Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning"

Transkript

1 Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr , til kunder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Kunden accepterer at være underlagt nærværende standardvilkår som en del af aftaleindgåelsen. Kundens opmærksomhed henledes navnlig på pkt. 1.4 og 2.3 (forsinket betaling), 1.8 og 2.15 (ansvarsbegrænsninger) og 2.16 (transport af rettigheder). 1. Salg af varer 1.1 Tekniske informationer Tekniske oplysninger på RackPeople Hostings hjemmeside er kun vejledende. Kunden er selv ansvarlig for at sikre sig, at oplysninger er opdaterede og i overensstemmelse med det ønskede. 1.2 Levering og leveringstid Leveringen foretages ab lager fra en af RackPeople Hostings lokaliteter. Medmindre andet er aftalt, beregnes forsendelsesomkostninger ved afslutning af bestilling og tillægges automatisk. Ved afhentning tillægges afhentningsgebyr. Alle oplyste leveringstider er anslåede. Alle lagervarer forventes leveret 1-2 hverdage efter bestilling, såfremt bestilling er foretaget på hverdage inden kl.14. Kunden vil blive gjort opmærksom på evt. ændret leveringstid, såfremt den anslåede leveringstid måtte blive overskredet væsentligt. Kunden fraskriver sig alle misligholdelsesbeføjelser som følge af forsinkelse. Ved bestilling af ikke-lagervarer kan kunden dog annullere sin bestilling, såfremt RackPeople Hosting ikke har leveret varen inden 14 hverdage efter bestillingen. Såfremt levering ikke kan ske som følge af kundens forhold, påhviler alle omkostninger i forbindelse med returnering og eventuel opbevaring kunden. 1.3 Ejendomsforbehold RackPeople Hosting forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Kunden forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er erlagt. 1.4 Betaling Alle fakturaer udstedt af RackPeople Hosting er forfaldne til betaling ved udstedelsen, medmindre andet er angivet i fakturaen. Ved enhver forsinket betaling tillægges renter med 2% pr. måned indtil det forfaldne beløb er betalt. RackPeople Hosting er desuden berettiget til at beregne et rykkergebyr stort kr.100 pr. rykkerskrivelse. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for noget krav mod RackPeople Hosting, medmindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne. 1.5 Mangler og reklamation Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks give RackPeople Hosting besked herom. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. Hvis RackPeople Hosting anerkender reklamationen, kan RackPeople Hosting frit vælge mellem at

2 - 2 - afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Såfremt RackPeople Hosting anmoder derom, skal kunden umiddelbart efter reklamationen, for kundens regning og risiko returnere den påståede mangelfulde vare til RackPeople Hosting eller til producenten (efter RackPeople Hosting valg) i original eller forsvarlig emballage. Memory, CPU, indstikskort og lignende skal altid være emballeret i antistatisk emballage. Såfremt emballagen vurderes utilstrækkelig forbeholder RackPeople Hosting sig ret til at afvise reklamationen og returnere varen til kunden for kundens regning. Såfremt den beskrevne defekt ikke kan konstateres, vil kunden blive kontakt af en af RackPeople Hostings repræsentanter for yderligere fejlbeskrivelse. Såfremt defekten stadig ikke kan konstateres forbeholder RackPeople Hosting sig ret til at fakturere den forbrugte tid på fejlsøgning til den enhver tid gældende timepris. Der faktureres pr. påbegyndt 30 minutter. RackPeople Hosting dækker ikke skader eller mangler opstået ved forkert anvendelse af varen. RackPeople Hosting fraskriver sig ethvert ansvar for tabt datamateriel i forbindelse med indlevering af produkter til reparation eller lignende. Det forventes, at kunden har backup af alt eksisterende materiale på indleverede produkter. 1.6 Garanti RackPeople Hosting yder ikke selvstændig garanti på de leverede varer, men RackPeople Hosting overdrager automatisk og i videst muligt omfang producentens eventuelle garanti direkte til kunden, hvis dette er muligt, i det kunden herefter vil være underlagt producentens eventuelle garantivilkår. 1.7 Returnering af varer Som udgangspunkt har kunden ingen returret, medmindre der undtagelsesvis foreligger en skriftlig aftale med RackPeople Hosting herom. Såfremt der foreligger en skriftlig aftale med RackPeople Hosting om returret, kan RackPeople Hosting kræve, at returnering skal ske direkte til producenten, herunder at producentens eventuelle officielle RMA-procedure skal benyttes. 1.8 Ansvarsbegrænsning Ved salg af varer er RackPeople Hosting ApS erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for direkte tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Rack- People Hosting med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag: Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige salgsprisen for den leverede vare, som har givet anledning til, at kravet rejses. RackPeople Hosting erstatningsansvar er endvidere altid samlet begrænset til kr RackPeople Hosting skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at den af RackPeople Hosting solgte vare ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra RackPeople Hostings side. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra anden leverandør eller underleverandør, kan kunden ikke opnå erstatning fra RackPeople Hosting.

3 Hosting mv. (Serviceydelser) 2.1 Abonnementsindgåelse I forbindelse med kundens bestilling til RackPeople Hosting vil kunden modtage en ordrebekræftelse og en betalingsanmodning om betaling for den bestilte serviceydelse. Ved betaling accepterer kunden at have bestilt den serviceydelse der fremgår af ordrebekræftelsen, og kunden accepterer at være underlagt nærværende standardvilkår. 2.2 Levering RackPeople Hosting forbeholder sig ret til at vente med at oprette og starte serviceydelsen indtil betaling er sket i overensstemmelse med den fremsendte betalingsanmodning. Når betaling er sket, vil oprettelsen ske snarest muligt og normalt inden for 15 hverdage. Ved forsinkelse udover denne frist vil kunden modtage besked herom. Kunden fraskriver sig retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af forsinkelse. Kunden kan dog annullere ordren, hvis ikke serviceydelsen er oprettet og startet inden 40 hverdage efter betaling er sket, medmindre dette beror på kundens egne forhold. 2.3 Betaling Alle serviceydelser faktureres efter RackPeople Hosting ApS til enhver tid gældende prisliste. Alle priser er angivet i danske kroner, eksklusiv moms og eventuelle andre udgifter. Kunden forpligter sig til at tilmelde alle løbende betalinger til Betalingsservice. RackPeople Hosting er berettiget til at ophæve aftalen uden yderligere varsel, hvis en kunde efter påkrav fra RackPeople Hosting, ikke tilmelder sin betaling til Betalingsservice. I det omfang der undtagelsesvis må fremsendes opkrævninger til en kunde, accepterer kunden, at RackPeople Hosting opkræver et faktureringsgebyr stort kr.75,00 pr. opkrævning. Alle fakturaer udstedt af RackPeople Hosting er forfaldne til betaling ved udstedelsen, medmindre andet er angivet i fakturaen. Ved enhver forsinket betaling tillægges renter med 2% pr. måned indtil det forfaldne beløb er betalt. RackPeople Hosting er desuden berettiget til at beregne et rykkergebyr stort kr.100 pr. rykkerskrivelse. Kunden kan ikke foretage modregning i løbende betalinger for noget krav mod RackPeople Hosting, medmindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne. Yderligere betingelser for brug af serviceydelserne 2.4 Brug af server- og linjekapacitet RackPeople Hosting stiller den fornødne linje- og server kapacitet til rådighed. Såfremt kundens anvendelse af serviceydelsen medfører ekstreme eller urimelige belastninger på kapaciteten, der direkte eller indirekte påvirker RackPeople Hostings øvrige kunder, forholder RackPeople Hosting sig ret til at ophæve aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting, og lukke kundens serveradgang med øjeblikkelig virkning. RackPeople Hosting vil dog i første instans kontakte kunden med henblik på undersøgelse af brugsmønstret (udelukke virus, hackere eller fejl). Herefter vil RackPeople Hosting fremsætte påkrav om øjeblikkelig reducering af forbruget. RackPeople Hosting forbeholder sig ret til at opkræve særskilt vederlag for eventuel forøget trafik ved misbrug af RackPeople Hostings serviceydelser. 2.5 Mass-mailing og spam Mass-mailing, spam og large-scale udsending er ikke tilladt, medmindre kunden skriftligt kan

4 - 4 - dokumentere accept fra samtlige modtagere af sådanne forsendelser. Enhver misbrug, der kan resultere i registrering af IP er i RackPeople Hostings IP-klasse, som spam-værter eller henvendelser fra tredje part som modtagelse af spam, anses som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem RackPeople Hosting og kunden, som giver RackPeople Hosting ret til at ophæve aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting, og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. Forudbetalte beløb vil i dette tilfælde ikke blive refunderet, og RackPeople Hosting kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter, som følgevirkninger eller sagsanlæg måtte andrage. 2.6 Scanning og prope tests Enhver scanning, sikkerhedstest, prope test eller lignende test for DoS angreb m.v. på en af Rack- People Hostings registrerede IP-adresser skal forgå i samarbejde med RackPeople Hosting og med et skriftligt varsl på minimum 1 hverdag før den aktuelle test. Varslingen skal ske for at opretholde et minimum beredskab i tilfælde af fejl, problemer eller nedbrud som følge af testen. Såfremt kunden fortager én af ovenstående beskrevne tests, uden aftale med RackPeople Hosting, anses det som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem RackPeople Hosting og kunden, som giver RackPeople Hosting ret til at ophæve aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. Forudbetalte beløb vil i dette tilfælde ikke blive refunderet, og RackPeople Hosting kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter, som følgevirkninger eller sagsanlæg måtte andrage. 2.7 Licenser Enhver licens opnået i forbindelse med leje af udstyr, placering af udstyr og ASP brug forbliver RackPeople Hostings ejendom. Såfremt licenseret software bliver installeret på kundens eget udstyr, er det kundens ansvar at afinstallere det licenserede software ved aftalens ophør uanset hvilken årsag. 2.8 Krænkelse af retsforskrifter og andres rettigheder Kunden forpligter sig til at anvende RackPeople Hostings serviceydelser på en sådan måde, at der ikke herved krænkes gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder samt i øvrigt at medvirke til, at sådanne krænkelser ikke kan finde sted. RackPeople Hostings serviceydelser må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Såfremt RackPeople Hosting konstaterer overtrædelser af kundens pligter, som anført ovenfor eller strafbare forhold, dette uanset hvilket lands love der ligger til grund for lovbruddet, betragtes det som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting, og RackPeople Hosting kan med øjeblikkelig virkning ophæve den indgåede aftale og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. RackPeople Hosting afgør suverænt, hvornår der i denne forbindelse kan være tale om overtrædelse af kundens pligter. 2.9 Registrering eller flytning af domænenavne Det er til enhver tid kundens ansvar at sørge for retten til domænenavnet. Kunden indestår for, at kundens brug eller aktive anvendelse af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder, og at kunden ikke er bekendt med, at brugen i øvrigt strider mod retsforhold. Kunden påtager sig at friholde RackPeople Hosting for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse, flytning eller anvendelse af domænenavnet krænker tredje part. Ved registrering af.dk domæner, accepterer kunden samtidigt, at kunden er omfattet af DIFO s til enhver tid gældende regler, og at kunden vil acceptere afgørelser fra det af DIFO nedsatte Klagenævn, andre klagenævn med samme kompetence samt domstolsafgørelser af enhver art. En domæneregistre-

5 - 5 - ring eller flytning vil normalt være gennemført 4 hverdage efter bestilling. Det er kundens ansvar at alle relevante oplysninger for domænet foreligger i korrekt form og muliggør oprettelsen/overflytningen af domænet. Såfremt domænenavnet efter 3 hverdage fortsat ikke er registreret/flyttet eller såfremt informationerne for domænenavnet ikke er korrekte, skal kunden gøre RackPeople Hosting opmærksom på dette. RackPeople Hosting påtager sig intet ansvar for, at domænenavnet registreres/flyttes eller at informationerne for domænenavnet er korrekte Fornyelse af domænenavne RackPeople Hosting forsøger så vidt muligt at registrere alle domænenavne, således at det er kunden, der anføres som betaler. Kunden har dermed ansvaret for rettidig betaling af domænefornyelsen. Er RackPeople Hosting efter særlig aftale anført som betaler, er det RackPeople Hostings ansvar, at betaling sker rettidigt. Fakturering for domænet vil i disse tilfælde ske fra RackPeople Hosting til kunden, og ikke fra TLD-udbyderen. Enhver manglende betaling af fornyelse af domænet er kundens ansvar, og RackPeople Hosting friholdes for ansvaret, såfremt domænet ikke opretholdes Drift af domæneservice udenfor RackPeople Hosting ApS ansvarsområde RackPeople Hosting er ikke ansvarlig for utilgængeligheder såfremt RackPeople Hosting ikke står for driften af domænenavne; såkaldte dns-servere. Ethvert eksternt domæne skal opsættes til at pege på én af RackPeople Hosting specificeret record, via CNAME records. Enhver direkte angivelse via IP-adresser (A-records) garanteres ikke af RackPeople Hosting Backup Med mindre andet angives, opretholder RackPeople Hosting ApS en fast backup cyklus med 7 dages gendannelse (restore). RackPeople Hosting ApS opretholder backup 7 dage tilbage. Det er således kundens eget ansvar at foretage backup udover nævnte periode. Ved gendannelse af slettede data fra kundens side kontaktes RackPeople Hosting Support. Afhængig af dataenes størrelse, faktureres kunden for den forbrugte tid, i forbindelse med gendannelse. Det påhviler RackPeople Hosting ApS at opbevare og udføre backup forsvarligt, rettidigt, og uden nævneværdig belastning af kundens produkter. RackPeople Hosting ApS opretholder følgende komplette backup: 7 dage tilbage Fuld backup, dagligt 1 måned Fuld backup Kvartal Fuld backup 2.13 Support RackPeople Hosting supporterer via og telefon. RackPeople Hosting yder ingen garanteret support via Instant Messagning (IM) eller øvrige online chat systemer. Enhver support givet i forbindelse med IM produkter og lignende services er ikke underlagt RackPeople Hostings forretningsbetingelser, SLA eller kvalitet heraf. RackPeople Hosting Support yder dagligt kundesupport mellem kl.09:00 og 16:00 via eller telefon Udenfor daglige åbningstider, må RackPeople Hosting Døgn Support kun kontaktes på samme nummer, i forbindelse med driftsnedbrud af nedenstående karakter indenfor RackPeople Hosting ApS ansvarsområde.: Server nedbrud Linje problemer

6 - 6 - Kritiske problemer i lokalt netværk Reetablering af kritiske data I henhold til aftaler under udvidet SLA Endvidere må RackPeople Hosting Døgn Support kun benyttes til driftsforstyrrelser. Enhver misbrug af supporten udenfor åbningstider vil blive faktureret efter gældende timetakster. RackPeople Hosting vil i øvrigt orientere om den aktive driftsstatus på hjemmesiden Automatisk fornyelse og opsigelse af abonnementer Abonnementerne fornyes automatisk 1 måned før abonnementets udløb Medmindre andet er angivet, kan abonnementet til enhver tid opsiges af kunden med 3 måneders varsel til udløbet af abonnementsperioden. Forudbetalte abonnementer refunderes ikke Alle opsigelser af produkter, ydelser og abonnementer skal ske via brevpost til RackPeople Hosting, med angivelse af kundens navn, adresse, telefonnummer, adresse, samt de produkter, ydelser og domæner der opsiges. Abonnementer kan ikke opsiges ved nedlukning af domænenavnet, flytning af domænenavne eller ved undladelse af betaling RackPeople Hosting er fra det tidspunkt, hvor opsigelsen er effektiv, berettiget til at slette alle data, der relaterer sig til det/de opsagte domæne(r). Ønsker RackPeople Hosting at lukke abonnementer, abonnementstyper eller særtjenester, kan RackPeople Hosting opsige abonnementet med 1 måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvist blive tilbagebetalt For opsigelse af Small Business Server Hosting gælder i øvrigt følgende: Et Hosted Exchange abonnement indebærer ret til at downloade en fuld licenseret Outlook klient. Licensen er betinget af et Hosted Small Business Server abonnement hos RackPeople Hosting ApS, og såfremt abonnementet opsiges, er kunden derfor forpligtet til at afinstallere denne Outlook klient på det tidspunkt, hvor opsigelsen er effektiv Ansvarsbegrænsning RackPeople Hosting ApS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for direkte tab, som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af RackPeople Hosting med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag: Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for den service, som har givet anledning til, at kravet rejses. RackPeople Hostings erstatningsansvar er endvidere altid samlet begrænset til kr RackPeople Hosting skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at RackPeople Hostings ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, medmindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra RackPeople Hostings side. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra anden netværksoperatør eller underleverandør, kan kunden ikke opnå fra erstatning fra RackPeople Hosting. Omkostninger ved-

7 - 7 - rørende telekommunikation mellem kunden og RackPeople Hostings opkoblingspunkt oppebæres af kunden Overdragelighed Kunden er uberettiget til at overdrage sine forpligtelser i henhold til aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting, medmindre RackPeople Hosting forinden har accepteret dette skriftligt. Kunden accepterer, at RackPeople Hosting har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen mellem kunden og RackPeople Hosting helt eller delvist uden særskilt varsel og samtykke fra kunden. 3. Generelt 3.1 Erhvervelse af produkter og ydelser For enhver erhvervelse af produkter og ydelser fra RackPeople Hosting kræves det, at kunden er myndig. Ved kundens accept af nærværende forretningsbetingelser, anses kunden for at have givet sit samtykke til, at RackPeople Hosting ApS påbegynder procedurer med henblik på at give kunden adgang til de nødvendige services. Som følger heraf afskærer kunden sig retten til at fortryde den afgivne bestilling ved accept af forretningsbetingelserne, jf. den danske forbrugeraftalelov 12, stk. 2, hvis kunden i øvrigt ville være omfattet af bestemmelsen. 3.2 Kontaktoplysninger Det er kundens pligt, til enhver tid, at oplyse RackPeople Hosting de korrekte adresse- og kontaktoplysninger såsom CVR-nr., telefon, og telefax, samt løbende at opdatere disse. Kontaktoplysninger benyttes til henvendelser, fakturering og kontraktudfærdigelser. Såfremt RackPeople Hosting finder kontraktoplysningerne misvisende, kan det i visse tilfælde medfølge, at RackPeople Hosting må lukke for kundens services. 3.3 Priser Alle priser på internetsiden er vist uden moms. Der er ikke tillagt gebyrer eller andre afgifter. Disse vil blive tillagt ved afslutning af køb og vil tydeligt fremgå af bestillingen. RackPeople Hosting forbeholder sig ret til at annullere en handel, såfremt varen eller servicen ikke kan leveres til den oplyste pris. 3.4 Immaterielle rettigheder Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og RackPeople Hosting er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder. 3.5 Ændring af standardvilkår RackPeople Hosting forholder sig retten til, til enhver tid at ændre gældende standardvilkår. Ændringer i standardvilkårene vil blive offentliggjort på RackPeople Hostings hjemmeside Foretager RackPeople Hosting væsentlige ændringer af for kunden forringende art i standardvilkårene, kan kunden opsige abonnementet med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvist blive tilbagebetalt. Version II 3. juni 2009.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Driftsvilkår for hosting hos Dynamicweb Software A/S

Driftsvilkår for hosting hos Dynamicweb Software A/S Driftsvilkår for hosting hos Dynamicweb Software A/S Nærværende driftsvilkår er gældende for hosting hos Dynamicweb Software A/S, med mindre anden skriftlig og udtrykkelig aftale foreligger mellem Dynamicweb

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S & Hostnordic København A/S, October 2014

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S & Hostnordic København A/S, October 2014 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S & Hostnordic København A/S, October 2014 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV 1. ANVENDELSE 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af varer eller tjenesteydelser fra Relacom Denmark A/S, CVR-nr. 25

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost

Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost 1. Generelle betingelser. 1.1 MShost leverer services til Internettet. I forbindelse med disse services har MShost såvel juridiske som

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Handelsbetingelser - generelt

Handelsbetingelser - generelt Handelsbetingelser - generelt for samhandel med Online Assistenten/musogco (CVR 35595791). Dato: 20. oktober 2016 Nærværende betingelser gælder i forbindelse med levering af design, grafiske ydelser, print,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere