Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011"

Transkript

1 Side 1 af 4 Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli ALMINDELIGE BETINGELSER 1.1. Disse almindelige betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med Dansikring Direct A/S om leje, leasing eller køb af Dansikring Direct A/S indbruds alarmeringssystemer og dertilhørende abonnementsaftaler Disse almindelige betingelser kan til enhver tid ændres af Dansikring Direct A/S med 3 måneders varsel ved skriftlig meddelelse til kunden. 2. EJENDOMSRET 2.1. Systemet består af de dele, herunder ledninger og samledåser m.v., der er specificeret i den indgåede kontrakt/ordrebekræftelse og efterfølgende leveret af Dansikring Direct A/S Leje Såfremt det ved særskilt kontrakt med Dansikring Direct A/S er aftalt, at kunden har lejet systemet af Dansikring Direct A/S, tilhører systemet Dansikring Direct A/S. Kunden betaler et oprettelsesvederlag, hvori installationsomkostningerne er indeholdt Såfremt der ved særskilt kontrakt er indgået aftale om at oprettelsesvederlaget jfr. pkt skal finansieres over 36 måneder tillægges en forholdsmæssig andel af oprettelsesvederlaget det månedlige abonnementsvederlag de først følgende 36 måneder Kunden er ansvarlig for systemet og forpligtet til at holde dette forsikret, så længe det er i kundens varetægt, og indtil Dansikring Direct A/S har ladet det afmontere ved abonnementets ophør. Se endvidere pkt og Leasing Såfremt det ved særskilt kontrakt med Dansikring Direct A/S er aftalt, at oprettelsen skal finansieres ved indgåelse af særskilt finansieringsaftale med et finansieringsfirma, tilhører systemet finansieringsselskabet indtil udløbet af leasingaftalen, hvorefter ejendomsretten overgår til Dansikring Direct A/S Det er kundens ansvar, at der kan indgås særskilt finansieringsaftale med finansieringsselskabet. Såfremt finansieringsselskabet ikke kan godkende kunden, eller kunden ikke rettidigt kvitterer for modtagelsen af systemet, er Dansikring Direct A/S berettiget til straks at afkræve kunden hele oprettelsesvederlaget, og kunden har i stedet indgået en lejeaftale med Dansikring Direct A/S i henhold til pkt Kunden er ansvarlig for systemet og forpligtet til at holde dette forsikret, så længe det er i kundens varetægt, og indtil Dansikring Direct A/S har ladet det afmontere ved abonnementets ophør. Se endvidere pkt og Køb Såfremt det ved særskilt kontrakt med Dansikring Direct A/S er aftalt, at kunden har købt systemet, indgår installationsomkostningerne i købesummen Såfremt systemet er installeret med et GSM-modul, omfatter købesummen ikke GSM-simkortet. GSM-simkortet er Dansikring Direct A/S ejendom Systemet med undtagelse af de af tredjemand, herunder teleselskaberne leverede dele tilhører Dansikring Direct A/S, indtil kunden fuldt og endeligt har erlagt den aftalte købesum. 3. INSTALLATION 3.1. Systemet tilsluttes via telefonledninger, GSM-modul eller lignende signaloverføringssystem til Dansikring Direct A/S døgnbemandede kontrolcentral. Omkostningerne ved etablering af det nødvendige telefonstik og lign. er ikke indeholdt i købesummen/oprettelsesvederlaget og betales særskilt af kunden i henhold til disse teleselskabers vilkår og takster Såfremt installation af systemet forudsætter etablering af ekstra sikringsgruppe eller konfiguration af netværk og netværksdele betales omkostningerne hertil særskilt af kunden Såfremt systemet tilsluttes via GSM-modul er kunden ansvarlig for, at et GSM-modul må opsættes på den valgte installationsadresse. Kunden bærer desuden selv ansvaret for de forstyrrelser, som GSM-modulet må forvolde på installationsadressen samt de omkringliggende bygninger og områder fx hospitaler Installation af systemet forgår kontinuerligt og indenfor Dansikring Direct A/S normale arbejdstid. Købesummen/oprettelsesvederlaget er fastsat under forudsætning heraf. 4. ABONNEMENTSAFTALER 4.1. I forbindelse med kundens leje, leasing eller køb af Dansikring Direct A/S systemer, indgår kunden en abonnementsaftale vedrørende de i pkt til 4.7. omhandlede ydelser Såfremt det ikke i disse almindelige betingelser udtrykkeligt fremgår, at kunden selv skal betale for ydelserne i pkt til 4.7., vil det fremgå af selve kontrakten, hvorvidt betalingen er omfattet af kundens abonnementsvederlag eller ej Overvågning Systemet er 24 timer i døgnet tilkoblet Dansikring Direct A/S kontrolcentral Når der via signaloverføring indløber alarmsignal til Dansikring Direct A/S kontrolcentral, følger kontrolcentralen den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med kunden De første 8 dage, efter at signaloverførsel til Dansikring Direct A/S kontrolcentral er etableret, betragtes som prøvetid. Først derefter vil Dansikring Direct A/S iværksætte alarmreaktion i henhold til den aftalte forholdsordre. DANSIKRING DIRECT A/S Køge Åhavn, Carlsensvej Køge Telefon Telefax CVR-nr KundeServiceCenter Telefon Salg

2 Side 2 af I den med kunden aftalte forholdsordre skal kunden oplyse en kode, som kunden ved henvendelse til Dansikring Direct A/S kontrol central skal meddele Dansikring Direct A/S, for at kunne afmelde alarmen. Alene henvendelse med oplysning af korrekt kode eller afmelding ved betjening af alarmen med korrekt talkode eller fjernbetjening betragtes som gyldig afmelding Kunden er mindst 2 gange årligt forpligtet til - på eget initiativ - at gennemføre en prøvealarmering til Dansikring Direct A/S kontrolcentral. En sådan prøvealarmering skal umiddelbar før afprøvning meddeles til Dansikring Direct A/S kontrolcentral og umiddelbart efter afprøvning afmeldes til kontrolcentralen ved oplysning af korrekt kode I abonnementsvederlaget indgår ikke abonnement, gebyr og afgifter til teleselskaberne for anvendelse af telefonnettet eller lignende net eller betaling af gebyrer og afgifter til politiet. Disse omkostninger betales særskilt af kunden. I abonnementsvederlaget indgår dog vederlag for benyttelse af GSM-nettet til transmission af alarmsignaler Udrykning Når der via signaloverføring indløber alarmsignal til Dansikring Direct A/S kontrolcentral vurderer Dansikring Direct A/S, om der på baggrund af alarmsignalet og/eller billedverificering samt forholdsordren skal sendes en alarmpatrulje. Alarmpatruljen vil ved fremkomst til alarmstedet foretage udvendig og/eller indvendig patruljering i henhold til den aftalte forholdsordre Dansikring Direct A/S afgør ved modtagelse af alarmsignal, hvorvidt der samtidig med udrykning af alarmpatrulje skal ske orientering til politi. En sådan orientering af politiet sker i henhold til de af politiet og justitsministeriet fastsatte vilkår Dansikring Direct A/S skaffer for kundens regning - enten sig selv, politiet, montør, håndværker, redningskorps eller en af abonnenten udpeget kontaktperson adgang til de sikrede lokaliteter i overensstemmelse med den aftalte forholdsordre og Dansikring Direct A/S vurdering af sikringsbehovet Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk eller lign. foranlediger Dansikring Direct A/S nødvendige, midlertidige skadebegrænsende foranstaltninger gennemført for kundens regning. Som skadebegrænsende foranstaltninger anses blandt andet vagt på alarmadressen, afdækning, håndværkerassistance og reetablering af alarmsystemet Den af Dansikring Direct A/S etablerede vagt på alarmadressen opretholdes, indtil anden sikring i henhold til pkt er etableret Når alarmpatruljen forlader alarmadressen efterlades en skriftlig kvittering for alarmpatruljens tilstedeværelse Ved konstatering af fejl på teleselskabernes signaloverførselssystem, der medfører at alarmsystemet ikke fungerer for eksempel pga. strømsvigt, batterisvigt eller lign., er Dansikring Direct A/S berettiget, men ikke forpligtet til for kundens regning at sende og etablere vagt på alarmadressen, at skaffe adgang til de sikrede lokaliteter samt at foranledige midlertidig skadesforbyggende foranstaltning gennemført ved reparation, tillukning m.v Såfremt gentagne falske alarmer som følge af kundens forhold ikke er afhjulpet efter meddelelse af 5 dages skriftlig varsel, er Dansikring Direct A/S berettiget til at sende kunden en særskilt afregning for udrykning - uanset om omkostninger til udrykning er omfattet af abonnementsvederlaget jfr. pkt eller ej Vedligeholdelse Alle reparationer, herunder fejlretning og udskiftning af slidte eller defekte dele samt ændringer på alarmsystemet, må alene udføres af Dansikring Direct A/S eller en af Dansikring Direct A/S autoriseret reparatør. Reparationer fortages indenfor almindelig arbejdstid Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på systemer, der er forårsaget af fejl i de af 3. mand fx teleselskaberne - leverede dele, særtjenester såsom telefonspærre og lign. samt fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt, batterisvigt eller lign., betales særskilt af kunden Dansikring Direct A/S er til enhver tid berettiget til at få adgang til systemet og foretage servicebesøg og ændringer i systemet. Dansikring Direct A/S adgang til alarmsystemet vil som udgangspunkt blive aftalt med kunden, medmindre der foreligger særlige grunde, som nødvendiggør at en adgang til alarmsystemet er påkrævet uden forudgående aftale Kunden er ansvarlig for, at forsikringsdækkede skader på systemet repareres af Dansikring Direct A/S for kundens/forsikringsselskabets regning. Sådanne reparationer omfatter blandt andet fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, storm, overlast på systemet og lign Kunden er forpligtet til straks at give Dansikring Direct A/S meddelelse, såfremt systemet er i uorden Omkostninger til ændring, modifikation eller flytning af systemet betales af kunden Billedovervågningsanlæg Systemet er 24 timer i døgnet tilkoblet Dansikring Direct A/S kontrolcentral Når der via signaloverføring indløber billedsignal til Dansikring Direct A/S kontrolcentral, optages og lagres disse billedoverførsler i Dansikring Direct A/S billedarkiv og vil blive opbevaret i en af myndighederne godkendt lagringsperiode, hvorefter de automatisk bliver slettet Dansikring Direct A/S er såvel berettiget som forpligtet til at udlevere de modtagne billedsignaler til politiet til brug for politimæssig efterforskning Det modtagne billedmateriale er Dansikring Direct A/S ejendom, og kunden er ikke berettiget til at modtage kopi af de modtagne billedsignaler Dansikring Direct A/S er på installationstidspunktet forpligtet til at følge de af myndighedernes fastlagte krav for skiltning. Kunden er tilsvarende forpligtet til at påse, at myndighedernes krav om skiltning til stadighed opfyldes Kunden er endvidere forpligtet til at sikre, at det er meddelt eventuelle ansatte eller andre med lovlig adgang til installationsadressen, at der er installeret billedovervågning på alarmadressen Tågegeneratoranlæg Tågegeneratoren tilsluttes sikringssystemet og nærmeste 230v tilslutning. Systemet er tilkoblet Dansikring Direct A/S indbrudsalarmeringssystem Producentens krav og instruktioner for tågegeneratorer skal til enhver tid følges, og der skal ved aktivering af tågegeneratoren hurtigst muligt etableres udluftning af lokalet Tågevæske til opfyldning på tågegeneratoren er ikke indeholdt i abonnementsvederlaget og betales særskilt af kunden.

3 Side 3 af 4 5. ADVARSELSSKILTE 5.1. Advarselsskilte til yderdøre m.v., som leveres af Dansikring Direct A/S, er Dansikring Direct A/S ejendom og vedligeholdes gratis af Dansikring Direct A/S. Advarselsskiltene må ikke flyttes af andre end Dansikring Direct A/S, og skal ved abonnementets ophør tilbageleveres til Dansikring Direct A/S Ved udskiftning af døre, porte eller vinduer sker opsætning af nye skilte for kundens regning. 6. NØGLEBOKS 6.1. Ved installation af privat alarmanlæg i beboelse med egen indgang modsat i beboelse i etageejendomme med fællesindgang - installeres der som udgangspunkt ikke en nøgleboks. Såfremt alarmpatruljen i forbindelse med udrykning vurderer, at det undtagelsesvis er rigtigt i situationen, kan Dansikring Direct A/S i særlige og akutte tilfælde rekvirere en låsesmed for Dansikring Directs regning. Såfremt låsen i forbindelse med indbrud/indbrudsforsøg er beskadiget, vil udbedring anses for en skadesbegrænsende foranstaltning jfr. pkt og ske for kundens regning Såfremt kunden fravælger at få installeret en nøgleboks på installationsadressen fx i beboelse i etageejendomme med fællesindgang, vil der såfremt alarmpatruljen i forbindelse med udrykning får brug for adgang til installationsadressen blive tilkaldt låsesmed for kundens regning Såfremt der er installeret en nøgleboks på installationsadressen skal kunden aflevere et sæt nøgler til deponering i den nøgleboks, som Dansikring Direct A/S har monteret på installationsadressen, så Dansikring Direct A/S til enhver tid ved udrykning og servicebesøg har adgang til installationsadressen. Dansikring Direct A/S har intet ansvar for de deponerede nøgler Ved ændring af låse skal kunden rekvirere Dansikring Direct A/S til deponering af nye nøgler i nøgleboksen. Kunden betaler særskilt for rekvirering af Dansikring Direct A/S til deponering af nye nøgler i nøgleboksen Såfremt der ikke er deponeret brugbare nøgler i nøgleboksen, er Dansikring Direct A/S berettiget til i forbindelse med udrykning og service-besøg at rekvirere låsesmed for kundens regning. 7. FLYTNING OG NEDTAGNING AF SYSTEMET 7.1. Kunden er ikke berettiget til selv eller ved andre at flytte eller nedtage hele eller dele af systemet. Ved abonnementets og leje- eller leasingaftalens ophør, er alene Dansikring Direct A/S berettiget til at afmontere systemet helt eller delvist alt efter Dansikring Direct A/S valg I forbrugerforhold betaler kunden ved abonnementets ophør et nedtagningsgebyr på kr. 850,00 inkl. moms. Har kontrakten løbet i 5 år regnet fra kontraktens underskrift, bortfalder nedtagningsgebyret I erhvervsforhold betaler kunden ved abonnementets ophør et nedtagningsgebyr beregnet ud fra tid og kørsel mv Dansikring Direct A/S påtager sig efter aftale og mod betaling at flytte eller nedtage systemet, advarselsskilte, nøgleboks m.v I forbindelse med nedtagning eller flytning af systemet påhviler det kunden selv at afholde eventuelle udgifter til reparation af vægge eller lign. 8. BETALING 8.1. Købesummen/oprettelsesvederlaget samt servicebesøg, udrykninger og service ydelser i henhold til pkt , , 4.4.4, , , , , , 5.2., 6.2., 6.3., 7.2., 7.3., 7.4. og 12.2 betales i henhold til faktura Abonnementsvederlag betales månedsvis/kvartalsvis forud og beregnes fra den dag, Dansikring Direct A/S har installeret systemet Betaling anses for rettidigt, når den er modtaget 14 dage efter fakturadato I forbrugerforhold er Dansikring Direct A/S berettiget til at tilskrive renter samt gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler I erhvervsforhold er Dansikring Direct A/S ved forsinket betaling berettiget til at tilskrive renter 1½ % pr. måned samt gebyrer på kr. 150 pr. rykker. 8.6 Dansikring Direct A/S opkræver et fakturagebyr på alle abonnementsfakturaer som udsendes med posten. Gebyret vil automatisk blive opkrævet indtil Dansikring Direct, af Betalingsservice, bliver gjort opmærksom på at fakturaen er tilmeldt Betalingsservice. 9. PRISREGULERING 9.1. Abonnementsvederlaget for privatkunder prisreguleres i de første 3 år i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks, offentliggjort pr. januar og juli, og reguleres med virkning fra førstkommende kvartalsopkrævning dvs. næstfølgende 1. april eller 1. oktober. 9.2 Abonnementsvederlaget for erhvervskunder prisreguleres i de første 6 måneder i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks, offentliggjort pr. januar og juli, og reguleres med virkning fra førstkommende kvartalsopkrævning dvs. næstfølgende 1. april eller 1. oktober Hvis prisindekset stiger fra 265,3 til 268, forhøjes abonnementet med 2,7x100/265,3 = 1,02 % Efter de første 3 år af abonnementsperioden er Dansikring Direct A/S ikke længere bundet af Danmarks Statistiks offentliggjorte nettopris-indeks, men kan fravige fra dette, hvis andre forhold gør det nødvendigt. Erhvervskunder reguleres som ovenfor beskrevet iht. nettopris-indekset, men er dog blot omfattet af 6 måneders reglen. 10. DANSIKRING DIRECT A/S ANSVAR Dansikring Direct A/S er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at Dansikring Direct A/S ikke er ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder driftstab samt tab ved skader, som kunden er forsikret eller kunne have været forsikret imod ved tegning af en efter kundens forhold sædvanlig forsikring Dansikring Direct A/S er ikke ansvarlig for skader som følge af fejl ved de af 3. mand fx teleselskaberne - leverede dele og deraf afledte problemer med signaloverførsel til Dansikring Direct A/S kontrolcentral. Ved sådanne fejl er Dansikring Direct A/S forpligtet til hurtigst muligt at gøre kunden opmærksom på fejlene og mod vederlag udbedre eventuelle skader på systemet Dansikring Direct A/S er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kundens koder, nøglekort og kodeord.

4 Side 4 af Dansikring Direct A/S er uden ansvar af enhver art i tilfælde af, at GMS-nettet ikke leverer signaler til Dansikring Direct A/S kontrolcentral eller at GMS-nettet ophører med sin tjeneste. Dækningen i og adgangen til GSM-nettet kan således variere fra tid til anden og forandres med tiden. Såfremt GSM-nettet lukkes eller dækningen ophører, har Dansikring Direct A/S ingen pligt til at opretholde ydelsen eller levere et erstatningsprodukt Dansikring Direct A/S er uden ansvar af enhver art for de forstyrrelser som GSM-forbindelsen må forvolde på installationsadressen samt de omkringliggende bygninger og områder fx hospitaler Dansikring Direct A/S er uden ansvar for skader forårsaget som følge af aktivering af tågegenerator, og økonomiske krav fra brandvæsen eller anden offentlig instans betales af kunden Dansikring Direct A/S påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til force majeure lignende forhold såsom strejke, lockout, importforbud, uroligheder, krig, naturkatastrofer og lign. I tilfælde af strejke eller lockout hos Dansikring Direct A/S forpligter Dansikring Direct A/S sig til omgående at give kunden meddelelse herom Dansikring Direct A/S ansvar er i alle tilfælde begrænset til maksimalt kr , En eventuel skade, som kunden måtte ønske at holde Dansikring Direct A/S ansvarlig for, skal straks skriftligt meddeles Dansikring Direct A/S. 11. FORTRYDELSESRET I forbrugerkøb har kunden inden for 14 dage fra aftalens indgåelse ret til at fortryde købet, forudsat det købte ikke er taget i brug og kan tilbageleveres til Dansikring Direct A/S i væsentlig samme stand Såfremt kunden ønsker at fortryde sit køb, skal dette ske ved skriftlig underretning til Dansikring Direct A/S afsendt inden 14 dagsfristens udløb Bestemmelserne i dette pkt. 11 skal fortolkes i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler. 12. OVERDRAGELSE Abonnementet kan ikke uden skriftlig aftale med Dansikring Direct A/S overdrages til tredjemand Dansikring Direct A/S kan i forbindelse med en eventuel overdragelse til tredjemand betinge sit samtykke til overdragelse og betaling af et overdragelsesgebyr. 13. OPSIGELSE Leasing Abonnementet kan af såvel kunden som Dansikring Direct A/S opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned dog således, at kunden tidligst kan opsige aftalen til ophør 1 år efter aftalens indgåelse, og Dansikring Direct A/S tidligst til ophør 5 år efter abonnementsaftalens indgåelse Opsiger kunden aftalen inden udløbet af den med leasingselskabet aftalte leasingperiode, er kunden forpligtet til at betale leasingselskabet restleasingydelsen tilbagediskonteret med en rente svarende til Nationalbankens diskonto samt Dansikring Direct A/S alle forfaldne, men ikke betalte abonnementsydelser. Der kan i den forbindelse ikke ske modregning Leje / køb Abonnementet kan i forbrugerforhold af såvel kunden som Dansikring Direct A/S opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Dansikring Direct A/S kan tidligst opsige aftalen til ophør 5 år efter aftalens indgåelse Abonnementet kan i erhvervsforhold af såvel kunden som Dansikring Direct A/S opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned dog således, at kunden tidligst kan opsige aftalen til ophør 1 år efter aftalens indgåelse og Dansikring Direct A/S tidligst til ophør 5 år efter aftalens indgåelse Såfremt oprettelsesvederlaget er finansieret over 36 mdr. jfr. pkt er kunden ved opsigelse inden udløbet af de 36 måneder forpligtet til ved opsigelsesvarslets udløb at indbetale den resterende del af oprettelsesvederlaget kontant. 14. MISLIGHOLDELSE Erlægger kunden ikke rettidig betaling jfr. pkt. 8 for ydelserne i henhold til pkt. 4, flytter eller nedtager systemet i strid med pkt. 7, undlader at rette for sig efter skriftligt varsel i henhold til pkt , ændrer eller reparerer systemet i strid med pkt , ikke holder systemet forsikret i henhold til pkt og , eller på anden måde væsentligt misligholder den indgåede aftale og ikke senest 10 dage efter Dansikring Direct A/S har givet skriftligt påkrav herom, betaler eller berigtiger denne adfærd, er Dansikring Direct A/S berettiget til straks: at hæve kontrakten, at standse overvågning af systemet, at nedtage systemet dersom der er tale om leje/leasing, køb med ejendomsforbehold, at kræve de forfaldne udbetalte ydelser betalt, at kræve samtlige uforfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor kunden kunne have opsagt kontrakten i overensstemmelse med pkt. 12, og kræve erstatning for sit tab i anledning af misligholdelsen. 15. AFTALER Alle aftaler, herunder ændringer og tillæg til kontrakt med Dansikring Direct A/S skal være skriftlige. 16. LOVVALG OG VÆRNETING I det omfang der opstår tvivl om fortolkningen af disse almindelige betingelser, eller de ikke regulerer en eventuel tvist mellem Dansikring Direct A/S og kunden, finder dansk rets almindelig regler anvendelse I tilfælde af en tvist mellem Dansikring Direct A/S og kunden vedrørende aftaler omfattet af disse almindelige betingelser, afgøres tvisten ved byretten ved Dansikring Direct A/S hjemting, med mindre sagens genstand berettiger til behandling ved Østre Landsret.

5 Tillæg til de almindelige vilkår for privat alarm GW GSM/Eth PTS Tilbuddet om ekstra alarm er personligt og gælder kun for dig, som har en eksisterende fuldservice aftale med almindelig prissættelse for måneds abonnement. 2. Ekstra alarmen må ikke erstatte en allerede installeret alarm med et eksisterende fuldservice abonnement på samme adresse/bolig, men der må gerne installeres ekstra alarm ud over det eksisterende som i forvejen findes på adressen/boligen. 3. Hvis den ønskede installationsadresse er udenfor et område, hvor vi kan levere tjenesten, forbeholder vi os retten til at afvise installationen. 4. Ved opsigelse af det oprindelige system, opjusteres abonnementet for det nye system med kr. 180,00 pr måned, svarende til sommerkampagnerabatten. 5. Abonnementet for ekstra alarmen samfaktureres med eksisterende fuldservice aftale og er et krav for, at tilbuddet om ekstra alarm kan gøres gældende. 6. Udvidelser som installeres i forbindelse med ekstra alarmen, faktureres til indehaveren af fuldservice aftalen. Dette gælder også eventuelle fremtidige udgifter til service eller andre omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med installationen og driften af ekstra alarmen. 7. Ekstra alarmen håndteres via den allerede eksisterende fuldservice aftales "Mine Sider" ( ). Den alarmansvarlige for den eksisterende fuldservice aftale, har også ansvaret for at registrere, tilknytte og administrere ekstra alarmen via den eksisterende fuldservice aftale inde på "Mine Sider". Ekstra alarmen kan ikke have sin egen "Mine Sider" konto. 8. Tilbuddet om ekstra alarm kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. 9. Tilbuddet er gældende til den 31. august 2012.

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere