Vilkår for. Byggeskadeforsikring Marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008"

Transkript

1 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring Marts 2008

2 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring. Formålet med denne lov er at forebygge byggeskader, og sikre ejeren en mere enkel adgang til at få udbedret eventuelle byggeskader, hvis de er væsentlige. Topdanmarks byggeskadeforsikring lever op til de krav, som Byggelovens 25 A stiller til en byggeskadeforsikring. Byggeskadeforsikringen træder i kraft, når entreprenøren afleverer byggeriet til bygherren, eller - hvis der ikke sker en formel aflevering - ved første indflytning. Forsikringen dækker skader, som vi får anmeldt inden 10 år fra den dag, forsikringen træder i kraft, uanset om ejendommen har skiftet ejer. Kommunalbestyrelsen registrerer i Bygnings- og Boligregistreret (BBR), hvilket forsikringsselskab bebyggelsen er byggeskadeforsikret hos, og hvilken dag forsikringen træder i kraft. Topdanmark udsteder forsikringen på grundlag af det projektmateriale, som vi har fået fra entreprenøren/bygherren. Venlig hilsen Topdanmark Forsikring 2

3 Indhold 1 Hvem er sikret? 4 2 Hvem er forsikringstageren? 4 3 Hvad er omfattet af forsikringen? 4 4 Hvad er ikke omfattet af forsikringen? 4 5 Hvilke skader dækker forsikringen? 4 6 Hvilke skader dækker forsikringen ikke? 5 7 Hvis skaden sker 5 8 Sådan erstatter vi skaderne 6 9 Rimelige og nødvendige merudgifter 6 10 Forsikringssummen 6 11 Selvrisiko 7 12 Indeksregulering 7 13 Ejerskifte 7 14 Regres 7 15 Forsikringens ikrafttræden og ophør 7 16 Forsikringens pris og betaling 8 17 Krig, naturkatastrofer og atomskader 8 18 Klagemuligheder 8 19 Lovgivning 8 20 Personoplysninger mv Eftersyn 9 22 Sådan foregår vores eftersyn 9 23 Eftersynsindberetning og skadeoversigt Hvad bruger vi eftersyns- indberetning og skadeoversigt til? Eksempler på dækkede byggeskader Eksempler på ikke dækkede byggeskader 12

4 Byggeskade 1 Hvem er sikret? Den sikrede er den til enhver tid registrerede ejer af bebyggelsen. 2 Hvem er forsikringstageren? 3 Hvad er omfattet af forsikringen? 4 Hvad er ikke omfattet af forsikringen? 5 Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringstageren er den person eller det firma, som efter Byggelovens 25 A har pligt til at købe en byggeskadeforsikring. Forsikringen omfatter nyopførte bygninger, som er omfattet af policens entreprisesum, dog med de undtagelser, der er nævnt i punkt 4. Forsikringen omfatter ikke: 1) udendørsarealer og indretninger på udendørsarealer, herunder svømmebassiner, terrasser og legepladser 2) bygninger med et bebygget areal på mindre end 10 m 2 A Forsikringen dækker byggeskader, som du konstaterer og anmelder i forsikringstiden. Ved byggeskade forstår vi: 1) brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen, som er væsentlig og har sin årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen 2) andre fysiske forhold, herunder forekomst af fugt, skimmelsvamp eller emissioner fra materialer, som har årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen og som på afgørende måde nedsætter bygningens brugbarhed eller 3) fysiske forhold ved bebyggelsen, som giver nærliggende risiko for byggeskade, som nævnt i punkt 1 og 2. Nærliggende risiko betyder her, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en byggeskade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. Ved vurderingen af, om der foreligger en byggeskade, lægger vi blandt andet vægt på, om forholdet har eller må vurderes at ville få betydning for personers sikkerhed eller sundhed, om arbejdet er udført fagmæssigt korrekt samt om offentlige forskrifter er overholdt. B Forsikringen dækker: 1) udgifter til udbedring af byggeskader 2) rimelige og nødvendige udgifter til juridisk og teknisk bistand i forbindelse med konstatering af byggeskader 3) rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med udbedring af byggeskader og Den første sikrede er den, der ejer bebyggelsen, når den første gang bliver taget i brug lovligt. Forsikringstageren kan også være en person eller et firma, der frivilligt vælger at købe en byggeskadeforsikring til en bebyggelse, der ikke er omfattet af den forsikringspligt, som følger af Byggelovens 25 A. Forsikringen omfatter også byggeskader på faste installationer, som hører til bebyggelsen, og som er nødvendige for, at bebyggelsen kan fungere efter sit formål. 3) udestuer, garager, carporte og skure, medmindre de er godkendt til beboelse eller står på et fundament, der når ned i frostfri dybde. 4) udgifter til at afholde syn og skøn, hvis du aftaler det med os inden afholdelsen. Hvis du vil være sikker på, at der er tale om rimelige og nødvendige udgifter, beder vi dig kontakte os. C Forsikringen dækker også: 1) udgifter til udbedring af følgeskader, der har betydning for bygningens brugbarhed 2) rimelige udgifter til nødvendig genhusning i indtil 12 måneder 3) rimelige udgifter til nødvendig flytning og opmagasinering af privat indbo i indtil 12 måneder 4) udgifter til afhjælpningsforanstaltninger, der har været uopsættelige af sikkerhedsmæssige grunde eller har været nødvendige for at afværge eller begrænse en byggeskade og 5) udgifter til udbedring af byggeskader, hvis arbejdet er igangsat som led i en aftale som nævnt i punkt 7 C, hvis dette arbejde ikke bliver fuldført. Hvis du vil være sikker på, at der er tale om rimelige og nødvendige udgifter, beder vi dig kontakte os. D Forsikringen dækker også byggeskader på udbedringsarbejder, som vi har dækket, hvis byggeskaden opstår og bliver anmeldt i forsikringens dækningsperiode. E Se eksempler på dækkede byggeskader i punkt

5 6 Hvilke skader dækker forsikringen ikke? A Forsikringen dækker ikke byggeskader, hvis alle fem følgende betingelser er opfyldt. Betingelserne for undtagelse er, at: 1) byggeskaden har sin væsentligste årsag i arbejder, som sikrede selv har udført eller ladet udføre 2) sikrede ikke er den, der har tegnet forsikringen 3) det klart fremgår af aftalen mellem bygherre og sikrede, hvilke arbejder den sikrede selv skal udføre eller lade udføre 4) bygherren inden aftalen med sikrede om, at sikrede selv skal udføre arbejdet på bebyggelsen, har gjort sikrede bekendt med, at byggeskader, som nævnt i nr. 1-3 er undtaget fra forsikringsdækningen og 5) det klart fremgår af forsikringspolicen, hvilke arbejder sikrede har udført eller ladet udføre. B Forsikringen dækker ikke: 1) den del af en for sent anmeldt byggeskade, som skadens omfang er vokset med, siden den burde have været anmeldt til os og 2) driftstab og andre indirekte tab. C Forsikringen dækker ikke, hvis: 1) det er sikrede selv, der har købt forsikringen, og vi beviser, at en anmeldt byggeskade burde være opdaget ved afleveringen af bebyggelsen til sikrede eller 2) sikrede er koncernforbundet med den bygherre, der har købt forsikringen, og vi godtgør, at en anmeldt byggeskade burde være opdaget ved afleveringen af bebyggelsen til sikrede. 7 Hvis skaden sker A Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse enhver byggeskade B Du skal anmelde en byggeskade til os hurtigst muligt efter, at du får kendskab til skaden. D Forsikringen dækker ikke i det omfang, vi beviser, at: 1) byggeskaden skyldes manglende vedligeholdelse eller andre mangelfulde forhold i bygningsdriften 2) forholdet alene skyldes, at bygningsdelens, konstruktionens eller materialets sædvanlige levetid er udløbet 3) byggeskaden hidrører fra arbejder, som sikrede selv har udført eller ladet udføre som beskrevet i punkt A 4) sikrede selv har ansvaret for, at en byggeskade har udviklet sig, fordi vi trods rimelige bestræbelser ikke har kunnet gennemføre et eftersyn som beskrevet i punkt 21 og 22, hvor vi kunne have påpeget skaden eller 5) byggeskaden skyldes skadevoldende egenskaber ved et produkt eller en konstruktion, som det - på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, hvor arbejdet blev udført - ikke var muligt at opdage. E Forsikringen dækker ikke udgifter til udbedringsarbejder, der er sat i gang, før du har modtaget afgørelse om, at byggeskaden er dækket. Se dog punkt 5 C 4). F Forsikringen dækker ikke byggeskader, som sikrede har modtaget kompensation for, fx i form af en dekort eller anden aftale i forbindelse med køb af bebyggelsen. Se eksempler på ikke dækkede byggeskader i punkt 26. C Du har lov til at forsøge at få en byggeskade udbedret på grundlag af indgåede entreprise-, rådgiver-, købs- eller lignende aftaler, før du anmelder skaden til os. D Byggeskaden skal være konstateret og skriftligt anmeldt til os i forsikringstiden. 5

6 8 Sådan erstatter vi skaderne 9 Rimelige og nødvendige merudgifter A Vi beregner erstatningen som dagsværdierstatning. Det betyder, at: 1) vi reducerer erstatningen efter almindelige erstatningsretlige principper, når en del af den erstattede genstands levetid er gået, hvis erstatning af byggeskaden er årsag til sparede driftsudgifter, eller hvis udbedringen indeholder en forbedring 2) vi opgør skaden til det beløb, som det vil koste at reparere, udskifte, genoprette eller stabilisere det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted 3) vi ikke betaler for dyrere byggematerialer, end der blev brugt til det beskadigede, og at vi højst betaler, hvad der svarer til værdien af byggematerialer og byggemetoder, der er almindeligt anvendt på anmeldelsestidspunktet og 4) hvis det skaderamte ikke kan genanskaffes, vil vi højst anvende priser for byggematerialer og byggemetoder, der svarer til det beskadigede og er almindelige på skadetidspunktet. Erstatningen vil ikke blive beregnet efter prisen for dyrere byggematerialer end dem, der er brugt ved udbedringen. A I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler vi rimelige og nødvendige merudgifter til: 1) redning, bevaring og oprydning, herunder fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. Udgifterne dækker vi uden for forsikringssummen 2) flytning og opmagasinering af privat indbo som følge af, at ejendommen må fraflyttes i indtil 12 måneder og 3) genhusning i indtil 12 måneder. 10 Forsikringssummen A I forsikringens løbetid kan du højst få udbetalt det beløb, der står nævnt i policen som ejendommens pris (entreprisesummen minus grund) med fradrag af værdien af de bygninger, der er nævnt i punkt. 4. B Vi erstatter ikke ubeskadigede bygningsdele, hvor der er opstået farve- og/eller andre forskelle efter reparation af en byggeskade. C Vi har kun pligt til at dække en byggeskade, hvis byggeskaden faktisk bliver repareret. D Vi kan i forbindelse med udbedringen kræve ændringer i bygningsdeles konstruktioner, hvis det er nødvendigt for at forebygge nye byggeskader. E Hvis der er panthavere og andre, der har tinglige rettigheder i ejendommen, kan vi først udbetale erstatningsbeløbet til dig, når du har udbedret skaden, eller du har stillet betryggende sikkerhed for rettighedshaverne. F Du må ikke udbedre en byggeskade, før vi skriftligt har godkendt skadens omfang, udbedringsmetode og - udgift, hvis du vil være sikker på at undgå fradrag i erstatningen. Se dog punkt 7 C. B Hvis udgiften til udbedring af en byggeskade overstiger forsikringssummen, erstatter vi ud over forsikringssummen udgifterne under pkt. A 2) og A 3) tilsammen med op til kroner pr. bolig- eller erhvervsenhed. C Hvis du er momspligtig, gælder desuden, at du selv skal betale moms for udbedring af en byggeskade i det omfang, du kan trække momsen fra i dit momsregnskab med SKAT. Vi lægger altså ikke moms ud. B Udover beløbet nævnt i punkt A, dækker vi udgifter udover forsikringssummen som beskrevet i punkt 9. 6

7 11 Selvrisiko A Byggeskadeforsikringen har den selvrisiko, der står i policen. B I den 10- årige forsikringsperiode kan selvrisikoen ikke overstige den samlede selvrisiko, der står i policen. C Vi ganger den selvrisiko, der står i punkt 10 A og B, med antallet af bolig- og erhvervsenheder i bygningen. E Vi trækker selvrisikoen fra i erstatningen. Vi lægger altså ikke ud for din selvrisiko. F Hvis du har betalt selvrisiko på en anden forsikring for en skade, som også er dækket af byggeskadeforsikringen, vil vi trække det fra i byggeskadeforsikringens selvrisiko. Det betyder, at du ved en skade, som er dækket af flere forsikringer, kun kommer til at betale én selvrisiko. D Du skal betale selvrisikoen én gang for hver fysisk adskilte byggeskade, der er opstået og har udviklet sig uafhængigt af andre byggeskader i bygningen. 12 Indeksregulering A Vi indeksregulerer selvrisikoen hvert tredje år pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. lov om beregning af et nettoprisindeks. Reguleringen sker første gang pr. 1. januar Indeksreguleringen beregnes som den årlige procentvise ændring i nettoprisindekset, beregnet ud fra indekset i september måned i det forudgående år. Det beregnede beløb rundes op til nærmeste hele tusinde. Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggør hvert tredje år det afrundede beløbs størrelse. 13 Ejerskifte Forsikringen fortsætter uforandret, selv om bebyggelsen skifter ejer. 14 Regres Når vi giver dig en erstatning, overtager vi - i samme omfang som vores erstatning - din ret til om muligt at gøre andre ansvarlige for det skete, eller til garantier og lignende. B Vi indeksregulerer forsikringens pris hvert år pr. 1. januar. Indeksreguleringen følger udviklingen i det summariske lønindeks for den private sektor, som Danmarks Statistik offentliggør. Ophører udgivelsen af det pågældende indeks, kan vi anvende et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. C Forsikringssummen og beløbet nævnt i punkt 9 B indeksregulerer vi efter den relative udvikling i byggeomkostningsindekset fra 1. kvartal det år, forsikringen trådte i kraft, til 1. kvartal det år, du anmelder en skade. Inden en skade udbedres, skal vi have den nødvendige tid til at sikre bevis for skadens årsag og omfang, herunder fx syn og skøn, retssag med mere. 15 Forsikringens ikrafttræden og ophør Du skal sørge for, at vi har adgang til bebyggelsen og har mulighed for at foretage yderligere undersøgelser. Forsikringen træder i kraft, når entreprenøren afleverer byggeriet til bygherren, eller - hvis der ikke sker en formel aflevering - ved første indflytning. Byggeskadeforsikringen gælder i 10 år, og datoen for forsikringens ikrafttræden og ophør står i policen. Forsikringen er uopsigelig i forsikringstiden. Hvis bygningen bliver revet ned, totalskadet eller af anden årsag ikke længere eksisterer, ophører forsikringen, uden at vi betaler noget af forsikringens pris tilbage. 7

8 16 Forsikringens pris og betaling A Pris og afgifter Vi opkræver prisen for forsikringen hos forsikringstageren. Sammen med prisen opkræver vi stempelafgift til staten og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. D Rettidig betalingsdag Forsikringstageren skal betale forsikringen senest den dag, den træder i kraft. På opkrævningen af beløbet står sidste rettidige betalingsdag. 17 Krig, naturkatastrofer og atomskader B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstager betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Betalingsadresse Vi sender opkrævningen til den betalingsadresse, som forsikringstageren oplyser os. Skifter forsikringstageren betalingsadresse, skal vi have besked hurtigst muligt Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer. 18 Klagemuligheder Vi har en afdeling, der tager sig af klager fra private kunder. Nogle gange har vi også mulighed for at hjælpe dig i kundeklageafdelingen, hvis du er erhvervskunde. Er du uenig i vores behandling af dine forsikringer eller i en afgørelse, vi har truffet, er du velkommen til at kontakte kundeklageafdelingen. Send en e- mail eller et brev til os om sagen på adressen: Topdanmark Att.: Kundeklager Borupvang Ballerup I brevet eller e- mailen skal du fortælle, hvad du er utilfreds med, og hvorfor du er det. 19 Lovgivning Forsikringsaftalen og reguleringen af forholdet mellem parterne er underlagt dansk ret. E For sen betaling Betaler forsikringstageren ikke forsikringen i rette tid, sender vi et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev vi sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret kan du se i prislisten på vores hjemmeside Vi kan også oplyse dig om gebyrets størrelse, hvis du henvender dig til os. Betales beløbet ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister du retten til erstatning. C Atomenergi Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis ikke skaden sker i forbindelse med kernereaktioner brugt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en forudsætning, at brugen er sket forskriftsmæssigt, og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. Hvis du efter svar fra vores klageansvarlige fortsat er uenig med os, har du mulighed for at gå videre med sagen til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: (mellem kl ). Klager til Ankenævnet skal du sende på et særligt klageskema, og du skal betale et mindre gebyr. Gebyret får du tilbage, hvis du helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetalingen kan du få hos: Topdanmark Ankenævnet for Forsikring 8

9 20 Personoplysninger mv. Vi gemmer oplysninger om kundeforhold centralt hos os. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR- nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, behøver du blot at skrive til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi kan oplyse, at nogen af vores medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. 21 Eftersyn A Vi foretager stikprøvevis to eftersyn af bebyggelsen og afholder udgifterne: 1) 1- årseftersynet foretager vi 6-10 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft og 2) 5- årseftersynet foretager vi 4 år efter, at forsikringen er trådt i kraft eller i de følgende 10 måneder. 22 Sådan foregår vores eftersyn Vi udvælger stikprøven på en måde, der sikrer, at den er repræsentativ for bebyggelsen eller for flere ens bebyggelser. Det betyder, at vi ikke foretager eftersyn af alle bebyggelser. B Vi vælger en bygningssagkyndig, som skal foretage eftersynet. Den bygningssagkyndige har erfaring i bygningseftersyn og byggeprojektering. C Den bygningssagkyndige eller en virksomhed han er eller har været ansat i, må ikke have medvirket ved opførelsen eller driften af den bebyggelse, der skal efterses. Samme forbud gælder, hvis den bygningssagkyndige er nærtstående til en, der har medvirket ved opførelsen eller driften af den bebyggelse, der skal efterses. A Et eftersyn er en systematisk, byggeteknisk gennemgang af bebyggelsen med det formål at beskrive og vurdere dens tilstand. Formålet med eftersynene er bl.a. at: 1) registre svigt og byggeskader samt belyse årsagerne hertil og 2) registrere manglende eller utilstrækkelig brandsikring og isolering mod kulde, varme og lyd, der ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet. B Svigt betyder i denne forbindelse, at materialer, konstruktioner eller bygningsdele i bebyggelsen helt mangler eller savner egenskaber, som i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik burde have været der. D 5- årseftersynet må ikke foretages af den bygningssagkyndige, der har foretaget 1- årseftersynet af bebyggelsen. E Vi orienterer dig i rimelig tid om, hvornår vi ønsker at foretage eftersynene. Du skal sørge for, at vi eller vores repræsentant har adgang til bebyggelsen og har mulighed for at udtage prøver og gennemføre målinger i nødvendigt omfang. I udlejningsejendomme skal du indkalde mindst en repræsentant for beboerne til at deltage i eftersynene. I ejendomme med beboerrepræsentation eller talsmand for lejerne, jf. lejeloven, skal du indkalde beboerrepræsentationen eller talsmanden for lejerne. C Ved eftersynet gennemgår vi synlige bygningsdele ved en visuel besigtigelse. Bygningsdele, som ikke er synlige, gennemgår vi ved hjælp af tegninger og kontroldokumentation. D Hvis den visuelle besigtigelse eller andre forhold giver anledning til begrundet mistanke om en byggeskade, supplerer vi eftersynet i nødvendigt omfang af destruktive indgreb. Vi foretager kun destruktive indgreb efter aftale med dig, og vi betaler udgifter til nødvendige reparationer på grund af indgrebet. E Hvis den visuelle besigtigelse eller andre forhold giver begrundet mistanke om en byggeskade på grund af fugt, supplerer vi eftersynet med nødvendig fugtmåling. 9

10 23 Eftersynsindberetning og skadeoversigt 24 Hvad bruger vi eftersynsindberetning og skadeoversigt til? A Vores bygningssagkyndige udarbejder en eftersynsindberetning efter hvert eftersyn. Eftersynsindberetningen skal: 1) registrere svigt og skader, 2) beskrive mulige årsager til svigt og skader 3) beskrive og vurdere bebyggelsens tilstand - herunder særligt vedligeholdelsestanden og 4) oplyse om uafklarede forhold, som medfører behov for yderligere undersøgelser. Eftersynsindberetningen skal ikke omtale uvæsentlige forhold. Eftersynsindberetningen er opdelt efter bygningsdele og indeholder oplysning om art, omfang og placering i bebyggelsen. B På grundlag af eftersynsindberetningen udarbejder vi en skadeoversigt. A Vi sender eftersynsindberetning og skadeoversigt til: 1) dig 2) bygherren 3) Erhvervs- og Byggestyrelsen og 4) de, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækket byggeskade. B Vi sender eftersynsindberetning og skadeoversigt efter 1- årseftersynet, så modtagerne har dem senest 10 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft. Skadeoversigten skal indeholde en oversigt over: 1) de konstaterede dækkede byggeskader 2) totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenører, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækket byggeskade 3) rådgivere, der har været tilsynsførende ved udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettet byggeskade 4) rådgivere, der har lavet en projekteringsfejl, hvis byggeskaden efter vores vurdering helt eller delvist har sin årsag i projekteringsfejl og 5) materialeproducenter, der har leveret materialer til brug for udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækket byggeskade. Materialeproducenter skal kun med i oversigten, hvis byggeskaden efter vores vurdering har sin årsag i det pågældende materiale og ikke skyldes, at materialet ikke er anvendt efter materialeproducentens anvisninger. Vi sender eftersynsindberetning og skadeoversigt efter 5- årseftersynet, så modtagerne har dem senest 4 år og 10 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft. C Anmelder du en byggeskade uden for eftersynene, giver vi i nødvendigt omfang besked til dem, som vi har nævnt i punkt 24 A, hvis vi dækker byggeskaden. D Hvis vi modtager nye oplysninger om forholdene i en bebyggelse, og der er grund til at ændre vurderingen af, hvem der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækket byggeskade, kan vi ændre eftersynsindberetningen eller skadeoversigten. 10

11 25 Eksempler på dækkede byggeskader Når vi skal bedømme, om en byggeskade er dækket, foretager vi en konkret vurdering af, om byggeskaden har sin årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen og er væsentlig eller på afgørende måde nedsætter bebyggelsens brugbarhed. Vurderingen sker på grundlag af punkt 5 og 6. Der kan fx være tale om projekterings-, udførelses- eller materialefejl. Her følger en ikke udtømmende række eksempler på skader, der ud fra en konkret vurdering kan være dækket: 1) skader på bærende og stabiliserende konstruktioner, der giver en risiko for kollaps eller deformation af bygningsdelen eksempelvis som følge af, at de gældende normer for vind- og snebelastning med mere ikke er opfyldt 2) manglende konstruktive forbindelser, der giver risiko for kollaps eller deformation af bygningsdelen 3) skadelige revner i teglstensoverliggere 4) sætningsrevner i vægge og fundamenter på grund af utilstrækkelig fundering 5) gulve, der bliver skæve på grund af sætningsskade 6) sætninger i altanfundamenter på grund af fejl ved fundering 7) opstigende grundfugt, indtrængende overfladevand eller fugtbelastede terrændæk 8) fugt på grund af utætte gennemføringer af afløb mv. i terrændæk 9) fugtskader i sokkel, terrændæk eller gulve, for eksempel som følge af fejl ved omfangsdræn 10) utætte inddækninger og skotrender 11) utæt undertag 12) uventileret damptæt undertag 13) utæt eller fejlplaceret dampspærre ed deraf følgende fugtproblemer 14) utætte forsynings- og afløbsinstallationer 15) korrosion i rør og vandinstallationer 16) bagfald på kloak, der medfører væsentlig nedsat funktion eller levetid 17) nedfaldne fliser i vådzone, som følge af fejl i udførelse eller valg af klæber 18) utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser i vådzone 19) væsentlige utætheder i klimaskærm 20) synlig skimmelsvamp i beboelses- eller opholdsrum, herunder køkken og bryggers, på et areal større end 400 cm2, uanset om skimmelsvampen forekommer samlet eller pletvis 21) synlig skimmelsvamp, uden for beboelseseller opholdsrum, der udgør en generel og ikke ubetydelig risiko for sundhedsskade på grund af luftstrømme til beboelses- eller opholdsrum og/eller skimmelsvampens placering i forhold til beboelses- eller opholdsrum 22) skjult skimmelsvamp, der udgør en generel og ikke ubetydelig risiko for sundhedsskade på grund af luftstrømme til beboelses - eller opholdsrum og/eller skimmelsvampens placering i forhold til beboelses- eller opholdsrum 23) fugtskader på grund af brug af opfugtede materialer 24) væsentligt nedsat levetid for konstruktioner og materialer i forhold til normal forventet levetid 25) trænedbrydende svamp i fx vinduer, døre, kviste, karnapper eller tagkonstruktioner 26) accelereret nedbrydning af bundstykker i døre og vinduer 27) nedbrudte fuger i murværk på grund af fejl i mørtelkvalitet 28) rustangreb på armeringsjern i fx altaner på grund af fejl i dæklag over armeringsjern 11

12 26 Eksempler på ikke dækkede byggeskader Når vi skal bedømme, om en byggeskade er undtaget fra at være dækket, foretager vi en konkret vurdering af, om byggeskaden har sin årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen og er væsentlig eller på afgørende måde nedsætter bebyggelsens brugbarhed. Vurderingen sker på grundlag af punkt 5 og 6. Her følger en ikke udtømmende række eksempler på skader, der ud fra en konkret vurdering ikke er dækket: 1) revner uden konstruktiv betydning i sokler, sokkelpuds, murværk og indervægge 2) afskalning af tyndpuds 3) skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes utilstrækkelig fundering eller bærende konstruktioners manglende stabilitet 4) skævheder i gulve og vægge, der ikke har indflydelse på bærende konstruktioners stabilitet 5) skader på udendørsarealer, herunder havemure, terrasser, legeredskaber, svømmebassiner eller installationer til noget af det nævnte 6) nedbrudt træ i for eksempel vinduer, døre, kviste, karnapper eller tagkonstruktioner på grund af manglefuld normal vedligeholdelse 7) skader på grund af slid og ælde 8) nedbrydning i nedgravede træstolper 9) skader på bygningsdele, hvis sædvanlige levetid er udløbet, med mindre levetiden er væsentligt nedsat fx på grund af fejlplacering 10) utætheder i en bygning, medmindre det giver en nærliggende risiko for væsentlig skade 11) tagrender, der er underdimensionerede, medmindre det indebærer nærliggende risiko for, at der opstår skade på andre bygningsdele 12) tagrender, der har forkert fald, men hvor vandet under normale forhold afvander til nedløbet 13) inddækninger og skotrender med fejl, men uden nærliggende risiko for, at der trænger vand ind i bygningen 14) tegltag med for tynde afstandslister, hvis dette ikke indebærer nærliggende risiko for, at undertaget, tegltaget eller lægterne af den grund bliver ødelagt 15) blafrende undertag, hvis dette ikke indebærer nærliggende risiko for, at undertaget bliver ødelagt 16) bagfald i bruseniche, som ikke medfører skadelig opfugtning af andre bygningsdele 17) nedfaldne fliser uden for vådzone 18) nedbrudte elastiske fuger med kort levetid 19) utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser uden for vådzone 20) kosmetiske skader, herunder maling, der skaller af 21) misfarvninger, som ikke skyldes skimmelsvamp 22) skimmelsvamp, der skyldes uhensigtsmæssig brugeradfærd, fx manglende udluftning i forbindelse med tørring af tøj indendørs 23) punkterede termoruder, medmindre punkteringen skyldes fejl ved monteringen 24) træk fra døre og vinduer 25) knirkende gulve på grund af forkert fastgørelse 26) skader på og funktionssvigt i hårde hvidevarer 12

13 13

14 Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr Borupvang Ballerup Telefon

Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring.

Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring. Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring. 1. Hvem er sikret på policen Sikret er den eller de personer, som ejer den forsikrede bolig- eller erhvervsenhed

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 7 Offentligt 2. oktober 2007 UDKAST Sag 07/05004 anl/lsf Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring I medfør af 25 B, stk. 7, 25 C, stk. 5, 25 E, stk. 4 og 25 F, stk. 4 og

Læs mere

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Indhold Side Indhold Side. 1 Hvad er omfattet af forsikringen 2 9 Regres 4

Indhold Side Indhold Side. 1 Hvad er omfattet af forsikringen 2 9 Regres 4 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 080 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Yderligere oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring BEK nr 1292 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/05004 Senere

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

KOMBI KØBERFORSIKRING

KOMBI KØBERFORSIKRING KOMBI KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.4.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser Lejlighedsforsikring Forsikringsbetingelser 2540003 Gælder fra januar 2018 Indholdsfortegnelse Generelle betingelser 3 1. Hvem er sikret 3 2. Ikrafttrædelse og udløb 3 3. Anmeldelse af skade 3 4. Betaling

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Danske Boligadvokater 21. April 2009

Danske Boligadvokater 21. April 2009 1 19. marts 2009 Danske Boligadvokater 21. April 2009 Indhold 2 19. marts 2009 Præsentation Baggrund for lov om byggeskadeforsikring Formål med lovgivningen Hvilke regelsæt Forsikringspligten Hvem Hvad

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager

Læs mere