Overenskomst mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem 2014-2017"

Transkript

1 Overenskomst mellem OG

2 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE PRÆAMPEL ARBEJDSTID DELTIDSANSÆTTELSE OVERARBEJDE... 8 Stk. 1. Betaling... 8 Stk. 2. Afspadsering LØN OG FUNKTIONSLØN... 9 Stk. 1. Løn... 9 Stk. 2. Funktionsløn PENSION Stk.1. Pensionssatser Stk. 2. Sundhedsordning Stk. 3. Pensionsbidrag efter pensionsalder Stk. 4. Pensionsordningen omfatter invalidepension, børnepension og pensionsydelse til efterladte Stk. 5. Ved evt. skift af firmapensionsordninger Stk. 6. Eksisterende firmapensionsordninger Stk. 7. Alternativ pensionsordning Stk. 8. Indfasning af pension over 3 år CGI FRITVALGSKONTO Stk. 1. Indledning Stk. 2. Indbetaling Stk. 3. Anvendelse Stk. 4. Restopsparing Stk. 5. Lokalaftale BARNS 1. SYGEDAG Stk. 1. Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Stk. 2. Pasning af alvorligt syge børn under 18 år GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION Stk. 1. Graviditetsorlov Stk. 2. Adoptionsorlov til udrejse Stk. 3. Barselsorlov Stk. 4. Fædreorlov Stk. 5. Forældreorlov Stk. 6. Forlængelse af forældreorlov

3 11. CGI - UDDANNELSESINDSATS SOCIALT KAPITEL CSR Stk. 2. Forebyggende indsats Stk. 3. Beskæftigelse af allerede ansatte med nedsat arbejdsevne FERIE OG FRIDAGE SENIORORDNING I CGI FOR MEDARBEJDERE OVER 55 ÅR INDGÅELSE OG OPSIGELSE AF LOKALAFTALER UDVIKLINGSFONDEN REGLER OG OPGAVER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER Stk. 2. Valg af tillidsrepræsentanter Stk. 3. Valget til tillidsrepræsentant Stk. 4. Tidsforbruget til tillidsrepræsentantarbejdet Stk. 5. Tillidsrepræsentantens løn under varetagelse af hvervet Stk. 6. Transportgodtgørelse Stk. 7. Klubber og opslag Stk. 8. Afskedigelse af tillidsrepræsentant AFTALE OM OPLYSNINGER VED BRUG AF VIKARER FRA VIKARBUREAUER SAMARBEJDSUDVALG REGLER FOR BEHANDLING AF UOVERENSSTEMMELSER AF FAGLIG KARAKTER. 31 PROTOKOLLAT VEDRØRENDE HOVEDAFTALE-BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL VIRKSOMHEDSOVERENSKOMST MELLEM CGI OG HK, PROSA, IDA, DJØF OG DANSK MAGISTERFORENING (DÆKKENDE) HOVEDORGANISATIONERNE LO, FTF OG AC) SÆRLIGT OM FORNYELSE AF OVERENSKOMSTEN: OVERENSKOMSTENS VARIGHED

4 1. OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE Overenskomsten omfatter samtlige funktionærer i CGI. Undtaget herfra er ledere med ledelsesmæssige beføjelser - prokura til ansættelse og afskedigelse - eller der i væsentlig grad kan disponere på virksomhedens vegne. 4

5 2. PRÆAMPEL Den nuværende overenskomstindgåelse mellem CGI og HK, PROSA, DM, DJØF og IDA må ikke tjene til forringelse af nugældende vilkår. Overenskomsten ændrer ikke på individuelle medarbejderes tjenestemandsstatus. Overenskomsterne mellem: Industriens Funktionæroverenskomst, samt Lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/ Post & Kommunikation ( ) Overenskomst mellem Post Danmark og HK/Post & Kommunikation for chefer og ledere ( ) Overenskomst mellem Post Danmark og Akademiker organisationerne ( ) udgør et protokollat til nærværende overenskomst, og er gældende for tidligere ansatte hos Post Danmark. 5

6 3. ARBEJDSTID Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Den normale ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte er gennemsnitlig 37 timer pr. uge eksklusiv 30 minutters daglig frokost. Arbejdstiden fastlægges lokalt på CGI under hensyn til medarbejderens og virksomhedens tarv. For rådighedsvagt, telefonvagt og arbejde i kontinuerlig drift optages forhandlinger lokalt om vagtplaner og betalingsregler. Hvor enighed ikke opnås, kan hver af parterne anmode om, at den forhandlingsberettigede organisation inddrages. Medarbejderne skal have en samlet pause på mindst 1/2 time pr. dag, medmindre andet er aftalt. Den daglige tid til pauser kan ikke overstige 1 time. På dage, hvor arbejdstiden slutter før kl , kan det mellem parterne aftales, at der ikke holdes pauser. På CGI kan der lokalt aftales flextid. CGI eller medarbejderne kan hver især anmode om en forhandling af reglerne om arbejdstid med henblik på indgåelse af lokalaftale om arbejdstid som supplement til reglerne i nærværende overenskomst. Såvel virksomheden som medarbejderne kan anmode om, at parterne inddrages. Opnås der ved denne forhandling ikke enighed, finder de sædvanlige regler om arbejdstid i denne bestemmelse anvendelse. Den præsterede arbejdstid opgøres således: Dage med fravær med løn medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for deltidsansatte en forholdsmæssig del heraf. 6

7 4. DELTIDSANSÆTTELSE Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Deltidsansatte medarbejdere indplaceres efter samme regler som fuldtidsansatte, og lønnen beregnes efter forholdet mellem pågældendes ugentlige arbejdstid og den for virksomheden eller afdelingen gældende normale ugentlige arbejdstid. Når en fuldtidsansat medarbejder fortsætter i CGI som deltidsansat, beregnes lønnen som ovenfor anført, men i forhold til den pågældendes hidtidige løn. Ved ansættelse af deltidsansatte aftales i hvert enkelt tilfælde normalarbejdstiden (længde og placering). Det kan dog undtagelsesvis aftales, at deltidsansatte deltager i merarbejde og overarbejde. Arbejder den deltidsansatte ud over den aftalte arbejdstid, aflønnes sådanne ekstratimer med vedkommendes normale timeløn. Der ydes pension af deltidsansattes merarbejde. 7

8 5. OVERARBEJDE Parterne er enige om, at overarbejde begrænses mest muligt med behørig hensyntagen til virksomhedens tarv, samt at præsteret overarbejde afspadseres i videst muligt omfang. Overarbejdsbetaling ydes for tjenesteligt overarbejde som er pålagt medarbejderen i henhold til særlig ordre - jf. i øvrigt Funktionslønsafsnittet stk. a. Overarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før. For varslet overarbejde, hvor ingen del kommer til udførelse, og som ikke er afvarslet senest 4 timer før overarbejdet skulle have været iværksat, betales 1 timeløn + 50 pct. Stk. 1. Stk Stk Stk Stk. 2. Stk Stk 2.2. Betaling Overarbejde, for hvilket der kan kræves tillæg betales med timeløn + 50 pct. for de første 3 timer efter normal arbejdstids ophør og derefter, samt for alt overarbejde på søn- og helligdage, 100 pct. Overarbejde, der udføres mellem kl og kl , betales med timeløn plus 100 pct. Der regnes med halve timer påbegyndt. Betalingen regnes fra tidspunktet for overarbejdets begyndelse. Bliver medarbejderen uden forudgående varsel tilkaldt til overarbejde, efter at medarbejderen ved normal arbejdstids ophør har forladt virksomheden, udgør overarbejdstillægget 100 pct. Overskydende timer udbetales, såfremt medarbejderen ikke vælger at konvertere timerne til frihed. Timelønnen beregnes som den pågældende medarbejders samlede månedsløn divideret med 160,33. Afspadsering Når der aftales afspadsering af overarbejde, skal det ske således at 50 pct.-timer afspadseres med 1,5 time, og 100 pct.-timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. Frihedens placering aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder med normalt 1 uges varsel. Friheden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage og være afviklet inden 2 måneder efter overarbejdets udførelse. Overskydende udbetales, med mindre medarbejder og leder indgår særlig aftale herom. 8

9 6. LØN OG FUNKTIONSLØN Stk. 1. Løn Lønnen aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem CGI og medarbejderen. Den årlige ramme for de individuelle lønforhandlinger udmeldes i januar efter forhandling mellem CGI og fællesklubben. Vurdering og eventuel regulering af lønforhold, herunder funktionslønsaftaler, sker individuelt mindst en gang om året. Parterne anbefaler, at virksomheden udmelder en dato for de årlige lønvurderinger, herunder for hvornår en eventuel lønregulering skal regnes fra. Parterne anbefaler, at den personlige løn forhandles under hensyntagen til de særlige krav, der stilles på IT-området. Stk Stk.1.2. Stk.1.3. Stk Stk. 2. Stk Stk Stk Stk Lønnen skal give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, arbejde på særlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse jf. parametre fra annual review i CGI. Der kan på den enkelte virksomhed indføres lønsystemer med henblik på styrkelse af virksomhedens konkurrenceevne og udvikling samt medarbejderens udvikling. En medarbejder er berettiget til at kræve forhandling med CGI, såfremt lønnen væsentligt afviger fra begyndelsesniveauet for sammenlignelige medarbejdergrupper på CGI, respektive sammenlignelige virksomheder inden for branchen. Såfremt fastsættelsen af lønnen for den enkelte medarbejder er i åbenbar strid med forudsætningen i, stk. 1.1, kan hver af parterne begære en forhandling under medvirken af CGI og organisationer. Uoverensstemmelser om lønforhold kan kræves behandlet ved faglig voldgift i tilfælde, hvor misforhold som helhed taget skønnes at være tilstede. Funktionsløn Der kan ved lønfastsættelsen indgås aftale om funktionsløn under behørig iagttagelse af principperne i stk Ved sådan aftale kan det bestemmes, at lønnen også omfatter betaling for overarbejde og eventuelle andre ulemper med den virkning, at der ikke ydes overarbejdsbetaling, jf. 5. Eksisterende funktionslønsaftaler administreres uændret. Hvis forudsætningerne i aftalegrundlaget ændres, skal der optages drøftelser mellem virksomheden og medarbejderen. En aftale om funktionsløn udelukker ikke særskilt overarbejdsbetaling, for arbejde ud over det aftalte i funktionslønsaftalen. Uoverensstemmelser om funktionsløn kan behandles ved faglig voldgift. 9

10 7. PENSION Stk.1. Pensionssatser Stk Det samlede pensionsbidrag udgør 13,8 % - heraf udgør virksomhedens bidrag 2/3 og medarbejderens bidrag 1/3. Stk.1.2. Medarbejdere indtræder i virksomhedens pensionsordning fra ansættelsens begyndelse. Stk. 2. Stk Stk Stk Stk. 3. Stk Stk Stk Sundhedsordning Medarbejderne omfattes af en forebyggende sundhedsordning via pensionsaftalen. Ordningen skal som minimum omfatte tværfaglig behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut, psykolog og massør af arbejdsrelaterede skader. De nærmere regler omkring administrationen heraf aftales med tillidsrepræsentanten. Pensionsbidrag efter pensionsalder Såfremt medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter, at pensionsalderen er nået, er virksomheden forpligtet til at udrede et beløb svarende til virksomhedens pensionsbidrag, indtil medarbejderen går på pension. Det aftales mellem medarbejderen og virksomheden, hvorvidt beløbet fortsat skal indbetales til pensionsordningen som pensionsbidrag eller skal udbetales til medarbejderen som løn. Der aftalefrihed med hensyn til fordelingen af pensionsbidrag mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerbidrag, idet arbejdsgiveren dog altid som minimum skal udrede det overenskomstaftalte mindste arbejdsgiverbidrag af den aftalte pensionsgivende løn. Arbejdsgiveren kan således betale hele bidraget uden at trække lønmodtageren for dennes andel, og såvel arbejdsgiver som lønmodtager kan indbetale overskydende bidrag, uden at fordelingen af det samlede bidrag skal være 1/3-2/3. Stk. 4. Pensionsordningen omfatter invalidepension, børnepension og pensionsydelse til efterladte Stk Ordningen skal indeholde en tryg og sikker pensionsopsparing, hvor mindst halvdelen af bidraget skal anvendes til alderspensions-relaterede formål. Ordningen indeholder mulighed for forhøjede indbetalinger, supplerende ydelser og kapitalisering af små pensionsbeløb. 10

11 Stk. 5. Stk Ved evt. skift af firmapensionsordninger Et evt. skifte af pensionsudbyder, som omfatter hele den gruppe, der er dækket af nærværende overenskomst, kan der aftales en anden ordning, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: a) Ordningen skal være en arbejdsmarkedspension, jf. ovenstående. b) Det samlede bidrag til ordningen skal til enhver tid mindst svare til det samlede overenskomstaftalte bidrag, som indbetales til SEB fra arbejdstager og arbejdsgiver. c) Der må ikke stilles krav om personlige helbredsoplysninger, men der kan stilles krav om arbejdsdygtighedserklæring. Medarbejdere, der ikke kan afgive en arbejdsdygtighedserklæring, eller medarbejdere, der ansættes i skåne-/flexjob, tilbydes pensionsordning uden invalidedækning. Pensionsordningen skal indeholde livsvarig alderspension med løbende udbetalinger eller en ratepension. d) Pensionsordningen skal indeholde forsikringsdækninger med sum udbetalinger ved dødsfald og invaliditet på minimum kr og løbende udbetaling, og ved uarbejdsdygtighed på minimum 20 pct. af lønnen. Det anbefales, at ordningen - ved dødsfald - indeholder en børnepension på 5 pct. af lønnen frem til barnets 21. år. e) Medarbejderen skal have ret til at opretholde forsikringsdækningerne i fuldt omfang ved orlov, enten ved egenbetaling eller ved depotbetaling, uanset om orlov er med eller uden løn. f) Pensionsordningen kan normalt ikke tilbagekøbes. g) Hvis de forsikrede fratræder deres stilling i CGI, skal de have ret til at fortsætte forsikringen på individuelle vilkår, enten via ny arbejdsgiver eller via betaling for egen regning. h) Omkostningerne i forbindelse med ordningen må ikke afvige væsentligt fra de for øvrigt kendte arbejdsmarkedspensioner. Stk Dokumentation for opfyldelse af kriterierne kan ske ved erklæring fra pensionsforsikringsselskabet om, at ordningen opfylder overenskomstens bestemmelser, og at selskabet indestår herfor. Stk. 6. Stk Eksisterende firmapensionsordninger Pensionsordninger, der har kunnet videreføres i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser, fortsætter og berøres ikke af nærværende pensionsbestemmelse. Dog skal pensionsbidraget samt engangssummer til enhver tid som minimum svare til nærværende overenskomsts bestemmelser herom. 11

12 Stk. 7. Stk Stk Alternativ pensionsordning Omkostningerne for skift må ikke på nogen måde pålignes medarbejderen, og eventuelle øvrige ulemper for medarbejderne skal være de mindst mulige. Følgende betingelser skal opfyldes ved skift af leverandør: a) Eventuelle overførsler af medarbejdernes depoter i forbindelse med sådanne leverandørskift skal ske uden omkostninger for medarbejderne. Det vil sige uden, at der sker fradrag i depotet, hverken hos det afgivende eller det modtagende selskab eller ved, at der på anden måde kompenseres, således at medarbejderens depot ikke forringes ved flytningen. Såfremt der måtte være lokal enighed, kan dette princip fraviges. b) Ved skift af leverandør skal de overenskomstmæssigt fastsatte betingelser være opfyldt. Det modtagende selskab er forpligtet til at overtage alle fra den hidtidige firmaordning, der på tidspunktet for skiftet er fyldt 50 år, på baggrund af de hidtidige afgivne helbredsoplysninger. c) Eventuelle supplerende ydelser må som helhed ikke forringes. Såfremt der lokalt måtte være uenighed om, at de supplerende ydelser er opfyldt, kan sagen indbringes til organisationsmæssig behandling. Stk Stk Stk. 8. Stk Stk Der skal gives et varsel til medarbejderne på mindst 6 måneder ved skift af pensionsleverandør. Ved lokal enighed kan dette nedsættes til 3 måneder. Senest i forbindelse med ovennævnte varsel om skift af pensionsleverandør skal der over for medarbejderne eller tillidsrepræsentanterne foreligge en indeståelseserklæring fra det modtagende selskab, således at det sikres, at den nye ordning fra starten lever op til overenskomstens krav. Indfasning af pension over 3 år For medarbejdere, der insources i forbindelse med en overførsel og/eller overdragelse af en virksomhed, hvor disse ikke har en pensionsordning på et niveau svarende til det i nærværende overenskomst fastsatte procent, er der aftalt en indfasningsmulighed, hvor pensionsbidraget kan indfases over 3 år - dog min. 6 % procent det første år. Aftaler om indfasning kan ske lokalt med tillidsrepræsentanten. 12

13 8. CGI FRITVALGSKONTO Stk. 1. Stk. 2. Stk Indledning For at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension, ferietillæg og aktiekøb (SPP) for den enkelte medarbejder hos CGI, er det aftalt at Feriefridagene (5 dage) svarende til 2,5 % af den ferieberettigede løn afsættes på medarbejderens CGI Fritvalgskonto. Der henvises i øvrigt til protokollat vedr. administrativ indfasning af CGI Fritvalgsordning. Indbetaling Pr. 1. oktober 2014 afsættes 2,5 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens CGI Fritvalgskonto Pr. 1. maj 2015 afsættes 3,0 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens CGI Fritvalgskonto Pr. 1. maj 2016 afsættes 3,5 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens CGI Fritvalgskonto Pr. 1. maj 2017 afsættes 4,0 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens CGI Fritvalgskonto. Denne regulering (+0,5 %) reserveres til en forhøjelse af pensionsbidraget og betinges af CGI Danmarks økonomiske målopfyldelse. Det bemærkes, at stigningen er udtryk for indfasning af en CGI Fritvalgskonto. Stk. 3. Stk Anvendelse Indestående midler på medarbejderens CGI Fritvalgskonto kan anvendes til følgende: Feriefridage Feriefridage kan erhverves for 0,5 % pr. feriefridag. Pension Medarbejderen kan vælge at hæve sin pensionsindbetaling med midler fra Fritvalgskonto med minimum 0,5 % - den valgte forhøjede pensionsindbetaling gælder for minimum 1 år ved ferieårets udløb. Ferietillæg Medarbejderen kan vælge af hæve sin ferietillægsprocent med minimum 0,5 % gældende for mindst 1 år. Aktiekøbsprogrammet (SPP) Den til enhver tid gældende mulighed for at købe aktier via SPP-programmet kan tillige udnyttes med midler fra Fritvalgskontoen med andele af minimum 0,5% af den 13

14 aktuelle løn. Anvendes midler fra Fritvalgskontoen til køb af aktier under SPPprogrammet beskattes beløbet forinden som a-indkomst. Stk. 4. Restopsparing Uforbrugte midler på Fritvalgskontoen skal være disponeret ved ferieårets udløb eller ved ansættelsesophør ellers bringes restbeløbet til udbetaling som almindelig løn ved den efterfølgende lønudbetaling. Stk. 5. Lokalaftale Virksomheden kan med tillidsrepræsentanterne indgå andre aftaler om anvendelse af Fritvalgskontoen. 14

15 9. BARNS 1. SYGEDAG En medarbejder med hjemmeværende børn under 14 år har ret til fravær med løn på barnets 1. sygedag. Ved yderligere fraværsdage i forbindelse med børns sygdom aftales afvikling af disse med nærmeste leder. Friheden gives kun til den ene forælder, hvis begge er ansat i CGI. Stk. 1. Stk Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år En medarbejder har ret til tjenestefrihed, hvis medarbejderen sammen med eget barn under 14 år bliver indlagt på hospital. Stk Medarbejderen har under tjenestefriheden ret til sædvanlig løn og pension i op til 5 dage pr, barn inden for 12 på hinanden følgende måneder. Bemærkning: Det er en forudsætning, at medarbejderen kan dokumentere indlæggelsen. De 5 dage kan holdes enkeltvis eller samlet. CGI og medarbejderen kan aftale, at dagene kan bruges som halve dage. Stk Stk. 2. Stk Stk Hvis begge forældre er ansat i CGI, kan den samlede tjenestefrihedsperiode med løn højst udgøre 5 dage pr. barn for forældrene tilsammen. Pasning af alvorligt syge børn under 18 år En medarbejder, der har orlov efter 26 i lov om Ret til orlov og dagpenge ved barsel, har ret til fuld løn. Der kan højst ydes fuld løn i 3 måneder en gang pr. 12. måned pr. barn. Det er en forudsætning for at få løn, at CGI får dagpengerefusion. 15

16 10. GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION Parterne er enige om, at nærværende bestemmelse finder anvendelse straks ved aftalens indgåelse og omfatter CGI-medarbejdere, der er på barsel/forældreorlov. Medarbejdere der har afholdt barsel/forældreorlov forud for underskriftsdato omfattes ikke, uanset 22. Stk. 1. Graviditetsorlov Kvindelige medarbejdere har ret til graviditetsorlov i 4 uger før forventet fødsel på fuld løn, under forudsætning af, at CGI modtager den fulde dagpengerefusion i perioden. Moderen skal med 3 måneders varsel give CGI besked om forventet fødselstidspunkt og om hun vil udnytte retten til fravær før fødslen. Stk. 2. Stk Stk Stk Adoptionsorlov til udrejse Kommende adoptanter, såvel mor som far, der opholder sig i udlandet for at modtage et adoptivbarn får fuld løn i op til 4 uger under forudsætning af, at CGI modtager den fulde dagpengerefusion i perioden. Adoptionsorloven til udrejsen starter den dag, hvor de kommende forældre rejser ud af Danmark for at hente deres barn. Hvis barnet adopteres fra Danmark, har adoptanter, såvel mor som far, ret til fravær med løn før modtagelsen af barnet i op til 2 uger under forudsætning af, at CGI modtager den fulde dagpengerefusion i perioden. Adoptanter har ret til fuld løn under orlov én ad gangen i de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Stk Hvis barnet er modtaget i udlandet, har adoptanter hver ret til fuld løn i 2 af de 32 ugers forældreorlov. Stk Hvis barnet adopteres fra Danmark, har adoptanter hver ret til fuld løn i 4 af de 32 ugers forældreorlov. Stk. 3. Barselsorlov Efter fødsel eller adoption har kvindelige medarbejdere ret til barselsorlov i alt 14 uger. I de 14 ugers barselsorlov er medarbejderen berettiget til fuld løn under forudsætning af, at CGI modtager den fulde dagpengerefusion i perioden. Moderen skal inden 8 uger efter fødslen give CGI besked om hvornår hun vil genoptage arbejdet. Stk. 4. Stk. 4.1 Fædreorlov Mandlige medarbejdere har ret til fædreorlov i 4 uger efter deres barns fødsel eller hjemkomst. I orlovsperioden er medarbejderen berettiget til fuld løn i begge uger. Fædreorloven kan efter aftale med arbejdsgiveren placeres på et hvilket som helst tidspunkt inden for de første 14 uger. 16

17 Faderen skal tidligst muligt og senest med 4 ugers varsel give CGI besked om forventet tidspunkt for fraværets begyndelse og længden heraf. Stk. 5. Stk. 5.1 Stk. 5.2 Stk. 5.3 Forældreorlov Efter udløbet af moderens barselsorlov 14 uger efter fødslen har hver af forældrene ret til fravær (forældreorlov) fra arbejdspladsen i 32 uger. I umiddelbar forlængelse af barselsorloven ydes der fuld løn fra CGI under fravær i indtil 6 uger. Holdes orloven ikke bortfalder betalingen. Forældre, der ønsker at bruge retten til forældreorlov, skal inden 8 uger efter fødslen give CGI besked om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden heraf. Stk. 5.4 Faderen har dog mulighed for at påbegynde sin forældreorlov inden for de første 14 uger. Vælger faderen denne mulighed, bruger han forlods af de 32 ugers forældreorlov, og dette er uden betaling fra CGI. Stk. 5.5 Stk. 5.6 Stk. 5.7 Stk. 6. Forældreorloven kan i øvrigt lægges i (umiddelbar) forlængelse af moderens barselsorlov eller på et senere tidspunkt. Beskæftigede lønmodtagere har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger til samlet afholdelse på et senere tidspunkt frem til barnet er fyldt 9 år. Retten til udskydelse kan kun bruges af den ene af forældrene og kan kun ske en gang. Udskydelsen kan udnyttes uden aftale med CGI, der alene har krav på besked herom senest 8 uger efter fødslen. Udskydelse af forældreorlov udover nævnte uger kan kun finde sted efter aftale med CGI. Forlængelse af forældreorlov Loven giver mulighed for at beskæftigede lønmodtagere kan få ekstra 14 ugers orlov i direkte forlængelse af forældreorlovsperioden. Dette skal tillige være meddelt CGI senest 8 uger efter fødslen. 17

18 11. CGI - UDDANNELSESINDSATS Stk Stk Stk For at sikre en fremadrettet kompetenceudvikling, der understøtter den enkelte medarbejderes faglige og personlige udvikling er overenskomstparterne enige om, at der skal udarbejdes en særlig aftale omkring efter- og videreuddannelse samt selvvalgt uddannelse for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Parterne er tillige enige om, at fremme arbejdet med en samlet uddannelsesaftale, der har overenskomststatus mest muligt, således at en endelig aftale kan være på plads senest 1. november Skulle tekniske hindringer stå i vejen herfor vil der aftalemæssigt være en forpligtelse for CGI til at afsætte økonomi jf. IT-landsoverenskomsten mellem HK/Privat og Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening til formålet selvvalgt uddannelse - anvendelse af midler sker efter lokal aftale med tillidsrepræsentanterne. 18

19 12. SOCIALT KAPITEL CSR. Stk. 1. Indledning På CGI er der opmærksomhed på, at sikre medarbejderne en god, sund og tryg arbejdsplads. CGI er dog opmærksom på, at medarbejdere af den ene eller anden årsag kan risikere at miste dele af erhvervsevnen midlertidigt eller varigt og derfor kan have brug for en særlig hjælp til at forblive i jobbet. CGI ønsker at bidrage aktivt til, at medarbejdere med erhvervsevnebegrænsninger kan være en del af den aktive og produktive arbejdsstyrke i CGI. Gennem et samarbejde med medarbejderne ønsker CGI og organisationerne: at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår, at fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne at drøfte retningslinjer og konsekvenser for personale- og arbejdsvilkår for de øvrige ansatte, herunder sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted. Stk. 2. Stk. 3. Forebyggende indsats Den forebyggende indsats gennem løbende forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på CGI. Beskæftigelse af allerede ansatte med nedsat arbejdsevne Fortsat beskæftigelse af allerede ansatte medarbejdere i CGI, der har fået forringet arbejdsevnen, men som ønsker at fastholde tilknytningen til CGI som arbejdsgiver. Fastholdelse kan ske på ordinære vilkår ved, fx ændret arbejdstilrettelæggelse, omplacering, omskoling eller ved ansættelse i aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob, samt løntilskudsjob til personer, der modtager førtidspension og til revalidender. 19

20 13. FERIE OG FRIDAGE Stk. 1. Ferieforhold Det tilkommer enhver medarbejder ret til ferie med løn i henhold til ferielovens bestemmelser, ligesom medarbejderen har ret til feriefridage efter de særlige regler der er gældende for optjening og afholdelse på dette område. Tidspunktet fastlægges i samarbejde med den nærmeste leder under hensyn til CGI s daglige drift og så vidt muligt i overensstemmelse med medarbejderens ønsker. Der henstilles til, at hovedferien tillige med feriefridage afholdes i juli. Stk. 2. Feriefridage Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i CGI i 9 måneder er berettiget til 5 feriefridage, svarende til 2,5 % af den ferieberettigede løn, som afholdes efter aftale med nærmeste leder, eller anvendes i overensstemmelse med CGI Fritvalgskontoen. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie jf. ferieloven. Stk. 3. Ferieoverførsel Medarbejdere har mulighed for at overføre ferie mellem to ferieår. Der kan maksimalt overføres 5 feriedage mellem to ferieår. Overførsel af ferie skal skriftligt aftales med nærmeste leder. Medarbejderen skal senest 1 måned før ferieårets afslutning aftale overførsel af ferie med nærmeste leder. En opsagt medarbejder kan ikke pålægges at afholde overført ferie i opsigelsesperioden. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Ferietillæg Dette udgør 1,0 % Helligdage/fridage Udover de normale helligdage er følgende fridage arbejdsgiverbetalte: 5. juni Grundlovsdag 24. december 31. december med virkning fra 2016 Desuden er følgende 'begivenheds' fridage en/1 arbejdsgiverbetalt fridag: eget bryllup eget barns fødsel egen flytning begravelse i nærmeste familie 20

21 14. SENIORORDNING I CGI FOR MEDARBEJDERE OVER 55 ÅR. Med det formål at skabe hensyntagende vilkår for virksomhedens seniormedarbejdere igangsættes der drøftelser ledelse og medarbejdere imellem, der skal udmunde i en lokalaftale, der beskriver mulighederne for, at den enkelte seniormedarbejder på frivilligt basis kan indgå en aftale med CGI om særlige seniorvilkår. Arbejdet med lokalaftalen igangsættes umiddelbart efter overenskomstens godkendelse. De overenskomstbærende organisationer bistår parterne i arbejdet på foranledning. 21

22 15. INDGÅELSE OG OPSIGELSE AF LOKALAFTALER Stk. 1. Indgåelse Der kan mellem de lokale parter på virksomheden indgås lokale aftaler for medarbejdere omfattet af nærværende overenskomst. Stk. 2 Opsigelse Lokalaftaler, kutymer m.v. kan opsiges af begge parter med 2 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre aftale om længere varsel er/bliver truffet. I tilfælde af opsigelse i henhold til stk. 2 er det den opsigende parts pligt at foranledige lokale forhandlinger afholdt. Ved manglende enighed henvises til regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter. Parterne er ikke løst fra den opsagte lokalaftale, eller kutyme før disse almindelige regler er iagttaget, selv om udløbsdatoen er passeret. 22

23 16. UDVIKLINGSFONDEN Stk. 1 Indbetaling Til Udviklingsfonden indbetaler virksomheden 55 øre pr. præsteret arbejdstime af de af overenskomsten omfattede medarbejdere pr. år. Første gang september 2014, jf. administrationsaftale mellem parterne. Stk. 2 Anvendelse Fondens midler anvendes til: a) Oplysnings- og uddannelsesformål, herunder mødevirksomhed. b) Effektivisering og videreudvikling af samarbejds- og konfliktløsningssystemet samt opfølgning på EU og globale udviklingstendenser, der udfordrer den danske model. c) Medlemsrettede aktiviteter i klubregi. d) Opkrævning aftales forbundene imellem. 23

24 17. REGLER OG OPGAVER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER Stk. 1. Indledning Det er vigtigt, at der på CGI er et godt og tillidsfuldt samarbejde imellem ledelse og medarbejdere, og tillidsrepræsentanterne er nøglepersoner i dette samarbejde. I takt med udviklingen i arbejdsopgaver og arbejdsformer på en moderne virksomhed som CGI er kravene tillidsrepræsentanterne ændret, og tillidsrepræsentanterne vil i fremtiden i højere grad være dialog og sparringspartner for virksomheden. Det er vigtigt, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde imellem ledelse og medarbejdere, og tillidsrepræsentanten er en nøgleperson i dette samarbejde. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sine kolleger og de 5 forbund som over for ledelsen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Når en sag kun vedrører en enkelt eller enkelte medarbejderes personlige anliggender, bør disse løses direkte med ledelsen. I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold kan tillidsrepræsentanten, når det ønskes, forelægge klager eller henstillinger for ledelsen. Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret ved forestående afskedigelser af medarbejdere, der ikke er midlertidigt ansat, samt holdes bedst muligt orienteret om ansættelse af medarbejdere og andre foranstaltninger, der vedrører den pågældende medarbejdergruppe Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med ledelsens afgørelse, kan tillidsrepræsentanten anmode den organisation hvor medlemmet er organiseret om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og medarbejdernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationens ledelse. Udførelsen af tillidsrepræsentantens hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for dennes arbejde. Tillidsrepræsentanten skal dog have den fornødne tid til at varetage sine forpligtelser må forlade sit arbejde, skal ledelsen underrettes herom. Efter aftale med enhedens chef gives der tillidsrepræsentanten frihed til at deltage i faglige kurser m.v. Tillidsrepræsentanten bør så vidt muligt inden for de første 12 måneder efter valget gennemfører grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanten må ikke som følge af sit tillidshverv sættes i stå i sin lønudvikling. 24

25 Stk. 2. Valg af tillidsrepræsentanter For hver CGI lokation kan der vælges 1 tillidsrepræsentant og blandt de organiserede medarbejdere fra de 5 forbund. Derudover kan der på lokationer med over 100 medarbejdere omfattet af overenskomsten vælges en ekstra tillidsrepræsentant. Stk. 3. Valget til tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten, der kan være deltidsansat, såfremt særlige forhold taler derfor, vælges blandt de organiserede, anerkendt dygtige medarbejdere, der har været ansat mindst et år i virksomheden. Beskyttelse af enhver tillidsrepræsentant indtræder, når valget er kommet til ledelsens kundskab. Valget er dog ikke gyldigt, før det er godkendt af et af de i stk. 1 nævnte forbund og meddelt virksomheden. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. Eventuel indsigelse fra ledelsens side mod det foretagne valg skal være i forbundet i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. Parterne er enige om, at flest mulige stemmeberettigede bør deltage i valg af tillidsrepræsentant. Ved sin godkendelse garanterer forbundet, at alle stemmeberettigede har været sikret mulighed for at deltage i valget. Stk. 4. Tidsforbruget til tillidsrepræsentantarbejdet Tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til hvervets forsvarlige udførelse, når der tages hensyn til såvel enhedens arbejdsopgaver som tillidsrepræsentantopgavernes omfang. Ved tilrettelæggelse af tillidsrepræsentantens samlede opgaver tages hensyn til såvel enhedens arbejde som tillidsrepræsentantopgaverne. Efter nyvalg og genvalg drøfter ledelse og tillidsrepræsentanten, hvorledes tidsforbruget til tillidsrepræsentantens sædvanlige arbejdsopgaver og de opgaver, der følger af hvervet som tillidsrepræsentant, normalt skal fordeles. Tilsvarende gælder, hvis der opstår ændringer i omfanget af tillidsrepræsentantarbejdet. Hvis tillidsrepræsentanten i perioder ikke kan varetage de sædvanlige arbejdsopgaver på grund af tidsforbruget i forbindelse med hvervet, bør enhedens chef eller HR-funktionen sammen med tillidsrepræsentanten overveje, hvorledes arbejdsopgaverne kan udføres. 25

26 Stk. 5. Tillidsrepræsentantens løn under varetagelse af hvervet Den del af medarbejderens normale arbejdstid, som medgår til udførelse af tillidsrepræsentantarbejde i relation til enheden og dennes medarbejdere, medregnes ved opgørelsen af den pågældendes arbejdstid. Ved tillidsrepræsentantarbejde forstås bl.a. Forhandlinger og drøftelse med ledelsen Samtaler med og orientering af medarbejdere, som tillidsrepræsentanten repræsenterer Nødvendig kontakt og koordinering med andre tillidsrepræsentanter Nødvendig indsamling og formidling af information Den tid, som medarbejderen ud over sin normale arbejdstid må anvende til arbejde som tillidsrepræsentant, indgår i arbejdstidsopgørelsen. Ved udførelse af tillidsrepræsentantarbejde på ubekvemme tidspunkter er tillidsrepræsentanten berettiget til arbejdstidsbestemte tillæg efter de regler, der i øvrigt gælder for ansættelsesforholdet. Dette gælder både, når tillidsrepræsentantarbejdet udføres i forbindelse med den pågældendes sædvanlige arbejde, og når tillidsrepræsentanten tilkaldes uden for sin sædvanlige arbejdstid. Hvis det af hensyn til varetagelsen af tillidsrepræsentanthvervet er nødvendigt at omlægge tjenesten for medarbejderen, ydes kompensation for eventuelle mistede arbejdstidsbestemte ydelser. Arbejdsbestemte tillæg ydes under udførelse af tillidsrepræsentantarbejdet, hvis det arbejde, vedkommende normalt skulle have udført, ville have udløst sådanne tillæg. Tillidsrepræsentanten skal ikke lønmæssigt og udviklingsmæssigt stilles ringere end andre ansatte, og skal have samme mulighed for at få tillæg i henhold til lokalaftalen om lokale lønaftaler, som hvis tillidsrepræsentanten havde mulighed for at fungere i sit sædvanlige job. Tillidsrepræsentanten skal ikke på grund af hvervet stilles anderledes end andre deltagere i evt. resultatlønsordninger. For timer, hvor der er udført tillidsrepræsentantarbejde, skal den pågældende have udbetalt et beløb, der svarer til de andele af evt. resultatlønnen, som den pågældende ville have optjent ved udførelse af sit sædvanlige arbejde. Timer, hvor der er udført tillidsrepræsentantarbejde, medregnes ikke ved resultatopgørelsen. 26

27 Stk. 6. Transportgodtgørelse Tillidsrepræsentanten har under udførelse af tillidsrepræsentantarbejde ret til udgiftsdækkende ydelser efter de samme regler, der gælder i forbindelse med udførelse af det sædvanlige arbejde. Stk. 7. Klubber og opslag Hvis de organiserede medarbejdere i en virksomhed, henholdsvis en afdeling heraf, slutter sig sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand. I det omfang, arbejdet tillader det, kan ledelsen efter anmodning give tilladelse til fornøden frihed for medlemmer af klubbens bestyrelse til at deltage i relevante kurser. På et for medarbejderne tilgængeligt sted kan klubben opslå faglige meddelelser til medlemmerne. Stedet aftales med ledelsen, som samtidig modtager et eksemplar af de meddelelser, der opsættes. Hvor der er mulighed herfor, stiller ledelsen lokaler til rådighed for klubbens mødevirksomhed. Parterne er enige om at der gives frihed med løn til afholdes af 4 klubbestyrelsesmøder af 2 timers varighed pr. år. Stk. 8. Afskedigelse af tillidsrepræsentant Såfremt CGI finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant, skal virksomheden rette henvendelse til det respektive overenskomstbærende forbund, forud for opsigelsen, og forhandle denne. Fastholder virksomheden opsigelsen efter forhandlingen, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved underretningens fremkomst. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes. Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden, og inden den tillidsvalgtes forbund har haft mulighed for at få afskedigelsen prøvet ved fagretlig behandling, medmindre der er lokal enighed herom. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperiodens udløb. Disse regler gælder dog ikke, dersom ledelsen foretager en berettiget bortvisning af tillidsrepræsentanten i medfør af funktionærlovens 4. Fastholder ledelsen afskedigelsen af en tillidsrepræsentant, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretlige behandling, er virksomheden ud over lønnen i 27

28 opsigelsesperioden pligtig at betale en godtgørelse, hvis størrelse skal være afhængig af sagens omstændigheder. Denne godtgørelse er endelig, således at der ikke tillige kan kræves godtgørelse efter regler om urimelig afskedigelse. Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentants afskedigelse og størrelsen af tillidsrepræsentantens eventuelle godtgørelse afgøres endeligt ved faglig voldgift. Foreligger der i sagen sådanne særlige forhold, som klart giver udtryk for, at der har foreligget organisationsforfølgelse, kan dette spørgsmål indbringes for Arbejdsretten. Såfremt forbundet hævder, at afskedigelse af en tillidsrepræsentant er urimelig, kan der fremsættes krav om erstatning, respektive genansættelse, i henhold til Hovedaftalen. Dette spørgsmål kan sammen med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger tvingende årsager til afskedigelsen, behandles under en og samme sag ved en faglig voldgift. 28

29 18. AFTALE OM OPLYSNINGER VED BRUG AF VIKARER FRA VIKARBUREAUER Hvor en fagretlig sag om vikarbureauvikarer er indledt mod et vikarbureau, som ikke har tiltrådt en overenskomst (og derfor er omfattet af vikarloven), skal CGI på anmodning fra en af overenskomstens parter informere om, hvilke lokalaftaler og kutymer virksomheden har meddelt, at vikarbureauet skal overholde for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksomheden. Bestemmelsen ændrer ikke på, at alene vikarbureauer, der har tiltrådt overenskomsten, er ansvarlig for at overenskomsten m.v. er overholdt for vikarerne. CGI hæfter ikke for vikarbureauets eventuelle overtrædelser, men alene for overholdelse af oplysningspligten. 29

30 19. SAMARBEJDSUDVALG Samarbejdsaftalen mellem DA og LO er gældende. Dog anerkendes den på CGI eksisterende samarbejdsaftale fra 2005 med den mellem parterne aftalte ændring af pkt. 5. jf. protokollat. Den tilrettede samarbejdsaftale vedlægges. 30

31 20. REGLER FOR BEHANDLING AF UOVERENSSTEMMELSER AF FAGLIG KARAKTER Hovedaftalen mellem DA og LO er gældende samt Normen for behandling af faglig strid. Herudover gælder særligt protokollat vedrørende hovedaftalebestemmelser i tilknytning til virksomhedsoverenskomst mellem CGI og HK, PROSA, IDA, DJØF og Dansk Magisterforening. 31

32 PROTOKOLLAT VEDRØRENDE HOVEDAFTALE-BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL VIRKSOMHEDSOVERENSKOMST MELLEM CGI OG HK, PROSA, IDA, DJØF OG DANSK MAGISTERFORENING (DÆKKENDE) HOVEDORGANISATIONERNE LO, FTF OG AC) 1 Fredspligt Når der er indgået en kollektiv overenskomst, kan der ikke, så længe denne er gældende, etableres arbejdsstandsning (strejke, blokade, lockout elle boykot), med mindre der er hjemmel hertil i "Norm for regler for behandling af faglig strid". Sympatistrejke eller sympatilockout kan etableres i overensstemmelse med aftaler og retspraksis. 2 Arbejdsstandsning m.v. Stk. 1. Ingen arbejdsstandsning kan lovligt etableres, med mindre den er vedtaget i henhold til forbundenes og CGI s vedtægter/kompetente forsamlinger. Stk. 2. At man agter at forelægge en sådan forsamling forslag om arbejdsstandsning, skal tilkendegives vedkommende parts hovedorganisations forretningsudvalg ved særlig og anbefalet skrivelse, mindst 14 dage før arbejdsstandsningen efter forslaget agtes iværksat, og der skal på samme måde gives den anden part meddelelse om forsamlingens beslutning, mindst 7 dage forinden arbejdsstandsningen iværksættes. Stk. 3. Parterne og hovedorganisationerne er forpligtet til ikke at understøtte, men med alle rimelige midler at hindre overenskomststridige arbejdsstandsninger og, hvis overenskomststridige arbejdsstandsninger finder sted, at søge at få bragt den til ophør. Stk. 4. I forbindelse med afslutningen af en eventuel konflikt, aftaler parterne nærmere om arbejdets genoptagelse, herunder kan der indgås aftale om, at der ikke bør finde fortrædigelse sted. Stk. 5. Selvom en overenskomst er opsagt eller udløbet, er parterne forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med nærværende bestemmelse. 3 Fagretlig behandling Stk. 1. Uoverensstemmelser om denne aftales forståelse (Faglig voldgift) samt brud på virksomhedsoverenskomsten og denne aftale (Arbejdsretten)behandles efter reglerne i Normen/Arbejdsretsloven og forudsætter enighed organisationerne imellem. Stk. 2. Vedrører det påståede brud arbejdsstandsninger, skal der afholdes fællesmøde i henhold til Arbejdsretsloven senest dagen efter arbejdsstandsningen iværksættes, med mindre arbejdsstandsningen er ophørt forinden fællesmødets afholdelse. 32

33 Stk. 3. Begæringen om fællesmøde skal i videst muligt omfang angive sagens omstændigheder og relevante bilag vedlægges begæringen. Stk. 4. På fællesmødet skal de omstændigheder, som ligger til grund for uoverensstemmelsen, klarlægges og forsøges løst. Der udarbejdes referat af møderne, hvoraf parternes standpunkt fremgår. 4 Tvister vedrørende usaglig afskedigelse og bortvisning. Afskedigelses- og bortvisningssager, der påstås urimeligt begrundet i den ansattes eller virksomhedens forhold, skal først forhandles lokalt mellem virksomheden og tillidsrepræsentanterne. Kan enighed ikke opnås, forhandles sagen på et organisationsmøde mellem CGI på den ene side og den ansattes forhandlingsberettigede organisation på den anden. Udestår uenighed fortsat, kan hver af parterne henvise tvisten til en faglig voldgift bestående af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af den forhandlingsberettigede organisation og 2 af CGI, samt af en af parterne i forening udpeget opmand. Udpegning af opmand finder sted i henhold til bestemmelserne i Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, kapitel 2. Den faglige voldgift afsiger en motiveret kendelse. Hvis voldgiftsretten finder, at afskedigelsen eller bortvisningen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller virksomhedens forhold, kan voldgiftsretten efter påstand bestemme, at virksomheden skal tage stillingen til genbesættelse eller betale den ansatte en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede eller bortviste ansatte. Voldgiftsretten kan udover den påståede urimelighed tillige tage stilling til påstande vedrørende særlovgivning. Den klagende part fremsender klageskrift normalt senest 4 uger efter afholdelse af organisationsmøde. 4 sager kan føres af det enkelte forbund og forudsætter ikke enighed organisationerne imellem. 5 Opsigelse Stk. 1. Dette protokollat træder i kraft straks og er gældende indtil den opsiges med mindst 3 måneders varsel til 1. januar, dog tidligst 1. januar Den af parterne, der måtte have ønske om ændringer i nærværende protokollat skal 3 måneder forud for opsigelsen skriftligt underrette modparten herom, hvorefter der optages forhandlinger med det formål at opnå enighed og derved undgå opsigelse. Stk. 2. Er forhandlinger om en fornyelse af protokollatet efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet til den pågældende 1. januar, gælder aftalen, uanset at 33

34 opsigelsestidspunktet overskrides, indtil den ikraftværende kollektive overenskomst afløses af en ny, og aftalen bortfalder da ved den nye kollektive overenskomst ikrafttræden. 21. SÆRLIGT OM FORNYELSE AF OVERENSKOMSTEN: Uagtet Hovedaftalen mellem DA og LO er gældende, skal det iagttages, at opsigelse og fornyelse af overenskomsten og iværksættelse af evt. konflikt skal ske i samråd og i enighed forbundene imellem. Overenskomstforhandlingerne fra medarbejdersiden forestås af et overenskomstudvalg bestående af repræsentanter sammensat af tillidskollegiet og forbundsrepræsentanter fra de 5 aftaleberettigede organisationer. Resultatet af forhandlingerne sendes til urafstemning blandt medlemmerne af de overenskomstbærende forbund. Der er enighed om at respekterer og iagttage de enkelte forbunds godkendelsesprocedure af overenskomstresultaterne, ligesom evt. fremsendelse af konfliktvarsel skal afstemmes og godkendes af de 5 forbund. 34

35 22. OVERENSKOMSTENS VARIGHED Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2014 og er gældende, indtil den af en af parterne i henhold til de til enhver tid gældende regler opsiges til ophør en 1.maj, dog tidligst den 1. maj Ved afsluttende forhandlinger d.d. mellem nedennævnte parter opnåedes enighed om en overenskomst gældende for en 3-årig periode. Der tages forbehold for godkendelse af overenskomstresultatet i parternes kompetente forsamlinger. 35

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem DEMKO A/S og AC-organisationerne 1 Parterne er enige i, at spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår søges løst gennem indgåelse af kollektiv overenskomst. Medarbejdere, som ikke er omfattet

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medlemmer af Dansk Journalist Forbund, der ansættes til udførelse af informations-

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere