Retningslinjer for afgangsprojekt på fleksibel diplomuddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Åben Uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for afgangsprojekt på fleksibel diplomuddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Åben Uddannelse"

Transkript

1 /HH Retningslinjer for afgangsprojekt på fleksibel diplomuddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Åben Uddannelse Formål side 2 Omfang 2 Indhold 2 Bilag 2 Optagelse 3 Afgangsprojektdag 3 Fælles projekt 3 Eksamenstilmelding 3 Vejledning 4 Valg af vejleder 4 Aflevering 4 Bedømmelse/mundtlig eksamen 5 Eksamen generelt 5 Bilag: Bilag A Vejledende bemærkninger om afgangsprojekt i journalistik Bilag B Vejledende bemærkninger om afgangsprojekt i kommunikation Bilag C Vejledende bemærkninger om afgangsprojekt i medieledelse

2 AFGANGSPROJEKT DIPLOMUDDANNELSE, fleksibel Formål Afgangsprojektet afslutter et uddannelsesforløb med en individuel uddannelsesplan på et diplomforløb på bachelorniveau. Afgangsprojektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer i den enkelte studerendes uddannelsesplan. Det vil sige, den studerende skal gennem selvstændigt arbejde med et selvvalgt emne demonstrere, at hun kan bringe den viden, de kompetencer og de færdigheder, der er tilegnet i de enkelte uddannelseselementer i den personlige uddannelsesplan, i spil i en større sammenhæng. Afgangsprojektet kan gennemføres ved den uddannelsesinstitution, der har udarbejdet uddannelsesplanen, og kan gennemføres på fuldtid eller deltid. I en fleksibel diplomuddannelse skal mindst 30 ECTS være opnået ved fordybelse i et fagligt område (hovedemne). Afgangsprojektet, som vægter 15 ECTS, skal ligge inden for det faglige område. Omfang Afgangsprojektets samlede omfang er anslag inkl. mellemrum. Du har mulighed for med visse emner at vælger at aflevere en online-opgave. I de tilfælde aftales det konkrete omfang med vejlederen, da en opgave af den karakter kan indeholde mange medieog udtryksformer (tekst, lyd, foto, video, animation, grafik m.m.), og det derfor vil være en konkret afgørelse i det enkelte tilfælde. Indhold Opgaven vil variere og afhænge af indholdet i den studerendes individuelle uddannelsesaftale og dermed sammensætning af faglig område (hovedemne). Det kan fx være et skrevet journalistisk produkt, en online-produktion, et koncpet, en vidensportal, en serie artikler, en kommunikationsplan, en kampagne, en webfortælling eller en selvvalgt empirisk, medierelevant problemstilling, der behandles teoretisk. Vejleder skal godkende emnet for afgangsprojektet. En godkendelse af emne betyder, at vejleder står inde for, at emnet kan bære et afgangsprojekt, men vejleder tager ikke stilling til udførelsen af det faktiske projekt. Dette vurderes først ved eksamen. Når emnet er godkendt, er det bindende. Bilag Som bilag til opgaven vedlægges en komplet liste over skriftlige og mundtlige kilder. Bilag tælles ikke med i de anslag med mellemrum, som den samlede opgave må fylde. Skriftlige kilder skal som minimum angives med titel, forfatter/udgiver, årstal. De digitale endvidere med URL-adresse og dato (dybt link). Mundtlige kilder angives med navn, titel, adresse og telefonnumre/mail. Ved de væsentligste kilder skriftlige og mundtlige - tilføjes en kort karakteristik af deres betydning for opgaven.

3 Hvor det er relevant, kan du tilføje dine overvejelser over, hvornår i forløbet kilden blev kontaktet, og hvordan det blev grebet an. Evt. fravalg af kilder kan også omtales/begrundes. Produktet må ikke bygge på kilder, som kun har villet medvirke, fordi der er tale om en eksamensopgave og ikke nødvendigvis et produkt til offentliggørelse. Det gælder også selv om opgaven af fortrolighedshensyn ikke offentliggøres. Alle kilder også evt. anonyme - skal kunne identificeres og kontaktes via kildelisten. Ved skærpet anonymitetskrav afleveres en lukket kuvert sammen med opgaven, indeholdende den anonyme kildes navn, adresse og telefon/mail. Anonyme kilder skal være indforstået med, at de kan blive kontaktet af vejleder og censor. Kuverter med indhold destrueres efter den mundtlige eksamen. Relevant litteratur der har været anvendt i forbindelse med afgangsprojektet opføres også i bilag med angivelse af titel, forfatter, forlag, udgivelsesår og hvilke sider, der især har været anvendt. Optagelse Du kan tilmelde dig afgangsprojekt, når du har afsluttet minimum 40 ECTS af uddannelsen. Du kan derfor indskrives på dit afgangsprojekt samtidig med, at du følger de resterende 5 ECTS. Dit afgangsprojekt kan dog først bedømmes, når du har bestået 45 ECTS. Du skal desuden inden optagelse have lavet en personlig uddannelsesplan. Afgangsprojektdag Når du har tilmeldt dig afgangsprojektet, bliver du inviteret til en studiedag. Denne er samtidig begyndelsen på afgangsprojektet. Her vil du få uddybet, hvordan du kan gribe processen an. Studiedagen indgår i betalingen og er obligatorisk. Fælles projekt Højst to studerende kan arbejde sammen om et afgangsprojekt. Det er ikke muligt at splitte gruppen op, efter emnet er godkendt. Omfanget af opgaven aftales med vejlederen, men vil i udgangspunktet være anslag. Det skal fremgå klart, hvem der har skrevet hvad, uanset hvor tæt de to studerende har arbejdet sammen. Bedømmelsen er altid individuel. Det kan derfor forekomme, at karaktererne er forskellige. Eksamenstilmelding Når afgangsprojekt-forløbet begynder, er du automatisk tilmeldt eksamen. Du kan kun melde fra ved barsel eller dokumenteret sygdom. En bestået eksamen kan ikke tages om. Hvis du ikke består, fx fordi du ikke afleverer din opgave er du automatisk tilmeldt reeksamen, som konkret er næste semester. Dette gælder indtil du har brugt dine tre eksamensforsøg. Du skal i givet fald selv sikre dig, at du faktisk er tilmeldt reeksamen, så du får de rigtige informationer og igen får adgang til Moodle og vejledning. Når du afleverer dit godkendte emne (1.marts og 1. oktober), er det bindende og kan ikke ændres. Hvis du ikke afleverer din opgave eller ikke består, kan du ikke få godkendt samme emne ved næste eksamensforsøg.

4 Vejledning I forbindelse med dit afgangsprojekt har du ret til 10 timers individuel, faglig vejledning. De 10 vejledertimer er inklusive vejleders forberedelse til møder, mail m.m. Den faglige vejleder kan vejlede generelt om det at skrive afgangsprojekt og kan fx hjælpe dig med input til relevant litteratur og hjælpe dig videre, hvis du er kørt fast. Vejlederen er ikke nødvendigvis faglig ekspert på netop det område, du har valgt at beskæftige dig med. Men alle vejledere er kvalificerede til at vejlede på afgangsprojekt. Vejledningsforløbet aftales i dialog med din vejleder. Det er dig, der skal kontakte din vejleder, når afgangsprojektperioden er begyndt, og du er klar til den første snak. Hvis I har aftalt personligt møde, skal du selv afholde eventuelle transportudgifter i den forbindelse. Vi anbefaler, at du forud for første vejledning sender vejleder et udkast til en synopsis (arbejdspapir) og et udkast til emneformulering. Vejleder skal godkende dit emne. Godkendelsen betyder, som tidligere nævnt, at vejleder står inde for, at emnet kan bære et afgangsprojekt. Vejleder tager ikke stilling til udførelsen af det faktiske projekt. Det vurderes først ved eksamen. Når emnet er godkendt, er det bindende. Vejleder skal ikke gennemlæse tekster studerende har skrevet og kommentere, diskutere eller vurdere disse. Det sker først ved bedømmelsen. Bemærk, at der ikke må foregå vejledning fra afgangsprojektet er afleveret og frem til den mundtlige eksamen. Valg af vejleder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udpeger en vejleder. Du har mulighed for at ønske en vejleder blandt Kurser- og Videreuddannelses undervisere samt eksternt tilknyttede, som tidligere har fungeret som vejledere. Hvis du har et særligt ønske til en vejleder, er du velkommen til at kontakte os for at høre, om han eller hun kan fungere som vejleder. Hvis du ikke ønsker en specifik vejleder, skal du kort beskrive, hvilke kompetencer du især ønsker hos din vejleder. Så vil vi på baggrund af din korte beskrivelse tildele dig en vejleder. Aflevering af afgangsprojekt: Dit afgangsprojekt skal afleveres i en samlet pdf i eksamensmappen i Moodle Standard-forsiden skal bruges det godkendte emne fremgår heraf Navn og titel på alle sider (artikler, tekster, refleksionsrapporter, bilag m.m.) Indholdsfortegnelse Fortløbende paginering og linjenummerering I det omfang afgangsprojektet indeholder audio-visuelle elementer afleveres disse også, dvs.: Sitemap med liste over samtlige direkte URL på alle elementer, der skal bedømmes, dvs. undersites Tekstudskrift af de elementer, der skal bedømmes, fx tekster i blogs og på hjemmesider Lyd, video, soundslides afleveres i kopi på CD/DVD Hvis det er relevant - tilladelser til at bruge materialer andre har produceret, f.eks. musik, foto og animation

5 For rene online-opgaver afleveres udover ovenstående også et direkte link til opgaven dybt URLlink. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal aflevere fysisk/cd/dvd, så kan du forestille dig, at nettet er gået i sort den dag censor og eksaminator skal bedømme din opgave - eller på eksamensdagen, og hvad har de så brug for, for at kunne bedømme dit afgangsprojekt? Bedømmelse / mundtlig eksamen Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen. Eksaminationen tager udgangspunkt i den afleverede opgave. Der afsættes 30 minutter pr. eksamination (inkl. votering). Der gives en samlet karakter for afgangsprojektet og den mundtlige præstation. Ved bedømmelsen af afgangsprojektet deltager vejlederen og en beskikket, ekstern censor. Afgangsprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve efter 7-trins-skalaen. De tre hovedområder, der overordnet måles ved eksamen, er den studerendes evne til at: Analyse: Identificere, udvikle, afgrænse og formulere en relevant problemstilling Formidling: Indsamle og bearbejde relevant materiale, herunder vælge metoder og teori, vælge formidling, der er afstemt i forhold til indhold og kommunikationssituation Refleksion: Diskutere analyse, problemstilling, materiale, etik, formidling og egen arbejdsproces med anvendelse af faglige og teoretiske begreber Hvis ét af hovedområderne ikke selvstændigt kan bedømmes til 02 eller derover, bør vejleder og censor overveje at dumpe hele opgaven, uanset hvor stærk den eventuelt er på andre områder. Eksamen generelt Eksamen følger den til enhver tid gældende eksamensbekendtgørelse, som giver ret til tre eksamensforsøg. I særlige tilfælde kan der gives dispensation til yderligere forsøg. Ved sygdom ved eksamen kontaktes Danmarks Medie- og Journalisthøjskole hurtigst muligt. Lægeerklæring skal være Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i hænde senest 3 hverdage efter eksamensdato. Klage over en eksamination skal indbringes for Ledelsessekretariatet senest to uger efter, at resultatet af den pågældende eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen stiles til Ledelsessekretariatet og sendes til Reglerne for klager er fastsat i Eksamensbekendtgørelsen. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, september 2014/orj

6 BILAG A Vejledende bemærkninger til et afgangsprojekt i journalistik. Afgangsprojektet skal bestå et produkt, en refleksionsrapport samt bilag. Af det samlede omfang på anslag med mellemrum skal refleksionsrapporten udgøre anslag inkl. mellemrum. Resten omsættes i produkt, se en uddybning nedenfor. Oveni kommer bilag, jf tidligere. Emne og synopsis Emnet skal godkendes af vejleder på vegne af DMJX. Emnet kvalificeres og underbygges normalt af en synopsis, som dog ikke indgår i bedømmelsen af opgaven. Synopsen er et arbejdspapir, hvor det kan være relevant at uddybe følgende: Problemstilling De væsentligste problemstillinger, synopsen behandler. Hvad ved du om problemstillingen? (Fakta, historie osv.) Kort rids over, hvordan problemstillingerne hidtil er blevet dækket i medierne. Hvad kan din journalistiske behandling af problemstillingen bidrage til/med? Hvilken karakter journalistikken ventes at være: Beskrivende, forklarende, afslørende? For-research og det videre arbejde Hvilke forhold, der skal belyses og som ikke tidligere er blevet belyst. Hvorfor emnet er relevant for læseren? Hvordan vil du/i vil gribe det videre arbejde an med indsamling, analyse og formidling? Hvem målgruppen er? Væsentlige mundtlige kilder. Væsentligste skriftlige kilder. Det journalistiske produkt Produktet kan fx være skreven journalistik, et online journalistisk produkt, et koncept med realisering af journalistiske elementer eller en kombination af disse. For eksempel koncept for et tema, et online magasin, en vidensportal, en serie artikler eller et blad. Mulighederne vil være mange og til dels afhænge af den enkelte studerendes uddannelsesplan. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ide til et afgangsprojekt holder, så kan du kontakte Kurser og Videreuddannelse. Refleksionsrapport til et afgangsprojekt med hovedemne inden for journalistik Refleksionsrapporten er altid skriftlig og skal vise, hvilke overvejelser og valg, der ligger bag produktet. Rapporten skal altså have fokus på at synliggøre, diskutere og reflektere over den samlede proces med afgangsprojektet. Omfanget er anslag inkl. mellemrum. Refleksionsrapporten skal komme omkring følgende emner: 1. Idéudviklingen - hvordan fik du ideen, udviklede den og valgte den? 2. En argumenteret begrundelse for den journalistiske og samfundsmæssige relevans af det emne/den problemstilling, du har valgt. For eksempel: Hvad ved du om problemstillingen? (Fakta, historie osv.)

7 Hvad er den journalistiske og samfundsmæssige relevans? Eventuelle videre perspektiver, som ikke fremgår af produktet 3. Valg af vinkel/vinkler, herunder overvejelser om andre/skarpere/blødere vinkler og opfølgningsmuligheder. For eksempel: Hvad bidrager din behandling af problemstillingen med? Er det forhold, der ikke tidligere er belyst? Hvilken karakter har de forhold: beskrivende, forklarende, afslørende? Hvorfor er de relevante og for hvem? 4. Form & formidling (sprogbrug, disponering af stof, opbygning, layout m.m.) 5. Angivelse af målgruppe og medie. For eksempel: Overvejelser om hvad valg af målgruppe og medie har betydet for det færdige produkt Hvilken interesse har målgruppen i emnet? Et kort rids af hvordan medierne hidtil har dækket emnet/problemstillingen 6. En argumentanalyse der angiver de vigtigste hovedpåstande i produktet/artiklerne og deres belæg. Overvej også for eksempel: Er de centrale begreber i hovedpåstandene klargjort? Hvad har du gjort for, at modtageren forstår begreberne på samme måde som dig? Er der gyldighed i de data, du anvender i forhold til dine hovedpåstande? Er der problemer i kvaliteten af det materiale du bruger? (For eksempel ændret opgørelsesmetoder undervejs samt sammenlignelighed?) Tilstrækkelighed (udvælgelseskriterier og antal) kan du tillade dig at generalisere? Hvilke usikkerheder har der vist sig at være ved hovedpåstandene? Hvordan kommer eventuelle usikkerheder til udtryk i det journalistiske produkt? 7. Juridiske / etiske overvejelser hvis opgaven lægger op til det. Grupper Hvis to studerende arbejder sammen om afgangsprojektet, skal begge aflevere produkt og refleksionsrapport. Dele af refleksionsrapporten kan være enslydende, men det skal tydeligt fremgå af refleksionsrapporten, hvem der har lavet hvad, og hvordan samarbejdet har fungeret. Det gælder både i de enkelte dele af arbejdsprocessen (hvem interviewede hvem, hvem skrev hvad, hvem stod bag kameraet hvornår osv.) og i slutproduktet (hvem har reelt hovedansvar for hvilken del). Det skal altså klart kunne identificeres, hvilke dele af det samlede afgangsprojekt, den enkelte studerende skal bedømmes på.

8 BILAG B Vejledende bemærkninger til et afgangsprojekt i kommunikation. Afgangsprojektet skal bestå et produkt, en refleksionsrapport samt bilag. Af det samlede omfang på anslag med mellemrum skal refleksionsrapporten udgøre anslag inkl. mellemrum. Resten omsættes i produkt, se en uddybning nedenfor. Oveni kommer bilag, jf tidligere. Emne og synopsis Emnet skal godkendes af vejleder på vegne af DMJX. Emnet kvalificeres og underbygges normalt af en synopsis, som dog ikke indgår i bedømmelsen af opgaven. Synopsen er et arbejdspapir, hvor det kan være relevant at uddybe følgende: Relevans: Hvorfor er emnet relevant? Problemstilling: De væsentligste problemstillinger i dit emne Din/vores viden om problemstillingerne (fakta, historik, milepæle osv.) Oftest er et projekt relateret til en bestemt virksomhed/organisation: Virksomhedsbaggrund hvad ved vi indledningsvist om virksomheden? Plan for analyser af virksomheden i forhold til dit emne hvad skal undersøges, hvilke metoder? Virksomhedens medier (medievalg) Virksomhedens stakeholdere din målgruppe Dit projekt: Hvad vil du lave? Projektets indhold i store linjer Hvordan svarer dit projekt på emne og problemstillinger? Hvordan vil du gribe arbejdet an? Hvilke kommunikationsteorier bringer du i spil? Plan for din research Mundtlige kilder Skriftlige kilder Produkt og omfang: Synopsen kan også indeholde en foreløbig beskrivelse af, hvad dit produkt kommer til at bestå af. Samtidig kan den indeholde en præcisering af omfanget f.eks. ved online-opgaver, hvor billeder, video og lyd er en del af formidlingen. Dette godkendes og aftales med vejleder. Fortrolighed: Hvis du går tæt på en virksomhed, kan det være, at den ønsker fortrolighed om opgaven. Karakteren heraf skal aftales og godkendes af vejleder og fremgå af synopsen. Produkt Produktet kan fx være en kommunikationsstrategi, en kommunikationsplan, en kampagne, et koncept eller lignende samt et eller flere konkrete eksempler på indhold artikel, web-fortælling eller lignende.

9 Forestil dig, at du skal aflevere et projekt til en ledelse/kunde: Du afleverer et præcist, velformuleret papir og et eller to eksempler på, hvordan projektet kommer til at se ud. Du redegør for relevante forhold omkring virksomheden, gengiver relevante analyser og kommunikations-strategiske overvejelser i et sprog, som er tilpasset målgruppen, og som samtidig skarpt og dækkende sætter fokus på de relevante punkter. Eksemplerne er fx artikler, websider, pressemeddelelser eller anden formidling, som visualiserer projektet. Refleksionsrapport Refleksionsrapporten skal vise, hvilke overvejelser og valg, der ligger bag din opgave. Rapporten skal altså have fokus på at synliggøre, diskutere og reflektere over den samlede proces med afgangsprojektet. Omfanget er anslag inkl. mellemrum og er inklusiv de anslag den samlede opgave må fylde. Refleksionsrapporten dokumenterer dine personlige, kommunikationsfaglige overvejelser og valg, der ligger bag dit projekt, fx valg af afgrænsning, litteratur, teori og metode og formidling. Rapporten er din diskussion, som indeholder: 1. Emne/problemstillinger: Du kan diskutere emne og problemstillinger og evt. redegøre for dine faglige overvejelser i forhold til indsnævring, præcisering og afgrænsning. I refleksionsrapporten diskuterer du også videre perspektiver, som ikke fremgår af produktet. 2. Metodevalg og -overvejelser: Af de forskellige teorier, modeller, analyser og metoder, du har arbejdet med gennem din uddannelse, vil nogle bringes i spil i din opgave og nogle vil ikke. Du kan for eksempel inddrage synsvinkler inden for samfundsteori eller sociologi, eller anvende metoder, du selv har sat dig ind i, lige som du kan præcisere nogle af de anvendte analyser eller modeller. I refleksionsrapporten redegør du for de kommunikationsfaglige begrundelser for til- og fravalg. 3. Virksomheden: Ofte bliver en opgave til under medvirken af en virksomhed. Du skal argumentere for dit valg af virksomhed og for, hvorfor netop denne kombination af emne/problemstilling og virksomhed er relevant. 4. Karakteren af samarbejde med virksomheden: Der kan være problemstillinger eller begrænsninger her, som får indflydelse på din opgave. Du skal beskrive karakteren af dit samarbejde (hvor mange møder, personlige eller over telefonen, hvilke personer osv.) I refleksionsrapporten diskuterer du en evt. betydning af karakteren af dit samarbejde med en virksomhed. 5. Opgavens bidrag til emnet/problemstillingerne: Hvordan bidrager opgaven til emnet og problemstillingerne? 6. Medievalg og målgruppeovervejelser: I refleksionsrapporten skal du redegøre for dit valg af medium og for form, sprogbrug, disponering af stof, opbygning, layout m.m. Dit medievalg hænger sammen med dine målgruppeovervejelser, så hvem er målgruppen (eller målgrupperne) for dit produkt? Du skal samtidig overveje koblingen mellem medium og målgruppe hvorfor skulle produktet interessere målgruppen? Hvad har du gjort for at nå din målgruppe? OBS: Målgruppen for dit produkt er ikke det samme, som at du evt. laver en stakeholder-, interessent- eller målgruppe-analyse på virksomheden.

10 7. Juridiske / etiske overvejelser hvis opgaven lægger op til det. Du skal være opmærksom på, at loven om ophavsret er særligt skrap, når det gælder kommerciel virksomhed. Grupper Hvis to studerende arbejder sammen om afgangsprojektet, kan dele af refleksionsrapporten være enslydende, men det skal tydeligt fremgå af refleksionsrapporten, hvem der har lavet hvad, og hvordan samarbejdet har fungeret. Det gælder både i de enkelte dele af arbejdsprocessen (hvem interviewede hvem, hvem skrev hvad, hvem udvalgte empiri.) og i slutproduktet (hvem har reelt hovedansvar for hvilken del). Det skal altså klart kunne identificeres, hvilke dele af det samlede afgangsprojekt, den enkelte studerende skal bedømmes på.

11 BILAG C Vejledende bemærkninger til et afgangsprojekt i medieledelse. Emne/problemformulering Emnet skal godkendes af vejleder på vegne af DMJX. Emnet udbygges med en problemformulering, der som minimum skal indeholde: En empirisk medierelevant problemstilling med forankring I en virksomhed eller organization Beskrivelse af et klart, afgrænset empirisk felt. En faglig vinkel, som definerer den empiriske undersøgelse og metode Problemformuleringen kan suppleres med et hovedspørgsmål, der søges besvaret i opgaven og eventuelle efterfølgende underspørgsmål. Underspørgsmålene refererer til delundersøgelser, der skal gennemføres for at kunne besvare hovedspørgsmålet. Problemformuleringen kan også formuleres som en eller flere hypoteser, som undersøgelsen vil søge at af- eller bekræfte. Fortrolighed: Hvis du går tæt på en virksomhed, kan det være, at den ønsker fortrolighed om opgaven. Karakteren heraf skal aftales og godkendes af vejleder og fremgå af problemformuleringen Rapporten Rapporten skal som minimum indeholde: - et executive summary på max 1 normal A4-side tænkt direkte til kunden/ledelsen/problemholderen, som forklarer essensen af rapportens konklusioner, det kan fx være med centrale anbefalinger. - problemstilling - problemformulering - afgrænsning og beskrivelse af empiri - definitioner af centrale begreber - anvendt metode og teori (og eventuelle fravalg), - analyse - konklusion Rapporten kan derudover indeholde relevante analyser og diskussioner af resultater, delkonklusioner, diskussion af kvaliteten af rapporten, relevante målgruppe-, kunde-, konkurrentanalyser mv.

Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen Revideret januar 2012/sos Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen 1. Opgaven kort 2. Synopse og coaching 3. Krav til det journalistiske produkt a. Omfang på det journalistiske produkt 4. Krav

Læs mere

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Revideret 23.febr 10/sos Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Opgaven består alt i alt af to eller flere artikler om samme emne to-fem fotos (du selv har taget) med billedtekster (du

Læs mere

BACHELORPROJEKTET 15 ects

BACHELORPROJEKTET 15 ects BACHELORPROJEKTET 15 ects Journalistuddannelsen & Fotojournalistuddannelsen FORMÅL...2 ADGANGSKRAV...2 INDHOLD...2 OMFANGSKRAV PÅ JOURNALISTISK PRODUKT...3 OMFANGSKRAV PÅ REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD), bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Læring og læringsressourcer

Læring og læringsressourcer Vejledning for modulet Læring og læringsressourcer Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Journalistisk formidling Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Den Humanistiske Bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere