6WRUHE OWVIRUELQGHOVHQVEUXJHUH DIVHNWRUFKHI \VWHLQ/HRQDUGVHQ'6%,QWHU&LW\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6WRUHE OWVIRUELQGHOVHQVEUXJHUH DIVHNWRUFKHI \VWHLQ/HRQDUGVHQ'6%,QWHU&LW\"

Transkript

1 6WRUHE OWVIRUELQGHOVHQVEUXJHUH DIVHNWRUFKHI \VWHLQ/HRQDUGVHQ'6%,QWHU&LW\ 5HVXPp Med åbningen af Storebæltsforbindelsen for tog, blev Danmark en time mindre. Det kunne mærkes. Først og fremmest kom der et uventet stort trafikspring. Passagererne strømmede til toget i et omfang, det ikke er set før. DSB fik både flere passagerer, målt i antal solgte rejser, og i antal personer. Særligt erhvervssegmentet har taget toget til sig, da det er i dette segment, vi har set den største stigning. 0RQLWHULQJVY UNW MHU DSB råder over en del moniteringsværktøjer med henblik på at følge passagernes holdninger, markedets udvikling og konkrete tællinger. Desuden udfører DSB enten selv eller i samarbejde med f.eks. Transportrådet diverse analyser. I det følgende skal blot de væsentligste overvågningssystemer præsenteres. 0DUNHGVRYHUYnJQLQJ029 Undersøgelsen gennemføres som telefoninterviews af Gallup A/S blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 15 og 64 år (inkl.). Der interviewes i alt 1200 personer hver måned, og interviewene gennemføres spredt ud over måneden. MOV er et trackingsystem, hvilket vil sige at de samme spørgsmål stilles i hver undersøgelse, således at det er muligt at følge en udvikling. Undersøgelsens resultater opregnes til et befolkningsudsnit svarende til den danske befolkning mellem 15 og 64 år (inkl.). Undersøgelsen beskæftiger sig udelukkende med rejseadfærd, holdninger og viden i tilknytning til øst/vest rejser. Undersøgelsen indeholder ikke udlandsrejsende..rqnxuuhqwryhuynjqlqj.29 På baggrund af lufthavnstal, egne tal, rederiernes tal og nu også den faste forbindelse, er det muligt at følge det samlede transportmarked for øst/vest trafik i Danmark..YDOLWHWVLWRJ4723$6 I lighed med MOV, er Q-TOPAS et tracking system, hvor vi løbende spørger passagererne, med det formål at vurdere udviklingen i kundetilfredssheden, altså den 1

2 oplevede servicegrad. Desuden bruges Q-TOPAS til at belyde kundestruktur og rejsemønster. Hvor MOV gennemføres hver måned, så gennemføres Q-TOPAS tre til fire gange årligt. Analyserne gennemføres i form af en spørgeskemabaserede undersøgelser, hvor der på en normaluge, dvs. uger uden ferier, helligdage eller store arrangementer, udlægges skemaer på 80 afgange. 6WRUHE OWLWDO Som ovenfor nævnt, så følger vi løbende udviklingen på Storebælt, og ser man på tallene fra 1994 og fremefter (figur 1), så kan man først og fremmest konstatere, at den bæltoverskridende togtrafik er meget sæsonbetinget. Højsæsonen ligger i sommermånederne, mens lavsæsonen ligger i vintermånederne. I sær er januar og februar typiske bundskrabere, mens juni og juli topper $QWDOWRJSDVVDJHUHURYHU6WRUHE OW MDQXDUMXOL Antal )LJXU.LOGH.29 Dette stiller store krav til DSBs evne til at kunne tilpasse sit produktionsapparat til den aktuelle efterspørgsel, men det er en helt anden historie.. 2

3 Ved at lave et 12 mdr. glidende gennemsnit af disse tal, kan man fjerne sæsonudsving, hvilket figur 2 viser $QWDOSDVVDJHUHURYHU6WRUHE OW MDQXDUMXOL Glidende 12 mdr gennemsnit )LJXU.LOGH.29 Af figuren, kan man se, at toget havde et svagt vigende antal passagerer frem til tunnelens åbning, men så skete der minsandten noget! Fra i gennemsnit at have ca 400 tusind bælt passager pr måned, gik vi på det første halve år til ca og ved vejbroens åbning, var dette tal steget til knap 600 tusind. Det er et trafikspring, ingen havde turde tro. Effekten udeblev da heller ikke. Alle kan vel stadigvæk huske de problemer, DSB havde i efteråret 1997, hvor overfyldte og forsinkede tog hørte til dagens (u)orden. For det var ikke blot DSB, der skulle vænne sig til de mange passagerer. De nye passagerer skulle også vende sig til, at toget pr definition ikke er gabende tomt. For at dreje kniven en ekstra gang i såret, var Banestyrelsen i samme periode også nød til at gennemføre en del sporvedligehold. Siden jul har det dog været muligt at gennemføre trafikken med en tilfredsstillende - og set med udenlandske øjne - god regularitet, ligesom passagererne også har spredt sig lidt mere, så det enkelte tog ikke bliver helt så belastet. 3

4 Der er dog ingen tvivl om, at DSB kunne og kan sælge flere billetter, når kapacitetsproblemerne omkring København bliver løst, og ved at indsætte (=indkøbe) mere materiel. '6%VXGEXG 1\PnGHDWSURGXFHUHSn Før åbningen, var Danmark af mere produktionstekniske årsager delt i et Øst og et Vest. Det lagde nogle naturlige begrænsninger på den måde, DSB kunne producere på. Dette forhold kan illustreres på forskellig vis. For eksempel skriver Banestyrelsen følgende i deres grønne regnskab for 1997: Den største miljøgevinst er bortfaldet af færgerne, som tidligere stod for ca. halvdelen af energiforbruget på eksempelvis en tur mellem København og Århus. Men øgede markedsandele RJ QGUHWEUXJDIPDWHULHO har også haft en stor indflydelse på resultatet. 1 (min fremhævning) Et andet eksempel kunne være, at InterCity producerede 21% flere personkm med et lidt mindre personale i 1997 i forhold til Det var dog ikke kun internt i DSB, Storebæltsforbindelsen forandrede jernbanen i Danmark. Med forbindelsen blev der reduceret voldsomt i rejsetiderne mellem Øst- og Vestdanmark, hvilket nedenstående tabel viser: Reduktioner i rejsetider Sønderborg - København Esbjerg - København Århus - København Aalborg - København Kilde: DSB: Årsberetning 1997, s time og 37 minutter 1 time og 23 minutter 1 time og 13 minutter 1 time og 24 minutter 1\WVHUYLFHNRQFHSW Fra vinterkøreplanen 1997 introducerede DSB to nyheder for passagerne: Der blev indført halvtimesdrift mellem Sjælland og Jylland. Standard, Business og Business Plus afløste de gamle klasseindelinger Dermed gennemførte DSB den modernisering af servicekoncepterne, som længe havde presset sig på, og som kendes fra andre jernbaner og fra flytrafikken. Jeg skal i det følgende mere konkret gøre rede for, hvilken betydning for passagererne, disse forbedringer i trafikeringen, Storebæltsforbindelsen har betydet. 8GYLNOLQJHQLPDUNHGVDQGHOHQ Denne massive fremgang, har selvfølgelig også afspejlet sig i markedsandelen, hvilket de følgende figurer viser. 4

5 $QWDOSDVVDJHUHURYHU6WRUHE OWMDQPDM Bus Fly Bil Tog )LJXU.LOGH.29 Som det kan ses af figur 3, så er der en markant forskel på sommer og vinter. Som det kan ses, så er dette sæsonudsving i sær markant for bil. Groft sagt, kan man sige, at ferie- og fritidsrejsende står for halvdelen af trafikken, mens mere hverdagsorienteret trafik står for den anden halvdel. Jeg skal vende tilbage til dette forhold senere. Omvendt, så har det samlede trafikbillede ikke forandret sig væsentligt fra 1994, og frem til sommeren Desværre har vi endnu kun valide tog tal for juni og juli, hvorfor det ikke er muligt at vise effekten af Storebæltsbroen, men det vil næppe være urimeligt at antage, at det trafikspring toget oplevede, nu bliver endnu større for bilbroen. På den følgende figur, har jeg omsat de ovenstående tal til procenter, da det giver en mere entydig beskrivelse af, hvorledes markedsandelene for de enkelte transportmidler har udviklet sig henover perioden. 5

6 3URFHQWYLVIRUGHOLQJPHOOHPWUDQVSRUWPnGHUQHRYHU6WRUHE OW MDQPDM 100% 80% 60% 40% 20% 0% )LJXU.LOGH.29 Som det fremgik af figur 3, så er der en markant forskel på vinter og sommer. Og at det er bilen, der har de største udsving, viser figur 4 også, da man her kan se en spejlvendig af togets sæsoner. Tendensen er dog meget klar: Togets markedsandel stiger mod slutningen af perioden. Renser vi tallene for sæsonsudsving, bliver denne tendens langt lettere at se, hvilket fremgår af figur 5. Af figuren kan man desuden se, at det er fly og bus, som har tabt markedsandele, hvorimod bilen kun har sat lidt til, og toget har faktisk i januar og februar været markedsledende. 6

7 100% 0DUNHGVDQGHOIRU VW9HVWWUDILNNHQ MDQPDMPGUJOLGHQGHJHQQHPVQLW 80% 60% 40% Bus Fly Bil Tog 20% 0% )LJXU.LOGH.29 8GYLNOLQJHQLSDVVDJHUVHJPHQWHU Figur 6 viser fordelingen af kundegrupper i henholdsvis tog, fly, bil og bus. Andelen af togkunder, som på sidste togrejse har rejst med erhvervsmæssigt formål er steget fra 25 % til knapt 40 %. Man kan samtidig se, at erhversandelen for både bil, fly og bus er faldet. Faldet er mindst for bilen, hvilket nok ikke kan undre, da bilens fleksibilitet for f.eks. sælgere stadigvæk er en meget stærk bil motivation. 7

8 3URFHQW XQGHVHJPHQWHUL VW9HVWWUDILNNHQI URJHIWHU WXQQHOHQVnEQLQJ ERHVERV PRIVAT TOG nov 96 TOG nov 97 FLY nov 96 FLY dec 97 BIL nov 96 BIL nov 97 BUS nov 96 BUS nov 97 )LJXU.LOGH029 Blandt privatkunderne, er det pendlerne, der har taget en væsentlig del af faldet, hvilket hænger sammen med, at den forventede udvikling blandt pendlerne tager længere tid. Det vil tage et stykke tid, før det at arbejde i København og bo på Fyn bliver lige så naturligt, som at arbejde i København og bo på Sydsjælland. Der er dog ingen tvivl om, at pendlerne over tid vil genvinde noget af det tabte marked. Tabte i gåseøjne, for der er jo ikke blevet færre pendlere, der har bare ikke været den samme vækst blandt pendlerne, som blandt fritids- og erhverspassagererne. 8

9 0,6 8GYLNOLQJHQLVHJPHQWHUL,QWHU&LW\WRJ MDQXDUMXQL 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Januar 97 Juni Januar 98 Juni Til/fra arbejde/uddannelse Erhvervsrejse Fritid mv. )LJXU.LOGH47RSDV Typen af erhvervsrejser har også ændret sig for tog. I novembermålingen 1996 var hele 60 % karakteriseret ved at være erhvervsrejsende, der skulle på kursus eller uddannelse. I novembermålingen 1997 er dette faldet til 45 % og andelen af møderejsende er (UKYHUYVUHMVHQVIRUPnOI URJHIWHUWXQQHOHQVnEQLQJ TOG 96 TOG 97 FLY 96 FLY 97 BIL 96 BIL 97 MØDE KURSUS/UDD ANDET 9

10 tilgengæld steget fra 28% til 37 %. Flykunderne er dog stadig karakteriseret ved at have den absolutte største andel af møderejsende. Årsagen til dette, er at møder typisk kun varer i en halv eller hel dag, hvorimod uddannelser og kurser ofte er længerevarende. )RUDQGULQJHULKROGQLQJHQWLODWN UHWRJ cuvdjhuwlodwy OJHWRJ Private kunder For de private rejsende har årsagerne til at vælge tog kun ændret sig lidt. Den største ændring er faldet i togpassagerer, som siger at de vælger toget, fordi det er eneste mulighed. Dette skal naturligvis også ses i sammenhæng med de nye kunder, som er kommet fra andre transportmidler, og som alle har alternative transportmuligheder. Privat, årsager til at vælge tog: Vælger tog fordi det erelooljw Færre vælger tog pga. NRPIRUWHQ Lidt flere nævner at det er QHPWIUDE\WLOE\ Lidt flere nævnerwlghq som årsag Færre siger, at det var HQHVWHPXOLJKHG Færre siger, at det var fordi de gerne ville VODSSHDIXQGHUYHMV I forhold til novembermålingen 1996 er der stadigvæk flere privatrejsende, som nævner, at de vælger toget pga. transporttiden. I forhold til de første målinger lige efter åbningen, er tiden som årsag faldet. I juni 97 sagde 39 % af de privatrejsende, at de valgte toget fordi det var hurtigt, hvor det i november 97 er 16 %. (Andelen stiger dog igen i decembermålingen til 24 %). Transporttiden er med andre ord ikke nær så stor en nyhed længere. Den hurtige transporttid dog stadig med i de privatrejsende betragtninger over årsagerne til at vælge tog. Men det er stadig den billige pris, som spiller den største rolle Erhverv De erhvervsrejsende vælger toget pga. den hurtige rejsetid. Komforten, prisen og det afslappende er stadig vigtige faktorer. 10

11 Selvom færre siger, at de vælger toget pga. faktorer som, at det er afslappende, komfortabelt og billigt, tror vi stadig på, at disse faktorer er vigtige årsager til at benytte toget. Tiden er blot en meget markant og entydig ændring for togrejser Ø/V - en ændring de fleste er bekendte med, og derfor også nævnes af mange erhvervsrejsende. Dog ses der også for de erhvervsrejsende, en lille tendens til at tiden som årsag har mistet lidt af sin kraft, hvilket tyder på, at tiden har positioneret sig som en naturlig egenskab ved togrejser Ø/V. Erhverv, årsager til at vælge tog Færre siger at årsagen ereloolj transport Lidt færre siger de vælger tog for NRPIRUWHQV skyld Flere siger de vælger toget fordi det er KXUWLJW Færre siger at årsagen er at de kan VODSSHDI Flere siger at årsager er togetsdvvhuehgvw WLGVP VVLJW 2 11 %DUULHUHUIRUWRJ Fly, erhverv Rejsetiden er stadig årsag til at erhvervsrejsende flykunder fravælger toget Fly, erhverv For lang rejsetid Bil, erhverv De erhvervsrejsende bilister fravælger toget pga. manglende fleksibilitet, og fordi toget opfattes som besværligt. Færre siger, at rejsetiden er en hindring. Bil, erhverv Bekvemt med bil Tog er besværligt upraktisk Ville være uafhængig af togtider For lang rejsetid med tog 12 5 Fleksibilitet under rejsen

12 Siden novembermålingen 1996 er der færre som synes rejsetiden er en barriere og færre der nævner, at de fravælger toget, fordi de ønsker at være uafhængige af togtider. Dette tyder på, at vi ved hjælp af den hurtigere transporttid og højere rejsefrekvens trods alt har rykket ved de meget trofaste bilisters opfattelse af toget i positiv retning. Men samtidig har andre barrierer fået mere kraft. Bl.a. at toget er mere besværligt, og at det er mere bekvemt med bil. Den gruppe, som nævner disse barrierer, regnes for at være svære at flytte, fordi deres gøremål på rejsen ikke lader sig forene med tog, der kører mellem fastlagte destinationer til fastlagte tider. Det kan f.eks. være sælgere Privat, bil For de private bilister er det stadig uafhængigheden, fleksibiliteten under rejsen og for meget bagage, som er de afgørende barrierer for tog Privat bus Her er det stadig prisen som den dominerende barriere for tog. 2SVXPPHULQJ Siden toget kørte under tunnelen, er toget blevet langt mere accepteret at benytte blandt de erhvervsrejsende. Rejsetiden har gjort toget effektivt og har bl.a. medført flere møderejsende i toget, og fra Q-Topas ved vi, at andelen af højere funktio- nærer på leder niveau også er steget. Sammen med den markante stigning i antallet af rejsende både af privat og erhvervsmæssigkarakter, som overvejer tog på fremtidige rejser, er der ingen tvivl om, at der er sket et virkelig positivt holdningsskifte for tog. Samtidig har tunnelvejen forøget togets kundemasse markant og har haft en positiv effekt på andelen af rejsende mellem landsdelene. Slutteligt viser MOV-undersøgelserne at transporttiden som hovedargument for at benytte tog ikke er nær så kraftfuld længere. Den hurtigere transporttid har forankret sig hos kunder og ikke kunder, og er ved at blive en naturlig del af at benytte tog. Som budskab for at tiltrække nye kunder, tyder det på, at den hurtige transporttid skal kombineres med andre faktorer f.eks. service i toget, at det er behageligt eller hyppige afgange/høj frekvens. Blandt de privatrejsende, er der stadig flest som siger, at de benytter toget pga. prisen. Tiden er vigtig, men bliver slet ikke nævnt nær så hyppigt som den billige pris. 12

13 )RUYHQWQLQJHUWLOIUHPWLGHQ Det er stadigvæk for tidligt at give et præcist bud på effekten af åbningen af Storebæltsforbindelsen for biler. Det skyldes flere forhold: Åbningen sker i sommerferieperioden, hvilket betyder højsæson for fritidsrejser og lavsæson for erhvervsrejser. Hvorvidt disse erhvervsrejsende vil foretrække bilen, eller de vil fortsætte med toget, eller blot rejse mere med begge dele, kan vi først sige noget kvalificeret om i løbet af efteråret. En ny bro skal jo prøves. For både erhvervsrejsende som privatrejsende, har det sikkert været top of mind, at prøve broen. Ligesom vi havde et boom i juli 1997, så vil sommerferien 1998 sikkert også blive et af de bedste bro-år. De oprindelige prognoser blev baseret på en højere brotakst, end den takst, man endte med at vedtage $QWDOWRJSDVVDJHUHURYHU6WRUHE OWIDNWLVNRJVDPPHQOLJQHW PHG7UDILNPLQLVWHULHWVSURJQRVH Den Blå Rapport Faktisk antal Gennemsnit af faktisk antal )LJXU.LOGH.29RJ'HQ%On5DSSRUW Som det fremgår af figur 9, så har toget oplevet en afmatning henover vinteren, hvilket ikke er usæsdvanligt, men sæsonbestemt. Efterhånden som vi nærmer os sommeren, stiger rejseaktiviteten igen, hvilket tydeligt kan aflæses af figuren. 13

14 Det konstaterede fald i antal passagerer, som kan konstateres fra juli 1998, kan være en trend, men er efter min bedste overbevisning mere et udtryk for de ovenstående punkter. Der er altså endnu ingen grund til panik, faldet i passagerer er langt mindre end frygtet og stadigvæk langt fra situationen før tunnelen åbnede. Endelig åbner DSB for trafik på Kastrup 27. september. Her vil passagerer med fly få mulighed for at få deres forbindelse til provinsen med tog. Begge dele vil have en positiv effekt på jernbanens andel af trafikken..rqnoxvlrq Med åbningen af den faste forbindelse mellem Sjælland og Fyn, blev et tilbageholdt rejsepotentiale udløst. Både bilbroen og jernbanetunellen viser dette. For jernbanen viser åbningen også, at det kan lade sig gøre at både flytte erhvervs- og privatkunderne fra deres normalt foretrukne transportmidler, hvis betingelserne er til stede. Omvendt viser de sidste tal også, at den positive udvikling for jernbanen nu er under pres, og da vi stadigvæk må afvise passagerer på de mest attraktive afgange, så bør man ikke udskyde investeringer i nyt materiel og de nødvendige opgraderinger af jernbanenettet. 1 Banestyrelsen: Miljøberetning og Grønt regnskab 1997, s DSB: Årsberetning 1997, s

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Indhold Forord 3 Resumé 4 Indledning 7 Persontrafikken over Storebælt 8 Personbilerne på Storebæltsforbindelsen 10 Alternativerne til Storebæltsforbindelsen 12

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Flytrafikkens konkurrenceevne - set fra passagerernes synsvinkel Kristian Kolstrup

Flytrafikkens konkurrenceevne - set fra passagerernes synsvinkel Kristian Kolstrup Flytrafikkens konkurrenceevne - set fra passagerernes synsvinkel Kristian Kolstrup 1 Flytrafikkens konkurrenceevne Ruter vi har undersøgt og sammenlignet med bil / tog: København til Aalborg Aarhus Billund

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Ændring Personbiler ) ) ,7% Passagerer ,3% Lastbiler

Ændring Personbiler ) ) ,7% Passagerer ,3% Lastbiler Selskabsmeddelelse Offentliggørelse af Årsrapport 2010 (vedlagt) Hovedpunkter for 2010: Selskabets omsætning er i 2010 opgjort til 653,0 MDKK mod en omsætning i 2009 på 673,9 MDKK. Det svarer til en tilbagegang

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Gode Tog til Alle. planens elementer og visionen bag. Jakob Preisler DSB Trafikplanlægning

Gode Tog til Alle. planens elementer og visionen bag. Jakob Preisler DSB Trafikplanlægning Gode Tog til Alle - planens elementer og visionen bag Jakob Preisler DSB Trafikplanlægning DSB fremlagde i januar 1998 planen Gode Tog til Alle. Planen fik en positiv modtagelse fra stort set alle, der

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Af Mette Wier og Laura Mørch Andersen, AKF I et FØJO-projekt om forbrugernes interesse i økologiske fødevarer kortlægges danskernes

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Tetraplan (passagereffekter) Incentive Partners (økonomi) Lykke Magelund: Movia Bestillerkonference 12. maj 2011

Tetraplan (passagereffekter) Incentive Partners (økonomi) Lykke Magelund: Movia Bestillerkonference 12. maj 2011 Tetraplan (passagereffekter) Incentive Partners (økonomi) Lykke Magelund: lm@tetraplan.dk Seks bilag findes på www.regioner.dk Det vil jeg snakke om - Mest om passagereffekter lidt mindre om økonomi Baggrund

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 7. december 2016 2016-6067 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transport- og Bygningsudvalget har i brev af

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Halv pris på tvangsauktion?

Halv pris på tvangsauktion? NR. 5 JUNI 2014 Halv pris på tvangsauktion? Man kan købe hus meget billigt på tvangsauktion, især i landområderne. Det skyldes særlige problemer på boligmarkedet, som ikke fanges i prisstatistikken og

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Ebeltoft, den 21. august 2003 Sideantal: 12. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K Elektronisk indberettet

Ebeltoft, den 21. august 2003 Sideantal: 12. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K Elektronisk indberettet 1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K Elektronisk indberettet Ebeltoft, den 21. august 2003 Sideantal: 12 Fondsbørsmeddelelse nr. 83 (Findes på Internettet under www.mols-linien.dk)

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

Mobilitet, tilgængelighed og fremkommelighed

Mobilitet, tilgængelighed og fremkommelighed Mobilitet, tilgængelighed og fremkommelighed Kommissionsmøde 16. januar 2013 Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Definitioner Mobilitet Mobilitet er et udtryk for hvor hurtigt, man ved brug af transportsystemet

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Resumé Malerfaget stærkt påvirket af krisen (side 3) I oplevede ca. halvdelen af virksomhederne omsætningsfald og kun 16 % havde en stigende

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere