GPS Diplomkurser - Planlæg GPS-uddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GPS Diplomkurser - Planlæg GPS-uddannelsen"

Transkript

1 GPS Diplomkurser - Planlæg GPS-uddannelsen Oversigt over kurser og andre faglige tilbud indenfor området Geometriske Produkt Specifikationer (GPS), der udbydes i samarbejde mellem Dansk Standard (DS) og Per Bennich Metrology Consulting. Kurserne er planlagt som en del af en overordnet struktur, som kan anvendes til at planlægge og opbygge din og/eller virksomhedens kompetence på GPS-området til det niveau, der passer til behovet. (se også den grafiske oversigt over kurserne på side 2). Kort om kursus-struktur, kursusindhold og -priser Kursus-struktur og -indhold På de næste sider kan du finde en oversigt og korte beskrivelser af GPS kursus-strukturen og de enkelte kurser. Du kan også se ca. tidspunkter (se side 7) og priserne på de enkelte kurser. Du kan finde flere og mere detaljerede oplysninger på websiderne: og Kurserne udbydes både som Personkurser (/P), beregnet for een eller nogle få deltagere fra samme virksomhed, og som Virksomhedskurser (/V), beregnet for mange deltagere udelukkende fra samme virksomhed. På websiderne kan du se, hvor og hvornår Personkurserne afholdes. GPS Kursuspriser Alle angivne kursuspriser er eksklusive moms. Ret til ændringer i kursusprisen forbeholdes. Personkurser Prisen på personkurser inkluderer undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning samt den eksamen, som afslutter kursus. Alle personkurser afholdes som internat-kurser, men der findes en pris både med og uden overnatning. Kursusmaterialet, består af håndbøger og standarder. Er kursisten i besiddelse af noget af kursusmaterialet på forhånd, reduceres kursusprisen tilsvarende efter forudgående aftale. Disse materialer vil så ikke blive udleveret til den pågældende deltager under kurset. Prisen for et Personkursus ændres ikke selv om eksamen fravælges. GPS Informationsmøder Der afholdes GPS informationsmøder med jævne mellemrum. Møderne afholdes normalt på DS s adresse, Kollegievej 6, Charlottenlund. Møderne har en varighed af ca. 3 timer. Deltagelse er gratis. Se detaljer om det næste GPS-informationsmøde på Der er planlagt informationsmøder på følgende datoer i 2005: 31/1, 25/2, 13/4, 9/5, 6/6, 19/8, 16/9, 5/10, 1/11 og 9/12. OBS: Møder kan aflyses! Virksomhedskurser Prisen for et Virksomhedskursus består af et grundbeløb og et tillægsbeløb pr. deltager. Tillægsbeløbet omfatter betaling for det anbefalede kursusmateriale og eksamen. I det tilfælde en virksomhed ikke ønsker et fuldt sæt undervisningsmaterialer til hver deltager, reduceres prisen tilsvarende. Hvis eksamen fravælges, reduceres tillægsprisen også. Det er inkluderet i prisen, at kursusleder besøger virksomheden forud for kurset, for at sætte sig sig ind i de lokale forhold samt aftale og samle eksempelmateriale til kurset. Virksomheden står selv for det fysiske arrangement i forbindelse med kurset (fx lokaler, fortæring, evt. overnatning for kursusdeltagere, hvis man vælger at kurset skal afholdes uden for virksomheden). Virksomheden betaler ud over den angivne pris underviserens transport i forbindelse med forbesøg og kursus, samt ophold i forbindelse med kursus. Tilmelding til personkurser Dansk Standard s webside ( eller ved henvendelse til Hans Henrik Køster: Telefon: Aftaler om virksomhedskurser Kontakt Per Bennich, for detaljer: fx tilpasning af kursusindhold til lokale forhold, varighed, deltagerantal, kursusmaterialer, datomuligheder, besøg på virksomheden, osv:: Telefon: Når alle detaljer er på plads, indgås den formelle aftale om kursus med Dansk Standard, som fremsender en kontrakt på det aftalte. Tilmelding på eller til Hans Henrik Køster: Telefon: Vi kommer gerne ud på din virksomhed og holder et GPS-informationsmøde samt får en diskussion om GPS i din virksomhed. På den måde kan flere/mange deltage fra virksomheden, og virkningen af GPS kan demonstreres og eksemplificeres på virksomhedens egne tegninger. Pris: kr ,- plus dækning af transportomkostninger. GPS Implementeringsrådgivning og -hjælp til virksomheden Når GPS skal implementeres i en virksomhed, viser vores erfaring fra de virksomheder, som allerede har implementeret GPS, at det kan være en fordel at få hjælp og vejledning til de mange praktiske spørgsmål, der dukker op. Mange mindre detaljer kan klares pr. telefon og via , men erfaringen viser, at det kan være en fordel at komme til virksomheden og løse konkrete problemer der. Der kan fx være spørgsmål om tolerancesætningen på de første tegninger, hvor GPS anvendes. Der kan være GPS-emner, der trænger til en ekstra uddybning eller spørgsmål om rationalisering ved at indføre interne virksomhedsstandarder. Ofte er der også spørgsmål vedr. måling og kalibrering, som skal løses. Aftaler om løsning af denne type opgaver laves med Per Bennich, PB Metrology Consulting, som også udfører opgaverne. GPS-Forum DK Som en integreret del af GPS-strukturen, tilbyder vi kursister og virksomheder, der har gennemført et eller flere af GPS Diplomkurserne at blive medlemmer af GPS Brugergruppen, GPS-Forum DK. I GPS-Forum DK vil du få et netværk af personer og virksomheder, der også er i gang med at implementere og/eller anvende GPS. I GPS-Forum DK vil særlige problemer kunne løses i fællesskab. Der kan fx udarbejdes fælles virksomhedsstandarder på områder, hvor ISO endnu ikke kan stille standarder til rådighed, udveksles erfaringer, osv. GPS-Forum DK vil starte sine aktiviteter i foråret Side 1 af 8

2 GPS kursus-struktur Baggrunden for vores kursus-struktur er ønsket om at kunne tilbyde et modul-baseret undervisningssystem for GPS symbolsproget, så professionelle industrielle brugere (personer og virksomheder) kan opbygge den nødvendige kompetence, der passer til deres behov, ved at kombinere moduler fra strukturen til en uddannelsesplan, der gradvist fører til det mål, man har sat sig. Antallet af dansktalende personer, der kender til GPS symbolsprogets detaljer, og hvordan det anvendes, er meget begrænset. Det sætter i sig selv en grænse for hvor hurtigt GPS kan implementeres i dansk industri. Der er derfor et meget stort behov for at få uddannet undervisere, som på de forskellige uddannelsesinstitutioner kan deltage i denne proces. Hovedstrengen i kursus-strukturen (kurser markeret med farve i figur 1) De professionelle brugere af GPS i en industriel virksomhed kan groft opdeles i to hovedgrupper: - De, der konstruerer/udvikler produkterne og udfører GPStolerancesætningen på emnetegningen, så konstruktionshensigten er entydig, og emnets funktioner er sikret. Personer, som også entydigt skal kunne forstå den talmæssige information, der kommer retur fra de, der fremstiller og måler emnerne. - De, der anvender tegningen, og som læser GPS-tolerancesætningen, og skal forstå konstruktionshensigten for fx at kunne fremstille emnet, måle emnet eller indkøbe emnet. Mellem og inden for disse to hovedgrupper fungerer GPS som et kommunikationssprog, der er uafhængigt af de mange talesprog i verden. I dag er de to hovedgrupper ofte fordelt på to eller flere virksomheder (Outsourcing - kunde og leverandører), som endda kan være placeret forskellige steder på jordkloden (Internationalisering). Da GPS anvendes til kommunikation mellem de forskellige tekniske funktioner (konstruktion, fremstilling, målefunktion, mv.), er det umiddelbart klart, at personer fra disse tekniske funktioner ALLE skal have et rimeligt kendskab til og en FÆLLES FORSTÅ- ELSE for GPS-sprogets detaljer. Derfor har GPS kursus-strukturen to startkurser (grundkurser), som er stort set lige relevante for personerne i begge hovedgrupper, GPS-G og USIK-G kurserne (se figur 1). Selvfølgelig skal personer i fremstillings- og målefunktionen kunne læse GPS-sproget på tegningerne og samtidig kunne estimere usikkerheden på tolerancesætningen og måleresultaterne. Men konstruktøren, der ubetinget skal kunne anvende GPS, skal også kunne vurdere usikkerheden på sin egen tolerancesætning og kunne forstå konsekvensen af usikkerhedsangivelserne for måleresultater. Når det fælles grundlag for GPS-kommunikation er etableret med grundkurserne, kan der efter behov vælges en individuel specialisering og træning af de forskellige personer med andre kurser i modul-strukturen. Alle får brug for med mellemrum at gennemføre et vedligeholdskursus. Dette skal ske for at få kendskab til de mange nye muligheder i GPS, der hele tiden føjes til (se fx GPS-V). Figur 1 - GPS kursus-strukturen Strukturen og de enkelte kurser i industri-hovedstrengen er ikke nye. De har været anvendt af Per Bennich i mere end 15 år med det samme principielle indhold. Kurserne har været afholdt på forskellige uddannelsesinstitutioner og har været udbudt som efteruddannelseskurser dels personkurser og dels virksomhedskurser. Mere end tusind personer har således allerede stiftet bekendtskab med et eller flere af kurserne. Det nye er samarbejdet mellem Dansk Standard og Per Bennich Metrology Consulting. Et samarbejde, som blev påbegyndt i efteråret 2003, med det formål at få viden om GPS ud til en bredere kreds af personer og virksomheder, ved at vi forener vore kræfter.der er sket en løbende udvikling af såvel kursernes indhold som det undervisngsmateriale, der anvendes. Der er også gennem årene opbygget en erfaring i at implementere GPS i en virksomhed. Kommende kurser (kurser markeret uden farve i figur 1) Der er vist kurser på figur 1, som endnu ikke er udbudt og detailplanlagt. Nye specialkurser i hovedstrengen På figur 1 er som eksempel vist eet eksempel på et kursus, som på nuværende tidspunkt ikke er udbudt. Værktøjsmaskiners egenskaber er bl.a. også geometriske, og de er også defineret i en række internationale og nationale standarder. Disse kravstandarder benytter i vid udstrækning også GPS. Værktøjsmaskinerne leverer på en måde de afvigelser fra det ideelle emne, som GPS anvendt på tegningen sætter grænser/tolerancer for. Per Bennich har tidligere afholdt et antal efteruddannelseskurser (personkurser) med dette indhold. GPS suppleringskurser for undervisere I strukturen er der gjort plads til et antal suppleringskurser specielt rettet mod lærergruppen på universiteter, ingeniørskoler og akademiuddannelser. Formålet med disse suppleringskurser er at give ekstra viden, stof og undervisningseksempler, der vil gøre det lettere at indføre en relevant GPS undervisning på disse undervisningsinstitutioner. GPS-kurser for ISO 9000-auditorer ISO 9000 auditorer har normalt ikke et tilstrækkeligt kendskab til problemerne omkring tolerancesætning af tegninger, måling og kalibrering. Dette kursus kan være med til at øge kompetencen på disse områder. Side 2 af 8

3 GPS-G Geometriske Produktspecifikationer (GPS) - Grundkursus Grundlæggende regler og værktøjer Kurset giver deltagerne værktøjerne til at lave entydige tegninger. Det er populært sagt et koncentreret og praktisk orienteret begynderkursus i GPS symbolsproget. Det er rettet både mod de, der har til opgave at tolerancesætte tegninger og de, der skal kunne læse og forstå tegningerne. Der gives en bred indføring i GPS-systemet og den værktøjskasse, der er til rådighed. De forskellige toleranceegenskaber (fx dimension, geometri, overfladetekstur, overfladeufuldkommenhed), symbolerne der kan anvendes på tegningen, sprogreglerne og den tilhørende grammatik gennemgås og illustreres med eksempler. 8-Punkt-Proceduren for GPS-symbolsprogets anvendelse til opbygning af en entydig tolerancesætning på tegninger gennemgås og anvendes på emnetegninger, der er valgt og stillet til rådighed af deltagerne. Som virksomhedskursus er der mulighed for at tilpasse vægtningen af emnerne i kursusindholdet til virksomhedens behov og vælge eksemplerne fra virksomhedens egne tegninger. 4 dage (35 timer effektiv undervisning - heraf anvendes 2 timer til eksamen) Pris kr pr. deltager Uden overnatning kr pr. deltager Grundbeløb kr kr pr. deltager GPS-D Geometriske Produktspecifikationer (GPS) - Specialkursus Datums og datum systemer Kurset udvider og generaliserer anvendelsen af datums og datum systemer fra de simple former (den rektangulære kasse og cylinderen), som der kun er tid og mulighed for at behandle i grundkurset (GPS-G). Det funktionskorrekte datum system er tolerancesætningens fundament. Hvis det ikke vælges i overensstemmelse med funktionen eller, eller hvis angives forkert på tegningen, ruineres hele tolerancesætningen, så den bliver flertydig. Kursus går i dybden med mulighederne for og angivelsen af mere komplekse datums (herunder fælles-datum, datum targets, osv.) og brugen af TED (teoretisk eksakte dimensioner) ifm. flydende og faste datum systemer. Der gennemgås en lang række eksempler på, hvordan datums og datum systemer kan/skal opbygges og angives på tegningen, så de på bedst mulig måde simulerer den måde, som emnet orienteres og positioneres i produktet, når det monteres i produktet. Som virksomhedskursus er der mulighed for at tilpasse kursusindholdet til virksomhedens emnetyper og specielle geometrier ved at vælge nogle af eksemplerne fra virksomhedens egne tegninger. Pris kr pr. deltager Uden overnatning kr pr. deltager Grundbeløb kr kr pr. deltager Priserne omfatter kursusmateriale i form af standarder og/eller håndbøger, der udleveres til hver deltager, for ca. kr Side 3 af 8

4 GPS-R Geometriske Produktspecifikationer (GPS) - Specialkursus Ruhed, bølgethed og form Kurset udvider forståelsen og muligheden for at anvende formkrav i den bredeste forstand til at styre funktionen af emnets overflader. Ruhed, bølgethed og form er principielt alle og altid nødvendige som krav til enhver funktionsoverflade på et emne. Ruhed, bølgethed og form er grundlæggende den samme egenskab, men de dækker populært sagt forskellige bølgelængder i emnets overflade, hhv. kortbølge-, mellembølge- og langbølgeområdet. Værktøjerne i GPS systemet til at styre og angive disse egenskaber er blevet meget kraftigt udvidet og forbedret i forhold til tidligere. Sidst i 2003 er det endda blevet muligt at anvende filtre, forskellige parametre, mv. ved angivelse af formkrav på tegningen. Akkurat som det har været kendt i en lang årrække for ruhed. Alle disse nye muligheder gennemgås og øves ved eksempler. Der gøres en del ud af det at kunne gennemskue hvilke egenskaber de forskellige parametre kan styre i en overflade. Som virksomhedskursus er der mulighed for at tilpasse vægtningen af emnerne i kursusindholdet til virksomhedens behov og vælge eksemplerne fra virksomhedens egne produkter, emnefunktioner og tegninger. 3 dage (25 timer effektiv undervisning - heraf anvendes 2 timer til eksamen) Pris kr pr. deltager Uden overnatning kr pr. deltager Grundbeløb kr kr pr. deltager GPS-T Geometriske Produktspecifikationer (GPS) - Videregående kursus Videregående træning med eksempler GPS kurserne (GPS-G, -D, og -R) er meget kompakte på grund af den store stofmængde og de mange detaljer i GPS-systemet. Der er ikke meget tid til at træne i brugen af GPS symbolsproget. Dette kursus er populært sagt et sprogtræningskursus baseret hovedsagelig på virkelige produkters tegninger, som tolerancesættes systematisk med anvendelse af GPS proceduren ud fra kendte og ønskede emneegenskaber. Emneeksempler og tegninger udvælges fra de deltagende virksomheder. Kursus skal først og fremmest give rutine i at anvende den mere teoretiske viden, der er opnået på de andre kurser. Der bliver lejlighed til at diskutere de ofte flere mulige alternative måder at tolerancesætte på for at opnå/simulere den samme emnefunktion. Dette svarer til den situation en konstruktør er i, der kender den ønskede funktion og som skal vælge tolerancetyper og toleranceværdier. Som virksomhedskursus er der mulighed for helt at tilpasse kursusindholdet til virksomhedens behov og vælge eksemplerne fra virksomhedens egne tegninger. Pris kr pr. deltager Uden overnatning kr pr. deltager Grundbeløb kr kr pr. deltager Priserne omfatter kursusmateriale, standarder og håndbøger, der udleveres til hver deltager, for ca. kr Side 4 af 8

5 GPS-V Geometriske Produktspecifikationer (GPS) - Opdateringskursus Opdatering og vedligehold - De nye GPS-regler Diplomerne, der udstedes til deltagerne i GPS-kurserne er tidsbegrænsede. Årsagen er, den meget hurtige udvikling, der finder sted i GPS systemet. Viden om GPS tolerancesætning bliver derfor hurtigt forældet. Kursus opdaterer og genopfrisker viden om GPS tolerancesætning for tidligere deltagere i GPS diplomkurserne. Kursus gennemføres som en blanding af information om de nye muligheder i GPS symbolsproget og eksempler på tolerancesætning af emnetegninger, der dels anvender de nye muligheder dels genopfrisker de sprogmuligheder, der var en del af stoffet på tidligere kurser. Som virksomhedskursus er der mulighed for at tilpasse kursusindholdet til virksomhedens behov og hidtidig anvendelse og niveau på GPS brugen. Pris kr pr. deltager Uden overnatning kr pr. deltager Grundbeløb kr kr pr. deltager Priserne omfatter kursusmateriale, standarder og håndbøger, der udleveres til hver deltager, for ca. kr USIK-G GPS - Styring af måleusikkerhed og specifikationsusikkerhed - Grundkursus - Grundlæggende regler og værktøjer Kurset præsenterer det generelle usikkerhedskoncept, som er en væsentlig del af GPS systemets fundament. De væsentligste usikkerheder er måleusikkerheden og specifikationsusikkerheden, men der er flere andre. Kurset præsenterer og indøver ved anvendelse på eksempler den såkaldte PUMA-metode til usikkerhedsestimering. PUMAmetoden er en industriel variant af GUM til usikkerhedsestimering, som udover det at give måleusikkerheden også kan anvendes som et meget effektivt konstruktionsværktøj til at udvikle optimale målemetoder. Specifikationsusikkerhed præsenteres og dens størrelse estimeres vha eksempler. GPS-Reglerne, for hvordan måleusikkerhed og specifikationsusikkerhed ændrer godkendelses- og kassationsgrænserne, der kan læses på tegningen, er et væsentligt emne i kursus. Usikkerhedskonceptet anvendes bl.a. til at vise, hvordan et kalibreringshierarki opbygges med minimum ressourceforbrug, og til at vise hvordan ressourceforbruget anvendt på hhv. tegningen, fremstillingen og kontrolmålingen kan minimeres. Som virksomhedskursus er der mulighed for at tilpasse vægtningen af emnerne i kursusindholdet til virksomhedens behov. 3 dage (25 timer effektiv undervisning - heraf anvendes 2 timer til eksamen) Pris kr pr. deltager Uden overnatning kr pr. deltager Grundbeløb kr kr pr. deltager Priserne omfatter kursusmateriale, standarder og håndbøger, der udleveres til hver deltager, for ca. kr Side 5 af 8

6 USIK-T GPS - Styring af måleusikkerhed og specifikationsusikkerhed - Videregående kursus: Videregående træning med eksempler Usikkerheds-grundkurset er tidsmæssigt presset, på grund af den store stofmængde og de mange metoder, som skal læres. Der er brug for at opøve en større rutine under styrede forhold. Kurset er baseret på en række virkelige cases og opgaver, der er udvalgt i de virksomheder, hvor deltagerne kommer fra. Der vil være cases både med måleusikkerhed og specifikationsusikkerhed og diskussion af de konsekvenser disse har. Mulige løsninger på forbedringer af situationen. Erfaringsmæssigt er et sådant kursus også en lejlighed for deltagerne til erfaingsudveksling og til opbygning af et netværk, der har værdi for det daglige arbejde hjemme i virksomheden. Som virksomhedskursus er der mulighed for at tilpasse kursusindholdet til virksomhedens behov og niveau på usikkerhedsområdet. Pris kr pr. deltager Uden overnatning kr pr. deltager Grundbeløb kr kr pr. deltager MET-G /P GPS - Måleteknisk system - Grundkursus Kalibrering. Planlægning af måleopgaver Kurset tager udgangspunkt i usikkerhedsbudgettering med anvendelse af PUMA-metoden. Det andet udgangspunkt er en analyse af behovet for målemetoder og måleusikkerhed på det laveste niveau i virksomheden - normalt kontrolmålingerne i fremstillingen. Ved en bottom-up metode og anvendelse af PUMA vises, hvordan det minimale måletekniske system (kalibreringshierarki) kan konstrueres. Metoden har som biprodukt, at det bliver krystalklart, hvilke kalibreringer (interne som eksterne), der er nødvendige, og hvilke der kan undværes. Denne viden medfører og dokumenterer normalt et behov for en drastisk nedskæring i kalibreringsaktiviteterne og -behovet med en tilsvarende økonomisk besparelse til følge. Kurset viser også, hvordan PUMA kan anvendes til at designe målemetoder og afbalancere måleusikkerheden i forhold til tolerancen, så fremstillingen kan foregå på en økonomisk optimal måde. Kursus bygger i vid udstrækning på eksempler. Disse tages fra deltagernes virksomheder. 3 dage (25 timer effektiv undervisning - heraf anvendes 2 timer til eksamen) Afholdes på Kursussted valgt af Dansk Standard Pris kr pr. deltager Uden overnatning kr pr. deltager Kurset tilbydes ikke som virksomhedskursus Andet Dansk Standard står for kursets fysiske rammer Side 6 af 8

7 MET-S /P Geometriske Produktspecifikationer (GPS) - Specialkursus Specifikation, indkøb og kalibrering af store måleudstyr Store måleudstyr fx Koordinatmålemaskiner, form måleudstyr, ruhedsmålere er relativt kostbare og ofte komplicerede både mekanisk og softwaremæssigt. Det er derfor vanskeligt at finde frem til de specifikationer som virksomheden har brug for og finde et udstyr, der matcher behovet og det beløb, der er til rådighed. Det er ligeledes vanskeligt at aftale præcist, hvad der skal leveres. Det er også vanskeligt at fastholde leverandøren på de lovede specifikationer. Konsekvenserne af et fejlkøb er ofte store både teknisk og økonomisk. Kursus giver en systematisk fremgangsmåde - baseret på erfaringer - til at tackle en sådan anskaffelsessituation. Opgaven skal løses som en totalopgave, hvor der skal planlægges helt frem til overtagelsestesten, oplæring af operatør, service og support samt kalibreringsmetoder og -normaler. Kurset vil i stor udstrækning bygge på eksempler. Afholdes på Kursussted valgt af Dansk Standard Pris kr pr. deltager Uden overnatning kr pr. deltager Kurset tilbydes ikke som virksomhedskursus Andet Dansk Standard står for kursets fysiske rammer Priserne omfatter kursusmateriale i form af standarder/håndbøger, der udleveres til hver deltager, for ca. kr Suppleringskurser for undervisere i GPS (/L-kurser) Der er i kursusstrukturen forudset et antal suppleringskurser for undervisere i GPS (se grafisk oversigt side 2). Eet suppleringskursus for hver af de udbudte emner beregnet for industri-ansatte. Suppleringskurserne skal give underviseren et lidt højere niveau og forsyne ham/hende med en række pædagogiske eksempler, der kan anvendes i den fremtidige undervisning. Det forudsættes, at undervisere deltager i det tilsvarende kursus-modul for industri-ansatte. Der er forudset et særligt Underviser-Diplom, der dokumenterer dette specielle niveau af GPS viden. Detailplanlægningen af disse kurser er endnu ikke påbegyndt. GPS Specialkursus for ISO 9000 Auditorer (GPS-A kurset) Der er forudset et specielt GPS kursus for ISO 9000-auditorer, så de kan få den viden, der er nødvendig for at kunne betjene de fremstillingsvirksomheder, som de arbejder med. Dette kursus skal også ses i sammenhæng med den person- og virksomhedscertificering inden for GPS-området, som er under overvejelse nationalt og internationalt. Dette kursus vil omfatte både GPS-tolerancesætningssproget, problematikken omkring den entydige tegning, usikkerhedsprincippet, som det anvendes i GPS samt GPS indflydelsen på produktionsudstyr/- processer og målemetoder, måleudstyr samt udstyrenes vedligehold, dokumentation og kalibrering. Detailplanlægningen af disse kurser er endnu ikke påbegyndt. Placering af Personkurser i 2005 Personkursernes placering i året er vist i følgende tabel. For datoer og kursussted se den mere detaljerede information på og Kursus februar marts april maj juni august september oktober november december GPS-G Reserve Reserve GPS-D GPS-R GPS-T GPS-V USIK-G USIK-T MET-G MET-S Side 7 af 8

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Usikkerhedsbegrebet - fra idé til virkelighed

Usikkerhedsbegrebet - fra idé til virkelighed Usikkerhedsbegrebet - fra idé til virkelighed 1 af Per Bennich PB Metrology Consulting 1 Indledning Usikkerhed er i dag et velkendt begreb i forbindelse med måling og måleresultater. GUM (DS/ENV 13005

Læs mere

GPS Update! Geometriske Produkt Specifikationer. GPS - Kommunikations-sproget mellem kunde og leverandør

GPS Update! Geometriske Produkt Specifikationer. GPS - Kommunikations-sproget mellem kunde og leverandør FVM TEMADAG Onsdag den 25. januar 2012! Geometriske Produkt Specifikationer GPS - Kommunikations-sproget mellem kunde og leverandør GPS - Kommunikations-sproget mellem konstruktøren og produktion eller

Læs mere

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE ATTRAKTIVE KURSER TIL DIG HVAD ER GEOMETRISK PRODUKT- SPECIFIKATION (GPS)? GPS-teknologien er et fælles tolerancesætningssprog

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog 1 1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog En teknisk tegning er en (teknisk/juridisk) kontrakt. Tegningens geometriske krav til bl.a. overfladerne på emnet skal opfyldes af producenten. Kravet

Læs mere

1. Formålet med en (teknisk) tegning

1. Formålet med en (teknisk) tegning 1 1. Formålet med en (teknisk) tegning Hvorfor laver man en tegning af et emne og et helt sæt tegninger af et produkt? En tegning består som regel af et nominelt billede af geometrien, et antal nominelle

Læs mere

Denne indholdsfortegnelse henviser til de fortløbende sidenumre, som er angivet forneden på hver side.

Denne indholdsfortegnelse henviser til de fortløbende sidenumre, som er angivet forneden på hver side. Indhold - 1 Indholdsfortegnelse Denne indholdsfortegnelse henviser til de fortløbende sidenumre, som er angivet forneden på hver side. I hvert afsnit findes en mere detaljeret lokal indholdsfortegnelse,

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Geometriske Produkt Specifikationer 0 (GPS) GPS 8-Punkt Proceduren. 60 h7. GPS-Grundkursus 0,005. For Teknikere og Ingeniører

Geometriske Produkt Specifikationer 0 (GPS) GPS 8-Punkt Proceduren. 60 h7. GPS-Grundkursus 0,005. For Teknikere og Ingeniører R 1 232 ± 0,2 GPS 8-Punkt Proceduren 4 1 D L R R Geometriske Produkt Specifikationer 0 (GPS) 48-0,005 E L E -0,8/Rz 1,2 U og GPS 8-Punkt Proceduren -0,2 4 1 GPS-Grundkursus 0,02 C B P 1 M 232 ± 0,2 E D

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

Henrik Strøbæk Nielsen GPS. Geometriske produktspecifikationer på tekniske tegninger. Bogen. Erhvervsskolernes Forlag

Henrik Strøbæk Nielsen GPS. Geometriske produktspecifikationer på tekniske tegninger. Bogen. Erhvervsskolernes Forlag Henrik Strøbæk Nielsen GPS Geometriske produktspecifikationer på tekniske tegninger Bogen Erhvervsskolernes Forlag GPS-Bogen -en vejledning i geometriske produktspecifikationer på tekniske tegninger 1.

Læs mere

Stiller GPS nye krav til måleprocessen

Stiller GPS nye krav til måleprocessen Stiller GPS nye krav til måleprocessen 1 JA!!! - GPS (GPS-matrix systemet) stiller helt nye krav til måleteknikken, som ikke har eksisteret før og GPS gentager og forstærker andre gamle krav til måleteknikken

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Kursusprogram. Fodterapeutskolen. Fodterapeut

Kursusprogram. Fodterapeutskolen. Fodterapeut Kursusprogram Fodterapeutskolen Fodterapeut Kære fodterapeut Vi håber, du har haft en god sommer. Vi har glædet os til, at du skulle komme tilbage fra ferie, så vi kunne præsentere Tradium, Fodterapeutskolens

Læs mere

www.bennich.dk Alle har hørt om usikkerhedsbudgetter: En formelt opstillet dokumentation for en estimeret usikkerhed!

www.bennich.dk Alle har hørt om usikkerhedsbudgetter: En formelt opstillet dokumentation for en estimeret usikkerhed! 1. Indledning Alle ved i dag hvad usikkerhed er: En kvalitetsangivelse for en talværdi! Usikkerheder kan ikke regnes ud, de kan kun estimeres! Usikkerheden betegnes med U. Alle har hørt om usikkerhedsbudgetter:

Læs mere

STRENOMETER APS MALINGSINSPEKTION

STRENOMETER APS MALINGSINSPEKTION STRENOMETER APS MALINGSINSPEKTION Grundkursus i brug af Strenometer måleudstyr STEP 1 - FORMIDDAG Introduktion til Renhedsstandard ISO 8501-1 Ruhedskomparator ISO 8503-1 Ovennævnte standarder vises, og

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikkeøkonomer Lær at forstå virksomhedens regnskab og økonomiske sammenhænge Økonomiforståelse overskueligt og let at gå til Føler du dig hægtet af, når talen falder

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 Instruktører: Mads Hjortshøj, Niels Christian Pedersen, Martin Hjortshøj & Nicolej

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

1. Værktøjerne - Indledning

1. Værktøjerne - Indledning 1 1. Værktøjerne - Indledning Alle ved i dag hvad usikkerhed er: En kvalitetsangivelse for en talværdi! Usikkerheder kan ikke regnes ud, de kan kun estimeres! Usikkerheden betegnes med U. Alle har hørt

Læs mere

KURSUSKATALOG 2. HALVÅR 2011

KURSUSKATALOG 2. HALVÅR 2011 2. HALVÅR 2011 VELKOMMEN PÅ VORES KURSER Vi tilbyder i andet halvår 2011 en række kurser med det formål at dygtiggøre dig i brugen af GeoEnviron. Kursusprogrammet er tilpasset de ønsker og behov, der er

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Coaching Forandringsledelse

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

STØBEGODS SYSTEM FOR DIMENSIONSTOLERANCER. DANIA A/S - MARKEDSVEJ 21 - DK-9600 AARS - DANMARK TEL.+45 98 62 19 11 FAX.+45 98 62 27 56 www.dania-as.

STØBEGODS SYSTEM FOR DIMENSIONSTOLERANCER. DANIA A/S - MARKEDSVEJ 21 - DK-9600 AARS - DANMARK TEL.+45 98 62 19 11 FAX.+45 98 62 27 56 www.dania-as. STØBEGODS SYSTEM FOR DIMENSIONSTOLERANCER DANIA A/S - MARKEDSVEJ 21 - DK-9600 AARS - DANMARK TEL.+45 98 62 19 11 FAX.+45 98 62 27 56 www.dania-as.dk Denne standard er baseret på standard ISO 8062-1996.

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

Velkommen på kursus i 2012-2013

Velkommen på kursus i 2012-2013 Kursusprogram 2012-2013 Velkommen på kursus i 2012-2013 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Forudsætning for deltagelse Green Belt 2 Black Belt uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at løfte dit niveau indenfor Lean Six Sigma. Det er en

Læs mere

Kursusprogram. Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og moms Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic

Kursusprogram. Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og moms Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic Kursusprogram 2014 Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic Gratis informationsmøder Bogføring Varighed Datoer (København)

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke A. FORMÅL Formålet er først og fremmest, at opkvalificere et antal fungerende flugtskydningsinstruktører, så de kan udøve praktisk instruktion i haglskydning.

Læs mere

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager?

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager? Agil projektledelse Agil projektledelse Nå hurtigere og lettere frem til de store resultater Med agile metoder skaber du hurtigere værdi Dit projekt fortjener succes. Det leverer du ved at arbejde hurtigt,

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Regionale kurser Nationale kurser (en eller flere dage) Rejsekurser Kurser i samarbejde med andre fag Udviklingskurser (økonomisk støtte fra MBU) Samarbejde

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177 1. HALVÅR 2011 VELKOMMEN PÅ VORES KURSER Vi tilbyder i første halvår en række nye kurser med det formål at dygtiggøre dig i brugen af GeoEnviron. Kursusprogrammet er tilpasset de ønsker og behov, der er

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Lean Six Sigma Yellow Belt uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma Yellow Belt uddannelse der betaler sig uddannelse der betaler sig Uddannelsen Uddannelsen er for dig, der skal kende til terminologien indenfor Lean Six Sigma. Du samarbejder dagligt med Green Belts og Black Belts og skal derfor forstå disses

Læs mere

Infomøde om projektledelsesaftalen

Infomøde om projektledelsesaftalen Infomøde om projektledelsesaftalen Torsdag den 11. februar 2016 Ved Marie Andersen & Mette Westergaard Bech DAGSORDEN Introduktion til projektledelsesaftalen Kursustyper Bestilling af kurser Bestilling

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursusmodul til 2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursustitel: Undervisningstype: Rammer for undervisningen: Fundraising til udvikling af produktionsmetoder

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

DELTA / Share. Dansk Audioklub. Vedtægter. We help ideas meet the real world / SHARE.MADEBYDELTA.COM

DELTA / Share. Dansk Audioklub. Vedtægter. We help ideas meet the real world / SHARE.MADEBYDELTA.COM DELTA / Share Dansk Audioklub Vedtægter We help ideas meet the real world / SHARE.MADEBYDELTA.COM Formål DELTA's Dansk Audioklub er en erfagruppe, der har til formål at udvikle medlemmernes viden om reproduceret

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Motivation Factor Education SPECIAL

Motivation Factor Education SPECIAL JobEdu udbyder i samarbejde med Nordic Coaching Motivation Factor Education SPECIAL den 26. 27 og 28. november 2013 Bliv uddannet i Motivation Factor Education SPECIAL og få viden og metoder, der hjælper

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Dækker følgende uddannelser: Industritekniker Produktion Industritekniker

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere