Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi HA, 2. del. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2007 Med ændringer 2009 og 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi HA, 2. del. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2007 Med ændringer 2009 og 2010"

Transkript

1 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi HA, 2. del Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2007 Med ændringer 2009 og 2010

2 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi HA, 2. del Ved Aalborg Universitet Gældende fra september Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi HA ved Aalborg Universitet. 2. Studienævn Uddannelsens 1. og 2. semester gennemføres i henhold til Studieordning for Det Samfundsvidenskabelige Basisår for Den Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse, HA,ved Aalborg Universitet semester gennemføres i henhold til nærværende studieordning semester hører under Studienævnet for Erhvervsøkonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Uddannelsernes betegnelse på dansk er Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi HA. Uddannelsernes betegnelse på engelsk er Bachelor of Science in Economics and Business Administration (BSc). 4. Uddannelsens normering angivet i ECTS Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi - HA er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS. 5. Uddannelsens faglige profil Uddannelsen giver den erhvervsøkonomiske bachelor et grundlæggende kendskab til og indsigt i det erhvervsøkonomiske fagområdes metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen. Den erhvervsøkonomiske bachelor opnår gennem uddannelsen intellektuelle kompetencer til at beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater i en videnskabelig sammenhæng, foretage erhvervsøkonomiske analyser ved brug af videnskabelig metode og strukturere egen læring. Dette sker ved udvikling af faglige kompetencer, som gør den erhvervsøkonomiske bachelor i stand til at vurdere og anvende metoder inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, som demonstrerer indsigt i områdets centrale discipliner, teorier og begreber. Efter endt uddannelsen har den erhvervsøkonomiske bachelor opnået praksiskompetencer i at analysere praktiske problemstillinger i en erhvervsmæssig og professionel sammenhæng og herudfra træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger. 6. Uddannelsens pædagogiske profil Stk.1. Uddannelsens pædagogiske målsætning Undervisningen tager udgangspunkt i Blooms taksonomi og har følgende grundlæggende opfattelse af taksonomien: Mens vidensniveauet handler om, at den studerende kan reproducere viden, så handler forståelsesniveauet om, at den studerende forstår den viden, som reproduceres. På anvendelsesniveauet kan den studerende overføre teori til praksis, mens den studerende på analyse-niveauet evner at analysere elementerne i deres helhed, herunder gøre rede for sammenhængene og de organiserende principper i det fænomen, som studeres. Synteseniveauet handler om metodeudvikling og evnen til at redegøre for abstrakte principper og sammenhænge, og på vurderingsniveauet kan den studerende forholde sig aktivt kritisk til værdien af det tillærte (perspektivering). Disse niveauer opnås dels inden for det enkelte modul, dels for uddannelsen som helhed. 2

3 Blooms taksonomi Tilknyttede kompetencer 1. Viden Huske, genkende, beskrive og simpelt redegøre for facts, fænomener, ideer 2. Forståelse Oversætte mellem kommunikationsformer, fortolke og uddrage det væsentlige, uddrage konsekvenser 3. Anvendelse Anvende begreber i situationer, hvor deres brug ikke er specificeret, f.eks. i løsningen af åbne problemer 4. Analyse Reducere og analysere elementer af en sammenhæng, analysere sammenhænge og organiserende principper 5. Syntese Fremstille unik kommunikation, udarbejde planer, operationalisere modeller, udlede abstrakte relationer, finde nye mønstre 6. Vurdering Evaluere ud fra interne kriterier (usikkerhed, konsistens) eller eksterne kriterier (samfundsmæssige, etiske) Stk.2. Uddannelsens pædagogiske organisering Uddannelsen gennemføres som problemorienteret og projektbaseret læring, hvor den studerende kombinerer individuelle studier knyttet til forelæsningsrækker med gruppeorganiseret projekt- og seminararbejde med ansvar for egen læring. Inden for hvert modul og for uddannelsesforløbet som helhed vil den studerende udvikle tre aktive indsigter, nemlig (1) viden om den faktiske anvendelse af det tillærte i en bredere faglig sammenhæng og i forhold til samfundet som helhed, (2) viden om det erhvervsøkonomiske områdes karakter som fagområde, samt (3) perspektiveringskompetence. De tre aktive indsigter fører frem til, at den studerende kan besvare følgende spørgsmål: Viden om faktisk anvendelse Hvem bruger faget ud over de faglige specialister? Til hvad, hvorfor, hvordan, gennem hvilke midler, på hvilket grundlag og med hvilke konsekvenser? Viden om det erhvervsøkonomiske områdes karakter som fagområde Hvad er karakteristisk for fagets problemstillinger, tankegange og metoder? Hvilke resultater leveres, og hvad bruges de til? Hvilken videnskabsteoretisk status har fagets begreber og resultater? Hvordan er faget opbygget, hvordan er dets forbindelse til andre fag, og på hvilke måder adskiller det sig som videnskab fra andre fag? Perspektiveringskompetence Hvordan er fagets egnethed i forhold til forskellige opgaver? Hvilke eksempler er der på fagets anvendelse inden for andre fagområder? Hvordan er pålideligheden af udsagn i forbindelse med mediernes behandling af problemstillinger, der vedrører faget? Hvad er handlemulighederne for den studerende selv og andre i de tilfælde, hvor faget beskæftiger sig med aktuelle samfundsmæssige problemstillinger? 7. Uddannelsens opbygning i moduler Uddannelsen består af en række moduler, hvoraf det første udgøres af Det Samfundsvidenskabelige Basisårs første semester og de to efterfølgende i den særskilte studieordning for 2. semester. Modulerne skal i progression gennemføres af den studerende for at opnå titlen som Erhvervsøkonomisk Bachelor HA. De moduler, der fastlægges i denne studieordning og som læses på semester er følgende: 3

4 ECTS per semester Modultitel Organisationsteori Erhvervsøkonomisk metode Erhvervsøkonomisk statistik Grundlæggende økonomistyring og IT Videregående økonomistyring og IT Ekstern Regnskab Finansiering Afsætningsøkonomi Erhvervsjura Virksomheden set som en helhed Erhvervsøkonomisk specialisering og bachelorprojekt. Alternative moduler (til merit-forløb jf. bilag I): ECTS i alt B1. Organisations and Strategic Management and Export Marketing 20 B2. Management Accounting 10 B3. Firm Analysis and Integrated Company Study Indhold i moduler og modulernes udprøvning 1. Modul: Organisationsteori (Organisation) Bacheloren forstår og kan præsentere perspektiver, teorier og modeller vedrørende organisation som fænomen, organisationskultur og organisatorisk forandring og kan demonstrere kendskab til metoder til analyse af organisationer, herunder kendskab til sociologisk metodik anvendt i studiet af organisationer Bacheloren kan demonstrere grundlæggende færdigheder i at forstå centrale teorier inden for organisation, organisationskultur og organisationsforandring og i analyse af organisatoriske problemstillinger. Undervisningens indhold og form Undervisningen giver den studerende kendskab til teorier og modeller inden for organisation og finder sted i form af forelæsninger og arbejde med organisatoriske problemstillinger. Resultatet af arbejdet dokumenteres i form af et skriftligt output udarbejdet i gruppe eller individuelt. På 3.semester afholdes med udgangspunkt i det skriftlige output en ekstern, mundtlig prøve. Prø- 4

5 ven bedømmes efter karakter-skalaen og har en eksamensvægt på 10 ECTS. 2. Modul: Erhvervsøkonomisk metode (Methodology) Bacheloren kan demonstrere et grundlæggende kendskab til erhvervsøkonomisk metode. der kan demonstreres viden, forståelse, og anvendelseskompetence og vurderingsevne. 1. Bacheloren kan arbejde med erhvervsøkonomisk teori og strukturere kvantitative og kvalitative undersøgelser. 2. Bacheloren kan demonstrere forståelse af samspillet mellem erhvervsøkonomisk metode og generel samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori. Undervisningens indhold og form Undervisningen giver den studerende et grundlæggende kendskab til erhvervsøkonomisk metode, herunder hvordan man arbejder med erhvervsøkonomisk teori og kvantitative og kvalitative metoder. Modulet bearbejder sammenhænge mellem erhvervsøkonomisk metode og generel samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori. Modulet udprøves gennem en intern, skriftlig prøve ved afslutningen af 3.semester. Prøven bedømmes efter karakter-skalaen og har en eksamensvægt på 5 ECTS. 3. Modul: Erhvervsøkonomisk statistik (Business Statistics) Bacheloren har indsigt i statistisk modelarbejde og større kvantitative analyser. Bacheloren er i stand til at gennemføre sammenligninger på baggrund af datamængder og kan analysere samspil mellem forskellige data og fastlægge typemæssige klassifikationer. Undervisningens indhold og form Undervisningen giver den studerende en indsigt i statistisk modelarbejde, som sætter den studerende i stand til selv at opstille og arbejde med modeller og til at tolke resultatet af andres arbejde med modeller. På baggrund af et arbejde med sandsynlighedsregning og statistisk usikkerhed er de centrale omdrejningspunkter sammenligninger på baggrund af datamængder i forbindelse med forskellige former for tests, samspil mellem forskellige variable, fremskrivninger, kvalitetskontrol og fastlæggelse af typemæssige klassifikationer. Arbejdet organiseres som en vekselvirkning mellem teoretisk stof og praktisk case-arbejde knyttet til øvelser. På baggrund af øvelserne udarbejdes der i grupper en case-opgave. Gennem det praktiske arbejde bibringer modulet den studerende fortrolighed med relevante IT-værktøjer og deres anvendelse til statistiske analyser. Modulet gennemføres i to delmoduler: Et grundlæggende delmodul, der giver de basale forudsætninger for gennemførelse af statistiske analyser, og et videregående delmodul, som sætter den studerende i stand til at gennemføre egentlige statistiske analyser. Modulet udprøves gennem en intern, mundtlig prøve med udgangspunkt i case-opgaven i slutningen af 3. semester. Prøven bedømmes efter karakter-skalaen og har en eksamensvægt på 10 ECTS. 5

6 4. Modul: Grundlæggende økonomistyring og IT (Basic Management Accounting and IT) Modulet har til formål, at den studerende på et grundlæggende niveau har kendskab til og evner at diskutere og analysere centrale teorier og problemstillinger inden for økonomistyring samt relatere økonomistyring til ERP systemer og relationel databaseteori. Det overordnede mål med dette fag er at sætte den studerende i stand til at kunne demonstrere en generel og grundlæggende viden om danske og skandinaviske økonomistyringsmodeller samt i et mindre omfang at relatere disse modeller til ERP systemer og relationel database. Endvidere kendskab til metoder og teknikker i bogføring, for anvendelse i regnskabsudarbejdelse m.v. Undervisningens indhold og form I modulet behandles de grundlæggende begreber for udarbejdelse og forståelse af årsregnskabet herunder metoder og teknikker i bogføring, for anvendelse i regnskabsudarbejdelse m.v. Endvidere gennemgås en række centrale og grundlæggende begreber og modeller, der har relation til dansk og skandinavisk økonomistyring. I relation til kurset i økonomistyring holdes kurser i, hvordan de grundlæggende konteringsmodeller kan etableres i et ERP system. Modulet indeholder også de grundlæggende databasemodeller, der er fundamentet under ERP systemet og økonomistyringsmodellerne. Modulet udprøves gennem en intern, skriftlig prøve ved afslutningen af 3.semester. Prøven bedømmes efter karakter-skalaen og har en eksamensvægt på 5 ECTS. 5. Modul: Videregående økonomistyring og IT (Management Accounting II) Modulet har til formål, at den studerende på et videregående niveau har kendskab til og evner at diskutere og analysere centrale teorier og problemstillinger inden for økonomistyring samt relatere økonomistyring til ERP systemer og relationel databaseteori. Undervisningens indhold og form Undervisningen på 4.semester giver den studerende kendskab til teorier og modeller inden for økonomistyring (Activity Based Costing mv.), ligesom forståelsen for ERP-systemer og ITanvendelse i øvrigt udbygges. Resultatet af arbejdet i modulet præsenteres i form af skriftlige seminarer udarbejdet i grupper. Økonomistyring omfatter opbygning af beslutningsgrundlag for økonomiske dispositioner, herunder aktivitets-, kapacitets- og likviditetsstyring, økonomisk planlægning og budgettering. På 4.semester afholdes en intern mundtlig prøve med udgangspunkt i seminaropgaven. Prøven bedømmes efter karakter-skalaen og har en eksamensvægt på 10 ECTS. 6. Modul: Ekstern regnskab (Financial Accounting) Bacheloren kan demonstrere grundlæggende forståelse for de regler, principper, konventioner og metoder, som det eksterne årsregnskab er opbygget af, anvende disse på almindeligt forekommende transaktioner og begivenheder, sammenligne alternativer og herudfra vurdere regnskabets muligheder og begrænsninger som kommunikationsmiddel til eksterne interessenter. 6

7 Undervisningens indhold og form Undervisningen sigter efter at give den studerende et grundlæggende kendskab til det eksterne årsregnskabs opbygning, indhold og præsentation. Undervisningen indeholder forelæsninger som sætter den studerende i stand til at forstå, sammenligne og vurdere de regler, principper, konventioner og metoder, som det eksterne årsregnskab er opbygget af. Undervisningen integrerer desuden øvelser, som træner den studerendes i at anvende reglerne, principperne, konventionerne og metoderne på transaktioner og begivenheder, der er almindeligt forekommende i en virksomhed. Modulet udprøves gennem en 2 timers intern skriftlig prøve i 4. semester. Prøven bedømmes efter karakter-skalaen og har en eksamensvægt på 5 ECTS. 7. Modul: Finansiering (Corporate Finance) Bacheloren opnår en videregående viden i virksomhedens arbejde med investering og finansiering. Bacheloren kan demonstrere videregående kendskab til finansiering og investering Undervisningens form og indhold Undervisningen finder sted i form af forelæsninger og øvelser. Modulet udprøves gennem en 2 timers intern skriftlig prøve i 4.semester. Bedømmelsen sker efter karakter-skalaen og har en eksamensvægt på 5 ECTS. 8. Modul: Afsætningsøkonomi (Marketing and Market Analysis) Bacheloren kan demonstrere grundlæggende færdigheder i analyse af afsætningsøkonomiske problemstillinger. Bacheloren kan på baggrund af uddannelsesforløbet forholde sig til modulets problemstillinger, så der kan demonstreres viden, forståelse, anvendelse og analyse, der sætter bacheloren i stand til at Undervisningens indhold og form Undervisningen giver den studerende et grundlæggende kendskab til afsætningsøkonomi. Det afsætningsøkonomiske område dækker markedsadfærd, markedstyper, markedsanalyse og markedsføring i samspil med teori om innovation, produktudvikling og strategi. Undervisningen består af forelæsninger og øvelser, der er baseret på en gennemgående case. Modulet udprøves gennem en 4 timers intern skriftlig prøve ved afslutningen af 4.semester. Prøven bedømmes efter karakter-skalaen og har en eksamensvægt på 10 ECTS. 9. Modul Erhvervsjura (Business Law) Bacheloren forstår almindelige, hyppigt forekommende erhvervsretlige problemstillinger i virksomhedens dagligdag. 7

8 Bacheloren kan demonstrere indsigt i det juridiske system og almindeligt forekommende juridiske problemstillinger i virksomhedens daglige drift. Bacheloren kan overskue mindre komplicerede erhvervsretlige problemstillinger og vurdere behovet for juridisk ekspertise. Undervisningens form og indhold Undervisningen giver en almen indføring i erhvervsretlige emner, så den studerende selvstændigt kan vurdere mindre komplicerede erhvervsjuridiske problemstillinger og behovet for at anvende juridisk ekspertise. Emnerne omfatter en generel oversigt over det juridiske system og en lang række af de mest almindeligt forekommende juridiske problemstillinger i virksomhedens daglige drift. Moduler kombinerer forelæsninger med øvelsesopgaver, og der gives mulighed for at besvare en gruppeopgave og en individuel opgave. Modulet udprøves gennem en ekstern skriftlig prøve i 5.semester. Prøven bedømmes efter karakter-skalaen og har en eksamensvægt på 5 ECTS. 10. Modul: Virksomheden set som en helhed Fagelement 10a: Regnskabsanalyse (Financial Analysis) Omfang: 5 ECTS Bacheloren opnår en videregående viden om økonomiske analyse af virksomheden. Målet med faget er at sætte bacheloren i stand til at kunne foretage en grundlæggende regnskabsanalyse af en virksomhed. Bacheloren skal kunne beregne nøgletal for en virksomheds rentabilitet, likviditet, kapitalstruktur og driftsmæssig struktur, forstå vigtige sammenhænge mellem nøgletallene og på baggrund heraf bedømme virksomhedens økonomiske situation, styrker, svagheder og udviklingsretning. Undervisningens form og indhold Undervisningen finder sted i form af forelæsninger og øvelser. Principperne bag regnskabsanalysen illustreres ved hjælp af konkrete årsrapporter fra danske virksomheder. Undervisningen er baseret på et forudgående kendskab til regnskabslovgivning og anden regulering, som løbende inddrages i undervisningen. I forbindelse med undervisningen udarbejdes en obligatorisk hjemmeopgave med en regnskabsanalyse. Opgaven udarbejdes almindeligvis i grupper med udgangspunkt i den tilknyttede virksomhed jf. fagelement 10b. Opgaven fremlægges af gruppemedlemmerne på et seminar med deltagelse af underviseren og evt. en opponentgruppe. Deltagelse i seminaret er obligatorisk. Fagelement 10b): Virksomheden set som en helhed (Firm analysis and Integrated company study) Omfang: 20 ECTS Bacheloren kan i en konkret virksomhedsanalyse nyttiggøre viden fra de foregående erhvervsøkonomiske moduler. 8

9 Bacheloren kan analysere en virksomhed ud fra et erhvervsøkonomisk helhedsperspektiv. Bacheloren kan undersøge konkrete virksomhedsproblemstillinger og opstille løsningsforslag i relation hertil. Undervisningens form og indhold Undervisningen indledes med kursusaktivitet i brancheanalyse og organisationsudvikling, men organiseres i øvrigt som en gruppeorganiseret projektopgave, som fokuserer på Den hele virksomhed og nyttiggør det indlærte stof fra de foregående erhvervsøkonomiske moduler. Der tilknyttes til hver projektgruppe en virksomhed, som analyseres ud fra et erhvervsøkonomisk helhedssyn. På baggrunden af analysen opstilles en eller flere konkrete problemstillinger, som projektet anviser en eller flere løsninger på. Gennem projektarbejdet udvikler den studerende en forståelse af forholdet mellem teori og praksis, og hvordan dette forhold finder anvendelse i en konkret virksomheds dagligdag og virkelighed. Aalborg Universitet stiller vejledning til rådighed for projektet. Modulet udprøves samlet gennem én ekstern, mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapporten ved slutningen af 5.semester. Det er en forudsætning for deltagelse i prøven, at deltagelsen i det obligatoriske seminar under fagelement 10a er godkendt. Bedømmelsen sker efter karakterskalaen og har en eksamensvægt på 25 ECTS. 11. Modul: Erhvervsøkonomisk specialisering og bachelorprojekt Modulet består af to fagelementer: 11a) Erhvervsøkonomisk specialisering og 11b) Erhvervsøkonomisk bachelorprojekt. Fagelement 11a) Erhvervsøkonomisk specialisering (2 x 5 ECTS) (Elective courses) Bacheloren opnår en evne til at udvikle en særlig erhvervsøkonomisk faglig specialisering. Bacheloren kan demonstrere sin evne til at specialisere sig i udvalgte erhvervsøkonomiske områder. Bacheloren kan gennemføre teoretiske og/eller praktiske analyser inden for valgte specialiseringer. Undervisningens form og indhold Undervisningen gennemføres som valgfag udbudt af cand.merc.-linjerne ved Aalborg Universitet. Studienævnet fastlægger det årlige udbud. Formålet med modulet er at give den studerende lejlighed til efter eget valg at specialisere sig nærmere inden for generelle fagområder, som dækkes af to eller flere af cand. merc. linjerne. De aktuelle valgfag kan ses på: Fagelement 11b): Erhvervsøkonomisk bachelorprojekt (Bachelor Thesis) (20 ECTS) Bacheloren kan nyttiggøre sin viden inden for de generelle erhvervsøkonomiske discipliner, som kendetegner bachelor-uddannelsen med en bredde og dybde, der afspejler en helhedsforståelse af virksomheden og dens omverdensrelationer kombineret med specialviden inden for valgte erhvervsøkonomiske delområder. 9

10 Bacheloren kan formulere og analysere en erhvervsøkonomisk problemstilling på et niveau, som er kvalificerende i forhold til arbejdsmarkedet for erhvervsøkonomiske bachelorer. Bacheloren kan demonstrere sin evne til specialisering inden for udvalgte erhvervsøkonomiske specialiseringer. Undervisningens form og indhold Undervisningen er organiseret som en projektopgave, som tager udgangspunkt i et af de valgfag, der udbydes. Teorier og metoder fra de øvrige valgfag kan inddrages efter den studerendes skøn. Den studerende vælger en erhvervsøkonomisk problemstilling og forventes i arbejdet med problemstillingen at nyttiggøre den viden, som er opnået gennem de foregående moduler i det omfang, det er relevant for problemstillingen. Projektet, som skal afspejle en vekselvirkning mellem teori og praksis, kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Aalborg Universitet stiller vejledning til rådighed for projektet. Modulet udprøves gennem to eksterne, mundtlig prøver: - En prøve i det valgfag under fagelement 11a), der ikke danner udgangspunkt for bachelorprojektet. Der bedømmes efter den gældende karakterskala og har en eksamensvægt på 5 ECTS.. - En prøve med udgangspunkt i bachelorprojektet. Studielederen godkender emneafgrænsningen og fastsætter samtidig en afleveringsfrist for projektet. Prøven bedømmes efter karakter-skalaen og har en eksamensvægt på 25 ECTS. 9. Indhold i alternative moduler For studerende, der på grundlag af forudgående studier er berettiget til merit for dele af HAuddannelsen, udbydes et antal alternative moduler. Der henvises til bilag I for en oversigt over sammenhængen mellem det ordinære HA-forløb og de alternative meritforløb. Modul B1: Organisations and Strategic Management and Export Marketing I og II (20 ECTS) Modul B1 udbydes til studerende, der delvist er berettiget til merit for modul 1 og modul 8. Undervisningen gennemføres på engelsk. ene for modul B1 svarer til målene for modul 1 og modul 8. Indhold Modul B1 består af 2 fagelementer: Fagelement B1a: Organisations and Strategic Management and Export Marketing I (Organisation, strategisk ledelse og eksportmarketing I) Omfang: 10 ECTS. Forudgående studier kan berettige til merit i et omfang af 10 ECTS. Prøveform: fagelementet kan kun bestås i form af merit. 10

11 Fagelement B1b: Organisations and Strategic Management and Export Marketing II (Organisation, strategisk ledelse og eksportmarketing II) Omfang: 10 ECTS. I dette fagelement indgår der to kurser: Organisations and Strategic Management, 5 ECTS. Dette fagelement sætter de studerende i stand til at sammenligne forskellige tilgange til strategi og virksomhedsledelse (This element enables students to compare different approaches to strategy and management of businesses). Export Marketing, 5 ECTS Prøveform: Fagelement B1b evalueres ved en ekstern, mundtlig prøve på baggrund af skriftligt arbejde og bedømmes efter den gældende karakter-skala. Modul B2: Management accounting I og II (10 ECTS) Modul B2 udbydes til studerende, der delvist er berettiget til merit for modul 5. Undervisningen gennemføres på engelsk. ene for modul B2 svarer til målene for modul 5. Indhold Modul B2 består af 2 fagelementer: Fagelement B2a: Management accounting I. (Økonomistyring I) Omfang: 5 ECTS. Forudgående studier kan berettige til merit i et omfang af 5 ECTS. Prøveform: fagelementet kan kun bestås i form af merit. Fagelement B2b: Management accounting II (Økonomistyring II) Omfang: 5 ECTS Prøveform: Fagelement B2b evalueres ved en intern, skriftlig prøve og bedømmes efter den gældende karakter-skala. Modul B3: Firm Analysis and Integrated Company Study I and II (25 ECTS) Modul B3 udbydes til studerende, der delvist er berettiget til merit for modul 10. Undervisningen gennemføres på engelsk. ene for modul B3 svarer til målene for modul 10. Indhold Modul B3 består af 2 fagelementer: Fagelement B3a: Firm Analysis and Integrated Company Study I (Virksomheden set som en helhed I) Omfang: 5 ECTS. 11

12 Forudgående studier kan berettige til merit i et omfang af 5 ECTS. Prøveform: fagelementet kan kun bestås i form af merit. Fagelement B3b: Firm Analysis and Integrated Company Study II (Virksomheden set som en helhed II) The main subjects of element B3b are an analysis of the whole company as well as identification and solving of one or more specified problems. Every group is in connection with a local company. Omfang: 20 ECTS Prøveform: Fagelementet evalueres ved en ekstern, mundtlig prøve på baggrund af projektrapport og bedømmes efter gældende karakter-skala. 10. Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelor-projektet I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Ovenstående gælder, medmindre andet er anført i forbindelse med den enkelte prøve. Institutionen kan dispensere for ovennævnte for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk kan resumeet skrives på dansk, norsk eller svensk efter studienævnets godkendelse. Resumeet skal være på mindst 1 og højst 2 sider, der ikke indgår i de for projektet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet. Regler for sidetal mv. fremgår af kursuskataloget, som kan ses på: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet Studienævnet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser, jf. uddannelsesbekendtgørelsen træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Ligesom studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. 12. Afslutning af uddannelsen Stk.1. Færdiggørelse af uddannelsen Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi - HA skal være afsluttet senest 5 år efter, at den er påbegyndt. Stk.2. Beståelseskrav Gennemsnittet af samtlige karakterer skal være mindst 2 uden oprunding, og at alle karakterer på nær to skal være mindst 2. Dog skal alle prøver på 2. semester bestås med mindst 02. Ingen karakter må være under 00. Karakteren for modul 11b skal være mindst 2. Det opnåede eksamensgennemsnit med en decimal anføres på eksamensbeviset. 12

13 Stk.3. Udstedelse af eksamensbevis Uddannelsen er bestået, når samtlige moduler er udprøvet, og betingelserne i 12, stk.2 er opfyldt. Er dette tilfældet, udstedes eksamensbeviset, og der er ikke mulighed for deltagelse i flere omprøver. 13. Eksamensregler Stk.1. Udprøvning Udprøvning af de enkelte moduler fremgår af 8 og 9. Detaljerede målbeskrivelser og vurderingskriterier for de forskellige aktiviteter fremgår af semester-kursuskatalogerne, der kan ses under HA på: Stk. 2. Eksamenssprog Prøverne aflægges på dansk eller engelsk. Stk.3. Omprøver Forudsætningen for at indstille sig til omprøve i et modul er, at man har deltaget i modulets ordinære prøve. En studerende kan indstille sig til samme prøve 3 gange, men institutionen kan bevilge en 4. og 5. indstilling, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Såfremt en studerende kun mangler at bestå en enkelt af de prøver, der efter studieordningen er placeret på 6. semester, har den studerende mulighed for at gå op igen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Ved fornyet deltagelse i prøver er den sidst opnåede karakter gældende. Også selv om den er lavere end den karakter, den studerende havde opnået i forvejen. En forudsætning for genindstilling til en prøve er, at prøven ikke er bestået. Stk. 4. Eksamensbestemmelser ved syge- og omprøver Sygeprøve og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser, som gælder for den ordinære prøve medmindre: der i eksamensbestemmelserne for den pågældende prøve eksplicit er fastsat afvigende bestemmelser vedrørende syge- og omprøve, der er tale om en skriftlig stedprøve, hvor antallet af eksaminander til prøven tilsiger, at denne mest hensigtsmæssig kan afholdes som mundtlig prøve. 14. Dispensation Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen. 15. Ikrafttrædelse og overgangsregler Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2006, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2009, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter studieordningen fra

14 3. 6- semester Basis semester Bilag I: HA-uddannelsens særlige merit-forløb Oversigt over forløbene på den Erhvervsøkonomiske Bacheloruddannelse (HA): Modul Titel ECTS Ordinært forløb HA Engelsksproget meritforløb Meritforløb for markedsførings- og finansøkonomer Meritforløb for Serviceøkonomer Modul Basis-1 Økonomisk, politisk og social udvikling 30 Obligatorisk Merit Afløses af modul Basis- C1 Afløses af modul Basis-C1 Modul Basis-2 Erhvervsøkonomi 20 Obligatorisk Afløses af modul Basis-B1 Afløses af modul Basis- C1 Afløses af modul Basis-C1 Modul Basis-3 Samfundsøkonomi 10 Obligatorisk Afløses af modul Basis-B1 Obligatorisk Obligatorisk Modul Basis-B1 Modul Basis-C1 Economics and the Organisation of Economic Activity Projektarbejde, videnskabsteori og projektmetode 30 Obligatorisk 50 Obligatorisk Obligatorisk Modul 1 Organisationsteori 10 Obligatorisk Afløses af modul B1 Merit Obligatorisk Modul 2 Erhvervsøkonomisk metode 5 Obligatorisk Merit Obligatorisk Obligatorisk Modul 3 Erhvervsøkonomisk statistik 10 Obligatorisk Merit Merit Obligatorisk Modul 4 Grundlæggende økonomi-styring og IT 5 Obligatorisk Merit Merit Merit Modul 5 Videregående økonomistyring og IT 10 Obligatorisk Afløses af modul B2 Obligatorisk Obligatorisk Modul 6 Ekstern regnskab 5 Obligatorisk Merit Obligatorisk Obligatorisk Modul 7 Finansiering 5 Obligatorisk Obligatorisk Merit Merit Modul 8 Afsætningsøkonomi 10 Obligatorisk Afløses af modul B1 Merit Obligatorisk Modul 9 Erhvervsjura 5 Obligatorisk Merit Merit Obligatorisk Modul 10 Virksomheden set som en helhed 25 Obligatorisk Afløses af modul B3 Obligatorisk Obligatorisk Modul 11 Erhvervsøkonomisk og bachelorprojekt specialisering 30 Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk dog merit for 11a (5 ECTS) Modul B1 Organisations and Strategic Management 20 Obligatorisk Modul B2 Management Accounting 10 Obligatorisk Modul B3 Firm analysis and Integrated company study 25 Obligatorisk 14

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi HA, 2. del

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi HA, 2. del Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi HA, 2. del Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2007 med ændringer 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) og 1-årigt tilvalgsfag i Marketing ved Aalborg Universitet September 2006 (Med rettelser 2008) 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 1 Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2012 med ændringer 2014 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg,

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Version 05.09.2001 med revision af 07.11.2008 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr. 2016-422-00012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2008 med ændringer november 2010 og juli 2011 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi. Bacheloren med denne profil har derfor særligt viden indenfor

Læs mere

Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006

Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006 Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere