Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011"

Transkript

1 Side 1 af 4 Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli ALMINDELIGE BETINGELSER 1.1. Disse almindelige betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med Dansikring Direct A/S om leje, leasing eller køb af Dansikring Direct A/S indbruds alarmeringssystemer og dertilhørende abonnementsaftaler Disse almindelige betingelser kan til enhver tid ændres af Dansikring Direct A/S med 3 måneders varsel ved skriftlig meddelelse til kunden. 2. EJENDOMSRET 2.1. Systemet består af de dele, herunder ledninger og samledåser m.v., der er specificeret i den indgåede kontrakt/ordrebekræftelse og efterfølgende leveret af Dansikring Direct A/S Leje Såfremt det ved særskilt kontrakt med Dansikring Direct A/S er aftalt, at kunden har lejet systemet af Dansikring Direct A/S, tilhører systemet Dansikring Direct A/S. Kunden betaler et oprettelsesvederlag, hvori installationsomkostningerne er indeholdt Såfremt der ved særskilt kontrakt er indgået aftale om at oprettelsesvederlaget jfr. pkt skal finansieres over 36 måneder tillægges en forholdsmæssig andel af oprettelsesvederlaget det månedlige abonnementsvederlag de først følgende 36 måneder Kunden er ansvarlig for systemet og forpligtet til at holde dette forsikret, så længe det er i kundens varetægt, og indtil Dansikring Direct A/S har ladet det afmontere ved abonnementets ophør. Se endvidere pkt og Leasing Såfremt det ved særskilt kontrakt med Dansikring Direct A/S er aftalt, at oprettelsen skal finansieres ved indgåelse af særskilt finansieringsaftale med et finansieringsfirma, tilhører systemet finansieringsselskabet indtil udløbet af leasingaftalen, hvorefter ejendomsretten overgår til Dansikring Direct A/S Det er kundens ansvar, at der kan indgås særskilt finansieringsaftale med finansieringsselskabet. Såfremt finansieringsselskabet ikke kan godkende kunden, eller kunden ikke rettidigt kvitterer for modtagelsen af systemet, er Dansikring Direct A/S berettiget til straks at afkræve kunden hele oprettelsesvederlaget, og kunden har i stedet indgået en lejeaftale med Dansikring Direct A/S i henhold til pkt Kunden er ansvarlig for systemet og forpligtet til at holde dette forsikret, så længe det er i kundens varetægt, og indtil Dansikring Direct A/S har ladet det afmontere ved abonnementets ophør. Se endvidere pkt og Køb Såfremt det ved særskilt kontrakt med Dansikring Direct A/S er aftalt, at kunden har købt systemet, indgår installationsomkostningerne i købesummen Såfremt systemet er installeret med et GSM-modul, omfatter købesummen ikke GSM-simkortet. GSM-simkortet er Dansikring Direct A/S ejendom Systemet med undtagelse af de af tredjemand, herunder teleselskaberne leverede dele tilhører Dansikring Direct A/S, indtil kunden fuldt og endeligt har erlagt den aftalte købesum. 3. INSTALLATION 3.1. Systemet tilsluttes via telefonledninger, GSM-modul eller lignende signaloverføringssystem til Dansikring Direct A/S døgnbemandede kontrolcentral. Omkostningerne ved etablering af det nødvendige telefonstik og lign. er ikke indeholdt i købesummen/oprettelsesvederlaget og betales særskilt af kunden i henhold til disse teleselskabers vilkår og takster Såfremt installation af systemet forudsætter etablering af ekstra sikringsgruppe eller konfiguration af netværk og netværksdele betales omkostningerne hertil særskilt af kunden Såfremt systemet tilsluttes via GSM-modul er kunden ansvarlig for, at et GSM-modul må opsættes på den valgte installationsadresse. Kunden bærer desuden selv ansvaret for de forstyrrelser, som GSM-modulet må forvolde på installationsadressen samt de omkringliggende bygninger og områder fx hospitaler Installation af systemet forgår kontinuerligt og indenfor Dansikring Direct A/S normale arbejdstid. Købesummen/oprettelsesvederlaget er fastsat under forudsætning heraf. 4. ABONNEMENTSAFTALER 4.1. I forbindelse med kundens leje, leasing eller køb af Dansikring Direct A/S systemer, indgår kunden en abonnementsaftale vedrørende de i pkt til 4.7. omhandlede ydelser Såfremt det ikke i disse almindelige betingelser udtrykkeligt fremgår, at kunden selv skal betale for ydelserne i pkt til 4.7., vil det fremgå af selve kontrakten, hvorvidt betalingen er omfattet af kundens abonnementsvederlag eller ej Overvågning Systemet er 24 timer i døgnet tilkoblet Dansikring Direct A/S kontrolcentral Når der via signaloverføring indløber alarmsignal til Dansikring Direct A/S kontrolcentral, følger kontrolcentralen den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med kunden De første 8 dage, efter at signaloverførsel til Dansikring Direct A/S kontrolcentral er etableret, betragtes som prøvetid. Først derefter vil Dansikring Direct A/S iværksætte alarmreaktion i henhold til den aftalte forholdsordre. DANSIKRING DIRECT A/S Køge Åhavn, Carlsensvej Køge Telefon Telefax CVR-nr KundeServiceCenter Telefon Salg

2 Side 2 af I den med kunden aftalte forholdsordre skal kunden oplyse en kode, som kunden ved henvendelse til Dansikring Direct A/S kontrol central skal meddele Dansikring Direct A/S, for at kunne afmelde alarmen. Alene henvendelse med oplysning af korrekt kode eller afmelding ved betjening af alarmen med korrekt talkode eller fjernbetjening betragtes som gyldig afmelding Kunden er mindst 2 gange årligt forpligtet til - på eget initiativ - at gennemføre en prøvealarmering til Dansikring Direct A/S kontrolcentral. En sådan prøvealarmering skal umiddelbar før afprøvning meddeles til Dansikring Direct A/S kontrolcentral og umiddelbart efter afprøvning afmeldes til kontrolcentralen ved oplysning af korrekt kode I abonnementsvederlaget indgår ikke abonnement, gebyr og afgifter til teleselskaberne for anvendelse af telefonnettet eller lignende net eller betaling af gebyrer og afgifter til politiet. Disse omkostninger betales særskilt af kunden. I abonnementsvederlaget indgår dog vederlag for benyttelse af GSM-nettet til transmission af alarmsignaler Udrykning Når der via signaloverføring indløber alarmsignal til Dansikring Direct A/S kontrolcentral vurderer Dansikring Direct A/S, om der på baggrund af alarmsignalet og/eller billedverificering samt forholdsordren skal sendes en alarmpatrulje. Alarmpatruljen vil ved fremkomst til alarmstedet foretage udvendig og/eller indvendig patruljering i henhold til den aftalte forholdsordre Dansikring Direct A/S afgør ved modtagelse af alarmsignal, hvorvidt der samtidig med udrykning af alarmpatrulje skal ske orientering til politi. En sådan orientering af politiet sker i henhold til de af politiet og justitsministeriet fastsatte vilkår Dansikring Direct A/S skaffer for kundens regning - enten sig selv, politiet, montør, håndværker, redningskorps eller en af abonnenten udpeget kontaktperson adgang til de sikrede lokaliteter i overensstemmelse med den aftalte forholdsordre og Dansikring Direct A/S vurdering af sikringsbehovet Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk eller lign. foranlediger Dansikring Direct A/S nødvendige, midlertidige skadebegrænsende foranstaltninger gennemført for kundens regning. Som skadebegrænsende foranstaltninger anses blandt andet vagt på alarmadressen, afdækning, håndværkerassistance og reetablering af alarmsystemet Den af Dansikring Direct A/S etablerede vagt på alarmadressen opretholdes, indtil anden sikring i henhold til pkt er etableret Når alarmpatruljen forlader alarmadressen efterlades en skriftlig kvittering for alarmpatruljens tilstedeværelse Ved konstatering af fejl på teleselskabernes signaloverførselssystem, der medfører at alarmsystemet ikke fungerer for eksempel pga. strømsvigt, batterisvigt eller lign., er Dansikring Direct A/S berettiget, men ikke forpligtet til for kundens regning at sende og etablere vagt på alarmadressen, at skaffe adgang til de sikrede lokaliteter samt at foranledige midlertidig skadesforbyggende foranstaltning gennemført ved reparation, tillukning m.v Såfremt gentagne falske alarmer som følge af kundens forhold ikke er afhjulpet efter meddelelse af 5 dages skriftlig varsel, er Dansikring Direct A/S berettiget til at sende kunden en særskilt afregning for udrykning - uanset om omkostninger til udrykning er omfattet af abonnementsvederlaget jfr. pkt eller ej Vedligeholdelse Alle reparationer, herunder fejlretning og udskiftning af slidte eller defekte dele samt ændringer på alarmsystemet, må alene udføres af Dansikring Direct A/S eller en af Dansikring Direct A/S autoriseret reparatør. Reparationer fortages indenfor almindelig arbejdstid Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på systemer, der er forårsaget af fejl i de af 3. mand fx teleselskaberne - leverede dele, særtjenester såsom telefonspærre og lign. samt fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt, batterisvigt eller lign., betales særskilt af kunden Dansikring Direct A/S er til enhver tid berettiget til at få adgang til systemet og foretage servicebesøg og ændringer i systemet. Dansikring Direct A/S adgang til alarmsystemet vil som udgangspunkt blive aftalt med kunden, medmindre der foreligger særlige grunde, som nødvendiggør at en adgang til alarmsystemet er påkrævet uden forudgående aftale Kunden er ansvarlig for, at forsikringsdækkede skader på systemet repareres af Dansikring Direct A/S for kundens/forsikringsselskabets regning. Sådanne reparationer omfatter blandt andet fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, storm, overlast på systemet og lign Kunden er forpligtet til straks at give Dansikring Direct A/S meddelelse, såfremt systemet er i uorden Omkostninger til ændring, modifikation eller flytning af systemet betales af kunden Billedovervågningsanlæg Systemet er 24 timer i døgnet tilkoblet Dansikring Direct A/S kontrolcentral Når der via signaloverføring indløber billedsignal til Dansikring Direct A/S kontrolcentral, optages og lagres disse billedoverførsler i Dansikring Direct A/S billedarkiv og vil blive opbevaret i en af myndighederne godkendt lagringsperiode, hvorefter de automatisk bliver slettet Dansikring Direct A/S er såvel berettiget som forpligtet til at udlevere de modtagne billedsignaler til politiet til brug for politimæssig efterforskning Det modtagne billedmateriale er Dansikring Direct A/S ejendom, og kunden er ikke berettiget til at modtage kopi af de modtagne billedsignaler Dansikring Direct A/S er på installationstidspunktet forpligtet til at følge de af myndighedernes fastlagte krav for skiltning. Kunden er tilsvarende forpligtet til at påse, at myndighedernes krav om skiltning til stadighed opfyldes Kunden er endvidere forpligtet til at sikre, at det er meddelt eventuelle ansatte eller andre med lovlig adgang til installationsadressen, at der er installeret billedovervågning på alarmadressen Tågegeneratoranlæg Tågegeneratoren tilsluttes sikringssystemet og nærmeste 230v tilslutning. Systemet er tilkoblet Dansikring Direct A/S indbrudsalarmeringssystem Producentens krav og instruktioner for tågegeneratorer skal til enhver tid følges, og der skal ved aktivering af tågegeneratoren hurtigst muligt etableres udluftning af lokalet Tågevæske til opfyldning på tågegeneratoren er ikke indeholdt i abonnementsvederlaget og betales særskilt af kunden.

3 Side 3 af 4 5. ADVARSELSSKILTE 5.1. Advarselsskilte til yderdøre m.v., som leveres af Dansikring Direct A/S, er Dansikring Direct A/S ejendom og vedligeholdes gratis af Dansikring Direct A/S. Advarselsskiltene må ikke flyttes af andre end Dansikring Direct A/S, og skal ved abonnementets ophør tilbageleveres til Dansikring Direct A/S Ved udskiftning af døre, porte eller vinduer sker opsætning af nye skilte for kundens regning. 6. NØGLEBOKS 6.1. Ved installation af privat alarmanlæg i beboelse med egen indgang modsat i beboelse i etageejendomme med fællesindgang - installeres der som udgangspunkt ikke en nøgleboks. Såfremt alarmpatruljen i forbindelse med udrykning vurderer, at det undtagelsesvis er rigtigt i situationen, kan Dansikring Direct A/S i særlige og akutte tilfælde rekvirere en låsesmed for Dansikring Directs regning. Såfremt låsen i forbindelse med indbrud/indbrudsforsøg er beskadiget, vil udbedring anses for en skadesbegrænsende foranstaltning jfr. pkt og ske for kundens regning Såfremt kunden fravælger at få installeret en nøgleboks på installationsadressen fx i beboelse i etageejendomme med fællesindgang, vil der såfremt alarmpatruljen i forbindelse med udrykning får brug for adgang til installationsadressen blive tilkaldt låsesmed for kundens regning Såfremt der er installeret en nøgleboks på installationsadressen skal kunden aflevere et sæt nøgler til deponering i den nøgleboks, som Dansikring Direct A/S har monteret på installationsadressen, så Dansikring Direct A/S til enhver tid ved udrykning og servicebesøg har adgang til installationsadressen. Dansikring Direct A/S har intet ansvar for de deponerede nøgler Ved ændring af låse skal kunden rekvirere Dansikring Direct A/S til deponering af nye nøgler i nøgleboksen. Kunden betaler særskilt for rekvirering af Dansikring Direct A/S til deponering af nye nøgler i nøgleboksen Såfremt der ikke er deponeret brugbare nøgler i nøgleboksen, er Dansikring Direct A/S berettiget til i forbindelse med udrykning og service-besøg at rekvirere låsesmed for kundens regning. 7. FLYTNING OG NEDTAGNING AF SYSTEMET 7.1. Kunden er ikke berettiget til selv eller ved andre at flytte eller nedtage hele eller dele af systemet. Ved abonnementets og leje- eller leasingaftalens ophør, er alene Dansikring Direct A/S berettiget til at afmontere systemet helt eller delvist alt efter Dansikring Direct A/S valg I forbrugerforhold betaler kunden ved abonnementets ophør et nedtagningsgebyr på kr. 850,00 inkl. moms. Har kontrakten løbet i 5 år regnet fra kontraktens underskrift, bortfalder nedtagningsgebyret I erhvervsforhold betaler kunden ved abonnementets ophør et nedtagningsgebyr beregnet ud fra tid og kørsel mv Dansikring Direct A/S påtager sig efter aftale og mod betaling at flytte eller nedtage systemet, advarselsskilte, nøgleboks m.v I forbindelse med nedtagning eller flytning af systemet påhviler det kunden selv at afholde eventuelle udgifter til reparation af vægge eller lign. 8. BETALING 8.1. Købesummen/oprettelsesvederlaget samt servicebesøg, udrykninger og service ydelser i henhold til pkt , , 4.4.4, , , , , , 5.2., 6.2., 6.3., 7.2., 7.3., 7.4. og 12.2 betales i henhold til faktura Abonnementsvederlag betales månedsvis/kvartalsvis forud og beregnes fra den dag, Dansikring Direct A/S har installeret systemet Betaling anses for rettidigt, når den er modtaget 14 dage efter fakturadato I forbrugerforhold er Dansikring Direct A/S berettiget til at tilskrive renter samt gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler I erhvervsforhold er Dansikring Direct A/S ved forsinket betaling berettiget til at tilskrive renter 1½ % pr. måned samt gebyrer på kr. 150 pr. rykker. 8.6 Dansikring Direct A/S opkræver et fakturagebyr på alle abonnementsfakturaer som udsendes med posten. Gebyret vil automatisk blive opkrævet indtil Dansikring Direct, af Betalingsservice, bliver gjort opmærksom på at fakturaen er tilmeldt Betalingsservice. 9. PRISREGULERING 9.1. Abonnementsvederlaget for privatkunder prisreguleres i de første 3 år i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks, offentliggjort pr. januar og juli, og reguleres med virkning fra førstkommende kvartalsopkrævning dvs. næstfølgende 1. april eller 1. oktober. 9.2 Abonnementsvederlaget for erhvervskunder prisreguleres i de første 6 måneder i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks, offentliggjort pr. januar og juli, og reguleres med virkning fra førstkommende kvartalsopkrævning dvs. næstfølgende 1. april eller 1. oktober Hvis prisindekset stiger fra 265,3 til 268, forhøjes abonnementet med 2,7x100/265,3 = 1,02 % Efter de første 3 år af abonnementsperioden er Dansikring Direct A/S ikke længere bundet af Danmarks Statistiks offentliggjorte nettopris-indeks, men kan fravige fra dette, hvis andre forhold gør det nødvendigt. Erhvervskunder reguleres som ovenfor beskrevet iht. nettopris-indekset, men er dog blot omfattet af 6 måneders reglen. 10. DANSIKRING DIRECT A/S ANSVAR Dansikring Direct A/S er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at Dansikring Direct A/S ikke er ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder driftstab samt tab ved skader, som kunden er forsikret eller kunne have været forsikret imod ved tegning af en efter kundens forhold sædvanlig forsikring Dansikring Direct A/S er ikke ansvarlig for skader som følge af fejl ved de af 3. mand fx teleselskaberne - leverede dele og deraf afledte problemer med signaloverførsel til Dansikring Direct A/S kontrolcentral. Ved sådanne fejl er Dansikring Direct A/S forpligtet til hurtigst muligt at gøre kunden opmærksom på fejlene og mod vederlag udbedre eventuelle skader på systemet Dansikring Direct A/S er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kundens koder, nøglekort og kodeord.

4 Side 4 af Dansikring Direct A/S er uden ansvar af enhver art i tilfælde af, at GMS-nettet ikke leverer signaler til Dansikring Direct A/S kontrolcentral eller at GMS-nettet ophører med sin tjeneste. Dækningen i og adgangen til GSM-nettet kan således variere fra tid til anden og forandres med tiden. Såfremt GSM-nettet lukkes eller dækningen ophører, har Dansikring Direct A/S ingen pligt til at opretholde ydelsen eller levere et erstatningsprodukt Dansikring Direct A/S er uden ansvar af enhver art for de forstyrrelser som GSM-forbindelsen må forvolde på installationsadressen samt de omkringliggende bygninger og områder fx hospitaler Dansikring Direct A/S er uden ansvar for skader forårsaget som følge af aktivering af tågegenerator, og økonomiske krav fra brandvæsen eller anden offentlig instans betales af kunden Dansikring Direct A/S påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til force majeure lignende forhold såsom strejke, lockout, importforbud, uroligheder, krig, naturkatastrofer og lign. I tilfælde af strejke eller lockout hos Dansikring Direct A/S forpligter Dansikring Direct A/S sig til omgående at give kunden meddelelse herom Dansikring Direct A/S ansvar er i alle tilfælde begrænset til maksimalt kr , En eventuel skade, som kunden måtte ønske at holde Dansikring Direct A/S ansvarlig for, skal straks skriftligt meddeles Dansikring Direct A/S. 11. FORTRYDELSESRET I forbrugerkøb har kunden inden for 14 dage fra aftalens indgåelse ret til at fortryde købet, forudsat det købte ikke er taget i brug og kan tilbageleveres til Dansikring Direct A/S i væsentlig samme stand Såfremt kunden ønsker at fortryde sit køb, skal dette ske ved skriftlig underretning til Dansikring Direct A/S afsendt inden 14 dagsfristens udløb Bestemmelserne i dette pkt. 11 skal fortolkes i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler. 12. OVERDRAGELSE Abonnementet kan ikke uden skriftlig aftale med Dansikring Direct A/S overdrages til tredjemand Dansikring Direct A/S kan i forbindelse med en eventuel overdragelse til tredjemand betinge sit samtykke til overdragelse og betaling af et overdragelsesgebyr. 13. OPSIGELSE Leasing Abonnementet kan af såvel kunden som Dansikring Direct A/S opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned dog således, at kunden tidligst kan opsige aftalen til ophør 1 år efter aftalens indgåelse, og Dansikring Direct A/S tidligst til ophør 5 år efter abonnementsaftalens indgåelse Opsiger kunden aftalen inden udløbet af den med leasingselskabet aftalte leasingperiode, er kunden forpligtet til at betale leasingselskabet restleasingydelsen tilbagediskonteret med en rente svarende til Nationalbankens diskonto samt Dansikring Direct A/S alle forfaldne, men ikke betalte abonnementsydelser. Der kan i den forbindelse ikke ske modregning Leje / køb Abonnementet kan i forbrugerforhold af såvel kunden som Dansikring Direct A/S opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Dansikring Direct A/S kan tidligst opsige aftalen til ophør 5 år efter aftalens indgåelse Abonnementet kan i erhvervsforhold af såvel kunden som Dansikring Direct A/S opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned dog således, at kunden tidligst kan opsige aftalen til ophør 1 år efter aftalens indgåelse og Dansikring Direct A/S tidligst til ophør 5 år efter aftalens indgåelse Såfremt oprettelsesvederlaget er finansieret over 36 mdr. jfr. pkt er kunden ved opsigelse inden udløbet af de 36 måneder forpligtet til ved opsigelsesvarslets udløb at indbetale den resterende del af oprettelsesvederlaget kontant. 14. MISLIGHOLDELSE Erlægger kunden ikke rettidig betaling jfr. pkt. 8 for ydelserne i henhold til pkt. 4, flytter eller nedtager systemet i strid med pkt. 7, undlader at rette for sig efter skriftligt varsel i henhold til pkt , ændrer eller reparerer systemet i strid med pkt , ikke holder systemet forsikret i henhold til pkt og , eller på anden måde væsentligt misligholder den indgåede aftale og ikke senest 10 dage efter Dansikring Direct A/S har givet skriftligt påkrav herom, betaler eller berigtiger denne adfærd, er Dansikring Direct A/S berettiget til straks: at hæve kontrakten, at standse overvågning af systemet, at nedtage systemet dersom der er tale om leje/leasing, køb med ejendomsforbehold, at kræve de forfaldne udbetalte ydelser betalt, at kræve samtlige uforfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor kunden kunne have opsagt kontrakten i overensstemmelse med pkt. 12, og kræve erstatning for sit tab i anledning af misligholdelsen. 15. AFTALER Alle aftaler, herunder ændringer og tillæg til kontrakt med Dansikring Direct A/S skal være skriftlige. 16. LOVVALG OG VÆRNETING I det omfang der opstår tvivl om fortolkningen af disse almindelige betingelser, eller de ikke regulerer en eventuel tvist mellem Dansikring Direct A/S og kunden, finder dansk rets almindelig regler anvendelse I tilfælde af en tvist mellem Dansikring Direct A/S og kunden vedrørende aftaler omfattet af disse almindelige betingelser, afgøres tvisten ved byretten ved Dansikring Direct A/S hjemting, med mindre sagens genstand berettiger til behandling ved Østre Landsret.

5 Tillæg til de almindelige vilkår for privat alarm GW GSM/Eth PTS Tilbuddet om ekstra alarm er personligt og gælder kun for dig, som har en eksisterende fuldservice aftale med almindelig prissættelse for måneds abonnement. 2. Ekstra alarmen må ikke erstatte en allerede installeret alarm med et eksisterende fuldservice abonnement på samme adresse/bolig, men der må gerne installeres ekstra alarm ud over det eksisterende som i forvejen findes på adressen/boligen. 3. Hvis den ønskede installationsadresse er udenfor et område, hvor vi kan levere tjenesten, forbeholder vi os retten til at afvise installationen. 4. Ved opsigelse af det oprindelige system, opjusteres abonnementet for det nye system med kr. 180,00 pr måned, svarende til sommerkampagnerabatten. 5. Abonnementet for ekstra alarmen samfaktureres med eksisterende fuldservice aftale og er et krav for, at tilbuddet om ekstra alarm kan gøres gældende. 6. Udvidelser som installeres i forbindelse med ekstra alarmen, faktureres til indehaveren af fuldservice aftalen. Dette gælder også eventuelle fremtidige udgifter til service eller andre omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med installationen og driften af ekstra alarmen. 7. Ekstra alarmen håndteres via den allerede eksisterende fuldservice aftales "Mine Sider" ( ). Den alarmansvarlige for den eksisterende fuldservice aftale, har også ansvaret for at registrere, tilknytte og administrere ekstra alarmen via den eksisterende fuldservice aftale inde på "Mine Sider". Ekstra alarmen kan ikke have sin egen "Mine Sider" konto. 8. Tilbuddet om ekstra alarm kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. 9. Tilbuddet er gældende til den 31. august 2012.

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver sikringsaftale der indgås mellem kunden (i det følgende kaldet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser - af den 26. maj 2015 Aftale om løsning af opgaver. Før arbejdet påbegyndes, skal der være truffet skriftlig aftale vedrørende opgavens art og omgang, tidsplan og økonomi.

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Erhverv Kombi 2 (+6M)

Erhverv Kombi 2 (+6M) Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere