Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2014. Hedensted Kommune"

Transkript

1 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2014 Hedensted Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på de kommunale tilsyn i Hedensted Kommune Baggrund - tilsynets form og metode Fokusområder for Brugen af Hjælpemidler Beboerens oplevelse i brugen af hjælpemidler Personalets holdning til brugen af hjælpemidler Lederens holdning til brugen af hjælpemidler Brugen af bleer Beboerens oplevelse af brugen af bleer Personalets holdning til brugen af bleer til beboerne Lederens holdning til brugen af bleer Dokumentation i CSC- omsorgssystemet Rengøringsniveauet på plejehjem/plejecentre Udvalgte områder ved tilsynsbesøgene Personlig pleje/ omsorg Kost og ernæring Hygiejne Medicinhåndtering Ledelse / organisation Udviklingsområder Forbedring af fysiske rammer Bilag 1 Tilsyn med de kommunale plejeboliger

3 1.0 Samlet konklusion på de kommunale tilsyn i Hedensted Kommune 2014 Der er aflagt 10 uanmeldte kommunale tilsyn. Ved tilsynene er der givet (bilag 1): Anbefalinger til 7 plejecentre Bemærkninger til 3 plejecentre Det kan konstateres, at den positive udvikling fortsætter. Til sammenligning blev der i 2013 givet bemærkninger til Plejecentrene: Nederbylund, Nedergården og Møllebo, der fik bemærkninger ved det kommunale tilsyn og anbefalinger til de øvrige plejecentre. Tilsynet oplevede: Mange positive udviklingstiltag på plejehjem / plejecentre til gavn for beboerne, pårørende og personalet, jf. afsnit 8-9. Udviklingsområder for personale og ledelse. Beboerne får den service, de har behov for med hensyn til personlig pleje og praktisk bistand. Rengøringen på plejecentrene er generelt tilfredsstillende i forhold til Hedensted Kommunes kvalitetsstandard. Beboerne gav udtryk for, at hverdagen fungerede godt. At de har frihed til at gøre de ting, de har lyst til. Ledelse / personale har fokus på rehabilitering/aktivering. Frivillige yder en stor indsats i forbindelse med aktiviteter, ved højtider, årsfester m.m. Tilsynets samlede Anbefalinger for 2014 Aktivering Personalet skal fortsat arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og medinddrage beboerne i brugen af hjælpemidler. Terapeuterne skal dokumentere i forflytningsbeskrivelsen, hvilke funktioner beboeren kan deltage i ved forflytning. Forflytningsbeskrivelserne skal være ajourførte, og ventetid på terapeuterne, bør minimeres i Distrikt Midt. Personalet skal fortsat arbejder sundhedsfremmende i forbindelse med de daglige gøremål hos beboerne og opmuntre/ motivere dem til at varetage de daglige funktioner. Personalet skal fortsat have fokus på en faglig kvalificeret pleje hos de beboere, hvor mestringsevnen ikke er til stede. Personalet skal være opmærksom på at skabe et godt miljø for beboerne ved måltiderne. Brugen af bleer til beboerne Beboerne skal fortsat have inkontinenshjælpemidler efter behov, og personalet skal holdes ajour om disse. Dokumentationen Enkelte plejeafdelinger skal have mere fokus på rengøring af beboernes boliger. Personalet skal fortsat arbejde med beboernes døgnrytmeplaner/fokusområder, og hos nogle af beboerne skal de revurderes. Der skal ryddes op i beboernes samarbejdsbøger, da der findes ikke-relevante oplysninger i samarbejdsbøgerne. Samarbejdsbøgerne skal ikke være tilgængelige for uvedkommende. Beboernes livshistorie bør være mere fyldestgørende med fokus på, hvilke interesser beboerne har haft, som evt. kan bruges fremadrettet. 3

4 Afkrydsningsskema til medicingivning bør fjernes fra beboernes samarbejdsbøger. Rengøringsniveauet At der løbende er fokus på håndhygiejnen m.h.p., forebyggelse af infektioner. Medicinhåndtering Medicin der kommer fra Apoteket skal opbevares i aflåst skab, da det ikke må være tilgængeligt for uvedkommende. Tilsynets samlede Bemærkninger for På et plejecenter skal der ske en ændring af medicinhåndteringen hos beboerne. Beboerens medicinskema og beboerens ophældte medicin skal være sammen. Beboerens medicin skal kontrolleres via beboerens medicinskema, når beboeren indtager sin medicin.. Beboernes doseringsæsker skal være mærket med beboerens navn og CPR-nr. I et plejeafsnit på et enkelt plejecenter skal der arbejdes med registrering af voldsepisoder og dokumentation i forbindelse med magtanvendelse. I et plejeafsnit på et enkelt plejecenter skal der større fokus på rengøring/oprydning af beboernes boliger. På et plejecenter manglede der aktuelle forflytningsvejledninger hos beboere med komplekse forflytninger. De 3 plejecentre, der har fået bemærkning jf. ovenstående, har afleveret skriftlige handleplaner. 2.0 Baggrund - tilsynets form og metode Kommunen har pligt til at føre tilsyn med de sociale og sundhedsmæssige forhold på plejecentrene efter Lov om Social Service 151. Tilsynene skal tage udgangspunkt i Socialministeriets Bekendtgørelsen og i de af Hedensted Kommunes vedtagne kvalitets standarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Der skal gennemføres et årligt kommunalt tilsyn på plejecentrene i Hedensted Kommune. De kommunale tilsyn er foretaget af sundhedsfaglig konsulent Inge Hjortshøj. Formålet med de kommunale tilsyn er: At myndigheden blandt andet via de ældres oplysninger kan sikre sig, at de ældre får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres kvalificeret med fokus på personlig pleje/omsorg, praktisk bistand, genoptræning og vedligeholdelsestræning. At tilsynene skaber mulighed for læring og fremadrettet udvikling. At der føres tilsyn med en række aspekter vedr. fysiske ressourcer, organisation og trivsel. Ved besøgene har tilsynsførende talt med minimum 3 beboere på hvert plejecenter samt med personale og ledelse. Ved de 10 tilsynsbesøg har områdeledere, distriktsledere eller den tilknyttede centersygeplejerske været til stede. Tilsynene foregik mellem kl , hvor hvert besøg var af 3½-4 timers varighed. Der er givet meget tilfredsstillende orientering på alle tilsynsbesøgene. Beboere, pårørende, personale og ledelse har vist imødekommenhed og åbenhed. Efter besøgene er der udarbejdet en tilsynsrapport, som afsluttes med en konklusion: Ingen bemærkninger, Bemærkninger, Betydende mangler og Kritisable forhold (bilag 1). Tilsynsrapporterne er til rådighed for interesserede. De er blevet forelagt Ældrerådet og de respektive bruger- og pårørenderåd. Tilsynsrapporterne skal forelægges Social- og Omsorgsudvalget sammen med årsberetningen

5 2.1. Fokusområder for 2014 Aktivering / medinddragelse af borgerne i forbindelse med de daglige gøremål, herunder personalets brug af hjælpemidler. Brugen af bleer til plejehjemsbeboere, herunder kriterier, procedure, forbrug og opfølgning. Dokumentationen i CSC- omsorgssystemet. Rengøringsniveauet på plejecentrene Brugen af Hjælpemidler 3.1. Beboerens oplevelse i brugen af hjælpemidler. Beboerne gav udtryk for: Ved tilsynsbesøgene var der samtale med beboere, der brugte hjælpemidler i form af lift, rollator kørestol, gribetang m.v. Beboerne gav generelt udtryk for: At de var trygge ved brugen af hjælpemidlerne, og de selv var aktive ved forflytninger. At personalet var dygtige til at guide dem Personalets holdning til brugen af hjælpemidler Personalet orienterede om: At de har mange gode hjælpemidler til rådighed som loftlift, rollator, badebænk, greb, gribetang, toiletforhøjer, glidestykke, løftestykke, løftepude. Desuden letter sengens mange funktioner det fysiske arbejde for plejepersonalet. At beboerne medinddrages/guides/vejledes i brugen af hjælpemidler, og beboerne er aktive ved forflytninger. At introduktion af hjælpemidler foregår i afdelingen ved en uddannet forflytningsvejleder. Forflytningsvejledere kan komme aften og nat og introducere personalet efter behov. At der er godt samarbejde med terapeuterne, der kan rekvireres ved behov, hvor der eksempelvis er komplekse forflytninger. Tilsynet anbefaler: Personalet skal fortsat arbejder sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og medinddrager beboerne i brugen af hjælpemidler. Terapeuterne skal dokumentere i forflytningsbeskrivelsen, hvilke funktioner beboeren kan deltage i ved forflytning. Forflytningsbeskrivelserne skal være ajourførte, og ventetid på at terapeuterne bør minimeres i Distrikt Midt. Tilsynet har givet bemærkninger: På et plejecenter manglede der aktuelle forflytningsvejledninger hos beboere med komplekse forflytninger Lederens holdning til brugen af hjælpemidler Distriktsleder/områdeleder orienterede om visioner/prioriteringer for brugen af hjælpemidler Man skal anvende de mest hensigtsmæssige hjælpemidler til borgerens aktuelle behov. 5

6 Personalet skal have adgang til de mest hensigtsmæssige hjælpemidler, som bringes ud til beboeren hurtigst muligt, når behovet for hjælpemidler opstår. Oplevelsen er, at personalet har en positiv holdning til brugen af hjælpemidler. Implementering af hjælpemidler sikres ved, at personalet risikovurderer og kontakter forflytningsvejleder/terapeut, hvis de oplever utryghed ved brugen af hjælpemidlet. Personalet får kontinuerlig undervisning i brugen af hjælpemidler ved terapeut og forflytningsvejleder. Sikring af forflytningsvejleder dag/aften/nat sker via forflytningsvejleder, der kan komme aften, nat og ved behov. Der var anmeldt få arbejdsskader 1-3 på det enkelte plejehjem stikskader/ forflytningsskader. At implementering af hjælpemidler sikres ved, at en forflytningsvejleder instruerer ved komplekse forflytninger. Nye hjælpemidler instrueres ved en terapeut. Personalet får undervisning og derefter udfyldt et kompetenceskema, når de er fortrolige med at anvende komplekse hjælpemidler. At der udarbejdes Arbejdes Plads Vurderinger hos beboerne Brugen af bleer 4.1. Beboerens oplevelse af brugen af bleer. Beboerne gav udtryk for: At de anvendte inkontinenshjælpemidler i form af bleer og kateter à demeure. At de er tilfredse med brugen af bleer. Beboere med inkontinens føler sig mere trygge. De oplever, at brugen af ble opfylder deres behov hele døgnet. Det fungerer tilfredsstillende. 4.2 Personalets holdning til brugen af bleer til beboerne Personalet orienterede om brugen af bleer herunder kriterier, procedure, forbrug og opfølgning. Når en beboer er inkontinent, henvender personalet sig til den ble-ansvarlige i afdelingen, som kontakter kontinenssygeplejerske med henblik på en ble-bevilling. Der igangsættes et individuelt udredningsprogram ved beboeren: urinprøve, evt. udredning hos egen læge, gynækologisk undersøgelse hos kvinder, prostata undersøgelse hos mænd, tjek af medicinen, drøftelse af typen af inkontinens. Herudfra vurderes, om beboeren er egnet til inkontinenshjælpemiddel og hvilket. Målet er så få bleer som muligt, og brug af den mindst mulige ble med størst sugeevne. Selvhjulpne beboere får evt. tilbudt en bukseble. Beboernes anvendelse af ble sker individuelt. Beboerne tilbydes toiletbesøg morgen, middag eftermiddag, aften og ved behov (behov for toiletbesøg og skift af ble noteres i beboerens døgnrytmeplan). Beboerne tilbydes tilsyn 1-3 gange om natten, men deres nattesøvn prioriteres højt. Beboerens kontakt personen bestiller de visiterede bleer hjem til beboeren, og kontakter afdelingens ble-ansvarlige, hvis der skal ske ændringer i ble-bevilling. Den ble ansvarlige gennemgår bleoversigten, vurdere forbruget af bleer hos den enkelte i samarbejde med kontinenssygeplejerske i Distriktet. Inden ble projektet startede, blev plejepersonalet undervist i ble sortimentet, hvorledes bleerne anvendes og gennemgang af ble procedurer på alle plejecentrene. 6

7 Tilsynet anbefaler: Beboerne skal fortsat have individuelle inkontinenshjælpemidler efter behov, og personalet skal løbende holdes ajour ifht disse. 4.3 Lederens holdning til brugen af bleer Områdelederne orienterede om: Kriterier og procedurer for anvendelse af bleer til beboerne bliver overholdt via kontinents sygeplejerske og den ble-ansvarlige i afdelingen. På plejecentrene sker der opfølgning af inkontinenshjælpemidler/ bleforbrug på teammøder/ personalemøder og kontaktpersonsmøder, hvor den ble - ansvarlige og kontinenssygeplejerske har gennemgang af lister for forbrug af bleer samt drøftelse af evt. ændringer hos blee- brugere. Kontaktpersonens arbejdsopgaver er at bestille bleerne hjem. Den ble-ansvarlige har overblik over forbruget af bleer ud fra et fagligt skøn i et samarbejde med kontinenssygeplejersken. Områdelederen holdes orienteret. 5.0 Dokumentation i CSC- omsorgssystemet Der var gennemsyn af CSC -omsorgssystemet og beboernes samarbejdsbøger hos de beboere tilsynet talte med. Tilsynet anbefaler: Personalet skal fortsat arbejde med beboernes døgnrytmeplaner / fokusområder, og hos nogle af beboerne skal de revurderes. Der skal ske oprydning i beboernes samarbejdsbøger, da der findes ikke-relevante oplysninger i samarbejdsbøgerne. Samarbejdsbøgerne skal ikke være tilgængelige for uvedkommende. Beboernes livshistorie bør være mere fyldestgørende med fokus på hvilke interesser beboerne har haft, og som evt. kan bruges fremadrettet. Afkrydsningsskema til medicingivning bør fjernes fra beboernes samarbejdsbøger. Givet bemærkninger på: I et plejeafsnit på et enkelt plejecenter skal der arbejdes med registrering af voldsepisoder og dokumentation i forbindelse med magtanvendelse. 6.0 Rengøringsniveauet på plejehjem/plejecentre Kontrol af rengøringen sker ud fra et fagligt skøn, da det er beboernes hjem. Der foretages en vurdering med respekt for den enkelte beboers ønsker, samtidig skal hygiejnen og sikkerheden om beboeren være i orden. Beboerens badeværelse: Toilet og vaskekumme skal være renholdt. Snavsede bleer skal ikke ligge på toilettet. Gulvet på badeværelset skal være rent, ryddeligt og tørt, så beboeren ikke glider og falder. Mange plejecentre har opsat sæbedispensere, desinficerende sprit og engangshåndklæder til personalet på beboerens badeværelse. Beboerens øvrige bolig (soveværelse og stue): Sengen skal gerne være redt. Der skal skiftes sengelinned hver 14. dag og ved behov. Blekasser skal ikke stå fremme, da det giver et uheldigt institutionspræg. Visne blomster skal fjernes. Morgenbakken skal tages ud, når beboeren har spist. 7

8 Fyldte askebægere og halvtomme saftevandsglas bør fjernes. Gulvet skal være rent uden madrester eller andet. Oprydning i beboernes bolig foretages med respekt for den enkelte, men med plads til at personalet kan gøre rent hver 14. dag og ved behov. Badeværelset rengøres i forbindelse med, beboeren får sit ugentlige bad. Rengøringen af fællesarealer sker ofte 1-2 gange ugentligt. Der tørres op omgående, hvis der tabes eller spildes noget, da mange beboere og pårørende opholder sig der. Tilsynet fik oplyst, at plejepersonalet gør rent i beboernes boliger på ca. halvdelen af plejecentrene. De øvrige plejecentre har ansat rengøringspersonale til at varetage opgaven. På alle plejecentrene foretages rengøring af fællesarealerne af ansat rengøringspersonale eller af boligforeningen Tilsynet anbefaler: Enkelte plejeafdelinger skal have mere fokus på rengøring af beboernes boliger. Tilsynet har givet bemærkninger: I et plejeafsnit på et enkelt plejecenter skal der større fokus på rengøring/oprydning af beboernes boliger. 7.0 Udvalgte områder ved tilsynsbesøgene 7.1 Personlig pleje/ omsorg Personalet orienterede om: At beboernes færdigheder vedligeholdes bedst mulig ved, at beboerne udfører så mange daglige fornødenheder som mulig. SOSU -personalet har været på kursus i 2014 i den rehabiliterende tankegang og anvender viden herfra. Tilsynet fik indtryk af, at ledelse/ personale arbejder målrettet med den rehabiliterende tankegang i hverdagen. Beboerne gav udtryk for, at de fik hjælp til den personlige pleje svarende til deres behov. De får bad 1-3 gange ugentligt og var velsoignerede. På nogle plejecentre får beboerne foretaget en hverdagsrehabilitering vurdering, hvoraf det fremgår, hvor mange funktioner den enkelte beboer kan klare i de daglige gøremål i forbindelse med personlige pleje m.v. Tilsynet anbefaler: Personalet skal fortsat arbejder sundhedsfremmende i forbindelse med de daglige gøremål hos beboerne og opmuntre/ motivere dem til at varetage de daglige funktioner. Personalet skal fortsat have fokus på en faglig kvalificeret pleje hos de beboere, hvor mestringsevnen ikke er til stede. 7.2 Kost og ernæring Beboerne gav udtryk for: Fuld tilfredshed med en varieret og velsmagende mad. Der er stor tilfredshed med, at al maden tilberedes i boenhederne, således beboerne kan følge med i tilberedelsen af maden og dufte maden, hvilket skærper appetitten. Nogle steder kommer de frivillige og bager brød / boller sammen med 8

9 beboerne De oplever stor glæde af duften af nybagt brød, frisk plukket frugt og grøntsager, hvor beboernes sanser ligeledes stimuleres. Personalet orienterede om: Personalet forsøger at aktivere beboerne i forbindelse med at forberede måltidet. Dette afhænger naturligvis af den enkelte beboers mestringsevne. Nogle skræller kartofler, andre dækker bordet til middagsmaden m.v. Småtspisende beboere tilbydes proteinrige drikke, ernæringsberiget kost m.m. Alle nye beboere får tilbud om at blive ernæringsscreenet. Der er fokus på beboernes BMI, og beboerne tilbydes, at få målt BMI med jævne mellemrum og ved behov. En kostfaglig person / økonoma koordinerer tilberedningen af maden på plejecentrene. Plejepersonalet oplever, at der er et godt samarbejde mellem pleje- og køkkenpersonalet. Plejepersonalet er opmærksomhed på, at beboerne får drikkevarer efter behov. Tilsynet anbefaler: Personalet skal være opmærksom på at skabe et godt miljø for beboerne ved måltiderne. 7.3 Hygiejne Ved tilsynsbesøgene var der tjek af personalets hygiejne. Personalet bar uniform og ingen ringe, ure, smykker m.m. Ved tilsynsbesøgene fungerede de opsatte sprit- og sæbedispensere, og der var nogle steder en vejledning i udførelse af korrekt håndhygiejne. Tilsynet anbefaler: At der løbende er fokus på håndhygiejnen m.h.p., forebyggelse af infektioner. 7.4 Medicinhåndtering Der var tjek af medicinhåndteringen på nogle af plejecentrene. Generelt var medicinhåndteringen i orden. Ved tilsynsbesøget 2014 er der bemærkninger til medicinhåndtering. På et plejecenter skal der ske en ændring af medicinhåndteringen hos beboerne. Beboerens medicinskema og beboerens ophældte medicin skal være sammen. Beboerens medicin skal kontrolleres via beboerens medicinskema, når beboeren indtager sin medicin. Beboernes doseringsæsker skal være mærket med beboerens navn og CPR-nr. Tilsynet anbefaler: Medicin der kommer fra Apoteket skal opbevares i aflåst skab, da det ikke må være tilgængeligt for uvedkommende. 8.0 Ledelse / organisation Flere steder arbejder ledelsen på, at plejecenteret skal fungere som en helhed, hvor personalet bruger hinandens erfaringer på tværs af huset og hermed øge personaletrivsel. På Højtoften flyttede nogle af beboerne fra Handicapafdelingen, Social Service ind januar Beboerne er udviklingshæmmede og senhjerneskadede. I forbindelse med indflytning af beboerne fra Social Service, er der arbejdet med, at få Højtoften til at fungere som et helt hus. Dette har medført en del omrokeringer af lokalefaciliteter og en holdningsbearbejdelse hos personalet m.m. 9

10 På Nederbylund er der i arbejdet med personaletilpasning efter de 10 fritliggende boliger er overgået til det udekørende personale i I Distrikt Øst er der en midlertidig omorganisering af områdeleder på Kirkedal og for udegrupperne. På Løsning Plejecenter er der sket lederskift pr. 1. marts Distriktslederne i Distrikt Midt og Øst har rokeret Sygeplejersker i Distrikt Øst samarbejder på tværs af de 3 plejecentre, bl.a. om personalets kompetencer og underviser personalet i dokumentation m.m. 9 Udviklingsområder Primære sygeplejersker i Hedensted, Ikast / Brande har i foråret 2014 været på kompetencegivende kursus på i alt 12 dage. Fokus: ernæring, anlæggelse af venflon til intravenøs adgang, geriatri, geronto-psykiatri, kursus i genoplivning og dokumentation. Fra uge 17 - uge 39 er SOSU- personalet på et 5 dages rehabiliteringskursus. Der er ansat rehabiliteringsterapeuter til de 3 distrikter m.h.p. opfølgning i praksis, da personalet skal arbejde sundhedsfremmende og have fokus på brug af hjælpemidler hos beboerne. Afløsningspersonale er uddannede rotationsvikarer Plejecentrene arbejder med ressourcetilpasning kontra arbejdsopgaver. På Bøgely og Kildevældet har personale/ledelse været på kursus på Haraldskær med fokus på ressourcer kontra arbejdsmængde. Kurset er afholdt af et eksternt firma Conmoto. På kurset har leder/ medarbejdere i fællesskab udarbejdet handleplaner omkring udvalgte udviklingstiltag. I april 2014 påbegyndtes en ble analyse på plejecentrene. Kontinenssygeplejerske underviser personalet i inkontinens hjælpemidler og regulerer beboernes individuelle behov for bleer. Ble - projekt på plejecentrene er nu godt i gang. Der er en kontinenssygeplejerske i hvert af de 3 distrikter, der underviser personalet i inkontinens hjælpemidler, visiterer beboerne til bleer ud fra den enkelte beboers behov. På hvert plejecenter er der udpeget en ble-ansvarlig, som skal have overblikket over forbrug af bleer, og om der skal ske ændringer i blebevillingen. Opstart af Akut Team fra Løsning Plejecenter pr. 1. juni 2014 m.h.p. tidlig opsporing af sundhedsproblemer hos hjemmeboende borgere og forebygge unødige indlæggelser. SOSU- personalet i hjemmeplejen skal reflektere over ændringer i hjemmeboendes sundhedstilstand og dokumentere deres observationer i CSC- omsorgssystemet og rapportere observationerne til den tilknyttede sygeplejerske. Dette bl.a. for at undgå unødige indlæggelser. Workshop for plejepersonalet i emner som: urinvejsinfektion, hygiejne plejesengens mange funktioner. Der er fokus på aktivering af beboerne og afsat puljemidler til at ansætte personer, der kan igangsætte gode, relevante aktivitetstilbud i samarbejde med beboerne / pårørende og de frivillige. Der arbejdes med at implementering af et fælles medicinkort til beboerne i samarbejde med de praktiserende læger og apoteket. 10

11 De pårørende kan nu hjemme fra orientere sig om, hvad der sker på Kildevældet ved hjælp af deres Nem ID, idet de kan komme ind på informationsskærmen ved hovedindgangen. 10 Forbedring af fysiske rammer På Nedergården har der 2014 været fokus på plejecenterets interiør, møbler, gardiner, indkøbt nye malerier og planter. Etablering af stort badeværelse med træningsrum dels for borgere, der ikke kan bades i eget hjem pga. vanskelige arbejdsvilkår for plejepersonalet samt for svært overvægtige (bariatriske) borgere > 150 kg. Etablering af sundhedsklinik på Nedergården for ansatte på Plejecentrene i Hedensted Kommune, hvor de kan få et sundhedstjek, træning, massage m.m. På Birkelund er der planer om renovering af plejecentrets kælder, sådan man kan udvide det åbne aktivitetstilbud for udeboende pensionister. Endvidere er der planer om etablering af et træningsrum for beboerne på Birkelund og renovering af omklædnings faciliteter til personalet. På Øster Snede Plejehjem er spisestue blevet istandsat, malet og pålagt nye trægulve og linoleum er blevet behandlet. Tilsynets samlede vurdering af de fysiske rammer: Tilsynet oplevede generelt, at leder/ personale arbejder målrettet med at skabe nogle gode fysiske rammer på plejecentrene, og forsøger at fjerne institutionspræget meste muligt. Der var generelt velholdt på plejecentrene. Der er ligeledes velholdte haver omkring centrene, hvilket skaber gode rammer for beboer/ pårørende og personalet. 11

12 Bilag 1 Tilsyn med de kommunale plejeboliger 2014 Plejecenteret Nederbylund i Tørring uanmeldt tilsyn Plejecenteret Nedergården i Uldum uanmeldt tilsyn Plejecenteret Møllebo i Rask Mølle uanmeldt tilsyn Plejecenteret Løsning i Løsning uanmeldt tilsyn Plejecenteret Birkelund uanmeldt tilsyn Plejecenteret Øster Snede i Øster Snede uanmeldt tilsyn Plejecenteret Højtoften i Lindved uanmeldt tilsyn Plejecenteret Kirkedal i Rårup uanmeldt tilsyn Plejecenteret Kildevældet i Hornsyld uanmeldt tilsyn Plejecenteret Bøgely i Hedensted uanmeldt tilsyn Signaturforklaring Ingen bemærkninger Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Bemærkninger Dette betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Der er uhensigtsmæssige forhold, som områdelederen skal handle på. Der skal udarbejdes en handleplan inden for 1 mdr., der sendes til Senior Service chef og den tilsynsførende. Der sker effektmåling af de udarbejdede handleplaner ved næste tilsynsbesøg. Betydende mangler Dette betyder, at det observerede på mange områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Områdelederen udarbejder inden for (10 dage skriv antal) dage en tids- og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på de påpegede mangler. Planen sendes til: Senior Service chef og den tilsynsførende. Kritisable forhold Dette betyder, at det observerede er kritisabelt og ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Områdelederen udarbejder inden, for (4 dage skriv antal) dage en tids - og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at få rettet op på påpegede mangler. Planen sendes til: Senior Service chef og den tilsynsførende. 12

13 Bilag 1 Tilsyn med de kommunale plejeboliger 2013 Plejecenteret Nederbylund i Tørring uanmeldt tilsyn Plejecenteret Nedergården i Uldum uanmeldt tilsyn Plejecenteret Møllebo i Rask Mølle uanmeldt tilsyn Plejecenteret Løsning i Løsning uanmeldt tilsyn Plejecenteret Birkelund uanmeldt tilsyn Plejecenteret Øster Snede i Øster Snede uanmeldt tilsyn Plejecenteret Højtoften i Lindved uanmeldt tilsyn Plejecenteret Kirkedal i Rårup uanmeldt tilsyn Plejecenteret Kildevældet i Hornsyld uanmeldt tilsyn Plejecenteret Bøgely i Hedensted uanmeldt tilsyn Til sammenligning blev der i 2012 givet bemærkninger til Distrikt Vest Nederbylund, og Distrikt Øst Kirkedal og Betydende mangler til Distrikt Midt Løsning Plejehjem Ingen bemærkninger til de øvrige plejecentre. Signaturforklaring Ingen bemærkninger Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Bemærkninger Dette betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Der er uhensigtsmæssige forhold, som områdelederen skal handle på. Der skal udarbejdes en handleplan inden for 1 mdr., der sendes til Senior Service chef og den tilsynsførende. Der sker effektmåling af de udarbejdede handleplaner ved næste tilsynsbesøg. Betydende mangler Dette betyder, at det observerede på mange områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Områdelederen udarbejder inden for (10 dage skriv antal) dage en tids- og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på de påpegede mangler. Planen sendes til: Senior Service chef og den tilsynsførende. Kritisable forhold Dette betyder, at det observerede er kritisabelt og ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Områdelederen udarbejder inden, for (4 dage skriv antal) dage en tids - og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at få rettet op på påpegede mangler. Planen sendes til: Senior Service chef og den tilsynsførende. 13

14 Bilag 1 Tilsyn med de kommunale plejeboliger 2012 Plejecenteret Nederbylund i Tørring uanmeldt tilsyn Plejecenteret Nedergården i Uldum uanmeldt tilsyn Plejecenteret Møllebo i Rask Mølle uanmeldt tilsyn Plejecenteret Løsning i Løsning uanmeldt tilsyn Plejecenteret Birkelund uanmeldt tilsyn Plejecenteret Øster Snede i Øster Snede uanmeldt tilsyn Plejecenteret Højtoften i Lindved uanmeldt tilsyn Plejecenteret Kirkedal i Rårup uanmeldt tilsyn Plejecenteret Kildevældet i Hornsyld uanmeldt tilsyn Plejecenteret Bøgely i Hedensted uanmeldt tilsyn Til sammenligning var der i 2011 bemærkninger til Nederbylund, Nedergården, Løsning, Birkelund og Bøgely og Ingen bemærkninger til de øvrige plejecentre. Signaturforklaring Ingen bemærkninger Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Bemærkninger Dette betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Der er uhensigtsmæssige forhold, som områdelederen skal handle på. Der skal udarbejdes en handleplan inden for 1 mdr., der sendes til Senior Service chef og den tilsynsførende. Der sker effektmåling af de udarbejdede handleplaner ved næste tilsynsbesøg. Betydende mangler Dette betyder, at det observerede på mange områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Områdelederen udarbejder inden for (10 dage skriv antal) dage en tids- og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på de påpegede mangler. Planen sendes til: Senior Service chef og den tilsynsførende. Kritisable forhold Dette betyder, at det observerede er kritisabelt og ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Områdelederen udarbejder inden, for (4 dage skriv antal) dage en tids - og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at få rettet op på påpegede mangler. Planen sendes til: Senior Service chef og den tilsynsførende. 14

15 15

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2013. Hedensted Kommune

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2013. Hedensted Kommune HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2013 Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2015 Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2016 Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016

Kommunal tilsynsrapport 2016 Kommunal tilsynsrapport 2016 Dato: 29. november 2016 Plejecenter: Kastaniegården Leder: Annette S. Jensen Tilsynet er udført af: Bente Krogsgaard Hornstrup og Bente Øllgaard Fokusområde for det kommunale

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecenter Solbjerghaven. Tilsynsbesøg den 17/ /

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecenter Solbjerghaven. Tilsynsbesøg den 17/ / Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecenter Solbjerghaven Tilsynsbesøg den 17/10 + 23/10 2012 Indholdsfortegnelse: Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. side 3 Status på

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016

Kommunal tilsynsrapport 2016 Kommunal tilsynsrapport 2016 Dato: 29. november 2016 Plejecenter: Solgården Leder: Annette S. Jensen Tilsynet er udført af: Bente Krogsgaard Hornstrup og Bente Øllgaard Fokusområde for det kommunale tilsynsbesøg

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2011

Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Tilbuddets type: Adresse: Plejecenter Lykkevalg Plejehjem Lykkevalg 5 A, 5600 Faaborg Telefon: 72 53 05 16 eller 72535211 E-mail: Synlighed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev ført af: Konsulent Annelise Dehn Ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For Klitrosen Et botilbud for voksne med psykiatriske lidelser Den 2.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For Klitrosen Et botilbud for voksne med psykiatriske lidelser Den 2.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For Klitrosen Et botilbud for voksne med psykiatriske lidelser 83 85 Den 2.september 2015 Adresse:

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Tilsynsrapport. Alternative plejeboliger, Vesterled 5, Horsens 1 Velfærd og Sundhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016 For alternativ Plejehjem Vesterled 5 Den

Kommunal tilsynsrapport 2016 For alternativ Plejehjem Vesterled 5 Den Velfærd og Sundhed Rådhustorvet 4 8700 Horsens Tlf. 76 29 29 29 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Adresse: Vesterled 5 8700 Horsens Daglig leder: Mette Hvidbjerg

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 20. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 3 1.1 formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 fremgangsmåde 3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere 4 3.

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældreområdet Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø Studekrogen Jonstrup Tilsynsbesøg den 8. september og 5. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre 13 + 20/11 2012 Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest Tåsinge Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 13. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Åbenrå Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Åbenrå Kommune har gennemført

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund Plejecenter.

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Kløvermarken Den

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Kløvermarken Den HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Leder: Annette Jensen asj@thisted.dk Teamleder: Anne Såby Teamleder Anita Højegaard

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ballelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Ballelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ballelund Plejecenter, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ballund Plejecenter.

Læs mere

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter.

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1 Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Hanne Tårup Jensen Kontaktpersons navn og uddannelse: Ufaglært Beboers navn: 1 Tilsynskonsulenter: Anne Rasmussen og Maria Rathmann

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For Ældrecentret Fjordglimt Den 2. september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For Ældrecentret Fjordglimt Den 2. september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For Ældrecentret Fjordglimt Den 2. september 2015 Adresse: Sennelsvej 65, 7700 Thisted Områdeleder:

Læs mere

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 16. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 Adresse: Prins Burisvej 2, 7770 Vestervig

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune j. nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Sønderborg Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 4. juli 2012 J.nr. 5-2210-44/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Årsberetning. Det kommunale tilsyn med plejeboliger

Årsberetning. Det kommunale tilsyn med plejeboliger Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged Sagsnr.: 27.12.16-K08-2-14 Dato: 08.01.15 Årsberetning Det kommunale tilsyn med plejeboliger 2014 Indholdsfortegnelse 1. Samlet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015

Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 27. oktober 2015 på Teglgårdsparken plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2016...5 Plejecenter

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere