Chefmøde 1. september 2006 Punkt x: Præsentation af DMU's ESDH-system, Captia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chefmøde 1. september 2006 Punkt x: Præsentation af DMU's ESDH-system, Captia"

Transkript

1 Chefmøde 1. september Punkt x: Præsentation af DMU's ESDH-system, Captia Danmarks Miljøundersøgelser Sekretariatet J.nr.: 042/ Ref.: ssje+jcp 25. august Mandag den 4. september starter DMU implementeringen af Miljøministeriets fælles ESDH-system, Scanjour Captia. Projektleder Søren Skovsgaard Jensen vil derfor sammen med Jens C. Pedersen give chefkredsen en præsentation af systemet og de forandringer af arbejdsgange vi skal have gennemført i forbindelse med implementeringen. Programmet vil være som følger: 1. Lille demonstration af Captia Et hurtigt overblik over de væsentligste funktioner 2. Status på projektet 3. Evt. tilbagemeldinger på forslag til arbejdsdeling (jf. e-post fra SSJE af 13. juli) 4. Orientering om hvordan den konkrete implementering vil forløbe. På nuværende skulle medarbejderne være inviteret til de afdelingsvise præsentationer i alle afdelinger. 5. Fremtidige temaer som vi vil fokusere på (dato for afklaring): a. Digitalisering af akkrediteringer 1.12 b. Dokument skabeloner c. Personlige digital signatur (forudsætning for succes på bl.a. akkrediterings- og personale-området) d. Løbende udvikling af best practise vejledninger løbende e. Håndtering af (store) rapporter f. EU-kontrakternes særlige cpf-format g. Neddrosling af postrunder Lukning af gamle (orange) sager. Vi henviser i øvrigt til tidligere materialer om ESDH samt til leder, tema og indstik i augustnummeret af Fønix (i trykken). Indstilling Det indstilles at: 1/2 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\\5_September\ESDH.doc

2 Chefmøde 31. august Punkt x: Præsentation af DMU's ESDH-system, Captia Chefkredsen tager orienteringen til efterretning Cheferne deltager aktivt i den lokale implementering af Captia ved at: - Bakke op om systemet og svare på spm. ang. afdelingens specifikke brug af ESDH - Aktivt efterspørge at dokumenter rundsendes som link til Captia - Sikre den nødvendige tid til at lære systemet at kende medarbejderne og ikke mindst superbrugerne Alle gamle sager afleveres i pæn stand til journalen senest 30. september (!). Det vil være en stor hjælp for journalen hvis man, som i MAR, FEVØ og TERI, går sagerne igennem for overflødige såvel som manglende akter, samt fjerner klips og plastomslag, inden de afleveres. Som minimum bør vi være sikre på at der ikke findes (journalpligtige) dokumenter fra indeværende journalperiode, som ikke er journaliseret. 2/2

3 Chefmøde 1. september Punkt 1. Dagsorden Før chefmødet: ESDH-introduktion v/søren Skovsgaard og Jens Christian Pedersen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a) Opfølgning fra tidligere chefmøder. Bilag v. FORS/LOW b) Kommunalreformen. Orientering v. HS, TMI og OBH c) Integration med AU. Orientering v. HS d) Kyoto SINK. Orientering v. HBA e) OECD review. Orientering v. HBA f) IT-sikkerhed. Bilag v. IT/SDC g) Vildtforvaltning. Orientering v. SBI h) Miljøteknologi. Orientering v. FORS/LOW i) Havforskning. Orientering v. BRI j) Miljø og sundhed. Orientering v. LMO k) Møder med Grønlands Hjemmestyre. Orientering v. JM l) Gensidig orientering om Succeshistorier 3. Personale 4. Økonomi a) Q2 Nøgletal. Bilag v. SEK/PNS b) Q2 - NOVANA. Bilag v. FORS/LMS c) Q2 IT/Data. Bilag v. FORS/LMS d) Q2 Projektpipelines. Bilag v. FORS/LOW - Fortroligt e) AP07 - rammer f) Rigsrevisionen. Bilag v. SEK/LVI g) Stadevurdering. Bilag v. SEK/LVI 5. Nyt om nationale og internationale programmer, fonde, udbud etc. a) Forskningsrådene. Frist 15. september. Bilag v. FORS/LOW b) IAFP-opfølgning. Orientering v. KNI, HBA, HLO, NK, LMO c) Eliteforsk. Bilag v. FORS/LOW d) EU s 7. rammeprogram. Bilag v. FORS/HC - PEER- præsentation - Fortrolig version af Environment (incl. climate change) - Kick-off konference v. VTU 6. EU s 6. rammeprogram - indsendte ansøgninger. Bilag v. SEK/CHN 7. Halvårsstatus. Notat til bestyrelsen. Bilag v. FORS/MMM - eftersendes 8. Rapportpipeline. Bilag v. SEK/KRY 9. Strategi status fra afdelingerne 10. Strategiske netværk. Bilag v. FORS/HC 11. Evt. 1/1 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\\5_September\Pkt_01_dagsorden.doc Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: low 23. august

4

5 Chefmøde 1. september Punkt 2 a Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: mmm/low 28. august Opfølgningsliste fra chefmøderne Opfølgning fra chefmøder Ansvarlig afd./person og evt. deadline Fra Chefmøde den 12. oktober 2005 Ad pkt. 4: Økonomi 4a) Nøgletal Opgørelsen af de realiserede indtægter kan være misvisende da måltallet ikke relaterer sig til de faktisk indgåede betalingsplaner. SEK undersøger muligheden for at lave en anden opgørelse over de realiserede indtægter. SEK Fra Chefmøde den 1. marts Ad pkt. 2: Meddelelser TERIs projekt vedrørende plantebiomarkører for pesticider skal vurderes i forhold til videre finansiering efter hvor direktionsstøtten udløber. HLO kontakter SEK/FORS for en nærmere diskussion af hvorledes eventuelle sponsoraftaler kan struktureres. Ad pkt. 3: Personale 3b) Det rummelige arbejdsmarked. De afdelinger som ikke eller kun i ringe omfang benytter ordningerne under det rummelige arbejdsmarked, opfordres til at formulere arbejdsopgaver som kan løses under ordningerne og herefter tage kontakt til OBH mhp. besættelse af stillinger. HLO Afdelingerne Fra Chefmøde den 21. april ad pkt. 3: Personale Øvrige meddelelser OBH nævnte, at der bør sættes fokus på ensretning af tidsforbruget til tillidsrepræsentantarbejdet. Cheferne bemærkede, at retningslinjer skal inddrage de forskelle, der er på at repræsentere en afdeling, et tjenestested eller hele DMU. SEK tager initiativ. OBH 1/2 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\\5_September\Pkt_02_a_Opfoelgning_chefmøde.doc

6 Ad pkt. 5.: Nyt om nationale og internationale programmer, fonde, udbud etc. 5f) Science for Environment Policy Newsletter HBA tjekker om informationen/hjemmesiden er relevant. HBA, Sep. 06 Ad pkt. 11.: Fagligt netværk i DMU for GIS information. JM opfordrede til, at de faglige mål for udviklingen af DMU s GIS-kompetencer beskrives og synliggøres, bl.a. af hensyn til mulighederne i EU 7. rammeforskningsprogram. SYS vender tilbage til chefkredsen med en orientering om netværket og et oplæg til faglige mål for GIS kompetencer i DMU. Fra Chefmøde den 31. maj HBA, Sep. 06 Ad pkt. 2, Meddelelser Direktionen har på møde med SNS rejst spørgsmålet om DMU s muligheder for at bidrage til dokumentationsgrundlaget for Danmarks opfyldelse af biodiversitetsmålene i 2010, og viderebragt et ønske fra Danmarks Naturfredningsforening om en dialog herom. FORS og TMI følger op overfor SNS mht. til dialogen med DN, idet opfattelsen i chefkredsen var at denne bør ske med SNS og ikke med DMU direkte. VIBI er i færd med at arrangere PEER workshop om biodiversitet, og er i færd med at kontakte de nationale kontaktpersoner i PEER landene. HS opfordrede til at man også orienterer EEA med mulighed for deltagelse fra temacentret. BRI efterspurgte en status for overhead beregningen for de nye medarbejdere (kommunalreform). OBH / TMI melder tilbage. Ad Pkt. 7, Kompetencekatalog for AU / DMU FORS har lavet et kataloget over kompetencer i h.hv. AU og DMU som led i forberedelserne af fusionen. LOW opfordrede til at man ser kataloget som et internt redskab i forb. m. strategiarbejdet. Kataloget forventes at kunne indgå i det planlagte fælles lederseminar på Sandbjerg. SYS og ATMI vil detaljere deres kompetence beskrivelser yderligere, og sende dem til LOW til videre distribution. Ad Pkt. 10, Miljø og Sundhed Arbejdet med en strategi for udnyttelse af DMU s kompetencer i en sundhedssammenhæng (miljø og sundhedsstrategi) har bl.a. mundet ud i et forslag om udviklingen af et humant biomoniteringsprogram i samarbejde med sundhedsfaglige forskningsmiljøer på AU og KU. Chefkredsen sender kommentarer til oplægget til LMO i løbet af den kommende uge. TMI, FORS SBI OBH/ TMI HBA, LMO Cheferne 2/2

7 Chefmøde 1. september Punkt 2 f IT-sikkerhed Danmarks Miljøundersøgelser IT-Sektionen J.nr.: Ref.: Steen Dan C. 28. august DMU etablerer et internt IT-sikkerhedsudvalg For at styrke den generelle IT-sikkerhed i staten har regeringens økonomiudvalg besluttet, at det er obligatorisk for alle statens institutioner at følge en fælles statslig IT-sikkerhedsstandard fra udgangen af. For DMU indebærer beslutningen bl.a. at der inden årets udgang skal ske en implementering af DS 484 om IT-sikkerhed, og at der samtidig skal gennemføres en risikovurdering af institutionens aktiviteter på IT-området. Herudover gælder det, at statsinstitutioner er forpligtet til at etablere et internt IT-sikkerhedsudvalg med ophæng i institutionens topledelse. ITstyringsgruppen i DMU har på sit møde den 23. august drøftet kommissorium for og sammensætning af et sådant udvalg i DMU. Det er aftalt, at vicedirektør Torben Moth Iversen vil varetage formandskabet for det nye IT-sikkerhedsudvalg, der - udover IT-styringsgruppens øvrige medlemmer vil blive bemandet Sekretariatets chefkonsulent på økonomiområdet (Per N. Schrøder), FORS projektchef for kommunalreformaktiviteterne (Lars M. Svendsen) og koordinatoren for de DANAKakkrediterede laboratoriemetoder (Lone Grundahl). Den udpegede ITsikkerhedskoordinator i IT-sektionen (Bernhard Fabricius) vil varetage sekretariatsfunktionerne for udvalget, der afholder sit første møde den 12. september. DMU s IT-strategi ajourføres IT-styringsgruppen vil i samarbejde med IT-sektionen i løbet af de kommende måneder opdatere DMU s IT-strategi med henblik på, at en ajourført IT-strategi kan foreligge ved udgangen af oktober måned. Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax: Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tlf.: Fax: Kalø Grenåvej Rønde Tlf.: Fax: EAN-nr.: SE/CVR-nr DMU er en forskningsinstitution i Miljøministeriet 1/1

8

9 Chefmøde d. 1. september Punkt 4 a - Budgetcyklus Danmarks Miljøundersøgelser Sekretariatet J.nr.: Ref.: pns 29. august Resume Ved hvert chefmøde fremlægges nøgletal med henblik på løbende økonomisk opfølgning i DMU. I relation til DMU's budgetcyklus forelægges Q2 (½-årsstatus), som har til formål at vurdere økonomi og kapacitetsudnyttelse, lønsumforbrug og realiserede indtægter samt likviditet på baggrund af to kvartaler (bilag a+b). Nedenstående budgetcyklusoversigt viser hvilke elementer som skal være opdateret. Rapporteringselement AP Q1 Q2 (mini) Q2 (½-årsstatus) Q3 (Q4) R Opdatering af alle projekter i ARS (økonomi + etiketter) x x x x Opdatering på afdelingsniveau (korrektionsprojekt 1415 i ARS) x Vurdering/evt. justering af kostpriser x x x Vurdering af kapacitet +/- (pos./neg. ressourcer på projekt 1414 i ARS) Produktbudget i ARS via milepæle x x x x x x Inddatering af (nye) abstracts, slutdato på afsluttede projekter x x x x Afstemning af Intern handel x x x x Periodisering af indtægter (budget og regnskab) x x x AP-Mål / Målsætninger x x x BIBOX opdatering x x x x x NOVANA-statusrapport (øk. + fagl.) x x x x Årsrapport: 5 markante fagl. resultat + vurdering af øk. resultat x Bemærk at næste budgetopdatering er Q3 (3. kvartalsrapportering). Deadline for opdatering er 1. november med henblik på forelæggelse på chefmødet den november og bestyrelsesmødet den 12. december. Denne budgetopdatering danner desuden grundlag for DMU eksterne rapportering til Departementet og finansministeriet i form af koncernrapportering III og rammeredegørelse III med deadline d. 3. november. Indstilling Det indstilles at chefkredsen drøfter de vedlagte oversigter. 1/1G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\\5_September\Pkt_04_a forlæde_q2 Økonomi.doc

10 ½-ÅRSSTATUS : Bilag 4-A-1: Sammenhæng mellem DMU Total økonomi og afdelingsøkonomi Finanslovsbevilling og basisrammer til afdelingerne DMU Total heraf i DMU afdelinger Direktions reserven A Finanslovsbevilling 121,9 121,9 B Uddelt som basisramme til afdelingerne i hht. Resultatkontrakt ,0 127,4-127,4 C Finanslovsbevilling efter uddeling af basis til afdelinger 121,9 127,4-5,5 DMU budget 2005-Q2 DMU Total DMU afdelinger D Løn 181,9 181,9 E Drift 96,6 96,6 F Indtægter 141,7 141,7 G Nettoudgifter 136,8 136,8 Direktions reserven H Forventet driftsresultat i fht. Finanslovsbevilling -14,9-9,4-5,5 Akkumuleret opsparing DMU Total DMU afdelinger Direktions reserven J Akk. Opsparing primo 15,5 7,7 7,8 K Årets resultat (forventet) -14,9-9,4-5,5 L Akk. Opsparing ultimo (forventet) 0,6-1,7 2,3 Vejledning (A) Finanslovsbevilling er på 121,9 mio. kr. (B) Direktionen uddeler i hht. Resultatkontrakt ,4 mio. kr til afdelingerne i basisramme og (C) trækker således 5,5 mio. kr af reserven. (G) I Afdelingernes budgetter (opdateret medio augist) forventes nettoudgifter på 136,8 mio. kr, hvilket giver et (H) Forventet resultat i fht. Finansloven på -14,9 mio. kr., heraf er -9,4 mio. kr driftsunderskud i afdelingerne og -5,5 mio. kr træk på Direktionsreserven (J) DMU overførte fra 2005 en akkumuleret opsparing på 15,5 mio. kr, fordelt med 7,7 mio. kr i afdelingerne og 7,8 mio. kr. i Direktionsreserven (L) DMU's forventede opsparing ultimo fås ved at trække årets forventede resultat (K) fra den akkumulerede opsparing, som er overført fra 2005 (J), hvilket giver en forventet akkumuleret opsparing ultimo på i alt 0,6 mio. kr., fordelt med -1,7 mio. kr i afdelingerne og 2,3 mio. kr i Direktionsreserven Note Afrundingsdifferencer skyldes summering på decimaler, som ikke vises i oversigten. Intern handel har en difference på -4,8 mio. kr og indgår ikke i DMU totaloversigten.

11 Bilag 4-A-2: Afdelingernes budgetter -Q2 ½-ÅRSSTATUS A. Økonomiske hovedtal for DMU's afdelinger Afdeling: SYS ATMI AM MIMI MAR TERI FEVØ VIBI FORS SEK IT FÆL SÆR BEV OVS GN TOTAL A. LØN 18,0 25,1 13,9 12,7 25,9 15,3 25,4 19,1 7,2 12,5 6, ,9 B. DRIFTUDGIFTER 5,9 12,1 14,1 2,6 11,7 2,8 6,6 8,5 3,1 2,1 3,6 18,5 5,0 96,6 C. OMSÆTNING (A+B) 23,9 37,2 28,0 15,3 37,6 18,1 32,0 27,6 10,3 14,6 10,4 18,5 0,0 5,0 278,5 D: INTERNT KØB 1,3 1,3 2,8 0,6 3,2 2,5 1,2 1,4 1,1 0,6 0 0,2 11,7 4,1 32,0 E: INTERNT SALG 3,6 3,7 0,6 3,2 3,9 3,1 10,1 4,0-0,9 3, ,8 F: INTERN HANDEL, NETTO (D-E) -2,3-2,4 2,2-2,6-0,7-0,6-8,9-2,6 1,1-0,3-3,7 0,2 11,7 4,1-4,8 G: EKSTERNE INDTÆGTER 16,3 20,1 25,4 7,5 22,1 10,0 16,3 15,0 1,7 0,4 0,8 0 0,1 6,0 141,7 H: NETTOUDGIFT (C+F-G) 5,3 14,7 4,8 5,2 14,8 7,5 6,8 10,0 9,7 13,9 5,9 18,7 11,6 3,1 132,0 J. BASISBEVILLING 6,9 14,6 4,3 4,9 11,6 6,3 8,3 10,4 8,5 13,8 7,4 17,4 11,6 1,3 127,4 K. DRIFTRESULTAT (J-H) 1,6-0,1-0,5-0,3-3,2-1,2 1,5 0,4-1,2-0,1 1,5-1,3 - -1,8-4,6 L. OVERFØRT FRA 05-2,2-1,7 0,4-1,1 2,9 0,3 1,5-0,5 0,4 0,1 0,4 1,6 0,0 5,6 7,7 M. AKKUMULERET RESULTAT (K+L) -0,6-1,7-0,1-1,4-0,3-0,9 3,0-0,1-0,8 0,0 1,9 0,3 0,0 3,8 3,1 Noter Intern handel (linje F) har en difference på -4,8 mio. kr. Denne indgår i afdelingsoversigten ovenfor, men ikke i DMU total oversigten. Vejledning Oversigt A viser nøgletal for DMU's afdelinger; forventet omsætning fordelt på løn, drift og intern handel samt afdelingernes forventede økonomiske resultat både for indeværende år og akkumuleret. Bemærk at intern handel er opgjort brutto. Er intern handel negativ betyder det af afdelingen netto udfører opgaver for andre afdelinger, er den positiv betyder det at afdelingen netto køber ydelser i andre afdelinger. SÆRBEV er interne ekstraordinære rammetildelinger. OVS GNLØB håndterer fordelingen af dele af overvågningsmidlerne. B. Udisponerede ressourcer (årsværk) Afdeling/årsværk SYS ATMI AM MIMI MAR TERI FEVØ VIBI FORS SEK IT FÆL SÆR BEV OVS GN TOTAL Forskningschefer -0,1-0, ,1 - -0,2 Forskningsprofessorer 0, ,1 - -0,1 0, ,1 Seniorforsker 0,7 0,0 1,6 0,9 0,5-0,4 0, ,0 Forskere/akad. medarb. 0,8-1,3 0,1 1,5 0,3 0,4 1, ,1 IT-medarbejdere (HK ) , ,1 0,2 Laboranter/TAP - 0,8 3,1 1,1 1,2 0, ,3 Studenter 0,1-0, ,0 Phd -0,0 0,7 - -0, ,6 HK-kontor 0,1 0, , ,1 Øvrige 0,1 0,1-0,0 0,4-0, ,7 I alt 1,7 0,2-4,8 3,3 2,4-0,0 2,0-0,1 0, ,6 Manglende indtægter i alt (mio. kr.) 0,1 0,6 0,7 Budgetterede årsværk i afd. i alt Vejledning Oversigt B viser udisponerede årsværk og manglende indtægter. Er udisponerede årsværk positive er det et udtryk for at denne ressourcegruppe endnu ikke i budgettet er fuldt booket på kendte opgaver. Er udisponerede ressourcer negativ er det et udtryk for overbookede ressourcer - dvs. ressourcer der er budgetteret udover deres årsnorm. Manglende indtægter er indtægter, som afdelingen endnu ikke har ordrer på, men som er en forudsætning for at det nuværende budget hænger sammen. I forhold til sidste budgetopdatering i juni, er antallet af udisponerede årsværk faldet med 10 fra 25 til 15.

12 Bilag 4-A-3: Lønsum - budget og forbrug Q2- ½-ÅRSSTATUS Mill. Kr. (1) BUDGET Q2- ½ÅR (2) FORBRUG Periode 7, (3) FORBRUG Opregnet til helt år (4) AFVIGELSE (3)-(1) (5) AFVIGELSE PCT. (3)-(1) / (1) 3 Systemanalyse 18,0 10,5 17,7-0,3-2% 4 Atmosfærisk Miljø 25,1 14,8 25,1 0,0 0% 8 Terrestrisk Økologi 15,3 9,1 16,1 0,8 5% 16 Ferskvandsøkologi 25,4 13,9 24,0-1,4-6% 20 Arktisk Miljø 13,9 7,9 14,1 0,2 2% 21 Miljøkemi og Mikrobiologi 12,7 7,6 12,7 0,0 0% 22 Marin Økologi 25,9 14,1 23,8-2,1-8% 26 Vildtbiologi og Biodiversitet 19,1 11,1 19,6 0,5 3% 27 FORS 7,2 3,9 6,9-0,3-4% 1 Sekretariatet 12,5 6,8 12,2-0,3-2% 12 IT-Sektionen 6,8 3,7 6,3-0,5-7% Total 181,9 103,5 178,4-3,5-2% Note: I fremskrivningen er anvendt julillønnen for hver afdeling, korrigeret for egenbetalt ferie (i alt 0,5 mio. kr) og forventede individuelle lønstigninger (i alt 0,4 mio. kr.) for den resterende del af.

13 BILAG 4-A-4: Likviditet Bilaget eftersendes

14

15 Danmarks Miljøundersøgelser FORS Dato Sagsbehandler LMS Punkt 4b Chefmødet den 1. september Q2 NOVANA Resume Notatet omhandler Q2 (halvårsstatus) for NOVANA-aktiviteter. Budgettet for NO- VANA-aktiviteter i er sammenlignet med den årlige basis DMU i gennemsnit har forpligtet sig til at anvende i perioden Forbruget er sammenlignet med budgettet for. I tabel 2 og 3 er basisforbruget opgjort til kostpris, dvs. uden overhead på løn. Der henvises i øvrigt til forudsætninger og bemærkninger givet i Q1 rapporten for NOVANA på chefmødet den 12. maj Der er for nogle af delprogrammerne under NOVANA en ganske stor afvigelse mellem de gennemsnitlige beregningsforudsætninger (NOVANA-forpligtelser) og budgettet for, mens der samlet set er en budgetteret med et mindreforbrug på ca. 6% ift. NOVANA-forpligtelsen. Forbruget pr er samlet set 47 % af årsbudgettet og ser derfor fornuftigt ud. Status Basistrækket er vurderet med overhead (116 %) i tabel 1 og som kostpris (løn uden overhead) i tabel 2. Sammenligning mellem basisbudgetter og NOVANA-forpligtelsen i kostpris er medtaget fordi nogle afdelinger af hensyn til den aktive strategi og løsning af opgaverne har flyttet ressourcer mellem drift og årsværk ift. beregningsforudsætningerne for NOVANA. Det budgetterede basisforbrug med overhead i er 52,1 mio. kr. mod et faktisk forbrug i 2005 på 56,2 mio. kr. Der budgetteres med 3,2 mio. kr. (6 %) lavere forbrug end NOVANA-forpligtelsen inkl. overhead. Uden overhead er der budgetteret med et mindre forbrug på 4,3 mio. kr. (13 %). Der budgetteres med samme antal årsværk som NOVANA-forpligtelsen og med 2,6 mio. kr. lavere driftsudgift (22 %). Der budgetteres samtidigt med eksternt finansierede aktiviteter for i alt 3,8 mio. kr., hvor en del af disse indtægter går til årsværk. Disse indtægter kan forklare en del af den budgetterede lavere basis ift. den gennemsnitlige NOVANA-forpligtelse. Dog kunne det forventes at det budgetterede årsværksforbrug grundet indtægterne skulle være lidt større end gennemsnits NOVANA-forpligtelsen. Med en gennemsnitlig årsværkspris inkl. overhead i budgettet på kr. er den faktiske årsværkspris kr. højere end NOVANA s beregningsforudsætninger (i -niveau) se tabel 5 i bilaget. Dette øger i sig selv lønforbrug inkl. overhead med 3,2 mio. kr. ift. NOVANA-beregningsforudsætninger. Dette betyder i praksis, at kan anvendes færre årsværk og/eller mindre drift for at holde sig indenfor forpligtelserne jf. NOVANA- forpligtelserne inkl. overhead. 1

16 Der er fire områder med store afvigelser mellem budget og NOVANA forpligtelser, jvf. tabel 1 i bilaget. Arter og terrestrisk natur har budgetteret væsentligt over den gennemsnitlige NOVANA-forpligtelse, mens der for ferskvand og især for koordinering, udviklingsopgaver m.v. er budgetteret væsentligt under NOVANA-forpligtelsen. Der budgetteres med et ekstra basisforbrug inkl. overhead for arter og terrestrisk natur på 50 % og på 10 % for landovervågning, mens ferskvand og koordinering mv. budgetteres med henholdsvis 15 og 46 % under NOVANA-forpligtelsen. I er justering af NOVANA og konsekvenser af kommunalreformen med til at presse ressourcerne i opadgående retning. Vanddelprogrammerne slipper for årets rapportering og skal i stedet skal lave fælles databaser m.v.. Disse aktiviteter er dog opgjort i et selvstændigt projekt IT- og data ifm. Kommunalreformen og regnes ikke undr NOVANAaktiviteterne. Samlet set er der en god overensstemmelse mellem budgettet for og NOVANAforpligtelser ift. basisforbruget inkl. overhead med et mindreforbrug på 6 %, men det dækker over store afvigelser for nogle af delområderne under NOVANA. Der er pr samlet set brugt 47 % af -budgettet for NOVANA, hvilket ser meget fint ud til en halvårsstatus. To fagområder (landovervågning og ferskvand) har dog allerede anvendt 67 % eller mere af budgettet ved halvårsstatus, mens de øvrige fagområder har anvendt fra 33 % til knap 50 % af årets budget. Indstilling Det indstilles at chefkredsen: drøfter om budgettet giver anledning til bemærkninger at de fagområder der allerede ved halvårsstatus har anvendt 2/3 af budgettet eller mere inden Q3 vurderer/justerer deres budgetter og følger deres forbrug at afdelingerne sikrer at budgetterne tager højde for at de eksterne og interne indtægter vil øge forbrug af årsværk og drift ud over NOVANA-forpligtelserne sikrer at alle relevante aktiviteter i AP06 har fået NOVANA etikette. 2

17 Chefmøde 1. september punkt 4.b Q2 NOVANA Bilag 4-b _ Q2 for NOVANA _ DMU FORS/lms Indledning Opgørelsen for NOVANA omfatter: per områder under NOVANA hvad DMU har forpligtiget sig til i gennemsnit pr. år at anvende i -priser hvor overhead er inkluderet i lønudgifterne og hvad afdelingerne rent faktisk har budgetterer med i (tabel 1) per områder under NOVANA hvad DMU har forpligtiget sig til i gennemsnit pr. år at anvende i - priser hvor lønudgifterne er uden overhead og hvad afdelingerne rent er budgetteret med i (tabel 2) per aktivitet under NOVANA -budgetter sammenholdt med tidsforbrug og drift (tabel 3) per område forbruget af timer og konteret indtægt og intern handel samt basisforbrug i procent af -budgettet (tabel 4) sammenligning af forudsatte årsværkspriser i NOVANA sammenlignet med de anvendte i arbejdsprogrammet for (tabel 5) Budget og status NOVANA-forpligtelserne i er beregnet ved at tillægge en PL-reguleringssat fra 2001 til på 15,25 %. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger til Q1 rapporten drøftet på chefmødet den 12. maj Basistrækket er vurderet med overhead (116 %) i tabel 1 og som kostpris (løn uden overhead) i tabel 2. Sammenligning mellem basisbudgetter og NOVANA-forpligtelsen i kostpris er medtaget fordi nogle afdelinger af hensyn til den aktive strategi og løsning af opgaverne har flyttet ressourcer mellem drift og årsværk ift. beregningsforudsætningerne for NOVANA. Det budgetterede basisforbrug med overhead i er 52,1 mio. kr. mod et faktisk forbrug i 2005 på 56,2 mio. kr. Der budgetteres med et 3,2 mio. kr. (6 %) lavere forbrug end NOVANA-forpligtelsen inkl. overhead. Uden overhead er der budgetteret med et mindre forbrug på 4,3 mio. kr. (13 %). Der budgetteres med samme antal årsværk som NOVANA-forpligtelsen og med 2,6 mio. kr. lavere driftsudgifter (22 %). Samtidigt er der budgetteret med eksternt finansierede aktiviteter for i alt 3,8 mio. kr., hvor en del af de eksterne indtægter går til årsværk. Disse indtægter kan p.t. forklare mindre forbruget i basis men man kunne forvente at det budgetterede årsværksforbrug var lidt større end gennemsnits NOVANA-forpligtelsen. For ferskvand er budgettet inkl. overhead 15 % under NOVANA-forpligtelsen inkl. overhead ift. NOVANA-forpligtelsen. For luftovervågning og marine områder er afvigelsen mellem budgettet for inkl. overhead og NOVANA-forpligtelsen beskedne (under 5 %). For Landovervågning budgetterer med et forbrug på 10 % over NOVANA-forpligtelsen. Arter og terrestrisk natur har budgetteret væsentligt over den gennemsnitlige NOVANA-forpligtelse, mens koordinering, udviklingsopgaver m.v. er budgetteret væsentligt under NOVANA-forpligtelsen. Der er et ekstra basisforbrug inkl. overhead for arter og terrestrisk natur på næsten 50 %, mens koordinering mv. er 3

18 46 % under NOVANA-forpligtelsen. I er justering af NOVANA og konsekvenser af kommunalreformen med til at presse ressourcerne i opadgående retning, men vanddelprogrammerne slipper for årets rapportering og skal i stedet skal lave databaser m.v., der opgøres under en selvstændigt ikke IT og data ifm. Kommunalreformprojekt som ikke er opgjort under NOVANA. Terrestrisk natur budgetterer med næsten 6 ekstra årsværk ift. NOVANA-forpligtelsen, hvor 1-2 årsværk kan tilskrives indtægtsdækkede NOVANA-aktiviteter. Der budgetteres med 3,8 færre årsværk vedr. koordinering, udviklings opgaver m.v. end beregningsforudsætningerne, men en del af midlerne undr FORS gives som interne indtægter til afdelingerne som interne indtægter, hvor de anvendes som årsværk. Ferskvand budgetterer med 2 årsværk (24 %) færre årsværk end NOVANAforudsætningerne. For de øvrige delprogrammer ligger afvigelserne generelt på under 1 årsværk. Med en gennemsnitlig årsværkspris inkl. overhead i budgettet på kr. er den faktiske årsværkpris kr. (7,6%) højere end NOVANA s beregningsforudsætninger (i -niveau) se tabel 5 i bilaget. For de fleste delprogrammer er årsværksprisen højere end forudsat, hvilket i praksis betyder, at der reelt kan anvendes færre årsværk og/eller mindre drift, hvis man skal holde sig indenfor forpligtelserne jf. NOVANA-forpligtelserne inkl. overhead. Den højere årsværkspris end NOVANAs beregningsforudsætninger øger budgetterne med 3,2 mio. kr. Det skal bemærkes at årsværksforbrug og driftsudgifter øges ved at der er nogle indtægter for visse NOVANA-aktiviteter, hvor nogle af disse har et negativt basisforbrug også inkl. overhead. Den samlede konklusion bliver, at der set for DMU samlet set er pæn overensstemmelse mellem budget og NOVANA-forudsætningerne ift. basisforbruget inklusiv overhead og der bliver tilsyneladende et mindreforbrug i, men det dækker dog over store forskelle fra fagområde til fagområde. Forbruget er på 47 % af årsbudgettet, hvilket som halvårsstatus samlet ser fornuftigt ud. Ferskvand og landovervågning har allerede anvendt henholdsvis 72 og 67 % af deres budget, men ferskvand havde også budgetteret med 15 % under den gennemsnitlige NOVANA-forpligtelse. De øvrige områder har anvendt mellem 33 % og knap 50% af -budgettet. 4

19 NOVANA-forpligtelse DMU budget Afdeling, område, aktivitet Årsværk Løn inkl. OH Drift Basis Årsværk Løn inkl. OH Drift Basis ex. indtægter Indtægter Intern handel 1 Basis inkl. indtægter Afvigelse ift. budget Baggrundsovervågning 10, , , LMP IV 9, , , Landovervågning 2, , , Ferskvand 8, , , Marine områder 8, , , Arter/terrestriske naturtyper 3, , , Koord., udvikl. opgaver m.v. 6, , , I alt 48, , Tabel 1: Samlede NOVANA-forpligtelse reguleret fra 2001 til priser (+15,25 %) sammenholdt med budgettet i. Minus ved intern handel betyder en intern indtægt fra anden afdeling. Tabel noter: 1) Summen for intern handel kan ikke forventes at blive 0, da der dels løbende indgås konkrete om bl.a. overvågningsudviklingsprokjekter som betyder af afdelingerne kan mangle nogle af de interne indtægter, som bl.a. FORS har budgetteret som intern overførsler (udgifter). Afvigelser kan også skyldes at interne indtægter er blevet bogført som interne eller først medtaget det efterfølgende år. Endeligt er der angivet intern handler vedr. NOVANA i en afdeling, som i en anden afdeling kan være regnet som et ikke- NOVANA projekt. Det gælder bl.a. ved intern handel af fælles personale. 2) Nogle aktiviteter under baggrundsovervågning og LMPIV vedrører begge programmer, og disse aktiviteter er nu blevet fordelt 50%/50% på de to delprogrammer. 3) I forhold til NOVANA-forpligtelsen har fordelingen mellem årsværk og drift været et skøn. Endvidere er der nu medregnet aktiviteter vedr. feltstation, rødliste og Tøndermarsken 4) Dette omfatter den overordnede tværgående, koordinerende opgaver som DMU har i relation til NOVANA, midler til F&U overvågningsprojekter og tværgående indsatser, køb af fælles eksterne data under NOVANA (som klimadata, CHR og GLR-data m.v.), Standat-sekretariatet m.v. Størstedelen af driftsudgifterne falder i 2. halvår blandt kontraktafregninger, køb af data, trykkeudgifter m.fl. NOVANA-forpligtelse DMU budget Afdeling, område, aktivitet Årsværk Løn eks. OH Drift Basis eks. OH Årsværk Løn eks. OH Drift Basis ex. indtægter Indtægter Intern handel 1 Basis eks. OH Afvigelse ift. budget Baggrundsovervågning 10, ,0 4912,0 928, LMP IV 9, ,3 3034,0 939, Landovervågning 2, ,2 980,0 28, Ferskvand 8, ,5 3054,0 332, Marine områder 8, ,1 4038,0 1998, Arter/terrestriske naturtyper 3, ,2 3874,0 2541, Koord., udvikl. opgaver m.v. 6, ,2 1167,0 2550, I alt 48, , Tabel 2: Som tabel 1, men hvor lønudgifterne er uden overhead. 5

20 Afdeling, område, aktivitet Årsværk Løn eks. OH DMU budget Forbrug primo Drift Indtægter Intern Basis eks. Årsværk Løn eks. handel OH OH Drift Indtægter Intern handel Basis eks. OH ATMI i alt: 19, , Baggrundsovervågning: 12, , Metoafprøvning passive opsamlere 0, , NOVANA baggrund luft 10, , NOVANA Center for luftdata 1, , NOVANA Stationspasning 0, , NOVANA analyser og metoder 0, , LMPIV 7, , NOVANA LMP 5, , NOVANA Center for luftdata 1, , NOVANA Stationspasning 0, , NOVANA analyser og metoder 0, , FEVØ i alt: 8, , Landovervågning: 2, , Landovervågning - LOOP 2, , Ferskvand (vandløb, søer, hydrometri): 6, , NOVANA Overvågning 5, , Tema-rapport om biologi 0, , Screening PFOS og organotin 0, , Statistiske metoder til trendanalyser 0,00 0 0, Kvalitetssikring modellering NOVANA 0, , LOOP konsulentopgaver amter 0, , Fagmøder FEVØ 0, , Baggrundstab af næringsstoffer 0, , Dræn-Screening P (OVS) 0,00 0 0, Ny metode havbelastning 0, , Koordinering 0, , Standat 0, , MAR i alt 9, , Marine områder: 9, , Forureningsovervåg. på havområde 2, , Fadatacenter og edb-udvikling 3, , Afstrømningsdatabase 0, , Interkalibrering plankton 0,00 0 0, Sed. betydnimng ålegræs dybdegrænse 0, ,

21 Screening PFOS og organotin 0, , Statistiske trenanalyser 0, , Overvågning af bundfauna 0, , Overvågning miljøfarlige stoffer 0, , Overvågning biologiske effekter 0, , Stenrevsovervågning (KDA) 0, , Overvågning modellering 0, , Kvalitetssikring af modeller NOVANA 0, , AM i alt 0, , Arter/terrestriske naturtyper 0, , Sæltællinger i indre danske farvande 0, , TERI i alt 1, , Arter/terrestriske naturtyper 1, , Metodeafprøvning passive opsamlere 0, , Kvælstofdeposition og N i løv 0, , Fagdatacenter, biodiversitet 1, , VIBI i alt 7, , Arter/terrestriske naturtyper 7, , Vegetationsdata NOVANA 0, , Fagdatacenter, biodiversitet 1, , Feltstationer (Tipperne) 2, , Overvågning skarv 0, , Overvågning fugle i Vadehavet 0, , Tøndermarsken 0, , Rødliste 0, , Sælovervågning 0, , Fuglefordeling Nordlige Nordsø 0, , Overvågning af vandfugle 0, , Småbiotop projekt 0, , FORS inkl. gennemløb 2, , Koord., udvikl. opg., fælles data m.v.: 2, , NOVANA Eksterne ydelser 0, , NOVANA Interne ydelser 0, , Standat 0, , Fagmøder 0, , NOVANA 1, , Standatkodelister til OIOXML 0, , I alt DMU 48, ,

22 Tabel 3: Budgetterede NOVANA aktiviteter fordelt på afdeling og NOVANA-områder sammenlignet med timeforbruget og drift Lønudgifter er uden overhead. 8

23 Årsværk Drift Indtægt Intern handel Basis i alt Forbrug i % af budget Forbrug i % af budget Konteret i % af budget Konteret i % af budget Forbrug i % af budget Baggrundsovervågning LMP IV Landovervågning Ferskvand Marine områder Arter/terrestriske naturtyper Koord., udvikl. opgaver m.v I alt Tabel 4: Forbruget pr i procent af -budgettet for NOVANA-områder. Område NOVANA-forudsætning Faktisk årsværkspriser Baggrundsovervågning LMP IV Landovervågning Ferskvand Marine områder Arter/terrestriske naturtyper 1) Koord., udvikl. opgaver m.v Gennemsnit Tabel 5: Årsværkspriser inkl. 116% overhead (i kilo kr.) i NOVANA-beregningsforudsætninger (-niveau) sammenlignet med de faktisk anvendte årsværkspriser i arbejdsprogrammet for I DMU s takstblad for er der følgende takster: Forskningschefer: Seniorforsker: 915 Forsker: 771 EDB-medarbejder: 657 Laborant/TAB: 590 1) Fordeling mellem årsværk og drift var ikke endeligt fastlagt i NOVANA-beregningsforudsætningerne. Antal årsværk er sat lidt for lavt i forudsætningerne, derfor den høje årsværkspris. 9

24

25 Danmarks Miljøundersøgelser FORS Dato Sagsbehandler LMS Punkt 4c Chefmødet den 1. september Q2 NOVANA Resume Der gives en status for projekt xx-8000 IT og data ifm. Kommunalreformen herunder redegøres kort for projektet omfang og opstart og den samlede økonomi. Tids- og driftsforbrug er opgjort pr. 1. august og viser at der er anvendt 34 % af de budgetterede timer i. Det må forventes at nogle afdeling vil skulle overføre en del af de budgetterede timer til starten af Afdelingerne er i fuld gang med at løse opgaverne og med stor entusiasme, men der er nogle forsinkelser ift. at lave nogle af datamodellerne. Det bliver derfor presset at overholde de øvrige deadlines. Der er i resten af en stram tidsplan for at nå de vitale deadlines ift. nogle af databaserne og det er meget vigtigt at ledelsen følger projektet tæt og sikrer, der frigøres det nødvendige antal medarbejdere til at løse opgaverne. Alternativ skal der meldes tilbage til projektchefen hurtigst muligt så det kan afklares om andre afdelinger kan løse nogle delopgaver eller om nogle timer skal konverteres til konsulenttimer, så visse delopgaver i stedet løses eksternt. Status Indledning I april blev finansieringen vedr. DMUs aktiviteter i forbindelse med implementering af bl.a. værtskab for fælles databaser for overvågningsdata i Miljøministeriet aftalt med Departementet. Hermed kunne tids- og investeringsplanen for IT- og data aktiviteter i forbindelse med Kommunalreformen, der var principgodkendt i koncernledelsen i december 2005 iværksættes. Grundet en senere start end der var blevet forudsat i december 2005 blev tidsplanen revideret, således at de nye fælles databaser vedr. vandløb, søer og havet skulle være klar til brug for miljøcentrene senest pr , mens en række funktionaliteter til afløsning af amternes nuværende fagsystemer skal udvikles i perioden Endvidere blev investeringsplanen udvidet med flere nye opgaver og økonomien tilsvarende justeret, jf nedenfor. Det blev samtidigt aftalt i fagstyregruppen, at DMU skulle være vært for et fælles fagsystem og lave en fælles database for landovervågning, som skulle være klar ultimo. Ligeledes blev det besluttet at DMU skule være vært for eb fælles hydrometridatabase og tilhørende fagsystem, der skal være klar pr , hvis det kunne baseres på et eksisterende system. I den oprindelige tids- og investeringsplan skulle det først på et senere tidspunkt afklares om der skulle etableres en fælles naturdatabase med DMU som vært. Tilsvarende skulle ændringer omkring DMUs databaser med overvågningsdata i ATMI først 1

26 afklares på et senere tidspunkt. I juni måned fik DMU opgaven med at etablere en fællesoffentlig naturdatabase. Den skal også være fælles med kommuner og regioner ud over institutionerne i MiM, og i løbet af 2008 udvides den til også at omfatte at offentligheden (private) kan indlægge naturdata. En række faciliteter i den fællesoffentlige naturdatabase skal være klar for de offentlige aktører pr og gradvist gøres flere funktionaliteter og dataemner klar frem til Naturdatabasen finansieres som et fællesoffentligt projekt ud over den aftalte ramme for tids- og investeringsplanen som var aftalt med Departementet. I begyndelsen af blev det besluttet at DMUs databaseplatform for overvågningsdata fremover er Microsoft SQL-server, hvilket betyder at der skal skiftes databaseplatform for næsten alle overvågningsdatabaser i DMU, herunder databaserne med overvågningsdata i ATMI. Dette er nu indarbejdet som en del af tids- og investeringsplanen. Hermed er alle overvågningsdatabaser i relation til NOVANA i DMU omfattet i projektet fra. Forud for tids- og investeringsplanen havde DMU i efteråret startet et standardiseringsprojekt i relation til Standat (Standat til OIOXML). Dette projekt er også blevet en integreret del af projekt IT- og data ifm. Kommunalreformen også ift. økonomien. Økonomi Den samlede ramme til projektet fremgår af tabel 1 og udgør i 2005-priser knap 22,5 mio. kr. I dette budget er der modregnet for det overlap der er med den efterfølgende driftsfase, hvor DMUs fagdatacentre m.fl. har fået 12 årsværk pr. år til bl.a. at drifte, vedligeholde og udvikle de fælles databaser. I dette budget er også indregnet økonomien vedr. den fællesoffentlige naturdatabase. Der er i løbet af foråret og sommeren forhandlet og indgået kontrakter med de invoverede afdelinger (ATMI, FEVØ, MAR, TERI, VIBI) samt IT-sektionen og FORS med tilhørende detaljerede milepæle/opgaver. Status Arbejdet omkring standardisering af kodelister m.v. startede allerede under projektet Standat til OIOXML i efteråret Som konsekvens af beslutning om at skifte databaseplatform har der været afholdt kurser i foråret. I forventning om at der skulle etableres fælles databaser i MiM blev der i slutningen af 2005 iværksat et analysearbejde i relation til etablering af fælles datamodeller for vandløb, søer og havet. Dette arbejde har været omfattende og i begyndelsen været hæmmet af, at amterne ikke kunne deltage. Der er nu amtslig deltagelse og amterne er bekymret for om DMU i tilstrækkeligt omfang tager højde for de behov, der vil være i miljøcentrene ift. den administrative brug af data. Færdiggørelsen af datamodellerne er forsinket if. tidsplanen og er nu lovet færdige til oktober sammen med en række grundbegreber. Det vurderes at specielt for den marine database resterer en større indsats for at kunne overholde tidsplanen. Omlægningen til en ny databaseplatform har samtidig givet ekstra opgaver når de nye databaser skal etableres på baggrund af datamodellerne, idet en række af de hjælpeprogrammer der fandtes ift. eksisterende databaser skal laves om. 2

27 Forsinkelsen med datamodellerne hentes bl.a. ved at arbejdet omkring etablering af de nye fælles databaser og tilhørende værktøjer samt flytning af data til de nye databaser udføres parallelt med færdiggørelsen af datamodellerne. Tidsplanen ift. naturdatabasen følger overordnet tidsplanen. Tilsvarende gælder for arbejdet i luftdatabaserne og med landovervågningsdatabasen. Nogle opgaver afventer afklaring i og med CFK. Dette gælder bl.a. ift. amternes miljøportal, der er væsentligt forsinket og endnu ikke gået i luften. Det er således uklart hvordan data fra DMUs databaser skal overføres til en miljøportal og der bliver brug for at etablere nogle simple midlertidige løsninger ift. adgang til nogle af DMUs data Endvidere afventes en afklaring i MiM omkring en fælles kvalitetsmærkning, som har forsinket opstarten omkring arbejdet med kvalitetsikringsfunktionaliteter. Endvidere har CFK ikke endeligt afklaret hvor mange fagsystemer ift. overfladevand, der etableres i miljøcentrene og det er endnu ikke afklaret hvordan grænsefladen mellem fagsystemer og DMUs databaser skal være. Der arbejdes ihærdigt med en afklaring. Det fremgår af tabel 1 at der pr er anvendt 34 % af de budgetterede timer, men med store variationer mellem de enkelte afdelinger. Det var forventet at aktiviteterne vil være mest omfattende i 2. halvår af, men det må forventes at nogle afdelinger skal flytte nogle timer til starten af Det faktiske driftsforbrug er større end angivet, hvilket skyldes at nogle af hardwareudgifterne som IT-Sektionen har lagt ud for ikke er overført til projektets konto endnu. Det vil ske i den kommende måned. Driftsbudgettet vurderes at ville blive overholdt. Det kan konkluderes at afdelingerne er i fuld gang med at løse opgaverne og med stor entusiasme. Den forsinkede opstart af projektet grundet manglende afklaring af finansieringen, ekstra opgaver bl.a. grundet skift af databaseplatform, manglende afklaring i fællesoffentlig regi om dele af projektet medfører, at der er nogle forsinkelser. Forsinkelser ift. nogle af datamodellerne betyder, at det bliver ekstra presset at overholde de efterfølgende deadlines. Der er frem til 1. april 2007 nu en meget stram tidsplan for at nå de vitale deadlines ift. nogle af databaserne, og det er meget vigtigt at ledelsen følger projektet tæt og sikrer, der frigøres det nødvendige antal medarbejdere til at løse opgaverne. Alternativ skal der meldes tilbage til projektchefen hurtigst muligt så det kan afklares om andre afdelinger kan løse nogle delopgaver eller om nogle timer skal konverteres til konsulenttimer, så visse delopgaver i stedet løses eksternt. Indstilling Det indstilles at chefkredsen: Drøfter status for projektet, herunder hvordan afdelingerne sikrer, at der kan leveres det nødvendige antal timer ift. at kunne overholde de vitale deadlines Afdelingerne snarest melder tilbage om de har behov for at andre afdelinger med ledige ressourcer assisterer med nogle delopgaver eller om nogle af afdelingens timer skal konverteres til konsulent timer for at få opgaverne løst eksternt (af konsulenter) 3

28 IT & data ifm Kom. reformen Budget: Forbrug: Pr Investeringplan Samlet Rest Rest E05- maj06 junijuli06 aug- 06 sep- 06 okt- 06 nov- 06 dec timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer % ATMI FEVØ FORS IT-Sektionen MAR TERI VIBI Konsulent Ufordelt Timer i alt Drift i alt i kkr Udgift i alt kkr Budget og forbrug for investeringsplan for projekt xx-8000 IT- og data ifm Kommunalreformen opgjort i 2005 priser ift. timer. Status for forbruget er pr Timer under konsulent er en central pulje til visse delopgaver, som skal laves løst ekstern 4

29 5

30

31 Chefmøde 1. september Punkt 4 d - Projektpipelines Forklæde Danmarks Miljøundersøgelser FORS Resume I forbindelse med budgetcyklus opdaterer alle afdelinger deres projektpipeline. En projektpipeline er en oversigt over alle projektideer og akkvisitionsarbejde, som endnu ikke indgår budgetmæssigt i ARS. J.nr.: 042/ Ref.: low 28. august Oversigten er et internt arbejdsredskab, som skal hjælpe chef og sektionsledere med at skabe overblik over den fremtidige eksterne finansiering, samt sikre en hensigtsmæssig koordinering af akkvisitionsarbejdet. Projektpipelines udveksles ved chefmøderne for at sikre koordination på tværs af afdelingerne. Indstilling Det indstilles at chefer og sektionsledere orienterer sig i øvrige afdelingers projektpipelines og foranstalter den fornødne koordination. 1/1 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\\5_September\pkt_04_d_forklæde_projektpipelines.doc

32

33 Chefmøde 1. september Punkt 4 f - Rigsrevisionen Danmarks Miljøundersøgelser Sekretariatet Resumé Rigsrevisionen (RR) har foretaget afsluttende revision af DMU's regnskab for RR har ved undersøgelser i maj og i juni fokuseret på DMU's projekter med ekstern finansiering, specielt DMU's håndtering af igangværende arbejder. Den samlede konklusion er at RR ikke finder det tilfredsstillende. J.nr.: 042/ Ref.: LVi 29. august Det bemærkes at RR s endelige dom fsva DMU's regnskab for 2005 endnu ikke foreligger, idet den vil indgå i RR s beretning om statsregnskabet Der vedlæges RR s brev med tilhørende notat. Der vedlægges DMU's svar. Konsekvenser En meget stor del af de problemer RR peger på kan henføres til at DMU mangler en systematisk, tværgående ensartet stadevurdering. En sådan er under implementering og udrulning i DMU. Der henvises til chefmødets punkt 4g: Stadevurdering. Indstilling Det indstilles at chefmødet bemærker sig alvoren i RR s vurderinger og står bag projekt Stadevurdering der rulles ud i DMU i løbet af efteråret. 1/1 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\\5_September\Pkt_04_f_forklaede_Rigsrevisionen.doc

34 RIGSREVISIONEN B1 Danmarks Miljøundersøgerlser (DMU) Dato: 17. juli J.nr.: (Angiv venligst j.nr. ved besvarelse) Ref.: FCK / TMW Til orientering for: Miljøministeriet. Afsluttende revision af DMUs regnskab for Rigsrevisionen har i maj og juni måned foretaget afsluttende revision af DMUs regnskab for finansåret Revisionens formål og metode 2. Formålet med den afsluttende revision er at opnå en overbevisning om, at regnskabet er rigtigt, dvs. ikke indeholder væsentlige, helt åbenlyse fejl og mangler. Den afsluttende revision omfatter en regnskabsanalyse med hovedvægt på regnskabets statuskonti og en undersøgelse af, hvorvidt DMUs ledelse har sikret gennemførelsen af basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller. Revision af DMUs regnskab for 2005 er planlagt på baggrund af Rigsrevisionens tidligere revisioner samt en vurdering af væsentlighed og risiko vedrørende DMU s økonomiske forvaltning. Derfor har Rigsrevisionen udvalgt indtægter, debitorer og kreditorer til yderligere revision. Resultatet af denne revision skal sammen med Rigsrevisionens øvrige revision føre til en overbevisning om, at DMUs regnskabsaflæggelse er rigtig, såfremt der er det nødvendige belæg for en sådan konklusion. Adresse Telefon/Telefax /Hjemmeside CVR-nr./EAN-nr. Landgreven CVR-nr Postboks EAN-nr København K

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces.

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces. Chefmøde den: 30. september 2010 Røsnæs Hotel og kursuscenter REFERAT Til stede: Henrik Sandbech (HS), Jesper Madsen (JM), Niels Kroer (NK), Bo Riemann (BRI), Flemming Skov (FS), Christian Kjær (CKJ),

Læs mere

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 13. marts 2006 Rev. 22.03.2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 29. juni 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 66. møde den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan Rasmussen,

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 18. april 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016 Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet 2016 December 2016 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 2016 1 13. kontor J.nr.: 27159 I. Indledning 1. Som

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Chefmøde onsdag den 30. mats 2011, kl. 9.30 Pavillonen, Roskilde

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Chefmøde onsdag den 30. mats 2011, kl. 9.30 Pavillonen, Roskilde DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET onsdag den 30. mats 2011, kl. 9.30 Pavillonen, Roskilde DAGSORDEN Deltagere: Direktionen og chefkredsen NB! Formiddagen (kl. 9.30-12.30) er afsat til en Mini-workshop

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1. MAJ 2013 STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI DIREKTØR DCE Nationalt Center for Miljø og Energi DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for 2003 * 1. Indstilling om

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Strukturudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 1 Mødested: Mødelokale 4, Birkerød Rådhus Mødedato: Mandag den 23. januar 2006 Mødetidspunkt: Kl. 13.30-16.30 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Daniel

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

FællesKommunalt Geodatasamarbejde

FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde 5.2 Fælleskommunalt Geodatasamarbejde www.kl.dk/fkg Projektet er forankret i bestyrelsen for Fællekommunalt Geodatasamarbejde (FKG):

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere