Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet."

Transkript

1 Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet. Indsendelse af Regninger vedrørende ekstraordinære Udgifter i Juleperioden m. m... Udveksling af Telegrampostanvisninger med Postekspeditionerne i Klalcsvig og Trangisvaag... Tilbagesendelse af Frankosedler... Lotterisedler, hvis Forsendelse her i L andet er tillad t... T jenestelister Tømningen af de paa Jernbanestationer anbragte Brevkasser... Behandlingen af Special-Anmeldelserne over ikke-abonnerede Aviseksemplarer af de Blade, for hvilke der i Avisfortegnelsen ikke er opført nogen P orto... Postelevers Uddannelse... Forsendelse af trykte Kalendere fra Det forenede Dampskibsselskab... Anmeldelse om Forslag til Optagelse af Beløb paa Budgettet for Finansaaret Statistik... Indberetning om Postassistenter eller Postelever, der ere bievne udskrevne til M ilitærtjeneste.. Postforsendelsers Dirigering efter Afsenderens Ø n sk e... Frankeringen af Brevforsendelser til Dan sk-ve stin di e n Godtgørelse for Landpostbudes Sommermundering... Brevkassetømning til P osttogene... Forandringer i Bestemmelserne for Afholdelsen af Postfagprøven... Godtgørelse for ekstraordinær Tjeneste i Juleperioden... Antagelse af en I ostekspedient til at forrette Assistenttjeneste i G eneraldirektoratet... Forsendelse af Tryksager i Rulleform fra Landbrugslotteriet i Kjøbenhavn... Bestyrelsen af Som m er-postekspeditionerne... Antagelse af P o ste le v e r... Lejen for Postlokaler med tilhørende Beboelseslejlighed for P o stm esteren... Tillæg til Lærebog i G eografi... Postanvisninger fra Island til Danmark med islandske T alb eteg n elser... Statsansatte Postbudes F e r ie... Benævnelsen af Postkontoret i Frederiksborg og af Postekspeditionen i Sønder Onsild... Forhandling af Brevkort ved Prinsesse Maries V elgørenhedsfest... Skema til Fortegnelse over Laadpostbude og L a n d p o stru te r... Optagelse i Ekstraktregnskabet af Lønniugsafdrag til Enkeforsørgelse... Side , ,76,104,125, 132, 135, 171, 193, 209,

2 Side. Eksaminatorer, Censorer og Suppleanter ved Postfagprøven Forandringer i Postgangen paa B anerne... 59, 71. Midlertidige regnskabsførende Postekspeditioner Postbefordringen paa R uterne K orsør Nyborg og Fredericia Vamdrup Tilbagemeldelse med Hensyn til Frankeringen af Anmeldelserne paa Danske Landmænds Andels. Avertissementsblad. Til Personalet Omdannelse af forskellige Postekspeditioner til Postkontorer Brugstiden for de til Postkonduktører, Postpakmestre og Postbude leverede Uniforms-Benklæder 62. Regulering af Godtgørelserne for Bestyrelsen af Postekspeditionerne Indberetning om Postelevernes og de som Postassistenter [konstituerede Elevers Udvikling og 73. Udfaldet af Postfagprøven R ettelser i Oversigt over Postafslutninger mellem Danmark og Udlandet samt Dansk Vestindien og I s la n d R ettelse til Avisfortegnelsens 2den Afdeling Fejltæ llingsgodtgørelser Portoen for Breve til Besætninger paa danske Orlogsskibe i udenrigsk F a r v a n d K orrespondancen paa de af Postvæsenet fremstillede B revkort Indberetning om Postfunktionærernes Indtæ gt af den ved stykkevis Salg af Frigørelsesmidler indvundne R a b a t Indsendelse af Forslag til Budget for Indsendelse af Oplysninger vedrørende Telefonabonnem ent Revision af Postadressebog for Kongeriget Danmark Postbefordringen Posttjenestemænds Overværelse af Postmødet den 18de, 19de og 20ile Juni Reglement for Postbehandlingen af Tidender og T id ssk rifte r Lønningsvilkaarene for Posttjenestem ænd, der forrette Tjeneste som S ekondløjtnanter , 167 Frankeringen af Anmeldelserne for Dansk Søfartstidende Indbinding af Offic. Medd Lov om Tillæg til Postlov Nr. 57 af 5te April 1888 med senere deri foretagne Æ ndringer m. m. 109.; Anordning angaaende Forandring i og Tilføjelse til Anordning af 19de September 1902 om Posternes B enyttelse Anordning angaaende Tilføjelse til Anordning af 20de September 1902 om Behandlingen af Postforsendelser til og fra Stats- og kommunale M yndigheder Betalingen for Frigørelsesm idler Æ ndringer i Reglement for den indenrigske Posttjeneste Forandringer i Postbefordringen paa Jernbanerne Flytning af Bogholderi- og M aterialkontoret Fremsendelse af Lønningslov af 27de Maj 1908 for Postvæsenet m. v Tilbagekaldelse af Udgiftsordrer vedrørende Udbetaling af Lønning m. v Lønningsafkortning Omlægning af det fvenske Jernbanepostkontor , Bemærkninger angaaende Kontormedhjælp Identitetskort , 153 Eftertælling af Indholdet af Pengebreve m. m Overholdelse af Reglerne for Indsendelse af statistiske O pgørelser Fremsendelse af Sedler, paatrykte bliv. Ekspres og Ilpakke Rettelser til Vejledning for Brevsamlere R ettelser til Vejledning for Landpostbude Rettelse af Indleveringstiderne i Postlisterne samt T øm ningstiderne

3 j Nye Bestemmelser vedrørende Optagelsen af Statistiken over Tidender og T id ssk rifter... Omlægning af Anmeldelseskontoret for Efterlysning og Fremlysning af Postforsendelser... Statistiken over Postanvisninger og Postopkrævninger... Indførelse af en trykt Meddelelse om Forandring af P o stad resse... Postal L iteratur... Indsendelse af Indkasseringsfortegnelser Midlertidig Filial af Postkontoret i A alborg... Betalingen for Landpostbudenes Helligdagstjeneste samt den pensionsgivende Indtægt for kørende Landpostbude og B aadpostbude... Tjenestemænds forlods Møde paa Session Indkaldelse af Ansøgninger fra Medhjælpere om Postekspedientpladser... Oprettelse af en Postekspedition i Y aag... Skema til Antagelse af P ostelever... Bogføringen af ankomne Postindkasseringsforsendelser... Falsk Id en titetsk o rt... Antagelse af Postelever... Bestemmelserne om Pakkepostens Ekspedition in d sk æ rp es... Pressen forsendes som Erstatningsblad for forskellige kjøbenhavnske D agblade... Indberetning om Postmedhjælpere og Elever, der ere pligtige til at møde paa førstkommende Session Flytning af Anmeldelseskontoret for Efterlysning og Fremlysning af visse Postforsendelser... Brugstiden for Landpostbudes M underingssager...! Lønningsvilkaarene for Posttjenestem ænd under Militærtjeneste... Posteringen vedrørende personlige Tillæg til Landpostbudenes Lønninger... Oversigt over Stabskvarterer og Postadresser for Stabe, Afdelinger m. fl... Gebyret for Toldklareringen af P ak k er P remsendelse af Postvæsenets Statistik for Oversigt over Postafslutninger mellem Danmark og Udlandet samt Dansk Vestindien og Island. Prisen og Vægten for de til Brug ved Forberedelsen til Postfagprøven fremstillede Lærebøger. j Oprettelse af F eltp o stk o n to rer... Udbetaling gennem Posthusene af de militære Underklassers Pensioner og Understøttelser m. m. Postelevers Uddannelse... Oprettelse af et Postkontor i B rønshøj... Ladepostafslutninger til Kjøbenhavn B. Afgang"... Forandringer med Hensyn til Postbefordringen paa Jern b an ern e... Bundtningen af Brevposten til V estjylland... Opgørelse af Antallet af de i Juli Fjerdingaar afsendte Ilp a k k e r... Frem sendelse af Særtryk af Lov Nr. 176 og 154 m. m... '.... Fordelingen af de Posthusene tilstillede Eksem plarer af Postvæsenets Statistik for Etablering af Lade i Tog 124 paa Strækningen Frederikssund Kjøbenhavn... Konstitueret Bygningsinspektør, Professor Kampmanns A dresse... Indberetning om, hvorvidt der er tegnet Abonnement i Henhold til den dansk-franske Aviskonvention Indberetning om, hvilke danske Blade der ere o p h ø rte... I1remsendelse af Postvæsenets Centralbestyrelse, Posthusene og Personellet m. m... lilbagemeldelse med Hensyn til Frankeringen af Anmeldelser paa Adresse-Avisen udstedes ikke Varetagelsen af G eneraldirektoratets K urssager... forsendelsen af lette Pakker med angiven V æ rd i Tjenestegørende Landpostbudes Overtagelse af L andpostruter... I ostgangen og Postudvekslingen... j j i Side , , ,

4 Adressen paa Forsendelser, der skulle b o g fø res... Udfærdigelsen af Skrivelser til G eneraldirektoratet... Indsendelse af Blade, der indeholde Besværinger in. v. vedrørende Postvæsenet... Abonnement paa Tidsskriftet l Union postale...:... Julem æ rket Paaklæbning af V ignetter og Fotografier paa Brevkort... Reglerne for Dirigeringen af Pakkeforsendelser in d sk æ rp es... B ehandlingen af P o stin d k asserin g sfo rsendelser Forandringer i Grænsen for det lokale Omdelingsdistrikt maa ikke foretages af Posthusene paa egen H aand... Størrelsen af K asser eller Kurve, hvori levende Fugle fo rsendes... Fjtablering af Lade i Tog 1019 paa Viborg Langaa Banen... Forandring af Prisen paa samtlige engelske B lad e Instruktionskursus for P o stelever... Assistance ved Provinspostkontorerne i Julep erio d en... Der anføres fornøden Bemærkning paa de statistiske Opgørelser, naar særlige Forhold have bevirket en uforholdsmæssig Stigning eller Nedgang i Forsendelsernes A ntal... Postkontorer med statsansatte Postbude tilstilles yderligere eet Eksemplar af Offic. Medd.... Postbudes og Landpostbudes Frihed i Juleperioden... Indsendelse af Anmodninger om Montering m. m. af Posthuse udenfor Kjøbenhavns Overpostmesterembede... Frem sendelse af Bestemmelser for Afholdelsen af Postfagprøven og Bestemmelser for Statens Instruktionskursus for Postelever... *... Medlemmer af Kommissionen for Postfagprøven... Eksaminatorer, Censorer og Suppleanter ved P ostfagprøven... Den Tilsynsførende ved Instruktionskursus for P o stelev cr... Lærere ved Instruktionskursus for P o stelev er... Indberetning om konstituerede M edhjæ lperes og Postelevers U dvikling og B ru g b a rh ed... Postgangen i Juleperioden P ostafslutninger m ed de ekstrao rd in æ re Bureautog i Juleperio d en... Postkontorernes og Postekspeditionernes Aabningstid Søndagen den 20de December... Postkontorernes og Postekspeditionernes Lukningstid J u le a fte n... Brevforsendelser, der ønskes omdelte Juleaften eller Nytaarsdag samt Indpakning, Mærkning m. v. af P akkepostsager... Omvurdering af Postvæsenets faste E jendom m e... N orsk V elg ø ren h e d sm æ rk e Korrespondancekorts Forsendelse som B re v k o rt... Køreplaner for Sær-Pakketogene i Juleperioden Behandlingen af lette P ostpakker... L andpostbudgangenes K o rtlæ g n in g Forholdet mellem Vejlængden og den Tid, der kræves til en Landpostbudgangs U dførelse... Ny Ilp a k k e v ig n e t... Indsendelse af Forslag til Karterings- og S orterin g slister... Breve fra Udlandet til Adressater paa Kjøbenhavns Raadhus... Side , T , 239, II. Postforholdet til Udlandet. Stempling og Indløsning af S v arm æ rk er Behandlingen af anbefalede Breve og Ekspresbreve fra T yskland... Forandringer i Karteringsreglerne for Postudvekslingen mellem de danske og tyske Udvekslingspostkontorer

5 s P Side. Forbud mod Lotteriplaners Indlæggelse i de til svenske Posthuse bestemte danske Tidender og 15. Maksimumsbeløbet for Postanvisninger, der udveksles mellem D anm ark og Britisk Ost-Indien Pakker paa indtil 10 Pand til U niversitetsbiblioteket i Kjøbenhavn fritages for Toldbehandling 20. Indbetalingskurserne for Postanvisninger til B ritisk Ost-Indien m. fl. L ande Udfærdigelse af Bevis for Udbetalingen af Postanvisninger fra U d lan d et Frankeringen af Brevforsendelser til D ansk-vestindien Toldbehandling af Brevforsendelser, der indeholde F ilm s Postanvisninger fra Island kunne have Beløbene anførte i det islandske S p ro g R ettelser i Oversigt over Postafslntninger mellem D anm ark og Udlandet samt Dansk V estindien og Island Forandringer i Karteringsreglerne for Postudvekslingen mellem danske, norske og svenske Ud- 75, 81. Takseringen af Postanvisninger til G ræ kenland Optagelse af Statistik over Brevforsendelser til Steder i Ø stasien R ettelse til Avisfortegnelsens 2den A fdeling Den summariske K artering af Brevforsendelser overfor Norge og S verige Portoen for Breve til Besætninger paa Orlogsskibe i udenrigsk F a rv a n d Nøjagtig Angivelse af Adressatens Navn og Adresse paa Pakker til de Forenede S tater i Nord- 85. Postanvisningsoverenskomstens Ekspeditionsreglement, Art. II Postpakkekonventionens Ekspeditionsreglement, A lt. II Verdenspostkonventionens Ekspeditionsreglement, Art. IV , 219. Forsendelsen af Postpakker til N ordam erika Udvekslingen af Svarmærker med B rasilien Kursen for Postopkrævningsbeløb, der hvile paa Pakkeforsendelser fra U dlandet De af det tyske Postvæsen udstedte Identitetskort (Postausweiskarten) ere fuldgyldig Legitimation 125. Eftertælling af Indholdet af Pengebreve m. m Udveksling af Telegrampostanvisninger mellem Danmark og J a p a n ,135,139. Postanvisninger fra Danmark til Japan skulle udfærdiges i fransk og dansk M ø n t Indsendelse af Indkasseringsfortegnelser Falsk Identitetskort (Postausweiskarte) Tilbagebetaling af returnerede Postanvisninger fra England m. fl. Lande Forbud mod Indførsel af Klude m. m. fra Set. Petersborg og K ronstadt Forbud mod Indførsel af Pakker fra russiske og finske H avne Takseringen af Postforsendelser fra og til Grønland til og fra Norge og S v erig e Forsendelser, der indeholde kunstige Tænder, Tandpulver m. m., og som ere bestemte til Sverige, m aa ikke befordres med B revposten Statistik over Breve og Brevkort, bestemte til Østasien Udveksling af Ilpakker mellem Danmark og T yskland Adressen paa Forsendelser, der skulle bogføres Paaklæbning af Vignetter og Fotografier paa B re v k o rt Indberetning om Postanvisninger fra Udlandet med mangelfuld Udfærdigelse indsendes fremtidig ik k e... i 228. Forandring af Prisen paa samtlige engelske Blade Pakker til oversøiske Lande skulle indpakkes særlig solidt... ' 240. Angivelse af Vægten af Værdipakker til U dlandet Norsk V elgørenhedsm ærke Brevforsendelser til England kunne ikke paaklæbes Julem æ rker ei. lign Falske Postanvisningsblanketter fra F ra n k rig Breve fra Udlandet til A dressater paa Kjøbenhavns Raadhus

6 vm B. Specielle Bestemmelser. I. Postforbindelsen og Postgangen. 1. Postforbindelsen i Indlandet. Statsbanerne: Køreplaner og Tekturer, S. 80, 189. Etablering af Postbureau i Kupé i Tog 534 paa Klampenborgbanen, S Langaa Silkeborg, S Private Jernbaner: I)e sydfyenske Jernbaner, S. 2. Dampskibe og Dampfærger: Esbjerg Fanø, S Hobro----- Mariager Hadsund, S. 93. Svendborg Rudkjøbing Marstal, S. 58, 194. Svendborg Troense, S. 58, 194. Stationsposter (Baadposter og Færge steder): Allingaabro Ørsted, S Brande Herning, S. 89. Brædstrup Silkeborg, S. 83, 93. Brønderslev Saltum, S Dronninglund Hjallerup, S. 53. Farre S. Omme Tarm, S. 83. Flauenskjold Dybvad, S. 99. Fredensborg Esrom, S. 83, 192. Hals Gandrup, S. 83, 174, 201. Herning Videbæk llingkjøbing, S. 83. Hjallerup Vodskov, S. 53. H urup Vestervig, S. 99. H ø rb y -0. Vraa, S. 99, 216. Nakskov Horslunde, S. 23. Nr. Alslev Stubbekjøbing, S. 2, Rønde Knebel, S Rønne Hasle Allinge, S. 174, 216. Slangerup Hillerød, S T a rm -N r. Nebel, S. 82. Varde Grindsted. Vejle Brande, S. 82, 93. Vestervig Ydby, S. 80. Ærøskjøbing M arstal, S. 47, Postforbindelsen med B ilandene og Kolonierne. Danmark Færøerne Island, S. 2, 12, 17, 247. Danmark Grønland, S Post forbindelsen m ed Udlandet. D anm ark Norge, S. 216, 230. II. Posthuse. 1. Jem banebrevsam lingssteder og B revsam lingssteder. Aalsø, S Aidt, S Borris, S Bøstrup, S Egebjerg, S. 51. Faarvang, S Frederikslund, S Fugleljord, S. 63. Gjern, S Gudbjerg, S. 76. Gudumholm, S. 256 Guldager, S Harløse, S. 85. Herfølge, S Hjerting, S. 143 Horn, S. 215.

7 Hørby, S Klim, S Koldby Kro, S Kollefjord. S. 63. Ladby, S. 96. Limskov, S. 20, 96. Moselund, S Nordenskov, S Næsbjerg, S Ove, S Resenbro, S Revninge, S. 96. Røjskovbus, S Skannerup, S Skopen, S. 63. Skovshoved, S. 96. Slagballe, S. 56. Sminge, S Solmundefjord, S. 63. Sporup, S. 76. Staaby, S. 51. Stårup, S Stautrup, S Stensgaard, S. 56. Stevnstrup, S. 56. Strynø, S Strænder, S. 63. Thorsø, S Tingsted, S Vaalse, S Vester Hassing, S Voel, S Volk Mølle, S. 133, Gjesten, S Em bedet som Postm ester ved N ørrebro Postkontor i København, S i Ringkjøbing, S. 205 i Skjeiskør, S i Stubbekjøbing, S Et Embede som Postkontrolør af 1ste Grad (i Kbhvn.), S E t Embede som Postkontrolør af 2den Grad (i Kbhvn.), S Embeder som Postkontrolører af 2den Grad ved Provinspostkontorerne, S. 82, 87, 126. Bestillingen som Postmester i Brønshøj S. 44. paa Fejø, S i Fuglebjerg S i Gjedsted, S i Hadsten S. 45. i Jyderup, S. 53. i Karrebæksminde, S paa Læsø, S i Nr. Aaby, S. 44. i Ringe S. 44. i Ulfborg, S. 45. i Ørbæk, S Postekspedientpladser i Postinspektoraterne, S Postekspedientpladser i Kbhvn, og ved Provinspostkontorerne, S (eventuelt 67) Postassistentpladser, S Postbudpladser, S Ledige Stillinger. Ledige Pladser som Postelever, S Ledige Embeder og Bestillinger. Embedet som Postm ester i Assens, S ved Avispostkontoret i København, S i Charlottenlund, S i Faaborg, S. 52. i Grenaa, S i Hammel, S. 44. i Hjørring, S ved Indleveringskontor III. i København, S. 3. i Jellinge, S i M arstal, S i Nyborg, S Personalia. Aagaard, 11. C. Bennet, konst. Postassistent, forflyttet fra Odense til K bhvn., Aalborg, V., Postkontrolør af 3dje (irad, m eddelt Bestalling som Postkontrolør af 2den Grad, S Aasberg, C. J. C., Postassistent, forsat til Tjeneste som Aflpsningsassistent, S. 68. Abel, G. H., konst. Postassistent, forflyttet fra Lunderskov til Bramm inge, S. 68. Abel, G. 11., konst. Postassistent, ansat i 5te Lpnningsklasse, Abel, K. E., Postassistent, forflyttet fra Ribe til det jydske Jb p k t., S. 68. Abildgaard, J. C. M. P., L øjtnant, Postekspedient, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Jyderup, S. 34.

8 Abildgaard, J. C. M. P., L øjtnant, Postekspedient, forflyttet fra det fyenske til det sjællandske Jbpkt., Adolphsen, H. P-, Postbudform and,"ansat, i 7de Lønningsklasse, Andersen, A., Postekspedient, overdragen den midlertidige Bestyrelse af P ostkontoret i Hammel, S. 23. Andersen, A., R eservepostbud, ansat som Postbud i Skive, S. 79. Andersen, A., Frk., antagen som Postelev, S Andersen, A., Reservepostbud, ansat som Postbud i Viborg, S. 17. Andersen, A. E., R eservepostbud, ansat som Postbud i H obro, S. 79. Andersen, A. E. E. G., Postelev, konst. som Postassistent, S. 53. Andersen, A. J. A., Postassistent, forsat til Tjeneste som Afløsningsassistent, S. 68. Andersen, A. 0. (Kvols), L andpostbud, ansat som Andersen, A. P., Postekspedient, m eddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Andersen, A. P., konst. Postm edhjælper, forflyttet fra K orsør til K bhvn., S Andersen, A. P-, konst. Postm edhjælper, afskediget, S Andersen, A. P-, Postelev, konst. som Postassistent, Andersen, A. P., Landpostbud, ansat som Postbud i K olding, S. 79. Andersen, A. P (K bhvn.), Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Andersen, A. S., R eservepakm ester, ansat som Postpakm ester, S Andersen, A. V. (Høje T aastrup), R eservepostbud, ansat som Andersen, C. Chr., antagen som Postelev, S Andersen, C. E. V. E., K aptajn, Postm ester ved det københavnske Postkontor i V alby ^ m e d d e lt Bestalling, S Andersen, C. F Postekspedient, beordret til a t forrette Tjeneste ved Feltpostvæsenet, S Andersen, D. A., Frk., Postelev, konst. som Postassistent, Andersen, E. (K bhvn.), Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Andersen, H., Postekspedient, forsat til Tjeneste som Postekspedient i G eneraldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet, S. 66. Andersen, H., Postpakm ester, ansat som Overpakm ester, Andersen, H. O., konst. Postm edhjælper, fører frem tidig Fam ilienavnet A s k f e 11, S Andersen, H. O-, Postelev, konst. som Postassistent, Andersen, J., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Andersen, J. C., O verpostpakm ester, afskediget efter Ansøgning, S Andersen, J. C., Postpakm ester, ansat som " Overpakm ester, Andersen, J. E. (Roskilde), Landpostbud, ansat som Andersen, K. A. (Bogense), Landpostbud, ansat som P ostbud i K bhvn., S Andersen, M., Postbud i Lemvig, afgaaet ved Døden, S. 53. Andersen, M. S., Postm edhjælper, fører frem tidjg Fam ilienavnet A s k f e 1 1, S Andersen, M. S., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Andersen, N. A. V., Postassistent, ansat som Post- v?t ekspedient, Andersen, N., Postpakm ester, ansat som Overpak- " m ester, Andersen, P., Postpakm ester, ansat som Overpakmester, Andersen, R. Z., Postm ester i N ysted, m eddelt Bestalling, S Andersen, S. P., R eservepostbud, ansat som Postbud i H adsund, S. 79. A ndersen,^v. A. F j Postbud i K bhvn., afskediget, S Andersson, A. M., Reservepostbud, konst. som P ostbud i Struer, S. 79. Andreasen, S. K., konst. Postassistent, forflyttet fra H avndal til Arden, S.' 68. Andreasen, S. K., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Andresen, A. A., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af Postekspeditionen i U lstrup, S Andresen, J. M. B., Postm edhjælper, afgaaet ved Døden, S Asmussen, L., Frue, Postassistent, afskediget efter Ansøgning, S. 78. Asmussen, M. J. TF., Postassistent, forflyttet fra Esbjerg til det jydske Jb p k t., S. 68. Axelsen, A. A. T. V., Frk., antagen som Postelev, S Baasirup, G. J Postekspedient, ansat som Postm ester i Ulfborg, S Baah, Th. Jensen, Postelev, kst. som Postassistent, Balle, Frk., Postelev, kst. som Postassistent, S.- 70, Bang, S. C. S., Postekspedient, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret paa Fejø, S. 82, Bang, S. C. S., Postekspedient, m eddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Bech, V. B., R eservepostbud, ansat som Postbud i Aarhus, S Behr, P. M., Postekspedient, forflyttet fra Nørrejyllands Jbpk,t. til T aastrup, S. 211.

9 Behrens, W. C. C. B. G., L øjtnant, Postekspedient, m eddeltfkgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S " Beltojt, J. P., Postkontrolør af 3dje Grad, m eddelt Bestalling som Postkontrolør af 2den Grad, S Bentzen, G., Postassistent, forflyttet fra Nykjøbing Jylland til Birkerød, S. 68. Berg, J. C., overdragen Bestyrelsen af Postkontoret i Sindal, Berg, P. M., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Berg, V. C., Postekspedient, overdragen den midlertidige Bestyrelse af P ostkontoret i Skjelskør, S Berggreen, C. V. A., Postm edhjælper, ansat som Postekspedient, S Bergsøe, J., L øjtnant, Postekspedient, fung. Fuldmægtig hos Postinspektøren for N r.-jylland, udnæ vnt til Fuldm ægtig af 1ste Grad, S Birch, J. C. A., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af Postkontoret i Ølgod, Birch, Vilh., konst. Postassistent, forflyttet fra Roskilde til Korsør, Bisgaard, T., antagen som Postelev, S Blechingberg, P., Postm ester i Grenaa, ent-lediget sam t udnæ vnt til R idder af Dannebrog, S Blichjeld, A., L øjtnant, Postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 4de Lønningsklasse, S. 22. Bloch, H. C., Postassistent, ansat som Postekspedient, Bodholdt, J. N., Postm ester i Lunderskov, m eddelt Bestalling, S Boye-Hartmann, M., Frk., Postm edhjælper, erholdt Tilladelse til a t staa uden for Nummer, S Braarup, L. C., Postpakm ester, ansat som Overpakmester, Braarup, L. C., Overpakm ester, afskediget efter Ansøgning, S Brangstrup, V. F., Postekspedient, m eddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Brasen, C. B., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af P ostkontoret i Nr. Aaby, Bretting, A. P., Postm ester i H adsund, m eddelt Bestalling, S Bretting, H. A., Postelev, konst. som Medhjælper, S Broge, L. P. T., Fuldm æ gtig hos O verpostmesteren, udnæ vnt til Fuldm ægtig af 1ste Grad, S Bruun, J. C., Postm ester, m eddelt Bestalling som Postm ester ved Østifternes Jbpkt., S Buch, N. //., konst. Postassistent, forffyttet fra Lemvig til Ryom gaard, S. 68. Buch, N. H., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Buch, N. H., Postm edhjælper, forflyttet fra R yom gaard til Lemvig, S Buch, P. P., Postpaknjester, ansat som O verpakmester, S. 129, BuchhoUz, H. L., Postassistent, forflyttet fra det fyenske til det sjællandske Jbpkt., BuchhoUz, H. L., Postm edhjælper, ansat som P ostekspedient, S Bunche, C. A., antagen som Postelev, S Busse, J. S., Postpakm ester, ansat som O verpakm ester, Bulow, E. S. J. L., Postekspedient, udnæ vnt til Postm ester i Stege, S. 37. Bækgaard, P. V., Postelev, konst. som Postassistent, Bog, N. T. E., R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 78. Bøttern, F. C. C., Postekspedient, m eddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Bøttern, F. C. C., Postekspedient, overdragen den m idlertidige Bestyrelse af P ostkontoret i Charlottenlund, S Carlsen, C., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Carlsen, Chr., Postelev, konst. som Postassistent, C arhen, C. A. V. (K bhvn.), R eservepostbud, ansat som Carstensen, O. F., L øjtnant, Postekspedient, forsat til Tjeneste hos Postinspektøren for Østifterne, S. 66. Carstensen, O. F., L øjtnant, Postekspedient, fung. Fuldm ægtig hos Postinspektøren for Østifterne, udnæ vnt til Fuldm æ gtig af 1ste Grad, S Christensen, B., Postm edhjælper, ansat som P ostekspedient, S Christensen, C. C., Postassistent, forsat til Tjeneste som Afløsningsassistent, S. 68. Christensen, C. C., Afløsningsmedhjælper, overdragen den m idlertidige Bestyrelse af P ostkontoret i Gjedsted, S Christensen, C. C. J., Postelev, konst. som Postassistent, Christensen, C. J., Postpakm ester, ansat som Overpakm ester, Christensen, C. G., konst. Postassistent, forflyttet fra K allundborg'til Odense, Christensen, C. M., Postpakm ester, forflyttet fra det fyenske til d et sjællandske Jb p k t., S. 70, 80. Christensen, C. M., Postm edhjælper, forflyttet fra H aslev til N ørrejyllands Jb p k t., S Christensen, C. N., Afløsningsassistent, ansat som Postekspedient, Christensen, C. R., Postelev, konst. som Postassistent, Christensen, H., Stationspakm ester, ansat i 7de Lønningsklasse som K ontorpakm ester, Christensen, H. P., Postbud i K bhvn., entlediget, S. 12. i Christensen, J. A., konst. Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af P ostkontoret i Vinderup, S. 140.

10 Christensen,.7. C., Postekspedient, forflyttet fra K bhvn, til det sjællandske Jbpkt., S. 23. Christensen,.7. P. J., Postm ester i Marstal, udnæ vnt til Postm ester i S kj ei s kør, S Christensen, J. Ziegler, L øjtnant, Postekspedient, forflyttet fra det fyenske til det sjællandske Jbpkt,., Christensen, L., Postekspedient, m eddelt kgl. U d nævnelse i 4de Lønningsklasse, S. 2. Christensen, L. P., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den m idlertidige Postekspedition i Humlebæk, S. 66. Christensen, L. P., Postekspedient, ansat som Postm ester paa Læsø, S Christensen, M. M., Reservepostbud, ansat som P ostbud i K bhvn., S Christensen, P., Postekspedient, overdragen den midlertidige B estyrelse af Postkontoret i Fuglebjerg, S Christensen, P. R., R eservepostbud, ansat som Postbud i Æ røeskjpbing, S. 79. Christensen, R. P., Postbud, ansat som O verpostbud, Christiansen, C. E., R eservepostbud, ansat som Postbud i Odense, S. 79. Christiansen, C. O., konst. Postassistent, ansat i 5te Lonningsklasse, Christiansen, C. S. B., R eservepostbud, ansat, som Postbud i Aalborg, S. 79. Christiansen,.7. O. (Falling), Postbud, overdraget a t fungere som Postbudform and i K bhvn., S. 78. Christiansen, J. O., Postbudform and, an sat i 7de Lønningsklasse, Christiansen, K. L. M. B., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Christiansen, L. P. (Skrøbelev), R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Clausen, A. Beyer, Postekspedient, forflyttet fra Bogense, til Nr. Sundby, S. 66. Clausen,./. C., Postbud, ansat som O verpostbud, Clausen, P. M., Postekspedient, ansat som P ostm ester i V am drup, S. 17. Conradsen, H. O., Postekspedient, forflyttet fra Nyborg til det sjællandske Jb p k t., S. 82. Creutz, N..7. F., Postekspedient, forflyttet fra Vejle til Esbjerg, S. 82. Crane, A. C., Postelev, konst. som Postassistent, Daa, A.C. S., Postekspedient, konst. som Postkontrolør i Viborg, S Dabelsteen, A. W., Postelev, konst. som Postassistent, Dahl, A. B. C., L øjtnant, Postekspedient, udnæ vnt til Fuldm æ gtig af 2den Grad, S Dahl, R. M., P ostkontrolør af "2den Grad, m eddelt Bestalling som P ostkontrolør af 1ste Grad, S Dahl, R. T. F. S., Postassistent, an sat som Postekspedient, Dam, H. P., Aflpsningsassistent, ansat som P o stekspedient, Damsgaard, O. C., Postbud i Nr. Sundby, afskediget efter Ansøgning, S Danielsen, C. C., Kam m erassessor, Postekspeditør i T horshavn, ansat som Postm ester sam m esteds S. 87. Danielsen, C. S. J //., P ostassistent uden for Nummer, erholdt Tilladelse til atter a t indtræ de i P osttjenesten soin Assistent, S. 68. Danielsen, P. (Føvling), R eservepostbud, ansat som Dauer, C. P. K., Reservepostbud, ansat som P ostbud i K bhvn., S. 79. Deichmann, H. A. K, L øjtnant, Postekspedient, afskediget, S. 99. Dieterichsen, O. K.. Postelev, konst. som Postassistent, S. 53. Dokn, P. A., Postekspedient, forflyttet fra Fredericia til Kolding, S Dreyer, M. C., Postkontrolør af 2den Grad, udnæ vnt til Postm ester i Faaborg, S. 77. Duus, F. C., Postpakm ester, ansat som Overpakmester, Dyekjær, E., Postekspedient, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Ringkjøhing, S Dylmer, H. M., konst. Postassistent, forflyttet fra Frederikshavn til Aarup, Dyring, F. L., Reservepostbud, ansat som Postbud*)' Næstved, S. 79. Ebhesen, C., cand. phil., Afløsningsassistent, beordret til fast Tjeneste ved Postkontoret i Vejen, S. 53. Eeg, N. Eskildsen, konst. Postassistent, forflyttet fra Nr. Nebel til Kolding, Eigaard, V. G. C., Postekspedient, forflyttet fra, det fyenske til det sjællandske Jbpkt., Eigaard. V. G. C., Postekspedient, m eddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Eising. P. L., Postekspedient, ansat som Postm ester i Ringe, S Ekensteen, M. K. B., Reservepostbud, ansat som P ostbud i Aarhus, S. 79. Elle, H. E. K., konst. Postassistent, forflyttet fra Odense til Humble, S. 68. Elle, H. E. K., konst. Postassistent, ansat i^st.e" Lonningsklasse, Elle, H. E. K., Postm edhjælper, forfly ttet'fra Humble til Ryom gaard, S Elm. C., Afløsningsassistent, ansat som Postekspe lient, Elvang, H. J., Postbud, ansat som O verpostbud,

11 EI ving, A. F. J., konst. Stationsforstander, Trafikassistent, overdragen Bestyrelsen af Postkontoret i H adsten, Emborg, H., Postassistent, forsåt til Tjeneste som Afløsningsassistent, S. 68. Engelsen, A. P. Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Erichsen, C. F., Postekspedient, forflyttet fra det fyenske til d et sjællandske Jbpkt., Erichsen, T. H. M., konst. Postassistent, forflyttet fra Maribo til Skjørping, S. 68. Erichsen, T. M., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Eskesen, Reservepakm ester, ansat som Postpakm ester, S Eskildaen. P.. B../,, Postelev, konst. som Postassistent, Espenhein, C., Landpostbud, ansat som Postbud i Slagelse, S. 79. Esser, C. H. H., Postelev, konst. som Postassistent, F aber, A., Postekspedient, forflyttet fra Varde til Skj elskør, Faber, V. T. C., Postm ester i Nyborg, entlediget sam t udnæ vnt til E tatsraad, S Fårup, A., Postekspedient, beordret til a t forrette Tjeneste ved Feltpostkontoret, S Fårup, A., Postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Faxø, V., R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 78. Fich, O., Postekspedient, forflyttet fra T aastrup til K bhvn., S Finsen, V. H., Postm ester i C harlottenlund, udnæ vnt til Postm ester ved A vispostkontoret i K bhvn., S Freilev, C. N Postbud, ansat som O verpostbud, Freilev, H. N., Postbudform and, ansat i 7de Lpnningsklasse, Freilev, J. N., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Frigaard, A., konst. Postassistent, forflyttet fra T aastrup til Allinge, Friis, V. F. It., L andpostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 78. Futtrup, J. S., Postm edhjælper, forsat til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper, S Gantzhom, A. J., Reservepostbud, ansat som P ostbud i H erning, S. 79. Geert/isen, J., Pakm ester, afgaaet ved Døden, S. 93. Gerlach, A., Postpakm ester, ansat som Overpakm ester, * Gerlach, A. J., Postpakm ester, forflyttet fra^k orsør D am pskibspostkontor til det sjæ llandske^jbpkt., S. 80. Gertz, A. J., cand. polit., Postekspedient, udnæ vnt til Fuldm ægtig i G eneraldirektoratet for Postog Befordringsvæsenet, S. 53. Gjern, A., Frk., konst. Postm edhjælper uden for Nummer, erholdt Tilladelse til a tte r a t indtræ de i Posttjenesten som konst. Medhjælper, S Gjern, A. M. C., F rk., konst. Medhjælper, erholdt Tilladelse til a t staa uden for Nummer, S Gottlieb, J. P. P Postkontrolør af 2den Grad, meddelt Bestalling som Postkontrolør af 1ste Grad, S Graej, C. O. V., Postkontrolør, overdragen den m idlertidige Bestyrelse af A vispostkontoret i K bhvn., S Grantzau, U. S. V., konst. Postassistent, afskediget efter Ansøgning, S. 47. j Grantzau, O. V. E., Stationspakm ester, ansat i 7de Lønningsklasse som K ontorpakm ester, Grantzau, V..4., konst. Postassistent, forflyttet fra Svendborg til Lunderskov, S. 78. Grantzau, V. A., konst. Postm edhjælper, afskediget efter Ansøgning, S Grunnet, O., Postelev, konst. som Postassistent, S. 17 Gudmansen, S. S. C. E., L øjtnant, Postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Guldager, li. N., Postelev, konst. som Postassistent, S. 82. Fjeldgaard, C. A'., Postm ester i Faaborg, afgaaet ved Døden, S. 29. Fock, A., Postelev, konst. som Postassistent, Fog, P. A., Postpakm ester, ansat som Overpakm ester, Folkmann, J. O., Postassistent, ansat som Postekspedient, S. 17. Frandsen, P., L andpostbud, ansat som Postbud i H obro, S. 79. Frederiksen, A. F., Postelev, konst. som Medhjælper, S Frederiksen, F. K. (K arsholte), Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Gøtsche, R. cand. jur., Fuldm ægtig og E kspeditionssekretæ Frederiksen, J., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, r i G eneraldirektoratet for Post- og Be fordringsvæsenet, udnæ vnt til Postm ester ved Frederiksen, j. M., Stationsforstander, overdragen det københavnske Indleveringskontor III, S. 37. Bestyrelsen af Postkontoret i Børkop, Frederiksen, L. It., R eservepostbud, ansat som P ostbud I IIukansson, E. V. J., konst. Postm edhjælper, forflyttet i N ykjøbing Sj., S. 79. Frederiksen, V. R. II., Postelev, konst. som P ostassistent, S. 69, 78. fra T aastrup til K bhvn., S Hiikansson, J. G. V., Postelev, konst. som Postassistent,

12 Hagen, C. J. B., Postm ester i Hellebæk, m eddelt j Bestalling, S Hansen, A., konst. Postassistent, forflyttet fra Holstebro til Borkop, S. 68. Hansen, A., konst. Postassistent, afskediget, S. 87. Hansen, A. (Lynge), Postbud i K bhvn., fprer fremtidig Fam ilienavnet L y n g ste d, S. 80. Hansen, A. A. N. (K bhvn.), R eservepostbud, ansat som Hansen, A. C., Postelev, konst. som Postassistent, Hansen, A../., P o s t p a k m e s t e r, a n s a t s o m Overpak- m e s t e r, Hansen, A. J., Postelev, konst. som Medhjælper, S Hansen, A ljr., P o s t e k s p e d i e n t, f o r f l y t t e t f r a d e t f y e n s k e til det jydske Jb p k t., b. 67, 87. Hansen, C., P o s t m e d h j æ l p e r, a f s k e d i g e t, S Hansen, C. F. J M., Postbud i K bhvn., ansat som Postbudform and, S Hansen, C. J-, Postkontrolør af 2den Grad, m eddelt Bestalling som Postkontrolør af 1ste Grad, S Hansen, C. J, Postpakm ester, forflyttet fra Korsør D am pskibspostkontor til det sjællandske Jbpkt., S. 80. Hansen, C. L., Postbud i N ykjpbing paa Falster, afskediget efter Ansøgning, S. 99. Hansen, C. M., Landpostbud, ansat som Postbud i Rudkjøbing, S. 79. Hansen, Chr., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Hansen, Chr. (Ferslev), R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Hansen Chr. (Flemløse), L andpostbud, ansat som Hansen, F-, Postpakm ester, ansat som O verpakmester, Hansen, H., Postekspedient, forflyttet fra Viborg til det jydske Jb p k t., S. 66. Hansen H., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Hansen, H. (T rustrup), R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Hansen, H. A. M. (K arlby), R eservepostbud, ansat som Hansen H. C., R eservepostbud, ansat som Postbud i Fredericia, S. 79. Hansen, H. J. A-, Postassistent, forsat til Tjeneste som Afløsningsassistent, S. 68. Hansen, H. L. (Frederiksborg), Reservepostbud, ansat som Hansen, H. N., Postm edhjælper, ansat som Postekspedient, S Hansen, H. P. (Lynge), Postbud i K bhvn., fører frem tidig Fam ilienavnet L y n g ste d, &. 80. Hansen, H. P. (K bhvn.), Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Hansen, H. P. /?., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Hansen, H. R-, Postassistent, ansat som Postekspedient, Hansen, H. R. G., L øjtnant, Postassistent, ansat som Postekspedient, 87. Hansen, J (Slagelse), Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Hansen, J. C., R. af Dbg., Postm ester ved Nørrebro Postkontor, entlediget sam t benaadet med Dannebrogsmændenes H æderstegn, S Hansen, J. C., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Hansen, J. C., Postpakm ester ansat som O verpakm ester, Hansen, J. Fr., Postelev, konst. som Postassistent, S. 70, 78. Hansen, J. P., Postassistent, ansat som Postekspedient, Hansen, J. R., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Hansen, J. R., konst, Postassistent, forflyttet fra Brønderslev til Y raa, S. 68. Hansen, Jacob, Postpakm ester, ansat som O verpakmester, S Hansen, Jørgen, konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Hansen, Jørgen, konst. Postassistent, forflyttet fra Præ stø til Lundby, S. 68. Hansen, K. 11., Postassistent, forflyttet fra E beltoft til Stege, S. 17. Hansen, K. N. O. C., R eservepostbud, ansat som Postbud i Odense, S. 79. Hansen, L. A., Postpakm ester, forflyttet fra det fyenske til d et sjællandske Jb p k t., Hansen, L. L. F., antagen som Postelev, S Hansen, L. P-, Postm edhjælper, ansat som Postekspedient, S Hansen, N. A., Postpakm ester, forflyttet fra det fyenske til det jydske Jb p k t., Hansen, N. O., Postelev, konst. som Postassistent, S. 78. Hansen, N. P., Postkontrolør af 1ste Grad, udnæ vnt til Postm ester i Nyborg, S Hansen, O. P., Landpostbud, ansat som Postbud i N ysted, S. 79. Hansen, P. A., Landpostbud, ansat som Postbud i Nykjøbing paa Falster, S. 79. Hansen, P. J. F., Postekspedient, forflyttet fra det jydske til det sjællandske Jbpkt., S. 66. Hansen, S., Stationspakm ester, ansat i 7de Lønningsklasse som K ontorpakm ester, Hansen, S. K. (Skafterup), Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Hansen, S. P- G., Postelev, konst. som Postassistent, Hansen, Søren, Postekspedient, forflyttet fra det jydske til d et sjællandske Jb p k t., S. 23.

13 Hansen, T. A., Postpakm ester, forflyttet fra det ^js^fyénske til det jydske Jbpkt., Hansen, Th. V. C., Postekspedient, overdrageo Bestyrelsen af den m idlertidige Postekspedition i.rungsted, S. 66. Hansen, Vald., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Hansen, V. L., Landpostbud, ansat som Postbud i Varde, S. 79. Hansen, Vilh., R eservepostbud, ansat som Postbud i Nykjøbing paa Falster., S Hanson, T. M. E., Frk., Postassistent, erholdt Tilladelse til a t staa uden for Nummer, S. 78. Hanson, T, M. E., F rk., Postm edhjælper uden for Nummer, afskediget efter Ansøgning, S Harms, J. H., L øjtnant, Postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Hartmann, A., L øjtnant, Postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Hartvigsen, J. K., Postbud, erholdt Tilladelse til at staa uden for Nummer, S. 78. H asling, H. J.,A.,jkonst.^Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Haslund, S. P., R eservepakm ester, ansat som P akmester, S. 82. Haslund, T. A. M., Postekspedient, fung. Fuldm ægtig hos Postinspektøren for Østifterne, udnæ vnt til Fuldm æ gtig af 1ste Grad, S Haurowitz, H. F., K aptajn, Stationsforvalter, overdragen Bestyrelsen af Postkontoret i Ringe, Heibøll, H. C., Postassistent, forfiyttetåfra Hillerød til Kjøge, S. 68. Helbo, A. P. K. L., Postelev, konst. som Postassistent, Helbo, A. P. K. L., konst. Postm edhjælper, forflyttet fra Lemvig til Aarhus, S lielm ø, L. P. Larsen, Postassistent, forflyttet fra ^ A a b y b ro til det sjællandske Jb p k t., S. 68. Hendrichsen, J. J. A. i., Stationsforstander, fritagen for den ham m idlertidig overdragne Bestyrelse af P ostkontoret i Vinderup, S Henningsen, C. L., Postkontrolør af 3dje Grad, meddelt Bestalling som Postkontrolør af 2den Grad, S Henningsen, C. L., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i S. Onsild, S. 23. Henriksen, C., Postekspedient, udnæ vnt til Fuldm ægtig af 2den Grad, S Henriksen, C., Fuldm ægtig ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Nyborg, forsat til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i K bhvn., S Henriksen, F. M., Postekspedient, udnæ vnt til P ostkontrolør af 2den Grad, S Henriksen, J. J. A., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af Postkontoret i Vinderup, Henriksen, V., Postelev, konst. som Postassistent, Henriksen, V. (K bhvn.), R eservepostbud, ansat som Herlevsen, H., ansat i 5te Lønningsklasse, S. 87. Hermann, A. J., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den midlertidige Postekspedition i Snekkersten, S. 66. Hermansen, A., Postelev, konst. som Medhjælper, S Hermansen, M. L. (Ommel), R eservepostbud, ansat som Hertz, H. M., R. af Dbg., Postinspektør, m eddelt Bestalling som Overpostinspektør, S Hjersing, N. P. Postassistent, ansat som Postekspedient, Hjort, P. G., Postelev, konst. som Postassistent, Hjort, S., Postassistent, ansat som Postekspedient, Hjort-Nielsen, H. E., Postekspedient, forflyttet fra Fredericia til K bhvn., Holm, C. E., Postekspedient, forflyttet fra K bhvn, til Østifternes Jb p k t., S Holstein, L. K. W. v.. Postkontrolør af 2den Grad, udnæ vnt til Postm ester i H jørring, S. 77. Holst, M., Frk., Postassistent uden for Nummer, erholdt Tilladelse til a tte r a t indtræ de i Posttjenesten som Assistent, S. 53. Holt, K. li., R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 80. Ilolvard, H., Postekspedient, forflyttet fra Fredensborg til K bhvn., S. 57. Honoré, P. F., Postpakm ester, ansat som Overpalcm ester, S Houmann, N., Postkontrolør, udnæ vnt til Postkontrolør af 1ste Grad, S Husted, E. V., konst. Postassistent, forflyttet fra Hobro til Skjern, S. 68. Husted, E. V., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Hyllestad, T., R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 78. Højland, J. K., R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Iløjsgaard, P. J. T. L., konst. Postm edhjælper, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Ørbæk, S Hørup, C. E., Postkontrolør af 3dje Grad, m eddelt Bestalling som Postkontrolør af 2den Grad, S Høyer, J. E., Postekspedient, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Faaborg, S. 29. Ifversen, S. C., Postekspedient, forflyttet fra Horsens ti! Grenaa, Isbrandtsen, C., konst. Postm edhjælper, forflyttet fra V am drup til K bhvn., S Iversen, A. R., Postelev, konst. som Medhjælper, S Iversen, J. A. M. (Aarhus), R eservepostbud, ansat som

14 Iversen, W. A., Postekspedient, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postekspeditionen i Vedbæk, S. 66. Jacobsen,./. L. H., Reservepostbud, ansat som Postbud i N ykjøbing paa, Falster, S. 79. Jacobsen, J. M., Lærer, ansat som Postekspeditør i Vaag, S Jacobsen, N. C., Postpakm ester, ansat som Overpakm ester, Jacobsen, It., Postpakm ester, ansat som Overpakmester, Johnsen, F. L andpostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 78. Jakobsen, A., Postbud, ansat som Overpostbud, Jakobsen, L. K. A., R eservepostbud, ansat som Postbud i Slagelse, S. 79. Jantzen, A., Postelev, konst. som Medhjælper, S Jantzen, P A., Postm ester paa Fejø, ansat som P ostm ester i Jyderup, S. 77. Jantzen, P A., Postm ester i Jyderup, m eddelt Bestalling, S Jantzen, S., Postkontrolør af 3dje Grad, meddelt Bestalling som Postkontrolør af 2den tirad, S Jensen, A -, Reservepostbud, ansat som Postbud i R anders, S. 79. Jensen, -1 P, Reservepostbud, ansat som Postbud i Odense, S. 79. Jensen, A. P., Postpakm ester, ansat som Overpakmester, S Jensen, A. V., Postelev, konst. som Postassistent, Jensen. A. V., Postelev, konst. som Postassistent, S. 70, 78. Jensen, A xel., konst. Postassistent, forflyttet fra H orsens til Nr. Aaby, S. 68. Jensen, A xel., konst. Postass'stent, ansat i 5te I.onningsklasse, Jensen, B. C., Frk., Postelev, konst. som Postassistent, Jensen, C., Post rne.st.er i Jellinge, afgaaet ved Døden, S. 99. Jensen, C., konst. Postassistent, forflyttet fra Logstør til Roslev, S. 68. Jensen, C-, konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Jensen, C., Postpakm ester, ansat som O verpakmester, Jensen, C., Postbud i Aarhus, afgaaet ved Døden, S Jensen. C. L. J. Berg. Postassistent, forsat til Tjeneste som Afløsningsassistent, S. 68. Jensen, E., Frk., Postassistent, forflyttet fra Horsens til Ballerup, S. 68. Jensen, F. L., Postm ester i Høng, m eddelt Bestalling, S Jensen, II., L øjtnant, Postekspedient, forflyttet fra K orsør til K bhvn., S. 66. I Jen,sen, H. M., Frk., Postassistent, forflyttet fra Stege til K bhvn.. S. 17. Jensen, J. (K bhvn.), Landpostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 78. Jensen, J., Landpostbud, ansat som Postbud i Lyngby, S. 79. Jensen, J., Postekspedient, forflyttet fra K olding til Fredericia, S Jensen, J. C., Postm ester i Ørbæk, ansat som Postm ester paa Fejø, S Jensen, J. C. K., Postassistent, fører frem tidig Fam ilienavnet G y ld e n h o f S. 53. Jensen, J. H., Postelev, konst. som Postassistent, Jensen, J../. Hagenau, Postm edhjælper, erholdt Tilladelse til a t staa udenfor Nummer, S Jensen, J. M., Postm edhjælper, forflyttet fra Fakse til Ølgod, S Jensen, J. O., Postm edhjælper, forflyttet fra Fakse til Ø stifternes Jbpkt., S Jensen, J. P., Postassistent, ansat som Postekspedient, Jensen, J. P., Postpakm ester, forflyttet fra det fyenske til det sja;llandske Jbpkt., Jensen, J. P., Postpakm ester, ansat som Overpakmester, S 128. Jensen, J. P., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Jensen,./. H., konst. Postassistent, forflyttet fra Vestervig til N ykjøbing Jylland, S. 78. Jensen, Jens, Postassistent, ansat som Postekspe dient, S. 53. Jensen, Jørgen, Postkonduktør, ansat som O verpakmester, Jensen, K. K. E. (K bhvn.), Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Jensen, L., Postassistent, ansat som Postekspedient, Jensen, L., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Jensen, L. P., Postassistent, ansat som Postekspedient, S. 17. Jensen, M arinus, R eservepostbud, ansat som Postbud i Løgstør, S Jensen, N. IL, Postm ester i Skjelskør, entlediget sam t udnæ vnt til R idder af Dannebrog, S Jensen, O., Postassistent, forflyttet fra K allundborg til K bhvn., S. 68. Jensen, O. C. Hollnagel, Postm ester, udnæ vnt til Postinspektør, S Jensen, O. Postekspedient, forflyttet fra Aalborg til K bhvn., S Jensen, P. A., Postbudform and i K bhvn., afgaaet ved Døden, S Jensen, P. M., Postekspedient, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Grenaa, S. 183 Jensen, R. C., Postpakm ester, ansat som O verpakm ester,

15 Jensen, T., Postelev, konst. som Postassistent, S. 23. Jensen, T., Postelev, afskediget efter Ansøgning, S Jensen, V., Postpakm ester, ansat som Overpakmester, Jespersen, A. L., Postm ester i K lam penborg, m eddelt Bestalling, S Jespersen, E., Frk., Postm edhjælper, erholdt Tilladelse til at staa udenfor Nummer, S Jespersen, J. P., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Johansen, E. P., R eservepostbud, ansat som Postbud i Odense, S. 79. Johansen, H. J Postbud, ansat som Overpostbud, Johansen, J., Postpakm ester, ansat som O verpakm ester, Johansen, J. M., Landpostbud, ansat som Postbud i M iddelfart, S. 79. Johansen, M. C., Postekspedient, forflyttet fra Ringsted til K bhvn., S. 66. Johansen, N. J., Stationspakm ester, ansat i 7de Lønningsklasse som K ontorpakm ester, Johnsen, Th. O. J., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af P ostkontoret i Mørkøv, Jørgensen, A. M. S. J., Postelev, konst. som Postassistent, S. 78. Jørgensen, A. N., R eservepakm ester, ansat som Postpakm ester, S Jørgensen, A. P., Postassistent, forflyttet fra Frederikssund til Nørre Alslev, S. 17. Jørgensen, A. W., Postekspedient, afgaaet ved Døden, Jørgensen, C. F., Postbud, ansat som Overpostbud, Jørgensen, E. F. E., Postelev, konst. som Postassistent, Jørgensen, H. E., Postassistent, forsat til Tjeneste som Afløsningsassistent, S. 99. Jørgensen, H. F., Postelev, konst. som Medhjælper, S Jørgensen, II. J. L., L øjtnant, Postassistent, ansat som Postekspedient, Jørgensen, H. P., Postm edhjælper, ansat som P ostekspedient, S Jørgensen, H. P., Postelev, konst. som Postassistent, Jørgensen, H. P., konst. Medhjælper, afskediget, S Jørgensen, J. B. V., Postelev, konst. som Postassistent, Jørgensen, J. J. A., Postekspedient, ansat som Postm ester i Brønshøj, S Jørgensen, J. M., Frk., Postm edhjælper, ansat som Postekspedient, S Jørgensen, J. P., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Jørgensen, J. P., R eservepostbud, ansat som Postbud i Helsinge, S. 79. Jørgensen, K. H. II., R eservepostbud, ansat som P ostbud i K bhvn., S Jørgensen, M. L., F rk., Postelev, konst. som Postassistent, Jørgensen, N. C., konst. Postassistent, forflyttet fra Bogense til O tterup, S. 68. Jørgensen, N. C., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Jørgensen, N. V. J., Postekspedient, m eddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Jørgensen, R., Postbud, ansat som O verpostbud, S.128. Jørgensen, T. P., R eservepakm ester, ansat som P ak m ester, S. 82. Jørgensen, V., Postekspedient, m eddelt kgl. U dnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Jørgensen, V. G., Postelev, konst. som Postassistent, Kaarsberg, T. A., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af Postkontoret i Birkerød, K aufm ann, P. L. M., Postelev, konst. som Postassistent, K appen, W. A., Postekspedient, m eddelt kgl. U dnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Karlsen, B., Postpakm ester, ansat som Overpakm ester, Karmer, M., Postekspedient, forflyttet fra det sjællandske Jbpkt. til K bhvn., S. 23. Kierrumgaard, A. V. F., Postbud i K bhvn., afgaaet ved Døden, S. 80. KierulJ, A., F rk., Postm edhjælper, indgaaet Æ gteskab og fører frem tidig N avnet B erggreen, S Kjelgaard. C. A. F. W., L øjtnant, Postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Kjem s, O. J., konst. Postassistent, forflyttet fra Aars til Neksø, Kjæ r, V. A., Postekspedient, forflyttet fra det sjællandske Jbpkt. til K bhvn., S. 77. Kjærsgaard, A. M., Reservepostbud, anset som Postbud i R anders, S. 79. Klingemann, E. J., Postekspedient, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Marstal, S Knudsen, A., Landpostbud, ansat som Postbud i H ornbæk, S. 79. K nudsen, C. H. T., Postm ester i Karrebæksm inde, afgaaet ved Døden, S. 99. K nudsen, C. M., Postbud i Løgstør, afskediget efter Ansøgning, S Knudsen, F. S., Stationsforstander, entlediget fra den ham overdragne Bestilling som Postekspeditør i Jebjerg, S Knudsen, F. S., Stationsforstander, overdragen den m idlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Vinderup, S Knuthsen, E., Postassistent, forsat til Tjeneste som Afløsningsassistent, S. 68.

16 Knuthsen, O., Aflpsningsassistent, ansat som P ostekspedient, Knutzen, P., Postm edhjælper, afskediget fra sin Stilling som Postm edhjælper og konst. som Assistent i G eneraldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet, S Koch, C. T. M., Postekspedient, forflyttet fra D am p skibspostkontoret i K orsør til det sjællandske Jb p k t., S. 77. Kojod, K. A., Postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Kojoed, L., Landpostbud, ansat som Postbud i Rønne, S. 79. Kolding, A. J., Postelev, konst. som Postassistent, Kornerup, T. 0., Postm ester i Hjørring, udnæ vnt til Postm ester i Holbæk, S. 17. Korup, A. J., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Kovgaard, C-, Postpakm ester, forflyttet fra Nørrejyllands til Østifternes Jb k t., S Kovgaard, C., Reservepakm ester, ansat som Postpakm ester, S Krag, H. P. E., Postassistent, forflyttet fra Frederiksborg til det fyenske Jb p k t., S. 17. Krag, H. P. Eggers, Postassistent, forflyttet fra det fyenske til det sjællandske Jb p k t., Krarup, H. P. M., cand. phil., Postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Kristensen, N. P. (H østen), R eservepostbud, ansat som Krøldrup, O. G., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Kæstner, F. C., R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 78. Køhi, V. C. B., Postekspedient, forflyttet fra Kolding til K bhvn., S. 53. Larsen, B. J. (K bhvn.), R eservepostbud, ansat som Larsen, C. E., Postm edhjælper, ansat som Postekspedient, S Larsen, C. E., Postekspedient, forflyttet fra T aastrup til N ørrejyilands Jbpkt., S Larsen, C. J. Thrane, Postm ester i Ringkjøbing, udnæ vnt til Postm ester i Grenaa, S Larsen, C. J., Postpakm ester, ansat som Overpakm ester, Larsen, C. V., R eservepostbud, ansat som Postbud i Løgstør, S. 79. Larsen, E. (K bhvn.), R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 78. Larsen, II., Postassistent, forflyttet fra Middelfart til Nakskov, S. 68. Larsen, J. K. (B rændholt), R eservepostbud, ansat som Larsen, K. A. S., R eservepostbud, ansat som Postbud i Nr. Sundby, S. 79. Larsen, K. L. P. F., Postelev, konst. som Postassistent, Larsen, L. C., antagen som Postelev, S Larsen, L. N., Postassistent, ansat som Postekspedient, Larsen, L. P., Landpostbud, ansat som P ostb u d f i Kjøge, S. 79. Larsen, N., Omlæsser, ansat som Postbud i Roskilde, S. 79. Larsen, V.fP.^ M ø rd ru p ), R eservepostbud, ansat som Postbud i * K bhvn., S. 79. Larsen, O. E. L. (K bhvn.), R eservepostbud, ansat som Larsen, P., Postekspedient, forflyttet fra Aalborg til Svendborg, S. 17. Larsen, P. V., Postekspedient, forflyttet fra det fyenske til det sjællandske Jbpkt., S. 67 Larsen, V. S.\L., R eservepostbud, ansat som Postbud i Maribo, S.^79. Larsen, W. K., Postelev, konst. som Medhjælper, S Larsen, J. C., Postekspedient, forflyttet fra det fyenske til det jydske Jb p k t., Lassen, P H., Postassistent, afskediget efter Ansøgning, S. 98. Lauersen, H. S. 0., Postm edhjælper, afskediget efter Ansøgning, S. 168 Lauridsen, L. M., Landpostbud, ansat som Postbud i Viborg, S.,79. Lauridsen, O., Jernbaneassistent, overdragen den m idlertidige Bestyrelse af Postekspeditionen i Borup, S Laursen, L. A., Postbud i K bhvn., ansat som Postbud i Skive, S. 79. Laursen, L. M., Reservepostbud, ansat som Postbud i Frederikshavn, S. 79. Lausen, G. A., Postbud i K bhvn., afskediget efter Ansøgning, S Lepper, H. G. J., Postekspedient, udnæ vnt til Postm ester i H ammel, S. 77. Lerche, A. J., R eservepostbud, ansat som Postbud i R anders, S. 79. Libner, J. C. N., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Linstow, I I. E. v., Postelev, konst. som Postassistent, Linstow, L. G. H. von, konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Lojt, R., Postm ester i Gjedsted, afgaaet ved Døden, S Lohmann, H., Postbud, ansat som O verpostbud, Lohse, J. F., Postpakm ester, ansat som Overpakmester, Loldrup, E., Postassistent, ansat som Postekspedient, S. 23. Lorentzen, A., Postelev, konst. som Postassistent, S. 69, 78. Lou, A. K., Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79.

17 Ludvigsen, A. Borgen, Postelev, konst som Medhjælper, S Lund, A. W., Stationsforvalter, overdragen Bestyrelsen af P ostkontoret i O tterup, Lund, C., L øjtnant, Postekspedient, forflyttet fra Esbjerg til Horsens, Lundbjerg, C., Postassistent, forflyttet fra Skanderborg til Vejle, S. 68. Lybye, N., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes Jbpkt. til K bhvn., S Lyng, T. M. Madsen, Postelev, konst. som Postassistent, S. 70, 78. Lynge, V. G., Postassistent, forsat til Tjeneste som Afløsningsassistent, S. 68. Lutken, O. A., Postekspedient, forflyttet fra K bhvn, til K alhm dborg, S Madelung, H. J. H., konst. Postassistent, forflyttet fra K bhvn, til Glostrup, S. 68. Madelung, H. J. H., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Madsen, J. P., Postelev, konst. som Postassistent, Madsen, L. T., Postpakm ester, forflyttet fra Korsør Dam pskibspostkontor til det sjællandske Jbpkt., S. 80. Madsen, P. D., Postelev, konst. som Postassistent, Madsen, S. P. K., Postelev, konst. som Medhjælper, S Madsen, V. A. A., Postekspedient, m eddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Magius, Postekspedient, overdraget a t fungere som Chef for Feltpostvæsenet, S Marckmann, C. H. N., Postkontrolør, udnæ vnt til Postkontrolør af 1ste Grad, S Marcussen, C. D., Postelev, konst. som Postassistent, Marht, C. H. T., overdragen Bestyrelsen af^p o stkontoret i Vraa, Mauritzen, M., Post konduktør, afgaaet ved Døden, S M azanti, W. H., Postkontrolør af 3die Grad, m eddelt Bestalling som Postkontrolør af 2den Grad, S Metzlejf, W., Postkontrolør, udnæ vnt til Postkontrolør af 1ste Grad, S Michaelsen, H. P., Postbud i Roskilde, afskediget efter Ansøgning, S. 87. Michelsen, C. M., Frk., Postelev, konst. som Postassistent, Mikkelsen, A., Stationspakm ester, ansat i 7de Lønningsklasse som K ontorpakm ester, Mikkelsen, E. H. R., L andpostbud, an sat som Postbud i Horsens, S. 79. Mikkelsen, N. P., R eservepostbud, ansat som Postbud i A arhus, S. 79. Mohr, A., cand. polit., A ssistent i G eneraldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet, udnæ vnt til Postm ester i Assens, S Mollerup, H. P., Postekspedient, ansat som Postm ester i Nr. Aaby, S Mortensen, C., Landpostbud, ansat som Postbud i Aalestrup, S. 79. Mortensen, C. F. O., Postekspedient, m eddelt kgl., Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Mortensen, C. M., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Mortensen, C. M., konst. Postassistent, forflyttet fra N yborg til Horsens, Mortensen, D. C E., Postm ester i Tarm, m eddelt Bestalling, S Mortensen, E. A., Postelev, konst. som Postassistent, S.3. Mortensen, H. L., Postelev, konst. som Postassistent, Mortensen, P V., L andpostbud, ansat som Postbud i Roskilde, S Mouritzen, O. V., Postelev, konst. som Postassistent, Müller, F. J. E. A., Stationsforstander, fritagen for den ham m idlertidig overdragne Bestyrelse af Postkontoret i Roslev, S Miiller, F. J. E. A., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af P ostkontoret i Roslev, Møller, A., Frk., Postassistent, erholdt Tilladelse til fremdeles a t staa udenfor N um m er indtil 1. Maj 1908, S. 47. Møller, A., Frk., P ostassistent udenfor Nummer, erholdt Tilladelse til a tte r a t indtræde i Posttjenesten som Assistent, S. 68. Møller, C. A. L., Postekspedient, m eddelt kgl. U dnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Møller, F., L øjtnant, Postekspedient, overdragen den m idlertidige Bestyrelse af Postkontoret i K arrebæksminde, S Møller, T. P., L øjtnant, Postm edhjælper, an sat som Postekspedient, S Møller, V. T. K. (K bhvn.), Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S Nicolaisen, P. L., L andpostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S Nielsen, A. E., Postelev, konst. som Postassistent, S. ( 9. Nielsen, A. F., Postm ester i Ringsted, fører frem tidig Fam ilienavnet D a n h o lm -N ie lse n, S. 181, Nielsen, A. H., Postm edhjælper, forflyttet fra Lyngby til Vordingborg, S Nielsen, A. J., konst. Postassistent forflyttet fra Sorø til Ølgod, S. 68. Nielsen, A. J., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Nielsen, A. Postm edhjælper, forflyttet fra Ølgod til Fakse, S Nielsen, A. K. (K bhvn.) Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S Nielsen. A. S. M., L øjtnant,'.postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 126.

18 Nielsen, C. A. O., Postkontrolør af 2den Grad, udnæ vnt til Postkontrolør af 1ste Grad, S Nielsen, C., Postbud, ansat som Overpostbud, Nielsen, C. C., Postpakm ester, forflyttet fra det fyenske til det jydske Jb p k t., Nielsen, C. C. L., Postbud i Viborg, fører fremtidig Fam ilienavnet H o lm s tru p, S Nielsen, C. J. M., Frk., Postelev, lconst. som Postassistent, Nielsen, C. J. M., Frk., konst. Medhjælper, forflyttet fra Vordingborg til Lyngby, S Nielsen, C., Postm ester i Fuglebjerg, udnæ vnt til Postm ester i Ringkjøbing, S Nielsen, C. (Valsølille), Reservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 12. Nielsen, C. J., Postassistent, forsat til Tjeneste som Afløsningsassistent, S. 53. Nielsen, C. V L andpostbud, ansat som Postbud i Svinninge, S. 79. Nielsen, E. B., Stationsforstander, overdragen Bestystyrelsen af Postkonstoret i Ryom gaard, Nielsen, G. E., R eservepostbud, ansat som Postbud i Holbæk, S. 79. Nielsen, H. A., L øjtnant, Postekspedient, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Assens, S Nielsen, H. J., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af Postkontoret i H olte, Nielsen, J. C. H., Postekspedient, m eddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Nielsen, J. M. (Allerup), L andpostbud, ansat som P ostbud i K bhvn., S. 78. Nielsen, J. P. (K bhvn.), Reservepostbud, ansat som Nielsen, K., Postelev, konst. som "Postassistent, Nielsen, K. K., antagen som Postelev, S Nielsen, L. A. (Horne),, Reservepostbud, ansat som Nielsen, L. E. (K bhvn.), R eservepostbud, ansat som Nielsen, M. J Frk., Postelev, konst. som Medhjælper S Nielsen, M., Postpakm ester, ansat som O verpakmester Nielsen, M. P., Postbud, ansat som Overpostbud, Nielsen, N. A., konst. Postassistent, forflyttet fra Vordingborg til Mørkøv, S. 68. Nielsen, N. C., Postm ester paa Læsø, an,-at som Postm ester i K arrebæ ksm inde, S Nielsen, N. C., Postbud i Fredericia, afskediget efter Ansøgning, S Nielsen, N. Postassistent, ansat som Postekspedient, Nielsen, N. P. (Hellested), R eservepostbud, an.sat som Postbud i K bhvn., S. 79. Nielsen, N. P., Landpostbud, an stat som Postbud i Hørsholm, S. 79. Nielsen, O. E., L andpostbud, ansat som Postbud i Aalborg, S. 79. Nielsen, O. K., Postelev, konst. som Medhjælper, S Nielsen, O. V. V., Postkontrolør af 3die Grad, m eddelt Bestalling som Postkontrolør af 2den Grad, S Nielsen, P. C., R eservepostbud, ansat som Postbud i K allundborg, S. 79. Nielsen, P.,J. L., Postbud, ansat som O verpostbud Nielsen, S. P., Postpakm ester, ansat som Overpakm ester, Nielsen, V. L., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Nissen, O. E., L øjtnant, Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den m idlertidige Postekspedition i Skodsborg, S. 66. Nissen, O. E., L øjtnant, Postekspedient, udnæ vnt til Postm ester i Jellinge, S Nordestgaard, N. P. Nielsen, konst. Stationsforstander, overdragen den m idlertidige Bestyrelse af Postekspeditionen i U lstrup, S Nyholm, A. V., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af Postkontoret i Arden, Nyholm, J. C., Postekspedient, beordret til a t forrette Tjeneste ved Feltpostvæsenet, S Nørbjerg, J. P., Postassistent, forflyttet fra Skive til H illerød, S. 68. Nørby, S. L., Postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Nørgaard. E., Postassistent, forsat til Tjeneste som Afløsningsassistent,, S. 68. Oksen, O., Postassistent, afskediget efter Ansøgning S. 98. Olesen, A., konst. Postmedhjælper, forflyttet, fra Vejle til K bhvn., S Olesen, K. A. (Thisted), Reservepostbud, ansat som Olesen, O., Postm edhjælper, forflyttet fra Aarhus til Nørrejyllands Jbpkt., S Olsen, A. (Slagelse), R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Olsen, E. H. P. H., konst. Postassistent, forflyttet fra H erning til H adsten, S. 68. Olsen, H. A., L andpostbud, ansat som Postbud i Nakskov, S. 79. Olsen, H. J., R eservepostbud, ansat som Postbud i Nykjøbing paa Falster, S. 79. Olsen, H. Ladegaard, Postekspedient, m eddelt Tilladelse til fremdeles a t staa udenfor Nummer i et Aar, S Ohen, H. P. O. A., Postekspedient, forflyttet fra Nykjøbing Sjælland til R ingsted, S. 66. Olsen, J. C., Postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Ottesen, J. O., Postassistent, forsat til Tjeneste som Afløsningsassistent, S. 68.

19 Olsen, K. (G rim m elstrup), R eservepostbud, ansat som Olsen, K. K. II. (K bhvn.), R eservepostbud, ansat som Olsen, L. C., Postpakm ester, ansat som Overpakmester, S Olsen, N., Postpakm ester, ansat som O verpakmester, Olsen, 0. A. L., Postelev, konst. som Medhjælper, S Olsen, O: J., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af P ostkontoret i Ulfborg, Olsen, Ole., Postbud i K bhvn., afskediget efter Ansøgning, S Olsen, O. S., Postelev, konst. som Postassistent, S. 17. Olsen. R. (Ferslev), R eservepostbud, ansat som Postbud i K b h v n./s. 78. Olsen, S. A. (K bhvn.), ansat som Postbud i K bhvn., S. 78. Olsen, V. K., Postbud, ansat som O verpostbud, Olufsen, H. P., L øjtnant, Postekspedient, m eddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Olufsen, H. P., L øjtnant, Postekspedient, udnæ vnt til Fuldm ægtig af 2den Grad, S Overgaard, R., L øjtnant, Postassistent, ansat som Postekspedient, Overgaard, R., L øjtnant, Postekspedient, forflyttet fra ' Esbjerg til Vejle, S. 82. Pallesen, F. C., R eservepakm ester, ansat som P akm ester, S. 82. Paludan-M üller, H. K., cand. polit., konst. som Assisten t i G eneraldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet, S Parelius, H. L. S., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af Postkontoret i Glamsbjerg, Paulsen, F. V. (Fænø), Reserpevostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Paulsen, II., Postpakm ester, ansat som Overpakm ester, S Pedersen, A. C., Postekspedient, forflyttet fra det sjællandske Jbpkt. til K bhvn., S. 77. Pedersen, A. N., Postelev, konst. som Postassistent, Pedersen, G. V., Postelev, konst. som Postassistent, S. 87. Pedersen, II. P., Postbud i K bhvn., fører frem tidig Fam ilienavnet V a 1 u m, S Pedersen, J., Reservepostbud, ansat som Postbud i Viborg, S. 79. Pedersen, J. J. (Gjerløv), Postbud i K bhvn., erholdt Tilladelse til a t staa udenfor N um m er i endnu et Aar, S Pedersen, J., Postelev, konst. som Medhjælper, S Pedersen, J. E. T., Postelev, konst. som Postassistent, S Pedersen, J. E. T., Frk., Postelev, afskediget efter Ansøgning, S Pedersen, K., Landpostbud, ansat som Postbud i Esbjerg, S. 79. Pedersen, L. C. (Gladsakse), Postbud i K bhvn., afgaaet ved Døden, S Pedersen, M., Postassistent, angat som Postekspedient, S. 17. Pedersen, Af., Landpostbud, ansat som Postbud i Esbjerg, S. 79. Pedersen, M, Postekspedient, forflyttet fra det fyenske til det jydske Jbpkt., Pedersen, P., L øjtnant, Postekspedient, overdragen den m idlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Stubbekjøbing, S Petersen, A. H., Postekspedient, overdragen'den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Nyborg, S. 183 Petersen, A. II., Postekspedient, ansat som Postm ester i Ørbæk, S Petersen. A. V. (K bhvn.), R eservepostbud, ansat som Petersen, C. C. /., R eservepostbud, ansat som Postbud i Frederikssund, S. 79. Petersen, C. E., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Petersen, C. V. Aasberg, konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Petersen, C. V. A., konst. Postassistent, forflyttet fra Nakskov til Stubbekjøbing, S. 68. Petersen, E. C. A., Postelev, konst. som Postassistent, Petersen, E. H. (K bhvn.), R eservepostbud, ansat som Petersen, E., Postelev, konst. som Postassistent, Petersen, E. M., Postelev, konst. som Postassistent, Petersen, E.O., Postelev, konst. som Medhjælper, S Petersen, F. A., Postekspedient, m eddelt kgl. U dnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Petersen, II., Stationsforstander, overdragen Bestyrelsen af Postkontoret i Brørup, Petersen, H. M. (Lam m estrup), R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Petersen, H. M. O., L øjtnant, Postassistent, forsat til Tjeneste som Afløsningsassistent, S. 17. Petersen, H. P., Postekspedient, forflyttet fra K bhvn, til det sjællandske Jbpkt., S. 77. Petersen, H. J., Postelev, afskediget efter Ansøgning, S. 99. Petersen, J., Postbud i Viborg, afgaaet ved Døden, S. 12. Petersen, K. F. K., cand. jur., Postekspedient i Generaldirektoratet, fører frem tidig Fam ilienavnet H a- sting, S. 98. Petersen, L., Postekspedient, forflyttet fra M arstal til Odense, Petersen, N. P., Postbud i K bhvn., fører frem tidig Fam ilienavnet H o 1 m s ø, S. 12. Petersen, O. K., konst. Postassistent, forflyttet fra N ykjøbing Sjælland til Vinderup, S. 68.

20 Petersen, O. K., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Petersen, 0. L. N., Postassistent, ansat som Postekspedient, S. 82. Petersen, P. C., Postpakm ester, forflyttet fra det fyenske til det sjællandske Jb p k t., Petersen, P. J. (Øverste Torp), Postbud i K bhvn., afskediget efter Ansøgning, S Petersen, P. Th., Postekspedient, forflyttet fra det fyenske til det sjællandske Jb p k t., Petersen, S., Postekspedient, forflyttet fra Fredericia til K bhvn., S Petersen, S. E. P. C. (Fredericia), L andpostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Petersen, S., Postpakm ester, ansat som Overpakm ester, Petersen, V. M. (Lynge), R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Petersen, V S. V., Postekspedient, afgaaet ved Døden, S Petri, S., Postekspedient, overdrage nden midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Jellinge, S. 99 Pettersen, S., Frk., Postassistent, erholdt Tilladelse til a t staa udenfor Nummer, S. 78. Pettersen, S., Frk., Postm edhjælper, erholdt Tilladelse til atter a t indtræ de i Posttjenesten som Medhjælper, Pinborg, H. P. B., Postekspedient, forflyttet fra Nyborg til det jydske Jbpkt., S. 82. Pontoppidan, B., Postelev, konst. som Postassistent, Poulsen, A. S., konst. Postassistent, forflyttet fra E sbjerg til B rørup, S. 68. Poulsen, A. S., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Poulsen, F. J., Postm ester i Fjerritslev, m eddelt Bestalling, S Poulsen, N., Landpostbud, ansat som Postbud i Ørsted, S. 79. Poulsen, P. H., Postpakm ester, forflyttet fra Korsør D am pskibspostkontor til det sjællandske Jbpkt., S. 80. Poulsen, P. K. S., Postelev, konst. som Medhjælper, S Poulsen, S. V., konst. Postassistent, ansat i 5te Lønningsklasse, Pryds, J., Postelev, konst. som Postassistent, Præst. H. C., Postassistent, ansat som Postekspedient, Puggaard, Th. C., Jernbaneassistent, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postekspeditionen i Jebjerg, S Raabye, C. M., Postassistent, ansat som Postekspedient. S. 77. Rafl, H. V. E., Postelev, konst. som Medhjælper. S Ramm, N. C. K., R eservepostbud, ansat som Postbud i Rødby, S. 79. Rasbory, R. C. S., Postekspedient, forflyttet fra Holstebro til Aarhus, S Raslow, R. F., Postm ester i Aabybro, m eddelt Bestalling, S Rasmussen, A. M., Frk., Postelev, konst. som Postassistent, Rasmussen, A. V., Postassistent, forflyttet fra Nakskov til Ringe, S. 68. Rasmussen, C. (A arby), Postbud, overdraget a t fungei'e som Postbudform and i K bhvn., S. 78. Rasmussen, Chr., Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Rasmussen, Christen, Postbudform and, ansat i 7de Lønningsklasse, Rasmussen, C., Postelev, afskediget efter Ansøgning, S. 34. Rasmussen, C., fhv. Postelev, konst. som Medhjælper, Rasmussen, C. R., Postefev, konst. som Postassistent, S Rasmussen, C. T. A., Postelev, konst. som Postassistent, Rasmussen, E. M., Postelev, konst. som Postassistent, S. 78. Rasmussen, H. H. ti.. Postpakm ester, ansat som Overpakm ester, Rasmussen, H. P. (Thurø), R eservepostbud, ansat som Postbud i K bhvn., S. 79. Rasmussen, J., R eservepostbud, ansat som Postbud i Rønne, S. 79. Rasmussen, L. J., Postelev, konst. som Medhjælper, S Rasmussen, M. G., Postkontrolør, overdragen den m idlertidige Bestyrelse af Nørrebro Postkontor, S Rasmussen, N., Postelev, konst. som Postassistent, Rasmussen, N. G., Postekspedient, forflyttet fra Kbhvn, til det sjællandske Jb p k t., S. 77. Rasmussen, P. J. A., privat antagen Postassistent, konst. som Postassistent, S Rasmussen, R., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den m idlertidige Postekspedition i Espergærde, S. 66. Rasmussen, R. A. N., Postekspedient, fører fremtidig Fam ilienavnet R Othmar, S Rasmussen, R., P ostbud i Silkeborg, afgaaet ved Døden, S. 23. Rasmussen, R. Postekspedient, forflyttet fra Skive til Aalborg, Rasmussen, R. J. B., R eservepostbud, ansat som Postbud i Odense, S. 79. Rasmussen, R. O. (Dauglykke), R eservepostbud, ansat somtpostbud i K bhvn., S. 79. Rasmussen, T., R eservepostbud, ansat som Postbud i Aarhus, S. 79. Renouard, A. L. A. de, konst. Postassistent, forflyttet fra K bhvn, til H olte,

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Statistik..... Vr- '

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Nye Skemaer til Tjenestelister for Kontorpersonalet og Postbudpersonalet... Kontorbestyrernes og Postkontrolørernes Tjeneste... Et Eksemplar af Tjenestelisten

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side Bestemmelser angaaende de ved Postvæsenet ansatte værnepligtiges Forhold ved Mobilisering m, v. Posttjenestens Udførelse under Mobilisering eller

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Generaldirektørens Modtagelsestid for A n sø g ere... Forsendelse af almindelige Postpakker til Dansk-V estindien... Forsendelse af ekstraordinære Indkaldelsesordrer...

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Fremsendelse af Vejledning ved Udfærdigelsen af Fortegnelser over Modtagere af ikke-abonnerede Aviseksemplarer... Fremsendelse af en ny Udgave af Alfabetisk

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser.

R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser. R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side. Helligdagsfrihed for sygemeldte Postbudes Stedfortrædere... Forsendelse af almindelige Postpakker til Dansk-Vestindien... Behandlingen

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

A. Almindelige Bestem m elser.

A. Almindelige Bestem m elser. R e g i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. Taksering af blandede F orsen delser i I n d la n d e t... P a a privat frem stillede B revkort skal Ordet Brevkort være B ogtryk.........

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER FREDERIKSVÆRK 3300 (Fvk) (907), (Frv) POSTMESTRENE 805 Larsen 3.2.8 82 Sandberg 83 26.2.83 Larsen?.7.845 Sigfred Christian Frederik Hjort Birkedommer 30.9.846 Herredsfoged..847 Christian Johannes Hanson

Læs mere

R e g - i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser.

R e g - i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. Indberetninger om A ntagelse at' E lever og A ssistenter skulle led sages af O plysninger om hvorvidt Vedkommende har absolveret den

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse.

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse. Digitale biografer i Danmark Slutopgørelse. Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

R e g i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser, I. Indlandet.

R e g i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser, I. Indlandet. R e g i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser, Side. I. Indlandet. Pakkers Em ballering under Istra n sp o rt........ Indbyrdes K onference m ellem Posthusene angaaende Portoregistrene er u tilla d e

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Hele landet: Afstemning i 199 af 2217 sogne (9,0 %) - 2000: 242 afstemningsvalg (10,9 %) Københavns Stift: Afstemning i 10

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1814 Schaarup Opsynsmand 12.1822 1.4.1823 Chr. Frederik Baadsgaard Apoteker 19.1.1854 24.5.1854 Erik Poulsen Bech postfm 27.6.1865 29.6.1865 Johan Gerhard Thiel Husum 30.9.1877 Afsked

Læs mere

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet ,

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet , Hele landet 492.226 77.397 1.101 15,7 368 343 Københavns Stift 43.869 3.776 101 8,6 23 20 Amagerbro Provsti Vor Frelsers Sogn 6.314 343 11 5,4 2 2 Amagerbro Provsti Filips Sogn 6.692 319 4 4,8 2 2 Bornholms

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Artiklen er skrevet af Mogens Andersen.

Artiklen er skrevet af Mogens Andersen. Posten i Ydby Brevsamlingsstedet i Ydby etableres i 1854, hvor Meinert i Ydby kan underskrive kontrakten med postvæsenet. Det bliver postmester Wilhelm Herholdt fra Thisted, der på etatens vegne underskriver

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 114 - Retspleje Tabel 7.1 Antallet af pådømte straffesager i 1. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 1999 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 1999

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Postforholdet til Udlandet.

Postforholdet til Udlandet. R e g i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. Indberetning om M ødebefalinger i Tilfæ lde af hurtig M obiliserin g... G eneraldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet henlæ gges

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Forhandlere_til_produktionsdyr

Forhandlere_til_produktionsdyr Navn Adresse By Allinge Apotek Kirkegade 13 Allinge Apoteket Svalen Nørrebrogade 224 København N Apoteket Ørnen, Odense Vestergade 80 Odense C Asnæs Apotek Asnæs Centret 7 Asnæs Axeltorvs apotek, Helsingør

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1875 Martin Olesen Due ass rev.kt. 27.8.1885 Afsked 1.10.1885 Carl P. R. Kofoed Schøning posteksp 31.10.1919 Afsked 1.12.1919 Axel Thorvald Mørch ktr 30.11.1927 Viborg 1.12.1927 Jørgen

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere