Bilag 1 Præsentation af databasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Præsentation af databasen"

Transkript

1 Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1-1

2 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Bilag 1-2

3 Bilag 1 - Præsentation af databasen Præsentation af databasen Databasen indeholder oplysninger om materiale indsamlet i forbindelse med magisterspecialet: Døre i vikingetiden langhuse. Et forsøg på at indtænke mennesket i bebyggelsesarkæologien. Materialet stammer fra arkæologiske institutioner på Sjælland og i Skåne. Materiale fra følgende institutioner er inkluderet: Kroppedal Museum, Roskilde Museum, Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Sydvestsjællands Museum, Museerne.dk, Næstved Museum, Køge Museum, Riksantikvarieämbetets afdeling UV syd, Malmö museer, Regionsmuseet Kristianstad, Lunds Universitets Historiska Museet og Kulturen i Lund. Databasen er lavet i opensource-programmet Base version , som er en del af OpenOffice-pakken. Baggrunden for at bruge et opensource-program til databasen var, at databasen på sigt kan gøres tilgængelig på nettet og åbnes af alle - også dem uden adgang til MS Access. Base kan downloades (gratis) fra OpenOffice hjemmeside: Databasen findes på en CD vedlagt specialet (Bilag 4). Opbygning af databasen Databasen er opbygget som en relationel database med tre hovedtabeller: 1_ lokalitet, 2_hus og 3_dør. De tre hoved tabeller er relateret til hinanden. Dertil kommer en række undertabeller: Kilde og Undersøgelser, som er undertabller til 1_lokalitet, Tagbærende stolpesæt, som er undertabel til 2_ hus og Døranlæg, som er undertabel til 3_dør. Tabellen Koordinater er urelateret. For overblik over relationerne - se diagram 1. Bilag 1-3

4 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Diagram 1: Oversigt over relationer i databasen. De tre hovedtabeller er markeret med rødt Bilag 1-4

5 Bilag 1 - Præsentation af databasen I 1_lokalitet-tabellen er registreret oplysninger om udgravningen (årstal, baggrund, udstrækning), lokaliteten (overordnet beskrivelse) og den landskabelige placering. I Kilde-tabellen er registreret oplysninger om kilderne til oplysninger. I Undersøgelser-tabellen er registeret oplysninger om udgravningskampagner og journalnumre. I 2_hus-tabellen er registreret oplysninger om husets bevaringsgrad, konstruktion (tagbærende stolper, vægge, støttestolper), hustype, funktion og kontekst- I Tagbærende stolpesæt-tabellen er registreret oplysninger om husets tagbærende stolpesæt. I 3_dør-tabellen er registreret oplysninger om dørens tolkningsgrundlag, konstruktion, størrelse (bredde, dybde), placering og anlæggenes karakter. I Døranlæg er registreret oplysninger om de anlæg, der indgår i dørpartiet. Databasen er konstrueret til dette projekt og derfor tilpasset det specifikke formål, som specialet har. Databasen er både lavet med henblik på at kunne lave sammensatte søgninger, registrere så mange oplysninger som muligt og at lave et katalog ud fra. Hver post i databasen er ordnet efter et ID, som er bygget gradvist op for lokaliteter til huse til dørpartier, således at de refererer til hinanden. ID for lokaliteter er sammensat af stednummeret (herred og sogn for de danske, kommune og sogn for de svenske) og lokalitetens unikke nummer (sb-nummer for de danske og RAÄ-nummer for de svenske). ID for huse er lokalitetens ID plus det nummer huset har fået i udgravningsrapporten. ID for dørpartier er husets ID plus et fortløbende nummer givet i forbindelse med dette projekt. Databasen er blevet udbygget og tilpasset undervejs i indsamlingen, når der opstod behov for det. De enkelte kolonner i tabellen har derfor en lidt anden rækkefølge, end det har i nøglen og i formularen. Det har dog ingen indflydelse på søgninger mv. Tomme felter betyder, at oplysningen savnes i originalmaterialet ved registreringen. Felter med fri-tekst er tekstfelter som ikke er kvantificerbare. Bilag 1-5

6 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Nøgle til poster 1_ lokalitet lok_id: ID bygget op af: herred, sogn og sb-nummer for de danske (kilde: kommune, sogn og RAÄ-nummer for de svenske (kilde: land: Land, hvor udgravningen er foretaget DK - for Danmark SE for Sverige navn: Navn på lokaliteten anvendt i originalmaterialet museum: Navn på arkæologisk institution, som har foretaget undersøgelsen m2: Antal m2, der er blevet afdækket i alt i udgravningen afgr: Er bebyggelses afgrænset? ja - hvis bebyggelsen er afgrænset nej - hvis bebyggelsen ikke er afgrænset u_år: Det eller de årstal, som udgravningen er foretaget i ud_bag: Udgravningens baggrund FORSK - hvis det er en forskningsudgravning NØD - hvis det er en nødudgravning PR.GRAV - hvis det er en prøvegravning kilde: Angivelse af, hvor den oprindelige oplysning om lokaliteten stammer fra DKC - hvis lokaliteten er fundet via Fornsök - hvis lokaliteten er fundet via Jac hvis lokaliteten er fundet via Jacobsson 2000 Bilag 1-6

7 Bilag 1 - Præsentation af databasen Kontakt - hvis lokaliteten er fundet via kontakt med institutionerne Litt - hvis lokaliteten er fundet via litteratur Teg hvis lokaliteten er fundet vis Tegnér 2005 www - hvis lokaliteten er fundet via institutionernes hjemmesider pub: Er lokaliteten blevet publiceret? ja - hvis lokaliteten er blevet publiceret nej - hvis lokaliteten ikke er blevet publiceret huse: Antal huse med bevarede dørpartier hus_ialt: Antal huse i alt på lokaliteten med den relevante datering anlæg: Er der fundet anlæg ud over de aktuelle huse fra den relevante periode på lokaliteten? ja - hvis der er fundet yderligere anlæg ud over huset nej - hvis der ikke er fundet yderligere anlæg an_beskriv: Beskrivelse af hvilken anlæg, der er fundet ud over de aktuelle huse på lokaliteten dat: Lokalitetens datering Y.GJ-Æ.MID - hvis dateringen er enten yngre germansk jernalder, vikingetid eller ældre middelalder (eller hvis alle perioder er repræsenteret) Y.GJ/VIK - hvis dateringen er enten yngre germansk jernalder eller vikingetid (eller hvis begge perioder er repræsenteret) Y.GJ - hvis dateringen er yngre germansk jernalder OVERG. YGJ/VIK - hvis dateringen er overgangsperioden mellem yngre germansk jernalder og vikingetid Æ.VIK - hvis dateringen er ældre vikingetid VIK - hvis dateringen er vikingetid i bred forstand Y.VIK - hvis dateringen er yngre vikingetid Bilag 1-7

8 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse OVERG.VIK/Æ.MID - hvis dateringen er overgangen mellem vikingetid og ældre middelalder Æ.MID - hvis dateringen er ældre middelalder VIK/Æ.MID - hvis dateringen er enten vikingetid eller ældre middelalder (eller hvis begge perioder er repræsenteret) and_per: Er der fundet anlæg fra andre perioder på lokaliteten? ja - hvis der er fundet anlæg fra andre perioder nej - hvis der ikke er fundet anlæg fra andre perioder ud over den relevante per: Beskrivelse af, hvilke andre perioder, der er fundet anlæg fra på lokaliteten lok_beskriv: Generel beskrivelse af lokaliteten (fri-tekst) landskab: Beskrivelse af det landskab som lokaliteten er placeret i (fri-tekst) note: Bemærkninger til registreringen af lokaliteten Kilde (undertabel) pub_id: Automatisk fortløbende nummer lok_id: Identisk med 1_lokalitet, lok_id (se denne) forfatter: Forfatterens (eller forfatternes) navne år: Årstal for udgivelse titel: Titel på kilde plac: Hvor kilden findes Bilag 1-8

9 Bilag 1 - Præsentation af databasen Undersøgelser (undertabel) j_nr_id: Automatisk fortløbende nummer lok_id: Identisk med 1_lokalitet, lok_id (se denne) j_nr: Det journalnummer, hvor under undersøgelsen er foretaget u_type: Undersøgelsens karakter år: Årstal for undersøgelsen 2_ hus hus_id: ID bygget op af lok_id (se denne under 1_lokalitet) husnummer, som er angivet i udgravningsrapporten lok_id: Identisk med 1_lokalitet, lok_id (se denne) hus: Husnummer, som er angivet i udgravningsrapporten navn: Navn på lokaliteten anvendt i originalmaterialet hus_dat: Datering, som er givet huset i udgravningsrapporten Y.GJ/VIK - hvis dateringen er enten yngre germansk jernalder eller vikingetid Y.GJ - hvis dateringen er yngre germansk jernalder OVERG. YGJ/VIK - hvis dateringen er overgangsperioden mellem yngre germansk jernalder og vikingetid Æ.VIK - hvis dateringen er ældre vikingetid VIK - hvis dateringen er vikingetid i bred forstand Y.VIK - hvis dateringen er yngre vikingetid OVERG.VIK/Æ.MID - hvis dateringen er overgangen mellem vikingetid og ældre middelalder Bilag 1-9

10 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Æ.MID - hvis dateringen er ældre middelalder VIK/Æ.MID - hvis dateringen er enten vikingetid eller ældre middelalder dat_grund: Dateringsgrundlaget for husets datering (fri-tekst) fin_dat: Hvis der findes en mere præcis datering end den angivne kulturhistoriske datering afdæk_gr: Angiver hvor meget af huset der er afdækket Helt - hvis huset er helt afdækket Kun nord - hvis kun nordlige del af huset er afdækket Kun syd - hvis kun sydlige del af huset er afdækket Kun vest - hvis kun vestlige del af huset er afdækket Kun øst - hvis kun østlige del af huset er afdækket Midt - hvis kun midten af huset er afdækket Usikkert - hvis det er usikkert hvorvidt huset er helt afdækket eller ej bevar: Bevaringsgraden af huset. 1 - hvis huset er dårligt bevaret (tagbærende stolper og dørstolper) 2 - hvis huset er delvist bevaret (tagbærende konstruktion og dele af væg-/støttestolper bevaret) 3 - hvis huset er velbevaret (tagbærende konstruktion og hele eller meget store dele af væg-/støttestolper bevaret) und_gr: Undersøgelsesgraden af husets anlæg SNIT - hvis alene undersøgt ved snitning af anlæg (alle eller stor del) SNIT, FÅ TØMT - hvis fleste anlæg er snittet, og nogle udvalgte også er tømt TOTAL - hvis alle anlæg er tømt UDVALG - hvis kun en lille del af anlæggene er undersøgt (snittet eller tømt) Bilag 1-10

11 Bilag 1 - Præsentation af databasen und_komm: Beskrivelse af hvis der har været lavet undersøgelser ud over udgravning af anlæggene og hvis der i øvrigt er kommentarer til undersøgelsen (fri-tekst) hus_l: Husets længde, angivet i meter hus_b_g: Husets bredde ved gavlen, angivet i meter hus_b_m: Husets bredde på midten, angivet i meter ori: Husets længdeorientering, angivet som dobbeltretning fx Ø-V. Jeg har antaget, at det var præcist nok at angive orienteringen i overordnede retningsangivelser i forhold til verdenshjørnerne og ikke i gradtal. Hver kvadrat mellem to verdenshjørner er opdelt i tre underinddelinger (fx S, SSØ, SØ, ØSØ og Ø). skib: Angiver om huset er én-, to- eller treskibet. 4 er givet ved en kombination. hustype: Tolkning af hustypen - ifølge 13 definerede hustyper (se også fig.10). 0 = hustypen kan ikke bestemmes tb_sæt: Antal tagbærende stolpesæt, der findes i huset tb_dyb: Største dybde på tagbærende stolper væg: Er hele eller dele af væggen bevaret? ja - hvis hele eller dele af væggen er bevaret nej - hvis væggen ikke er bevaret væg_kons: Spor efter væggens konstruktion DOB ST - hvis sporene består af dobbeltstolper GRØFT - hvis sporene består af en væggrøft GRØFT+ST - hvis sporene består af en væggrøft med tydelige spor af stolper PLANKE - hvis sporene består af plankespor Bilag 1-11

12 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse STOLPE - hvis sporene består af stolpehuller væg_dyb: Største dybde på væganlæg støt_st: Er der fundet støttestolper tilknyttet huset? ja - hvis der er fundet støttestolper nej - hvis der ikke er fundet støttestolper afst_st: Den gennemsnitlige afstand som støttestolperne står med støt_dyb: Største dybde på støttestolper antal_dør: Antal døre i alt konstateret i huset antal_ydre_døre: Antal ydre døre i huset (delmængde af antal_dør) indg_mønster: Tolkning af indgangsmønsteret - ifølge 25 definerede mønstre (se også fig.17) 0 = indgangsmønstret kan ikke bestemmes indg_sikker: Er huset bevaret nok til, at tolkningen af indgangsmønsteret er sikker? ja - hvis huset er bevaret nok til at indgangsmønsteret er sikkert nej - hvis huset ikke bevaret nok til at indgangsmønsteret er sikkert antal_skil: Antal skillevægge i huset kontxt: Tolkning af den kontekst, som huset indgår i (ifølge udgravningsrapporten) ENKELTGÅRD - hvis langhuset er fundet sammen med anlæg, så som grubehuse, brønde, hegn og eventuelt andre huse i et samlet gårdsanlæg, der er det eneste samtidige gårdsanlæg på lokaliteten HANDEL - hvis langhuset indgår i en kontekst, der er tolket som anløbs- og/eller produktionsplads Bilag 1-12

13 Bilag 1 - Præsentation af databasen LANDSBY - hvis langhuset indgår i en kontekst med flere samtidige gårde LANGHUS - hvis langhuset ikke kan knyttes til andre anlæg og konteksten derfor er usikker RINGBORG - hvis langhuset indgår i en kontekst, hvor der er en ringborg STORMAND - hvis langhuset indgår i et gårdsanlæg, som af udgraveren er tolket som en stormandsgård på baggrund af konstruktioner, størrelse, fund mv. kontxt_besk:beskrivelse af konteksten (fri-tekst) tolk_funk: Tolkning af husets funktion (ifølge udgravningsrapporten) KULT - hvis huset er tolket som et kulthus LANGHUS - hvis huset er tolket som et beboelseshus REPRÆS - hvis huset er tolket som en repræsentationshal UDHUS - hvis huset er tolket som udhus UKENDT - hvis husets funktion ikke har kunnet tolkes hus_besk: Generel beskrivelse af huset (fri-tekst) note: Bemærkninger til registreringen af huset Tagbærende stolpesæt (undertabel) tb_id: Automatisk fortløbende nummer hus_id: Identisk med 2_hus, hus_id (se denne) tb_sæt: Angivelse af det aktuelle sæt tagbærende stolper (anlægsnumre eller beskrivelse af placeringen) afst_tvær: Afstand mellem stolperne i sættet, angivet i meter afst_læng: Afstand til det næste stolpesæt mod øst, angivet i meter Bilag 1-13

14 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse 3_dør: dør_id: ID bygget op af hus_id (se denne under 2_hus) dørnummer - fortløbende nummer hus_id: Identisk med 2_hus, hus_id (se denne) navn: Navn på lokaliteten anvendt i originalmaterialet dør_ialt: Antal døre tolket i huset i alt dør_dat: Datering af dør (identisk med 2_hus, hus_dat (se denne)) dør_plac: Placering af dør GAVL - hvis døren er placeret i gavlen, men det ikke kan bestemmes nærmere, hvor i gavelen GAVL FSK - hvis døren er placeret i gavlen, forskudt fra midten GAVL MIDT - hvis døren er placeret i gavlen, i midten INTERN - hvis døren er placeret i en indre skillevæg i huset LANGVÆG - hvis døren er placeret i langvæggen, men det ikke kan bestemmes nærmere, hvor i langvæggen LVÆG FSK - hvis døren er placeret i langvæggen, forskudt fra midten LVÆG MIDT - hvis døren er placeret i langvæggen, i midten plac_uddyb: Nærmere beskrivelse af dørens placering (fri-tekst) samhør_ind: Er døren sammenhørende med en anden dør overfor? ja - hvis døren er sammenhørende med anden dør overfor nej - hvis døren sidder uden direkte reference til andre Bilag 1-14

15 Bilag 1 - Præsentation af databasen døre udg_ori: Angivelse af den retning en person kigger, når de går ud af døren - angivet som én retning fx Ø. Jeg har antaget, at det var præcist nok at angive orienteringen i overordnede retningsangivelser i forhold til verdenshjørnerne og ikke i gradtal. Hver kvadrat mellem to verdenshjørner er opdelt i tre underinddelinger (fx S, SSØ, SØ, ØSØ og Ø). antal_anl_dør: Det totale antal anlæg, der indgår i det tolkede dørparti tolk_grund: Tolkningsgrundlaget for dørpartiet (som angivet i udgravningsrapporten) ANL - hvis døren er tolket på grundlag af andre anlæg end stolpehuller (fx brolægning, trampelag) DYBDE - hvis døren er tolket på grundlag af dybere og kraftigere stolper i væggen GRØFT - hvis døren er tolket på baggrund af grøfteanlæg HUL - hvis døren er tolket på baggrund af ophold i væg-/støttestolpekonstruktion HUL+ANL - hvis døren er tolket på baggrund af ophold i væg-/støttestolpekonstruktionen og tilknyttede anlæg ST+ANL - hvis døren er tolket på baggrund af stolpehuller og andre anlæg ST+FOSFAT - hvis døren er tolket på baggrund af stolpehuller og forhøjet fosfat ST+GRØFT - hvis døren er tolket på baggrund af stolper og grøfteanlæg ST+HUL - hvis døren er tolket på baggrund af ophold i væg-/støttestolpekonstruktionen og tilknyttede stolpehuller ST+TB - hvis døren er tolket på baggrund af stolpehuller og den tagbærende konstruktion dør_bred: Bredden af døråbningen, angivet i meter dør_dyb: Afstanden mellem dørstolperne og væggen, angivet i meter Bilag 1-15

16 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse ydre: Er der anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne? ja - hvis der findes anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne nej - hvis der ikke findes anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne ydre_besk: Beskrivelse af anlæg knyttet til dørpartiet på ydersiden af dørstolperne dør_stolpe: Dørstolpernes konstruktion DOB ST - hvis dørstolperne er dobbeltstolper i begge sider af døråbningen EN DOB +ST - hvis dørstolperne i den ene side er dobbelt og enkeltstolper i den anden side af døråbningen STOLPE - hvis der kun er én dørstolpe i én af siderne af døråbningen TO ST - hvis dørstolperne er enkeltstolper i begge sider af døråbningen UKENDT - hvis dørstolpekonstruktionen ikke har kunne udledes indre: Er der anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne? ja - hvis der findes anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne nej - hvis der ikke findes anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne indre_besk: Beskrivelse af anlæg knyttet til dørpartiet på indersiden af dørstolperne samlet_tolk: Tolkning af den samlede konstruktion af dørpartiet - ifølge 15 definerede konstruktionstyper (se også fig.13) 0 = konstruktionstypen kan ikke bestemmes anl_ude: Er der anlæg uden for døren? (fx gårdsplads, grube mv.) ja - hvis der er fundet anlæg uden for døren Bilag 1-16

17 Bilag 1 - Præsentation af databasen nej - hvis der ikke er fundet anlæg uden for døren anl_u_besk: Beskrivelse af anlæg der findes uden for døren (fri-tekst) anl_inde: Er der anlæg inden for døren? (fx grube, ildsted mv.) ja - hvis der er fundet anlæg inden for døren nej - hvis der ikke er fundet anlæg inden for døren anl_i_besk: Beskrivelse af anlæg der findes inden for døren (fri-tekst) dør_besk: Generel beskrivelse af dørpartiet (fri-tekst) note: Bemærkninger til registreringen af dørpartiet Døranlæg (undertabel) anr_id: Automatisk fortløbende nummer dør_id: Identisk med 3_dør, dør_id (se denne) a_nr: Anlægsnummer eller beskrivelse af aktuelt anlæg type: Anlægstype BROL - hvis anlægget er en brolægning DOB ST - hvis anlægget er en dobbeltstolpe FYLD - hvis anlægget er et diffust fyldskifte GRUBE - hvis anlægget er en grube GRØFT - hvis anlægget er en grøft ST.HUL - hvis anlægget er et stolpehul STEN - hvis anlægget er en sten plac: Beskrivelse af anlæggets placering i forhold til dørpartiet i helhed 0 - hvis anlæggets placering ikke kan bestemmes 1 - hvis anlæggets placering er på venstre hånd, når man står direkte foran døråbningen Bilag 1-17

18 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse 2 - hvis anlæggets placering er på højre hånd, når man står direkte foran døråbningen 3 - hvis anlæggets placering er midt for, når man står direkte foran døråbningen dia: Anlæggets diameter, angivet i centimeter dyb: Anlæggets dybde, angivet i centimeter profil: Beskrivelse af anlæggets profil (fri-tekst) fyld_besk: Beskrivelse af anlæggets fyld (fri-tekst) sten: Er der sten i anlæggets fyld? ja - hvis der er sten i anlæggets fyld nej - hvis der ikke er sten i anlæggets fyld, eller det ikke vides om der er sten i anlæggets fyld funktion: Anlæggets tolkede funktion i forhold til dørpartiet BISLAG - hvis anlægget har funktion, som indre eller ydre konstruktion i dørpartiet BRO - hvis anlægget har funktion, som brolægning DØRST - hvis anlægget har funktion, som dørstolpe GRUBE - hvis anlægget har funktion, som grube STØTTE - hvis anlægget har funktion, som støttestolpe TB - hvis anlægget har funktion, som tagbærende stolpe TRAMP - hvis anlægget har funktion, som trampelag TÆRSKEL - hvis anlægget har funktion, som dørtærskel VÆGGR - hvis anlægget har funktion, som væggrøft VÆGST - hvis anlægget har funktion, som vægstolpe fund: Er der fundet genstande i anlæggets fyld? ja - hvis der er fundet genstande i anlæggets fyld nej - hvis der ikke er fundet genstande i anlæggets fyld, eller det ikke vides om der er fundet genstande i Bilag 1-18

19 Bilag 1 - Præsentation af databasen anlæggets fyld fund_besk: Beskrivelse af genstande (fri-tekst) snit: Er anlægget snittet? ja - hvis anlægget er snittet nej - hvis anlægget ikke er snittet, eller det ikke vides om anlægget er snittet tømt: Er anlægget tømt? ja - hvis anlægget er tømt nej - hvis anlægget ikke er tømt, eller det ikke vides om det er tømt Koordinater (undertabel) ID1: Automatisk fortløbende nummer stednr: Stednummeret for lokaliteten herred og sogn for de danske kommune og sogn for de svenske sbnr: Lokalitetesnummer Sb-nummer for de danske RAÄ-nummer for de svenske UTMx: X-koordinat UTMy: Y-koordinat Koordinatsystem: Hvilket koordinatsystem der er anvendt til koordinaterne UTM32 - hvis UTM system 32 er blevet anvendt (kilde: RT-90 2,5 gon V - hvis Rikets koordinatsystem 1990 er blevet anvendt (kilde: Bilag 1-19

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

SMS 1018A. Bygherrerapport. SMS1018A, Vium Mølle II

SMS 1018A. Bygherrerapport. SMS1018A, Vium Mølle II Bygherrerapport Udgravning af gruber og hustomter fra jernalder og vikingetid/tidlig middelalder samt hegns- og grøftanlæg fra germansk jernalder/vikingetid. Sagsinfo SMS1018A Vium Hankanlæg, Vium Mølle

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Beretning for arkæologisk undersøgelse af VISSEGÅRD Gershøj Sogn

Beretning for arkæologisk undersøgelse af VISSEGÅRD Gershøj Sogn Beretning for arkæologisk undersøgelse af VISSEGÅRD Gershøj Sogn ROM 2522 Stednr. 02.06.02. 9 VISSEGÅRD Bebyggelse Yngre jernalder/vikingetid Matr.nr. 3e af Gershøj By Gershøj Sogn Volborg herred Københavns

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

Natur > < Kultur. Ting > < Menneske. Data > < Tolkning. Objektiv > < Subjektiv

Natur > < Kultur. Ting > < Menneske. Data > < Tolkning. Objektiv > < Subjektiv Figurer Figurer - 1 Natur > < Kultur Ting > < Menneske Data > < Tolkning Objektiv > < Subjektiv Fig. 1: Illustration af den positivistiske tilgang til data Fig. 2: Illustration af den hermeneutiske cirkel

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Bygherrerapport SMS 1921A. Udgravning af gårdsanlæg fra germansk jernalder og enkelte huse fra formodet ældre middelalder.

Bygherrerapport SMS 1921A. Udgravning af gårdsanlæg fra germansk jernalder og enkelte huse fra formodet ældre middelalder. Bygherrerapport Udgravning af gårdsanlæg fra germansk jernalder og enkelte huse fra formodet ældre middelalder. Sagsinfo SMS 1021A Brovej II Stednr. 13.02.05-68 Hjerk sogn Harre herred Viborg amt Udgravningsleder

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Hårupgård II

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Hårupgård II Journalnummer: SIM 8/2012 Sted: Hårupgård II SB Stednummer: 160105-285 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0012 SIM 8/2012 Hårupgård II Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Hårupgård II Matr. nr.:6a og

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

HAM5379 Saksborg Skole, Burkal sogn, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr Sb.nr. 52.

HAM5379 Saksborg Skole, Burkal sogn, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr Sb.nr. 52. HAM5379 Saksborg Skole, Burkal sogn, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.01. Sb.nr. 52. Arkæologisk overvågning i forbindelse med anlæggelsen af 650 m cykelsti mellem Saksborg Skole og Bylderup

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Systematisk udgravning HBV1447 Bæklund II Andst sogn, Anst herred, Region Syddanmark KUAS nr. 2011-7.24.02/HBV-0012 Stednr. 190101-127 Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2,

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Journalnummer: SIM 603/2012 Sted: Purhusvej SB Stednummer: 160105-286 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:22b og 60v Ejerlav: Hårup by Sogn:

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 Bygherrerapport nr. 27, 2007 André Matthissen, November

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Brinken II, Mogenstrup

Brinken II, Mogenstrup Brinken II, Mogenstrup Udgravningsberetning NÆM 2004:122 B KUAS FOR 2003-2122-0700 Næstved Museum 2005 Brinken II, Mogenstrup Udgravningsberetning J.nr. NÆM 2004:122 B; KUAS FOR 2003-2122-0700 Sted.nr.

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

KATALOG APPENDIKS Databasen Hellerist opbygning og struktur... 2 APPENDIKS Dokumentations_ID tabel... 6

KATALOG APPENDIKS Databasen Hellerist opbygning og struktur... 2 APPENDIKS Dokumentations_ID tabel... 6 KATALOG APPENDIKS 1...2 Databasen Hellerist opbygning og struktur... 2 APPENDIKS 2...6 Dokumentations_ID tabel... 6 APPENDIKS 3....8 Relationstyper mellem tabeller i databasen Hellerist... 8 KATALOG...

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff Skævingegård Bygherrerapport over den arkæologiske undersøgelse på matr. 13m. Skævinge By, Skævinge Gennemført fra d. 13. august til d. 24. august 2007 (NFHA2758) Af: Esben Aarsleff Bygherrerapportens

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af syv byggegrunde ved præstevænget i Sdr. Sejerslev. Der fremkom arkæologiske anlæg i form af to kogestensgruber.

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune.

Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune. KE Ejendomsalg Att. Lars Peter Bang Fuglesangsvej 30 Postboks 48 3460 Birkerød 3111-08 08/2597-8.1.5 Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune. Museum Sønderjylland har

Læs mere

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018 VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-384 KUAS j. nr.: 2008-7.24.02/VSM-0018 1 Beretning for udgravning forud for byggemodning Udført af Kamilla Fiedler Terkildsen

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

TAK 1183 Midlergården EU

TAK 1183 Midlergården EU TAK 1183 Midlergården EU Matrikel nr. 9au Brøndbyvester By, Brøndby sogn, Smørum herred, Københavns amt. Sted nr. 020203, sb 43 (KUAS j. nr. 2003-2123-0327). Beretning for arkæologisk undersøgelse i forbindelse

Læs mere

Vendsyssel Historiske Museum

Vendsyssel Historiske Museum Hirtshals-Hjørring Varmeledning Forundersøgelse af et ledningstracé fra Hirtshals til Hjørring. Tre lokaliteter med forhistoriske bebyggelser blev registreret: VHM 00212 Hushøj IX et langhus fra ældre

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Hårup Vestergård

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Hårup Vestergård Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Hårup Vestergård Journalnummer: SIM 3/2012 Sted: Hårup Vestergård SB Stednummer: 160105-284 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0011 Matr. nr.:7y Ejerlav: Hårup By,

Læs mere

Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr

Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr Skive Museum, Arkæologisk afdeling Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr.13.01.10 Forår 2005 Inge Kjær Resume: Forud for byggemodning af 7600 m 2 beliggende

Læs mere

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 44 Bygherre: Jan Nielsen ISBN 978-87-87272-97-1 2 Indledning I området syd

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Hegn og gruber ved Blodhøj

Hegn og gruber ved Blodhøj Bygherrerapport Hegn og gruber ved Blodhøj Fig. 1. Udgravningen med Blodhøj i baggrunden. Foto: Roskilde Museum. ROM 2529 SMEDEGADE Gruber/hegn Sted nr. 02.05.09 Matr. nr. del af Snoldelev 5be, Snoldelev

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

SIM 3/2013 Svinedal Malene Madsen. På ovenstående kort er udgravningen fremhævet med rødt (baggrundskort: KMS 4cm kort).

SIM 3/2013 Svinedal Malene Madsen. På ovenstående kort er udgravningen fremhævet med rødt (baggrundskort: KMS 4cm kort). Journalnummer: SIM 3/2013 Sted: Svinedal SB Stednummer:160105-289 KUAS j.nr.: 2013-7.24.02/SIM-0007 SIM 3/2013 Svinedal Kulturhistorisk rapport for overvågning af kabeltrace ved Svinedal Matr. nr.:4a,

Læs mere

SBM1383 Firgårde IV etape I Forsinkelsesbassin Kulturhistorisk rapport

SBM1383 Firgårde IV etape I Forsinkelsesbassin Kulturhistorisk rapport SBM1383 Firgårde IV etape I Forsinkelsesbassin Kulturhistorisk rapport Langhuset K2 som den tog sig ud i undergrundsniveau. Stolperne fra tag og væg ses som rund/ovale mørkbrune spor. Set fra Vest. Dover

Læs mere

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr.

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr. Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup 13-14 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 342 og 343 1. Indledning...4 2. Landskabet...5 3. Udgravningens metode...5

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. BYGHERRE RAPPORT KHM2645, Enghøj 6. Ved arkæolog Trine Fristed Jensen

Kulturhistorisk Museum Randers. BYGHERRE RAPPORT KHM2645, Enghøj 6. Ved arkæolog Trine Fristed Jensen Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BYGHERRE RAPPORT KHM2645, Enghøj 6 Ved arkæolog Trine

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Udgravningsrapport MOE Holbæk Lergrav, etape 6

Udgravningsrapport MOE Holbæk Lergrav, etape 6 Udgravningsrapport MOE 00252 Holbæk Lergrav, etape 6 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 7a,

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 7. etape Sted: Motorvejen Funder-Hårup Deletape: Sejling Hedevej SB Stednummer: 13.03.07-12

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej

OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej - Rapport for arkæologisk undersøgelse forud for udstykning af byggegrunde Af Arkæolog Charlotte Kaastrup Kolmos Arkæologisk Rapport nr. 410, 2013 Indledning...3 Udgravningens

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape: Nyløkkevej SB Stednummer: 16.01.05-284 KUAS j.nr 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Støvring Ådale, Odderen Boplads fra yngre stenalder, yngre bronzealder og førromersk jernalder. Brandgrav fra førromersk jernalder. J.nr. ÅHM 6454

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere