er defineret disse grænser. Det er dog ikke i lokalplanen at sådanne grænser bør stå, og det er heller ikke lokalplanen der definere hvilke krav virksomhederne i området skal have. Dette skal alene stå i miljøgodkendelserne. Der er foretaget følgende støjberegninger: oktober 2004, marts 2005 og juni Ved indførelse af el-trucks og yderligere støjdæmpning på enkelte støjkilder, en investering på ca. 1,5 million kr., vil det være muligt, at komme ned på de vejledende grænseværdier i en eftervisningssituation, hvor usikkerheden på 3 db(a) medregnes. Støjkilderne som forventes støjdæmpet er ventilator med filter for højtryksuger ved hal 11. (Støjkilde 8), ventilator med filter for støv- og svejseudsug ved hal 4 (Støjkilde 11), afkast fra varmeveksler over hal 6 (Støjkilde 15) og vakuumpumper ved hal (Støjkilde 37). Ved den nærmeste nabo mod nord vil det under ingen omstændighed være muligt at overholde støjkravene i en godkendelsessituation. Hvis en godkendelsessituation skal kunne overholdes vil det kræve en meget stor investering, sat i relation til at det hele drejer sig om én husstand. Der vil som minimum skulle opsættes en 4 m. høj støjvæg langs hovedparten af virksomhedens nordskel, hvilket vil kræve en investering på min. 1 million kr., hvilket vil være urimeligt, taget i betragtning, at virksomheden vil kunne overholde støjgrænserne inden for ubestemtheden (måleusikkerhed). 25

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøgodkendelse, Olsen Wings A/S

Miljøgodkendelse, Olsen Wings A/S Miljøgodkendelse, Olsen Wings A/S Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Virksomhed Olsen Wings A/S Adresse Århusvej 52 Postnummer og by 8300 Odder CVR-nummer 30563328 P-nummer 1014479941 Matr. nr. 1fa, Odder by,

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse til sandblæseanlæg Simmelkær Hovedgade 7F Sagsnr.: 09.02.00-P19-33-14 Dato: 17. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Simmelkær

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur.

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur. 11-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1637a, Silkeborg Markjorde CVR-nummer: 27459161 P-nummer: 1.010.235.444 Listepunkt nr.: Ejendommens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Næstved Pulverlakering a/s 2015

Miljøgodkendelse af Næstved Pulverlakering a/s 2015 Miljøgodkendelse af Næstved Pulverlakering a/s 2015 Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 www.naestved.dk Sagsnr. 09.02.01-P19-3-13 Sagsbehandler Kim A. W. Hansen Direkte 5588

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Miljø og Natur Sagsbehandler: Hanne Larsen Direkte tlf.: 74929209 Mail: HAL@toender.dk Sags id.: 09.02.01-K08-4-15 Ks: MM 29. september 2015 Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af udvidelse og ændring

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev Miljøgodkendelse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev 1 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn og adresse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev Matr. nr. 2 cd og 2 ce CVR nr. og p

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Miljøafdelingen August 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Lemvigh-Müller A/S Ullsvej 5 4600 Køge Dato Dokumentnummer

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene Novopan Træindustri A-S 29. februar 2011 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 11/38464 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Helle Kløcher Brevet sendes kun pr. e-mail til: Tlf.: 87 53 52 65 asm@novopan.dk Spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover.

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nordmark Maskinfabrik A/S Kjeldgaardsvej 10 9300 Sæby mjm@nordmark-maskinfabrik.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af produktion af gél i lille skala FeF Chemicals A/S Februar 2009 Revurdering af Miljøgodkendelse Nyt laboratorium For: FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Matr.nr. 27b, Ølsemagle

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S Teknik & Miljø MJC Metal A/S Stenhuggervej 13 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. juli 2013 Sagsbehandler Sven Havelund/KJLH/CHFNS Telefon direkte 76 16 13 90 Sags id 2011-12157 E-mail svhav@esbjergkommune.dk

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. August 2011 J.nr.: NMK-10-00342 Ref.: Karin Christiansen/SMA AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade 29 3660 Stenløse Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 13. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping. Påbud vedr. etablering af halmkedel, tilkørselsvej mv. på Søtoften 5 i Blenstrup

Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping. Påbud vedr. etablering af halmkedel, tilkørselsvej mv. på Søtoften 5 i Blenstrup Center Natur og Miljø Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.16.00-P19-1-14 Ref.: Gitte Østergaard

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere