MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012"

Transkript

1 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent: Hans Chr. Ralking (HC) Henrik Vinther (HV) Niels Halleløv (NCH) Marianne Maegaard (MM) Poul Lindberg (PL) Dorte Grau (DG)) Tove Vestergaard (TVP) Erik Bendixen (EB) Charlie Herbst (CH) ingen Hanne Jakobsen Den udsendte dagsorden er som følger: 1. Godkendelse af referat fra 23. april 2. Orientering fra a) Formanden b) Forretningsføreren c) Udvalgene 3. Status/opfølgning v/ kassereren 4. Generelle sager Status på medlemmer Tour-de-force : Hvordan fungerer dagligdagen for medlemmer, greenfeespillere, sponsorer og medarbejdere? Organisering af frivilligt arbejde Information, herunder nyhedsbrev, hjemmeside mv. 5. Enkelte sager Oplæg fra forretningsføreren vedr. forsikring Oplæg fra forretningsføreren vedr. rengøring Baneguide Strategiweekend Nedsættelse af Ordens- og amatørudvalg 6. Opfølgning på arbejdsgrundlag 7. Eventuelt 8. Næste møde 1

2 1. Godkendelse af referat 2. Orientering fra Referatet fra 23. april blev godkendt Formanden (HC): Personalemøde: Der har den 8. maj været afholdt møde mellem personale og bestyrelse. Mødet forløb i en positiv stemning. Det er aftalt, at der afholdes golfmatch personalet mod bestyrelsen, planlægges til en fredag efter sommerferien. Ugentlig møde mellem formand og forretningsfører: HC og CH holder ugentlig møde (normalt tirsdag kl. 8.00), hvor aktuelle sager drøftes og prioriteres. Formandsmøde mellem Aarhusklubberne: Der havde været afholdt formandmøde mellem Aarhus Golf Club Aarhus Aadal Golf Club og Mollerup. På mødet blev der bl.a. diskuteret muligheden for et samarbejde på samme måde som i nord Jylland. Her betaler medlemmerne et ekstra kontingent, så der kan spilles på alle baner. Der er foretaget en opgørelse over spiller-strømmen imellem klubberne, men foreslaget skrinlægges indtil videre, da klubberne er usikre på økonomien i forslaget. Der blev også på dette møde drøftet at lave en fælles åben turnering Aarhus open, hvor man spiller de 3 baner på 3 på hinanden følgende dage. HV har ansvaret for at få etableret turneringen i (juli) Ligeledes blev der på mødet drøftet, hvorledes klubberne kan få flere greenfee indtægter i juli, f.eks. fra turister. Der var enighed om at gøre et fremstød for at få golf- turister til Århus via en hotel-pakke, f.eks. 4 green-fee billetter til kr. 600,-. Det blev aftalt, at Århus Ådal kommer med oplæg og administrerer ordningen i Bestyrelsen ønsker en opgørelse af greenfee gæster for juli 2008, 2009, samt for juli 2011 hvor greenfee gæster fik rabat. Der blev på mødet drøftet, om det var atraktivt at etablere en elitematch på de 3 baner for Foreslaget afvist af MM og HV (matchen vil ikke generere ranglistepoint, hvorfor der sandsynligvis ikke bliver tilslutning fra eliten). Orienterede om at Ådalen har haft annonce i Jyllands-Posten, og har opnået en medlemstilgang således at annonceudgiften er tjent hjem flere gange. Der er aftalt nyt formands-møde i august som afholdes i Århus Golf Club. Forretningsføreren (CH): Vi har fået flere henvendelser fra andre klubbers medlemmer om muligheden for at købe et driving-range medlemskab. Det indføres på prøve for resten af 2012, og skal KUN gælde drivingrange, indspils-området og puttegreen. Det blev aftalt, at kontingent for 2012 udgør kr. 600,-, medlemskabet udløbet automatisk pr Udvalgene: Baneudvalget (DG) Greens er p.t. for langsomme Ulrik klipper efter Terminalmatchen. Århus Kommune har d.d. været på gennemgang af banen. Det er påtalt, at 2

3 der klippes for tæt på søerne. Vi overholder denne påtale. Det blev oplyst at sprøjtemidler kan anvendes jfr. den aftale som er indgået mellem KL og DGU. Århus Kommune ønsker opsat flere skilte på kirkestien v. Par 3 banen. HV orienterede om at man ved tidligere gennemgang med Kommunen havde drøftet muligheden om etablering af rigtig å på hul 15. Greenkeeperelev Jonas er indkaldt på skole i 3 uger, skolegangen skulle have været afholdt i april/maj men er desværre skubbet til nu, hvilket giver Ulrik nogle udfordringer for at få bemandingen på plads. Det blev aftalt, at sekretariatet skal givet besked til Ulrik, når der modtages besked om skoleindkaldelser. Baneudvalget og Ulrik foretager nærmere gennemgang af de første 9 huller og de resterende huller gennemgåes efter sommerferien. Økonomiudvalget (PL) Afskrivningsprofil bliver fastlagt når vi har den endelige lejeaftale. Turneringsudvalget (HV) Oplæg om hvad gør vi for at tiltrække flere deltagere til vores klubturneringer. Andre spilleformer, bespisning, præmier, socialt samvær/sig selv. Emnet tages op på strategidagen. Der nedsættes miniudvalg bestående af MM, HV + sekretariatet vedr. anvendelse af golfbox,blokeringer, tekst m.v. Trivselsudvalget (EB) Udsendelse af næste nyhedsbrev afventer udfaldet af byggesagen. Har modtaget materiale vedr. mentorordning, dette er ikke aktuelt for Mollerup Golf Club. Begynderudvalget (NCH) - Onsdagturneringerne er i gang med mange deltagere, det har været nødvendigt at tage bag-ni i brug for at kunne afvikle matcherne. Forventer at mange prøvemedlemmer går til prøve i løbet af juni. Der lyder stor ros til Søren Pro fra medlemmerne. Klubhusudvalget (NCH) NCH udarbejder vejledninger til TV/computere/lærrede i members lounge inden Ophængning af lærred og flytning af lamper skal være klar til Billig VVS har tilbudt at forære klubben en markise til terassen, men hvor står reklamen? NCH vender tilbage og anmoder om et oplæg/tegning. Ønske: etablering af skilt Velkommen til Mollerup Golf Club, vedtaget og NCH sørger derfor. Ligeledes ønskes skilt opsat v. par 3 banen om påklædning og opførsel m.v., da det ofte er ikke golfspillere som benytter banen. Vi har fået tilbud fra et medlem vedr. golfmuseum, han har mange historiske effekter og vil opsætte disse gratis i ryger-rummet. Han skal gøres opmærksom på, at han selv skal forsikre effekterne og låsning af yderdøre problematikken skal drøftes med ham. Sportsudvalget (MM) Der er træningssamling for eliten i dag den 23.. Der er godt samarbejde og god stemning i gruppen som består af gode spillere. Ligeledes fungerer junior-eliten fint. 3

4 Én af vore spillere Simon Lauridsen er udtaget til landsholdet. Samtidig kan oplyses at Jacob Pingel Lauridsen netop har vundet første afdeling af DGU Elite Tour. Jyllands-Posten lavet interwiev med Jacob, dette offentliggøres iforbindelse med spillerunde af Danmarksturneringen. Der har netop været en stor artikel i Aarhus Stiftstidende om Knud Storegaard. Der ønskes opsat nyt skilt om dress-kode, samtidig bliver der etabeleret link på hjemmesiden så medlemmer og greenfee gæster har mulighed for at se vores regler. HCP-udvalget (MM) Med baggrund i det DGU-møde om de nye Hcp.-regler har MM forberedt et Power Point Show til medlemsaftener til gennemgang af, hvad det betyder for den enkelte golfspiller. Der vil også blive forfattet et skriv til hjemmesiden. Det blev vedtaget, at medlemmerne selv fra den kan indtaste egen score i golfbox. Når der indberettes af spilleren selv går der automatisk besked til markøren om at godkende scoren. Dette skal køre på forsøgsbasis resten af Sponsorudvalget (HC) Der er tilgået en ny sponsor Haucon. Der er arbejde i gang med at skaffe yderligere sponsorer. Sponsor pro/am forsøges gennemført i september, Mappe sendes på PDF-fil, og Karsten Siebert rykkes for at få aftale på plads inden medio juni. Sponsorskilte MM har møde med skiltemaleren og får bestilt manglende skilte. Gammel tavle med sponsorskilte ønskes i en anden form ophængt på gavlvæg v. overdækket terrasse samt væg v. bagladen. NCH og DG beslutter hvordan og hvorledes disse skal udformes og opsættes. Niels Balslev har efterspurgt mini-sponsorrater f.eks. kr. 500 for en lille reklame på hjemmesiden. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at afklare dette. Den 8. juni holder vi en companyday for potentielle sponsorer mv., hvor vi præsenterer klubben og de muligheder, vi tilbyder. Invitationer er sent til erhvervsdrivende i Risskov, Egå og Lystrup området samt til Århus Håndbold s erhvervs netværk. 3. Regnskab 4. Generelle sager TVP gennemgik saldobalancen. Der er fremgang i kontingentindtægterne, og der er ingen væsentlige overskridelser. Prøvemedlemskaber giver en positiv effekt på balancen idet der ca. er 70 mod ca. 38 i Balancen søges forenklet til bestyrelsesmøderne således der i højere grad kun opstilles hovedtal. TVP og PL iværksætter dette. Simon restauratør skal betale forpagtningsafgift månedsvis forud. Restance fra tidligere restauratør Frank Hestkær er ikke indbetalt. Sagen overgået til advokat. Dette punkt overgår til næste bestyrelsesmøde. 4

5 . 5. Enkelt sager CH Vi har haft et mæglerfirma til at gennemgå vores forsikringer og vi har fået nyt tilbud, anslået besparelse ca. kr på årsbasis. Tilbuddet sendes til Økonomiudvalget som gennemgår dette i detaljer forinden beslutningen om skift træffes. CH undersøger opsigelsesvarsel hos nuværende forsikringsselskab. Mæglerfirmaet er emne til et sponsorat, hvilket de ikke er afvisende overfor Strategidag (PL) PL har rundsendt mail forslag til dagsorden. Det blev besluttet af HC + PL laver oplæg til dagen. Ordens- og amatørudvalg På DGUs repræsentantskabsmøde (marts 2012) fremgik det, at alle klubber skal have et Ordens- og amatørudvalg, som bl.a. kan træffe afgørelse i klagesager over bestyrelsen. Udvalget skal derfor være uafhængigt af bestyrelsen. I MGCs vedtægter er der imidlertid en bestemmelse om, at klager kan forelægges generalforsamlingen. HC undersøger hos DGU s jurist de juridiske aspekter om et sådant udvalg i klubben.. 6. Opfølgning på arbejdsgrundlaget 7. Eventuelt Dette arbejde blev endnu engang udsat til et senere tidspunkt. Ingen punkter til eventuelt 8. Næste møde Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. juni 2012 kl Møde blev hævet kl af formanden. Referatet er sendt og skrevet af: Hanne Jakobsen Godkendt af: Hans Chr. Ralking Henrik Vinther Niels Halleløv Poul Lindberg Marianne Maegaard Dorte Grau Tove Westergaard Erik Bendixen 5

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015. 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14

AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015. 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14 Kontingentcirkulære 2015/2016 Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14 Kontingentcirkulære for AaB Ishockey Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere