Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011"

Transkript

1 Side 1 af 4 Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli ALMINDELIGE BETINGELSER 1.1. Disse almindelige betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med Dansikring Direct A/S om leje, leasing eller køb af Dansikring Direct A/S indbruds alarmeringssystemer og dertilhørende abonnementsaftaler Disse almindelige betingelser kan til enhver tid ændres af Dansikring Direct A/S med 3 måneders varsel ved skriftlig meddelelse til kunden. 2. EJENDOMSRET 2.1. Systemet består af de dele, herunder ledninger og samledåser m.v., der er specificeret i den indgåede kontrakt/ordrebekræftelse og efterfølgende leveret af Dansikring Direct A/S Leje Såfremt det ved særskilt kontrakt med Dansikring Direct A/S er aftalt, at kunden har lejet systemet af Dansikring Direct A/S, tilhører systemet Dansikring Direct A/S. Kunden betaler et oprettelsesvederlag, hvori installationsomkostningerne er indeholdt Såfremt der ved særskilt kontrakt er indgået aftale om at oprettelsesvederlaget jfr. pkt skal finansieres over 36 måneder tillægges en forholdsmæssig andel af oprettelsesvederlaget det månedlige abonnementsvederlag de først følgende 36 måneder Kunden er ansvarlig for systemet og forpligtet til at holde dette forsikret, så længe det er i kundens varetægt, og indtil Dansikring Direct A/S har ladet det afmontere ved abonnementets ophør. Se endvidere pkt og Leasing Såfremt det ved særskilt kontrakt med Dansikring Direct A/S er aftalt, at oprettelsen skal finansieres ved indgåelse af særskilt finansieringsaftale med et finansieringsfirma, tilhører systemet finansieringsselskabet indtil udløbet af leasingaftalen, hvorefter ejendomsretten overgår til Dansikring Direct A/S Det er kundens ansvar, at der kan indgås særskilt finansieringsaftale med finansieringsselskabet. Såfremt finansieringsselskabet ikke kan godkende kunden, eller kunden ikke rettidigt kvitterer for modtagelsen af systemet, er Dansikring Direct A/S berettiget til straks at afkræve kunden hele oprettelsesvederlaget, og kunden har i stedet indgået en lejeaftale med Dansikring Direct A/S i henhold til pkt Kunden er ansvarlig for systemet og forpligtet til at holde dette forsikret, så længe det er i kundens varetægt, og indtil Dansikring Direct A/S har ladet det afmontere ved abonnementets ophør. Se endvidere pkt og Køb Såfremt det ved særskilt kontrakt med Dansikring Direct A/S er aftalt, at kunden har købt systemet, indgår installationsomkostningerne i købesummen Såfremt systemet er installeret med et GSM-modul, omfatter købesummen ikke GSM-simkortet. GSM-simkortet er Dansikring Direct A/S ejendom Systemet med undtagelse af de af tredjemand, herunder teleselskaberne leverede dele tilhører Dansikring Direct A/S, indtil kunden fuldt og endeligt har erlagt den aftalte købesum. 3. INSTALLATION 3.1. Systemet tilsluttes via telefonledninger, GSM-modul eller lignende signaloverføringssystem til Dansikring Direct A/S døgnbemandede kontrolcentral. Omkostningerne ved etablering af det nødvendige telefonstik og lign. er ikke indeholdt i købesummen/oprettelsesvederlaget og betales særskilt af kunden i henhold til disse teleselskabers vilkår og takster Såfremt installation af systemet forudsætter etablering af ekstra sikringsgruppe eller konfiguration af netværk og netværksdele betales omkostningerne hertil særskilt af kunden Såfremt systemet tilsluttes via GSM-modul er kunden ansvarlig for, at et GSM-modul må opsættes på den valgte installationsadresse. Kunden bærer desuden selv ansvaret for de forstyrrelser, som GSM-modulet må forvolde på installationsadressen samt de omkringliggende bygninger og områder fx hospitaler Installation af systemet forgår kontinuerligt og indenfor Dansikring Direct A/S normale arbejdstid. Købesummen/oprettelsesvederlaget er fastsat under forudsætning heraf. 4. ABONNEMENTSAFTALER 4.1. I forbindelse med kundens leje, leasing eller køb af Dansikring Direct A/S systemer, indgår kunden en abonnementsaftale vedrørende de i pkt til 4.7. omhandlede ydelser Såfremt det ikke i disse almindelige betingelser udtrykkeligt fremgår, at kunden selv skal betale for ydelserne i pkt til 4.7., vil det fremgå af selve kontrakten, hvorvidt betalingen er omfattet af kundens abonnementsvederlag eller ej Overvågning Systemet er 24 timer i døgnet tilkoblet Dansikring Direct A/S kontrolcentral Når der via signaloverføring indløber alarmsignal til Dansikring Direct A/S kontrolcentral, følger kontrolcentralen den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med kunden De første 8 dage, efter at signaloverførsel til Dansikring Direct A/S kontrolcentral er etableret, betragtes som prøvetid. Først derefter vil Dansikring Direct A/S iværksætte alarmreaktion i henhold til den aftalte forholdsordre. DANSIKRING DIRECT A/S Køge Åhavn, Carlsensvej Køge Telefon Telefax CVR-nr KundeServiceCenter Telefon Salg

2 Side 2 af I den med kunden aftalte forholdsordre skal kunden oplyse en kode, som kunden ved henvendelse til Dansikring Direct A/S kontrol central skal meddele Dansikring Direct A/S, for at kunne afmelde alarmen. Alene henvendelse med oplysning af korrekt kode eller afmelding ved betjening af alarmen med korrekt talkode eller fjernbetjening betragtes som gyldig afmelding Kunden er mindst 2 gange årligt forpligtet til - på eget initiativ - at gennemføre en prøvealarmering til Dansikring Direct A/S kontrolcentral. En sådan prøvealarmering skal umiddelbar før afprøvning meddeles til Dansikring Direct A/S kontrolcentral og umiddelbart efter afprøvning afmeldes til kontrolcentralen ved oplysning af korrekt kode I abonnementsvederlaget indgår ikke abonnement, gebyr og afgifter til teleselskaberne for anvendelse af telefonnettet eller lignende net eller betaling af gebyrer og afgifter til politiet. Disse omkostninger betales særskilt af kunden. I abonnementsvederlaget indgår dog vederlag for benyttelse af GSM-nettet til transmission af alarmsignaler Udrykning Når der via signaloverføring indløber alarmsignal til Dansikring Direct A/S kontrolcentral vurderer Dansikring Direct A/S, om der på baggrund af alarmsignalet og/eller billedverificering samt forholdsordren skal sendes en alarmpatrulje. Alarmpatruljen vil ved fremkomst til alarmstedet foretage udvendig og/eller indvendig patruljering i henhold til den aftalte forholdsordre Dansikring Direct A/S afgør ved modtagelse af alarmsignal, hvorvidt der samtidig med udrykning af alarmpatrulje skal ske orientering til politi. En sådan orientering af politiet sker i henhold til de af politiet og justitsministeriet fastsatte vilkår Dansikring Direct A/S skaffer for kundens regning - enten sig selv, politiet, montør, håndværker, redningskorps eller en af abonnenten udpeget kontaktperson adgang til de sikrede lokaliteter i overensstemmelse med den aftalte forholdsordre og Dansikring Direct A/S vurdering af sikringsbehovet Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk eller lign. foranlediger Dansikring Direct A/S nødvendige, midlertidige skadebegrænsende foranstaltninger gennemført for kundens regning. Som skadebegrænsende foranstaltninger anses blandt andet vagt på alarmadressen, afdækning, håndværkerassistance og reetablering af alarmsystemet Den af Dansikring Direct A/S etablerede vagt på alarmadressen opretholdes, indtil anden sikring i henhold til pkt er etableret Når alarmpatruljen forlader alarmadressen efterlades en skriftlig kvittering for alarmpatruljens tilstedeværelse Ved konstatering af fejl på teleselskabernes signaloverførselssystem, der medfører at alarmsystemet ikke fungerer for eksempel pga. strømsvigt, batterisvigt eller lign., er Dansikring Direct A/S berettiget, men ikke forpligtet til for kundens regning at sende og etablere vagt på alarmadressen, at skaffe adgang til de sikrede lokaliteter samt at foranledige midlertidig skadesforbyggende foranstaltning gennemført ved reparation, tillukning m.v Såfremt gentagne falske alarmer som følge af kundens forhold ikke er afhjulpet efter meddelelse af 5 dages skriftlig varsel, er Dansikring Direct A/S berettiget til at sende kunden en særskilt afregning for udrykning - uanset om omkostninger til udrykning er omfattet af abonnementsvederlaget jfr. pkt eller ej Vedligeholdelse Alle reparationer, herunder fejlretning og udskiftning af slidte eller defekte dele samt ændringer på alarmsystemet, må alene udføres af Dansikring Direct A/S eller en af Dansikring Direct A/S autoriseret reparatør. Reparationer fortages indenfor almindelig arbejdstid Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på systemer, der er forårsaget af fejl i de af 3. mand fx teleselskaberne - leverede dele, særtjenester såsom telefonspærre og lign. samt fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt, batterisvigt eller lign., betales særskilt af kunden Dansikring Direct A/S er til enhver tid berettiget til at få adgang til systemet og foretage servicebesøg og ændringer i systemet. Dansikring Direct A/S adgang til alarmsystemet vil som udgangspunkt blive aftalt med kunden, medmindre der foreligger særlige grunde, som nødvendiggør at en adgang til alarmsystemet er påkrævet uden forudgående aftale Kunden er ansvarlig for, at forsikringsdækkede skader på systemet repareres af Dansikring Direct A/S for kundens/forsikringsselskabets regning. Sådanne reparationer omfatter blandt andet fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, storm, overlast på systemet og lign Kunden er forpligtet til straks at give Dansikring Direct A/S meddelelse, såfremt systemet er i uorden Omkostninger til ændring, modifikation eller flytning af systemet betales af kunden Billedovervågningsanlæg Systemet er 24 timer i døgnet tilkoblet Dansikring Direct A/S kontrolcentral Når der via signaloverføring indløber billedsignal til Dansikring Direct A/S kontrolcentral, optages og lagres disse billedoverførsler i Dansikring Direct A/S billedarkiv og vil blive opbevaret i en af myndighederne godkendt lagringsperiode, hvorefter de automatisk bliver slettet Dansikring Direct A/S er såvel berettiget som forpligtet til at udlevere de modtagne billedsignaler til politiet til brug for politimæssig efterforskning Det modtagne billedmateriale er Dansikring Direct A/S ejendom, og kunden er ikke berettiget til at modtage kopi af de modtagne billedsignaler Dansikring Direct A/S er på installationstidspunktet forpligtet til at følge de af myndighedernes fastlagte krav for skiltning. Kunden er tilsvarende forpligtet til at påse, at myndighedernes krav om skiltning til stadighed opfyldes Kunden er endvidere forpligtet til at sikre, at det er meddelt eventuelle ansatte eller andre med lovlig adgang til installationsadressen, at der er installeret billedovervågning på alarmadressen Tågegeneratoranlæg Tågegeneratoren tilsluttes sikringssystemet og nærmeste 230v tilslutning. Systemet er tilkoblet Dansikring Direct A/S indbrudsalarmeringssystem Producentens krav og instruktioner for tågegeneratorer skal til enhver tid følges, og der skal ved aktivering af tågegeneratoren hurtigst muligt etableres udluftning af lokalet Tågevæske til opfyldning på tågegeneratoren er ikke indeholdt i abonnementsvederlaget og betales særskilt af kunden.

3 Side 3 af 4 5. ADVARSELSSKILTE 5.1. Advarselsskilte til yderdøre m.v., som leveres af Dansikring Direct A/S, er Dansikring Direct A/S ejendom og vedligeholdes gratis af Dansikring Direct A/S. Advarselsskiltene må ikke flyttes af andre end Dansikring Direct A/S, og skal ved abonnementets ophør tilbageleveres til Dansikring Direct A/S Ved udskiftning af døre, porte eller vinduer sker opsætning af nye skilte for kundens regning. 6. NØGLEBOKS 6.1. Ved installation af privat alarmanlæg i beboelse med egen indgang modsat i beboelse i etageejendomme med fællesindgang - installeres der som udgangspunkt ikke en nøgleboks. Såfremt alarmpatruljen i forbindelse med udrykning vurderer, at det undtagelsesvis er rigtigt i situationen, kan Dansikring Direct A/S i særlige og akutte tilfælde rekvirere en låsesmed for Dansikring Directs regning. Såfremt låsen i forbindelse med indbrud/indbrudsforsøg er beskadiget, vil udbedring anses for en skadesbegrænsende foranstaltning jfr. pkt og ske for kundens regning Såfremt kunden fravælger at få installeret en nøgleboks på installationsadressen fx i beboelse i etageejendomme med fællesindgang, vil der såfremt alarmpatruljen i forbindelse med udrykning får brug for adgang til installationsadressen blive tilkaldt låsesmed for kundens regning Såfremt der er installeret en nøgleboks på installationsadressen skal kunden aflevere et sæt nøgler til deponering i den nøgleboks, som Dansikring Direct A/S har monteret på installationsadressen, så Dansikring Direct A/S til enhver tid ved udrykning og servicebesøg har adgang til installationsadressen. Dansikring Direct A/S har intet ansvar for de deponerede nøgler Ved ændring af låse skal kunden rekvirere Dansikring Direct A/S til deponering af nye nøgler i nøgleboksen. Kunden betaler særskilt for rekvirering af Dansikring Direct A/S til deponering af nye nøgler i nøgleboksen Såfremt der ikke er deponeret brugbare nøgler i nøgleboksen, er Dansikring Direct A/S berettiget til i forbindelse med udrykning og service-besøg at rekvirere låsesmed for kundens regning. 7. FLYTNING OG NEDTAGNING AF SYSTEMET 7.1. Kunden er ikke berettiget til selv eller ved andre at flytte eller nedtage hele eller dele af systemet. Ved abonnementets og leje- eller leasingaftalens ophør, er alene Dansikring Direct A/S berettiget til at afmontere systemet helt eller delvist alt efter Dansikring Direct A/S valg I forbrugerforhold betaler kunden ved abonnementets ophør et nedtagningsgebyr på kr. 850,00 inkl. moms. Har kontrakten løbet i 5 år regnet fra kontraktens underskrift, bortfalder nedtagningsgebyret I erhvervsforhold betaler kunden ved abonnementets ophør et nedtagningsgebyr beregnet ud fra tid og kørsel mv Dansikring Direct A/S påtager sig efter aftale og mod betaling at flytte eller nedtage systemet, advarselsskilte, nøgleboks m.v I forbindelse med nedtagning eller flytning af systemet påhviler det kunden selv at afholde eventuelle udgifter til reparation af vægge eller lign. 8. BETALING 8.1. Købesummen/oprettelsesvederlaget samt servicebesøg, udrykninger og service ydelser i henhold til pkt , , 4.4.4, , , , , , 5.2., 6.2., 6.3., 7.2., 7.3., 7.4. og 12.2 betales i henhold til faktura Abonnementsvederlag betales månedsvis/kvartalsvis forud og beregnes fra den dag, Dansikring Direct A/S har installeret systemet Betaling anses for rettidigt, når den er modtaget 14 dage efter fakturadato I forbrugerforhold er Dansikring Direct A/S berettiget til at tilskrive renter samt gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler I erhvervsforhold er Dansikring Direct A/S ved forsinket betaling berettiget til at tilskrive renter 1½ % pr. måned samt gebyrer på kr. 150 pr. rykker. 8.6 Dansikring Direct A/S opkræver et fakturagebyr på alle abonnementsfakturaer som udsendes med posten. Gebyret vil automatisk blive opkrævet indtil Dansikring Direct, af Betalingsservice, bliver gjort opmærksom på at fakturaen er tilmeldt Betalingsservice. 9. PRISREGULERING 9.1. Abonnementsvederlaget for privatkunder prisreguleres i de første 3 år i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks, offentliggjort pr. januar og juli, og reguleres med virkning fra førstkommende kvartalsopkrævning dvs. næstfølgende 1. april eller 1. oktober. 9.2 Abonnementsvederlaget for erhvervskunder prisreguleres i de første 6 måneder i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks, offentliggjort pr. januar og juli, og reguleres med virkning fra førstkommende kvartalsopkrævning dvs. næstfølgende 1. april eller 1. oktober Hvis prisindekset stiger fra 265,3 til 268, forhøjes abonnementet med 2,7x100/265,3 = 1,02 % Efter de første 3 år af abonnementsperioden er Dansikring Direct A/S ikke længere bundet af Danmarks Statistiks offentliggjorte nettopris-indeks, men kan fravige fra dette, hvis andre forhold gør det nødvendigt. Erhvervskunder reguleres som ovenfor beskrevet iht. nettopris-indekset, men er dog blot omfattet af 6 måneders reglen. 10. DANSIKRING DIRECT A/S ANSVAR Dansikring Direct A/S er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at Dansikring Direct A/S ikke er ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder driftstab samt tab ved skader, som kunden er forsikret eller kunne have været forsikret imod ved tegning af en efter kundens forhold sædvanlig forsikring Dansikring Direct A/S er ikke ansvarlig for skader som følge af fejl ved de af 3. mand fx teleselskaberne - leverede dele og deraf afledte problemer med signaloverførsel til Dansikring Direct A/S kontrolcentral. Ved sådanne fejl er Dansikring Direct A/S forpligtet til hurtigst muligt at gøre kunden opmærksom på fejlene og mod vederlag udbedre eventuelle skader på systemet Dansikring Direct A/S er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kundens koder, nøglekort og kodeord.

4 Side 4 af Dansikring Direct A/S er uden ansvar af enhver art i tilfælde af, at GMS-nettet ikke leverer signaler til Dansikring Direct A/S kontrolcentral eller at GMS-nettet ophører med sin tjeneste. Dækningen i og adgangen til GSM-nettet kan således variere fra tid til anden og forandres med tiden. Såfremt GSM-nettet lukkes eller dækningen ophører, har Dansikring Direct A/S ingen pligt til at opretholde ydelsen eller levere et erstatningsprodukt Dansikring Direct A/S er uden ansvar af enhver art for de forstyrrelser som GSM-forbindelsen må forvolde på installationsadressen samt de omkringliggende bygninger og områder fx hospitaler Dansikring Direct A/S er uden ansvar for skader forårsaget som følge af aktivering af tågegenerator, og økonomiske krav fra brandvæsen eller anden offentlig instans betales af kunden Dansikring Direct A/S påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til force majeure lignende forhold såsom strejke, lockout, importforbud, uroligheder, krig, naturkatastrofer og lign. I tilfælde af strejke eller lockout hos Dansikring Direct A/S forpligter Dansikring Direct A/S sig til omgående at give kunden meddelelse herom Dansikring Direct A/S ansvar er i alle tilfælde begrænset til maksimalt kr , En eventuel skade, som kunden måtte ønske at holde Dansikring Direct A/S ansvarlig for, skal straks skriftligt meddeles Dansikring Direct A/S. 11. FORTRYDELSESRET I forbrugerkøb har kunden inden for 14 dage fra aftalens indgåelse ret til at fortryde købet, forudsat det købte ikke er taget i brug og kan tilbageleveres til Dansikring Direct A/S i væsentlig samme stand Såfremt kunden ønsker at fortryde sit køb, skal dette ske ved skriftlig underretning til Dansikring Direct A/S afsendt inden 14 dagsfristens udløb Bestemmelserne i dette pkt. 11 skal fortolkes i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler. 12. OVERDRAGELSE Abonnementet kan ikke uden skriftlig aftale med Dansikring Direct A/S overdrages til tredjemand Dansikring Direct A/S kan i forbindelse med en eventuel overdragelse til tredjemand betinge sit samtykke til overdragelse og betaling af et overdragelsesgebyr. 13. OPSIGELSE Leasing Abonnementet kan af såvel kunden som Dansikring Direct A/S opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned dog således, at kunden tidligst kan opsige aftalen til ophør 1 år efter aftalens indgåelse, og Dansikring Direct A/S tidligst til ophør 5 år efter abonnementsaftalens indgåelse Opsiger kunden aftalen inden udløbet af den med leasingselskabet aftalte leasingperiode, er kunden forpligtet til at betale leasingselskabet restleasingydelsen tilbagediskonteret med en rente svarende til Nationalbankens diskonto samt Dansikring Direct A/S alle forfaldne, men ikke betalte abonnementsydelser. Der kan i den forbindelse ikke ske modregning Leje / køb Abonnementet kan i forbrugerforhold af såvel kunden som Dansikring Direct A/S opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Dansikring Direct A/S kan tidligst opsige aftalen til ophør 5 år efter aftalens indgåelse Abonnementet kan i erhvervsforhold af såvel kunden som Dansikring Direct A/S opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned dog således, at kunden tidligst kan opsige aftalen til ophør 1 år efter aftalens indgåelse og Dansikring Direct A/S tidligst til ophør 5 år efter aftalens indgåelse Såfremt oprettelsesvederlaget er finansieret over 36 mdr. jfr. pkt er kunden ved opsigelse inden udløbet af de 36 måneder forpligtet til ved opsigelsesvarslets udløb at indbetale den resterende del af oprettelsesvederlaget kontant. 14. MISLIGHOLDELSE Erlægger kunden ikke rettidig betaling jfr. pkt. 8 for ydelserne i henhold til pkt. 4, flytter eller nedtager systemet i strid med pkt. 7, undlader at rette for sig efter skriftligt varsel i henhold til pkt , ændrer eller reparerer systemet i strid med pkt , ikke holder systemet forsikret i henhold til pkt og , eller på anden måde væsentligt misligholder den indgåede aftale og ikke senest 10 dage efter Dansikring Direct A/S har givet skriftligt påkrav herom, betaler eller berigtiger denne adfærd, er Dansikring Direct A/S berettiget til straks: at hæve kontrakten, at standse overvågning af systemet, at nedtage systemet dersom der er tale om leje/leasing, køb med ejendomsforbehold, at kræve de forfaldne udbetalte ydelser betalt, at kræve samtlige uforfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor kunden kunne have opsagt kontrakten i overensstemmelse med pkt. 12, og kræve erstatning for sit tab i anledning af misligholdelsen. 15. AFTALER Alle aftaler, herunder ændringer og tillæg til kontrakt med Dansikring Direct A/S skal være skriftlige. 16. LOVVALG OG VÆRNETING I det omfang der opstår tvivl om fortolkningen af disse almindelige betingelser, eller de ikke regulerer en eventuel tvist mellem Dansikring Direct A/S og kunden, finder dansk rets almindelig regler anvendelse I tilfælde af en tvist mellem Dansikring Direct A/S og kunden vedrørende aftaler omfattet af disse almindelige betingelser, afgøres tvisten ved byretten ved Dansikring Direct A/S hjemting, med mindre sagens genstand berettiger til behandling ved Østre Landsret.

5 Tillæg til de almindelige vilkår for privat alarm GW GSM/Eth PTS Tilbuddet om ekstra alarm er personligt og gælder kun for dig, som har en eksisterende fuldservice aftale med almindelig prissættelse for måneds abonnement. 2. Ekstra alarmen må ikke erstatte en allerede installeret alarm med et eksisterende fuldservice abonnement på samme adresse/bolig, men der må gerne installeres ekstra alarm ud over det eksisterende som i forvejen findes på adressen/boligen. 3. Hvis den ønskede installationsadresse er udenfor et område, hvor vi kan levere tjenesten, forbeholder vi os retten til at afvise installationen. 4. Ved opsigelse af det oprindelige system, opjusteres abonnementet for det nye system med kr. 180,00 pr måned, svarende til sommerkampagnerabatten. 5. Abonnementet for ekstra alarmen samfaktureres med eksisterende fuldservice aftale og er et krav for, at tilbuddet om ekstra alarm kan gøres gældende. 6. Udvidelser som installeres i forbindelse med ekstra alarmen, faktureres til indehaveren af fuldservice aftalen. Dette gælder også eventuelle fremtidige udgifter til service eller andre omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med installationen og driften af ekstra alarmen. 7. Ekstra alarmen håndteres via den allerede eksisterende fuldservice aftales "Mine Sider" ( ). Den alarmansvarlige for den eksisterende fuldservice aftale, har også ansvaret for at registrere, tilknytte og administrere ekstra alarmen via den eksisterende fuldservice aftale inde på "Mine Sider". Ekstra alarmen kan ikke have sin egen "Mine Sider" konto. 8. Tilbuddet om ekstra alarm kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. 9. Tilbuddet er gældende til den 31. august 2012.

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver sikringsaftale der indgås mellem kunden (i det følgende kaldet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser - af den 26. maj 2015 Aftale om løsning af opgaver. Før arbejdet påbegyndes, skal der være truffet skriftlig aftale vedrørende opgavens art og omgang, tidsplan og økonomi.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Falck Bolig Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Falck Bolig dækningsoversigt Super Plus

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere