CPR-systemet. Udviklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPR-systemet. Udviklingsplan 2015 2018"

Transkript

1 CPR-systemet Udviklingsplan

2 CPR-systemet. Udviklingsplan Indledning Det Centrale Personregister (CPR) indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. personer, der fra oprettelsen af CPR i 1968 enten har opfyldt kriterierne for bopælsregistrering, eller hvor en offentlig myndighed har tildelt et såkaldt administrativt personnummer. CPR og personnummeret anvendes i dag i udbredt grad i hele samfundet, herunder i den private sektor, og er en medvirkende faktor til, at Danmark er kommet langt i digitaliseringen af processer i samfundet. CPR indeholder som grunddataregister almindelige, grundlæggende personoplysninger om landets borgere, bl.a. navn, adresse, statsborgerskab og civilstand. CPR opdateres hurtigt og direkte fra de grundregistrerende myndigheders systemer, f.eks. hospitalernes tildeling af personnumre ved fødsler og indberetning af dødsfald. Flere opdateringer sker endvidere på borgernes foranledning ved anvendelse af obligatorisk digital selvbetjening. Datakvaliteten i CPR opleves som meget høj. Det er et grundlæggende formål med CPR, at data skal stilles til rådighed for myndigheder og virksomheder med en berettiget interesse. Fra CPR-systemet leveres årligt over datafiler til myndigheder og virksomheder til brug for vedligehold af lokale databaser medarbejdere og systemer hos myndigheder og virksomheder foretager endvidere årligt ca. 200 mio. opslag direkte i CPR-databasen. CPR regnes blandt statens mest kritiske it-systemer, bl.a. fordi CPR er grundlaget for udarbejdelse af valglister og udstedelse af NemID. Endelig betragtes CPR som et meget væsentligt aktiv i den danske registerforskning og statistikproduktion. Nærværende udviklingsplan beskriver de vigtigste opgaver og projekter, som forventer at gennemføre i de kommende fire år, således at CPR kan vedblive med at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR. De identificerede opgaver og projekter tager afsæt i dels en gennemgang af de væsentligste temaer, der vurderes at sætte rammerne for udviklingen af CPR i de kommende år, dels en beskrivelse af CPR s løsningslandskab med fokus på systemets grænseflader mod omverden.

3 CPR-systemet. Udviklingsplan Udviklingsplanens hovedtemaer De overordnede hovedtemaer i den kommende udvikling af CPR relaterer sig til 1) det såkaldte Grunddataprogram, som udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, 2) cyberog informationssikkerhed samt 3) udfasning af legacy komponenter. 2.1 Grunddataprogrammet Som del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har regeringen, KL og Danske Regioner indgået aftale om det såkaldte Grunddataprogram, hvis formål er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Grunddataprogrammet koordineres overordnet af en Grunddatabestyrelse og består af en række delprogrammer, hvor særligt delprogrammerne GD2 (Adresseprogrammet), GD5 (Personregistreringen) og GD7 (Datafordeleren) vil påvirke udviklingen af CPR i form af en række opgaver og projekter nærmere beskrevet under afsnit 7 - Udviklingsprojekter. I regi af grunddataprogrammet blev der i 2013 gennemført en analyse af, hvordan en modernisering og effektivisering af personregistreringen i Danmark, herunder CPR, kunne gennemføres. Rapporten har dannet grundlag for en række overordnede pejlemærker for udviklingen af CPR med henblik på skabe en bedre og mere effektiv grundregistrering af personer. Pejlemærkerne indebærer bl.a., at det nuværende personnummer fastholdes, at kredsen af personer, som grundregistreres i CPR, udvides, at sikkerheden ved CPR og anvendelsen af personnummeret styrkes, at CPR-data distribueres via Datafordeleren, at der etableres en ny betalingsmodel for CPR, og at CPR-lovgivningen tilpasses. har i 2014 implementeret væsentlige dele af pejlemærkerne. Således er der etableret en ordning, hvor kredsen af personer, som grundregistreres i CPR, er udvidet. Ordningen bruges i dag af SKAT, ATP, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Udbetaling Danmark, kommunerne, Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen, som alle har adgang til at tildele administrative personnumre. På sikkerhedsområdet har gennemført en række initiativer, som bl.a. udspringer af anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed. Det drejer sig bl.a. om indførelsen af stærkere passwords, revision af alle brugere med rettighed til at ajourføre CPR, udvidet anvendelse af kryptering, ekstraordinær uvildig it-revision af CPR, penetrationstest (hacker-test) og etablering af automatiske kontroller, som advarer mod skadeligt indhold i internettrafikken mod CPR og evt. manglende sikkerhedsopdateringer på CPR s servere. CPR-Kontoret har endvidere som led i indsatsen over for identitetstyveri iværksat initiativer, som mindsker udbredelsen af den såkaldte CPR-validering på nettet dvs. autentifikation på grundlag af personnummeret. Dette er sket gennem en løbende skærpelse af vilkårene for anvendelse af CPR. Senest er det besluttet, at virksomheder og myndigheder på deres digitale selvbetjeningsløsninger skal anvende NemID, fremfor personnummer, som grundlag for autentifikation. Et væsentligt pejlemærke for de kommende års udvikling af CPR er beslutningen om distribution af CPR-data via den kommende Datafordeler. Med henblik på at udmønte denne beslutning har Grunddatabestyrelsen besluttet at etablere delprogrammet GD5 under ledelse af. I første omgang har GD5 til opgave at udarbejde en plan for, hvordan CPR kan etableres som grunddata på Datafordeleren. Denne plan skal bl.a. give svar på, hvilke data i CPR, der skal være grunddata, hvordan de skal modelleres, integreres og udstilles på Datafordeleren samt hvilken betalingsmodel, der skal gælde.

4 CPR-systemet. Udviklingsplan Cyber- og informationssikkerhed Udviklingen af sikkerheden omkring CPR tager udgangspunkt i den til hver tid gældende risikovurdering af CPR og en overordnet vurdering af det aktuelle trusselsbillede. Som nævnt under afsnit 2.1 er der i 2014 gennemført en række væsentlige sikkerhedsmæssige initiativer, som har hævet sikkerhedsniveauet i CPR. Det aktuelle sikkerhedsniveau udbygges i de kommende år. I 2015 forventer at indgå en ny kontrakt om drift, forvaltning og vedligehold samt bistand til udvikling af CPR, som bl.a. fastsætter klare sikkerhedsmæssige krav til leverandøren. Den nye kontrakt indebærer samtidig dels overgang fra DS484 til sikkerhedsstandarden ISO27001, hvorved CPRkontorets samlede implementering af standarden færdiggøres, dels fuld implementering af de anbefalinger, som Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed har afgivet i deres rapport fra august 2014 om styrket sikkerhed i statens outsourcede it-drift. Udbygningen af sikkerhedsniveauet vil endvidere ske i overensstemmelse med Regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, der er offentliggjort i december 2014, og som bl.a. vil indgå i s konkrete udviklingsprojekter. 2.3 Udfasning af legacy komponenter CPR regnes blandt statens mest kritiske it-systemer, og derfor er det afgørende, at systemet er fleksibelt og robust over for kritiske hændelser som f.eks. nedbrud, sikkerhedsbrud, kompetencer til opretholdelse og videreudvikling, generel teknologisk udvikling og leverandørskift. I marts 2014 har CPR afsluttet en grundlæggende modernisering i form af en migrering fra mainframe platformen til en midrange platform (Linux), og der gennemføres i 2015 et EUudbud omfattende drift, forvaltning og vedligehold samt bistand til udvikling af CPR. CPR er derfor som sådan ikke at betragte som et legacy system. Dele af CPR s forretningslogik er imidlertid udviklet i programmeringssproget Natural, som udgør en proprietær teknologi fra Software AG, og som i dag ikke længere udgør en udbredt udviklingsplatform med samme kapabilitet, som kendes fra mere tidssvarende udviklingsplatforme. Natural applikationsservere er endvidere kommercielt licenseret, hvilket giver begrænsninger i, hvordan Natural kan anvendes i CPR s løsningsarkitektur, herunder særligt begrænsninger i anvendelsen af testinstanser. Det vurderes, at Natural hverken på kort eller mellemlangt sigt udgør en egentlig større kommerciel eller teknisk risiko, men Natural reducerer, som følge af den begrænsede udbredelse og kapabilitet, s mulighed for at konkurrenceudsætte og videreudvikle CPR med tidssvarende teknologiske løsninger. Der bør derfor i de kommende år iværksættes nye initiativer, som sikrer, at CPR s bindinger til proprietær programmel reduceres yderligere.

5 CPR-systemet. Udviklingsplan CPR s løsningslandskab CPR blev i foråret 2014 migreret fra en traditionel mainframe platform til en midrange platform (Linux) med intensiv anvendelse af virtualisering. Midrange platformen er sammensat efter tidssvarende arkitekturprincipper med fokus på sikkerhed, tilgængelighed og performance. Der anvendes hovedsagelig alment udbredte og stabile open source middleware komponenter. Selve forretningslaget i CPR er baseret på en Natural applikations udviklingsplatform fra Software AG. Myndigheders og virksomheders adgang til CPR data sker gennem de produkter og grænseflader, som stiller til rådighed i CPR. Disse produkter og grænseflader definerer således i vidt omfang myndighedernes og virksomhedernes oplevelse af CPR. I de kommende år vil CPR s produkter og grænseflader, som følge af Grunddataprogrammet, blive ændret, og nye services vil blive udstillet via Datafordeleren. 3.1 CPR s produkter og grænseflader CPR s data distribueres (uddata) og ajourføres (inddata) gennem de produkter og grænseflader, CPR stiller til rådighed. De vigtigste produkter og grænseflader gennemgås nedenfor CPR2 CPR2 er en såkaldt fed Java klient, som typisk installeres på den enkelte brugers pc. CPR2 anvendes af offentlige myndigheder til både søgninger og ajourføring. CPR2 er udviklet for snart 15 år siden, og den anvendte teknologi og grænsefalde opleves i dag ikke som tidssvarende. CPR2 s grænseflade til selve CPR er GCTP. CPR2 forventes udfaset ultimo 2. halvår 2015 og erstattet af en nyudviklet webbaseret klient - CPRWeb CPRWeb CPRWeb er en ny webbaseret klient, der anvendes af både offentlige myndigheder og private virksomheder til søgninger og ajourføringer. CPRWeb tilgås gennem brugerens browser og er således ikke afhængig af klientinstallationer. Applikationen er udviklet i et tidssvarende Java baseret rammeværk og anvender desuden flere Open Source komponenter, der giver mulighed for hurtig og kosteffektiv udvikling og vedligehold. CPRWeb s grænseflade til selve CPR er GCTP. CPRWeb vil ikke blive erstattet af nye services, som udvikles på Datafordeleren SOAP SOAP grænsefladen er navngivet efter den benyttede protokol (Simple Object Access protocol). SOAP anvendes i dag af ganske få kunder primært til at foretage søgninger og opslag i CPR, og det er ikke sandsynligt, at anvendelsen af SOAP grænsefladen udvides til væsentligt flere kunder. SOAP grænsefladen vurderes at kunne erstattes af nye services, som udvikles på Datafordeleren GCTP GCTP er en proprietær CPR specifik protokol, der transporterer et simpelt XML output, og anvendes både til ind- og uddata. GCTP fungerer som integrationslag til CPR og anvendes i en række af CPR s produkter og grænseflader. GCTP anvendes også direkte hos brugerne af CPR ved system-system integrationer. GCTP teknologien er i dag afløst af mere standardiserede teknologier. Imidlertid er der ingen planer om at udfase GCTP. Kunder, som alene anvender GCTP til brug for søgninger og opslag i CPR, vil kunne erstatte GCTP med nye services, som udvikles på Datafordeleren CPR Direkte CPR Direkte er et proprietær CPR specifikt produkt, der kommunikerer gennem en traditionel socket forbindelse i et fast længdeformat. CPR Direkte har en høj tilgængelighed og performance, men teknologien er i dag afløst af mere standardiserede teknologier. CPR Direkte anvendes direkte hos brugerne ved system-system integrationer i forbindelse med ind- og uddata. Kunder, som alene anvender CPR Direkte til brug for opslag i CPR, vil kunne erstatte CPR Direkte med nye services, som udvikles på Datafordeleren.

6 CPR-systemet. Udviklingsplan Udtræk (FTP/Batch) Udtræksproduktet anvendes af større offentlige myndigheder og private virksomheder, der abonnerer på ændringer i personoplysningerne for specifikke personer. Ændringer distribueres en gang i døgnet via filer i fastlængde format over FTPS/SFTP. Abonnementssætninger modtages tilsvarende i filer over FTPS/SFTP. Udtræk vil kunne erstattes af nye services, som udvikles på Datafordeleren, navnlig en kommende hændelsesfordeler. Figur 1 CPR s løsningslandskab 3.2 CPR s samspil med Datafordeleren For at forbedre distributionen af fællesoffentlige data etableres en infrastruktur til distribution af data den såkaldte Datafordeler. Datafordeleren samler data fra en række offentlige registre, modellerer data efter ensartede principper og stiller data til rådighed for offentlige myndigheder og private virksomheder ved brug af standardiserede teknologier. CPR-data vil i fremtiden også skulle distribueres via Datafordeleren. På baggrund af en tentativ tidsplan udarbejdet af Geodatastyrelsen, der har ansvaret for etablering og drift af Datafordeleren, forventes det, at arbejdet med at etablere CPR-data på Datafordeleren kan påbegyndes i 2. halvår af Datafordeleren vil kun varetage distribution af data (uddata), hvorimod ajourføring (inddata) af CPR-data fortsat vil skulle ske direkte i CPR ved brug af CPR s produkter og grænseflader. Datafordeleren giver således ikke mulighed for, at CPR s uddatagrænseflader kan udfases helt. Der vil fortsat være et behov for grænseflader, der gør det muligt for de myndigheder, som ajourfører data i CPR, at anvende services, der giver mulighed for en samtidig læsning og skrivning. De grænseflader til CPR, som kun benyttes til uddata, vil omvendt på sigt kunne erstattes af nye services fra Datafordeleren. Moderniseringen af CPR s distribution af data vil således ske gennem nye services på Datafordeleren. Udvikling af CPR vil derfor løbende skulle tilpasses Grunddataprogrammet, herunder særligt Datafordeleren.

7 CPR-systemet. Udviklingsplan Figur 2 Principskitse for Datafordeleren (Kilde: En væsentlig teknisk udfordring i samspillet mellem CPR og Datafordeleren bliver at understøtte samtidighed. Ændringer i personoplysninger skal umiddelbart efter ajourføring i CPR være overført til Datafordeleren, således at der ikke opstår situationer, hvor personoplysninger i CPR og Datafordeleren fremstår forskellige.

8 CPR-systemet. Udviklingsplan Retningslinjer for udvikling gennemfører løbende tilpasning af CPR, hvilket udmøntes i mindre vedligeholdelsesopgaver, større ændringer samt egentlige projekter. og s leverandører følger ITIL principperne i den daglige vedligehold, projekter gennemføres efter Prince2 principperne og ved større projekter anvendes den fællesstatslige it-projektmodel. Endvidere anvendes en agil tilgang ved såvel ændringer som projekter. Midrange platformen understøtter en agil udviklingstilgang. har siden migreringen i marts 2014 ændret på de overordnede tekniske retningslinjer ved vedligehold og udvikling af CPR, og der anvendes nu i alle aspekter af udviklingen en mere agil tilgang. Eksempelvis kan deployments foretages hyppigt, kosteffektivt og uden nedetid for CPR. CPRkontorets mål er, at den agile tilgang løbende skal udbygges med fokus på værdiskabelse for brugerne af CPR. Konkret vil arbejde efter følgende retningslinjer: Standardprogrammel, gerne baseret på open source licenser, skal anvendes i videst muligt omfang. Kun forretningslogik skal specieludvikles. CPR s løsningsarkitektur skal understøtte, at CPR kan flyttes til en ny driftsoperatør uden tab af funktionalitet. Udviklingsværktøjer skal være vidt udbredte og anerkendte i branchen. Ændringer og fejlrettelser skal hurtigt og hyppigt kunne deployes uden nedetid for systemet. Automatiseret tests skal udbygges og vedligeholdes med henblik på at reducere risikoen for fejl og manuelle tests samt understøtte hyppige deployments. Standardprogrammel, herunder middleware, skal løbende patches til nyeste version. Sikkerhed skal indgå i alle aspekter af drift, forvaltning og vedligehold samt udvikling. Grænseflader til omverdenen skal holdes stabile over tid, dog uden at gå på kompromis med sikkerhed. Når der foretages ændringer, skal det varsles i god tid. Udviklingsprojekter og større projekter faseopdeles med fokus på risikominimering.

9 CPR-systemet. Udviklingsplan Udviklingsprojekter har ved udgangen af 2014 identificeret en række udviklingsprojekter for perioden 2015 til Der er ikke tale om en udtømmende liste, idet det må forventes, at særligt Grunddataprogrammet vil give anledning til andre udviklingsprojekter. Udviklingsprojekterne er identificeret med udgangspunkt i de tre hovedtemaer samt ud fra en vurdering af behovet for teknologisk modernisering. Business case for enkelte projekter udarbejdes inden projektgennemførelse, hvis det er relevant, jf. den fællesstatslige projektmodel. 5.1 Grænseflader Udmøntning af hovedtemaerne Cyber- og Informationssikkerhed samt Grunddataprogrammet. CPR s grænseflader for uddata skal moderniseres, idet kunderne skal tilbydes nye grænseflader, der udvikles på Datafordeleren. CPRs grænseflader for inddata vil bestå ligesom den nuværende GCTP grænseflade. GCTP vil på sigt skulle moderniseres, bl.a. fordi standarden ikke udstiller data efter samme modelleringsregler samt teknonologier som Datafordeleren, men denne modernisering vil ikke ske inden for tidsrammerne af nærværende udviklingsplan. 5.2 Udfasning af Natural Udmøntning af hovedtemaet Udfasning af legacy komponenter. Primo 2015 forventes det, at der vil foreligge en analyse, som anviser to modeller for udfasning af Natural til fordel for Java. Analysen vil blive anvendt som grundlag for planlægning af det videre arbejdere med en udfasning af legacy komponenter. 5.3 Testoptimering Udmøntning af hovedtemaerne Cyber- og Informationssikkerhed samt Udfasning af legacy komponenter. Migreringen til den virtualiserede midrange platform giver nye og bedre muligheder for test. Det skal undersøges, om der kan skabes en mere fleksibel adgang til oprettelse af testmiljøer med egne datasæt. Udviklingsprojekter i vil dermed kunne gennemføres med større fleksibilitet som følge af færre afhængigheder af andre projekter. Ligeledes vil det være muligt at oprette flere testmiljøer, herunder eventuelle brugerdedikerede testmiljøer. 5.4 Indrejse Udmøntning af hovedtemaet Grunddataprogrammet. Det forventes, at kommunernes folkeregistrering i CPR af personer i forbindelse med indrejse her i landet kan effektiviseres i form af datagenbrug fra udlændingemyndighedernes itsystemer. Der er et overlap mellem personoplysninger, der skal registreres i CPR samt de personoplysninger, som udlændingemyndighederne registrerer i egne it-systemer (CARL2). Det skal undersøges, i hvilket omfang data kan genbruges, og hvis relevant, implementeres en løsning, der effektiviserer kommunernes arbejdsgange. 5.5 Dokumentation Udmøntning af hovedtemaerne Cyber- og Informationssikkerhed samt Grunddataprogrammet. Grænsefladedokumentationen målrettet brugerne af CPR skal opdateres til mere tidssvarende formater. Den eksisterende dokumentationen kan struktureres bedre samt udbygges. Det forventes, at en bedre dokumentation vil reducere behovet for support af CPR s brugere samt give mere stabile integrationer. 5.6 Datafordeler Udmøntning af hovedtemaet Grunddataprogrammet.

10 CPR-systemet. Udviklingsplan Relevante autoritative personoplysninger skal udstilles gennem Datafordeleren. Data skal modelleres efter Grunddataprogrammets principper, og der skal etableres funktionalitet, der muliggør, at data, der er ajourført i CPR, umiddelbart herefter kan udstilles via Datafordeleren. Udover, at CPR-nummeret suppleres med et UID, forventes integration til datafordeleren ikke at medføre ændringer i CPR s datamodel. 5.7 Adresser Udmøntning af hovedtemaet Grunddataprogrammet. Som en del af Grunddataprogrammet gennemføres GD2 Adresseprogrammet. Formålet med adresseprogrammet er at sikre korrekte, entydige og lettilgængelige grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne. Adresseprogrammet betyder, at der etableres et nyt autoritativt adresseregister hos MBBL, som også skal anvendes som grundlag for folkeregistreringen i CPR. 5.8 Ny Betalingsmodel Udmøntning af hovedtemaet Grunddataprogrammet. Et af de vigtigste mål i Grunddataprogrammet er, at grunddata så vidt muligt skal stilles frit til rådighed for myndigheder og virksomheder. I forbindelse med distributionen af CPR-data via Datafordeleren skal det undersøges, om der kan implementeres en ny betalingsmodel for CPR-data. 5.9 Logkontrol Udmøntning af hovedtemaet Cyber- og Informationssikkerhed. Der skal etableres en løsning, der giver myndigheder eller virksomheder mulighed for bedre at kontrollere myndighedens eller virksomhedens anvendelse af CPR, herunder særligt med henblik på at understøtte den løbende kontrol af egne medarbejderes brug af CPR NemLog-in Udmøntning af hovedtemaet Cyber- og Informationssikkerhed. CPR s kunder skal på sigt autentificeres via NemLog-in og NemID, når de logger sig på CPR. Om muligt skal også digitale fuldmagter understøttes Registerindsigt Udmøntning af hovedtemaet Cyber- og Informationssikkerhed. Som hovedregel har alle personer, som er registreret i CPR, ret til at få adgang til de oplysninger, som behandles om vedkommende. Anmodning om indsigt i egne oplysninger i CPR skal fra 2015 foregå digitalt, idet området indgår i digitaliseringsstrategiens bølge 4 om obligatorisk digital selvbetjening. Den nuværende selvbetjeningsløsning skal teknologisk opdateres til at understøtte tidssvarende brugervenlighedskrav samt anvendelse af digitale fuldmagter DAP Udmøntning af hovedtemaet Cyber- og Informationssikkerhed. DAP (Decentral Administration af Personkoder) er den grænseflade, som, myndigheder og virksomheder anvender til at administrere brugeres adgange til CPR. DAP er udviklet i en ældre teknologi og bør moderniseres på en tidssvarende platform, og myndigheders samt virksomheders muligheder for selvbetjening skal styrkes, bl.a. ved anvendelse af Digital Post samt NemID og NemLog-in.

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

CPR-kontoret Januar2012

CPR-kontoret Januar2012 CPR-kontoret Januar2012 Udviklingsplan for CPR-systemet 2012 2015 1. Indledning Det Centrale Personregister (CPR) indeholder grundlæggende personoplysninger om 9,2 mio. mennesker, som har tilknytning til

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning Aftale om digitaliseringsklar lovgivning I lovgivningen er der mange undtagelser og uklare begreber, som både gør det svært for borgerne at gennemskue, hvilke regler der gælder, men også giver lange sagsbehandlingstider

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K.

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Indhold: 1.0.0 Påtegning... 3 2.0.0 Beretning... 4 2.1.0 Præsentation af CPR-administrationen... 4 2.1.1 Formål og mission... 4 2.1.2

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30.

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30. Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef DUBEX Security & Risk Management Summit 30. oktober 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Afdelingen for offentlig fornyelse

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

For så vidt angår Statsrevisorernes og Rigsrevisionens konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke følgende:

For så vidt angår Statsrevisorernes og Rigsrevisionens konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke følgende: Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Justitsministeren Dato: 9. december 2014 Sagsnr.: 2014-0284-0164 Dok.: 1378944 Kære statsrevisorer Ved brev af 2. oktober 2014 har Statsrevisorernes

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere