Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme"

Transkript

1 Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme Version 7 September 2007 Husdyrsundhedskontoret Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Bekæmpelsesstrategi mod alvorlige smitsomme husdyrsygdomme...5 Det forebyggende beredskab...5 Udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i Danmark...6 Målsætninger for bekæmpelsesaktiviteter Lovgrundlag...8 Love...8 Bekendtgørelser og meddelelser...9 EU bestemmelser der danner grundlag for bekæmpelsesmæssige regler...11 Oversigt over smitsomme husdyrsygdomme, indberetning og bekæmpelse Finansielle foranstaltninger...19 Erstatningskontoen...19 EU tilskud til bekæmpelse af husdyrsygdomme via markedsordninger...22 Fødevarestyrelsens budget...22 Administration og udbetaling af erstatning og udgifter til sygdomsbekæmpelse under et udbrud Kommandoveje...25 Kommandoveje i fredstid...25 Kriseberedskab...27 Kriseberedskab relationer til andre ministerier/styrelser Det veterinære beredskab...29 Regionale krisecentre / Fødevareregionerne...35 Permanent national ekspertgruppe for alvorlige smitsomme husdyrsygdomme...38 Ad hoc ekspertgrupper...38 Intern Controller-enhed Krisecentre...39 Det nationale krisecenter...39 De regionale krisecentre Personale Aftaler, udstyr og materiel...43 Centralt indgåede eksterne aftaler...43 De veterinære beredskabskasser...44 Beredskabskuverten Manualer og instruktioner...48 Central håndtering af mistanker...48 Krisemøder...49 Operationel manual...50 Taksationsvejledning for besætninger og driftstab...50 Rapportering vedrørende udbrud Diagnostiske laboratorier Nødvaccination

3 12. Uddannelse og træning...56 Træning af ekspert gruppen...56 Træning af personale ansat i Fødevarestyrelsen...56 Beredskabsøvelser...57 Træning af personel i den private sektor Oplysninger om sygdomsforebyggelse, sygdomsovervågning og sygdomsudbrud...58 Bilag...59 Bilag 1. Vejledning om taksation af besætninger med klovbærende dyr...59 Bilag 2. Vejledning om taksation af besætninger med fjerkræ...67 Bilag 3. Klassisk svinepest. Opdateret 15. januar Bilag 4. Afrikansk svinepest. Opdateret 11. juni Bilag 5. Mund- og klovesyge. Opdateret 11. juni Bilag 6. Aviær influenza. Opdateret 28. september

4 0. Indledning Ministeriet har et beredskab, der i krigs- eller krisesituationer skal sikre kontrol med fødevarer og foderstoffer, opretholdelse af landbrugs- og fiskeriproduktion samt bekæmpe husdyrsygdomme. Organiseringen af beredskabet følger Ministeriets almindelige opbygning, således at ansvaret for beredskabet m.v. for de enkelte områder varetages af de respektive styrelser, mens Departementet har det koordinerende ansvar. Beredskabet i en krigs- eller krisesituation bygger på ministeriets fredstidsberedskab. Dette beredskab betyder, at ministeriet har viden til at vurdere relevante risici, laboratoriekapacitet til at analysere relevante prøver, samt har forberedt planer for, hvordan man i ministeriet skal håndtere krigs- eller krisesituationer. 4

5 1. Bekæmpelsesstrategi mod alvorlige smitsomme husdyrsygdomme I dette afsnit redegøres i korte træk for hvordan det forebyggende beredskab optrappes i takt med risiko for introduktion af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i Danmark og hvad bekæmpelsesstrategien er ved udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i Danmark. Kun hovedlinien i strategien er beskrevet her. Det forebyggende beredskab Det forebyggende beredskab omfatter smittebeskyttende foranstaltninger, der minimerer risikoen for introduktion af sygdommen, samt foranstaltninger der minimerer risikoen for spredning af sygdommen indenfor Danmark. Risikoen for spredning skal mindskes i takt med at risikoen for introduktion stiger. Følgende tre risikoniveauer, der afspejler den stigende risiko for introduktion af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, er derfor blevet defineret: Risiko-niveau 0: Risikoen for introduktion af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme er lav. Sygdommen er ikke konstateret i nogen af de lande der er nævnt i niveau 1-2. I dette tilfælde er alvorlige smitsomme husdyrsygdomme ikke konstateret i lande, hvor det begrunder at Danmark iværksætter foranstaltninger ud over det normale, dvs. de foranstaltninger der er indført af EU eller som Kommissionen normalt vil indføre. Risiko-niveau 1: Risikoen for introduktion af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme er moderat. Sygdommen er konstateret i lande i EU og kandidatlande hvortil den fysiske afstand er lang og hvortil der er få kontakter til den lokale landbrugsproduktion i form af lastbiler, personer, m.v. Der gennemføres en opsporing af dyr og produkter fra zoner, som de er deklareret af de nationale veterinære myndigheder. Der informeres i Danmark om udbruddet (bl.a. ). Der foretages en risiko-vurdering og på den baggrund overvejes iværksættelse af moderate forebyggende midlertidige foranstaltninger, udover de af EU indførte foranstaltninger. Risiko-niveau 2: Risikoen for introduktion af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme er høj. Sygdommen er konstateret i lande i EU og kandidatlande hvortil den fysiske afstand er kort eller hvortil der er mange kontakter til den lokale landbrugsproduktion i form af lastbiler, personer, m.v. Der gennemføres opsporing af dyr og produkter fra de pågældende lande. Der gennemføres en fuld risikovurdering af alle kontakter til udlandet (dyr, produkter, køretøjer, personer). Der informeres i Danmark (bl.a. og risikovurderingen gøres tilgængelig for veterinærmyndighederne på 3.land-markederne. På dette niveau er sygdommen konstateret i lande og i et omfang der begrunder, at Danmark iværksætter omfattende forebyggende midlertidige foranstaltninger, udover de af EU indførte foranstaltninger. For visse sygdomme er der lavet specifikke risiko-niveauer, se bilag om aktuelle sygdom. 5

6 Udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i Danmark Foranstaltningerne beskrevet i de respektive direktiver beskrevet i afsnittet om lovgrundlaget, EU bestemmelser, iværksættes. Ved udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i Danmark vil sygdommen blive bekæmpet med aflivning af smittede besætninger og kontaktbesætninger som førstevalg (se nødvaccination), restriktioner på omsætning af dyr og produkter samt smittebeskyttende foranstaltninger. Den smittede besætning skal aflives og kontaktbesætninger spores. De besætninger som kan være kontamineret med virus, vil blive aflivet. Besætninger, med modtagelige dyr, som ligger i nærheden (op til 1 km) af den smittede besætning vil blive aflivet, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at de kan være blevet kontamineret med virus. Der vil blive oprettet en beskyttelseszone med radius på minimum 3 km om den smittede besætning og en overvågningszone med radius på minimum 10 km omkring den smittede besætning. Fødevarestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for transporter af modtagelige arter og eventuelt forbyde sådanne transporter i zonerne som minimum den første måned. For vektorbårne sygdomme som bluetongue, rift valley fever, lumpy skin disease og afrikansk hestepest oprettes zoner efter anvisning fra Fødevarestyrelsen. Antallet af besætninger i begge zoner gøres op. Zonerne kan ophæves, når samtlige besætninger i zonerne har været undersøgt efter Fødevarestyrelsens anvisninger og med tilfredsstillende resultat. Der vil straks blive forbud mod at eksportere levende dyr af modtagelige arter. Ved det første udbrud kan der straks iværksættes et forbud mod flytning af alle dyrearter (stand still) i store dele af landet eller i hele landet, med mindre der helt klart er tale om et enkeltstående tilfælde. Forbuddet mod dyretransporter skal straks håndhæves af politimyndighederne. Forbuddet mod transport af andre dyr end modtagelige arter bør hæves senest efter 72 timer. Forbuddet mod transport af modtagelige arter udenfor zonerne vil blive lempet i takt med, at den epidemiologiske situation afklares og under skærpede smittebeskyttelsesforanstaltninger. Først tillades transport af modtagelige arter til slagteri, dernæst transport af modtagelige arter til opfedning, til sidst omsætning af avlsdyr. Skærpede smittebeskyttelsesforanstaltninger ved flytning af modtagelige arter betyder, at alle transporter foregår fra én besætning til én destination og at bilen efter hvert læs skal vaskes og desinficeres. Skærpede smittebeskyttelsesforanstaltninger for personer betyder, at ethvert besøg i en besætning skal følges af vask, tøjskifte og desinfektion. 6

7 Bortskaffelse af kadavere fra aflivnings aktiviteter skal om muligt foregå ved destruktion. Transport til destruktion skal foregå under betryggende smitteforebyggende foranstaltninger. Nødvaccination vil efter nærmere fastsatte regler kunne anvendes som bekæmpelsesforanstaltning ved udbrud af visse sygdomme i besætninger, der er udpeget til aflivning, men hvor aflivning og destruktion ikke kan effektueres tilstrækkeligt hurtigt. Målsætninger for bekæmpelsesaktiviteter De generelle målsætninger for beredskabet er at minimere risikoen for introduktion af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i Danmark, minimere risikoen for omfattende sygdomsspredning i Danmark før 1. udbrud diagnosticeres, så hurtigt som muligt etablere bekæmpelsesforanstaltninger som er tilstrækkelige til at kontrollere et udbrud og så hurtigt og økonomisk effektivt som muligt generhverve frihed for alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Der er endvidere formuleret følgende specifikke målsætninger for beredskabet: 1. Anmeldelse af en klinisk mistanke om alvorlige smitsomme husdyrsygdomme skal følges op af et besætningsbesøg indenfor 3 timer (både i fredstid og under udbrud). o Hvor det er relevant, skal prøver indsendes til diagnostisk undersøgelse indenfor 8 timer efter anmeldelsen 2. Aflivning af en smittet besætning skal finde sted inden 24 timer. 3. Aflivning af en kontaktbesætning skal finde sted inden 48 timer. 4. Den foreløbige rengøring og desinfektion af smittede besætninger og kontaktbesætninger skal være godkendt inden 2-8 dage, med mindre særlige individuelle besætningsforhold gør det umuligt. 5. Udbetaling af erstatning for dyr skal ske senest 30 dage efter nedslagning. 6. Løbende afrapportering til kommissionen jf. kommissions forordning nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF. 7

8 2. Lovgrundlag Love Lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr Bestemmelser for bekæmpelse af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme er fastsat i lov nr. 432 af 9. juni Denne lov fastsætter de overordnede regler for håndtering af mistanke, anmeldelse og konstatering af smitsomme sygdomme samt regler for bekæmpelse, forebyggelse, omsætning af dyr, anvendelse af animalsk affald, sera, vacciner samt betaling og erstatning. I lovens bilag angives hvilke sygdomme der er anmeldepligtige, samt hvilke sygdomme der i bekæmpelsesmæssig øjemed anses for at være af samfundsøkonomisk betydning, og hvilke der anses for at være af produktionsmæssig betydning. I henhold til ovennævnte bestemmelser er der anmeldepligt for sygdomme nævnt på liste 1, dvs. at ejeren straks skal tilkalde dyrlæge ved mistanke om forekomst af en af disse sygdomme. Kan dyrlægen efter undersøgelse af besætningen ikke afvise mistanken, skal dyrlægen straks underrette den lokale fødevareregion. En embedsdyrlæge fra fødevareregionens beredskabscenter gennemgår besætningen, og såfremt mistanken ikke umiddelbart kan afvises, udtager embedsdyrlægen materiale der indsendes til undersøgelse Veterinærinstituttet. Besætningen sættes under tilsyn af fødevareregionens beredskabscenter, hvilket som minimum medfører at: dyr af modtagelige arter ikke må fjernes fra ejendommen, færdsel til eller fra ejendommen af mennesker og til- eller fraførsel af andre dyr, produkter, maskiner, transportmidler m.v. må kun ske med tilladelse fra fødevareregionen og der skal ske desinfektion ved indgange og udgange til staldene og ved ejendommens ind- og udgange. Fødevareregionen foretager en foreløbig kortlægning af mulige smittefarlige kontakter. Fødevarestyrelsen har udarbejdet specifikke bekendtgørelser for bekæmpelse eller overvågning af de sygdomme der er nævnt sidst i dette kapitel i oversigt over smitsomme husdyrsygdomme, indberetning og bekæmpelse som er mærket med, og specifikke bekæmpelsesplaner for de i listen nævnte sygdomme der er mærket med *. Såfremt der konstateres udbrud af andre sygdomme vil disse blive bekæmpet under anvendelse af hjemlen i 30 stk. 4. Lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger Loven indeholder bestemmelser om retten til at udøve dyrlægegerning, dyrlægens rettigheder og pligter samt det Veterinære Sundhedsråd. Loven er, bortset fra bestemmelserne omkring det Veterinære Sundhedsråd, trådt i kraft den 1. juli

9 Loven fastslår at dyrlæger under udøvelse af deres gerning er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Desuden indeholder loven bestemmelser om de praktiserende dyrlægers pligt til at deltage i den offentlige bekæmpelse af husdyrsygdomme, jf. 10, samt pligt til afgive indberetninger, anmeldelser mv. jf. 11. Endvidere indeholder loven hjemmel til fastlæggelse af regler om vederlaget for praktiserende dyrlægers udførelse af veterinært arbejde. Lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005 om dyreværns loven Bestemmelserne om forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse af dyr mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe er fastsat i loven. I loven omtales blandt andet krav til aflivning af dyr som er det grundlag der anvendes ved aflivning af dyr i forbindelse med sygdomsbekæmpelse. Bekendtgørelser og meddelelser Bekendtgørelse nr. 908 af 15. december 1987 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme hos husdyrene Omfatter bl.a. fjernelse af klovbærende dyr fra slagterier samt rengøring og desinfektion af transportmidler. Bekendtgørelse nr. 788 af 13. december 1989 om dyrlægers anmeldelse af husdyrsygdomme m.v. Bekendtgørelsen omhandler dyrlægers pligt til at anmelde mistanker om forekomst af visse husdyrsygdomme. Bekendtgørelse nr. 239 af 12. april 1991 om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme. Bekendtgørelsen omfatter retningslinjer for udpegning af vurderingsmænd, idet dyr der aflives ved offentlig foranstaltning, forinden skal takseres af tre vurderingsmænd. Fødevarestyrelsen udpeger de to og ejeren af dyrene den tredje vurderingsmand. Såfremt der er tale om aflivning af et enkelte dyr samt når dyr aflives i undersøgelsesøjemed, kan taksationen dog foretages af Fødevarestyrelsen alene. Bekendtgørelse nr af 14. december 1994 om slagtning og aflivning af dyr Ved aflivning i forbindelse med offentlig sygdomsbekæmpelse skal 1 og 3 i nævnte bekendtgørelse anvendes. 9

10 Bekendtgørelse nr af 15. december 2000 om betaling af dyrlæger for offentlige forretninger I denne bekendtgørelse fastlægges hvilken betaling der tilkommer dyrlæger for udførelse af offentlige opgaver, der pålægges dyrlægen af veterinærmyndighederne i medfør af lov om sygdomme og infektioner hos dyr samt i henhold til regler udstedt i medfør af eller opretholdt ved lov om husdyrsygdomme og lov om zoonoser. Bekendtgørelse nr. 773 af 29. august 2001 om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr samt om afhentning af klovbærende dyr. I denne bekendtgørelse fastsættes regler for rengøring og desinfektion af vogne der har været anvendt til transport af klovbærende dyr. Bekendtgørelse nr. 148 af 6. marts 2001 om rengøring og desinfektion af transportmidler til hovbærende dyr. I denne bekendtgørelse fastsættes regler for rengøring og desinfektion af transportmidler anvendt til transport af hovbærende dyr i områder med forekomst af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Bekendtgørelse nr. 355 af 19. maj 2003 om bortskaffelse og forarbejdning af animalske biprodukter. I denne bekendtgørelse fastsættes regler for bortskaffelse og forarbejdning af animalske biprodukter. Bekendtgørelse nr. 43 af 29. januar 2004 om supplerende bestemmelser for omsætning af fjerkræ I denne bekendtgørelse fastsættes supplerende krav for omsætning af fjerkræ, idet alt fjerkræ der har været samlet på marked, skue og lignende skal registreres. Såfremt der sælges dyr skal dette tillige registreres. Det er kun tilladt at sælge dyr såfremt sælgeren forud er registreret i fødevareregionen. Der skal efterfølgende foretages indberetning til Fødevaredirektoratet. Desuden er der fastsat regler om at såfremt en besætning er tilført dyr indenfor de seneste 30 dage kan der ikke fraføres dyr til levebrug i Danmark. Bekendtgørelse nr af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin får og geder I denne bekendtgørelse fastlægges regler for registrering af besætninger der har enten kvæg, svin, får eller geder, samt regler for mærkning af disse dyr. Endvidere er heri fastsat reglerne for indberetning af flytninger af disse dyr. Bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr 10

11 Bekendtgørelsen indeholder regler om at der til en besætning hvortil der er tilført klovbærende dyr ikke må fraføres dyr til levebrug i Danmark før efter 7 dage. Selve dyret må først fraføres efter 30 dage. Bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om fødevareregionerne I denne bekendtgørelse fastlægges fødevareregionernes organisering og beføjelser. Bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser I denne bekendtgørelse fastlægges Fødevarestyrelsens organisering og beføjelser, herunder veterinærdirektørens beføjelser til ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme at referere direkte til departementet. Vejledning af november 1983 om smittebeskyttelsesforanstaltninger for personer der i udlandet har haft kontakt med klovbærende dyr Retningslinier vedrørende smittebeskyttelsesforanstaltninger for personer, der har haft kontakt med klovbærende dyr i forbindelse med arbejde eller ophold af anden årsag i udlandet for at undgå overførsel af smitte til danske husdyr. Meddelelse angående tilkald af embedsdyrlæger ved mistanke om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme m.v. I meddelelsen beskrives hvordan vagthavende dyrlæger i fødevareregionerne skal agerer såfremt der opstår mistanke om udbrud af en smitsom husdyrsygdom. Meddelelsen opdateres løbende når der sker ændringer af telefonnumre, adresser m.v. Meddelelse til praktiserende dyrlæger angående tilkald af embedsdyrlæger ved mistanke om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme m.v. De praktiserende dyrlæger er orienteret om proceduren med at rette henvendelse til Fødevareregionen telefonisk ved mistanke om udbrud af en smitsom sygdom via styrelsens hjemmeside. EU bestemmelser der danner grundlag for bekæmpelsesmæssige regler Rådets direktiv 64/432/EØF 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin. Rådets direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet. Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet. 11

12 Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest. Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om Fællesskabs foranstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease. Rådets direktiv 92/102/EØF, om identifikation og registrering af dyr. Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle Fællesskabs foranstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende smitsom blæreudslet hos svin. Rådets direktiv 93/119/EF om beskyttelse af dyr på slagte- og aflivningstidspunktet. Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/15/EF, om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1760/2000, om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter Rådets Direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. Kommissionens beslutning 2002/106/EF af 1. februar 2002 om godkendelse af en diagnostisk manual med beskrivelse af diagnosticeringsprocedurer, prøvetagningsmetoder og kriterier for evaluering af laboratorieprøver til bekræftelse af klassisk svinepest. Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest. 12

13 Kommissionens beslutning 2003/422/EF af 26. maj 2003 om godkendelse af en diagnostisk manual for afrikansk svinepest. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. Rådets direktiv 2003/85/EG(EF) af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (EØS-relevant tekst.) Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF. Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF. Kommissionens beslutning 2006/437/EF af 4. august 2006 om godkendelse af en diagnosticeringsmanual for aviær influenza. Oversigt over smitsomme husdyrsygdomme, indberetning og bekæmpelse Liste 1 omfatter sygdomme, der skal indberettes til myndighederne i henhold til 25, jf. 28, stk. 2. Sygdomme, der forekommer hos flere dyrearter Bluetongue Miltbrand Mund- og klovesyge Rabies hos andre dyr end flagermus Rift Valley fever Vesikulær stomatitis Brucellose Tuberkulose (bovin og human type) Transmissibel spongiform encephalopati (TSE), herunder BSE hos kvæg og Scrapie hos små drøvtyggere Sygdomme hos hjortedyr Epizootisk hæmorrhagi Kvægsygdomme 13

14 Kvægpest Lumpy skin disease Oksens ondartede lungesyge Svinesygdomme Afrikansk svinepest Klassisk svinepest Smitsom blæreudslæt hos svin (SVD) Smitsom svinelammelse (Teschener-syge) Sygdomme, der fortrinsvis forekommer hos små drøvtyggere Fåre- og gedekopper Fåre- og gedepest Hestesygdomme Afrikansk hestepest Snive Dourine (ondartet beskelersyge) Heste encephaliter, herunder West Nile Fever Equin infektiøs anæmi Fjerkræsygdomme Aviær influenza såvel høj- som lavpatogen Newcastle disease Hønsetyfus (Salmonella gallinarum og Salmonella pullorum) Sygdomme hos akvakulturdyr Infektiøs Lakse Anæmi (ISA) Hæmorrhagisk virusspetikæmi (VHS) ( Egtved-syge ) Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) Enzootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN) Haplosporidiose (MSX-syge og SSO-syge) Perkinsose Mikrocytose Iridovirose Marteiliose Bonamiose Whitering syndrom hos abalone Andre sygdomme der af Fødevarestyrelsen vurderes at kunne have væsentlig samfundsmæssig betydning. Fødevarestyrelsen har udarbejdet specifikke bekendtgørelser for bekæmpelse eller overvågning af de sygdomme som er mærket med. 14

15 Liste 2 omfatter sygdomme, der skal indberettes til myndighederne i henhold til 25 jf. 28 stk. 3. Sygdomme, der forekommer hos flere dyrearter Hydatidose (Echinococcus granulosus) Salmonellose Trikinose Fjerkrætuberkulose Aujeszkys sygdom Leptospirose Q-fever Echinococcus multilocularis Kvægsygdomme Cysticerkose hos kvæg (Cysticercus bovis sive inermis) Enzootisk leukose Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV) Oksebremselarve-invasion Parafilaria bovicola-invasion Bovin virusdiarre (BVD) Svinesygdomme Cysticerkose hos svin (Cysticercus cellulosae) Overførbar gastroenteritis (TGE) Porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS) Hestesygdomme Contagiøs equin metritis (CEM) Epizootisk lymphangitis Fjerkræsygdomme Fjerkrækopper Fjerkrækolera Ornitose (Clamydiose) Infektiøs laryngotracheitis hos høns Paramyxovirus 1-infektion (PMV-1) hos duer Sygdomme hos får og geder Lungeadenomatose (Jaaksiekte) Kaseøs lymphadenitis (Corynebacterium pseudotuberkulosis) Byldesyge (Staphylococcus aureus, anaerobius) Maedi-visna Pelsdyr- og kaninsygdomme Fødevarestyrelsen har udarbejdet specifikke bekendtgørelser for bekæmpelse eller overvågning af de sygdomme som er mærket med. 15

16 Hvalpesyge hos pelsdyr Virus enteritis hos mink Myxomatose Tularæmi Viral haemorrhagic disease (VHD) hos kaniner Plasmacytose hos pelsdyr Sygdomme hos flagermus Rabies Sygdomme hos akvakulturdyr Bakteriel nyresygdom (BKD) Infektiøs pancreasnekrose (IPN) Forårsviræmi hos karper (SVC) Liste 3 omfatter sygdomme af væsentlig samfundsøkonomisk betydning, som kan bekæmpes efter 30. Sygdomme, der forekommer hos flere dyrearter Bluetongue* Miltbrand Mund- og klovesyge* Rabies hos andre dyr end flagermus Rift Valley fever* Vesikulær stomatitis* Brucellose Tuberkulose (bovin og human type) Transmissible spongiform encephalopati (TSE), herunder BSE hos kvæg og Scrapie hos små drøvtyggere* Sygdomme hos hjortedyr Epizootisk hæmorrhagi* Kvægsygdomme Kvægpest* Lumpy skin disease* Oksens ondartede lungesyge Svinesygdomme Afrikansk svinepest* Klassisk svinepest* Smitsom bæreudslæt hos svin (SVD)* Smitsom svinelammelse (Teschener-syge) Sygdomme, der fortrinsvis forekommer hos små drøvtyggere Fåre- og gedekopper* Fåre- og gedepest* 16

17 Hestesygdomme Afrikansk hestepest* Snive Fjerkræsygdomme Aviær influenza (høj patogen) *Newcastle disease* Hønsetyfus (Salmonella gallinarum og Salmonella pullorum) Sygdomme hos akvakulturdyr Infektiøs Lakse Anæmi (ISA)* Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) Liste 4 omfatter sygdomme af produktionsmæssig betydning, som kan bekæmpes efter 30 Sygdomme, der forekommer hos flere dyrearter Aujeszkys sygdom Trikinose Salmonellose Kvægsygdomme Enzootisk leukose Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV) Oksebremselarve-invasion Bovin virusdiarre (BVD) Mastitis Svinesygdomme Overførbar gastroenteritis (TGE) Porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS) Hestesygdomme Infektiøs anæmi Dourine (ondartet beskelersyge) Hesteencephalitis f.eks. West Nile Fever Epizootisk lymphangitis Fjerkræsygdomme Fjerkrækopper Fjerkrækolera Ornitose (Clamydiose) Infektiøs laryngotracheitis hos høns Paramyxovirus 1-infektion (PMV-1) hos duer Sygdomme hos får og geder Lungeadenomatose (Jaaksiekte) Kaseøs lymphadenitis (Corynebacterium pseudotuberkulosis) 17

18 Byldesyge (Staphylococcus aureus, anaerobius) Pelsdyr- og kaninsygdomme Hvalpesyge hos pelsdyr Myxomatose Tularæmi Viral haemorrhagic disease (VHD) hos kaniner Plasmacytose hos pelsdyr Sygdomme hos flagermus Rabies Sygdomme hos akvakulturdyr Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) ("Egtved-syge") Enzootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN) Bakteriel nyresygdom (BKD) Infektiøs pancreasnekrose (IPN). Forårsviræmi hos karper 18

19 3. Finansielle foranstaltninger Erstatningskontoen På hvert års finanslov, , er afsat en lovbunden bevilling på 8 millioner danske kroner, som er det beløb der er umiddelbart tilgængeligt for Fødevarestyrelsen til brug ved bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme, der ikke er omfattet af andre regler. Bevillingsafholdelsen er ikke styret af finansloven, men derimod af den underliggende materielle lovgivning, dette betyder at bevillingen kan overskrides. Såfremt der bliver tale om en større epidemi vil departementet tage nærmere beslutning om overskridelsen. I almindelighed vil der blive udarbejdet et aktstykke som forelægges for finansudvalget. Der er således ikke under Fødevarestyrelsen afsat særskilte midler i forbindelse med bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme. Lov om hold af dyr I henhold til 56 stk. 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, kan en besætningsejer, hvis denne selv ved sit forhold har givet anledning til at et dyr, der er blevet slået ned, er blevet smittet, eller ikke har søgt at mindske tabet som følge af et angreb af de sygdomme der er nævnt i 25, liste 3 og 4, helt eller delvist miste retten til erstatning eller pålægges selv helt eller delvist at afholde udgifterne til rengøring og desinfektion. Dette er i bemærkningerne til loven eksemplificeret ved manglende godt landmandskab. Det betyder, at såfremt der på en del af en ejendom som skal rengøres og desinficeres er uryddeligt, kan det besluttes at udgiften, til den oprydning der er en forudsætning for at rengøring og desinfektion kan påbegyndes, pålægges besætningsejeren. Rengøring og desinfektion af ejendomme er inddelt i en foreløbig og endelig rengøring og desinfektion. Den foreløbige rengøring, samt fjernelse af gødning, iværksættes straks. Planlægning, tidsskema og budgetudkast indsendes til Fødevarestyrelsen, med henblik på direktionens behandling og godkendelse, førend arbejdet med endelig rengøring og desinfektion kan fortsættes. Der skal erindres om, at det er en målsætning at den foreløbige rengøring og desinfektion skal være godkendt indenfor 2-8 dage efter dyrene er aflivet og fjernet. Det skal fremgå af det fremsendte materiale, at det er overvejet hvad den billigste løsning vil være totalt set. Såfremt der er tale om staldbygninger i meget dårlig stand, kan det eksempelvis være billigst at nedrive staldbygningen eller at udskifte inventar frem for at adskille og rengøre dette. Såfremt en lokalitet ikke skønnes at kunne rengøres og desinficeres tilstrækkeligt, og der ikke er mulighed for at nedrive lokaliteten, skal muligheden for at forsegle lokaliteten i eksempelvis 1 år overvejes. Det vil indgå i de videre overvejelser hvilken type virus der er tale om samt hvor stor en driftstabserstatning det offentlige pådrager sig i den forbindelse. 19

20 Hvad angår hobby besætninger skal der for hver enkelt besætning udarbejdes en arbejdsplan og et budget. Såvel budget som arbejdsplan skal indsendes til 1. kontor til godkendelse, med mindre anden udmelding er givet. EU tilskud til bekæmpelse af husdyrsygdomme Fællesskabet refunderer i overensstemmelse med Rådets beslutning 90/424/EØF og Kommissions forordning 349/2005 op til 50 % (for MKS 60%) af udgifterne til: nedslagning rengøring og desinfektion, samt erstatning af foder, æg mv. etablering af zoner Øvrige udgifter afholdes af Danmark. Herunder udgifter i forbindelse med nedrivning eller renovering af landbrugsbygninger. Denne mulighed for at få EU-refusion, den såkaldte fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser, er indregnet i finansloven. Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed, med års forskydning, på grundlag af afholdte refusionsberettigede erstatningsudgifter, og med en sats, der i almindelighed udgør op til 50 % af ydet erstatning af dyr i forbindelse med aflivning m.v. Efter afslutning af et sygdomsudbrud får Kommissionen, ved et møde i den Stående Veterinære Komite, vedtaget en beslutning, hvoraf det fremgår hvilke udgifter Danmark kan søge refusion for. Udskiftning af inventar frem for rengøring af dette er almindeligvis ikke omfattet af refusions muligheden. Det betyder, at refusionen kan blive betragtelig mindre end den udgift Danmark pådrager sig. Det er nødvendigt, at der i hvert enkelt tilfælde nøje overvejes hvilke mulighed der totalt set er sikrest og billigst for så vidt angår rengøring og desinfektion af inventar eller nedrivning af bygninger, uanset at der ikke kan opnås refusion for udgiften. Erstatninger og udgifter, som dækkes af erstatningskontoen, FL ) Dyrenes værdi Dyrene vil af en taksationskommission blive vurderet til almindelig handelsværdi med et transporttillæg, så ejeren i princippet for erstatningen kan anskaffe et erstatningsdyr leveret på gårdspladsen. Det er afgørende, at taksation af dyrene sker, før dyrene aflives. Så vidt det er muligt bør mindst én af taksatorerne have deltaget i andre takseringer, så der kan opretholdes en gennemgående linie i taksationerne. Hvis der er tale om aflivning af et eller nogle få dyr, f.eks. til diagnostiske formål, kan værdiansættelsen foretages af beredskabscentrene. (Bemærk, at der gælder særlige regler ved aflivning af fjerkræ på grundlag af bekendtgørelse nr. 45 af 23. januar 2003 om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og opdræt hertil. 20

21 Efter denne bekendtgørelses 17, stk. 2 erstattes dyrene med en skalaværdi fastlagt af Fødevarestyrelsen efter forslag af Det Danske Fjerkræraad.) 2) Driftstab Ved aflivning af hele besætningen kan udbetales delvis driftstabserstatning. For de almindelige hønsetyper (Gallus gallus) foreligger skalaværdier, hvor driftstab er opgivet ved forskellige aldre. Hvis der ikke foreligger skalaværdier (bl.a. for avlsdyr) anvendes taksation som nedenfor nævnt. For andre dyretyper fastlægges driftstabet ved en opgørelse foretaget af 3 personer, som er fortrolige med husdyravl indenfor den pågældende husdyrart. Af det opgjorte driftstab kan udbetales et beløb svarende til 20 % af tabet. 3) Andre udgifter og erstatninger Andre udgifter/erstatninger vedrører bl.a. erstatning for påbudt destruerede æg, påbudt destrueret mælk, påbudt destrueret foder, bortskaffelse af dyrisk materiale, affald og foder, aflivning og taksation, rengøring og desinfektion m.m.. Det skal understreges, at det kun er efter påbud om destruktion eller efter direkte aftale med beredskabscentrene, at der kan afholdes udgifter/erstatninger. Da aftaler kan opfattes forskelligt, anbefales det, at der udarbejdes skriftlige aftaler, som parterne underskriver. Derved sikres mod senere fortolkningsproblemer og evt. hukommelsesforskydninger. Taksation Når en besætning påbydes aflivet i forbindelse med bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme, skal der som nævnt ske en taksation/opgørelse af henholdsvis: Besætningen, taksationen af besætningen foretages ved beredskabscentrenes foranstaltning Driftstabet, opgørelse af driftstabet sker efter fastlagt skala eller foretages ved ejerens foranstaltning Taksation af dyrene skal foretages før aflivningen. Det er ikke nødvendigvis den samme kommission, der skal foretage taksering og opgørelse af driftstab. Det kan ofte med fordel være to forskellige kommissioner der takserer henholdsvis besætning og driftstab, idet taksationerne har forskelligt indhold og efter definitionen egentlig ikke påvirker hinanden. Det vil dog være en fordel, hvis der er mindst et gennemgående medlem for at sikre sammenhæng. Beredskabscentrene kan henvende sig til den relevante organisation, når de har brug for taksatorer i forbindelse med offentligt foranstaltet aflivning af en besætning. Dette kan ske på følgende telefonnumre: Landskontoret for Kvæg, tlf.: Landsudvalget for Svin/ DANSKE SLAGTERIER, tlf.: Det Danske Fjerkræraad, tlf.:

22 EU tilskud til bekæmpelse af husdyrsygdomme via markedsordninger Ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme vil Direktoratet for Fødevareerhverv og Fødevareministeriet undersøge, hvilke EU støtteforanstaltninger der måtte foreligge og sammen med repræsentanter for erhvervet udforme ansøgninger om særlig støtte, hvis det er muligt. I forbindelse med udbrud (epidemier) af klassisk svinepest i andre medlemsstater har EU i nogle tilfælde anvendt særlige støtteforanstaltninger i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 gældende for svinekød. Støtteforanstaltninger bestod i opkøb af slagtesvin og smågrise, som blev trukket ud af markedet og for de flestes vedkommende sendt til destruktion. Fødevarestyrelsens budget Fødevarestyrelsen har selvstændigt budget. Det samlede nettobudget udgør i mio. kr. Aktiviteterne i kontor for husdyrsundhed i Mørkhøj vedrører i høj grad det veterinære beredskab. Kontorets budget til beredskab i 2006 er 11,7 mio. kr. Fødevarestyrelsens 3 beredskabscentre varetager bl.a. det veterinære beredskab. Summen af budgetterne for 2006 for beredskabscentrene er ca. 6,6 mio. kr. Under enhver epidemi vil der forekomme løbende udgifter, som skal afholdes af Fødevarestyrelsen. Det vil være udgifter til administration og overvågning ved eget personale, samt eventuel rekvireret personale (indland og udland). Endvidere vil der forekomme visse driftsudgifter (f.eks. kørsel) og analyseomkostninger for diagnostiske undersøgelser. Udgifterne er svære at vurdere og vil være af begrænset omfang i forhold til udgifterne til erstatning samt rengøring og desinfektion. Der laves derfor ikke noget overslag over udgifter for dette område. Hvis antallet af udbrud får et omfang ud over et vist niveau, med deraf følgende ikke-budgetterede udgifter, rettes der henvendelse til Fødevarestyrelsens administration med oplysning om forventet forbrug af økonomiske ressourcer, og der vil derefter blive taget stilling til, hvorledes udgifterne dækkes. Administration og udbetaling af erstatning og udgifter til sygdomsbekæmpelse under et udbrud I modsætning til mange praktiske aktiviteter i beredskabet, er det ikke alene beredskabscentrene, men også Mørkhøj, som er ansvarlig for erstatningsudbetaling til de ramte besætninger. Beredskabscentrene er ansvarlig for at iværksætte taksation af dyr, aftale erstatningsbeløb for foder mv., samt aftale andre omkostningskrævende aktiviteter med ejeren. Mørkhøj er ansvarlig for fakturakontrol og udbetaling af penge. Opdelingen er nødvendig, fordi det kun er Mørkhøj, der kan udbetale erstatninger og afholde andre udgifter fra den generelle erstatningskonto (den stående bevilling på finansloven med overskriften Erstatning ved aflivning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger(lovbunden)). Ifølge EU-reglerne skal erstatning for dyr m.v. senest udbetales til ejeren 90 dage efter at dyrene er aflivet. Fødevarestyrelsens ambition er imidlertid at udbetale erstatning indenfor 30 dage. 22

23 Vejledning til håndtering af fakturaer og udgifter vedr. påbudt aflivning samt destruktion Alle fakturaer som har forbindelse til et påbud om aflivning af en besætning samt destruktion af eksempelvis æg eller lignende skal i første omgang betales over erstatningskontoen i Fødevarestyrelsen. Efterfølgende bliver udgifterne refunderet af Finansministeriet, hvorved Fødevarestyrelsens basisbevilling ikke bliver belastet. Denne procedure kræver dog, at vi konterer fakturaerne korrekt, således at vi kan skelne, om udgifter skal afholdes af erstatningskontoen eller af basisbevillingen. Hertil kommer, at en væsentlig del af erstatningsudgifterne bliver refunderet af Kommissionen, men det kræver, at alle relevante bilag og fakturaer er til rådighed i 1. kontor eller 4. kontor. Erstatning for driftstab og destruerede dyr/æg: 2 Alle taksationsrapporter vedr. driftstab og erstatning for aflivede dyr skal sendes til Mørkhøj. Herefter udarbejder det ansvarlige kontor i Mørkhøj et udbetalingsbrev, som eksempelvis sendes til besætningsejeren og konteres på erstatningskontoen. Udgifter i forbindelse med aflivning: 3 Alle fakturaer og bilag som har forbindelse til aflivning skal sendes til Mørkhøj, hvorefter de konteres på erstatningskontoen: Rengøringsudgifter ISS, HM Stald og Facadevask mv. Transport af aflivede dyr/æg DAKA Konsulentbistand TNT arkitekterne Taksationsudgifter - skemaet vedr. honorar til taksatorer Alle faktura som kan henføres til nedslagning eller destruktion dyrlæge assistance, ekstra forplejning, dragter mv. Inden faktura eller bilag sendes til Mørkhøj, skal de godkendes af en chef, hvilket sker ved at beredskabschefen stempler og underskrive fakturaen/taksationen. Hvis det ikke fremgår tydeligt af fakturaen, hvilket udbrud det vedrører, skal dette påføres. Derved sikres, at et bilag, som beredskabscentret godkender reelt vedrører aflivnings- og saneringsaktiviteten i forbindelse med sygdommen. For hver enkelt producent påføres fakturaen det projektnummer der er opgivet fra Mørkhøj, så det er let at afgøre hvilken besætning fakturaen/taksationen vedrører. Fakturaen skal altid indeholde et CVR-nummer og konto-nummer til udbetaling af pengene. CVRnummeret skal anvendes i forbindelse med den snarlige overgang til udbetaling over NemKonto. (For privatpersoner skal i stedet for CVR anvendes CPR-nummer ved udbetaling over NemKonto). Hvis fakturaen modtages i GateTrade skal fakturakopien først printes, hvorefter fakturaen afvises i GateTrade (I kommentarfeltet skrives evt., at fakturaen skal konteres manuelt på erstatningskontoen). Herefter sendes fakturakopien til Mørkhøj, som konterer udgiften på erstatningskontoen. Herved undgår vi, at den samme faktura bliver betalt to gange. Kontostreng for erstatninger (vedr. kun 1. og 4. kontor): 2 BEK 239 af 12/04/1991 og BEK af 812 af 29/10/ BEK 239 af 12/04/

24 Udgifter ekskl. moms eksempelvis erstatning for aflivede dyr sted-formål aktivitet evt. projekt nr. Udgifter inkl. moms eksempelvis udgifter til transport, ISS mv sted-formål aktivitet evt. projekt nr. Disse udgifter skal konteres Uden For Selvstændig Likviditet, derfor skal man skrive UFSL eller lignende med rødt, således at bogholderiet ikke er i tvivl ved kontering. De konterede bilag scannes og sendes med mail til ØKO Mørkhøj, Att. Kristian Bøtker-Fabrin (KBFA) 24

25 4. Kommandoveje Kommandoveje i fredstid Fødevarestyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender. Styrelsen ledes af en direktion, der bestås af en direktør, en veterinærdirektør og to vicedirektører (se organisationsdiagrammet nedenfor). Under styrelsen er oprettet 3 regionale myndigheder, Fødevareregioner, der ledes af en regionschef. De tre fødevareregioner består af et sekretariat, et beredskabscenter og et laboratorium samt 2-4 kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen har til opgave at koordinere, styre og føre tilsyn med landets fødevarekontrol og veterinærvæsen. Styrelsen skal endvidere følge sundhedstilstanden blandt husdyrene og den vilde fauna i Danmark og i fornødent omfang i andre lande. Indberetning om smitsomme husdyrsygdomme i andre lande, herunder i nabolande, indgår således til styrelsen, der på basis deraf vurderer behovet for at øge det veterinære beredskab. Fødevarestyrelsen deltager i behandlingen af EU-sager og internationale sager og udarbejder generelle retsforskrifter, som vedrører gennemførelse og administration af EF-retsakter, herunder retsakter udstedt som følge af blandt andet udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i andre medlemsstater eller tredjelande. De 3 fødevareregioner er selvstændige myndigheder, der inden for hvert sit geografiske område varetager kontrol, tilsyn og undersøgelser samt information og rådgivning inden for veterinær- og fødevareområdet. Fødevarestyrelsen har pålagt regionerne opgaver i henhold til lovgivningen om: - Forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, herunder kontrol og tilsyn med produkter af dyr. - Kontrol og tilsyn med primærproduktion, behandling og salg af fødevarer samt animalske produkter, avlsmateriale og animalske non food produkter. - Kontrol og tilsyn med indførsel og udførsel af fødevarer samt levende dyr og produkter heraf. - Kontrol og tilsyn på det dyrevelfærdsmæssige område. Dette betyder at mistanker om smitsomme husdyrsygdomme normalt skal indgå til det regionale beredskabscenter. Regionen træffer de fornødne skridt til undersøgelse af mistanken og underretter samtidig Fødevarestyrelsen om mistanken. 25

26 Fødevarestyrelsens organisation Organisationsdiagram for hovedkontoret i Mørkhøj 26

27 Organisationsdiagram for en region Kriseberedskab Da mange smitsomme husdyrsygdomme kan spredes meget hurtigt, er det nødvendigt med en kort og klar kommandostruktur til styring af forebyggelses- og bekæmpelsesprocessen. Det er ligeledes nødvendigt, at alle fødevareregioner fungerer efter det samme mønster. Centralt I henhold til 17 i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser, udøver veterinærdirektøren beføjelserne om bekæmpelse af husdyrsygdomme i kapitel 2 (undersøgelse og konstatering) og kapitel 6 (bekæmpelse og forebyggelse) i lov om hold af dyr. Veterinærdirektøren refererer i disse sager direkte til ministeren, departementet og holder løbende direktøren for Fødevarestyrelsen orienteret. Ved veterinærdirektørens fravær varetages beføjelserne af en på forhånd udpeget kontorchef i styrelsen. Veterinærdirektøren kan iværksætte det veterinære kriseberedskab (se kapitel 5) og oprette et nationalt krisecenter (se kapitel 6) ved mistanke om eller konstatering af udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i Danmark eller i vore nabolande. Regionalt I henhold til 5 i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om fødevareregionerne udøver regionschefen en del beføjelser i medfør af lov om sygdomme og infektioner. Herunder beføjelser i relation til mistanker om husdyrsygdomme. Da beredskabschefen i praksis har ovennævnte ansvar og kompetence, træffer beredskabschefen beslutninger inden for egen afdeling samt i forhold til andre myndigheder i fødevareregionen. 27

28 Beredskabschefen holder løbende regionschefen orienteret. Regionschefen inddrages når der er behov for flere ressourcer, som f.eks. økonomiske ressourcer eller personalemæssige ressourcer fra andre afdelinger i regionen, fra andre regioner samt praktiserende dyrlæger i større omfang. Opgørelse af tilgængeligt personale skal foreligge i hver region jf. notat af 14. marts 2005 om krisestyring, krisecentre, ekspertgrupper og personaleressourcer samt uddybet ved notat af 20. februar Beredskabschefen kan oprette et regionalt krisecenter ved konstatering af udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i Danmark (se kapitel 5 og 6). Ved regionschefens fravær uddelegeres den fulde kompetence vedrørende økonomiske og personalemæssige ressourcer til beredskabschefen eller en i forvejen udpeget stedfortræder for regionschefen. Ved beredskabschefens fravær varetages beredskabscenterets opgaver af beredskabschefens stedfortræder, en på forhånd udpeget medarbejder i beredskabscenteret eller en beredskabschef i en anden region. Ved fravær af både regionschefen og beredskabschefen uddelegeres den fulde kompetence til en udpeget stedfortræder. Hver fødevareregion skal redegøre for og udarbejde liste over hvem der har kompetencen i de ovennævnte situationer, herunder også eventuelt aftaler med andre regioner. Listen skal til enhver tid være ajour ført. Kriseberedskab relationer til andre ministerier/styrelser Politiet er ansvarlig for at håndhæve restriktioner på transport af dyr og produkter på vejnettet. Politiet kontaktes vedrørende assistance ved opsætning af skilte, varetagelse af kontrol med færdsel i zonerne, assistance ved nedslagning af besætninger m.v. Assistance til operationelle opgaver i det veterinære beredskab kan fås fra Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscentre ( 28

29 5. Det veterinære beredskab Veterinærdirektøren kan iværksætte det veterinære kriseberedskab ved mistanke om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i Danmark eller ved udbrud af sygdom i et naboland. Ved udbrud i Danmark skal kriseberedskabet iværksættes. Det veterinære kriseberedskab opbygges, så alle opgaver der kan varetages udenfor kontoret for husdyrsundhed og kontoret for international omsætning, placeres i et kriseberedskab for administrative anliggender. Det er den administrative vicedirektør, der er ansvarlig for en administrativ krisestyringsgruppe. Der etableres en koordinerende krisestyringsgruppe. Krisestyringsgruppen består af Fødevarestyrelsens direktør samt den ansvarlige for henholdsvis den veterinære krisestyringsgruppe og den administrative krisestyringsgruppe. Krisestyringsgruppen kan om nødvendigt udvides med en repræsentant fra departementet. Alle større beslutninger skal forelægges den koordinerende krisestyringsgruppe, før en endelig beslutning tages. Det er de to krisestyringsgruppers ansvar at udarbejde det fornødne beslutningsmateriale til den koordinerende krisestyringsgruppe. 29

30 Krisemanagementplan på centralt niveau Mørkhøj Laboratorier og ekspertgruppe Ministeren Branchen Veterinærdirektøren Stabschef Koordinerende krisestyringsgruppe Admin. vicedirektør Stabschef Dokumentation, Log Dokumentation journalisering & catering Epidemiologi og bekæmpelse Økonomistyring Pressekontakt, info, national - international Personaleallokering ansættelser, rejser og indkvartering Flytterestriktioner levende dyr og produkter Information og internationale forhold IT 30

31 Centrale krisecenter / Mørkhøj Den veterinære krisestyringsgruppe skal primært har ansvar for den egentlige bekæmpelse, hvilket vil sige: Veterinærdirektøren i samarbejde med stabschef o Planlægning af det daglige arbejde, herunder afholdelse af nødvendige krisemøder såvel internt som med eksterne parter, så som DDD, Landbrugsrådet, relevante brancheorganisationer, ekspertgruppe, VETERINÆRINSTITUTTET, DFFE, departementet, samt efter behov møder med politi, beredskabsstyrelse, forsvaret, miljøministeriet og indenrigs- og sundhedsministeriet o Mistankehåndtering o Ansvarlig for bekræftelse af det første udbrud o Deltage i arbejdet i den administrative krisegruppe, når dette kræver særlig faglig indsigt, eksempelvis kan nævnes rengøring og desinfektion o Ansvarlig for udpegning af deltagere til de enkelte grupper Dokumentation, log o Ansvarlig for at opbygge et entydigt fælles log system der kan læses såvel fra Mørkhøj som fra regionerne o Ansvarlig for at den fornødne faglige dokumentation indsamles fra regionerne og koordineres o Ansvarlig for at få samlet alle relevante oplysninger indenfor veterinærdirektørens område, og formidle disse videre til journalisering Epidemiologi og bekæmpelse o Epidemiologi funktion Etablering af diagnostiske kriterier og kategorisering af mistanke og kontakt besætninger Koordinering af epidemiologisk follow-up i smittede besætninger Kontrol af om alle epidemiologisk relevante kontakter i smittede besætninger er blevet sporet Etablering af sandsynlighedsforklaring for smitte i hver enkelt besætning samt beskrive smittegangen mellem besætninger som et netværk Daglig vurdering af den epidemiologiske situation o Bekæmpelses funktion Etablere og administrere et elektronisk system til registrering af bekæmpelsesaktiviteter i hver enkelt besætning (besøgsrapport, lab. Resultater, taksation, aflivning, rengøring og desinfektion m.v.) Sporing af kontakter Koordinering af taksation, destruktion og aflivning 31

Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene I medfør af 25, 29 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af

Læs mere

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene BEK nr 1332 af 18/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00215 Senere

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr Anordning nr. 524 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 48

Læs mere

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr BEK nr 54 af 26/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødemin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-000378 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Veterinære beredskabsøvelser

Veterinære beredskabsøvelser Veterinære beredskabsøvelser Udvikling og afprøvning af det veterinære beredskab Hanne M. Hansen, kontor for husdyrsundhed Det veterinære beredskab kort! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Veterinære beredskabsøvelser

Læs mere

Det veterinære beredskab

Det veterinære beredskab Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 125 Offentligt Det veterinære beredskab Den Danske Dyrlægeforening 28 januar 2015 Det veterinære beredskab Disposition Hvad er beredskab?

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Tværgående beredskabsplan

Tværgående beredskabsplan Tværgående beredskabsplan ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme August 2014 Fødevarestyrelsen Dyresundhed 2 TVÆRGÅENDE BEREDSKABSPLAN INDHOLD Indledning... 6 Konstatering og erklæring af udbrud... 7 Bekæmpelsesstrategi...

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Test for BSE. Antal prøver i 2001

Test for BSE. Antal prøver i 2001 Test for BSE Antal prøver i 2001 250.408 slagtedyr over 30 måneder 20.296 selvdøde dyr 1.797 nødslagtede dyr 4.025 dyr fra UK eller foderkohorter (blå eller grønne øremærker) 70 kliniske mistanker I alt

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift. 12. november 2014

Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift. 12. november 2014 Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift Disposition Hvad er veterinært beredskab? Hvorfor er der behov for beredskabet? Forudsætninger for beredskabet Vigtigste lovgivning Forebyggelse Strategiske

Læs mere

Regler for Kvægerstatningsordningen

Regler for Kvægerstatningsordningen Regler for Kvægerstatningsordningen Disse hovedregler skal ses i sammenhæng med bilag vedrørende den aktuelle sygdom og beregningsmodellen for tab ved kastninger. Adgang til alle ordningens dokumenter

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2004 2633 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. december 2004 Med henblik

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger 1. Indledning Vejledningen henvender sig til ansatte i Fødevarestyrelsen samt i andre myndigheder, der i deres arbejde færdes på

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Handlingsplan mod fugleinfluenza

Handlingsplan mod fugleinfluenza Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 283 Offentligt Fødevarestyrelsen 13. oktober 2005 Handlingsplan mod fugleinfluenza Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom hos fugle. Derfor

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2010-20-762-00039 Senere ændringer

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Til de praktiserende dyrlæger KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED J.nr.: 2007-20-321-01475/TM/BRB 03.04.2007 Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Bluetongue Sygdommen bluetongue (BT) er en anmeldepligtig

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark

Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark Dyrlæge Mariann Chriél, Dansk Kvæg TEMA 10 Danmarks høje veterinære stade skrøne eller virkelighed? Dansk landbrug har en stor forståelse for betydningen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande 1) BEK nr 1325 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I og IV til

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-03-2004 C(2004) 893 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 767/02 Bekæmpelse af Newcastle disease Jeg kan hermed meddele Dem, at Kommissionen på grundlag af oplysningerne

Læs mere

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forsknin Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Fødevarestyrelsens forvaltning af det veterinære

Fødevarestyrelsens forvaltning af det veterinære Fødevarestyrelsens forvaltning af det veterinære beredskab i Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Revisionsenheden Kolofon Fødevarestyrelsens forvaltning af det veterinære beredskab

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Mund- og klovesyge beredskabsplan. Operationel manual. juni 2004. Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg

Mund- og klovesyge beredskabsplan. Operationel manual. juni 2004. Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Mund- og klovesyge beredskabsplan Operationel manual juni 2004 Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til va1@fdir.dk Definitionsliste...12

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0260 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2013-14-321-01857/Dep. sagsnr. 19930 Den 11. juni 2013 FVM 154 GRUNDNOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Klassisk svinepest beredskabsplan. Operationel manual

Klassisk svinepest beredskabsplan. Operationel manual Klassisk svinepest beredskabsplan Operationel manual Januar 2004 Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til Kontor for Husdyrsygdomme ( va1@fdir.dk)

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (Landbrug og fiskeri) den 20.-22. december 2005 Sager under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

SAMLENOTAT Rådsmøde (Landbrug og fiskeri) den 20.-22. december 2005 Sager under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Europaudvalget 2005 2702 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 1. december 2005 SAMLENOTAT Rådsmøde (Landbrug og fiskeri) den 20.-22. december 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1) BEK nr 502 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2012-20-2301-00900 Senere ændringer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. (EFT L 316 af , s.

RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. (EFT L 316 af , s. 2001L0089 DA 13.11.2007 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0714 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0714 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0714 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.10.2004 KOM(2004)714 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning til afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 511 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0999 DA 20.04.2009 033.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE. Direktorat F - Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret ENDELIG RAPPORT

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE. Direktorat F - Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret ENDELIG RAPPORT EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE Direktorat F - Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret GD (SANCO)/8722/2002 - MR Endelig ENDELIG RAPPORT OM KONTROLBESØG I DANMARK

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.2004 KOM(2004) 775 endelig 2004/0270 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle,

Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, Side 1 af 7 Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU (* 1) BEK nr 125

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2013-14-221-01845/Dep sagsnr: 24371 Den 29. januar 2014 FVM 224 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i 07-02-07 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. januar 2007 Dok.: JAU40445 Dyrevelfærdskontoret Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Fødevaredirektoratets betydning for international troværdighed. rdighed

Fødevaredirektoratets betydning for international troværdighed. rdighed Fødevaredirektoratets betydning for international troværdighed rdighed Preben Willeberg Veterinærdirektør dr.med.vet., dr.med.vet.h.c. Indhold: Baggrund for højt dansk veterinært stade Fødevaredirektoratet

Læs mere