Udarbejdet af Hans-Christian Keller Rix, EUC SYD, støttet af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Hans-Christian Keller Rix, EUC SYD, 2011 - støttet af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise"

Transkript

1 EUD-elevers innovative kompetencer - Lektionsplan for Iværksætteri og innovation Udarbejdet af Hans-Christian Keller Rix, EUC SYD, støttet af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

2 Iværksætteri og innovation hvorfor? Regeringen satte med Globaliseringsstrategien (2006) det mål, at danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden, og at Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere. Målene nås bl.a. ved, at vi gennem vores uddannelsessystem stimulerer elevers og studerendes evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til handling og værdi. De skal med andre ord ikke blot være veluddannede, men også entreprenørielle. På erhvervsuddannelserne kommer det til udtryk ved, at iværksætteri og innovation er blevet gjort til et grundfag (se bekendtgørelsen længere omme i materialet). Denne undervisningsplan er udviklet, så den kommer omkring de væsentligste områder af faget og kan tilpasses eller videreudvikles, så den passer specifikt til den enkelte erhvervsuddannelse og det enkeltes fags kultur. Det er ikke helt ligegyldigt, om undervisningen er for et hold automatikteknikere, som i dagligdagen er vant til at skulle søge informationer på internettet, eller om det er et fag, der i det daglige kan klare deres opgaver uden at skulle bruge IT. Det kunne fx være chauffører, smede eller CNC-teknikere, som grundlæggende er fag, hvor dagligdagen er styret af en centralperson i form af kørselsleder, disponent eller mester. Ligeledes skal elevernes ITfærdigheder inddrages til etablering af deres virksomhed og til klargøring af fremlæggelse igen vil fagets kultur være en afgørende faktor. Didaktiske overvejelser I takt med at vi omstiller os fra en undervisningsform, hvor kreativitet og nytænkning ikke har stået øverst på listen, og hvor underviseren på forhånd havde de rigtige svar, bliver der mere og mere fokus på handlekompetence og sociale færdigheder frem for de traditionelle tekniske færdigheder. Evnen til at få nye ideer gennem nytænkning, ideskabelse og kreativitet efterspørges for at kunne følge med den globale udvikling det er kompetencer som var utænkelige i industrisamfundets behov. Manuelt, teknisk og i en vis grad også administrativt arbejde overtages oftere og oftere af maskiner, hvilket betyder, at fremtidens arbejdsstyrke skal kunne tænke nyt - identificere nye behov og problemstillinger, formulere løsningsforslag, efterprøve og implementere dem. Med andre ord, elever og studerende skal kunne fungere innovativt. Det sker kun, hvis de lærer at tænke anderledes, og det kræver en ændring i den pædagogiske tilgang. Det er her, innovativ didaktik kommer på banen, da den har til mål at etablere undervisningsforløb, der udvikler den lærendes evne til at få nye ideer gennem nytænkning, ideskabelse og kreativitet. Gennem innovativ undervisning udvikles elevens evne til at formulere nye arbejdsopgaver eller nye produkter ud fra ideer og identificerede problemstillinger. Eleven skal kunne afprøve resultatet af den innovative proces i forhold til de oprindeligt formulerede behov, og dette kan ske gennem etablering af et projekt, som i dette tilfælde vil være etablering af egen virksomhed. 1

3 Den innovative undervisning tager bl.a. udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, som opererer med 6 ligestillede faktorer (se modellen til højre). Modellen lægger vægt på, at undervisning og læring betragtes som en helhed, og at didaktikken omfatter både planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Dvs. at alle faktorer hænger sammen. Der er ikke noget, der kommer først. Man bevæger sig hele tiden frem og tilbage i løbet af et undervisningsforløb. Det er dog ikke udelukkende denne model, der danner grundlag for undervisningen og dens udførelse. Indholdet er stadig underlagt fagets mål, og det er op til underviseren at omsætte dette til undervisning. Det stiller krav til underviserens evner til selvstændigt at kunne fortolke en lang række væsentlige forhold, der har betydning for undervisningen. Denne fortolkning bliver så omsat til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen ud fra et kvalificeret skøn, som er baseret på: Faglige kompetencer - inden for fagområdet innovation og iværksætteri og dets placeringen i samfundet, evnen til at tænke ud af boksen og angribe opgaven på en anderledes måde Pædagogiske kompetencer inden for undervisning, opdragelse, dannelse og udvikling Didaktiske kompetencer inden for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Lederkompetencer at kunne lede i klasseværelset og andre pædagogiske rum 2

4 Undervisningsplan Dag 1 Emne Indhold Link el. forslag til materiale Egne noter Forslag til øvelse Velkomst Målpinde for faget gennemgås. Forklaring af kriterier vedr. bedømmelse af det innovative projekt. Se beskrivelse af fagets mål i bekendtgørelsen: Forms/R0710.aspx?id=132935#B 12 Definition 1. Invention 2. Innovation 3. Iværksætteri Innovation - Systime Heureka! - Erhvervsskolernes Forlag 3. kap. ligger på Betydning for samfundet Innovation i forhold til - Industrien - Uddannelsesinst. - Offentlige inst. - Logistik mm. Innovation - Systime Øvelse nr. 1 (se eksempel bagerst i materialet) Typer - Produktinnovation - Serviceinnovation - Procesinnovation Innovation - Systime Grader Kilder til innovation Radikal innovation Inkrementel innovation Peter F. Druckers 7 kilder til innovation Innovation - Systime Heureka! - Erhvervsskolernes Forlag 3

5 Innovationsprocessen Gennemgang af innovationstragten /Innovationstragten.ppt Øvelse nr. 2 (se eksempel bagerst i materialet) Kreativitet og idegenerering Definition på begrebet kreativitet og hvordan genereres ideer? Iværksætterbogen få en god start - Erhvervsskolernes Forlag Øvelse nr. 3 (se eksempel bagerst i materialet) Ideskabelse 1. brainstorm 2. omvendt brainstorm 3. associationsteknik 4. rolleperspektiv Sortering Udvælgelse af ideer vha. værktøjerne Idesi og Lyskurve Ideudvikling Ideforbedring Heureka! LIGHT - Erhvervsskolernes Forlag Idevurdering Opsummering af dagens indhold Refleksion over dagens indhold Spørgsmål: I dag har jeg lært..? 4

6 Dag 2 Emne Indhold Link el. forslag til materiale Egne noter Forslag til øvelse Ideforbedring Cirkelteknik Gennemgang og sortering af ideerne. Øvelse nr. 4 (se eksempel bagerst i materialet) Idevurdering Idekataloget gennemgås analytisk, kritisk og logisk. Heureka! - Erhvervsskolernes Forlag Grundighed + systematisk arbejde = succes Iværksætteri Hvad vil det sige at være iværksætter? Innovation - Systime s > Kompetencer Innovationsledelse - ADIZES - Rollefordeling Innovation - Systime Iværksættertesten laves på startvaekst.dk Virksomhedsform Typer af virksomhed Afvikling af virksomhed Forretningsplan 1. kort beskrivelse af virksomheden Innovation - Systime 2. idegrundlag 3. ressourcer Heureka! - Erhvervsskolernes Forlag 4. markedet/behovet 5. produktet/ydelsen 6. organisation 7. strategi, mål & SWOT analyse 8. økonomi/finansiering 5

7 Opsummering af dagens indhold Dag 3 Refleksion over dagens indhold Spørgsmål: I dag har jeg lært..? Emne Indhold Link el. forslag til materiale Egne noter Etablering af egen virksomhed Slutopgave udleveres og gennemgås for at undgå misforståelser Afsluttende opgave (se eksempel bagerst i materialet) Dag 4 Emne Indhold Link el. forslag til materiale Egne noter Etablering af egen virksomhed Slutopgave fortsættes Dag 5 Emne Indhold Link el. forslag til materiale Egne noter Etablering af egen virksomhed Fremlæggelse Slutopgave færdiggøres og afleveres til underviseren Projektet præsenteres for klassen Undervisningsforløbet kan også afvikles, så eleverne allerede ved behandling af emnet virksomhedsform/afvikling eller forretningsplan påbegynder arbejdet om at etablere deres egen virksomhed. 6

8 Karakterbeskrivelse af mål i faget Iværksætteri og innovation Karakterbeskrivelsen er lavet til niveau F, men er samtidig retningsvisende for de andre niveauer. Niveau F er valgt ud fra, at det er det niveau, som er beskrevet i de fleste fagplaner. Læringsmål 12 (fremragende) 7 (god) 2 (tilstrækkelig) Den fremragende udførsel/besvarelse Den gode besvarelse Den tilstrækkelige besvarelse 1. Kendskab til innovations-, iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. (undervisning dag 1) Eleven viser forståelse for begreberne og synliggør innovationstype og -grad af virksomhedens produkt el. ydelse. Dette redegøres for i forretningsplanen. Eleven skriver om nogle af begreberne, uden at konkretisere i forhold til hvad. Der er ikke nævnt noget i forretningsplanen. Eleven kender begreberne, men bruger dem ikke i forhold til at beskrive virksomheden eller dens produkter. 2. Redegør for etableringsforhold, daglig drift, finansieringsmuligheder og afvikling af virksomhed. (undervisning dag 2) Eleven udfærdiger klare og realistiske budgetter (info. hentet fra andre virksomheder) for etablerings- og driftsbudget. Finansieringskilder er udførligt beskrevet i forhold til type af virksomhed. Plan for afvikling er lavet. Der er lavet etablerings- og driftsbudgetter, men de er urealistiske. Finansieringskilder er nævnt. Der er ikke gjort tanker om afvikling af firmaet. Budgetterne er mangelfulde, og der nævnes ikke, hvordan virksomheden afvikles. 3. Redegør for organisatoriske principper, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer. (undervisning dag 2) Eleven har udarbejdet en entydig forretningsplan, der klart beskriver organisation, fordeling af myndighed og ansvar ud fra kompetencer, samarbejdspartner og evt. relationer til andre virksomheder el. organisationer. Eleven har udarbejdet et organisationsdiagram, men uden fordeling af myndighed og ansvar. Samarbejdspartner og evt. relationer er ikke nævnt. Der er ikke synliggjort, hvorledes virksomheden er struktureret, eller gjort tanker herom. 4. Indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens Eleven har undersøgt, hvad virksomheden kan bidrage Eleven fortæller om bidrag til samfundet, Eleven nævner ingenting om 7

9 forskydning, på baggrund af internationale forhold. (undervisning dag 1+2) med til samfundet. Der er lavet en SWOT-analyse for at vise hvilke faktorer, der kan påvirke virksomheden. men har ikke undersøgt dette. Fortæller om trusler uden at have lavet SWOT-analyse. virksomhedens bidrag eller hvilke faktorer, som kan påvirke virksomheden. 8

10 Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne (se også Bilag 12 Iværksætteri og innovation Formål Formålet med faget er, at eleverne kan starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked samt får kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling. Niveauer og vejledende uddannelsestid Niveau F: 1,0 uge Niveau E: 1,0 uge Niveau D: 1,0 uge Niveau F Undervisningens mål Undervisningens mål er, at eleven 1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, 2) kan gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør, 3) kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder for beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer og 4) opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvist følger af internationale forhold. Rammer for valg af indhold - Virksomhedens etablering. - Virksomhedens organisatoriske struktur. - Erhvervsstruktur. - Etablering af egen virksomhed. - Innovationsredskaber- og processer indarbejdes i undervisningen. 9

11 Dokumentation Skolen fastsætter krav om dokumentation i skolens lokale undervisningsplan. Afsluttende bedømmelse Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget. Afsluttende prøve Der afholdes ikke afsluttende prøve. Niveau E Undervisningens mål Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven 1) opnår kendskab til virksomhedens drift og organisation, herunder samarbejdsformer, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder, 2) opnår viden om de opgaver og problemer, der knytter sig til industriel drift af en virksomhed, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder og 3) kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at hver funktion fungerer hensigtsmæssigt. Rammer for valg af indhold - Organisationsstruktur. - Virksomhedens funktioner. - Erhvervsstruktur. Dokumentation Skolen fastsætter krav om dokumentation i skolens lokale undervisningsplan. Afsluttende bedømmelse Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget. Afsluttende prøve Der afholdes ikke afsluttende prøve. Niveau D Undervisningens mål Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven 1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, 10

12 2) kan gøre rede for etableringsmuligheder, for virksomhedens organisatoriske opbygning, herunder samarbejdsformer, og for vilkår ved virksomhedens ophør, 3) kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at funktionerne fungerer hensigtsmæssigt, 4) kan udføre elementære administrative arbejdsrutiner i forbindelse med indkøb, lager, produktion, salg og regnskab og personaleforhold, 5) opnår viden om de enkelte funktioner i en virksomhed og forståelse af samspillet imellem dem, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder og 6) kan indgå i innovations- og udviklingsprocesser i en virksomhed. Rammer for valg af indhold - Virksomhedens etablering. - Virksomhedens organisatoriske struktur. - Virksomhedens funktioner. - Virksomhedens salgsfunktion. - Virksomhedens produktionsfunktion. - Virksomhedens regnskabsfunktion. - Budgetter. - Erhvervsstruktur. - Etablering af egen virksomhed. - Innovationsredskaber - og processer. Dokumentation Eleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en plan for start af egen virksomhed. Afsluttende bedømmelse Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget. Afsluttende prøve Der afholdes mundtlig prøve. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning med materiale, der ikke er benyttet i undervisningen, eksempelvis artikler, uddrag af lærebogsstof, en case eller lignende. Den udarbejdede forretningsplan kan inddrages ved eksaminationen. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Under eksaminationen må eleven støtte sig til notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminationen er ca. 30 minutter pr. elev inkl. votering. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præsentation. 11

13 Eksempler på øvelser til undervisningen Øvelse nr. 1 Spørgsmål til klassen: Hvad har jeres fags innovative bidrag til samfundet været? Øvelse nr. 2 Innovation som begreb Crocs Læs artiklen: Verden er blevet gummigal fra Berlingske Tidende, den 5. august 2007 Find den via Besvar følgende spørgsmål: 1. Hvilken innovationstype og innovationsgrad er Crocs et udtryk for? 2. Hvorved adskiller Crocs sig fra andet lignende fodtøj, som fx træsko og sandaler? 3. Vurder ud fra Druckers 7 kilder til innovation, hvad der kunne være baggrunden for Crocs. 4. Find eksempler på andre typer af fodtøj, fx sportssko, hjemmesko, træsko, sivsko, modesko, selskabssko, der udspringer fra andre af de syv kilder. Kig fx på 5. Hvem er målgruppen for produktet? Brug og Ydelser og produkter > Produkter og services > mosaic 12

14 Øvelse nr. 3 Ideskabelse og Ideudvikling - kreativ fokusering Indkøbssituation Du kender sikkert de ulemper, der er ved de almindelige indkøbsvogne i supermarkederne: hjul der ikke drejer rundt, dybfrostvarerne som maser grøntsagerne, kasse- og betalingssystemet, osv. Opstil fordele og ulemper ved de eksisterende indkøbsvogne - redegør for hvorfor det er et problem, hvem det er et problem for osv. Vælg dernæst en problemstilling, som der skal udarbejdes en fokusering til, og formuler nogle hvordanspørgsmål. Følgende faktorer skal tages i betragtning: brugervenlighed, ergonomi, sikkerhed, design, anvendelse, behov, målgruppe og økonomi. Beskriv nu den ideelle indkøbsvogn. Forslaget skal tegnes på flipover-papir. Alternativ indkøbssituation Ud fra forrige opgave har du måske fået en idé til, hvordan indkøbssituationen kan forbedres. Formuler et par fokusområder hertil. 13

15 Øvelse nr. 4 Cirkelteknik Skriv opgaven, problemstillingen eller udfordringen midt på et stykke papir, og begynd en brainstorm. Efter ca. 10 minutter bytter grupperne papir med hinanden og fortsætter med ideudvikling på den næste gruppes opgave. Når opgaverne har været (hele cirklen) rundt ved alle grupper, returnerer man til sin oprindelige opgave, samler og renskriver de fremkomne resultater. Løsningerne samles i overordnede kategorier. Hver gruppe præsenterer deres løsningsforslag på den givne opgave. Forslag til spørgsmål: 1. En fodbold klub ønsker at gøre hjemmekampene til en familiebegivenhed. Dette betyder at det kvindelige publikum skal udgøre en lige så stor andel. Hvad foreslår gruppen af ideer til dette? 2. Der åbner en ny cafe i byen, og ejerne har udskrevet en konkurrence omkring temaet for cafeens indretning. Hvad foreslår gruppen? 3. Gruppen er en del af en virksomhed, der skal deltage i en landsdækkende konkurrence om at være Sund Virksomhed. Ledelsen ønsker gruppens forslag til, hvordan dette kan lade sig gøre. 4. En stor international mælkeproducent ønsker at nedbringe mængden af emballage, som de påvirker miljøet med. Dette gøres for at stå stærkere i forhold til konkurrenterne. Hvad foreslår gruppen? 5. En skole ønsker at skabe et innovationsrum, hvor elever og lærere kan gå ind og søge inspiration. Gruppen skal komme med forslag til indretningen. Afsluttende opgave virksomheden Med baggrund i den teori, som er blevet præsenteret hidtil og det udleverede materiale, skal gruppen nu lave deres egen virksomhed. Virksomheden skal fremlægges for klassen med en PowerPoint-præsentation, der sammen med en rapport/forretningsplan afleveres til underviseren og danner grundlag for karaktergivning i faget iværksætteri og innovation. Skabelon til opbygning af forretningsplanen kan hentes her: 14

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Innovation C Arne Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

BILAG 4 Valgfag. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

BILAG 4 Valgfag. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen BILAG 4 Valgfag Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen Indhold Bilag 4 Valgfag GF 1 og GF 2... 3 Bilag 4.1 Innovation på højere niveau... 3 Bilag 4.2 Talentfag...

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2012 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Pressemeddelelse (camp og sjow)...4 Eksamensprojekt innovation C.........5

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014 Institution Herning HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Innovation C, (HF/STX)

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted HHx Innovation, niveau C Michael Præstgård

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Flemming Krabbe

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Litteratur EUX Innovation C Mia Oesen, mo@toha.dk EUX Innovation C Oversigt over gennemførte

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Haderslev Handelsskole, Det Blå Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2016 HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014/2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Innovation C Steffan Bøgelund

Læs mere

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Formål: Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal danne et grundlag for,

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation niv. B

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2014 Forår 2015

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2014 Forår 2015 Thy- Mors HF&VUC Efterår 2014 Forår 2015 Undervisningsbeskrivelse Klasse/Hold Fag og niveau Lærer T2014A - Innovation (Thisted) Innovation C Jesper Thinnesen Oversigt over undervisningsforløb 1 Opstart

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Program. Aktivitet. Oplæg. Diskussion

Institut for Naturfagenes Didaktik. Program. Aktivitet. Oplæg. Diskussion Program Aktivitet Oplæg Diskussion Hvad er innovation? Brug jeres smartphone, tablet eller computer: m.socrative.com Room: 510552 Skriv hvad du forstår ved innovation Vurdering af innovationskompetence

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Ideskabelse, ideudvikling og ideudvælgelse

Ideskabelse, ideudvikling og ideudvælgelse Kap. 8,9,10,11 orange bog kap. 3 i blå lærebog. Ideskabelse, ideudvikling og ideudvælgelse Jeres YE-gruppe skal nu til at have fundet og udvalgt én idé, som gruppen vil arbejde videre med resten af året.

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: af KASE

Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: af KASE Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: 22.04 2017 af KASE Termin August 2016 Juni 2017 Institution Rybners, HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2016 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Innovation C Mikkel Carlsen mc@toha.dk Hold Litteratur Heureka Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 Juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk Erhvervsrettet Andetsprogsdansk - Et centralt udviklet valgfag i erhvervsuddannelserne Side 1 af 6 Side 2 af 6 Formål...4 Mål...4 Niveau F...4 Niveau E...5 Niveau D...5 Rammer for valg af indhold...6 Sprogbrug...6

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Innovation,

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Innovation niv. B Martin

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 HTX Gastro-science

Læs mere

Workshop om Innovation og Entrepenørskab

Workshop om Innovation og Entrepenørskab Rom og cola er en innovation; To kendte ting kombineres og skaber noget nyt Workshop om Innovation og Entrepenørskab v/ Per Bak Christensen og Torben 1 Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 DREJEBOG Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 Program 09.00 Møde i Foredragssalen, Porthusvej 71, 5700 Svendborg 09.10 Morgenmad 09.40 Introduktion til dagen 10.00 Idéudvikling 12.30 Frokost 13.00 Klargøring

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og Niveau Lærer Hold Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Gennemførte Forløb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Invention

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK Formål Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng,

Læs mere