Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013"

Transkript

1 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

2 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic Digital modtager Hastighedsreduktion Opsigelse og bindingsperiode Abonnementet Accesforbindelse og andre forudsætninger Registrering af bruger Offentlig visning og videredistribution Video on demand (Filmleje) Kundens misligholdelse (DLG Tele/Mobilic lukkeret) DLG Tele/Mobilics misligholdelse Afslag i abonnementsafgiften Opsigelse og bindingsperiode Ændring af priser og programpakker Særligt om Viasat-Pakken (Ved DLG TV Bredbånd) Aftalens parter Priser Viasats misligholdelse Overdragelse af abonnementsaftalen Opsigelse og uopsigelighedsperiode Ændring af vilkår, priser og tillægspakke Tvister og klager Ikrafttrædelse... 7 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 2

3 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic (version 1.0 / oktober 2013) DLG TV Bredbånd udbydes af DLG Tele I/S. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden har et abonnement hos Mobilic. Mobilic varetager kontakt til kunden i samarbejde med DLG Tele. Kunden bør henvende sig til Mobilic i alle spørgsmål, der vedrører DLG TV Bredbånd, herunder betaling, opsigelse mv. Mobilic forbeholder sig ret til at videregive kundens henvendelse til DLG Tele. Foruden aftalen mellem DLG Tele og kunden gælder til enhver tid de abonnementsvilkår for Mobilic telefoni og bredbåndsprodukter (LIC Fastnet, LIC Bredbånd, LIC Bredbåndstelefoni, Basislinje) der er inkluderet i pakken. Betingelserne for DLG TV Bredbånd er tillægsbetingelser til betingelserne for LIC Fastnet, LIC Bredbånd, LIC Bredbåndstelefoni og LIC Mobilics Generelle Vilkår. Aftaleforhold der ikke er dækket af DLG TV Bredbånd betingelserne afgøres med baggrund i betingelserne LIC Fastnet, LIC Bredbånd, LIC Bredbåndstelefoni og LIC Mobilics Generelle Vilkår. Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at disse vilkår går forud for LIC Mobilics Generelle Vilkår samt betingelserne for LIC Fastnet, LIC Bredbånd og LIC Bredbåndstelefoni. 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic - Det er en, forudsætning for abonnement på DLG TV Bredbånd, at du lejer en digital modtager gennem Mobilic/DLG Tele. - Ser du TV reduceres hastigheden på din bredbåndsforbindelse dog aldrig til under 512/128 Kbit/s. - Når du indgår aftale om en tillægspakke er du bundet af aftalen i 6 måneder med mindre du benytter din fortrydelsesret. - DLG Tele og Mobilic har mulighed for at ændre sammensætningen af programpakkerne, herunder at lade en eller flere kanaler udgå eller erstatte af andre. En aftale om DLG TV Bredbånd omfatter følgende: - Abonnement på internetadgang via xdsl (LIC Bredbånd) med den hastighed kunden har valgt. - Abonnement på enten LIC Fastnet eller LIC Bredbåndstelefoni(jf. særskilte vilkår herfor) Abonnement på DLG Teles TVioP tjeneste (DLG TV Bredbånd). 2. Digital modtager Det er en forudsætning for aftalen om DLG TV Bredbånd med LIC Fastnet eller LIC Bredbåndstelefoni og for kundens adgang til de aftalte tvkanaler, at kunden har en digital modtager leveret fra DLG Tele (Set Top Boks beregnet til modtagelse af TVoIP). DLG Tele udleverer den digitale modtager til kunden og har ejendomsretten hertil. DLG Tele opkræver gennem Mobilic særskilt abonnementsafgift for kundens brug af den digitale modtager. 3. Hastighedsreduktion Ved brug af DLG TV Bredbånd reduceres hastigheden på den forudsatte xdsl-forbindelse i forhold til den normale hastighed. Hastigheden vil dog aldrig reduceres til under 512/128 Kbit/s. 4. Opsigelse og bindingsperiode En aftale om TV Bredbånd med LIC Bredbåndstelefoni eller LIC Fastnet er uopsigelig i 6 måneder fra aftalens ikrafttrædelse. En tillægsaftale om tillægspakker er uopsigelig i 6 måneder fra tillægsaftalens ikrafttrædelse. Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 3

4 5. Abonnementet Et abonnement på tjenesten omfatter følgende: - Etablering af én forbindelse til tjenesten. - Mulighed for at modtage et nærmere bestemt antal tv-kanaler. Tv-kanalerne er opdelt i en basispakke og en række tillægspakker (tilsammen benævnt programpakker). Betegnelsen tillægspakker bruges i disse abonnementsvilkår både om tillægspakker udbudt af DLG Tele/Mobilic og tillægspakker udbudt af andre via DLG Teles TVoIP-tjeneste. Betegnelsen tillægspakke bruges i disse abonnementsvilkår endvidere om ekstra signal til yderligere fjernsyn. - Adgang til at bestille Video on demand. 6. Accesforbindelse og andre forudsætninger Adgang til de aftalte tv-kanaler forudsætter, at kunden har et fjernsyn med scart-/og eller HDMI indgang samt en Set Top Boks beregnet til modtagelse af TVoIP fra Mobilic. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen om DLG Teles TVoIP-tjeneste, at det er teknisk muligt at levere tjenesten på installationsadressen. Hvis det i forbindelse med flytning ikke er teknisk muligt at levere tjenesten på den nye installations adresse, ophører abonnementsaftalen. Det er en for udsætning for abonnementsaftalen om DLG Teles TVoIP tjeneste, at kunden har adgang til et abonnement på internetadgang via xdsl hos Mobilic frem til installationsadressen (xdsl-aftalen). Den accesforbindelse, som er en forudsætning for den forudsatte xdsl aftale skal enten bestå i en PSTN forbindelse eller en basislinje til xdsl (LIC Basislinje/ LIC Bredbåndstelefoni), som kunden har indgået abonnementsaftale om. I visse tilfælde vil det ikke være muligt for Mobilic at levere abonnement på DLG Teles TVoIP-tjeneste og abonnement på Mobilics ISDNtjeneste til samme installationsadresse. I sådanne tilfælde ophører abonnementsaftalen om TVoIP automatisk ved bestilling af abonnement på Mobilic ISDN-tjeneste. Hvis abonnementsaftalen om internetadgang via xdsl, som er en forudsætning for abonnementsaftalen om DLG Teles TVoIP-tjeneste, opsiges af enten kunden eller af Mobilic, op hører abonnementsaftalen om DLG Teles TVoIP-tjeneste samtidig. Hvis kunden bestiller abonnement på Mobilics ISDN tjeneste til installationsadressen for kundens forbindelse til TVoIP-forbindelsen, vil abonnementsaftalen om TVoIP-tjenesten i visse tilfælde ophøre automatisk. 7. Registrering af bruger Der kan i følgende tilfælde registreres en bruger der er forskellig fra kunden: - Hvor der mellem kunden og brugeren eksisterer et vedvarende ansættelsesforhold. - Hvor kunden og brugeren er nærtstående (ægtefælle, samlever, børn, forældre eller lignende). - I andre særlige situationer og da kun for et begrænset antal brugere pr. kunde (værge, forpagter eller lignende). 8. Offentlig visning og videredistribution Distribution må ikke ske til steder, hvortil offentligheden har adgang, eller til erhvervskunder, herunder, men ikke begrænset til hoteller, restaurationer, erhvervsvirksomheder, institutioner, offentlige myndigheder m.v. Tv-kanalerne må ikke videredistribueres til andre adresser end installationsadressen eller til tredjemand. Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 4

5 9. Video on demand (Filmleje) Som Video on demand (VOD) anses de tjenester, der i DLG Teles VOD portal præsenteres som sådan. VOD portalen indeholder oplysning om priser for VOD. Bestilling af VOD sker via den udleverede Set Top Boks på VOD portalen. Bestillingen sker ved hjælp af en pinkode, som kunden modtager med post fra Mobilic. Pinkoden skal opbevares på en sikker måde. Betaling for VOD sker via kundens regning, eller via kundens betalingskort. Ved VOD sker levering af tjenesten umiddelbart efter, bestillingen er afsluttet. Ved brug af VOD accepterer kunden derfor, at den normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Hvis kunden glemmer pinkoden, eller koden uberettiget kommer til tredjemands kendskab, skal kunden rette henvendelse til Mobilic herom og bestille en ny pin-kode. Ved kundens bestilling af ny kode spærres den gamle kode. Mobilic kan opkræve gebyr for udsendelse af ny pinkode. Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af pinkoden med de begrænsninger, som følger af lov om visse betalingsmidler 11. Mobilic er ansvarlig for tab hos kunden i henhold til lovens 12. DLG Tele/Mobilic opbevarer oplysninger om, hvilke VOD kunden aftager, med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af VOD. Oplysningerne kan i øvrigt anvendes af DLG Tele/Mobilic til egne markedsundersøgelser og markedsføring i overensstemmelse med lovgivningen herom. Med henblik på at kunne efterforske eventuel kopiering foretages mærkning på hver VOD event, kunden bestiller. Mærkningen sker i form af en information, som kun kan aflæses på en eventuel kopi. 10. Kundens misligholdelse (DLG Tele/Mobilic lukkeret) I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er Mobilic berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Kunden videredistribuerer leverede tv-signaler til andre adresser end installationsadressen eller til tredjemand. B. Kunden foretager ændringer i dekodningsudstyr med det formål at opnå uautoriseret adgang til indholdet af en kodet tv-udsendelse. C. Offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder, eller erhvervsmæssig udnyttelse af leverede tv-signaler uden særlig aftale med Mobilic herom. Kundens manglende betaling af et afdrag betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorfor rykkerprocedure vil iværksættes. Mobilic kan forlange betaling af afdrag, som ikke er forfaldne, hvis Kunden er udeblevet med betaling af et beløb i mere end 30 dage efter dets forfaldstid, og beløbet udgør 1) mere end en tiendedel af restgælden, 2) mindst en tyvendedel af restgælden, hvis Kunden mangler at betale flere afdrag eller 3) hele restfordringen. 11. DLG Tele/Mobilics misligholdelse Fejlafhjælpning DLG Tele og Mobilic afhjælper via TDC fejl anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider. - Fejlafhjælpning sker i almindelighed mandag - fredag fra kl til kl Der kan ikke tegnes abonnement på udvidet service. Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 5

6 12. Afslag i abonnementsafgiften Ved afbrydelse af enkeltkanaler ydes der ikke reduktion i abonnementsafgiften. DLG Tele og Mobilic er berettiget til af rettighedsmæssige årsager at blokere enkelt udsendelser uden reduktion i abonnementsafgiften. 13. Opsigelse og bindingsperiode Abonnementsaftalen er uopsigelig i 6 måneder fra aftalens ikrafttrædelse (bindingsperioden). Hvis kunden køber en tillægspakke, indtræder der en ny 6 måneders bindingsperiode. Abonnementsaftalen er uopsigelig i 6 måneder fra aftaleindgåelsen. Kunden kan med et varsel på mindst 1 måned opsige abonnementsaftalen til ud gangen af uopsigelighedsperioden. 14. Ændring af priser og programpakker Prisen på abonnementet reguleres uden varsel en gang årligt den 1. januar i henhold til ændringerne i nettoprisindekset for juli, som opgøres og offentliggøres af Danmarks Statistik. Moms, andre offentlige afgifter og afgifter til rettighedsorganisationer, herunder COPY-DAN og KODA, følger egne reguleringsnormer, således at ændringer i form af stigninger eller fald i disse afgifter mv. medfører tilsvarende ændringer uden varsel i abonnementsafgiften. Mobilic kan ændre programpakkernes sammensætning og antallet af kanaler. Dette sker normalt med 1 måneds varsel via Mobilics hjemmeside Mobilic er dog berettiget til straks at foretage en sådan ændring, hvis ændringen skyldes forhold, der ligger uden for Mobilic kontrol. Tilføjelse af flere tv-kanaler til udbuddet eller udskiftning af tv-kanaler kan dog gennemføres uden varsel. 15. Særligt om Viasat-Pakken (Ved DLG TV Bredbånd) Disse abonnementsvilkår gælder for aftaler om abonnement på Viasat-Pakken, der udbydes af Viasat A/S (herefter Viasat). Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden har abonnement på TVoIP (DLG TV Bredbånd) hos Mobilic. Viasat-Pakken er en tillægspakke til DLG TV Bredbånd, der giver mulighed for at modtage et nærmere bestemt antal tv-kanaler. Mobilic varetager al kontakt til kunden på Viasats vegne. Kunden skal derfor henvende sig til Mobilic i alle spørgsmål, der vedrører Viasat-Pakken, herunder betaling, opsigelse mv. for aftalen mellem Viasat og kunden gælder foruden nærværende vilkår de til enhver tid gældende abonnements vilkår for TVoIP-tjeneste (DLG TV Bredbånd). Ved modstrid mellem vilkårene går disse sær skilte vilkår for Viasat-Pakken forud Aftalens parter Parterne i denne aftale om abonnement på tjenesten er kunden (abonnenten) og Viasat Priser Viasat fastsætter priser for Viasat-Pakken Viasats misligholdelse Viasats ansvar er underlagt de samme begrænsninger, som i abonnementsvilkår for Mobilic TVoIP tjeneste. Kundens henvendelse vedrørende Viasats misligholdelse skal ske til Mobilic Overdragelse af abonnementsaftalen Viasat kan til enhver tid overdrage abonnementsaftalen til et andet selskab i Viasat-koncernen. Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 6

7 16. Opsigelse og uopsigelighedsperiode Abonnementsaftalen er uopsigelig i 6 måneder fra aftaleindgåelsen. Kunden kan med et varsel på mindst 1 måned opsige abonnementsaftalen til ud gangen af uopsigelighedsperioden. Kunden kan endvidere i uopsigelighedsperioden mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift i opsigelighedsperioden opsige aftalen med et varsel på mindst 1 måned. Kunden kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen med et varsel på mindst 1 måned eller med omgående virkning mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift frem til opsigelsesperiodens udløb. Ved Viasats varsling af ændring af tillægspakke, vilkår og priser kan kunden dog i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Viasat kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til tjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse. Viasat kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen med mindst 1 måneds varsel, herunder hvis Viasat ophører med at udbyde Viasat-pakken. Hvis abonnementsaftalen om TVoIP-tjeneste opsiges af enten kunden eller af Mobilic, ophører nærværende abonnements aftale samtidig. 17. Ændring af vilkår, priser og tillægspakke Disse abonnementsvilkår samt abonnementsafgifter kan ændres med et varsel på mindst 1 måned. Viasat kan endvidere ændre tillægspakkens sammensætning og antallet af kanaler. Dette sker normalt med 1 måneds varsel via Mobilics hjemmeside Viasat er dog berettiget til straks at foretage en sådan ændring, hvis ændringen skyldes forhold, der ligger uden for Viasats kontrol. Tilføjelse af flere tv-kanaler til udbuddet eller udskiftning af tv-kanaler kan dog gennemføres uden varsel. 18. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem kunden og Viasat om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan kunden klage til Mobilic der videresender klagen til Viasat. Viasat træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Viasats afgørelse kan indbringes for Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S. Hvis Forbrugerstyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil forbrugerstyrelsen i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 19. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 14. oktober Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 7

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere