Berøringssikkerhed ved anvendelse af elektrisk udstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Berøringssikkerhed ved anvendelse af elektrisk udstyr"

Transkript

1 Berøringssikkerhed ved anvendelse af elektrisk udstyr Som haveejere benytter vi ofte elektrisk udstyr og elektrisk drevne maskiner i form af f.eks. hækkeklipper, kompostkværn og plæneklipper. Og vil du benytte dig af nye tekniske hjælpemidler i form af LEDlys, varmekabler, vandpumper og formeringskasser for blot at nævne nogle, skal du være klar over, at du også her kan risikere at udsætte dig for farer, på samme måde, som når du benytter alt andet elektrisk udstyr. Formålet med denne artikel er at give dig en grundlæggende viden om berøringssikkerheden ved elektrisk udstyr og installationer, så du minimerer din risiko for at få en skade uden at handle hysterisk. Langt der meste af det elektriske udstyr, vi bruger i haven, er tilsluttet 230 volt forsyningsnettet gennem en stikkontakt. Og det indebærer en risiko for at få elektrisk stød, hvis udstyret og installationen ikke er tilstrækkelig berøringssikkert. Installatørernes Organisation, Tekniq meddelte i 2014, at godt danskere hvert år bliver behandlet på skadestuen efter en el-ulykke. 40 % af disse ulykker sker i forbindelse med privat ulønnet arbejde. I mange tilfælde har personen fået et kraftigt chok, uden der er sket yderligere skade. Men ulykkerne kan være langt mere alvorlige og stiger med den energi, som strømmen har afsat i kroppen, lige som også strømmens passage gennem kroppen har betydning for skadens karakter. Hjertet kan påvirkes af strømstødet. Det sker, hvis strømmen passerer hjertet, f.eks. hvis strømmen løber mellem dine to hænder, eller hvis strømmen løber mellem en hånd og en fod. Herved kan der optræde rytmeforstyrrelser og i værste tilfælde hjertestop. Nerverne kan også påvirkes kraftigt af strømstødet. Der kan opstå smerter eller en snurrende og sovende fornemmelse i de berørte områder, lige som også muskelkraften opleves som reduceret. Synet, hørelsen og hjernen reagerer, som de bedst kan, hvis strømstødet ledes gennem hovedet. Synet giver oplevelsen af meget kraftigt lysblink, hørelsen oplever kæmpebrag, smags og lugtesansen påvirkes kraftigt og ubehageligt, og hjernen kan give anledning til bevidstløshed, omtågethed og forvirring. Musklerne vil ofte gå i en krampetilstand, så det kan være svært at slippe de dele, som forårsager strømmen. Blodkarrene kan blive ødelagt, idet der optræder små skader i karvæggene, som kan forårsage blodpropper. Huden kan blive forbrændt i berøringspunkterne og ses som et lille brandsår, der kan dække over langt større skader under brandsåret. De fleste skader bemærkes straks; men undertiden viser skaderne sig først efter kortere eller længere tid og vil i disse tilfælde være vanskelige at henføre til et strømstød. Eksempel på skader, der kan optræder hos mennesker, der har været udsat for et elektrisk strømstød.

2 Myndighedskrav Myndighederne har opstillet nogle meget strenge krav til både udstyr og installationer. Disse krav er opstillet i det såkaldte lavspændingsdirektiv, som du kan se ved at klikke på dette link: /media/2ae52028d b9045f92929a9cd9.ashx Det gælder for udstyr, beregnet for spændinger mellem 50 og Volt, dvs., at det gælder for udstyr, som tilsluttes forsyningsnettet på 230 volt. Direktivet bestemmer, at der i Europa kun må sælges udstyr beregnet for spændingerne i det nævnte område, hvis udstyret er CE-mærket. For at fabrikanten må sættet CE-mærket på sit produkt, skal han underskrive en erklæring på, at der er overensstemmelse med de givne sikkerhedsregler. Bor fabrikanten uden for EU, skal ikke alene han men også produktets importør (som skal bo fast i et EU-land) underskriver overensstemmelseserklæringen. Det er disse forhold der gør, at meget elektronisk udstyr nu om dage har en separat spændingsforsyning på f.eks. 12 volt. Herved er det kun den, der skal godkendes og CEmærkes med henblik på at overholde lavspændingsdirektivet. Det øvrige udstyr behøver ingen CE-mærkning. Og da 12 volt forsyningen kan benyttes til rigtig mange formål, er det praktisk for producenterne at dele deres udstyr op i gokendte standard spændingsforsyninger, der er CEmærkede og udstyr, som lavspændingsdirektivet ikke påbyder CE-mærkning. Skal eksempelvis et varmekabel tilsluttes 230 volt, skal det CE-mærkes, fordi der kan være berøringsfare i forbindelse med dets anvendelse. Skal varme- kablet derimod tilsluttes 12 eller 24 volt, er det tilstrækkeligt at benytte en CE-mærket 12 eller 24 volt spændingsforsyning, mens selve varmekablet ikke skal CE-mærkes, fordi de 12 og 24 volt ikke giver anledning til berøringsfare. Et elektrisk produkt beregnet for en spænding på mellem 50 og 1000 volt skal ikke alene overholde Lavspændingsdirektivet men også en lang række af andre direktiver. Det kunne f.eks. være Maskindirektivet, som tager vare på den mekaniske sikkerhed, og det kunne være EMC-direktivet, som sikrer, at udstyret inden for visse grænser ikke generer andet elektronisk udstyr unødigt, og at det i tilstrækkelig høj grad selv er immun over for elektromagnetisk støj. CE-mærkningen en garanti for sikkerheden; men det er ingen garanti for, hvorledes den mærkede genstand fungerer - ja, om den overhovedet fungerer. Eksempel på en overensstemmelseserklæring, som gælder for en kompostkværn, fabrikat Bosch, type AXT2500HP Tilsvarende gælder for elektriske installationer. Her er det bestemt ved lov, at det kun er autoriserede elektroinstallatører, som har lov til at lave faste elektriske installationer. Som almindelig elforbruger er det meget begrænset, hvad du må foretage dig i den fast el installation. Eksempel på en lille CE-mærket spændingsforsyning. Men du må muntre dig på forbrugssiden af el kontakterne. Og selv om du kun må tilslutte CE-mærket udstyr her, er der rige muligheder for at lave uhensigtsmæssige ja endda livsfarlige installationer. Det er netop her, at der optræder rigtig mange ulykker i de private hjem.

3 Spænding, strøm og modstand. På mange måder er det nemmere at forstå de elektriske begreber, hvis man benytter vand som sammenligningsgrundlag. Spænding, U. Forestiller vi os et stort kar med vand, svarer vandoverfladens højde over afløbet til den elektriske spænding, der måles i volt. Strøm, I. Tilslutter vi en slange nær karrest bund, vil der løbe vand ud. Vandets hastighed, som vi eksempelvis kunne måle i liter pr. minut, svarer til den elektriske strøm, der måles i ampere. Modstand, R. Jeg tyndere og længere, at slangen er, jo større modstand yder den mod vandet, og jo mindre vand løber der ud af karret. Den elektriske modstand, der måles i ohm svarer til slangens modstand over for, at vandet passerer slangen. Sammenhængen mellem de tre størrelser er givet Ohms lov: I = U R [ampere = volt ohm ] Sammenhængen mellem elektriske enheder ud fra forståelsen af vand, der løber fra et kar gennem tynde, tykke, korte og lange slanger. Ligningen viser, at strømmens størrelse stiger med spændingens størrelse. Det er altså meget farligere at arbejde med en netspænding på 230 volt, end det er at arbejde med en spænding på kun 12 eller 24 volt. Ligningen viser også, at jo mindre modstand, at strømmen møder, jo større bliver strømmen. Hovedparten af den modstand, vi har i os, er i hudlaget. Når huden er våd eller gennembrudt, er faren større end hvis hænder var tørre. Derfor er det farligere at benytte elektricitet, hvor det er vådt, end hvor der er tørt. Derfor skal der anvendes mere sikre komponenter på et badeværelse og udendørs, end der skal indendørs. Det meste elektriske værktøj er faktisk kun til indendørs brug, og man bør i hvert fald ikke anvende det i regnvejr. Indtil omkring 2. verdenskrig var det mest almindeligt at forsyne stikkontakter med en såkaldt jævnspænding, dvs. at man tilstræbte at give forbrugerne en konstant spænding på +220 volt. Det var i mange henseender både dyrt og upraktisk, og derfor gik man over til at benytte en vekselspænding, som indeholdt den samme energi, som jævnspændingen, altså 220 volt. Denne spænding er nu om dage forøget til 230 volt. Ældre installationer I en ældre stikkontakt er der kun to ben. Benet til venstre er fasen, og benet til højre er nul. 50 gange i sekundet svinger fasen fra 325 volt til -325 volt. Disse høje maksimalværdier er nødvendige for, at vekselspændingen kan give samme energi som en jævnspænding på 230 volt.

4 På elværket er nulledningen forbundet til et kraftigt stort stykke metal, som har en god elektrisk forbindelse til den fysiske jord. Elværket leverer en elektrisk spænding på 230 volt, som findes på den elektriske stikkontakt, når vi tænder for den. Har vi tilsluttet eksempelvis en lampe, et tv eller en boremaskine, vil der løbe en elektrisk strøm fra fasen gennem f.eks. lampen og tilbage til nul. Strømmen vil være afhængig af lampens modstand, idet der løber størst strøm, når modstanden i lampen er mindst. Det vil føre for vidt at beskrive hvorledes installationen er lavet inde i et hus. Men kort fortalt vil modstanden i elinstallationens ledninger bevirke, at der bliver et spændingsfald over disse ledninger. Og da nul- og jordledningen er forbundet sammen, vil det bevirke, at der kan måles spændinger på adskillige volt mellem de metaldelene, der kan berøres, på f.eks. en opvaskemaskine og en vandhane. Og man kan risikere at måle endnu større spændinger mellem metaldelene på opvaskemaskinen og f.eks. et komfur. Under visse sjældne omstændigheder kan spændingen overskride den grænse, hvor mennesker og dyr vil få alvorlige mén under berøringen og kan endog forårsage dødsfald. Det er således ikke uden grund, at man i dag benytter særskilte nul- og jordledning. Nye installationer. I dag er det et lovkrav, at der skal benyttes tre ledninger i installationerne, dvs. en til fasen, en til nul og en til jord. I nye danske elinstallationer vil en stikkontakt derfor altid have tre huller. Da der ikke løber strøm i jordledningen, vil spændingen overalt på jordledningen være nul volt. Det kan bestemt ikke anbefales selv at rode med elinstallationen; men gør du det alligevel, er det af ekstrem stor betydning at vide, at jordledningen ALTID er gul-grøn. Kommer man til at forbytte den gul-grønne ledning med en af de øvrige ledninger, kommer fase eller nul til at ligge på f.eks. vaskemaskinens og køleskabets metaldele og det kan være livsfarligt. Har du mod på selv at lege elektriker, bør du i det mindste klikke på disse links og læse, hvad sikkerhedsstyrelsen og LK skriver: og Den gul-grønne leder er en beskyttelsesleder, der altid skal forbindes til jord. En stikkontakt med tre ben giver mulighed for stor sikkerhed. I et hus med et tre-ledersystem og potentialudligning, har personer en stor sikkerhed mod at blive skadet som følge af elektricitet. Det skyldes, at der ikke kan være forskellig spænding på apparaternes metaldele, fordi de er forbundet sammen og tilsluttet jord. Gengivet med venlig tilladelse fra Sikkerhedsstyrelsen. Alle elektrisk ledende dele (metaller), der kan berøres på vaskemaskiner, ovne, køleskabe, lamper og tilsvarende skal forbindes sammen og jordforbindes. Selv dele, der ikke kan berøres, som f.eks. de nedstøbte jernnet i gulvene skal også jordforbindes. Herved opnås ikke alene en væsentlig større personsikkerhed; men installationen giver samtidig en langt større immunitet over for elektromagnetisk støj men det er en helt anden sag.

5 Generelt for installationer Sikringer skal være med til at forhindre, at tilgængelige metaldele bliver spændingsførende og at strømmene i installationernes ledninger kan give anledning til så høje temperaturer, at der kan tændes ild, så huset brænder. Sikringer anbringes i installationen, hvor strømmen føres ind i huset. Der er altid en årsag til, at en sikring springer og afbryder for strømmen. Det kan være en kortslutning i f.eks. en vaskemaskine, eller det kan være fordi, der er koblet for mange elforbrugere på ledningen. Sker det flere gange, bør der tilkaldes en elinstallatør. Sikringen springer kun ved et for stort strømforbrug, og den sikrer ikke mod brand, hvis strømmen er lille men alligevel så stor, at den kan opvarme brandbare dele så meget, at de antændes. Det er ofte set i kolonihavehuse, der står uopvarmede og fugtige om vinteren. Strømmen kan løbe i en fugtig træeller plastoverflade, som efterhånden forkulles mere og mere, og til sidst tillader så stor en strøm, at træet/plasten antændes og huset brænder. Er huset fugtigt, bør strømmen altid afbrydes sidst på efteråret og først tændes igen når fugten er forsvundet om foråret. Eksempel på smeltesikringer. Du skal vide, at en sikring overhovedet ikke beskytter dig mod at få et elektrisk stød og i værste fald at blive dræbt. Stødet får du, hvis du på samme tid rører ved både fase og nul. Der findes to typer, smeltesikringer og automatsikringer. En smeltesikring består af en tynd tråd, som smelter under kontrollerede forhold, når strømmen overstiger en given værdi, der almindeligvis er på 10, 13 eller 16 ampere. Sikringerne fås som flinke eller som træge, dvs. at en flink sikring, som er det normale, hurtigt springer, hvis strømmen overstiger grænseværdien. En træg sikring springer først over efter lidt længer tids overskridelse. Har du erfaring med, at en sikring brænder over, når du benytter en kraftig maskine, f.eks. en kompostkværn eller en brændekløver, som i korte tider belastes kraftigt, kan en flink sikring udskiftes med en træg. Men indsæt atter den flinke sikring, når arbejdet er udført. En automatsikring har stort set samme egenskaber som en smeltesikring. Men i modsætning til smaltesikringen skal der ikke indsættes en ny, når smeltesikringen afbryder for strømmen. Man skubber blot vippearmen op, og så fungerer sikringen igen. Lige som smeltesikringen findes denne type også i flink og træg udgave. De mest flinke betegnes med bogstavet A og de mest træge med bogstavet D. I boliginstallationer anvendes hovedsageligt automatsikringer af typerne B og C. Eksempel på en automatsikring. Fejlstrømsafbryder (også benævnt fejlstrømsrelæ). Langt de fleste ulykker sker ikke, når man berører fase og nul på samme tid. De fleste ulykker ske, når man rører fase eller nul på samme tid, som man berører jord. Står du eksempelvis i et drivhus og rører ved defekt ledning, hvor enten fase eller nul er blottet, og du på samme tid kommer til at røre ved drivhusets aluprofil, som har en god jordkontakt, vil du få et kraftigt stød. Uden en fejlstrømsafbryder kan et sådant stød være dødeligt, og tidligere døde hvert år mange mennesker i lignende situationer. Den tid er heldigvis forbi, fordi det i dag er det ulovligt at have en elinstallation uden fejlstrømsafbryder.

6 Fejlstrømsafbryderens funktion er at redde menneskeliv. Derfor skal det være så hurtigt og så følsomt, at et menneske ikke dør, hvis det rører ved fase eller nul på samme tid, som det rører ved jord. Loven kræver, at fejlstrømmen kun må være på 30 ma (0,03 ampere), og afbrydelsen skal ske inden for 0,3 sekunder. For at undgå fejlagtige udkoblinger kræves det i øvrigt, at fejlstrømsrelæer ikke udløser ved fejlstrømme under 50 % af mærkeværdien. Dvs. at fejlstrømme op til 0,015 ampere ikke må udløse afbryderen. Tidligere benyttede man fejlstrømsafbrydere, der blev betegnet HFI-fejlstrømsafbrydere. Nu om dage anvendes en anden type elektronik end tidligere. Denne elektronik kan medføre, at HFI-afbryderne ikke virker fuldstændig efter hensigten og, at det derfor ikke sikrer mod at mennesker bliver dræbt. For at genskabe sikkerheden så folk ikke bliver slået ihjel, bør sådanne relæer udskiftes med de såkaldte HPFI-fejlstrømsafbrydere. Eksempel på en fejlstrømsafbryder. Selv om man ikke bliver slået ihjel, er det ingenlunde en spøg at få et elektrisk stød - også selv om der er benyttet en fejlstrømsafbryder. Nedenstående figur viser strømstødets virkning på mennesker. En strøm på 30 ma gennem kroppen er altså ikke et tilfældigt valg det er faktisk grænsen for, at de fleste kan slippe fra et stød med livet i behold. Strømstyrke Virkning 0,1 1 ma Første svage fornemmelse af en elektrisk strøm. 1 5 ma Prikkende fornemmelse ma Mildt elektrisk chok. Stadigt muligt at slippe grebet ma Elektrisk chok, der kan resultere i krampe ma Alvorligt elektrisk chok. Evt. uregelmæssigheder i hjertet, hvis strømmen passerer hjertet. >50 ma Mulighed for hjertestop, tab af bevidsthed, forbrændinger m.v. Strømstyrkens virkning på mennesker. Da fejlstrømsafbryderne har afgørende indflydelse på sikkerheden i og med elektrisk udstyr, er det af stor betydning, at der er monteret et HPFI-relæ i elinstallationen (ikke blot et HFI-relæ). Er du i den mindste tvivl, så rådfør dig med en autoriseret elinstallatør. Mindst to gange om året bør du teste din fejlstrømsafbryder. Se evt. følgende Pil aldrig ved installationen, hvor sikringerne og HPFI-relæet er anbragt. Det er det mest livsfarlige sted i hele installationen.

7 Havejerens egen elinstallation Såvel myndigheder, fabrikanter og elinstallatører gør hvert sit til, at det er sikkert at anvende det elektriske udstyr. Men haveejerens skal også gøre sit til, at det er sikkert at anvende udstyr og maskiner, der er tilsluttet 230 volt lysnettet. Med mindre, at udstyret er dobbeltisoleret (sikringsklasse II), skal udsatte dele på alt udstyr til udendørs brug være forbundet til jord gennem beskyttelseslederen. Det betyder, at det kabel, som er tilsluttet den udvendige trepolede stikkontakt, skal have tre ledere, nemlig fase, nul og beskyttelseslederen, som gennem stikkontakten er forbundet til jord. Kablets ene ende skal være forbundet til et hanstik, og den anden ende til et hunstik. Man må naturligvis ikke have et hanstik i begge ender det er direkte livsfarligt. Uanset hvor besnærende og praktisk, det end måtte være, så må fase og nul aldrig forbindes til et ledende materiale, f.eks. metal, der direkte kan berøres, eller som under en fejlsituation kan berøres gennem andre ledende materialer. Gå altid ud fra, at elektrisk udstyr med et stik med tre ben kun er sikker at anvende, hvis beskyttelseslederen er forbundet til jord. Det er tæt ved, at hvert land har sin egen standard for stikkontakter. Selv i Europa findes mange forskellige standarder. Det danske system er blot et ud af mange systemer. Her er blot et lille udpluk af de mange forskellige stikkontakter, der findes. I Danmark er det tilladt at benytte tre forskellige stikkontaktsystemer i elinstallationerne. Ud over det almindeligt anvendte danske system er det tilladt at benytte et fransk system og et system, som benævnes Schuko. Fransk stik og stikkontakt. Jordledningen er det ben, der stikker ud af stikkontakten på væggen. I stikket er der et hul, bag hvilken der er en fjederbelastet kontakt. Schuko stik og stikkontakt. Jordledningen er de to fjedre, der ses i stikkontakten på væggen. I stikket er der tilsvarende to fjedrende kontaktskinner. Det er dog sjældent, at man ser et fransk stik og et Schuko stik. I stedet benyttes et universalstik, som passer til både franske og Schuko stikkontakter.

8 Universalstikprop, som passer både til en fransk og en Schuko stikkontakt. Bemærk, at den har et hul til den franske og en skinne til Schuko jordledningen. Dette stik overfører herved forbindelsen til jord. Stikket kan også benyttes i en dansk stikkontakt; men så er der ikke længere forbindelse til jord. Universalstikprop, som passer både til en fransk og en Schuko stikkontakt. Bemærk, at der er plads til den franske jordleder; men stikket overfører ikke forbindelsen til jord. Stikket kan også benyttes i en dansk stikkontakt. Stikket anvendes ofte på f.eks. dobbeltisolerede håndværktøjer, hvor der ikke er krav om jordforbindelse. F.eks. i hækkeklippere. Mange maskiner forsynet med et universalstik lige som på denne kompostkværn fra Bosch. Fysisk passer det fint sammen med en almindeligt dansk hun stikprop. Men forbindelsen til jordledning overføres ikke. Universalstikpropperne er ikke i stand til at overføre jordforbindelsen i de danske stikpropper til en udendørs maskine med Schuko kontakt. Skal jordforbindelsen overføres, kræves et hybridstikprop som vist ovenstående. Vær forsigtig, for benytter du forskellige typer stikkontakter og stikpropper, passer de ikke sammen. Normalt lader fase og nul sig fint overføre gennem stikkene. Men deres fysiske udformninger, forhindrer beskyttelseslederen i at få kontakt til jord. Det betyder, at f.eks. en brændekløver med Schuko-stik ikke er sikker at anvende, hvis du forbinder den til lysnettet med et dansk stik.

9 Af hensyn til sikkerheden er det meget væsentligt, at vi skal have tillid til vores elinstallationer. Det betyder eksempelvis, at der ikke må benyttes en stikkontakt med jordtilslutning, hvis den ikke er forbundet til jord, for det vil give en falsk og forkert følelse af sikkerhed. Hvis der ikke er ført en jordledning frem til stikkontakten, må en ældre stikkontakt uden jord derfor ikke blot udskiftes med en stikkontakt med plads til jord. Vær også opmærksom på, at udvendige stikkontakter kan være utætte, så der trænger vand ind og kan ødelægge jordkontakten, så stikproppen ikke længere har forbindelse til jord. Kapslingsklasser Det elektriske udstyrs evne til at modstå indtrængning af faste genstande og væsker er specificeret som en international standard, ved hjælp af den såkaldte IP-kode, der ofte omtales som udstyrets kapslingsklasse. IP-koden betegnes med IP efterfulgt af to cifre. 1). Det første ciffer betegner modstandsdygtigheden over for fremmedlegemer (f.eks. støv). 2). Det andet ciffer betegner modstandsdygtigheden over for vand. 3). Et x betyder, at der ikke findes krav til enten fremmedlegemer eller væsker. Ud over at beskytte udstyret har koderne også til formål at beskytte personer mod berøring af farlige dele. Eksempel på en udvendig stikkontakt hvor jordkontakten er eroderet bort som følge af indtrængende vand. Eksempel på angivelse af en kapslingsklasse på et tænd/sluk ur. IP Egenskaber Formål 0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x Ubeskyttet Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 50 mm eller mere Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 12,5 mm eller mere. Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 2,5 mm eller mere. Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 1,0 mm eller mere. Støvskærmet Støvtæt Kapslingens modstandsdygtighed over for faste fremmedlegemer. Beskyttet mod berøring af farlige dele med bagsiden af en hånd. Beskyttet mod berøring af farlige dele med en finger. Beskyttet mod berøring af farlige dele med et stykke værktøj. Beskyttet mod berøring af farlige dele med tråde og lignende.

10 IP Egenskaber Formål x0 Ubeskyttet x1 Beskyttet mod vanddråber. Lodret faldende vanddråber må ikke have nogen skadelig virkning. x2 Beskyttet mod vanddråber ved hældning på maksimalt 15. Lodret faldende vanddråber må ikke have nogen skadelig virkning, når kapslingen hælder med en vinkel på 15 i forhold til sin normale stilling. x3 Beskyttet mod regn. Vand, der falder som regn med en vinkel på op til 60 med lodret plan, må ikke have nogen skadelig virkning. x4 Beskyttet mod oversprøjtning. Vand der sprøjter mod kapslingen fra enhver retning, må ikke have nogen skadelig virkning. x5 Beskyttet mod vandstråler. Vand fra et strålerør rettet mod kapslingen fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning. x6 Beskyttet mod kraftige vandstråler. Kraftige vandstråler rettet mod kapslingen fra enhver retning må ikke have nogen ska- x7 x8 Beskyttet mod følgerne af forbigående nedsænkning i vand. Beskyttet mod følgerne af langvarig nedsænkning i vand. Kapslingens modstandsdygtighed over for vand. delig virkning. Det må ikke være muligt for vand at trænge ind i skadelige mængder, når kapslingen er nedsænket i vand under definerede betingelser med hensyn til tryk og tid. Det må ikke være muligt for vand at trænge ind i skadelige mængder, når kapslingen langvarigt er nedsænket i vand. Eksempler på kapslingsklasser IP20: Det vil sige, at et voksent menneske i et opholdsrum inden døre ikke skal kunne få stød ved at stikke en finger ind i et eksisterende hul i et elektrisk udstyr. Ellers ingen beskyttelse. Det kan eksempelvis gælde for en computer eller et tv. IP23 Regntæt: Uden døre er det risikabelt, hvis det elektriske udstyr kun overholder IP23. Ganske vidst er udstyret regntæt, og det er sikret mod, at man kan berøre farlige dele med en finger. Men dels kan der komme sprøjt fra regnen, når den rammer jorden, og dels kan der kan trænge metaldele ind gennem udstyrets huller og berøre farlige dele, idet hullerne har en tilladt størrelse på 2,5 mm.. IP44 Stænktæt: Denne kapslingsklasse synes i dag at være den mest forekommende, idet den som regel ikke volder fabrikanterne de store problemer med at overholde, og dels vil den give såvel brugerne som udstyret en høj sikkerhed under normale forhold. Det er tilladt, at udstyret har f.eks. udluftningshuller med en diameter på under 1 mm, hvorigennem der kan trænge tynde metaltråde og evt. berøre farlige dele. Udstyret kan tåle vandsprøjt; men det kan ikke tåle at man rammer det med vand fra f.eks. en vandslange. I elektrisk henseende er støv og vand en farlig cocktail, fordi blandingen får elektrisk ledende egenskaber. Da både støv, fugt og (ofte sur) vand optræder udendørs, kan der optræde elektrisk ledende forbindelser på steder, hvor der eller skulle være elektriske isolatorer. På grund af disse forhold er det især vigtigt, at udendørs elektrisk udstyr er forbundet elektrisk til beskyttelsesjorden, eller at det er dobbeltisoleret. I berøringsmæssig henseende, vil HPFI-fejlstrømsafbryderen også her være til stor nytte.

11 IP54 IP68. Støvskærmet/støvtæt spuletæt/vandtæt. Er der større krav end IP44 til havejerens udstyr, der er dobbeltisoleret, forbundet til beskyttelsesjorden og tilsluttet en installation med HPFIfejlstrømsafbryder, skyldes det nok ikke så meget personsikkerheden som, at udstyret ikke kommer til at fungere efter hensigten. For at undgå, at der trænger støv og/eller vand ind til de elektriske komponenter, kan man vælge/stille krav om en passende kombination i kaplingsklasserne fra Ip 54 til IP68. Andre mærkninger Ud over det obligatoriske CE-mærke skal produktet påføres et identifikationsmærke, fabrikant eller importør samt model. Det er naturligvis også hensigtsmæssigt at angive, om produktet er f.eks. et tænd/sluk ur eller, om det er adapter i form af en spændingsforsyning. Hvis der er plads til en kort beskrivelse, er det naturligvis også praktisk at beskrive produktets egenskaber gerne i form af symboler. Nedenstående vises nogle af disse symboler: IPx2 IPx3 IPx4 IPx5 IPx7 Undertiden anvendes disse symboler som standardsymboler for de angivne kapslingsklasser Der benyttes ofte ikke-standardiserede symboler for at fremhæve kapslingernes kvalitet. Eksempel på symboler, der viser indendørs og udendørs anvendelse. Intet symbol Sikringsklasse 1 Sikringsklasse 2 Sikringsklasse 3 Jordforbindelse Afleveres på Genbrugsplads Afleveres på Genbrugsplads Standard symboler for sikringsklasser og genanvendelse/destruktion.

12 Sikringsklasser. Sikringsklasse 1: Et elektrisk produkt beregnet for 230 volt netspænding men uden beskyttelsesmærkning - skal altid opfattes som tilhørende beskyttelsesklasse 1. Dvs, at det altid skal tilsluttes forsyningsnettet med en jordledning. Sikringsklasse 2. Når symbolet for beskyttelsesklasse 2 er anbragt på det elektriske produkt betyder det, at der er foretaget særligt gode sikkerhedsmæssige tiltag i produktet, så det ikke udgør nogen sikkerhedsmæssig risiko. I disse produkter kan jordledningen undværes. Sikringsklasse 3: Under forudsætning af, at der er anvendt dobbelt eller forstærket isolation mellem en 230 volt forsyningsspænding og en jævnspænding på op til 120 volt eller en vekselspænding på op til 50 volt foreskriver Stærkstrømsreglementet afsnit følgende: I fugtige eller våde områder er det ikke nødvendigt at lave beskyttelse mod direkte berøring, hvis forsyningsspændingen er op til 15 volt jævnspænding eller 6 volt vekselspænding. I området volt jævnspænding samt 6 50 volt vekselspænding skal kapslingerne overholde IP2X, dvs. at farlige dele ikke må kunne berøres med en finger. Der er således ingen krav til beskyttelse mod vand og mod berøring med et værktøj. Europæisk overensstemmelse Demko Underwriters Laboratories I Intertek TÜV Technischer Überwachungs-Verein Symbolerne fra de mest almindeligt kendte godkendelsesorganer. På verdensplan findes der mange private og nationale organer/virksomheder, som undersøger og evt. godkender de produkter, de bliver forelagt. I Europa er det mest kendte godkendelsesikon CE-mærket. CE-mærkning er en indikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked. Når en producent CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning, og han garanterer, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Dette gælder også for produkter, der er produceret i tredjelande. (Bemærk, at ikke alle produkter skal CE-mærkes, og at det er ulovligt at sætte CE-mærket på produkter, som ikke er omfattet af nedenstående direktiver). Klik på linket og se, hvad der skal CE-mærkes. CE-mærket betyder blot, at produktet er blevet vurderet, inden det er sendt på markedet, og således opfylder lovkravene for at blive solgt (fx harmoniseret sikkerhedsniveau). Det betyder, at producenten har sikret sig, at produktet opfylder alle relevante væsentlige krav i det eller de pågældende direktiv(er) (fx sundheds- og sikkerhedskrav) eller at det er blevet undersøgt af et dertil bemyndiget organ. Producenten er den ansvarlig. Hvis varen importeres fra tredjeland, skal importøren sikre sig, at producenten uden for EU har foretaget det nødvendige, og at dokumentation på anmodning kan fremlægges. Distributørerne skal kontrollere, at både CE-mærkningen og den nødvendige supplerende dokumentation er til stede. D-mærkning var i Danmark tidligere den mest almindelige mærkning på elektriske produkter, som alle krævede en forhåndsgodkendelse, før de kunne sælges. Da Danmark har tilsluttet sig EU, er det CEmærkningen, der gælder nu, og derfor har D-mærket nu stort set mistet sin betydning.

13 UL-mærket er det mest kendte godkendelsesmærke i USA og resten af Amerika, men Underwriters Laboratories) har kontorer i 46 lande. Da der er større berøringsfarer forbundet med den europæiske netspænding på 230 volt end ved den amerikanske, der kun er på 220 volt, kan man ikke gå ud fra, at et UL-mærke giver den samme sikkerhed som et CE-mærke. S-mærket står for sikkerhed (Security, Sicherheit, Sécurité, Sicurezza osv.). Bag mærket står den internationale organisation, Intertek, der beskæftiger ca mand, som inspicerer, afprøver og certificerer. TÜV-mærket knytter sig primært til den tyske organisation, der arbejder med at værdisætte alle produkter med henblik på at beskytte såvel mennesker som produktets omgivelser. Dette mærke ses undertiden anvendt på nogle produkter. Det bør opfattes som en fejl, idet RoHS er et af de direktiver, der indgår i CE-mærkningen på lige fod med de øvrige direktiver som f.eks. lavspændingsdirektivet, emc-direktivet og maskindirektivet. RoHS-direktivet fastlægger regler for begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektroniske udstyr som et bidrag til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, herunder miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald.

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

10 gode råd. Senskader EL-ULYKKER. Strømskader er farlige. Årsager til strømulykker. Nervesystemet. Smerter. Syn og hørelse.

10 gode råd. Senskader EL-ULYKKER. Strømskader er farlige. Årsager til strømulykker. Nervesystemet. Smerter. Syn og hørelse. Værd at vide om EL-ULYKKER Årsager til strømulykker 10 gode råd Syn og hørelse Strømskader er farlige Senskader DET ER DIT LIV NUL SPÆNDING Nervesystemet Hjerte og blodkar Smerter Nul spænding det er dit

Læs mere

El sikkerhed. Lkaa 2012

El sikkerhed. Lkaa 2012 El sikkerhed Lkaa 2012 Sikkerhed, uheld og risiko Det ideelle sygehusvæsen!! Høj sikkerhed Ingen uheld Lav risiko Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Definitioner! Uheld Et uheld er en uventet og pludselig

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd EL-ULYKKER nul spænding det er dit liv Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk El-Forbund har fået lavet i 2010.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Undersøgelse gennemført for Sikkerhedsstyrelsen af WEBPOL online markedsanalyse i november 2010 Undersøgelsens gennemførelse Målgruppe

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Induktionsvarmer 1,1Kw

Induktionsvarmer 1,1Kw Brugsanvisning Vare nr 90 51 422 Induktionsvarmer 1,1Kw Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 - www.p-lindberg.dk Induktionsvarmer 230V 50Hz. Varmeeffekt 1,1 kw varenr 90 51 422

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Pau Ahler Brorsbøl Indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S AGENDA Kort om Spangenberg & Madsen Relationer i forhold til energirenovering Hvordan

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Bebyggelsen er tilsluttet SEAS-NVE A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Tlf. 70 29 29 29. Ved fejl skal varmemesteren kontaktes.

Bebyggelsen er tilsluttet SEAS-NVE A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Tlf. 70 29 29 29. Ved fejl skal varmemesteren kontaktes. INSTALLATIONER 2.1 TÆRKSTRØMSINSTALLATIONER STRØMFORSYNING Bebyggelsen er tilsluttet SEAS-NVE A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Tlf. 70 29 29 29. Ved fejl skal varmemesteren kontaktes. MÅLERSKABE For

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

El og sikkerhed i skolen

El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere