Metanemission fra danske biogasanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metanemission fra danske biogasanlæg"

Transkript

1 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015

2 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper Stefanek, Martin Nørregaard Hansen og Søren Gustav Rasmussen AgroTech

3 INDHOLD 1. Forord Introduktion Forskellige kategorier af lækager Lækager ved samlinger Lækager ved sikkerhedsventiler Øvrige lækager Vedligeholdelsesprocedurer ANBEFALINGER Anbefalinger vedrørende lækagemåling på nyetablerede biogasanlæg Anbefalinger vedrørende lækagemåling på eksisterende biogasanlæg Anbefalinger vedrørende kvantificering og vurdering af lækagernes omfang Anbefalinger vedrørende udbedring af lækager og utætheder Sammenfatning Metanemission fra danske biogasanlæg

4 1. FORORD Denne rapport om reparation af metanlækager på biogasanlæg er udarbejdet som en del af projektet: Metanemission fra danske biogasanlæg. Projektet er støttet af ForskEL-ordningen under Energinet.dk og har to overordnede formål: Udvikling af en enkel og operationel metode til måling af metanemission fra danske biogasanlæg. Kortlægning af de hyppigste lækagetyper samt metanemission fra 10 danske biogasanlæg. Projektet er udført i perioden 1. april 2013 til 31. juni Agrotech har været projektleder og Dansk Gasteknisk Center har deltaget som partner. Et af formålene med projektet var at udarbejde en vedligeholdelses håndbog målrettet driftsledere. Formålet med håndbogen er en beskrivelse af de mest generelle lækagetyper og deres reparation med henblik på at forbedre vedligeholdelsen på biogasanlæg. Håndbogen er derfor målrettet driftsledere på de enkelte anlæg. 2. INTRODUKTION Et biogasanlæg består af en stor og kompleks bygnings-, lagrings- og rørføringsmasse. Der er derfor mulighed for, at der løbende kan opstå utætheder (lækager) på anlæggene. Traditionelt har lækagesøgning på mange biogasanlæg været foretaget med håndholdte metankoncentrationsmålere og læksøger spray. Metoderne er besværlige at anvende, og ofte kan samtlige lækager ikke identificeres med disse metoder. Med udviklingen af optiske IR (infrarøde) gaskameraer er det blevet muligt at få viden om omfanget af lækager på biogasanlæg i Danmark. I dette projekt er der udvalgt 10 biogasanlæg, som efterfølgende er scannet med et optisk IR gaskamera. Efter den første scanning er de fleste lækager udbedret af driftspersonalet på biogasanlæggene, og efterfølgende er biogasanlæggene scannet igen for at vurdere effekten af reparationerne. I forbindelse med scanningerne er metanemissionen fra de enkelte lækager blevet målt, således at det har været muligt at kvantificere effekterne af reparationerne. Efter målingerne på biogasanlæggene er der opsamlet erfaringer med, hvordan de forskellige typer lækager er repareret, samt effekten og økonomien ved de forskellige typer reparationer. Disse erfaringer er opsamlet i denne håndbog. Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte AgroTech. 3. FORSKELLIGE KATEGORIER AF LÆKAGER De identificerede lækager på de undersøgte biogasanlæg kunne opdeles i tre kategorier, lækager ved samlinger, lækager ved sikkerhedsventiler, samt øvrige lækager (Tabel 1). Metanemission fra danske biogasanlæg

5 Tabel 1. Identificerede lækager på de undersøgte biogasanlæg. Lækagerne er fordelt på kategorier, og den totale emission og gennemsnit per lækage er vist før og efter lækagereparation. Lækagetype Lækager ved samlinger Antal 19 (+7 nye ved 2. målerunde) Emission før reparation [Nm 3 metan pr. år] Emission efter reparation [Nm 3 metan pr. år] Total Gns. Total Gns Lækager ved sikkerhedsventiler Øvrige lækager 15 (+3 nye ved 2. målerunde) 18 (+ 4 nye ved 2. målerunde) Total 52 (+14) De laveste metanemissioner blev målt fra lækager ved samlinger, i gennemsnit 713 m 3 /år, hvorimod der fra kategorierne lækager ved sikkerhedsventiler og øvrige lækager blev målt en gennemsnitlig emission pr. lækage på henholdsvis og m 3 /år. Til gengæld blev emissionerne reduceret med over henholdsvis 80 og 90 % fra kategorierne lækager ved sikkerhedsventiler og øvrige lækager efter reparation af lækagerne. Derimod blev der ikke målt emissionsreduktion fra kategorien lækager ved samlinger. Tværtimod steg den totale målte emission fra denne kategori, hvilket primært skyldtes, at en del lækager i nyetablerede overdækninger på eksisterende efterafgasningstanke ikke indgik i kategorien i forbindelse med målingerne i 1. målerunde, men i stedet indgik i kategorien øvrige lækager. 4. LÆKAGER VED SAMLINGER Lækager ved forskellige samlinger på reaktorer eller efterafgasningstanke opstår typisk mellem betonvæg og membran, mellem to betonfag på en betonoverdækning eller ved slangegennemføringer (Figur 1). Figur 1. Eksempler på lækager ved samlinger. Til venstre ses lækage ved slangegennemføring. Til højre ses lækage ved samling mellem betonvæg og membran på efterafgasningstank Der blev generelt målt forholdsvis lave emissioner fra lækager ved samlinger. I undersøgelsen blev der målt mellem 61 og Nm 3 metan/år (Tabel 2). Metanemission fra danske biogasanlæg

6 Tabel 2. Metanemission fra lækager ved samlinger. Emissionen er bestemt henholdsvis før (1. måling) og efter (2. måling) lækageidentifikation. ID Nummer Beskrivelse af lækage Målt metanemission Nm 3 metan/år 1. måling 2. måling 1 Sprække mellem side og betondæk, efterafgasningstank syd Tagpap ved tankkant, efterafgasningstank syd Midt på efterafgasningstank nord Punktlæk, efterafgasningstank nord Efterlagertank, platform ved sikkerhedsventil Efterlagertank, platform ved sikkerhedsventil Efterlagertank, platform ved sikkerhedsventil Efterlagertank, platform ved sikkerhedsventil Læk ved radar Læk ved fyldetud Læk ved sort dæksel kabel + samling v dæksel, efterafgasning a samling tv for platform a samling tv for platform a samling tv for platform a 16 Samling a 17 Samling a 18 Samling a 19 Samling 4 - læk mindre end 25 ppm a 20 Samling 5 - læk mindre end 25 ppm a 21 Samling 6 - læk mindre end 25 ppm a 22 Samling 7 - læk mindre end 25 ppm a 23 Samling a 24 Slanger v platform a 25 Tætning ved kabler på platform, efterafgasningstank a 26 Samling til venstre for 3. læk a Total a Der er ikke målt på lækagen i 2. målerunde, da lækagen ikke var forsøgt repareret. Emissionen skønnes derfor, at være lig med emissionen fra lækagen i 1. målerunde. Lækager i forbindelse med samlinger er generelt vanskelige at udbedre, og kombineret med den relativt lave emission fra de fleste af denne type lækager, er der ofte ikke en stor miljømæssig eller økonomisk gevinst ved at udbedre lækagerne. Disse lækagetyper er derfor typisk ikke er blevet repareret før anden målerunde. Det gælder for lækagerne i Tabel 2. De identificerede lækager var langt overvejende samlinger mellem betonvæg og membran (Figur 1). Der er ikke umiddelbart nogen nem teknisk løsning til reparation af disse typer lækager. Disse lækager er derfor generelt ikke blevet repareret af biogasanlæggene og som følge heraf er der ikke målt på disse lækager i 2. målerunde. Metanemissionen fra disse ikke reparerede lækager antages derfor at være lig med emissionen målt i 1. målerunde. Lækagerne 5-11 i ovenstående tabel var lækager identificeret på tre nyetablerede duge på efterafgasningstanke (Figur 2). Resultaterne af den 1. undersøgelse blev i enkelte tilfælde brugt af biogasanlæggene til at få leverandøren til at udbedre identificerede lækager. Det er også erfaringen fra andre målinger (ikke inkluderet i dette projekt), at der kan være lækager på ny Metanemission fra danske biogasanlæg

7 opførte reaktorer og efterafgasningstanke, og at det derfor kan være en god ide, at få disse gennemgået med et IR gaskamera umiddelbart efter levering. Figur 2. Eksempler på lækager ved samlinger på nyetablerede duge på efterafgasningstanke. Alle lækager blev detekteret i 2. målerunde, og der er således ikke registreret hvilke løsninger, der er anvendt til udbedring af lækagerne. Lækagerne 1-4 i Tabel 2 skyldtes alle sprækker mellem betonfag på et efterafgasningslager med fast top. Lækage 1 (Figur 3, midt.) skyldtes sprækker mellem væg og top, som blev repareret med fugemasse, hvorved emissionen blev reduceret med mere end 90 %. Figur 3. Eksempler på lækager mellem betonfag på efterafgasningstanke. De to billeder til venstre viser samme lækage mellem væg og overdækning, henholdsvis før og efter reparation med fugemasse. Nederste billede til venstre viser lækager mellem betonfag i overdækning på efterafgasningstanke. Metanemission fra danske biogasanlæg

8 Emissionen fra lækage 4 var stort set ens ved 1 og 2 måling, mens emissionsniveauet fra lækage 2 og 3 henholdsvis var lavere og højere ved 2. måling sammenlignet med 1. måling. Den målte stigning i emissionsniveauet fra lækage 3 indikerer, at også trykforhold i tanke påvirker emissionsniveauet. 5. LÆKAGER VED SIKKERHEDSVENTILER Sikkerhedsventiler er lovpligtige på alle biogasanlæg og sikrer, at der ikke opbygges for højt et gastryk i reaktor, efterafgasningstank eller gaslager. Derudover er der flere steder etableret klapventiler/overskumningsventiler, som åbner, hvis der opstår skumning i reaktorerne, som fylder hele reaktorvolumen. Der blev registreret lækager fra flere forskellige typer sikkerhedsventiler, vandlåse, tryk/vakuumventiler og klapventiler/skumningsventiler. I alt blev der målt lækager på sikkerhedsventiler (Figur 4) på 7 af de undersøgte biogasanlæg. Den totale metanemission fra alle sikkerhedsventiler ved 1. måling var m 3 metan/år Tabel 3). Over halvdelen af dette tab var forårsaget af lækagen fra en enkelt vandlås (lækage 37 i Tabel 3). Gennemsnittet for de øvrige lækager er ca m 3 metan/år. Efter reparation/vedligehold efter 1. måling blev den samlede emission via sikkerhedsventiler reduceret til fra til m 3 metan/år ved den 2. måling. Tabel 3. Metanemission fra lækager ved sikkerhedsventiler. Emissionen er bestemt henholdsvis før (1. måling) og efter (2. måling) lækageidentifikation. Lækager, som i 2. målerunde er markeret med ikke målt er lækager som ikke er forsøgt repareret før 2. målerunde. Disse lækager er derfor ikke målt i 2. målerunde. I stedet er det antaget at emissionen er lig med emissionen målt i 1. målerunde. ID Nummer Beskrivelse af lækage Målt metanemission Nm 3 metan/år 1. måling 2. måling 27 Gammel sikkerhedsventil, efterafgasningstank syd Gammel sikkerhedsventil, efterafgasningstank nord Dæksel på reaktor vest Sikkerhedsventil på gaslager Sikkerhedsventil (ingen lækage ved 1.måling) Sikkerhedsventil (ingen lækage ved 1.måling) Vandlås 0 0 a 34 Reaktor top (midterste reaktor) Reaktor top (sydligste reaktor) Reaktor top (nordligste reaktor) Gaslager, vandovertryksventil, tom for vand Reaktor top, utæt overtryksventil Sikkerhedsventil, efterafgasning b 40 Sikkerhedsventil ved platform b 41 Ventil ved container b 42 Sikkerhedsventil ved platform b 43 Sikkerhedsventil uden platform b 44 Klapventil, efterafgasningstank b Total a Vandlås på reaktor, som blev opført efter målingerne i 1. målerunde. Ved målingerne i 2. målerunde blev der detekteret metanlækage fra vandlåsen, men vandlåsen blev fyldt op før emissionen blev kvantificeret. Det er vurderingen ud fra detektionen med det optiske IR kamera, at der var tale om en betydelig emission før vandlåsen blev fyldt op. b Der er ikke målt på lækagen i 2. målerunde, da lækagen ikke var forsøgt repareret. Emissionen skønnes at være lig med den målte emission fra lækagen i 1. målerunde. Metanemission fra danske biogasanlæg

9 Der forventes normalt ingen emission fra velfungerende vandlåse. Men er vandlåsene løbet tør for vand kan vandlåse føre til en meget høj emission. Der var ikke sensorer til registrering af for lavt vandindhold, eller til automatisk opfyldning på de vandlåse, der indgik i projektet. Systemer til dette findes i dag, og det kan være økonomisk fordelagtigt at etablere disse systemer, idet en utæt vandlås, i et enkelt tilfælde lækkede over m 3 metan/år, svarende til en værdi på ca kr/døgn (Tabel 3, lækage 37). Derudover blev der registreret en utæt vandlås i 2. målerunde på en nyetableret reaktortank (Tabel 3, lækage 33; Figur 4). Denne blev fyldt op før der kunne foretages målinger, og metantabet fra denne utætte vandlås indgår derfor ikke i opgørelsen. Det er dog vurderingen ud fra optagelserne med det optiske IR gaskamera, at emissionen var betydelig før vandopfyldningen. Figur 4. Eksempler på sikkerhedsventiler på biogasanlæg. Billedet til venstre er en vandlås på gaslager. Det midterste billede viser en gammel inaktiv og utæt sikkerhedsventil, som på billedet til højre er afmonteret, hvorefter hullet er lukket med metalplade. Lækage 27 og 28 er to ældre sikkerhedsventiler på to efterafgasningstanke på det samme biogasanlæg (Figur 4). Sikkerhedsventilerne var ikke længere i drift, og der var ved målingerne etableret nye sikkerhedsventiler på efterafgasningstankene. Alligevel var der lækager fra de gamle ventiler. Løsningen blev at afmontere de gamle sikkerhedsventiler og lukke hullet i tanken med plader. Dette var en både nem og billig løsning, som af driftslederen blev anslået til under kr. for løn- og materialeudgifter. Driftslederen vurderer desuden, at der ikke er behov for vedligeholdelse af reparationen fremover. Metanemissionen blev ved reparationerne reduceret fra ca m 3 metan/år til 0 m 3 metan/år. Også nyere tryk/vakuum-ventiler kan være utætte. Der blev dog målt en forholdsvis begrænset emission fra disse (Figur 5, lækagerne 30, 31, 32, 38, 39, 40 og 42). Lækagerne vurderes at skyldes, at der har været skumning i tanken, eller at ventilerne kortvarigt åbner grundet for højt reaktortryk. Herved kan der sætte sig urenheder på tætningsfladerne i ventilen. Det er derfor nødvendigt at efterse og rense ventilerne med jævne mellemrum, og specielt i forbindelse med at skumning eller utilsigtet højt gastryk i reaktoren har fundet sted. På mange af de undersøgte biogasanlæg blev der ikke foretaget vedligeholdelse af tryk/vakuum-ventilerne efter målingerne ved 1. måling. Derfor er der ikke foretaget yderligere målinger ved 2. gennemgang, da emissionen fra disse ventiler antages at være uændret. På et af biogasanlæggene havde man tjekket tryk/vakuum ventilen og fundet at teflon pakningen var defekt. Prisen for indkøb og udskiftning af teflonpakningen blev vurderet af driftsledelsen til at være under 1000 kr. Fremover vil det samme anlæg ændre vedligeholdelsesproceduren og efterse tryk/vakuum-ventilerne med læksøger spray en gang pr. måned. Metanemission fra danske biogasanlæg

10 Figur 5. Eksempel på lækage fra tryk/vakuum-sikkerhedsventil. Lækage 29, 34, 35 og 36 er lækager i forbindelse med springplader (Figur 6). Der blev målt forholdsvis høje emissioner fra springpladerne, fra til m 3 /år. Efterfølgende blev lækagerne 34, 35 og 36 udbedret; lågene blev afmonteret, pakfladerne renset og efterfølgende smurt med en pasta der kan tåle gaspåvirkningen. De samlede omkostninger blev af driftslederen vurderet til at udgøre under kr. Driftslederen på anlægget vurderer derudover, at springpladerne skal efterses 1 gang pr. år, samt når de har været lettet. Emissionerne fra de tre eftersete springplader blev reduceret fra totalt m 3 til 947 m 3 metan/år. Emissionen fra den springplade, som ikke blev efterset steg fra til m 3 metan/år. Dette indikerer en løbende forøgelse af metanemissionen fra den aktuelle springplade. Forøgelsen kan dog også skyldtes, at emissionstabet også afhænger af de aktuelle trykforhold i reaktor eller lagringstanke. Figur 6. Eksemplar på springplader: Til venstre ses en ældre springplademodel, hvor tætningspladen holdes nede af forspændte fjedre. Til højre ses en simpel anordning til tryksikring, hvor flangen tætner mod røråbning og kan løfte sig ved overtryk eller skumning Der blev registreret lækager fra tre klapventiler (lækage 41, 43 og 44). Alle klapventiler er af samme type (Figur 7). Metanemission fra danske biogasanlæg

11 Figur 7. Eksempler på lækager i forbindelse med klapventiler. 6. ØVRIGE LÆKAGER Kategorien øvrige lækager dækker over alle de typer lækager, som ikke er inkluderet i de to kategorier sikkerhedsventiler eller samlinger. Lækagerne er mangeartede og omfatter alt fra pakdåser ved omrørere til deciderede huller i efterafgasningstanke. Den samlede målte emission fra denne kategoritype udgør m 3 metan/år, og emissionen fra denne kategoritype er derfor markant højere end emissionen fra de andre kategorier af lækager, både totalt og i gennemsnit pr. lækage (Tabel 4). Men efter reparationer og vedligeholdelse blev den samlede emission fra øvrige lækager reduceret med over 90 % til m 3 metan/år. Tabel 4. Metanemission fra øvrige lækager. Emissionen er bestemt henholdsvis før (1. måling) og efter (2. måling) lækageidentifikation. ID Nummer Beskrivelse af lækager Målt metanemission Nm 3 metan/år 1. måling 2. måling 45 Ø20 mm hul i betondæk, efterafgasningstank syd Ny kasse, sydlige omrører, efterafgasningstank syd Ny kasse, nordlige omrører, efterafgasningstank syd Gammel kasse, sydlige omrører, efterafgasningstank N Gammel kasse, nordlige omrører, efterafgasningstank N Pakdåse ved omrører, reaktor øst Hul i efterafgasningstank (ingen lækage ved 1.måling) Skorsten, efterafgasningstank syd Skorsten, efterafgasningstank nord Hul ved platform Mesofil reaktor, Gaffa svejsning med emhætte Mesofil reaktor, Gaffa svejsning med emhætte, kl Mesofil reaktor, Rød studs, syd med murespand Mesofil reaktor, Rød studs, øst med murespand Mesofil reaktor, Hul ved påsvejset sort lukning Mesofil reaktor, Hul 2 ved påsvejset sort lukning Mesofil reaktor, Hul 1 ved svejsning, med gaffe Mesofil reaktor, Hul 2 ved svejsning uden gaffa Total Metanemission fra danske biogasanlæg

12 De højeste metanemissioner blev målt i forbindelse med lækager fra fire metalkasser, som var monteret på toppen af to efterafgasningstanke med henblik på at sikre adgang til omrørerne i tankene (lækager og Figur 8). Lækagerne fandtes imellem kassernes sider og låg. To af de fire metalkasser var nye, mens de to andre var ældre, men emissionen var næsten ens fra de to nye kasser sammenlignet med de to ældre kasser. Det skal nævnes, at de nye kasser ved den 1. måling ikke var færdigmonteret, bl.a. var flere bolte ikke spændt. Ved 2. måling var de gamle kasser skiftet til nye, og alle kasser var færdigmonterede, hvilket reducerede emissionen med ca. 95 % til m 3 metan/år. At skabe adgang til neddykkede omrøresystemer, og samtidig sikre at adgangen efterfølgende kan lukkes gastæt, kan være en udfordring. Den i (figur 8) viste konstruktion er ikke optimal. Der er for få boltbespændinger langs kanterne, og der mangler boltbespændinger i hjørnerne. Den store afstand mellem boltene gør at materialet kan give sig og derved ikke tætner tilstrækkeligt. Figur 8. Metalkasser på toppen af efterafgasningstanke, som sikrer adgang til omrører. Til venstre en ældre kasse, som på billedet til højre er udskiftet med en ny. Lækagerne 52, 53 og (Tabel 4) blev alle observeret i forbindelse med membraner på efterafgasningstanke, formentlig som følge af ældning. Lækagerne 52 og 53 var ved to tætninger omkring centermasten i tanken (Figur 9, øverste billeder). Allerede før 1. måling var det besluttet, at disse membraner skulle udskiftes. Udskiftningen af membranerne betød at den samlede emission steg fra til m 3 metan/år. Den højere målte emission efter monteringen af de nye membraner skyldtes 4 lækager ved samlinger (nr. 5, 6, 7 og 8 i Tabel 2, samt Figur 2). Driftslederen brugte efterfølgende videooptagelserne af lækagerne til at få leverandøren af membranerne til at efterse lækagerne. Lækagerne (Tabel 4) var alle fra samme membran på en efterafgasningstank (Figur 9). Flere af lækagerne havde allerede været forsøgt lappet af driftspersonalet på anlægget, bl.a. med gaffatape, som dog ikke holdt tæt. Det var også allerede besluttet, at membranen skulle udskiftes. Den samlede emission før udskiftning af membran udgjorde m 3 metan/år, og efter udskiftningen m 3 metan/år. Emissionen efter monteringen af den nye membran skyldtes 3 lækager (nr. 9, 10 og 11 i Tabel 2). Omkostningerne ved udskiftning af membranen på efterafgasningstanken udgjorde ca kr., men set i forhold til at metanemissionen blev reduceret med m 3 metan/år er tilbagebetalingstiden forholdsvis kort. Hvis værdien for 1 m 3 metan sættes til 5 kr., beløber den reducerede emission sig til kr./år. Metanemission fra danske biogasanlæg

13 Bemærk, at lækagerne 52, 53 og før udskiftning af membraner er af lækagetyper, som hører til i kategorien øvrige lækager, mens de efter udskiftning af membraner er lækagetyper (lækagerne 5-11 i Tabel 2) hørende til i kategorien lækager ved samlinger. Figur 9. Eksempler på øvrige lækager og deres reparation. Øverste til venstre: Lækage ved mastetop på efterafgasningstank. Øverst til højre: Samme efterafgasningstank, men med ny membran. Nederst til venstre: Lækage i membran på efterafgasningstank. Membranen er forsøgt lappet med gaffatape. Nederst til højre: Samme efterafgasningstank, men med ny membran I to tilfælde var de identificerede lækager direkte huller i beton- og metaldele af efterafgasningstanke (lækagerne henholdsvis 45 og 54). Lækagen i metaldelen af en overdækning på en efterafgasningstank (Figur 10, øverste billeder) havde en forholdsvis høj emission på m 3 metan/år. Lækagen blev umiddelbart efter målingen lukket med fugemasse, og senere blev hele overdækningen på efterafgasningstanken udskiftet. Lækagen i betonoverdækningen var et borehul, muligvis fra dengang betonfagene blev løftet på plads og monteret (Figur 10, nederste billeder). Der blev observeret mange borehuller i betonoverdækningen, men de resterende var proppet til, og der blev ikke detekteret lækager fra disse. Lækagen blev lukket med fugemasse, og emissionen før og efter denne reparation var henholdsvis m 3 metan/år og 137 m 3 metan/år. Metanemission fra danske biogasanlæg

14 Figur 10. Øverst til venstre: Lækage i efterafgasningstank. Øverst til højre: Samme lækage lappet med fugemasse. Nederst til venstre: Lækage i top af efterafgasningstank: Nederst til højre: samme lækage lappet med fugemasse. Lækager omkring omrørere har tidligere været omtalt som en potentiel kilde til emission. Dette er til dels forsøgt afhjulpet ved at udskifte en ofte traditionel pakdåse (paksnor og pakbrille), med en labyrinttætning. Der blev således kun identificeret én lækage af denne type (lækage 50 i Tabel 4). Emissionen herfra var m 3 metan/år. Da der efterfølgende blev skiftet paksnor, blev emissionen efterfølgende bestemt til m 3 metan/år. Omkostningerne til reparationen var under kr. og driftslederen nævner, at vedligeholdelse fremover vil bestå af et ugentligt tilsyn og smøring, samt efterspænding hver 2. måned. Figur 11. Til venstre: Pakdåse ved omrører. Til højre: hul i efterafgasningstak. Biogasanlægget var bekendt med hullet, og det var planlagt, at der snarest skulle monteres en metalplade til afdækning. Lækage 51 (Tabel 4) var et hul i en efterafgasningstank efter en afmonteret ventil eller anden anordning. Driftslederen på biogasanlægget var klar over lækagen, og den var midlertidigt af- Metanemission fra danske biogasanlæg

15 dækket med en metalkasse med vægt i form at sten, og det var planlagt at lækagen snarest skulle afdækkes permanent med en metalplade. Lækagen blev ikke observeret ved 1. måling, men ved 2. måling blev emissionen bestemt til m 3 metan/år. 7. VEDLIGEHOLDELSESPROCEDURER Efter emissionsmålingerne var foretaget, blev driftslederne interviewet, om projektet havde givet anledning til ændrede vedligeholdelsesprocedurer på anlæggene. Flere peger på, at en årlig scanning af anlæggene med et optisk IR gaskamera vil være en del af deres vedligeholdelsesprocedure fremover, mens en enkelt nævner en hyppigere gennemgang af anlægget med læksøger spray. En driftsleder gav udtryk for, at de fremover vil foretage hyppigere eftersyn af membraner i sikkerhedsventiler, mens en anden besluttede at foretage flere manuelle aflæsninger af målere, som ellers kunne foretages online. Sidstnævnte med den begrundelse, at driftspersonalet kommer rundt på anlægget og kan observere eventuelle lækager. 8. ANBEFALINGER Med baggrund i de gennemførte målinger og observationer på de undersøgte biogasanlæg har projektet udarbejdet anbefalinger til hvor ofte det vil være fornuftigt at gennemføre undersøgelser af lækagetabet på biogasanlæg. Anbefalingerne er udarbejdet således at de dækker henholdsvis nyetablerede anlæg og eksisterende biogasanlæg. Anbefalinger vedrørende lækagemåling på nyetablerede biogasanlæg I forbindelse med etablering af et nyt biogasanlæg anbefales det, at der ved overdragelsen fra leverandør til ejer iværksættes en efterprøvning og dokumentation af, at anlæggets gassystem (tanke, rør, ventiler, gaslager mv.) er gastætte for at forhindre emission af metan. Afleveringsforretningen vil typisk omfatte trykprøvning af tanke før anlægget sættes i drift dvs. inden der produceres biogas/metan på anlægget. Men lækager og andre utætheder vil kunne forekomme andre steder end fra de tanke der trykprøves. Der anbefales derfor en gennemgang af anlægget med IR-metan kamera og evt. efterfølgende kvantificering af metantabet f. eks. efter en måneds drift dvs. så man sikrer at anlægget i en måned har produceret biogas og denne er blevet forbrugt, enten ved afbrænding på anlægget eller den er eksporteret fra anlægget via rørsystem eller lignende. På den måde sikrer man, at der har været biogas gennem hele systemet, og at trykforholdene i gassystemet under drift muliggør at eventuelle lækager og utætheder kan identificeres. Næste lækagetjek anbefales gennemført i forbindelse med 1 års afleveringen. Herefter anbefales årlige lækagetjek som beskrevet under afsnittet eksisterende anlæg. Vandlåse og lignende installationer skal dog naturligvis tjekkes lige så ofte på nye anlæg som på eksisterende og ældre anlæg. Anbefalinger vedrørende lækagemåling på eksisterende biogasanlæg På eksisterende biogasanlæg anbefales en årlig gennemgang af anlægget for at identificere lækager og reducere metantabet. Ved gennemgangen bør der især fokuseres på: - Vandlåse og ventiler i gassystemet - Dæksler og samlinger - Overgange mellem metal/beton/pvc Metanemission fra danske biogasanlæg

16 - Samtlige gasbærende systemer Udover den årlige gennemgang anbefales det, at anlæggets driftspersonel gennemfører 14- dages kontrol af mekaniske sikkerhedsventiler. Desuden anbefales det, at vandlåsebaserede sikkerhedsventiler udstyres med skueglas, så det er muligt at tjekke væskestanden dagligt. Anbefalinger vedrørende kvantificering og vurdering af lækagernes omfang Hvis der konstateres én (eller flere) lækage(r) eller utæthed(er) med metanudslip vil det oftest være relevant at få bestemt, hvor stor lækagen er dvs. hvor meget biogas/metan slipper ud pr tidsenhed. Biogasanlægget kan naturligvis vælge at udbedre lækagen uden at kende mængden af tabt biogas/metan, men hvis det skønnes at der kunne blive tale om betydelige udgifter til udbedring, er det relevant at få et præcist billede af lækagetabets omfang, således at der kan vælges løsninger, der tager hensyn til forholdet mellem ekstra indtægter (ved sparet biogastab) og udgifterne til udbedring. I nogle tilfælde f. eks. hvis det konstateres at en vandlås er tom er kvantificering naturligvis ikke nødvendig; her skal vandlåsen blot straks efterfyldes. Bestemmelse af en lækages omfang kræver, at man i forbindelse med målingen overdækker den fundne lækage, således at man kan opsamle og måle mængden af metan, der siver ud. Anbefalinger vedrørende udbedring af lækager og utætheder Mange af de identificerede lækager på anlæggene kan relativt nemt og hurtigt afhjælpes. Der er ofte tale om lækager ved flangesamlinger i gasbærende rør, som bare behøver efterspænding eller udskiftning af en pakning. Lækager ved dæksler, eks. til afdækning af nedsænkede omrørere eller andet, kan ligeledes ofte udbedres ved efterspænding eller udskiftning af pakning. Er der tale om en lækage fra en tætning mellem beton og et stål dæksel, vil det ofte være nødvendigt at afmontere dækslet og påføre ny tætnings/fugemasse for at få en effektiv tætning. Mekaniske tryk/vakuum ventiler kan efter aktivering blive utætte, da den udblæste gas kan bringe smuds(biomasse) med, som sætter sig på pakfladerne. Det er ofte tilstrækkelig at rengøre pakfladerne igen med en fugtig klud. Vandlåsebaserede sikkerhedsventiler er som udgangspunkt tætte, hvis de er fyldte med væske til korrekt væskestand. De fleste vandlåse er dog konstrueret til opgaven, og korrekt væskestand opnås ved overløb. Det anbefales at have automatisk påfyldning af vand til vandlåse og et skueglas, der tydeligt viser den aktuelle væskestand. Ved revner i gastætte overdækninger, tæringer i tanktoppe og rørgennemføringer mm. er det ofte nødvendigt at gennemføre større reparationer, hvor området der skal tætnes først tømmes for gas og sikres for eksplosionsfare før reparationer kan gennemføres. Det anbefales at rådføre sig med leverandører eller virksomheder der har erfaring i arbejde i atexzoner. 9. SAMMENFATNING Der blev ved den 1. måling samlet detekteret 52 lækager på 9 danske biogasanlæg. Den samlede emission fra disse lækager blev bestemt til at udgøre en samlet metanemission på Nm 3 metan/år. Herefter blev de fleste lækager udbedret, hvorefter den samlede metanemission var reduceret med 85 % til Nm 3 metan/år. Metanemission fra danske biogasanlæg

17 Lækagerne kunne opdeles i tre kategorier: Lækager ved samlinger, lækager ved sikkerhedsventiler, samt øvrige lækager, med henholdsvis 19, 15 og 18 lækager i hver kategori. Den samlede emission fra lækager ved samlinger udgjorde m 3 metan/år og udgjorde dermed kun ca. 2 % af den samlede emission fra alle lækager. Til gengæld var lækager ved samlinger svære og/eller dyre at reparere, og der var ofte kun begrænset økonomiske gevinst ved at foretage reparationer af disse. Emissionen fra lækager ved sikkerhedsventiler var lidt højere, m 3 metan/år. Det vurderes, at lækagerne delvis kan forebygges med hyppige eftersyn, eller eventuelt ved udskiftning til vandlåse, der er helt tætte, hvis de vel at mærke er tilstrækkeligt vandfyldte. Netop manglende opfyldning af disse gav anledning til et par lækager med høje emissioner. Denne type lækagetab kan eventuelt forhindres, hvis der installeres sensorer på vandlåsene, som giver alarm eller opfylder automatisk ved lav væskestand. Langt den højeste emission blev målt fra lækagekategorien øvrige lækager. I alt blev der på de undersøgte biogasanlæg målet et samlet metantab denne lækagekategori på m 3 /år. Lækagerne var mangeartede og omfatter alt fra utætte pakdåser ved omrører til deciderede huller i efterafgasningstanke. Langt de fleste af disse lækager er relativt billige at reparere. Derfor er der i mange tilfælde udsigt til en stor økonomisk gevinst ved at udbedre lækagerne. Metanemission fra danske biogasanlæg

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas November 1998 * INDHOLD: Side Forord 3 Resumé 4 Proj ektbeskrivelse

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

FASANHAVEN PARKERING - P-LAUG I OBSERVATION O-08 Henrik Isidor 18.02.2009. Observation af udførte udbedrende arbejder ved rampe

FASANHAVEN PARKERING - P-LAUG I OBSERVATION O-08 Henrik Isidor 18.02.2009. Observation af udførte udbedrende arbejder ved rampe Emne Observation af udførte udbedrende arbejder ved rampe Dato Foretaget Søndag d. 15.02.2009 Mandag d. 16.2.2009 Deltagere (HI) P-laug I Bilag A : Foto, optaget under observationen. Pos Emne Handling

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Den bedste gave til din bil VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Hvorfor skal jeg rustbeskytte...? Så din bil kan klare det danske klima. Undgå rustangreb og få optimal

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig

Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig 1A Nedreste del af trappen skæv, bør udskiftes. 1B 1C 1D Trappe meget slidt, glideriller meget beskadiget. 2A Skal have en ordentlig efterspænding, ellers pæn trappe. 2B Nederste del af trappen er aldrig

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Undersøgelse af radonsikring

Undersøgelse af radonsikring Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere