Bilag 1 Præsentation af databasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Præsentation af databasen"

Transkript

1 Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1-1

2 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Bilag 1-2

3 Bilag 1 - Præsentation af databasen Præsentation af databasen Databasen indeholder oplysninger om materiale indsamlet i forbindelse med magisterspecialet: Døre i vikingetiden langhuse. Et forsøg på at indtænke mennesket i bebyggelsesarkæologien. Materialet stammer fra arkæologiske institutioner på Sjælland og i Skåne. Materiale fra følgende institutioner er inkluderet: Kroppedal Museum, Roskilde Museum, Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Sydvestsjællands Museum, Museerne.dk, Næstved Museum, Køge Museum, Riksantikvarieämbetets afdeling UV syd, Malmö museer, Regionsmuseet Kristianstad, Lunds Universitets Historiska Museet og Kulturen i Lund. Databasen er lavet i opensource-programmet Base version , som er en del af OpenOffice-pakken. Baggrunden for at bruge et opensource-program til databasen var, at databasen på sigt kan gøres tilgængelig på nettet og åbnes af alle - også dem uden adgang til MS Access. Base kan downloades (gratis) fra OpenOffice hjemmeside: Databasen findes på en CD vedlagt specialet (Bilag 4). Opbygning af databasen Databasen er opbygget som en relationel database med tre hovedtabeller: 1_ lokalitet, 2_hus og 3_dør. De tre hoved tabeller er relateret til hinanden. Dertil kommer en række undertabeller: Kilde og Undersøgelser, som er undertabller til 1_lokalitet, Tagbærende stolpesæt, som er undertabel til 2_ hus og Døranlæg, som er undertabel til 3_dør. Tabellen Koordinater er urelateret. For overblik over relationerne - se diagram 1. Bilag 1-3

4 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Diagram 1: Oversigt over relationer i databasen. De tre hovedtabeller er markeret med rødt Bilag 1-4

5 Bilag 1 - Præsentation af databasen I 1_lokalitet-tabellen er registreret oplysninger om udgravningen (årstal, baggrund, udstrækning), lokaliteten (overordnet beskrivelse) og den landskabelige placering. I Kilde-tabellen er registreret oplysninger om kilderne til oplysninger. I Undersøgelser-tabellen er registeret oplysninger om udgravningskampagner og journalnumre. I 2_hus-tabellen er registreret oplysninger om husets bevaringsgrad, konstruktion (tagbærende stolper, vægge, støttestolper), hustype, funktion og kontekst- I Tagbærende stolpesæt-tabellen er registreret oplysninger om husets tagbærende stolpesæt. I 3_dør-tabellen er registreret oplysninger om dørens tolkningsgrundlag, konstruktion, størrelse (bredde, dybde), placering og anlæggenes karakter. I Døranlæg er registreret oplysninger om de anlæg, der indgår i dørpartiet. Databasen er konstrueret til dette projekt og derfor tilpasset det specifikke formål, som specialet har. Databasen er både lavet med henblik på at kunne lave sammensatte søgninger, registrere så mange oplysninger som muligt og at lave et katalog ud fra. Hver post i databasen er ordnet efter et ID, som er bygget gradvist op for lokaliteter til huse til dørpartier, således at de refererer til hinanden. ID for lokaliteter er sammensat af stednummeret (herred og sogn for de danske, kommune og sogn for de svenske) og lokalitetens unikke nummer (sb-nummer for de danske og RAÄ-nummer for de svenske). ID for huse er lokalitetens ID plus det nummer huset har fået i udgravningsrapporten. ID for dørpartier er husets ID plus et fortløbende nummer givet i forbindelse med dette projekt. Databasen er blevet udbygget og tilpasset undervejs i indsamlingen, når der opstod behov for det. De enkelte kolonner i tabellen har derfor en lidt anden rækkefølge, end det har i nøglen og i formularen. Det har dog ingen indflydelse på søgninger mv. Tomme felter betyder, at oplysningen savnes i originalmaterialet ved registreringen. Felter med fri-tekst er tekstfelter som ikke er kvantificerbare. Bilag 1-5

6 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Nøgle til poster 1_ lokalitet lok_id: ID bygget op af: herred, sogn og sb-nummer for de danske (kilde: kommune, sogn og RAÄ-nummer for de svenske (kilde: land: Land, hvor udgravningen er foretaget DK - for Danmark SE for Sverige navn: Navn på lokaliteten anvendt i originalmaterialet museum: Navn på arkæologisk institution, som har foretaget undersøgelsen m2: Antal m2, der er blevet afdækket i alt i udgravningen afgr: Er bebyggelses afgrænset? ja - hvis bebyggelsen er afgrænset nej - hvis bebyggelsen ikke er afgrænset u_år: Det eller de årstal, som udgravningen er foretaget i ud_bag: Udgravningens baggrund FORSK - hvis det er en forskningsudgravning NØD - hvis det er en nødudgravning PR.GRAV - hvis det er en prøvegravning kilde: Angivelse af, hvor den oprindelige oplysning om lokaliteten stammer fra DKC - hvis lokaliteten er fundet via Fornsök - hvis lokaliteten er fundet via Jac hvis lokaliteten er fundet via Jacobsson 2000 Bilag 1-6

7 Bilag 1 - Præsentation af databasen Kontakt - hvis lokaliteten er fundet via kontakt med institutionerne Litt - hvis lokaliteten er fundet via litteratur Teg hvis lokaliteten er fundet vis Tegnér 2005 www - hvis lokaliteten er fundet via institutionernes hjemmesider pub: Er lokaliteten blevet publiceret? ja - hvis lokaliteten er blevet publiceret nej - hvis lokaliteten ikke er blevet publiceret huse: Antal huse med bevarede dørpartier hus_ialt: Antal huse i alt på lokaliteten med den relevante datering anlæg: Er der fundet anlæg ud over de aktuelle huse fra den relevante periode på lokaliteten? ja - hvis der er fundet yderligere anlæg ud over huset nej - hvis der ikke er fundet yderligere anlæg an_beskriv: Beskrivelse af hvilken anlæg, der er fundet ud over de aktuelle huse på lokaliteten dat: Lokalitetens datering Y.GJ-Æ.MID - hvis dateringen er enten yngre germansk jernalder, vikingetid eller ældre middelalder (eller hvis alle perioder er repræsenteret) Y.GJ/VIK - hvis dateringen er enten yngre germansk jernalder eller vikingetid (eller hvis begge perioder er repræsenteret) Y.GJ - hvis dateringen er yngre germansk jernalder OVERG. YGJ/VIK - hvis dateringen er overgangsperioden mellem yngre germansk jernalder og vikingetid Æ.VIK - hvis dateringen er ældre vikingetid VIK - hvis dateringen er vikingetid i bred forstand Y.VIK - hvis dateringen er yngre vikingetid Bilag 1-7

8 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse OVERG.VIK/Æ.MID - hvis dateringen er overgangen mellem vikingetid og ældre middelalder Æ.MID - hvis dateringen er ældre middelalder VIK/Æ.MID - hvis dateringen er enten vikingetid eller ældre middelalder (eller hvis begge perioder er repræsenteret) and_per: Er der fundet anlæg fra andre perioder på lokaliteten? ja - hvis der er fundet anlæg fra andre perioder nej - hvis der ikke er fundet anlæg fra andre perioder ud over den relevante per: Beskrivelse af, hvilke andre perioder, der er fundet anlæg fra på lokaliteten lok_beskriv: Generel beskrivelse af lokaliteten (fri-tekst) landskab: Beskrivelse af det landskab som lokaliteten er placeret i (fri-tekst) note: Bemærkninger til registreringen af lokaliteten Kilde (undertabel) pub_id: Automatisk fortløbende nummer lok_id: Identisk med 1_lokalitet, lok_id (se denne) forfatter: Forfatterens (eller forfatternes) navne år: Årstal for udgivelse titel: Titel på kilde plac: Hvor kilden findes Bilag 1-8

9 Bilag 1 - Præsentation af databasen Undersøgelser (undertabel) j_nr_id: Automatisk fortløbende nummer lok_id: Identisk med 1_lokalitet, lok_id (se denne) j_nr: Det journalnummer, hvor under undersøgelsen er foretaget u_type: Undersøgelsens karakter år: Årstal for undersøgelsen 2_ hus hus_id: ID bygget op af lok_id (se denne under 1_lokalitet) husnummer, som er angivet i udgravningsrapporten lok_id: Identisk med 1_lokalitet, lok_id (se denne) hus: Husnummer, som er angivet i udgravningsrapporten navn: Navn på lokaliteten anvendt i originalmaterialet hus_dat: Datering, som er givet huset i udgravningsrapporten Y.GJ/VIK - hvis dateringen er enten yngre germansk jernalder eller vikingetid Y.GJ - hvis dateringen er yngre germansk jernalder OVERG. YGJ/VIK - hvis dateringen er overgangsperioden mellem yngre germansk jernalder og vikingetid Æ.VIK - hvis dateringen er ældre vikingetid VIK - hvis dateringen er vikingetid i bred forstand Y.VIK - hvis dateringen er yngre vikingetid OVERG.VIK/Æ.MID - hvis dateringen er overgangen mellem vikingetid og ældre middelalder Bilag 1-9

10 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Æ.MID - hvis dateringen er ældre middelalder VIK/Æ.MID - hvis dateringen er enten vikingetid eller ældre middelalder dat_grund: Dateringsgrundlaget for husets datering (fri-tekst) fin_dat: Hvis der findes en mere præcis datering end den angivne kulturhistoriske datering afdæk_gr: Angiver hvor meget af huset der er afdækket Helt - hvis huset er helt afdækket Kun nord - hvis kun nordlige del af huset er afdækket Kun syd - hvis kun sydlige del af huset er afdækket Kun vest - hvis kun vestlige del af huset er afdækket Kun øst - hvis kun østlige del af huset er afdækket Midt - hvis kun midten af huset er afdækket Usikkert - hvis det er usikkert hvorvidt huset er helt afdækket eller ej bevar: Bevaringsgraden af huset. 1 - hvis huset er dårligt bevaret (tagbærende stolper og dørstolper) 2 - hvis huset er delvist bevaret (tagbærende konstruktion og dele af væg-/støttestolper bevaret) 3 - hvis huset er velbevaret (tagbærende konstruktion og hele eller meget store dele af væg-/støttestolper bevaret) und_gr: Undersøgelsesgraden af husets anlæg SNIT - hvis alene undersøgt ved snitning af anlæg (alle eller stor del) SNIT, FÅ TØMT - hvis fleste anlæg er snittet, og nogle udvalgte også er tømt TOTAL - hvis alle anlæg er tømt UDVALG - hvis kun en lille del af anlæggene er undersøgt (snittet eller tømt) Bilag 1-10

11 Bilag 1 - Præsentation af databasen und_komm: Beskrivelse af hvis der har været lavet undersøgelser ud over udgravning af anlæggene og hvis der i øvrigt er kommentarer til undersøgelsen (fri-tekst) hus_l: Husets længde, angivet i meter hus_b_g: Husets bredde ved gavlen, angivet i meter hus_b_m: Husets bredde på midten, angivet i meter ori: Husets længdeorientering, angivet som dobbeltretning fx Ø-V. Jeg har antaget, at det var præcist nok at angive orienteringen i overordnede retningsangivelser i forhold til verdenshjørnerne og ikke i gradtal. Hver kvadrat mellem to verdenshjørner er opdelt i tre underinddelinger (fx S, SSØ, SØ, ØSØ og Ø). skib: Angiver om huset er én-, to- eller treskibet. 4 er givet ved en kombination. hustype: Tolkning af hustypen - ifølge 13 definerede hustyper (se også fig.10). 0 = hustypen kan ikke bestemmes tb_sæt: Antal tagbærende stolpesæt, der findes i huset tb_dyb: Største dybde på tagbærende stolper væg: Er hele eller dele af væggen bevaret? ja - hvis hele eller dele af væggen er bevaret nej - hvis væggen ikke er bevaret væg_kons: Spor efter væggens konstruktion DOB ST - hvis sporene består af dobbeltstolper GRØFT - hvis sporene består af en væggrøft GRØFT+ST - hvis sporene består af en væggrøft med tydelige spor af stolper PLANKE - hvis sporene består af plankespor Bilag 1-11

12 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse STOLPE - hvis sporene består af stolpehuller væg_dyb: Største dybde på væganlæg støt_st: Er der fundet støttestolper tilknyttet huset? ja - hvis der er fundet støttestolper nej - hvis der ikke er fundet støttestolper afst_st: Den gennemsnitlige afstand som støttestolperne står med støt_dyb: Største dybde på støttestolper antal_dør: Antal døre i alt konstateret i huset antal_ydre_døre: Antal ydre døre i huset (delmængde af antal_dør) indg_mønster: Tolkning af indgangsmønsteret - ifølge 25 definerede mønstre (se også fig.17) 0 = indgangsmønstret kan ikke bestemmes indg_sikker: Er huset bevaret nok til, at tolkningen af indgangsmønsteret er sikker? ja - hvis huset er bevaret nok til at indgangsmønsteret er sikkert nej - hvis huset ikke bevaret nok til at indgangsmønsteret er sikkert antal_skil: Antal skillevægge i huset kontxt: Tolkning af den kontekst, som huset indgår i (ifølge udgravningsrapporten) ENKELTGÅRD - hvis langhuset er fundet sammen med anlæg, så som grubehuse, brønde, hegn og eventuelt andre huse i et samlet gårdsanlæg, der er det eneste samtidige gårdsanlæg på lokaliteten HANDEL - hvis langhuset indgår i en kontekst, der er tolket som anløbs- og/eller produktionsplads Bilag 1-12

13 Bilag 1 - Præsentation af databasen LANDSBY - hvis langhuset indgår i en kontekst med flere samtidige gårde LANGHUS - hvis langhuset ikke kan knyttes til andre anlæg og konteksten derfor er usikker RINGBORG - hvis langhuset indgår i en kontekst, hvor der er en ringborg STORMAND - hvis langhuset indgår i et gårdsanlæg, som af udgraveren er tolket som en stormandsgård på baggrund af konstruktioner, størrelse, fund mv. kontxt_besk:beskrivelse af konteksten (fri-tekst) tolk_funk: Tolkning af husets funktion (ifølge udgravningsrapporten) KULT - hvis huset er tolket som et kulthus LANGHUS - hvis huset er tolket som et beboelseshus REPRÆS - hvis huset er tolket som en repræsentationshal UDHUS - hvis huset er tolket som udhus UKENDT - hvis husets funktion ikke har kunnet tolkes hus_besk: Generel beskrivelse af huset (fri-tekst) note: Bemærkninger til registreringen af huset Tagbærende stolpesæt (undertabel) tb_id: Automatisk fortløbende nummer hus_id: Identisk med 2_hus, hus_id (se denne) tb_sæt: Angivelse af det aktuelle sæt tagbærende stolper (anlægsnumre eller beskrivelse af placeringen) afst_tvær: Afstand mellem stolperne i sættet, angivet i meter afst_læng: Afstand til det næste stolpesæt mod øst, angivet i meter Bilag 1-13

14 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse 3_dør: dør_id: ID bygget op af hus_id (se denne under 2_hus) dørnummer - fortløbende nummer hus_id: Identisk med 2_hus, hus_id (se denne) navn: Navn på lokaliteten anvendt i originalmaterialet dør_ialt: Antal døre tolket i huset i alt dør_dat: Datering af dør (identisk med 2_hus, hus_dat (se denne)) dør_plac: Placering af dør GAVL - hvis døren er placeret i gavlen, men det ikke kan bestemmes nærmere, hvor i gavelen GAVL FSK - hvis døren er placeret i gavlen, forskudt fra midten GAVL MIDT - hvis døren er placeret i gavlen, i midten INTERN - hvis døren er placeret i en indre skillevæg i huset LANGVÆG - hvis døren er placeret i langvæggen, men det ikke kan bestemmes nærmere, hvor i langvæggen LVÆG FSK - hvis døren er placeret i langvæggen, forskudt fra midten LVÆG MIDT - hvis døren er placeret i langvæggen, i midten plac_uddyb: Nærmere beskrivelse af dørens placering (fri-tekst) samhør_ind: Er døren sammenhørende med en anden dør overfor? ja - hvis døren er sammenhørende med anden dør overfor nej - hvis døren sidder uden direkte reference til andre Bilag 1-14

15 Bilag 1 - Præsentation af databasen døre udg_ori: Angivelse af den retning en person kigger, når de går ud af døren - angivet som én retning fx Ø. Jeg har antaget, at det var præcist nok at angive orienteringen i overordnede retningsangivelser i forhold til verdenshjørnerne og ikke i gradtal. Hver kvadrat mellem to verdenshjørner er opdelt i tre underinddelinger (fx S, SSØ, SØ, ØSØ og Ø). antal_anl_dør: Det totale antal anlæg, der indgår i det tolkede dørparti tolk_grund: Tolkningsgrundlaget for dørpartiet (som angivet i udgravningsrapporten) ANL - hvis døren er tolket på grundlag af andre anlæg end stolpehuller (fx brolægning, trampelag) DYBDE - hvis døren er tolket på grundlag af dybere og kraftigere stolper i væggen GRØFT - hvis døren er tolket på baggrund af grøfteanlæg HUL - hvis døren er tolket på baggrund af ophold i væg-/støttestolpekonstruktion HUL+ANL - hvis døren er tolket på baggrund af ophold i væg-/støttestolpekonstruktionen og tilknyttede anlæg ST+ANL - hvis døren er tolket på baggrund af stolpehuller og andre anlæg ST+FOSFAT - hvis døren er tolket på baggrund af stolpehuller og forhøjet fosfat ST+GRØFT - hvis døren er tolket på baggrund af stolper og grøfteanlæg ST+HUL - hvis døren er tolket på baggrund af ophold i væg-/støttestolpekonstruktionen og tilknyttede stolpehuller ST+TB - hvis døren er tolket på baggrund af stolpehuller og den tagbærende konstruktion dør_bred: Bredden af døråbningen, angivet i meter dør_dyb: Afstanden mellem dørstolperne og væggen, angivet i meter Bilag 1-15

16 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse ydre: Er der anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne? ja - hvis der findes anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne nej - hvis der ikke findes anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne ydre_besk: Beskrivelse af anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne dør_stolpe: Dørstolpernes konstruktion DOB ST - hvis dørstolperne er dobbeltstolper i begge sider af døråbningen EN DOB +ST - hvis dørstolperne i den ene side er dobbelt og enkeltstolper i den anden side af døråbningen STOLPE - hvis der kun er én dørstolpe i én af siderne af døråbningen TO ST - hvis dørstolperne er enkeltstolper i begge sider af døråbningen UKENDT - hvis dørstolpekonstruktionen ikke har kunne udledes indre: Er der anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne? ja - hvis der findes anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne nej - hvis der ikke findes anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne indre_besk: Beskrivelse af anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne samlet_tolk: Tolkning af den samlede konstruktion af dørpartiet - ifølge 15 definerede konstruktionstyper (se også fig.13) 0 = konstruktionstypen kan ikke bestemmes anl_ude: Er der anlæg uden for døren? (fx gårdsplads, grube mv.) ja - hvis der er fundet anlæg uden for døren Bilag 1-16

17 Bilag 1 - Præsentation af databasen nej - hvis der ikke er fundet anlæg uden for døren anl_u_besk: Beskrivelse af anlæg der findes uden for døren (fri-tekst) anl_inde: Er der anlæg inden for døren? (fx grube, ildsted mv.) ja - hvis der er fundet anlæg inden for døren nej - hvis der ikke er fundet anlæg inden for døren anl_i_besk: Beskrivelse af anlæg der findes inden for døren (fri-tekst) dør_besk: Generel beskrivelse af dørpartiet (fri-tekst) note: Bemærkninger til registreringen af dørpartiet Døranlæg (undertabel) anr_id: Automatisk fortløbende nummer dør_id: Identisk med 3_dør, dør_id (se denne) a_nr: Anlægsnummer eller beskrivelse af aktuelt anlæg type: Anlægstype BROL - hvis anlægget er en brolægning DOB ST - hvis anlægget er en dobbeltstolpe FYLD - hvis anlægget er et diffust fyldskifte GRUBE - hvis anlægget er en grube GRØFT - hvis anlægget er en grøft ST.HUL - hvis anlægget er et stolpehul STEN - hvis anlægget er en sten plac: Beskrivelse af anlæggets placering i forhold til dørpartiet i helhed 0 - hvis anlæggets placering ikke kan bestemmes 1 - hvis anlæggets placering er på venstre hånd, når man står direkte foran døråbningen Bilag 1-17

18 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse 2 - hvis anlæggets placering er på højre hånd, når man står direkte foran døråbningen 3 - hvis anlæggets placering er midt for, når man står direkte foran døråbningen dia: Anlæggets diameter, angivet i centimeter dyb: Anlæggets dybde, angivet i centimeter profil: Beskrivelse af anlæggets profil (fri-tekst) fyld_besk: Beskrivelse af anlæggets fyld (fri-tekst) sten: Er der sten i anlæggets fyld? ja - hvis der er sten i anlæggets fyld nej - hvis der ikke er sten i anlæggets fyld, eller det ikke vides om der er sten i anlæggets fyld funktion: Anlæggets tolkede funktion i forhold til dørpartiet BISLAG - hvis anlægget har funktion, som indre eller ydre konstruktion i dørpartiet BRO - hvis anlægget har funktion, som brolægning DØRST - hvis anlægget har funktion, som dørstolpe GRUBE - hvis anlægget har funktion, som grube STØTTE - hvis anlægget har funktion, som støttestolpe TB - hvis anlægget har funktion, som tagbærende stolpe TRAMP - hvis anlægget har funktion, som trampelag TÆRSKEL - hvis anlægget har funktion, som dørtærskel VÆGGR - hvis anlægget har funktion, som væggrøft VÆGST - hvis anlægget har funktion, som vægstolpe fund: Er der fundet genstande i anlæggets fyld? ja - hvis der er fundet genstande i anlæggets fyld nej - hvis der ikke er fundet genstande i anlæggets fyld, eller det ikke vides om der er fundet genstande i Bilag 1-18

19 Bilag 1 - Præsentation af databasen anlæggets fyld fund_besk: Beskrivelse af genstande (fri-tekst) snit: Er anlægget snittet? ja - hvis anlægget er snittet nej - hvis anlægget ikke er snittet, eller det ikke vides om anlægget er snittet tømt: Er anlægget tømt? ja - hvis anlægget er tømt nej - hvis anlægget ikke er tømt, eller det ikke vides om det er tømt Koordinater (undertabel) ID1: Automatisk fortløbende nummer stednr: Stednummeret for lokaliteten herred og sogn for de danske kommune og sogn for de svenske sbnr: Lokalitetesnummer Sb-nummer for de danske RAÄ-nummer for de svenske UTMx: X-koordinat UTMy: Y-koordinat Koordinatsystem: Hvilket koordinatsystem der er anvendt til koordinaterne UTM32 - hvis UTM system 32 er blevet anvendt (kilde: RT-90 2,5 gon V - hvis Rikets koordinatsystem 1990 er blevet anvendt (kilde: Bilag 1-19

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Artikel Arkæologisk Forum nr.24, maj 2011. Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag

Artikel Arkæologisk Forum nr.24, maj 2011. Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag Tørvehuse i Thy Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag Charlotte Boje Andersen og Anne-Louise Haack Olsen, Museet for Thy ogvester Hanherred I de senere år er der i ordvestjylland

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet MUD baserer sig på Odense Bys Museers system ArkData. ArkData er udviklet af Aske Butze fra Danmarks Tekniske Universitet med udgangspunkt i

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Vidunderlige ejendomme i Sverige. mitsvenskehus.dk

Vidunderlige ejendomme i Sverige. mitsvenskehus.dk Vidunderlige ejendomme i Sverige! mitsvenskehus.dk Hultatorp! DKK 1.095.000 Kort beskrivelse Velbeliggende fritidstorp på en stor grund nær søen Immeln i det nordlige Skåne bare 2 timers kørsel fra København.

Læs mere

Museer udveksler erfaringer

Museer udveksler erfaringer Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide.

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Personlig profil Michael Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Vi kører i en lejet bil. Det er en gammel Landrover, som kun kører 8 km. Per liter ved en gennemsnitsfart på 80 km/t. Man

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Funktioner. Funktioner Side 150

Funktioner. Funktioner Side 150 Funktioner Brug af grafer koordinatsystemer... 151 Lineære funktioner ligefrem proportionalitet... 157 Andre funktioner... 163 Kært barn har mange navne... 165 Funktioner Side 15 Brug af grafer koordinatsystemer

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

KBM 4040 Rigshospitalet

KBM 4040 Rigshospitalet KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: 2014-7.24.02/KBM-0001

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog af Bo Berggren, arkæolog Skurvognsuniversitet Centrale databaser og lokale løsninger Der er langt fra Kulturstyrelsens fine ambitioner om langsigtet planlægning, landsdækkende databaser og mere effektive

Læs mere

ECHNO. Techno-Webshop. Quick-Start. Techno Webshop - Din indgang. Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside.

ECHNO. Techno-Webshop. Quick-Start. Techno Webshop - Din indgang. Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside. Techno Webshop - Din indgang ECHNO Techno-Webshop Quick-Start Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside. www.techno-dk.dk 15 TECHNO Danmark Baldershøj 24 C, 1. sal 2635 Ishøj

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Fra Kalundborg til Sorø

Fra Kalundborg til Sorø Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, august 2008 I år har museumsforeningen skænket et museumsskilt, som

Læs mere

Hestdalvej - bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder på Viborg Vestermark

Hestdalvej - bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder på Viborg Vestermark 1 Hestdalvej - bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder på Viborg Vestermark Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 50 Bygherre: Viborg Kommune

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Tag på opdagelse i historien - Historien i Herfølge

Tag på opdagelse i historien - Historien i Herfølge Tema: Pesten i Danmark og i Herfølge 1. Om pesten generelt Beskriv kort hvad pesten var. Hvornår var der pest i Danmark? Hvordan smittede pesten? Beskriv de forskellige teorier og misforstålser om smitten,

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Hjemløshed - problemstilling - en bolig er en menneskeret side 2 I Danmark har enhver borger iht. FN s Menneskerettighedserklærings artikel 25 ret til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012, skoleår 2011/12 Institution Roskilde Handelsskole, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Arkæologiske udgravninger i Danmark. Katalog 2004

Arkæologiske udgravninger i Danmark. Katalog 2004 Arkæologiske udgravninger i Danmark Katalog 2004 Elektronisk udgave Kulturarvsstyrelsen 2006 Frederiksborg Amt 1. Folkevogn, Egespurs Allé 01.03.01 Frederiksborg Slots Dyrkning - og landsbyspor Oldtid,

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Vedr. systematisk undersøgelse af HBV 1464 Nørregård VIII og IX i Holsted Sogn, Malt Herred, tidl. Ribe Amt, nu Region Syddanmark. (Sted- og lok.nr. 190304-105. KUAS J.nr. 2011-7.24.02/HBV-0017)

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012, skoleår 2011/12 Institution Roskilde Handeslskole, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Matr. Nr. 9a, Galten By, Galten Sogn, Framlev Herred, Århus Amt. Stednummer: 15.01.10, KUAS journalnr.: for 2003-2111-1820. Beretning for den arkæologiske

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Opgave nr. 69 Tema: Hvor langt er der? Hvor lang tid tager det? Matematik

Opgave nr. 69 Tema: Hvor langt er der? Hvor lang tid tager det? Matematik Bilag, som hører med til denne opgave: Side 2 + 4: Landkort med ruteforslag. Side 5: Formel + graf i koordinatsystem. Du skal til prøven vise, hvordan du kan anvende matematik på materialet. Du kan f.eks.

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Søg bøger, musik, noder mv. på internettet

Søg bøger, musik, noder mv. på internettet Søg bøger, musik, noder mv. på internettet På www.bibliotek.dk kan du direkte søge på det, du ønsker at låne. Du er ikke afhængig af, om det, du søger, findes på dit eget bibliotek. På internettet kan

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 02 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere