Bilag 1 Præsentation af databasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Præsentation af databasen"

Transkript

1 Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1-1

2 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Bilag 1-2

3 Bilag 1 - Præsentation af databasen Præsentation af databasen Databasen indeholder oplysninger om materiale indsamlet i forbindelse med magisterspecialet: Døre i vikingetiden langhuse. Et forsøg på at indtænke mennesket i bebyggelsesarkæologien. Materialet stammer fra arkæologiske institutioner på Sjælland og i Skåne. Materiale fra følgende institutioner er inkluderet: Kroppedal Museum, Roskilde Museum, Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Sydvestsjællands Museum, Museerne.dk, Næstved Museum, Køge Museum, Riksantikvarieämbetets afdeling UV syd, Malmö museer, Regionsmuseet Kristianstad, Lunds Universitets Historiska Museet og Kulturen i Lund. Databasen er lavet i opensource-programmet Base version , som er en del af OpenOffice-pakken. Baggrunden for at bruge et opensource-program til databasen var, at databasen på sigt kan gøres tilgængelig på nettet og åbnes af alle - også dem uden adgang til MS Access. Base kan downloades (gratis) fra OpenOffice hjemmeside: Databasen findes på en CD vedlagt specialet (Bilag 4). Opbygning af databasen Databasen er opbygget som en relationel database med tre hovedtabeller: 1_ lokalitet, 2_hus og 3_dør. De tre hoved tabeller er relateret til hinanden. Dertil kommer en række undertabeller: Kilde og Undersøgelser, som er undertabller til 1_lokalitet, Tagbærende stolpesæt, som er undertabel til 2_ hus og Døranlæg, som er undertabel til 3_dør. Tabellen Koordinater er urelateret. For overblik over relationerne - se diagram 1. Bilag 1-3

4 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Diagram 1: Oversigt over relationer i databasen. De tre hovedtabeller er markeret med rødt Bilag 1-4

5 Bilag 1 - Præsentation af databasen I 1_lokalitet-tabellen er registreret oplysninger om udgravningen (årstal, baggrund, udstrækning), lokaliteten (overordnet beskrivelse) og den landskabelige placering. I Kilde-tabellen er registreret oplysninger om kilderne til oplysninger. I Undersøgelser-tabellen er registeret oplysninger om udgravningskampagner og journalnumre. I 2_hus-tabellen er registreret oplysninger om husets bevaringsgrad, konstruktion (tagbærende stolper, vægge, støttestolper), hustype, funktion og kontekst- I Tagbærende stolpesæt-tabellen er registreret oplysninger om husets tagbærende stolpesæt. I 3_dør-tabellen er registreret oplysninger om dørens tolkningsgrundlag, konstruktion, størrelse (bredde, dybde), placering og anlæggenes karakter. I Døranlæg er registreret oplysninger om de anlæg, der indgår i dørpartiet. Databasen er konstrueret til dette projekt og derfor tilpasset det specifikke formål, som specialet har. Databasen er både lavet med henblik på at kunne lave sammensatte søgninger, registrere så mange oplysninger som muligt og at lave et katalog ud fra. Hver post i databasen er ordnet efter et ID, som er bygget gradvist op for lokaliteter til huse til dørpartier, således at de refererer til hinanden. ID for lokaliteter er sammensat af stednummeret (herred og sogn for de danske, kommune og sogn for de svenske) og lokalitetens unikke nummer (sb-nummer for de danske og RAÄ-nummer for de svenske). ID for huse er lokalitetens ID plus det nummer huset har fået i udgravningsrapporten. ID for dørpartier er husets ID plus et fortløbende nummer givet i forbindelse med dette projekt. Databasen er blevet udbygget og tilpasset undervejs i indsamlingen, når der opstod behov for det. De enkelte kolonner i tabellen har derfor en lidt anden rækkefølge, end det har i nøglen og i formularen. Det har dog ingen indflydelse på søgninger mv. Tomme felter betyder, at oplysningen savnes i originalmaterialet ved registreringen. Felter med fri-tekst er tekstfelter som ikke er kvantificerbare. Bilag 1-5

6 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Nøgle til poster 1_ lokalitet lok_id: ID bygget op af: herred, sogn og sb-nummer for de danske (kilde: kommune, sogn og RAÄ-nummer for de svenske (kilde: land: Land, hvor udgravningen er foretaget DK - for Danmark SE for Sverige navn: Navn på lokaliteten anvendt i originalmaterialet museum: Navn på arkæologisk institution, som har foretaget undersøgelsen m2: Antal m2, der er blevet afdækket i alt i udgravningen afgr: Er bebyggelses afgrænset? ja - hvis bebyggelsen er afgrænset nej - hvis bebyggelsen ikke er afgrænset u_år: Det eller de årstal, som udgravningen er foretaget i ud_bag: Udgravningens baggrund FORSK - hvis det er en forskningsudgravning NØD - hvis det er en nødudgravning PR.GRAV - hvis det er en prøvegravning kilde: Angivelse af, hvor den oprindelige oplysning om lokaliteten stammer fra DKC - hvis lokaliteten er fundet via Fornsök - hvis lokaliteten er fundet via Jac hvis lokaliteten er fundet via Jacobsson 2000 Bilag 1-6

7 Bilag 1 - Præsentation af databasen Kontakt - hvis lokaliteten er fundet via kontakt med institutionerne Litt - hvis lokaliteten er fundet via litteratur Teg hvis lokaliteten er fundet vis Tegnér 2005 www - hvis lokaliteten er fundet via institutionernes hjemmesider pub: Er lokaliteten blevet publiceret? ja - hvis lokaliteten er blevet publiceret nej - hvis lokaliteten ikke er blevet publiceret huse: Antal huse med bevarede dørpartier hus_ialt: Antal huse i alt på lokaliteten med den relevante datering anlæg: Er der fundet anlæg ud over de aktuelle huse fra den relevante periode på lokaliteten? ja - hvis der er fundet yderligere anlæg ud over huset nej - hvis der ikke er fundet yderligere anlæg an_beskriv: Beskrivelse af hvilken anlæg, der er fundet ud over de aktuelle huse på lokaliteten dat: Lokalitetens datering Y.GJ-Æ.MID - hvis dateringen er enten yngre germansk jernalder, vikingetid eller ældre middelalder (eller hvis alle perioder er repræsenteret) Y.GJ/VIK - hvis dateringen er enten yngre germansk jernalder eller vikingetid (eller hvis begge perioder er repræsenteret) Y.GJ - hvis dateringen er yngre germansk jernalder OVERG. YGJ/VIK - hvis dateringen er overgangsperioden mellem yngre germansk jernalder og vikingetid Æ.VIK - hvis dateringen er ældre vikingetid VIK - hvis dateringen er vikingetid i bred forstand Y.VIK - hvis dateringen er yngre vikingetid Bilag 1-7

8 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse OVERG.VIK/Æ.MID - hvis dateringen er overgangen mellem vikingetid og ældre middelalder Æ.MID - hvis dateringen er ældre middelalder VIK/Æ.MID - hvis dateringen er enten vikingetid eller ældre middelalder (eller hvis begge perioder er repræsenteret) and_per: Er der fundet anlæg fra andre perioder på lokaliteten? ja - hvis der er fundet anlæg fra andre perioder nej - hvis der ikke er fundet anlæg fra andre perioder ud over den relevante per: Beskrivelse af, hvilke andre perioder, der er fundet anlæg fra på lokaliteten lok_beskriv: Generel beskrivelse af lokaliteten (fri-tekst) landskab: Beskrivelse af det landskab som lokaliteten er placeret i (fri-tekst) note: Bemærkninger til registreringen af lokaliteten Kilde (undertabel) pub_id: Automatisk fortløbende nummer lok_id: Identisk med 1_lokalitet, lok_id (se denne) forfatter: Forfatterens (eller forfatternes) navne år: Årstal for udgivelse titel: Titel på kilde plac: Hvor kilden findes Bilag 1-8

9 Bilag 1 - Præsentation af databasen Undersøgelser (undertabel) j_nr_id: Automatisk fortløbende nummer lok_id: Identisk med 1_lokalitet, lok_id (se denne) j_nr: Det journalnummer, hvor under undersøgelsen er foretaget u_type: Undersøgelsens karakter år: Årstal for undersøgelsen 2_ hus hus_id: ID bygget op af lok_id (se denne under 1_lokalitet) husnummer, som er angivet i udgravningsrapporten lok_id: Identisk med 1_lokalitet, lok_id (se denne) hus: Husnummer, som er angivet i udgravningsrapporten navn: Navn på lokaliteten anvendt i originalmaterialet hus_dat: Datering, som er givet huset i udgravningsrapporten Y.GJ/VIK - hvis dateringen er enten yngre germansk jernalder eller vikingetid Y.GJ - hvis dateringen er yngre germansk jernalder OVERG. YGJ/VIK - hvis dateringen er overgangsperioden mellem yngre germansk jernalder og vikingetid Æ.VIK - hvis dateringen er ældre vikingetid VIK - hvis dateringen er vikingetid i bred forstand Y.VIK - hvis dateringen er yngre vikingetid OVERG.VIK/Æ.MID - hvis dateringen er overgangen mellem vikingetid og ældre middelalder Bilag 1-9

10 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Æ.MID - hvis dateringen er ældre middelalder VIK/Æ.MID - hvis dateringen er enten vikingetid eller ældre middelalder dat_grund: Dateringsgrundlaget for husets datering (fri-tekst) fin_dat: Hvis der findes en mere præcis datering end den angivne kulturhistoriske datering afdæk_gr: Angiver hvor meget af huset der er afdækket Helt - hvis huset er helt afdækket Kun nord - hvis kun nordlige del af huset er afdækket Kun syd - hvis kun sydlige del af huset er afdækket Kun vest - hvis kun vestlige del af huset er afdækket Kun øst - hvis kun østlige del af huset er afdækket Midt - hvis kun midten af huset er afdækket Usikkert - hvis det er usikkert hvorvidt huset er helt afdækket eller ej bevar: Bevaringsgraden af huset. 1 - hvis huset er dårligt bevaret (tagbærende stolper og dørstolper) 2 - hvis huset er delvist bevaret (tagbærende konstruktion og dele af væg-/støttestolper bevaret) 3 - hvis huset er velbevaret (tagbærende konstruktion og hele eller meget store dele af væg-/støttestolper bevaret) und_gr: Undersøgelsesgraden af husets anlæg SNIT - hvis alene undersøgt ved snitning af anlæg (alle eller stor del) SNIT, FÅ TØMT - hvis fleste anlæg er snittet, og nogle udvalgte også er tømt TOTAL - hvis alle anlæg er tømt UDVALG - hvis kun en lille del af anlæggene er undersøgt (snittet eller tømt) Bilag 1-10

11 Bilag 1 - Præsentation af databasen und_komm: Beskrivelse af hvis der har været lavet undersøgelser ud over udgravning af anlæggene og hvis der i øvrigt er kommentarer til undersøgelsen (fri-tekst) hus_l: Husets længde, angivet i meter hus_b_g: Husets bredde ved gavlen, angivet i meter hus_b_m: Husets bredde på midten, angivet i meter ori: Husets længdeorientering, angivet som dobbeltretning fx Ø-V. Jeg har antaget, at det var præcist nok at angive orienteringen i overordnede retningsangivelser i forhold til verdenshjørnerne og ikke i gradtal. Hver kvadrat mellem to verdenshjørner er opdelt i tre underinddelinger (fx S, SSØ, SØ, ØSØ og Ø). skib: Angiver om huset er én-, to- eller treskibet. 4 er givet ved en kombination. hustype: Tolkning af hustypen - ifølge 13 definerede hustyper (se også fig.10). 0 = hustypen kan ikke bestemmes tb_sæt: Antal tagbærende stolpesæt, der findes i huset tb_dyb: Største dybde på tagbærende stolper væg: Er hele eller dele af væggen bevaret? ja - hvis hele eller dele af væggen er bevaret nej - hvis væggen ikke er bevaret væg_kons: Spor efter væggens konstruktion DOB ST - hvis sporene består af dobbeltstolper GRØFT - hvis sporene består af en væggrøft GRØFT+ST - hvis sporene består af en væggrøft med tydelige spor af stolper PLANKE - hvis sporene består af plankespor Bilag 1-11

12 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse STOLPE - hvis sporene består af stolpehuller væg_dyb: Største dybde på væganlæg støt_st: Er der fundet støttestolper tilknyttet huset? ja - hvis der er fundet støttestolper nej - hvis der ikke er fundet støttestolper afst_st: Den gennemsnitlige afstand som støttestolperne står med støt_dyb: Største dybde på støttestolper antal_dør: Antal døre i alt konstateret i huset antal_ydre_døre: Antal ydre døre i huset (delmængde af antal_dør) indg_mønster: Tolkning af indgangsmønsteret - ifølge 25 definerede mønstre (se også fig.17) 0 = indgangsmønstret kan ikke bestemmes indg_sikker: Er huset bevaret nok til, at tolkningen af indgangsmønsteret er sikker? ja - hvis huset er bevaret nok til at indgangsmønsteret er sikkert nej - hvis huset ikke bevaret nok til at indgangsmønsteret er sikkert antal_skil: Antal skillevægge i huset kontxt: Tolkning af den kontekst, som huset indgår i (ifølge udgravningsrapporten) ENKELTGÅRD - hvis langhuset er fundet sammen med anlæg, så som grubehuse, brønde, hegn og eventuelt andre huse i et samlet gårdsanlæg, der er det eneste samtidige gårdsanlæg på lokaliteten HANDEL - hvis langhuset indgår i en kontekst, der er tolket som anløbs- og/eller produktionsplads Bilag 1-12

13 Bilag 1 - Præsentation af databasen LANDSBY - hvis langhuset indgår i en kontekst med flere samtidige gårde LANGHUS - hvis langhuset ikke kan knyttes til andre anlæg og konteksten derfor er usikker RINGBORG - hvis langhuset indgår i en kontekst, hvor der er en ringborg STORMAND - hvis langhuset indgår i et gårdsanlæg, som af udgraveren er tolket som en stormandsgård på baggrund af konstruktioner, størrelse, fund mv. kontxt_besk:beskrivelse af konteksten (fri-tekst) tolk_funk: Tolkning af husets funktion (ifølge udgravningsrapporten) KULT - hvis huset er tolket som et kulthus LANGHUS - hvis huset er tolket som et beboelseshus REPRÆS - hvis huset er tolket som en repræsentationshal UDHUS - hvis huset er tolket som udhus UKENDT - hvis husets funktion ikke har kunnet tolkes hus_besk: Generel beskrivelse af huset (fri-tekst) note: Bemærkninger til registreringen af huset Tagbærende stolpesæt (undertabel) tb_id: Automatisk fortløbende nummer hus_id: Identisk med 2_hus, hus_id (se denne) tb_sæt: Angivelse af det aktuelle sæt tagbærende stolper (anlægsnumre eller beskrivelse af placeringen) afst_tvær: Afstand mellem stolperne i sættet, angivet i meter afst_læng: Afstand til det næste stolpesæt mod øst, angivet i meter Bilag 1-13

14 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse 3_dør: dør_id: ID bygget op af hus_id (se denne under 2_hus) dørnummer - fortløbende nummer hus_id: Identisk med 2_hus, hus_id (se denne) navn: Navn på lokaliteten anvendt i originalmaterialet dør_ialt: Antal døre tolket i huset i alt dør_dat: Datering af dør (identisk med 2_hus, hus_dat (se denne)) dør_plac: Placering af dør GAVL - hvis døren er placeret i gavlen, men det ikke kan bestemmes nærmere, hvor i gavelen GAVL FSK - hvis døren er placeret i gavlen, forskudt fra midten GAVL MIDT - hvis døren er placeret i gavlen, i midten INTERN - hvis døren er placeret i en indre skillevæg i huset LANGVÆG - hvis døren er placeret i langvæggen, men det ikke kan bestemmes nærmere, hvor i langvæggen LVÆG FSK - hvis døren er placeret i langvæggen, forskudt fra midten LVÆG MIDT - hvis døren er placeret i langvæggen, i midten plac_uddyb: Nærmere beskrivelse af dørens placering (fri-tekst) samhør_ind: Er døren sammenhørende med en anden dør overfor? ja - hvis døren er sammenhørende med anden dør overfor nej - hvis døren sidder uden direkte reference til andre Bilag 1-14

15 Bilag 1 - Præsentation af databasen døre udg_ori: Angivelse af den retning en person kigger, når de går ud af døren - angivet som én retning fx Ø. Jeg har antaget, at det var præcist nok at angive orienteringen i overordnede retningsangivelser i forhold til verdenshjørnerne og ikke i gradtal. Hver kvadrat mellem to verdenshjørner er opdelt i tre underinddelinger (fx S, SSØ, SØ, ØSØ og Ø). antal_anl_dør: Det totale antal anlæg, der indgår i det tolkede dørparti tolk_grund: Tolkningsgrundlaget for dørpartiet (som angivet i udgravningsrapporten) ANL - hvis døren er tolket på grundlag af andre anlæg end stolpehuller (fx brolægning, trampelag) DYBDE - hvis døren er tolket på grundlag af dybere og kraftigere stolper i væggen GRØFT - hvis døren er tolket på baggrund af grøfteanlæg HUL - hvis døren er tolket på baggrund af ophold i væg-/støttestolpekonstruktion HUL+ANL - hvis døren er tolket på baggrund af ophold i væg-/støttestolpekonstruktionen og tilknyttede anlæg ST+ANL - hvis døren er tolket på baggrund af stolpehuller og andre anlæg ST+FOSFAT - hvis døren er tolket på baggrund af stolpehuller og forhøjet fosfat ST+GRØFT - hvis døren er tolket på baggrund af stolper og grøfteanlæg ST+HUL - hvis døren er tolket på baggrund af ophold i væg-/støttestolpekonstruktionen og tilknyttede stolpehuller ST+TB - hvis døren er tolket på baggrund af stolpehuller og den tagbærende konstruktion dør_bred: Bredden af døråbningen, angivet i meter dør_dyb: Afstanden mellem dørstolperne og væggen, angivet i meter Bilag 1-15

16 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse ydre: Er der anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne? ja - hvis der findes anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne nej - hvis der ikke findes anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne ydre_besk: Beskrivelse af anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne dør_stolpe: Dørstolpernes konstruktion DOB ST - hvis dørstolperne er dobbeltstolper i begge sider af døråbningen EN DOB +ST - hvis dørstolperne i den ene side er dobbelt og enkeltstolper i den anden side af døråbningen STOLPE - hvis der kun er én dørstolpe i én af siderne af døråbningen TO ST - hvis dørstolperne er enkeltstolper i begge sider af døråbningen UKENDT - hvis dørstolpekonstruktionen ikke har kunne udledes indre: Er der anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne? ja - hvis der findes anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne nej - hvis der ikke findes anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne indre_besk: Beskrivelse af anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne samlet_tolk: Tolkning af den samlede konstruktion af dørpartiet - ifølge 15 definerede konstruktionstyper (se også fig.13) 0 = konstruktionstypen kan ikke bestemmes anl_ude: Er der anlæg uden for døren? (fx gårdsplads, grube mv.) ja - hvis der er fundet anlæg uden for døren Bilag 1-16

17 Bilag 1 - Præsentation af databasen nej - hvis der ikke er fundet anlæg uden for døren anl_u_besk: Beskrivelse af anlæg der findes uden for døren (fri-tekst) anl_inde: Er der anlæg inden for døren? (fx grube, ildsted mv.) ja - hvis der er fundet anlæg inden for døren nej - hvis der ikke er fundet anlæg inden for døren anl_i_besk: Beskrivelse af anlæg der findes inden for døren (fri-tekst) dør_besk: Generel beskrivelse af dørpartiet (fri-tekst) note: Bemærkninger til registreringen af dørpartiet Døranlæg (undertabel) anr_id: Automatisk fortløbende nummer dør_id: Identisk med 3_dør, dør_id (se denne) a_nr: Anlægsnummer eller beskrivelse af aktuelt anlæg type: Anlægstype BROL - hvis anlægget er en brolægning DOB ST - hvis anlægget er en dobbeltstolpe FYLD - hvis anlægget er et diffust fyldskifte GRUBE - hvis anlægget er en grube GRØFT - hvis anlægget er en grøft ST.HUL - hvis anlægget er et stolpehul STEN - hvis anlægget er en sten plac: Beskrivelse af anlæggets placering i forhold til dørpartiet i helhed 0 - hvis anlæggets placering ikke kan bestemmes 1 - hvis anlæggets placering er på venstre hånd, når man står direkte foran døråbningen Bilag 1-17

18 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse 2 - hvis anlæggets placering er på højre hånd, når man står direkte foran døråbningen 3 - hvis anlæggets placering er midt for, når man står direkte foran døråbningen dia: Anlæggets diameter, angivet i centimeter dyb: Anlæggets dybde, angivet i centimeter profil: Beskrivelse af anlæggets profil (fri-tekst) fyld_besk: Beskrivelse af anlæggets fyld (fri-tekst) sten: Er der sten i anlæggets fyld? ja - hvis der er sten i anlæggets fyld nej - hvis der ikke er sten i anlæggets fyld, eller det ikke vides om der er sten i anlæggets fyld funktion: Anlæggets tolkede funktion i forhold til dørpartiet BISLAG - hvis anlægget har funktion, som indre eller ydre konstruktion i dørpartiet BRO - hvis anlægget har funktion, som brolægning DØRST - hvis anlægget har funktion, som dørstolpe GRUBE - hvis anlægget har funktion, som grube STØTTE - hvis anlægget har funktion, som støttestolpe TB - hvis anlægget har funktion, som tagbærende stolpe TRAMP - hvis anlægget har funktion, som trampelag TÆRSKEL - hvis anlægget har funktion, som dørtærskel VÆGGR - hvis anlægget har funktion, som væggrøft VÆGST - hvis anlægget har funktion, som vægstolpe fund: Er der fundet genstande i anlæggets fyld? ja - hvis der er fundet genstande i anlæggets fyld nej - hvis der ikke er fundet genstande i anlæggets fyld, eller det ikke vides om der er fundet genstande i Bilag 1-18

19 Bilag 1 - Præsentation af databasen anlæggets fyld fund_besk: Beskrivelse af genstande (fri-tekst) snit: Er anlægget snittet? ja - hvis anlægget er snittet nej - hvis anlægget ikke er snittet, eller det ikke vides om anlægget er snittet tømt: Er anlægget tømt? ja - hvis anlægget er tømt nej - hvis anlægget ikke er tømt, eller det ikke vides om det er tømt Koordinater (undertabel) ID1: Automatisk fortløbende nummer stednr: Stednummeret for lokaliteten herred og sogn for de danske kommune og sogn for de svenske sbnr: Lokalitetesnummer Sb-nummer for de danske RAÄ-nummer for de svenske UTMx: X-koordinat UTMy: Y-koordinat Koordinatsystem: Hvilket koordinatsystem der er anvendt til koordinaterne UTM32 - hvis UTM system 32 er blevet anvendt (kilde: RT-90 2,5 gon V - hvis Rikets koordinatsystem 1990 er blevet anvendt (kilde: Bilag 1-19

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Centralregistrering 11-2

Centralregistrering 11-2 Centralregistrering 11-2 Kort vejledning til Fund og Fortidsminder, Registrator-site Version 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Om vejledningen 1.1 Quick start, oprettelse af lokalitet og indsendelse af budget

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2006 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2009 2009 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

Forskningsdatabasen en tids maskine

Forskningsdatabasen en tids maskine Et forskningshistorisk forsøg på en tidsrejse i relationelle databaser af Jette Rostock At foretage tidsrejser er som de fleste ved, ikke muligt i 1998 var arkæologi-studerende Anne Sophie Hansen dog alligevel

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere