Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c Roskilde Tlf VENTILATIONSARBEJDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER"

Transkript

1 Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c Roskilde Tlf VENTILATIONSARBEJDER

2 E/F Krudttårnsbakken Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN Arbejdet udføres i overensstemmelse med 1. Nærværende beskrivelse, almindelige oplysninger, fællesbetingelser og generelle bestemmelser. 2. Tegninger som angivet i tegningsfordelingslisten. 3. Dansk Standard 447: Norm for "Ventilationsanlæg" seneste udgave. 4. Dansk Standard 428: Norm for "Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg" seneste udgave. 5. Dansk Standard 452: Norm for "Termisk isolering af tekniske installationer" seneste udgave. 6. Evt. detailtegninger, der leveres under arbejdets gang. 7. Den tilsynsførende ingeniørs anvisninger. Entreprisens omfang: Ventilationsarbejder Tømmerarbejder Malerarbejder El-arbejder Nedrivning af lofts og væg- konstruktion. Ombygning og ændring af kanalføring samt montering af ny tagventilator. Genopbygning af loft og væg i gips/træ. Udførelse af nødvendigt malerarbejde. Det påhviler entreprenøren at lave en gennemgang / besigtige af installationerne før tilbud udarbejdes. Entreprisen omfatter omlægning samt levering og montering af ny tagventilatorer. Anlægget leveres og monteres med nødvendig automatik. Nyt anlæg leveres med alle de på tegningerne og i nærværende beskrivelse nævnte materiale- og arbejdsydelser, som er nødvendige for anlæggets fuldstændige færdiggørelse i driftsmæssig stand. Entreprenøren skal ved udarbejdelse af tegninger sikre, at kanalsystemet m.v. udformes på en sådan måde, at der er plads til disse inden for bygnings rammer. Ventilatorens modtryk og anlæggets lydtryk m.v. skal beregnes og angives af ventilationsentreprenøren. Beregninger udleveres til tilsynet til orientering og evt. kommentarer. De i projektet angivne dimensioner af kanaler og tagventilatorer m.v. er vejledende, hvorfor det fulde ansvar for endelig dimensionering påhviler entreprenøren.

3 E/F Krudttårnsbakken Ventilationentreprisen Inden entreprisens aflevering skal entreprenøren stille mandskab til rådighed ved gennemgang af anlæg, for at sikre anlæggenes rette funktion og for indstilling af evt. spjæld, styring, riste og armaturer. Det påhviler endvidere entreprenøren at instruere det personel / beboere, der skal varetage den daglige drift, ligesom der udarbejdes driftsvejledning for alle de berørte anlæg. Driftsvejledninger afleveres i 3 eksemplarer samt CD. Kvalitetssikring: Udføres efter gældende regler og normer. Kontroldokumentation: Som kontroldokumentation kan entreprenørens eget KS-system anvendes, såfremt dette er fyldestgørende. Lifte og stilladser: Entreprenøren skal medtage lifte, stilladser, stiger og hejse nødvendige af arbejdsog sikkerhedsmæssige grunde for arbejdets gennemførelse. Demontering: Den eksisterende boksventilatorer demonteres og der laves ny sammenkobling mellem kanaler. Affald: Byggeaffald skal fjernes fra pladsen. Hver enkel entreprenør sørger for bortskaffelse af eget affald og materialer. Afdækning arealer: Berørte områder som boliger, gang og trappearealer i bygning 11, afdækkes med pap og 3,2 mm masonitplader som tilpasses/tilskæres. Plader tapes sammen i samlinger med gaffatape. Afdækningen fjernes først efter alle arbejder er færdige. Bygningsmæssige forhold: Huller for kanaler gennem vægge og tag udføres under denne entreprise. Det påhviler entreprenøren at kontrollere og godkende huller/gennemføringer udsendt af ingeniøren. Entreprenøren skal endvidere opmærke huller m.v. gennem bestående bygningsdele. Det fulde ansvar for hullernes rette placering og størrelse påhviler ventilationsentreprenøren og eventuel omplacering (omboring) af huller m.v. udføres for dennes regning. Til boring af huller gennem konstruktioner skal anvendes skærende værktøj (diamantbor), slående værktøj vil ikke blive godkendt. Boringer og etableringer af huller for kanalgennemføringer henhører under nærværende entreprise inkl. inddækning og tætning. Driftsinstruktion: Manualen for tagventilator og tilhørende trykstyring skal i sin helhed være på dansk. Komplet motorfortegnelse med angivelse af fabrikat, nummer, størrelse og o/min.

4 E/F Krudttårnsbakken Ventilationentreprisen Service: Ventilationsentreprenøren skal i et år efter aflevering af ventilationsentreprisen foretage 2 gange fri service på anlæggene incl. udskiftning af tilsmudset filter uden udgift for bygherren. Der skal ved afleveringerne og efter 1 års service fremsendes udførlig rapport over de udførte service til ingeniør. Indregulering: Skal ske når anlægget er færdigmonterede og udføres således, at der bliver udsuget de på tegningerne angivne nominelle volumenstrømme. Den totale volumenstrøm for det enkelte anlæg skal minimum svare til den projekterede volumenstrøm med tillæg af kanalsystemets lækagetab. I de enkelte rum tillades en variation i de angivne nominelle volumenstrømme 10% i de enkelte rum. Til indregulering af anlæggene skal der anvendes proportionalmetoden. Indreguleringsrapport skal indeholde oplysninger om ventilatorers omdrejninger ved de målte volumenstrømme. Det påhviler entreprenøren selv, ved bestemmelse af ventilatorens nødvendige kapacitet, at tillægge luftmængder til dækning af lækagetab i kanalsystemerne. Indregulering er først tilendebragt, når tilsynet finder anlæggene i orden. De målte værdier for det indregulerede anlæg skal tilstilles Oluf Jørgensen A/S i en afleveringsrapport. Støjniveau: Støj hidrørende fra udsugningsanlæg må ikke overstige de strengeste af følgende krav: Beboelsesrum, bad og køkkener LAeq 30 db Udvendige støjniveauer målt ved vinduer, døre eller i skel må ikke overstige LAeq 40 db. Det kan forudsættes, at de i Bygningsreglementet angivne grænser for efterklangstider er overholdt. Såfremt det målte støjniveau ikke ligger indenfor de overfor nævnte værdier, skal anlægget bringes i orden. Aflevering af ventilationsentreprisen: Aflevering anses - uanset aflevering af øvrige entrepriser - først at have fundet sted, når indreguleringen på tilfredsstillende måde er tilendebragt. Såfremt anlægget opstartes i byggeperioden før aflevering, betragtes denne ibrugtagning ikke som aflevering. Automatik: Under denne entreprise leveres og monteres alt nødvendigt automatik for anlæggenes fulde funktion og betjening via MAC10 konstanttrykregulator incl. Tryktransducer type XTP målerslange samt målestuds. Entreprisen indeholder endvidere af fortrådning mellem automatik og de enkelte komponenter for bad og køkken. Produktkrav for automatik: Anlægget skal opbygges af standardkomponenter, som markeds- og lagerføres i

5 E/F Krudttårnsbakken Ventilationentreprisen Danmark. Leverandøren skal garantere levering af reservedele i min. 20 år fra accept af tilbuddet. Generelt: Alle komponenter, der kræver pasning og vedligeholdelse, skal være placeret let tilgængelig, således at vedligeholdelse og efterjustering m.v. kan foretages på en hensigts- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Tagventilator: Ventilator skal være som type DTH EC eller dermed ligestillet. EC- motor med motorstyring inkl. Motorsikring og modbus. Kanaler: Kanaler udføres i rektangulære kanaler i væg og loft/tag. Alle kanaler udføres i galv. plade i overensstemmelse med Dansk Standard. Det af fabrikantens anbefalede værktøj til brug ved overskæring og samling skal benyttes. Samlinger: Kanaler skal samles med præfab. skinner udført i nøje overensstemmelse med fabrikantens forskrifter og anvisninger. Nye kanaler skal udføres efter tæthedsklasse B. Der skal foretages tæthedskontrol af kanalsystemet før kanaler isoleres. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal samlinger m.v. tætnes. Det bemærkes, at alle de på tegninger og i beskrivelse angivne luftmængder er nominelle volumenstrømme. Bøjninger: Skal udføres så jævnt som muligt, og den indvendige krumningsradius må ikke være under 100 mm. Bæringer: Kanaler i tag/loft fastgøres i tagkassette og til spær. I væg anvendes holdere som fastholder kanalen forsvarligt til vægen. Alle bæringer, holdere m.v. skal være forsvarligt rustbeskyttede og den indbyrdes afstand mellem holdere må ingen steder være over 2 m. Fastgørelse med bolte må ikke indeholde dele med smeltepunkt under 800 C. Mindste boltediameter må ikke være under 6 mm og boredybden for ekspansionsbolte må ikke være under 40 mm. Ekspansionsbolte må højst belastes med 200 N pr. bolt. Tagventilator: Udførelse og betjeningsområde: Anlæg US01, tagventilator, bygning 11. Anlægget udføres som udsugningsanlæg. Alt der monteres på taget skal leveres i en sort farve RAL7021 glans 30.

6 E/F Krudttårnsbakken Ventilationentreprisen Afkast: Afkastet udføres lodret over bygningens tag fabrikat Exhausto type DTH EC, Taggennemføringer med lyd og kondensisoleret og med indbygget kabelgennemføring. Ved taggennemføring udføres nødvendig inddækning til tagfladen således, at gennemføringen bliver absolut tæt for vejrliget. Automatik: Udsugningsanlæggene monteres med automatik for regulering og styring. Indregulering: Anlægget skal opstartes og indreguleres for de 4 tilhørende boliger. Indregulering- og afprøvningsrapporter samt rettede dokumentation og nøglediagrammer m.v. skal fremsendes til Oluf Jørgensen A/S senest ved aflevering af anlæggene. Tilbuddet skal i garantiåret indeholde et års tilbundsgående fri service med tilkaldevagt m.v. Isolering: Isolering må først udføres efter der er foretaget en tæthedsprøve. Kanaler, der skal temperaturisoleres, udføres med følgende isoleringstykkelser af Rockwool alu- lamelmåtter/industribatts. a. Indvendige kanaler (plan flade) 60 mm. Kanaler, der brandisoleres, skal alle være isoleret til mindst BS-kanal 30. Tømmerarbejder: Det påhviler tømmeren at lave en gennemgang / besigtige af konstruktioner før tilbud udarbejdes. Og sætte sig ind i hvor der kan laves hul i væg og loft/tag i samarbejde med ventilationsmontør. Nedtagning af lofts og væg- konstruktion for etablering af ventilationskanaler. Lofter, ydervæg og indervæg genopføres som eksisterende konstruktion. Eksisterende isolering i vægge og tagkassetter må genanvendes. Der skal leveres og monteres ny dampspærre. Berørte områder som boliger, gang og trappearealer, afdækkes med pap og 3,2 mm masonitplader som tilpasses/tilskæres. Plader tapes sammen i samlinger med gaffatape. Afdækningen fjernes først efter alle arbejder er færdige. Malerarbejder: De nye vægge og lofter udføres som eksisterende. Males i samme farve og kvalitet som eksisterende i de berørte områder. El-arbejder: Den eksisterende styring demonteres og der etableres ny styring for tagventilatorer. Alt kabling mellem tagventilatorer, køkken, bad og styring etableres før lofter og vægge lukkes. Medlem af TECH SAM Gruppen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI X:\37816 Krudttårnsbakken\Bskrivelse og tilbudsliste\ _ventilation_beskrivelse_krudttårnsbakken.docx /LBB

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Øster Hedevej 40 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. september 2014 Til den 19. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Trekanten 17 6500 Vojens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere