Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i 2004."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning den 13. april 2005 Codan fortste fremgangen i 2004, og overskuddet steg til mio. kr. før goodwill og sk Med en netto præmievækst på 12% og combined rio på 96,3%, en forbedring på 3,5 procentpoint, er Codan nu i en offensiv position Efter afskrivning på goodwill og sk blev resultet mio. kr. Codan forventer for hele 2005 en combined rio i intervallet 96%-98% og et result før goodwill afskrivning og sk på mio. kr. Codan aflægger regnskab efter IFRS fra 1. januar 2005 Den forbedring i den egentlige forsikringsdrift, der kunne konsteres allerede i årsrapporten fra 2003, er forts og forstærket i 2004, således summen af indtrufne skader og omkostningerne ved drive forsikringsforretningen i sig selv giver overskud. Det tilsvarende overskud var i 2003 på 1,2 milliarder kroner i sig selv et flot result men i procent eller 650 millioner kroner højere med de nævnte 1,88 milliarder kroner. Det er det bedste result i selskabets historie og det er der grund til være meget tilfreds med. Man plejer slutte beretning med en tak til medarbejderne uanset hvordan året er gået. Denne tak synes jeg der er grund til komme med allerede nu. De dygtige medarbejderes indss sættes i relief af, 2004 har været et meget turbulent år for Codan-koncernen. Dels gav det anledning til uro, der i 2004 opstod spekulion om selskabets fremtidige tilhørsforhold til Royal & SunAlliance, et forhold som nu er afklaret idet Codan forts er en kerneaktivitet for Royal & SunAlliance. Dels var Codan i 2004 engageret i en forhandling om udskillelse af livog pensionsaktiviteterne, som blev afsluttet med et tilfredsstillende salg til SEB, og en efterfølgende forberedelse af den faktiske adskillelse af en lang række fællesfunktioner, som har været en stor belastning for mange af vore medarbejdere. Det forsikringstekniske result i skadeforsikring blev et overskud på mio. kr. mod et overskud på 304 mio. kr. i Fremgangen skyldes en tilfredsstillende udvikling på alle koncernens hovedområder, ligesom arbejdet med forbedre lønsomheden fortsætter med give result, idet combined rio er reduceret med 3,5 procentpoint fra 99,8 % i 2003 til 96,3% i Året har været begunstiget af godt vejrlig og storskader svarende til gennemsnittet, selv om tsunamien i Sydøstasien og kastrofen i Seest var markante begivenheder i 2004 som det ikke bliver let lægge bag sig. På minussiden ligger også forts vækst i udgifterne inden for personskader, som fremadrettet har krævet præmieforhøjelser, men tillige bagudrettet har krævet forts reservestyrkelse inden for personskader navnlig i Sverige. Også en ændring af diskonteringsreglerne i Sverige har haft negiv indflydelse på resultet i Vor forudsætning sidste år om, der var tale om en varig forbedring af resultet, er dermed blevet bestyrket. Det ændrer ikke ved, det forts er nødvendigt, der holdes fokus på korrekt risikovurdering og præmiesætning, samtidig med Codan sikrer konkurrencedygtige produkter, hvor dette etablere en forsikringsløsning hos Codan er udtryk for værdiskabelse for kunden. Omkostningsprocenten er forts faldet og udgør nu 22,5% mod 24,1% i Også i 2004 har der været afholdt en del engangsomkostninger, og det giver grundlag for tro på en

2 forts gunstig udvikling på dette punkt. Codan stræber ikke mod have den laveste omkostningsprocent i markedet, men der bør ikke være det store spænd til de bedste i markedet, så der er stadig plads til forbedringer. Udviklingen i de seneste år har også afspejlet sig i kursen på Codan aktien på Københavns Fondsbørs, som 31. december 2002 var 105, 31. december 2003 var fordoblet til 211 for gennem 2004 lægge yderligere næsten 100 point til værdien, som ultimo 2004 var 305. Det er en samlet kurstilvækst på 190%. KFX indekset er nurligvis også steget i samme periode, men dog kun 30%. Ser man på de børsnoterede forsikringsaktier har Alm Brand, som dog også omfter bankvirksomhed, præsteret et tilsvarende vækst som Codan, nemlig 181%, mens Topdanmark fra niveau december 2002 er steget med 118% til 435. Samtidig har Codan fået mange flere aktionærer og en stadig stigende omsætning i aktien, hvilket er en glædelig udvikling. Efter disse indledende bemærkninger vil jeg gå over til en mere detaljeret gennemgang af forløbet i Jeg har allerede givet hovedpunkterne for Codans result i 2004, hvor resultet blev mio. kr. mod 774 mio. kr. i 2003 efter sk, goodwill afskrivninger og minoritetsinteresser. Før disse poster var resultet som nævnt et overskud på mio. kr., idet goodwill afskrivninger og ekstraordinære omkostninger udgør 232 mio. kr., mens sk udgør hele 518 mio. kr., bl.a. som følge af en ekstraordinær sktemæssig belastning som følge af pensionsforsikringsselskaberne i 2004 ændrede stus fra dterselskaber til investeringsaktier. Minoritetsaktionærernes andel af resultet er 25 mio. kr. Dette nettoresult forrenter Codans egenkapital med 11,4% mod 8,8% i Dermed opfyldes målet på 10% om året efter sk og inflion. Bestyrelsen har tidligere givet udtryk for, det er mest korrekt se på driftsresultet efter goodwill afskrivninger, da driften bør give en indtjening, der også betaler for goodwill beløbet. Som det fremgår af årsrapporten ændres regnskabsreglerne imidlertid fra 1. januar 2005, således goodwill ikke længere skal afskrives, men værdien vurderes individuelt år for år. Fremover belastes resultet derfor ikke af goodwill afskrivninger. Den bogførte goodwill 31. december 2004 er mio. kr. Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i Jeg har nævnt usikkerheden om Codans placering i Royal & SunAlliance Gruppen, da det blev offentliggjort, der var kommet en række henvendelser om Codan. Som følge deraf foretog Codan og Royal & SunAlliance en vurdering af de foreliggende muligheder for Codan i Danmark og Sverige. Henvendelserne blev dog ikke forfulgt yderligere, da de ikke ville give den bedste værdiskabelse for alle aktionærer. Såvel Codan som Royal & SunAlliance er af den opftelse, Codan er en virksomhed med en stærk position, som forts vil give aktionærerne et tilfredsstillende afkast gennem sin tilstedeværelse i det nordiske marked. I 1. halvår 2004 indgik Codan aftale om salg af 51%- ejerandelen i dtervirksomheden Nordenfjeldske Personforsikring AS til Danica Pension. Salget er gennemført med en regnskabsmæssig gevinst på 30 mio. kr. 2

3 Efter salget af den danske liv- og pensionsvirksomhed pr.1. oktober 2004 er Codan nu fokuseret fuldstændigt mod levere vedvarende og konkurrencedygtige resulter inden for koncernens kerneforretning, skadeforsikring. Den samlede salgssum udgør mio. kr. Salget har medført en gevinst på 2 mio. kr. netto efter fradrag af direkte omkostninger til adskillelsen af systemer og processer fra Codans øvrige danske forretning samt omkostninger til gennemførelse af handlen. I forbindelse med salget har Codan indgået en aftale med SEBs danske liv- og pensionsvirksomhed om gensidigt salg af forsikringer gennem de to virksomheders distributionskanaler til kunderne i henholdsvis Codan og SEB. Jeg vil gerne tilføje, denne proces forløber planmæssigt, og god planlægning og stor indss fra begge parters side har betydet, man har undgået kritiske forsinkelser og budgetoverskridelser, som ellers er mere reglen end undtagelsen i sådanne processer. Vi er ikke færdige, men jeg vil alligevel gerne allerede nu takke medarbejdere og ledelse på begge parters side for en målrettet og konstruktiv indss for løse denne opgave og udtrykke håbet om det gode samarbejde vil fortsætte. Det lover godt for fremtiden. Den nordiske fokusering fortste med Codans indss inden for sundhedsforsikringer i Norden, hvor Codan Care er etableret som en ny fælles nordisk funktion på linje med de øvrige divisioner i Codan. Koncernens result og markedsmæssige position er i 2004 forbedret som følge af gennemførelse af en række forbedringsprojekter, som færdiggøres over de kommende år og således forventes forts påvirke koncernens resulter og markedsposition positivt. Den 26. december 2004 blev Sydøstasien ramt af en nurkastrofe i form af den tsunami, som fulgte i kølvandet på et af de voldsomste jordskælv, der er set i mange år. Ikke alene er det samlede antal omkomne ufteligt stort, men situionen viser også hvor sårbare vi er over for nurens kræfter og hvordan en skade på en trods alt begrænset geografisk lokalitet kan få globale følger. Der var op mod skandinaviske turister i området, og i første omgang var mange tusinde især svenske turister savnet. Selv om det egentlige tabstal er reduceret væsentligt er det stadig mange, der er direkte og indirekte berørt af kastrofen. På denne baggrund er det tilfredsstillende se, forsikringsselskaberne og navnlig også Trygg-Hansa har kunnet spille en central rolle i hjælpe de mange ofre og deres pårørende både økonomisk og praktisk, og vi skal sige tak til de mange dygtige medarbejdere, som uanset julehelligdagene arbejdede utrætteligt på modtage skadeanmeldelser eller behandle forespørgsler og skabe klarhed og tryghed. Begivenheder efter 31. december 2004 I januar 2005 blev Danmark, Sverige og de Baltiske lande ramt af storme, der anrettede betydelig meriel skade i disse områder. Codans andel af skaderne er dækket af koncernens genforsikringsprogrammer, der medfører, den samlede udgift vedrørende denne begivenhed vil udgøre ca. 110 mio. kr. Koncernens udgifter i forbindelse med stormene indgår i forventninger til resultet for Herudover er der ikke efter 31. december 2004 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for koncernens finansielle eller forretningsmæssige stilling. 3

4 Jeg skal som afslutning af disse hovedpunkter for 2004 rapporten henvise til oversigten over hovedtal i årsrapporten side 39, hvoraf det fremgår, årets result har forrentet den samlede egenkapital på 10 milliarder 146 mio. kroner med 11,4%. Efter sk og før goodwill afskrivninger har afkastet været 13,8%, hvilket må anses for ganske tilfredsstillende og nu på et niveau der svarer til målsætningen. Selve årsrapporten, som siden offentliggørelsen i marts har været tilgængelig på Codans hjemmeside og udsendt til de aktionærer, der har anmodet derom, forudsætter jeg bekendt. Selvom regnskabsprincipperne er uændret i forhold til året før, er selve årsrapporten opstillet lidt anderledes end tidligere. F.eks. er de helt overordnede tal ikke længere en kombinion af tal fra skadeforsikringsvirksomheden og livsforsikringsvirksomheden, da det sidstnævnte område i 2004 efter salget til SEB er optaget som et investeringsresult. Det har forhåbentlig gjort det lidt lettere få et overblik over de mange tal. Jeg vil derfor kun give en overordnet gennemgang og enkelte steder komme med en uddybende kommentar. Koncernens hovedtal er angivet på side 39. Koncernens hovedtal Koncernens præmieindtægter for egen regning i skadeforsikring har været på 13,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 1,4 milliarder kroner i forhold til Alle områder har bidraget til fremgangen, dansk skadeforsikring med 539 mio. kr. til mio. kr. og svensk skadeforsikring med næsten det dobbelte eller 965 mio. kr. til mio. kr. I Danmark er erhvervsforsikringer vokset med 6%, mens privforsikringsområdet er stort set uændret. I Sverige er det omvendt privforsikringerne, der er vokset med 9 %, mens erhvervsforsikringsområdet har været stort set uændret. På grund af frasalg er der derimod mindre nettopræmieindtægter i Baltikum og Norge. Den reelle vækst har været 1½ - 2%, mens resten er en følge af præmiestigninger. I 2005 er der på alle områder fokus på lønsom vækst. Investeringsafkastet, der er beskrevet på side 42, omfter renter og kursreguleringer. Af det samlede beløb på millioner kr. vedrører liv- og pensionsselskaberne, der hovedsagelig tilfalder forsikringstagerne. I Codan A/S og nordisk skadeforsikring har investeringsresultet været millioner kr., hvoraf 660 millioner kr. indgår i forsikringsresultet som forsikringsteknisk rente. I skemaet side 8 er det anført, hvorledes koncernens aktiver er investeret, og hvorledes en ændring i risikoparametrene, for eksempel ændring i renten og betydningen heraf for værdien af obligionerne, påvirker årets result. Det har været målet reducere investeringsrisikoen, og i stedet koncentrere sig om den basale forsikringsforretning. På side 40 og 41 ses en regnskabsopstilling for henholdsvis skadeforsikring og for livs- og pensionsforsikring, omftende al dansk, skandinavisk og baltisk forretning inden for disse områder. Resulterne inden for de enkelte områder er samlet på side Dansk skadeforsikring På side 16 har vi dansk skadeforsikring, hvor det forsikringstekniske result er et overskud, på 299 millioner kroner mod 149 millioner kroner året før, præcis en fordobling. Det er udtryk for summen af omkostningsprocent og skadeprocent har været under 100, nemlig 98,7 %. Det er ganske vist en lille stigning i forhold til 98,0% i 2003, men der er tilbageført 4

5 udjævningshensættelser, hvor der i 2003 blev opbygget udjævningshensættelser for afbalancere større forretning for egen regning og en ændring i genforsikringsprogrammet. Det er ikke muligt fremover have sådanne uspecificerede udjævningshensættelser, og derfor er de tilbageført ultimo Omkostningsprocenten er faldet med 1,9 procentpoint i forhold til 2003, idet der ikke i samme grad har været de ekstraordinære omkostninger og andre engangsomkostninger, som blev omtalt i forbindelse med 2003 årsrapporten for opnå varige forbedringer af forsikringsdriften i de kommende år. De enkelte brancher er i øvrigt grundigt behandlet i den trykte beretning, og jeg vil derfor ikke beskæftige mig nærmere hermed. Svensk skadeforsikring Den svenske forretning drives gennem Trygg-Hansa Forsikring. Fremgangen i bruttopræmier i 2004 beror som tidligere omtalt i det væsentligste på Trygg- Hansas fortste vækst inden for privforsikringsområdet. Præmier for egen regning er steget endnu mere som følge af den tidligere kvote forsikring ikke er fornyet. Det forsikringstekniske result i Sverige viser et overskud på 703 millioner kr. mod et overskud på 129 millioner kr. i 2003, på trods af der også i 2004 er sket yderligere styrkelse af reserverne på personskadeområdet. Endelig skal det fremhæves, den svenske omkostningsprocent nu er reduceret til 20,4% mod 21,7% i 2003, hvilket er meget tilfredsstillende. Baltisk forsikring Codans baltiske dterselskab Lietuvos Draudimas i Litauen og BALTA i Letland har også i 2004 haft faldende præmieindtægter såvel brutto som netto. Det beror forts på den politik, der blev indført i 2003, hvorefter selskaberne kun tegner lønsom forretning og afstår fra prestigebetonede forsikringer med stor bruttopræmie, men beskeden egenindtjening og forts restriktiv tegning af lovpligtige bilansvarsforsikringer i Litauen. Det forsikringstekniske result har imidlertid givet et overskud på 36 millioner kroner mod 11 millioner kroner i 2003, idet summen af omkostningsprocent og erstningsprocent har været 97,9%. Der er i 2004 iværks tiltag for opnå organisk vækst inden for de områder, hvor selskaberne ønsker være repræsenteret, og man kan begynde se resulterne af disse skridt. Norsk forsikring Der blev allerede i 2003 skabt balance i omkostningerne i den norske filial af Trygg-Hansa, som nu kun tegner standard privforsikringer, og der er forts en tilfredsstillende erstningsprocent og dermed en combined rio på 93,9%. Dette er meget tilfredsstillende under hensyn til det beskedne præmievolumen. Den anden del af den tidligere norske forretning var Codans ejerandel på 51% i Nordenfjeldske Personforsikring. Denne ejerandel er solgt i 2004 med en fortjeneste på 30 mio. kroner. Vi havde for så vidt gerne beholdt denne aktivitet, men samarbejdsaftalen med vor partner Fokus Bank ville kunne opsiges til 2008, og efter af Fokus Bank var blevet overtaget af Danske Bank, som har sin egen forsikringspartner, kunne man ikke forvente samarbejdsaftalen forlænget. Under de omstændigheder fandt Codan det bedst ikke ofre flere ressourcer på denne aktivitet. I stedet sser man på udvikle skadeforsikringsområdet i Norge og har allerede fået de første kontakter på erhvervsforsikringsområdet gennem mæglerbetjent forretning. 5

6 Dansk livs- og pensionsforsikring Dansk livs- og pensionsforsikring er som tidligere omtalt solgt til SEB i 2004 og indgår derfor i resultet som et result af en aktieinvestering. Til sammenligningstallene på side 25 skal det bemærkes, der i 2004 kun indgår resultet af virksomheden i årets første 3 kvartaler og der er en forholdsvis større præmieindtægt i årets 4. kvartal. Det samlede result for de 3 kvartaler blev på 196 millioner kroner efter sk, hvilket er tilfredsstillende. Men det er også glædeligt, livs- og pensionsforsikringsaktiviteterne i 2004 blev solgt til SEB både til en tilfredsstillende pris og til en køber, som Codan kender som en god samarbejdspartner, som vi nu også har fået en samarbejdsaftale med, som gør det muligt for vort salgskorps også i fremtiden sælge livs- og pensionsprodukter. Det samlede result Øverst side 13 står det samlede result af alle forretningsområderne, der var et overskud efter sk og goodwill afskrivninger på millioner kroner mod et overskud på 774 millioner kr. i Det har vi grund til være tilfredse med. Medarbejdere Bestyrelsens beretning om Koncernens medarbejdere i årsrapporten side 3 redegør for den nye præstionskultur, der allerede er indført på ledelsesniveau, og som er ved blive indført for hele koncernen. Det er i tråd med den nye overenskomst på området, hvorefter en del af lønstigningen kan bruges til belønne den individuelle indss. Vi tror ikke på den store gavn for selskabet ved uddele en del af selskabets overskud som bonus til selskabets medarbejdere i gode år. Derimod tror vi på, der skaber værdi for selskabet og tilfredshed hos medarbejderne, vi belønner den særlige indss på grundlag af forud kendte kriterier. Indeværende år Codan kender endnu ikke resultet af første kvartal kvartalsresultet vil blive offentliggjort den 12. maj Helt overordnet er der ikke siden 10. marts 2005 indtruffet begivenheder, som har givet anledning til ekstraordinært ændre de udsigter for 2005, som blev meddelt i forbindelse med offentliggørelsen af 2004 resultet, hvor der allerede var taget hensyn til følgerne af stormen den 8. januar. Medieomtale Som aktionærer har I formentlig alle set den seneste tids medieomtale af Codan Ejendomme. Det er et forhold, der af bestyrelsen betragtes med den allerstørste alvor. Vi har noteret os, der rejses kritik af den tildelingspolitik, der har været vedrørende lejlighederne. Da Codan formulerede denne politik var den næppe så meget anderledes end man så det i mange andre selskaber. Men den er ikke længere tidssvarende, og det vil der blive gjort noget ved. Vi har også noteret os kritik i en række konkrete sager. Der blev af Codan Pension efter aftale med Codan straks taget initiiv til få PricewerhouseCoopers til gennemføre en undersøgelse af disse påstande og få faktum dokumenteret. Bestyrelsen har neds et udvalg, der ikke alene skal vurdere rapporten og dens konklusioner, men se på alle sider af sagen og komme med forslag til de reaktioner og andre skridt, der er anledning til tage. Når rapporten foreligger, vil den blive overgivet til Finanstilsynet og vil 6

7 derefter blive offentliggjort. Den seneste melding vi har fået går ud på, rapporten vil foreligge umiddelbart efter Bededagsferien. Først derefter vil vi kommentere sagen yderligere. Afslutningsdispositioner Jeg vil herefter gå over til det mere formelle, som skal afgøres på generalforsamlingen, nemlig overskudsdispositionerne, som fremgår af de udleverede, fuldstændige forslag. Forslaget til overskudsdisponering er angivet i regnskabet på side 49 forneden. Årets result udgør mio. kr. Overført overskud ved årets begyndelse udgjorde mio. kr. Overført til opskrivningshenlæggelser 95 mio. kr. Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 486 mio. kr. I alt til disposition er herefter mio. kr. Udbytte til aktionærerne 5 kr. pr. aktie à 20 kr. 226 mio. kr. Overført til overført overskud mio. kr. Jeg henviser herom nærmere til de fuldstændige forslag, idet jeg dog skal knytte nogle særlige bemærkninger til bestyrelsens forslag om udbyttet på 5 kr. pr. aktie. Bestyrelsen har set, der hos nogle var forventning om et udbytte på 50 kr. pr. aktie eller mere ved udlodning af godt 2 milliarder kroner svarende til en væsentlig del af provenuet fra salget af Codans liv- og pensionsforretning. Det er korrekt, Codan nu har en stor fri kapital og bestyrelsen har da også overvejet, hvorledes denne skal disponeres. Codan ser imidlertid forts på mulighederne for styrke sin position i Norden. Da det stadig er muligt, Codan vil kunne deltage i en yderligere konsolidering, har bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt villet foreslå et udbytte ud over de 20% af overskud efter sk, der er formuleret som selskabets generelle udbyttepolitik. Ifølge et af de forslag, bestyrelsen fremsætter her på generalforsamlingen vedrørende vedtægtsændringer, forventes det imidlertid der i overensstemmelse med de nye regler vil kunne træffes beslutning om udbytte også på et andet tidspunkt end den årlige generalforsamling, og denne mulighed kan blive aktuel, hvis det på et andet tidspunkt viser sig, der alligevel ikke bliver brug for kapitalen til andre formål. Jeg kan ikke komme nærmere ind på konkrete forhold og vil heller ikke senere på generalforsamlingen besvare spørgsmål derom. Bestyrelsen vil i kommende delårsrapporter holde markedet orienteret om disse aktiviteter. Det vil nurligvis også ske hvis der derimellem opnås konkrete resulter eller i øvrigt opstår en situion, hvor Codan bør komme med en Fondsbørsmeddelelse. Bestyrelsen anbefaler disse dispositioner til vedtagelse, ligesom det foreslås bestyrelsens beretning bliver taget til efterretning 7

8 koncernregnskabet ligeledes tages til efterretning årsrapporten godkendes bestyrelsens forslag til disponering af årets result godkendes, og der meddeles decharge til bestyrelse og direktion Før jeg slutter, vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke Codans direktion og medarbejdere i Danmark og udlandet for årets result og for den store indss også i Vagn Sørensen 8

Bestyrelsens beretning den 14. april 2004

Bestyrelsens beretning den 14. april 2004 Bestyrelsens beretning den 14. april 2004 Codan fik i 2003 et overskud på 774 mio. kr. efter sk og goodwillafskrivning Resultet fremkommer efter en meget tilfredsstillende udvikling i såvel skadeforsikring

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003

Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003 Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003 - Codans livs- og Pensionsselskaber har gjort det flot i 2002. - Det dårlige investeringsresult i 2001 blev vendt til et godt result i 2002. - Omkostningerne kommet

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Codan i 2001 kan sammenfattes i nogle ganske få sætninger:

Codan i 2001 kan sammenfattes i nogle ganske få sætninger: Bestyrelsens beretning den 15.maj 2002 Codan i 2001 kan sammenftes i nogle ganske få sætninger: - Et skadeforsikringsresult, som er forbedret med mere end 400 mio. kr. i forhold til 2000. - Et result af

Læs mere

Codan A/S Årsregnskab 2001

Codan A/S Årsregnskab 2001 Codan A/S Årsregnskab 2001 Presse- og analytikermøde 1 Presse- og analytikermøde Agenda Årets resultat og udvikling Position på koncernens markeder Forsikringsdriften Finansmarkederne Koncernresultat Resultater

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1 Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Jeg vil gerne indlede min beretning med at konstatere, at 2005 blev et godt og tilfredsstillende år for Codan.

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax. 33 55 55 90 Internet: http://www.codan.dk 8. september 1999 PROSPEKTMEDDELELSE

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001 Topdanmark A/S 1. halvår 2001 21. august 2001 Topdanmark - 1. halvår 2001 2 Financial highlights 1. halvår 2001 Overskud på 575 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 50 mio. kr. til udjævningshen-

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 1.11.1999 1 Topdanmark ønsker At udbygge positionen på det danske forsikringsmarked At være et forsikringsselskab - ikke en investeringsforening At skabe merværdi

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden Årsrapport 2001 Codan vil være det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden Indholdsfortegnelse Codan-koncernen side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Kort om Codan 4 Koncernstruktur

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Årsregnskab 2000. Køb af Balta

Årsregnskab 2000. Køb af Balta Køb af Balta 1 FEB2001/LOS/JKF Presse- og analytikermøde Torsdag den 1. marts 2001 Dagsorden Forandring og tiltag i 2000 Hvad har vi nået Hvor er vi på vej hen Resultatudvikling Codan koncernen Dansk skadeforsikring

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Noter til regnskab

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Halvårsregnskab 2000

Halvårsregnskab 2000 Halvårsregnskab 2000 Hovedbegivenheder På trods af forstærkede reserver på 400 mio. kr. blev resultatet 312 mio. kr. i 1. halvår 2000 (1. halvår 1999: 354 mio. kr.) Korrigeret for orkanskader/eureko-gevinst

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere