Inspektion af Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev den 11. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev den 11. oktober 2010"

Transkript

1 5. maj 2011 Inspektion af Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev den 11. oktober 2010 ENDELIG J.nr /MV3

2 1/15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Organisation mv Behandling mv Bygningsmæssige forhold mv Pårørendekontakt, brugerråd mv Vold mod personalet Samtaler med patienter Opfølgning Underretning... 15

3 2/15 1. Indledning Ifølge ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed og ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget om ombudsmandsloven er det forudsat at der vil ske en vis forøgelse af inspektionsvirksomheden i forhold til det kommunale område, især af psykiatriske hospitaler og andre institutioner for mentalt handicappede. Som et led i denne inspektionsvirksomhed foretog jeg og 2 af embedets øvrige medarbejdere den 11. oktober 2010 inspektion af Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev. Inspektionen skete i tilknytning til inspektioner den 8. og 12. oktober 2010 af henholdsvis Psykiatrisk Center Ballerup og det socialpsykiatriske botilbud Juvelhuset, som hører under Herlev Kommune. Der er udarbejdet særskilt rapport om botilbuddet, og der vil også blive udarbejdet særskilt rapport om det psykiatriske center. Inspektionen omfattede samtaler med distriktspsykiatriens ledelse, repræsentanter for medarbejderne og repræsentanter for Region Hovedstadens Psykiatri (Psykiatrien) samt en besigtigelse af distriktspsykiatriens lokaler. Jeg modtog ikke forud for inspektionen informationsmateriale om distriktspsykiatrien, men jeg har udskrevet det materiale der findes om distriktspsykiatrien på Psykiatriens hjemmeside. Jeg beder om at modtage eventuelle informationspjecer som distriktspsykiatrien udleverer til patienter og pårørende. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Region Hovedstadens Psykiatri og Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev med henblik på at give dem lejlighed til at komme med eventuelle bemærkninger om de faktiske forhold der er beskrevet i rapporten. Centerchefen for Psykiatrisk Center Ballerup har i af 13. april 2011 fremsat bemærkninger. Region Hovedstadens Psykiatri har i af 15. april 2011 meddelt at Psykiatrien ikke har bemærkninger til de faktiske forhold. Di-

4 3/15 striktspsykiatrien har i af 19. april 2011 fremsat besat bemærkninger til de faktiske forhold. De bemærkninger jeg har modtaget, er indarbejdet i denne rapport. Selv om jeg i følgebrevet til den foreløbige rapport oplyste at jeg først efter udsendelsen af den endelige rapport ønskede svar på de spørgsmål som jeg havde skrevet med kursiv, har centerchefen for Psykiatrisk Center Ballerup i sin af 13. april 2011 svaret på flere af spørgsmålene. Da svarene indeholder oplysninger om faktiske forhold, er de også indarbejdet i denne rapport. 2. Organisation mv. Distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden er en del af den regionale behandlingspsykiatri og hører under Region Hovedstadens Psykiatri, som består af 10 voksenpsykiatriske centre, 3 børne- og ungdomspsykiatriske centre, 9 sociale tilbud og en fælles administration. Distriktspsykiatrien er organiseret i en række afdelinger der dækker hver sit geografiske område i regionen. Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev var tidligere organiseret i flere små enheder, men i januar 2009 blev der gennemført en omstrukturering hvor enhederne blev fusioneret til ét distriktspsykiatrisk center. Det blev under inspektionen oplyst at distriktspsykiatrien siden fusionen i 2009 har flyttet lokaler 3 gange, og at det har været en meget krævende proces. Distriktspsykiatriens optageområde består af de 3 kommuner Ballerup, Egedal og Herlev og omfatter i alt ca borgere. Distriktspsykiatriens ledelse består af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. Der er i alt ca. 22 ansatte, hvoraf nogle er på deltid. Personalet består af læger (2 overlæger, 1 yngre læge 2 dage ugentlig og en seniorlæge 1 dag ugentlig), sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere og ergoterapeuter. Distriktspsykiatrien har åbent for personlig henvendelse mandag til torsdag kl. 9-15, og fredag kl Der er telefontid alle hverdage kl Det fremgår af Psykiatriens hjemmeside at distriktspsykiatriens telefonsvarer herudover aflyttes jævnligt i arbejdstiden. Der er ikke knyttet et opsøgende psykiatrisk team (OP-team) til distriktspsykiatrien. Det blev under inspektionen oplyst at det er planen at der skal være et OP-team i forbindelse med distriktspsykiatrien, men at der af økonomiske og personalemæssige grunde aktuelt ikke er ressourcer til det.

5 4/15 3. Behandling mv. Udgangspunktet i Region Hovedstadens Psykiatri er at alle de patienter der kan behandles ambulant, skal behandles ambulant. Den ambulante behandling skal derfor styrkes ved udbygning af distriktspsykiatrien og den opsøgende indsats (OP-team, OPUS-team mv.). Det fremgår af Region Hovedstadens Visioner for fremtidens psykiatri, som blev godkendt af regionsrådet i slutningen af Der er ca. 380 patienter tilknyttet Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev. Patienterne består primært af mennesker med svære psykiske sygdomme som har behov for en tværfaglig behandlingsindsats. Der er 2 store hovedgrupper af patienter i den ene gruppe har patienterne diagnosen skizofreni eller andre psykoser, og i den anden gruppe har patienterne affektive lidelser (mani og depression). Det blev oplyst at der er flow i patienterne, men at antallet af patienter der bliver henvist til distriktspsykiatrien, alligevel overstiger antallet af de patienter hvis behandling bliver afsluttet. Distriktspsykiatrien oplever således et stigende antal patienter. I den samlede patientgruppe er der ca. 30 retspsykiatriske patienter (behandlingsdømte). De fleste af disse patienter har en dom til behandling med en længstetid på 5 år, mens foranstaltningen for andre har en længstetid på 2 år. Statsadvokaten spørger en gang om året distriktspsykiatrien om der er grundlag for en eventuel ophævelse af foranstaltningen for hver af de retspsykiatriske patienter, og distriktspsykiatriens læger afgiver i den forbindelse udtalelser om patienterne til statsadvokaten. Det blev oplyst at en retspsykiatrisk patient ofte er knyttet til distriktspsykiatrien i ca. 1 år efter at vedkommendes foranstaltning er blevet ophævet. Det blev også oplyst at mange patienter har et misbrug af rusmidler og medicin, og at misbruget for manges vedkommende udgør en form for selvmedicinering. Blandt de mandlige patienter består misbruget ofte af alkohol og hash, mens det hos de kvindelige patienter ofte består af benzodiazepiner. Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev er en del af Psykiatrisk Center Ballerup, og flere af distriktspsykiatriens patienter er patienter der tidligere har været indlagt på det psykiatriske center, og hvor der i forbindelse med udskrivelsen er truffet aftale om at behandlingen skal fortsætte i distriktspsykiatrisk regi for at fastholde den behandlingseffekt der er opnået under indlæggelsen. Andre patienter i distriktspsykiatrien kommer efter henvisning fra egen praktiserende læge, en speciallæge eller et andet psykiatrisk tilbud.

6 5/15 Distriktspsykiatrien har flere forskellige samarbejdspartnere f.eks. andre tilbud inden for psykiatrien, praktiserende læger og speciallæger, somatiske hospitaler, sociale og socialpsykiatriske tilbud i Ballerup, Egedal og Herlev kommuner samt Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) for så vidt angår de retspsykiatriske patienter. Der foreligger en detaljeret samarbejdsaftale mellem Psykiatrisk Center Ballerup, herunder distriktspsykiatrien, og kommunerne i optageområdet. Formålet med aftalen er at sikre et konstruktivt grundlag for samarbejdet så mennesker med sindslidelse oplever sammenhæng, kontinuitet og medinddragelse i en helhedsorienteret indsats. Hovedprincippet for samarbejdet er at den instans der har kontakten med borgeren, er forpligtet til at orientere og inddrage øvrige relevante samarbejdspartnere med henblik på at sikre at borgerens behov bliver tilgodeset, og ventetiden på relevante foranstaltninger bliver minimeret. Distriktspsykiatrien holder regelmæssige møder med socialcentrene i kommunerne. Jeg beder distriktspsykiatrien om at oplyse hvor lang tid der normalt går fra en henvisning til patientens første møde i distriktspsykiatrien. Jeg beder også om at få oplyst hvordan det første møde i distriktspsykiatrien foregår, herunder hvem der deltager i mødet, og om patienten får tildelt en fast kontaktlæge. Det blev under inspektionen oplyst at alle patienter har en fast kontaktperson i distriktspsykiatrien. Det er distriktspsykiatriens læger, sygeplejersker og psykologer der fungerer som kontaktpersoner. I den foreløbige rapport bad jeg om at få oplyst om en patient har mulighed for at skifte kontaktperson, f.eks. hvis der opstår et (åbenlyst) modsætningsforhold mellem patienten og kontaktpersonen. Centerchefen har i af 13. april 2011 svaret bekræftende herpå. Behandlingen i distriktspsykiatrien består af en tværfaglig behandlingsindsats der afhængig af den enkelte patients behov omfatter samtaler, psykoterapi som foregår både individuelt og i grupper, medicinsk behandling, socialrådgivning og socialt netværksarbejde samt inddragelse af pårørende. Herudover er der tilbud om psykoedukation og social færdighedstræning.

7 6/15 Distriktspsykiatriens læger visiterer sammen med kontaktpersonerne og det øvrige personale patienterne til de enkelte behandlingstilbud, herunder gruppeterapien. Det blev oplyst at kun pct. af patienterne er i stand til at indgå i gruppeterapi. De øvrige patienter kan på grund af deres sygdom ikke koncentrere sig i så lang tid som gruppeterapien varer. Lægerne vurderer i samarbejde med teamet hvilke patienter der er egnede til gruppeterapi, og anbefaler disse patienter bestemte grupper. I den foreløbige rapport bad jeg distriktspsykiatrien om at oplyse hvilke former for gruppebehandling patienterne kan deltage i. Jeg bad også om at få oplyst om distriktspsykiatrien ud over den nævnte behandling kan tilbyde patienterne at deltage i nogle aktiviteter. Centerchefen har i en af 13. april 2011 oplyst at der er forskellige projekter, herunder NADA (akupunktur mod misbrug), og at der derudover er aktivitetsrettede grupper og grupper til træning af sociale færdigheder. Behandlingen foregår som udgangspunkt i distriktspsykiatriens lokaler på Ballerup Boulevard. Det blev oplyst at distriktspsykiatrien ud fra recovery-teorien helst ser at patienterne kommer til behandling i distriktspsykiatriens lokaler, da der ligger en motivation for patienten i at komme ud af hjemmet og møde op til behandlingen. Distriktspsykiatrien kan også aflægge besøg i hjemmet. Det blev oplyst at distriktspsykiatrien har problemer med at finde plads til alle møder med patienterne i egne lokaler, og at distriktspsykiatrien derfor har været nødt til at omlægge flere behandlinger til hjemmebesøg. Et hjemmebesøg varer ca. 1 time, og det giver ofte distriktspsykiatrien en nyttig baggrundsviden om patienten at komme på besøg. Der bliver imidlertid brugt meget tid på transport da distriktspsykiatriens optageområde geografisk er stort. Hver morgen fra kl. 8-9 er der en stor tværfaglig konference/morgenmøde i distriktspsykiatrien hvor akutte problemstillinger bl.a. vedrørende patienternes forhold og behandling kan tages op. Herudover er der 2 gange om ugen kl tværfaglige konferencer i mindre team hvor patienternes forhold og behandling kan drøftes mere udførligt. Under inspektionen oplyste distriktspsykiatriens ledelse at der på grund af manglende ressourcer kun blev lavet skriftlige behandlingsplaner for en del af patienterne i distriktspsykiatrien. Det var ledelsens umiddelbare vurdering at der blev udarbejdet skriftlige behandlingsplaner for ca. 25 pct. af patienterne. Som en del af forklaringen på det lave antal skriftlige behandlingsplaner, henviste distriktspsykiatriens ledelse til

8 7/15 at det havde været meget krævende for distriktspsykiatrien at flytte 3 gange siden fusionen af de små distriktspsykiatriske enheder i januar Det blev samtidig oplyst at der altid foreligger mundtlige behandlingsplaner, og at der altid føres journal for hver enkelt patient. Centerchefen (som ikke var til stede under inspektionen) har i af 13. april 2011 oplyst at der naturligvis bliver udarbejdet behandlingsplaner for alle patienter. Jeg har forstået det oplyste således at der på nuværende tidspunkt bliver udarbejdet skriftlige behandlingsplaner for alle patienter i distriktspsykiatrien. Efter psykiatrilovens 3, stk. 3, har overlægen ansvaret for at der opstilles en behandlingsplan for enhver der indlægges på psykiatrisk afdeling, og at patienten vejledes om planens indhold, samt at patientens samtykke til planens gennemførelse til stadighed søges opnået. En kopi af behandlingsplanen skal udleveres til patienten, medmindre denne frabeder sig dette. Som det fremgår af bestemmelsen, gælder den kun for patienter der er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Jeg beder Region Hovedstadens Psykiatri om at oplyse om Psykiatrien har fastsat retningslinjer for udarbejdelse af behandlingsplaner for ambulante patienter. I forbindelse med inspektionen modtog jeg kopi af 2 behandlingsplaner. Behandlingsplanerne er struktureret med 6 punkter som vedrører diagnoser, undersøgelser, behandling og pleje, mål, tidsperspektiv og patientens holdning til planen. Begge behandlingsplaner indeholder desuden oplysninger om tidspunkt for revurdering og udlevering af en kopi af planen til patienten. Jeg har noteret mig indholdet af behandlingsplanerne. Distriktspsykiatrien oplyste at der i et behandlingsforløb altid foreligger en aftale med patienten om hvornår vedkommende næste gang skal møde op til behandling, eller hvornår vedkommende næste gang får hjemmebesøg. Nye aftaler bliver hver gang noteret i patientens journal. Herved sikres det at patienter ikke falder ud af behandlingssystemet.

9 8/15 Det blev også oplyst at distriktspsykiatrien er meget opsøgende hvis en retspsykiatrisk patient udebliver fra en aftale i distriktspsykiatrien eller ikke er hjemme på tidspunktet for et aftalt hjemmebesøg. Distriktspsykiatrien tager således ud til patientens bopæl hver dag i en uge eller 14 dage i træk for at træffe patienten. Jeg beder om at få oplyst hvad distriktspsykiatrien gør i de tilfælde hvor andre patienter (ikke retspsykiatriske patienter) ikke møder op til et aftalt tidspunkt i distriktspsykiatrien eller ikke er hjemme på tidspunktet for et aftalt hjemmebesøg. Danske Regioner foretog i 2007 en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse blandt patienter i distriktspsykiatrien. Undersøgelsen viste at 88 pct. af 34 patienter som var tilknyttet det tidligere Distriktspsykiatrisk Center Ballerup, havde et enestående eller godt samlet indtryk af distriktspsykiatrien, mens 12 pct. havde et både godt og dårligt indtryk. Tilfredsheden var ikke helt så høj for patienter som var tilknyttet det tidligere Distriktspsykiatrisk Center Herlev. Her havde 80 pct. af 35 patienter et enestående eller godt samlet indtryk af distriktspsykiatrien, og 14 pct. havde et både godt og dårligt indtryk, men 6 pct. syntes at det samlede indtryk var uacceptabelt. Under inspektionen blev det oplyst at distriktspsykiatrien var ved at foretage en ny tilfredshedsundersøgelse blandt patienterne, og at det var den første tilfredshedsundersøgelse siden fusionen af de mindre distriktspsykiatriske enheder i januar Undersøgelsen skulle afsluttes den 30. november Hvis det er muligt på nuværende tidspunkt, beder jeg om at blive orienteret om det overordnede resultat af den nye tilfredshedsundersøgelse. 4. Bygningsmæssige forhold mv. Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev har adresse på Ballerup Boulevard 2 i Ballerup og er beliggende på et meget stort område sammen med Psykiatrisk Center Ballerup og det socialpsykiatriske botilbud Skovvænget. Som nævnt indledningsvis bestod distriktspsykiatrien tidligere af flere små enheder som blev fusioneret i januar 2009 til én samlet distriktspsykiatri. Distriktspsykiatrien har siden fusionen flyttet lokaler 3 gange. Distriktspsykiatrien har til huse i bygning 28 på det store område. Det blev oplyst at denne placering er midlertidig. Distriktspsykiatrien skal blive på området, men den endelige placering afventer den igangværende ombygning og nybyggeriet i forbindel-

10 9/15 se med Psykiatrisk Center Ballerup. Distriktspsykiatrien har et ønske om at blive placeret i yderkanten af det store område for at sikre en god tilgængelighed for patienterne. Bygning 28 er opført i ét plan og blev taget i brug i Bygningen fungerede tidligere som aktivitetshus for patienter der var indlagt på Psykiatrisk Center Ballerup. I midten af bygningen er der en lille svømmehal, som ikke længere anvendes. Den bruges nu til journalarkiv, og i det tomme svømmebassin står opmagasinerede møbler. I kælderen er der bl.a. en gymnastiksal med tilhørende omklædningsrum som kan benyttes af patienter fra sengeafsnittene på Psykiatrisk Center Ballerup i dagtimerne og om aftenen sammen med ledsagende personale. Herudover har personale, der er medlem af motionsgruppen, mulighed for at booke tider til eget brug uden for normal arbejdstid. Fysioterapien (som ikke hører til distriktspsykiatrien) har også lokaler i bygningen, herunder et lokale med motionsredskaber som distriktspsykiatriens patienter kan benytte via fysioterapien. Fra bygningens indgangsparti kommer man ind i et stort lokale hvorfra der er adgang til en række kontorer og til en lang gang der ligger langs med svømmehallen. Herfra er der adgang til distriktspsykiatriens resterende lokaler. Det blev oplyst at der er for få lokaler til distriktspsykiatriens medarbejdere. De er derfor nødt til at sidde 3 sammen på hvert kontor. Der er i alt 6 kontorer hvor 3 medarbejdere sidder sammen, heraf et kontor med 3 læger. 4 lokaler er indrettet som samtalerum. Der er 2 små og 2 store samtalerum. Jeg besigtigede det ene store samtalerum. Det er indrettet med et stort, lyst ovalt bord med 8 koboltblå polstrede stole omkring. I det ene hjørne står en briks som kan benyttes til patienter der skal medicineres ved injektion. Der er billeder på væggene og grønne planter i vindueskarmene. Rummet, som også bruges til gruppeterapi, virker lyst og venligt. De 2 små samtalerum ligger ved siden af hinanden i forbindelse med personalets kombinerede køkken og frokoststue. Hvert rum er under 8 m 2, og der er kun lige plads til et lille bord med 4-5 stole om. I hvert rum er der en glasdør til en have udenfor. Inde fra bygningen er der kun adgang til samtalerummene gennem køkkenet/frokoststuen, og der står et stort spisebord lige uden for lokalerne. Det blev oplyst at der er meget lydt, og at distriktspsykiatrien helst ikke anvender de 2 små samtalerum. Det er imidlertid ikke muligt helt at undgå at bruge lokalerne, dog bruges de små samtalerum aldrig i tidsrummet kl hvor personalet holder frokostpause.

11 10/15 Personalets kontorer bruges også til patientsamtaler, men det kræver en del koordinering fordi medarbejderne sidder 3 sammen på hvert kontor. Lægekontoret bruges også til samtaler. Dette kontor har et stort glasparti ud mod det store indgangsområde som alle medarbejdere og patienter går igennem. Det er således synligt for alle når en patient er til samtale. Det blev oplyst at distriktspsykiatrien overvejede at sætte persienner op for det store glasparti ud mod indgangsområdet. På inspektionstidspunktet var der planer om efter årsskiftet at indrette et stort lokale ved siden af lægekontoret til samtalerum/grupperum. Til distriktspsykiatriens lokaler hører desuden 3 toiletter, hvoraf 2 er handicaptoiletter. Det ene handicaptoilet er meget småt, og ingen af dem opfylder de nugældende krav til indretningen af handicaptoiletter. På alle 3 toiletter var der flydende sæbe og papirhåndklæder, og der så pænt rengjort ud. Herudover har distriktspsykiatrien et medicinrum, der altid er aflåst, og som kun læger og sygeplejersker har nøgle til. Her opbevares medicin til behandlingsdømte patienter og patienter der debuterer med skizofreni, da disse patientgrupper får deres medicin gratis. Som jeg tilkendegav under inspektionen, er det efter min opfattelse problematisk at 2 af de 4 lokaler der er indrettet som egentlige samtalerum, er meget små, dårligt lydisolerede og beliggende ud til personalets køkken/frokoststue. Det havde været ønskeligt om distriktspsykiatrien havde disponeret anderledes ved indretningen af sine lokaler. Jeg foretager dog ikke videre vedrørende dette spørgsmål. I den foreløbige rapport bad jeg om at få oplyst om der siden inspektionen er blevet indrettet et nyt stort samtalerum. Jeg bad også om at få oplyst om der er noget nyt om distriktspsykiatriens fremtidige placering. Centerchefen har i sin af 13. april 2011 oplyst at der er en større renovering af lokalerne i gang, herunder inddragelse af 125 m 2 ekstra til distriktspsykiatrien, således at der kan etableres gode samtalerum. Arbejdet forventes fuldført sammen med centerets øvrige renovering i starten af Centerchefen har også oplyst at distriktspsykiatrien fremover vil være på matriklen formentlig i de renoverede og bedre sammensatte lokaler i bygning 28.

12 11/15 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv. Region Hovedstaden har en bruger-, patient- og pårørendepolitik (juni 2008) der også er gældende for Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet med politikken er at højne kvaliteten af Region Hovedstadens ydelser gennem et sæt af fælles værdier for det daglige samarbejde med brugere, patienter og pårørende og gennem etablering af fora for en løbende og struktureret dialog med bruger-, patient- og pårørendeforeninger. Bruger-, patient- og pårørendepolitikken er bygget op om fire overordnede værdier og indeholder angivelser af hvordan disse værdier omsættes i det daglige arbejde. Med hensyn til samarbejdet med de pårørende fremgår det bl.a. at Region Hovedstaden vil gøre det nemt for pårørende at være med i patientens behandlingsforløb og at bidrage som pårørende. De pårørende skal således have plads som aktive ressourcepersoner i forløbet hvor de kan bidrage med vigtig viden og erfaring. Regionen bemærker at det er en forudsætning at patienten ønsker de pårørende involveret, og det oplyses at pårørende ellers kan få generel information. Regionen gør samtidig opmærksom på at slægtskab eller samliv ikke er en forudsætning for at blive inddraget som pårørende. Pårørende kan således også være venner, naboer eller andre som den enkelte patient selv betragter som nære pårørende. Det fremhæves i bruger-, patient- og pårørendepolitikken at den for at gøre en forskel i det daglige arbejde skal udmøntes lokalt så den passer til de lokale forhold. Danske Regioner foretog i 2008 en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til patienter i distriktspsykiatrien. Pårørendeundersøgelsen viste generelt ikke så stor tilfredshed med distriktspsykiatrien som patientundersøgelsen i 2007, jf. pkt. 3 ovenfor. De pårørende der havde haft samtaler med personalet i distriktspsykiatrien, var markant mere tilfredse end de pårørende der ikke havde haft samtaler. Tidligere Distriktspsykiatri Ballerup deltog i pårørendeundersøgelsen, men kun 11 pårørende besvarede et spørgsmål om det samlede indtryk af distriktspsykiatriens kontakt med den pårørende. Ud af de 11 pårørende havde knap 10 pct. et enestående samlet indtryk af kontakten med distriktspsykiatrien, mens ca. 72 pct. havde et godt eller både godt og dårligt indtryk. De resterende ca. 18 pct. havde et dårligt eller uacceptabelt indtryk. Tidligere Distriktspsykiatri Herlev deltog ikke i pårørendeundersøgelsen. Det fremgår af Psykiatriens virksomhedsplaner for både 2009 og 2010 at Region Hovedstadens Psykiatri vil gøre en målrettet indsats for at forbedre informationen til og samarbejdet med patienter og pårørende.

13 12/15 Psykiatrien har udarbejdet en klinisk vejledning af 14. januar 2009 om inddragelse af og samarbejde med pårørende. Vejledningen indeholder retningslinjer for hvordan pårørende anerkendes som kompetente samarbejdspartnere, og hvordan de under hensyntagen til tavshedspligten inddrages fra patientens første kontakt med psykiatrien og gennem hele behandlings- og efterbehandlingsforløbet. Det fremgår bl.a. af vejledningen at når patienten er tilknyttet distriktspsykiatrien, skal kontakten til de pårørende indgå som et fast element ved udarbejdelse og ajourføring af behandlingsplaner, og pårørendekontakten skal tages op på de fortløbende møder med patienten. De pårørende skal med patientens accept informeres og medinddrages ved alle væsentlige ændringer og beslutninger vedrørende patienten. De pårørende skal også informeres om at der er en bestemt primær plejeansvarlig sundhedsperson som de kan henvende sig til. Desuden skal de pårørende tilbydes støtte, vejledning og psykoedukativ støtte i forhold til håndtering af sindslidelsen og særlige vanskelige situationer. Psykiatrien har udgivet en pjece om patientrettigheder i en kort og en udvidet version, som findes på Psykiatriens hjemmeside. Af den udvidede version fremgår følgende om personalets informationer til og samarbejde med pårørende: Personalet skal overholde tavshedspligten, selv over for dine nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende kan være din ægtefælle, voksne børn eller forældre, men også en samlever eller en nær ven. Du bestemmer selv, hvem der må modtage oplysninger om dine helbredsforhold. Du vil blive spurgt om oplysninger om og samtykke til, hvem af dine pårørende personalet må udtale sig til og om hvor meget de må oplyse om din indlæggelse og sygdom. Du skal oplyse navne og telefonnumre. Du kan blive anmodet om at underskrive en samtykkeerklæring og kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Ifølge 43 i sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) skal der som hovedregel indhentes samtykke til at videregive oplysninger om en patients helbredsforhold mv. til andre formål end behandling, herunder til pårørende. Et sådant samtykke skal være skriftligt, og det skal indføres i patientens journal (sundhedslovens 44, stk. 1). Kravet om skriftlighed kan dog fraviges når sagens karakter eller omstændig-

14 13/15 hederne i øvrigt taler for det (sundhedslovens 44, stk. 1, 2. punktum). Et samtykke bortfalder senest 1 år efter at det er givet (sundhedslovens 44, stk. 2). I forbindelse med inspektionen modtog jeg en kopi af den samtykkeblanket som distriktspsykiatrien anvender i forbindelse med videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende. Samme blanket bruges også ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger til/fra personer, myndigheder og institutioner. Indledningsvis bliver der bedt om patientens samtykke til at videregive og indhente konkrete relevante helbredsoplysninger mv. til/fra personer, myndigheder, institutioner og andre i forbindelse med den aktuelle behandling. Der er felter til afkrydsning af hvem der i forbindelse med den aktuelle behandling må informeres om patientens konkrete relevante helbredsoplysninger. Det er muligt at sætte kryds ved ægtefælle/samlever, børn, forældre, søskende og andre, og hvert sted er der er et felt til at angive navnet på den pårørende. Herefter er der felter til dato og patientens underskrift. Nederst på blanketten er det med kursiv angivet at samtykket er gældende i højst 1 år fra dato, eller indtil patienten ønsker at trække det tilbage, og at det konkrete samtykke kun gælder under den aktuelle behandling og ophører når denne er afsluttet. Centerchefen har i af 13. april 2011 oplyst at pårørende inddrages dels gennem samtaler med patienten, dels gennem undervisning og pårørendegrupper. Jeg beder distriktspsykiatrien om overordnet at oplyse hvordan det i praksis fungerer med inddragelse af pårørende. Jeg går ud fra at mange af distriktspsykiatriens patienter går til behandling i mere end 1 år, og jeg beder derfor om at få oplyst hvordan distriktspsykiatrien i forbindelse med inddragelse af de pårørende i behandlingsforløbet sikrer at der foreligger et gyldigt samtykke fra patienten (det vil sige et samtykke der ikke er mere end 1 år gammelt). Region Hovedstaden har i forlængelse af bruger-, patient- og pårørendepolitikken etableret fora for dialog på 3 niveauer (politisk niveau, virksomhedsniveau og lokalt niveau). Formålet med disse dialogfora er at styrke samarbejdet og dialogen med patienter, brugere og pårørende. På det lokale niveau har Psykiatrisk Center Ballerup et dialogforum bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra distriktspsykiatrien, repræsentanter fra

15 14/15 distriktspsykiatrien og repræsentanter fra Psykiatriforeningernes Fællesråd (sammenslutning af en række bruger- og pårørende foreninger bl.a. SIND, LAP, Bedre Psykiatri og Angstforeningen). Der er møde i det lokale dialogforum 2-3 gange om året. I den foreløbige rapport bad jeg om at få oplyst om der er etableret et brugerråd i Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev, og i givet fald om repræsentanter fra brugerrådet deltager i det lokale dialogforum i Psykiatrisk Center Ballerup. Centerchefen har i sin af 13. april 2011 oplyst at der ikke er et brugerråd i Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev da distriktspsykiatrien er en del af Psykiatrisk Center Ballerup som har et dialogforum hvor patienter og pårørende kan være repræsenteret. 6. Vold mod personalet Region Hovedstadens Psykiatri har inden for de seneste par år gennemført projektet Den gode arbejdsplads vedrørende bl.a. arbejdsmiljøet på Psykiatriens område. Projektet har bl.a. sat fokus på medarbejdernes evne til at forebygge og håndtere konflikter, vold og trusler om vold. Det er intentionen at alle nye medarbejdere får en grunduddannelse på dette område, og at disse kompetencer holdes ved lige (jf. PsykiatriNyt 2010/1, s. 9). Det blev under inspektionen oplyst at personalet i distriktspsykiatrien kommer på kurser om vold og aggressioner. Nogle medarbejdere har været udsat for verbale trusler fra patienter, men der har ikke været tilfælde af vold over for personalet. Det blev desuden oplyst at distriktspsykiatrien tager nogle forholdsregler for at forebygge og undgå ubehagelige og voldelige episoder over for personalet. Der er således altid flere medarbejdere til stede i distriktspsykiatriens lokaler i løbet af en dag, og medarbejderne har aldrig en vagt alene i ydertimerne. Distriktspsykiatrien er desuden meget opmærksom på nogle få patienter som kan udgøre en særlig risiko for medarbejderne, fordi disse patienter er meget alvorligt syge, men ikke ønsker indlæggelse. Ledelsen sørger for at medarbejderne får supervision, og der er personalemøder hver morgen hvor medarbejderne kan drøfte eventuelle ubehagelige hændelser. Distriktspsykiatrien har desuden abonnement på Falck Healthcare så medarbejderne har mulighed for at få psykologisk rådgivning og krisehjælp i tilfælde af alvorlige hændelser.

16 15/15 I den foreløbige rapport bad jeg distriktspsykiatrien om at oplyse om distriktspsykiatrien har et alarmsystem. Centerchefen har i af 13. april 2011 oplyst at distriktspsykiatrien ikke har et alarmsystem, men betjener sig af politiet. Psykiatrien oplyste under inspektionen at regionen var ved at udarbejde retningslinjer for arbejdspladsens håndtering af vold og trusler om vold mod personalet. Jeg beder Psykiatrien om at modtage en kopi af regionens retningslinjer for håndtering af vold og trusler om vold mod personalet når retningslinjerne foreligger i endelig form. 7. Samtaler med patienter Der var ingen patienter der havde ønsket en samtale med mig under inspektionen. Opfølgning Som det fremgår af de enkelte afsnit ovenfor, har jeg i flere tilfælde bedt Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev om nærmere oplysninger om forskellige forhold. Jeg beder om at disse oplysninger sendes til mig gennem Region Hovedstadens Psykiatri så Psykiatrien kan få lejlighed til at kommentere det som distriktspsykiatrien anfører. Underretning Denne rapport sendes til Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev, Region Hovedstadens Psykiatri, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til grundlovens 71, stk. 7, og distriktspsykiatriens patienter og pårørende. Lennart Frandsen Inspektionschef

Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011

Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011 Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00380-22/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 3. Behandling mv.... 3 Ad 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 7 Ad 5. Pårørendekontakt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Organisation mv.... 3 3. Behandling mv.... 3 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv.... 7 6. Vold mv.... 8 7. Patienternes økonomiske

Læs mere

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 11. marts 2011 Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 ENDELIG J.nr. 2008-3637-424/MV3 1/17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00052-4/MV 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3. Behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning..2. 2. Organisation mv... 4. 3. Behandling mv... 5. 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning..2. 2. Organisation mv... 4. 3. Behandling mv... 5. 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..2 2. Organisation mv... 4 3. Behandling mv..... 5 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv. 11 6. Vold mv...12 7.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Organisation mv...3. 3. Behandling mv...5. 4. Bygningsmæssige forhold mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Organisation mv...3. 3. Behandling mv...5. 4. Bygningsmæssige forhold mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Organisation mv...3 3. Behandling mv....5 4. Bygningsmæssige forhold mv...10 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv...12 6. Vold mv....13 7.

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Retspsykiatrisk Afsnit P401

Retspsykiatrisk Afsnit P401 Information til patienter og pårørende Retspsykiatrisk Afsnit P401 Almenpsykiatrisk Afdeling Odense (Universitetsfunktion) Psykiatrien i Region Syddanmark Retspsykiatrisk Afsnit P401 Oversigtskort 2 Indhold:

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 Den 2. januar 2012 Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3500-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Fællesområde... 2 Ad 4.2. Medicin og læge mv....

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørende politik

Bruger-, patient- og pårørende politik SIND SIND i Region Hovedstaden: Regionsforum - 5 kredse - 11 lokalforeninger 1.738 medlemmer = 35% af SIND Offentlige møder, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, ferie m.v. Væresteder: SINDs hjerte,

Læs mere

Satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge i Psykiatrien Syd, Region Sjælland. Projektets varighed: Oktober

Satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge i Psykiatrien Syd, Region Sjælland. Projektets varighed: Oktober Satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge i Psykiatrien Syd, Region Sjælland. Projektets varighed: Oktober 2013 31.12.2016 Formål med projektet Projektet er en del af et national satspuljeprojekt i en treårig

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

INFORMATION OM PSYKIATRISKE OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD I FREDERIKSBERG KOMMUNE. Frederiksberg Kommunes psykiatriforum december 2008

INFORMATION OM PSYKIATRISKE OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD I FREDERIKSBERG KOMMUNE. Frederiksberg Kommunes psykiatriforum december 2008 INFORMATION OM PSYKIATRISKE Kommune OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD I FREDERIKSBERG KOMMUNE SIND Region Hovedstaden Psykiatrisk Center Netværkstedet Thorvaldsen Kommunes psykiatriforum december 2008 Bogtrykkeri

Læs mere