Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning"

Transkript

1 Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr , til kunder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Kunden accepterer at være underlagt nærværende standardvilkår som en del af aftaleindgåelsen. Kundens opmærksomhed henledes navnlig på pkt. 1.4 og 2.3 (forsinket betaling), 1.8 og 2.15 (ansvarsbegrænsninger) og 2.16 (transport af rettigheder). 1. Salg af varer 1.1 Tekniske informationer Tekniske oplysninger på RackPeople Hostings hjemmeside er kun vejledende. Kunden er selv ansvarlig for at sikre sig, at oplysninger er opdaterede og i overensstemmelse med det ønskede. 1.2 Levering og leveringstid Leveringen foretages ab lager fra en af RackPeople Hostings lokaliteter. Medmindre andet er aftalt, beregnes forsendelsesomkostninger ved afslutning af bestilling og tillægges automatisk. Ved afhentning tillægges afhentningsgebyr. Alle oplyste leveringstider er anslåede. Alle lagervarer forventes leveret 1-2 hverdage efter bestilling, såfremt bestilling er foretaget på hverdage inden kl.14. Kunden vil blive gjort opmærksom på evt. ændret leveringstid, såfremt den anslåede leveringstid måtte blive overskredet væsentligt. Kunden fraskriver sig alle misligholdelsesbeføjelser som følge af forsinkelse. Ved bestilling af ikke-lagervarer kan kunden dog annullere sin bestilling, såfremt RackPeople Hosting ikke har leveret varen inden 14 hverdage efter bestillingen. Såfremt levering ikke kan ske som følge af kundens forhold, påhviler alle omkostninger i forbindelse med returnering og eventuel opbevaring kunden. 1.3 Ejendomsforbehold RackPeople Hosting forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Kunden forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er erlagt. 1.4 Betaling Alle fakturaer udstedt af RackPeople Hosting er forfaldne til betaling ved udstedelsen, medmindre andet er angivet i fakturaen. Ved enhver forsinket betaling tillægges renter med 2% pr. måned indtil det forfaldne beløb er betalt. RackPeople Hosting er desuden berettiget til at beregne et rykkergebyr stort kr.100 pr. rykkerskrivelse. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for noget krav mod RackPeople Hosting, medmindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne. 1.5 Mangler og reklamation Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks give RackPeople Hosting besked herom. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. Hvis RackPeople Hosting anerkender reklamationen, kan RackPeople Hosting frit vælge mellem at

2 - 2 - afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Såfremt RackPeople Hosting anmoder derom, skal kunden umiddelbart efter reklamationen, for kundens regning og risiko returnere den påståede mangelfulde vare til RackPeople Hosting eller til producenten (efter RackPeople Hosting valg) i original eller forsvarlig emballage. Memory, CPU, indstikskort og lignende skal altid være emballeret i antistatisk emballage. Såfremt emballagen vurderes utilstrækkelig forbeholder RackPeople Hosting sig ret til at afvise reklamationen og returnere varen til kunden for kundens regning. Såfremt den beskrevne defekt ikke kan konstateres, vil kunden blive kontakt af en af RackPeople Hostings repræsentanter for yderligere fejlbeskrivelse. Såfremt defekten stadig ikke kan konstateres forbeholder RackPeople Hosting sig ret til at fakturere den forbrugte tid på fejlsøgning til den enhver tid gældende timepris. Der faktureres pr. påbegyndt 30 minutter. RackPeople Hosting dækker ikke skader eller mangler opstået ved forkert anvendelse af varen. RackPeople Hosting fraskriver sig ethvert ansvar for tabt datamateriel i forbindelse med indlevering af produkter til reparation eller lignende. Det forventes, at kunden har backup af alt eksisterende materiale på indleverede produkter. 1.6 Garanti RackPeople Hosting yder ikke selvstændig garanti på de leverede varer, men RackPeople Hosting overdrager automatisk og i videst muligt omfang producentens eventuelle garanti direkte til kunden, hvis dette er muligt, i det kunden herefter vil være underlagt producentens eventuelle garantivilkår. 1.7 Returnering af varer Som udgangspunkt har kunden ingen returret, medmindre der undtagelsesvis foreligger en skriftlig aftale med RackPeople Hosting herom. Såfremt der foreligger en skriftlig aftale med RackPeople Hosting om returret, kan RackPeople Hosting kræve, at returnering skal ske direkte til producenten, herunder at producentens eventuelle officielle RMA-procedure skal benyttes. 1.8 Ansvarsbegrænsning Ved salg af varer er RackPeople Hosting ApS erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for direkte tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Rack- People Hosting med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag: Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige salgsprisen for den leverede vare, som har givet anledning til, at kravet rejses. RackPeople Hosting erstatningsansvar er endvidere altid samlet begrænset til kr RackPeople Hosting skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at den af RackPeople Hosting solgte vare ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra RackPeople Hostings side. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra anden leverandør eller underleverandør, kan kunden ikke opnå erstatning fra RackPeople Hosting.

3 Hosting mv. (Serviceydelser) 2.1 Abonnementsindgåelse I forbindelse med kundens bestilling til RackPeople Hosting vil kunden modtage en ordrebekræftelse og en betalingsanmodning om betaling for den bestilte serviceydelse. Ved betaling accepterer kunden at have bestilt den serviceydelse der fremgår af ordrebekræftelsen, og kunden accepterer at være underlagt nærværende standardvilkår. 2.2 Levering RackPeople Hosting forbeholder sig ret til at vente med at oprette og starte serviceydelsen indtil betaling er sket i overensstemmelse med den fremsendte betalingsanmodning. Når betaling er sket, vil oprettelsen ske snarest muligt og normalt inden for 15 hverdage. Ved forsinkelse udover denne frist vil kunden modtage besked herom. Kunden fraskriver sig retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af forsinkelse. Kunden kan dog annullere ordren, hvis ikke serviceydelsen er oprettet og startet inden 40 hverdage efter betaling er sket, medmindre dette beror på kundens egne forhold. 2.3 Betaling Alle serviceydelser faktureres efter RackPeople Hosting ApS til enhver tid gældende prisliste. Alle priser er angivet i danske kroner, eksklusiv moms og eventuelle andre udgifter. Kunden forpligter sig til at tilmelde alle løbende betalinger til Betalingsservice. RackPeople Hosting er berettiget til at ophæve aftalen uden yderligere varsel, hvis en kunde efter påkrav fra RackPeople Hosting, ikke tilmelder sin betaling til Betalingsservice. I det omfang der undtagelsesvis må fremsendes opkrævninger til en kunde, accepterer kunden, at RackPeople Hosting opkræver et faktureringsgebyr stort kr.75,00 pr. opkrævning. Alle fakturaer udstedt af RackPeople Hosting er forfaldne til betaling ved udstedelsen, medmindre andet er angivet i fakturaen. Ved enhver forsinket betaling tillægges renter med 2% pr. måned indtil det forfaldne beløb er betalt. RackPeople Hosting er desuden berettiget til at beregne et rykkergebyr stort kr.100 pr. rykkerskrivelse. Kunden kan ikke foretage modregning i løbende betalinger for noget krav mod RackPeople Hosting, medmindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne. Yderligere betingelser for brug af serviceydelserne 2.4 Brug af server- og linjekapacitet RackPeople Hosting stiller den fornødne linje- og server kapacitet til rådighed. Såfremt kundens anvendelse af serviceydelsen medfører ekstreme eller urimelige belastninger på kapaciteten, der direkte eller indirekte påvirker RackPeople Hostings øvrige kunder, forholder RackPeople Hosting sig ret til at ophæve aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting, og lukke kundens serveradgang med øjeblikkelig virkning. RackPeople Hosting vil dog i første instans kontakte kunden med henblik på undersøgelse af brugsmønstret (udelukke virus, hackere eller fejl). Herefter vil RackPeople Hosting fremsætte påkrav om øjeblikkelig reducering af forbruget. RackPeople Hosting forbeholder sig ret til at opkræve særskilt vederlag for eventuel forøget trafik ved misbrug af RackPeople Hostings serviceydelser. 2.5 Mass-mailing og spam Mass-mailing, spam og large-scale udsending er ikke tilladt, medmindre kunden skriftligt kan

4 - 4 - dokumentere accept fra samtlige modtagere af sådanne forsendelser. Enhver misbrug, der kan resultere i registrering af IP er i RackPeople Hostings IP-klasse, som spam-værter eller henvendelser fra tredje part som modtagelse af spam, anses som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem RackPeople Hosting og kunden, som giver RackPeople Hosting ret til at ophæve aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting, og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. Forudbetalte beløb vil i dette tilfælde ikke blive refunderet, og RackPeople Hosting kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter, som følgevirkninger eller sagsanlæg måtte andrage. 2.6 Scanning og prope tests Enhver scanning, sikkerhedstest, prope test eller lignende test for DoS angreb m.v. på en af Rack- People Hostings registrerede IP-adresser skal forgå i samarbejde med RackPeople Hosting og med et skriftligt varsl på minimum 1 hverdag før den aktuelle test. Varslingen skal ske for at opretholde et minimum beredskab i tilfælde af fejl, problemer eller nedbrud som følge af testen. Såfremt kunden fortager én af ovenstående beskrevne tests, uden aftale med RackPeople Hosting, anses det som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem RackPeople Hosting og kunden, som giver RackPeople Hosting ret til at ophæve aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. Forudbetalte beløb vil i dette tilfælde ikke blive refunderet, og RackPeople Hosting kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter, som følgevirkninger eller sagsanlæg måtte andrage. 2.7 Licenser Enhver licens opnået i forbindelse med leje af udstyr, placering af udstyr og ASP brug forbliver RackPeople Hostings ejendom. Såfremt licenseret software bliver installeret på kundens eget udstyr, er det kundens ansvar at afinstallere det licenserede software ved aftalens ophør uanset hvilken årsag. 2.8 Krænkelse af retsforskrifter og andres rettigheder Kunden forpligter sig til at anvende RackPeople Hostings serviceydelser på en sådan måde, at der ikke herved krænkes gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder samt i øvrigt at medvirke til, at sådanne krænkelser ikke kan finde sted. RackPeople Hostings serviceydelser må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Såfremt RackPeople Hosting konstaterer overtrædelser af kundens pligter, som anført ovenfor eller strafbare forhold, dette uanset hvilket lands love der ligger til grund for lovbruddet, betragtes det som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting, og RackPeople Hosting kan med øjeblikkelig virkning ophæve den indgåede aftale og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. RackPeople Hosting afgør suverænt, hvornår der i denne forbindelse kan være tale om overtrædelse af kundens pligter. 2.9 Registrering eller flytning af domænenavne Det er til enhver tid kundens ansvar at sørge for retten til domænenavnet. Kunden indestår for, at kundens brug eller aktive anvendelse af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder, og at kunden ikke er bekendt med, at brugen i øvrigt strider mod retsforhold. Kunden påtager sig at friholde RackPeople Hosting for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse, flytning eller anvendelse af domænenavnet krænker tredje part. Ved registrering af.dk domæner, accepterer kunden samtidigt, at kunden er omfattet af DIFO s til enhver tid gældende regler, og at kunden vil acceptere afgørelser fra det af DIFO nedsatte Klagenævn, andre klagenævn med samme kompetence samt domstolsafgørelser af enhver art. En domæneregistre-

5 - 5 - ring eller flytning vil normalt være gennemført 4 hverdage efter bestilling. Det er kundens ansvar at alle relevante oplysninger for domænet foreligger i korrekt form og muliggør oprettelsen/overflytningen af domænet. Såfremt domænenavnet efter 3 hverdage fortsat ikke er registreret/flyttet eller såfremt informationerne for domænenavnet ikke er korrekte, skal kunden gøre RackPeople Hosting opmærksom på dette. RackPeople Hosting påtager sig intet ansvar for, at domænenavnet registreres/flyttes eller at informationerne for domænenavnet er korrekte Fornyelse af domænenavne RackPeople Hosting forsøger så vidt muligt at registrere alle domænenavne, således at det er kunden, der anføres som betaler. Kunden har dermed ansvaret for rettidig betaling af domænefornyelsen. Er RackPeople Hosting efter særlig aftale anført som betaler, er det RackPeople Hostings ansvar, at betaling sker rettidigt. Fakturering for domænet vil i disse tilfælde ske fra RackPeople Hosting til kunden, og ikke fra TLD-udbyderen. Enhver manglende betaling af fornyelse af domænet er kundens ansvar, og RackPeople Hosting friholdes for ansvaret, såfremt domænet ikke opretholdes Drift af domæneservice udenfor RackPeople Hosting ApS ansvarsområde RackPeople Hosting er ikke ansvarlig for utilgængeligheder såfremt RackPeople Hosting ikke står for driften af domænenavne; såkaldte dns-servere. Ethvert eksternt domæne skal opsættes til at pege på én af RackPeople Hosting specificeret record, via CNAME records. Enhver direkte angivelse via IP-adresser (A-records) garanteres ikke af RackPeople Hosting Backup Med mindre andet angives, opretholder RackPeople Hosting ApS en fast backup cyklus med 7 dages gendannelse (restore). RackPeople Hosting ApS opretholder backup 7 dage tilbage. Det er således kundens eget ansvar at foretage backup udover nævnte periode. Ved gendannelse af slettede data fra kundens side kontaktes RackPeople Hosting Support. Afhængig af dataenes størrelse, faktureres kunden for den forbrugte tid, i forbindelse med gendannelse. Det påhviler RackPeople Hosting ApS at opbevare og udføre backup forsvarligt, rettidigt, og uden nævneværdig belastning af kundens produkter. RackPeople Hosting ApS opretholder følgende komplette backup: 7 dage tilbage Fuld backup, dagligt 1 måned Fuld backup Kvartal Fuld backup 2.13 Support RackPeople Hosting supporterer via og telefon. RackPeople Hosting yder ingen garanteret support via Instant Messagning (IM) eller øvrige online chat systemer. Enhver support givet i forbindelse med IM produkter og lignende services er ikke underlagt RackPeople Hostings forretningsbetingelser, SLA eller kvalitet heraf. RackPeople Hosting Support yder dagligt kundesupport mellem kl.09:00 og 16:00 via eller telefon Udenfor daglige åbningstider, må RackPeople Hosting Døgn Support kun kontaktes på samme nummer, i forbindelse med driftsnedbrud af nedenstående karakter indenfor RackPeople Hosting ApS ansvarsområde.: Server nedbrud Linje problemer

6 - 6 - Kritiske problemer i lokalt netværk Reetablering af kritiske data I henhold til aftaler under udvidet SLA Endvidere må RackPeople Hosting Døgn Support kun benyttes til driftsforstyrrelser. Enhver misbrug af supporten udenfor åbningstider vil blive faktureret efter gældende timetakster. RackPeople Hosting vil i øvrigt orientere om den aktive driftsstatus på hjemmesiden Automatisk fornyelse og opsigelse af abonnementer Abonnementerne fornyes automatisk 1 måned før abonnementets udløb Medmindre andet er angivet, kan abonnementet til enhver tid opsiges af kunden med 3 måneders varsel til udløbet af abonnementsperioden. Forudbetalte abonnementer refunderes ikke Alle opsigelser af produkter, ydelser og abonnementer skal ske via brevpost til RackPeople Hosting, med angivelse af kundens navn, adresse, telefonnummer, adresse, samt de produkter, ydelser og domæner der opsiges. Abonnementer kan ikke opsiges ved nedlukning af domænenavnet, flytning af domænenavne eller ved undladelse af betaling RackPeople Hosting er fra det tidspunkt, hvor opsigelsen er effektiv, berettiget til at slette alle data, der relaterer sig til det/de opsagte domæne(r). Ønsker RackPeople Hosting at lukke abonnementer, abonnementstyper eller særtjenester, kan RackPeople Hosting opsige abonnementet med 1 måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvist blive tilbagebetalt For opsigelse af Small Business Server Hosting gælder i øvrigt følgende: Et Hosted Exchange abonnement indebærer ret til at downloade en fuld licenseret Outlook klient. Licensen er betinget af et Hosted Small Business Server abonnement hos RackPeople Hosting ApS, og såfremt abonnementet opsiges, er kunden derfor forpligtet til at afinstallere denne Outlook klient på det tidspunkt, hvor opsigelsen er effektiv Ansvarsbegrænsning RackPeople Hosting ApS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for direkte tab, som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af RackPeople Hosting med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag: Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for den service, som har givet anledning til, at kravet rejses. RackPeople Hostings erstatningsansvar er endvidere altid samlet begrænset til kr RackPeople Hosting skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at RackPeople Hostings ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, medmindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra RackPeople Hostings side. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra anden netværksoperatør eller underleverandør, kan kunden ikke opnå fra erstatning fra RackPeople Hosting. Omkostninger ved-

7 - 7 - rørende telekommunikation mellem kunden og RackPeople Hostings opkoblingspunkt oppebæres af kunden Overdragelighed Kunden er uberettiget til at overdrage sine forpligtelser i henhold til aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting, medmindre RackPeople Hosting forinden har accepteret dette skriftligt. Kunden accepterer, at RackPeople Hosting har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting helt eller delvist uden særskilt varsel og samtykke fra kunden. 3. Generelt 3.1 Erhvervelse af produkter og ydelser For enhver erhvervelse af produkter og ydelser fra RackPeople Hosting kræves det, at kunden er myndig. Ved kundens accept af nærværende forretningsbetingelser, anses kunden for at have givet sit samtykke til, at RackPeople Hosting ApS påbegynder procedurer med henblik på at give kunden adgang til de nødvendige services. Som følger heraf afskærer kunden sig retten til at fortryde den afgivne bestilling ved accept af forretningsbetingelserne, jf. den danske forbrugeraftalelov 12, stk. 2, hvis kunden i øvrigt ville være omfattet af bestemmelsen. 3.2 Kontaktoplysninger Det er kundens pligt, til enhver tid, at oplyse RackPeople Hosting de korrekte adresse- og kontaktoplysninger såsom CVR-nr., telefon, og telefax, samt løbende at opdatere disse. Kontaktoplysninger benyttes til henvendelser, fakturering og kontraktudfærdigelser. Såfremt RackPeople Hosting finder kontraktoplysningerne misvisende, kan det i visse tilfælde medfølge, at RackPeople Hosting må lukke for kundens services. 3.3 Priser Alle priser på internetsiden er vist uden moms. Der er ikke tillagt gebyrer eller andre afgifter. Disse vil blive tillagt ved afslutning af køb og vil tydeligt fremgå af bestillingen. RackPeople Hosting forbeholder sig ret til at annullere en handel, såfremt varen eller servicen ikke kan leveres til den oplyste pris. 3.4 Immaterielle rettigheder Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og RackPeople Hosting er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder. 3.5 Ændring af standardvilkår RackPeople Hosting forholder sig retten til, til enhver tid at ændre gældende standardvilkår. Ændringer i standardvilkårene vil blive offentliggjort på RackPeople Hostings hjemmeside Foretager RackPeople Hosting væsentlige ændringer af for kunden forringende art i standardvilkårene, kan kunden opsige abonnementet med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvist blive tilbagebetalt. Version II 3. juni 2009.

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere