Metanemission fra danske biogasanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metanemission fra danske biogasanlæg"

Transkript

1 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015

2 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper Stefanek, Martin Nørregaard Hansen og Søren Gustav Rasmussen AgroTech

3 INDHOLD 1. Forord Introduktion Forskellige kategorier af lækager Lækager ved samlinger Lækager ved sikkerhedsventiler Øvrige lækager Vedligeholdelsesprocedurer ANBEFALINGER Anbefalinger vedrørende lækagemåling på nyetablerede biogasanlæg Anbefalinger vedrørende lækagemåling på eksisterende biogasanlæg Anbefalinger vedrørende kvantificering og vurdering af lækagernes omfang Anbefalinger vedrørende udbedring af lækager og utætheder Sammenfatning Metanemission fra danske biogasanlæg

4 1. FORORD Denne rapport om reparation af metanlækager på biogasanlæg er udarbejdet som en del af projektet: Metanemission fra danske biogasanlæg. Projektet er støttet af ForskEL-ordningen under Energinet.dk og har to overordnede formål: Udvikling af en enkel og operationel metode til måling af metanemission fra danske biogasanlæg. Kortlægning af de hyppigste lækagetyper samt metanemission fra 10 danske biogasanlæg. Projektet er udført i perioden 1. april 2013 til 31. juni Agrotech har været projektleder og Dansk Gasteknisk Center har deltaget som partner. Et af formålene med projektet var at udarbejde en vedligeholdelses håndbog målrettet driftsledere. Formålet med håndbogen er en beskrivelse af de mest generelle lækagetyper og deres reparation med henblik på at forbedre vedligeholdelsen på biogasanlæg. Håndbogen er derfor målrettet driftsledere på de enkelte anlæg. 2. INTRODUKTION Et biogasanlæg består af en stor og kompleks bygnings-, lagrings- og rørføringsmasse. Der er derfor mulighed for, at der løbende kan opstå utætheder (lækager) på anlæggene. Traditionelt har lækagesøgning på mange biogasanlæg været foretaget med håndholdte metankoncentrationsmålere og læksøger spray. Metoderne er besværlige at anvende, og ofte kan samtlige lækager ikke identificeres med disse metoder. Med udviklingen af optiske IR (infrarøde) gaskameraer er det blevet muligt at få viden om omfanget af lækager på biogasanlæg i Danmark. I dette projekt er der udvalgt 10 biogasanlæg, som efterfølgende er scannet med et optisk IR gaskamera. Efter den første scanning er de fleste lækager udbedret af driftspersonalet på biogasanlæggene, og efterfølgende er biogasanlæggene scannet igen for at vurdere effekten af reparationerne. I forbindelse med scanningerne er metanemissionen fra de enkelte lækager blevet målt, således at det har været muligt at kvantificere effekterne af reparationerne. Efter målingerne på biogasanlæggene er der opsamlet erfaringer med, hvordan de forskellige typer lækager er repareret, samt effekten og økonomien ved de forskellige typer reparationer. Disse erfaringer er opsamlet i denne håndbog. Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte AgroTech. 3. FORSKELLIGE KATEGORIER AF LÆKAGER De identificerede lækager på de undersøgte biogasanlæg kunne opdeles i tre kategorier, lækager ved samlinger, lækager ved sikkerhedsventiler, samt øvrige lækager (Tabel 1). Metanemission fra danske biogasanlæg

5 Tabel 1. Identificerede lækager på de undersøgte biogasanlæg. Lækagerne er fordelt på kategorier, og den totale emission og gennemsnit per lækage er vist før og efter lækagereparation. Lækagetype Lækager ved samlinger Antal 19 (+7 nye ved 2. målerunde) Emission før reparation [Nm 3 metan pr. år] Emission efter reparation [Nm 3 metan pr. år] Total Gns. Total Gns Lækager ved sikkerhedsventiler Øvrige lækager 15 (+3 nye ved 2. målerunde) 18 (+ 4 nye ved 2. målerunde) Total 52 (+14) De laveste metanemissioner blev målt fra lækager ved samlinger, i gennemsnit 713 m 3 /år, hvorimod der fra kategorierne lækager ved sikkerhedsventiler og øvrige lækager blev målt en gennemsnitlig emission pr. lækage på henholdsvis og m 3 /år. Til gengæld blev emissionerne reduceret med over henholdsvis 80 og 90 % fra kategorierne lækager ved sikkerhedsventiler og øvrige lækager efter reparation af lækagerne. Derimod blev der ikke målt emissionsreduktion fra kategorien lækager ved samlinger. Tværtimod steg den totale målte emission fra denne kategori, hvilket primært skyldtes, at en del lækager i nyetablerede overdækninger på eksisterende efterafgasningstanke ikke indgik i kategorien i forbindelse med målingerne i 1. målerunde, men i stedet indgik i kategorien øvrige lækager. 4. LÆKAGER VED SAMLINGER Lækager ved forskellige samlinger på reaktorer eller efterafgasningstanke opstår typisk mellem betonvæg og membran, mellem to betonfag på en betonoverdækning eller ved slangegennemføringer (Figur 1). Figur 1. Eksempler på lækager ved samlinger. Til venstre ses lækage ved slangegennemføring. Til højre ses lækage ved samling mellem betonvæg og membran på efterafgasningstank Der blev generelt målt forholdsvis lave emissioner fra lækager ved samlinger. I undersøgelsen blev der målt mellem 61 og Nm 3 metan/år (Tabel 2). Metanemission fra danske biogasanlæg

6 Tabel 2. Metanemission fra lækager ved samlinger. Emissionen er bestemt henholdsvis før (1. måling) og efter (2. måling) lækageidentifikation. ID Nummer Beskrivelse af lækage Målt metanemission Nm 3 metan/år 1. måling 2. måling 1 Sprække mellem side og betondæk, efterafgasningstank syd Tagpap ved tankkant, efterafgasningstank syd Midt på efterafgasningstank nord Punktlæk, efterafgasningstank nord Efterlagertank, platform ved sikkerhedsventil Efterlagertank, platform ved sikkerhedsventil Efterlagertank, platform ved sikkerhedsventil Efterlagertank, platform ved sikkerhedsventil Læk ved radar Læk ved fyldetud Læk ved sort dæksel kabel + samling v dæksel, efterafgasning a samling tv for platform a samling tv for platform a samling tv for platform a 16 Samling a 17 Samling a 18 Samling a 19 Samling 4 - læk mindre end 25 ppm a 20 Samling 5 - læk mindre end 25 ppm a 21 Samling 6 - læk mindre end 25 ppm a 22 Samling 7 - læk mindre end 25 ppm a 23 Samling a 24 Slanger v platform a 25 Tætning ved kabler på platform, efterafgasningstank a 26 Samling til venstre for 3. læk a Total a Der er ikke målt på lækagen i 2. målerunde, da lækagen ikke var forsøgt repareret. Emissionen skønnes derfor, at være lig med emissionen fra lækagen i 1. målerunde. Lækager i forbindelse med samlinger er generelt vanskelige at udbedre, og kombineret med den relativt lave emission fra de fleste af denne type lækager, er der ofte ikke en stor miljømæssig eller økonomisk gevinst ved at udbedre lækagerne. Disse lækagetyper er derfor typisk ikke er blevet repareret før anden målerunde. Det gælder for lækagerne i Tabel 2. De identificerede lækager var langt overvejende samlinger mellem betonvæg og membran (Figur 1). Der er ikke umiddelbart nogen nem teknisk løsning til reparation af disse typer lækager. Disse lækager er derfor generelt ikke blevet repareret af biogasanlæggene og som følge heraf er der ikke målt på disse lækager i 2. målerunde. Metanemissionen fra disse ikke reparerede lækager antages derfor at være lig med emissionen målt i 1. målerunde. Lækagerne 5-11 i ovenstående tabel var lækager identificeret på tre nyetablerede duge på efterafgasningstanke (Figur 2). Resultaterne af den 1. undersøgelse blev i enkelte tilfælde brugt af biogasanlæggene til at få leverandøren til at udbedre identificerede lækager. Det er også erfaringen fra andre målinger (ikke inkluderet i dette projekt), at der kan være lækager på ny Metanemission fra danske biogasanlæg

7 opførte reaktorer og efterafgasningstanke, og at det derfor kan være en god ide, at få disse gennemgået med et IR gaskamera umiddelbart efter levering. Figur 2. Eksempler på lækager ved samlinger på nyetablerede duge på efterafgasningstanke. Alle lækager blev detekteret i 2. målerunde, og der er således ikke registreret hvilke løsninger, der er anvendt til udbedring af lækagerne. Lækagerne 1-4 i Tabel 2 skyldtes alle sprækker mellem betonfag på et efterafgasningslager med fast top. Lækage 1 (Figur 3, midt.) skyldtes sprækker mellem væg og top, som blev repareret med fugemasse, hvorved emissionen blev reduceret med mere end 90 %. Figur 3. Eksempler på lækager mellem betonfag på efterafgasningstanke. De to billeder til venstre viser samme lækage mellem væg og overdækning, henholdsvis før og efter reparation med fugemasse. Nederste billede til venstre viser lækager mellem betonfag i overdækning på efterafgasningstanke. Metanemission fra danske biogasanlæg

8 Emissionen fra lækage 4 var stort set ens ved 1 og 2 måling, mens emissionsniveauet fra lækage 2 og 3 henholdsvis var lavere og højere ved 2. måling sammenlignet med 1. måling. Den målte stigning i emissionsniveauet fra lækage 3 indikerer, at også trykforhold i tanke påvirker emissionsniveauet. 5. LÆKAGER VED SIKKERHEDSVENTILER Sikkerhedsventiler er lovpligtige på alle biogasanlæg og sikrer, at der ikke opbygges for højt et gastryk i reaktor, efterafgasningstank eller gaslager. Derudover er der flere steder etableret klapventiler/overskumningsventiler, som åbner, hvis der opstår skumning i reaktorerne, som fylder hele reaktorvolumen. Der blev registreret lækager fra flere forskellige typer sikkerhedsventiler, vandlåse, tryk/vakuumventiler og klapventiler/skumningsventiler. I alt blev der målt lækager på sikkerhedsventiler (Figur 4) på 7 af de undersøgte biogasanlæg. Den totale metanemission fra alle sikkerhedsventiler ved 1. måling var m 3 metan/år Tabel 3). Over halvdelen af dette tab var forårsaget af lækagen fra en enkelt vandlås (lækage 37 i Tabel 3). Gennemsnittet for de øvrige lækager er ca m 3 metan/år. Efter reparation/vedligehold efter 1. måling blev den samlede emission via sikkerhedsventiler reduceret til fra til m 3 metan/år ved den 2. måling. Tabel 3. Metanemission fra lækager ved sikkerhedsventiler. Emissionen er bestemt henholdsvis før (1. måling) og efter (2. måling) lækageidentifikation. Lækager, som i 2. målerunde er markeret med ikke målt er lækager som ikke er forsøgt repareret før 2. målerunde. Disse lækager er derfor ikke målt i 2. målerunde. I stedet er det antaget at emissionen er lig med emissionen målt i 1. målerunde. ID Nummer Beskrivelse af lækage Målt metanemission Nm 3 metan/år 1. måling 2. måling 27 Gammel sikkerhedsventil, efterafgasningstank syd Gammel sikkerhedsventil, efterafgasningstank nord Dæksel på reaktor vest Sikkerhedsventil på gaslager Sikkerhedsventil (ingen lækage ved 1.måling) Sikkerhedsventil (ingen lækage ved 1.måling) Vandlås 0 0 a 34 Reaktor top (midterste reaktor) Reaktor top (sydligste reaktor) Reaktor top (nordligste reaktor) Gaslager, vandovertryksventil, tom for vand Reaktor top, utæt overtryksventil Sikkerhedsventil, efterafgasning b 40 Sikkerhedsventil ved platform b 41 Ventil ved container b 42 Sikkerhedsventil ved platform b 43 Sikkerhedsventil uden platform b 44 Klapventil, efterafgasningstank b Total a Vandlås på reaktor, som blev opført efter målingerne i 1. målerunde. Ved målingerne i 2. målerunde blev der detekteret metanlækage fra vandlåsen, men vandlåsen blev fyldt op før emissionen blev kvantificeret. Det er vurderingen ud fra detektionen med det optiske IR kamera, at der var tale om en betydelig emission før vandlåsen blev fyldt op. b Der er ikke målt på lækagen i 2. målerunde, da lækagen ikke var forsøgt repareret. Emissionen skønnes at være lig med den målte emission fra lækagen i 1. målerunde. Metanemission fra danske biogasanlæg

9 Der forventes normalt ingen emission fra velfungerende vandlåse. Men er vandlåsene løbet tør for vand kan vandlåse føre til en meget høj emission. Der var ikke sensorer til registrering af for lavt vandindhold, eller til automatisk opfyldning på de vandlåse, der indgik i projektet. Systemer til dette findes i dag, og det kan være økonomisk fordelagtigt at etablere disse systemer, idet en utæt vandlås, i et enkelt tilfælde lækkede over m 3 metan/år, svarende til en værdi på ca kr/døgn (Tabel 3, lækage 37). Derudover blev der registreret en utæt vandlås i 2. målerunde på en nyetableret reaktortank (Tabel 3, lækage 33; Figur 4). Denne blev fyldt op før der kunne foretages målinger, og metantabet fra denne utætte vandlås indgår derfor ikke i opgørelsen. Det er dog vurderingen ud fra optagelserne med det optiske IR gaskamera, at emissionen var betydelig før vandopfyldningen. Figur 4. Eksempler på sikkerhedsventiler på biogasanlæg. Billedet til venstre er en vandlås på gaslager. Det midterste billede viser en gammel inaktiv og utæt sikkerhedsventil, som på billedet til højre er afmonteret, hvorefter hullet er lukket med metalplade. Lækage 27 og 28 er to ældre sikkerhedsventiler på to efterafgasningstanke på det samme biogasanlæg (Figur 4). Sikkerhedsventilerne var ikke længere i drift, og der var ved målingerne etableret nye sikkerhedsventiler på efterafgasningstankene. Alligevel var der lækager fra de gamle ventiler. Løsningen blev at afmontere de gamle sikkerhedsventiler og lukke hullet i tanken med plader. Dette var en både nem og billig løsning, som af driftslederen blev anslået til under kr. for løn- og materialeudgifter. Driftslederen vurderer desuden, at der ikke er behov for vedligeholdelse af reparationen fremover. Metanemissionen blev ved reparationerne reduceret fra ca m 3 metan/år til 0 m 3 metan/år. Også nyere tryk/vakuum-ventiler kan være utætte. Der blev dog målt en forholdsvis begrænset emission fra disse (Figur 5, lækagerne 30, 31, 32, 38, 39, 40 og 42). Lækagerne vurderes at skyldes, at der har været skumning i tanken, eller at ventilerne kortvarigt åbner grundet for højt reaktortryk. Herved kan der sætte sig urenheder på tætningsfladerne i ventilen. Det er derfor nødvendigt at efterse og rense ventilerne med jævne mellemrum, og specielt i forbindelse med at skumning eller utilsigtet højt gastryk i reaktoren har fundet sted. På mange af de undersøgte biogasanlæg blev der ikke foretaget vedligeholdelse af tryk/vakuum-ventilerne efter målingerne ved 1. måling. Derfor er der ikke foretaget yderligere målinger ved 2. gennemgang, da emissionen fra disse ventiler antages at være uændret. På et af biogasanlæggene havde man tjekket tryk/vakuum ventilen og fundet at teflon pakningen var defekt. Prisen for indkøb og udskiftning af teflonpakningen blev vurderet af driftsledelsen til at være under 1000 kr. Fremover vil det samme anlæg ændre vedligeholdelsesproceduren og efterse tryk/vakuum-ventilerne med læksøger spray en gang pr. måned. Metanemission fra danske biogasanlæg

10 Figur 5. Eksempel på lækage fra tryk/vakuum-sikkerhedsventil. Lækage 29, 34, 35 og 36 er lækager i forbindelse med springplader (Figur 6). Der blev målt forholdsvis høje emissioner fra springpladerne, fra til m 3 /år. Efterfølgende blev lækagerne 34, 35 og 36 udbedret; lågene blev afmonteret, pakfladerne renset og efterfølgende smurt med en pasta der kan tåle gaspåvirkningen. De samlede omkostninger blev af driftslederen vurderet til at udgøre under kr. Driftslederen på anlægget vurderer derudover, at springpladerne skal efterses 1 gang pr. år, samt når de har været lettet. Emissionerne fra de tre eftersete springplader blev reduceret fra totalt m 3 til 947 m 3 metan/år. Emissionen fra den springplade, som ikke blev efterset steg fra til m 3 metan/år. Dette indikerer en løbende forøgelse af metanemissionen fra den aktuelle springplade. Forøgelsen kan dog også skyldtes, at emissionstabet også afhænger af de aktuelle trykforhold i reaktor eller lagringstanke. Figur 6. Eksemplar på springplader: Til venstre ses en ældre springplademodel, hvor tætningspladen holdes nede af forspændte fjedre. Til højre ses en simpel anordning til tryksikring, hvor flangen tætner mod røråbning og kan løfte sig ved overtryk eller skumning Der blev registreret lækager fra tre klapventiler (lækage 41, 43 og 44). Alle klapventiler er af samme type (Figur 7). Metanemission fra danske biogasanlæg

11 Figur 7. Eksempler på lækager i forbindelse med klapventiler. 6. ØVRIGE LÆKAGER Kategorien øvrige lækager dækker over alle de typer lækager, som ikke er inkluderet i de to kategorier sikkerhedsventiler eller samlinger. Lækagerne er mangeartede og omfatter alt fra pakdåser ved omrørere til deciderede huller i efterafgasningstanke. Den samlede målte emission fra denne kategoritype udgør m 3 metan/år, og emissionen fra denne kategoritype er derfor markant højere end emissionen fra de andre kategorier af lækager, både totalt og i gennemsnit pr. lækage (Tabel 4). Men efter reparationer og vedligeholdelse blev den samlede emission fra øvrige lækager reduceret med over 90 % til m 3 metan/år. Tabel 4. Metanemission fra øvrige lækager. Emissionen er bestemt henholdsvis før (1. måling) og efter (2. måling) lækageidentifikation. ID Nummer Beskrivelse af lækager Målt metanemission Nm 3 metan/år 1. måling 2. måling 45 Ø20 mm hul i betondæk, efterafgasningstank syd Ny kasse, sydlige omrører, efterafgasningstank syd Ny kasse, nordlige omrører, efterafgasningstank syd Gammel kasse, sydlige omrører, efterafgasningstank N Gammel kasse, nordlige omrører, efterafgasningstank N Pakdåse ved omrører, reaktor øst Hul i efterafgasningstank (ingen lækage ved 1.måling) Skorsten, efterafgasningstank syd Skorsten, efterafgasningstank nord Hul ved platform Mesofil reaktor, Gaffa svejsning med emhætte Mesofil reaktor, Gaffa svejsning med emhætte, kl Mesofil reaktor, Rød studs, syd med murespand Mesofil reaktor, Rød studs, øst med murespand Mesofil reaktor, Hul ved påsvejset sort lukning Mesofil reaktor, Hul 2 ved påsvejset sort lukning Mesofil reaktor, Hul 1 ved svejsning, med gaffe Mesofil reaktor, Hul 2 ved svejsning uden gaffa Total Metanemission fra danske biogasanlæg

12 De højeste metanemissioner blev målt i forbindelse med lækager fra fire metalkasser, som var monteret på toppen af to efterafgasningstanke med henblik på at sikre adgang til omrørerne i tankene (lækager og Figur 8). Lækagerne fandtes imellem kassernes sider og låg. To af de fire metalkasser var nye, mens de to andre var ældre, men emissionen var næsten ens fra de to nye kasser sammenlignet med de to ældre kasser. Det skal nævnes, at de nye kasser ved den 1. måling ikke var færdigmonteret, bl.a. var flere bolte ikke spændt. Ved 2. måling var de gamle kasser skiftet til nye, og alle kasser var færdigmonterede, hvilket reducerede emissionen med ca. 95 % til m 3 metan/år. At skabe adgang til neddykkede omrøresystemer, og samtidig sikre at adgangen efterfølgende kan lukkes gastæt, kan være en udfordring. Den i (figur 8) viste konstruktion er ikke optimal. Der er for få boltbespændinger langs kanterne, og der mangler boltbespændinger i hjørnerne. Den store afstand mellem boltene gør at materialet kan give sig og derved ikke tætner tilstrækkeligt. Figur 8. Metalkasser på toppen af efterafgasningstanke, som sikrer adgang til omrører. Til venstre en ældre kasse, som på billedet til højre er udskiftet med en ny. Lækagerne 52, 53 og (Tabel 4) blev alle observeret i forbindelse med membraner på efterafgasningstanke, formentlig som følge af ældning. Lækagerne 52 og 53 var ved to tætninger omkring centermasten i tanken (Figur 9, øverste billeder). Allerede før 1. måling var det besluttet, at disse membraner skulle udskiftes. Udskiftningen af membranerne betød at den samlede emission steg fra til m 3 metan/år. Den højere målte emission efter monteringen af de nye membraner skyldtes 4 lækager ved samlinger (nr. 5, 6, 7 og 8 i Tabel 2, samt Figur 2). Driftslederen brugte efterfølgende videooptagelserne af lækagerne til at få leverandøren af membranerne til at efterse lækagerne. Lækagerne (Tabel 4) var alle fra samme membran på en efterafgasningstank (Figur 9). Flere af lækagerne havde allerede været forsøgt lappet af driftspersonalet på anlægget, bl.a. med gaffatape, som dog ikke holdt tæt. Det var også allerede besluttet, at membranen skulle udskiftes. Den samlede emission før udskiftning af membran udgjorde m 3 metan/år, og efter udskiftningen m 3 metan/år. Emissionen efter monteringen af den nye membran skyldtes 3 lækager (nr. 9, 10 og 11 i Tabel 2). Omkostningerne ved udskiftning af membranen på efterafgasningstanken udgjorde ca kr., men set i forhold til at metanemissionen blev reduceret med m 3 metan/år er tilbagebetalingstiden forholdsvis kort. Hvis værdien for 1 m 3 metan sættes til 5 kr., beløber den reducerede emission sig til kr./år. Metanemission fra danske biogasanlæg

13 Bemærk, at lækagerne 52, 53 og før udskiftning af membraner er af lækagetyper, som hører til i kategorien øvrige lækager, mens de efter udskiftning af membraner er lækagetyper (lækagerne 5-11 i Tabel 2) hørende til i kategorien lækager ved samlinger. Figur 9. Eksempler på øvrige lækager og deres reparation. Øverste til venstre: Lækage ved mastetop på efterafgasningstank. Øverst til højre: Samme efterafgasningstank, men med ny membran. Nederst til venstre: Lækage i membran på efterafgasningstank. Membranen er forsøgt lappet med gaffatape. Nederst til højre: Samme efterafgasningstank, men med ny membran I to tilfælde var de identificerede lækager direkte huller i beton- og metaldele af efterafgasningstanke (lækagerne henholdsvis 45 og 54). Lækagen i metaldelen af en overdækning på en efterafgasningstank (Figur 10, øverste billeder) havde en forholdsvis høj emission på m 3 metan/år. Lækagen blev umiddelbart efter målingen lukket med fugemasse, og senere blev hele overdækningen på efterafgasningstanken udskiftet. Lækagen i betonoverdækningen var et borehul, muligvis fra dengang betonfagene blev løftet på plads og monteret (Figur 10, nederste billeder). Der blev observeret mange borehuller i betonoverdækningen, men de resterende var proppet til, og der blev ikke detekteret lækager fra disse. Lækagen blev lukket med fugemasse, og emissionen før og efter denne reparation var henholdsvis m 3 metan/år og 137 m 3 metan/år. Metanemission fra danske biogasanlæg

14 Figur 10. Øverst til venstre: Lækage i efterafgasningstank. Øverst til højre: Samme lækage lappet med fugemasse. Nederst til venstre: Lækage i top af efterafgasningstank: Nederst til højre: samme lækage lappet med fugemasse. Lækager omkring omrørere har tidligere været omtalt som en potentiel kilde til emission. Dette er til dels forsøgt afhjulpet ved at udskifte en ofte traditionel pakdåse (paksnor og pakbrille), med en labyrinttætning. Der blev således kun identificeret én lækage af denne type (lækage 50 i Tabel 4). Emissionen herfra var m 3 metan/år. Da der efterfølgende blev skiftet paksnor, blev emissionen efterfølgende bestemt til m 3 metan/år. Omkostningerne til reparationen var under kr. og driftslederen nævner, at vedligeholdelse fremover vil bestå af et ugentligt tilsyn og smøring, samt efterspænding hver 2. måned. Figur 11. Til venstre: Pakdåse ved omrører. Til højre: hul i efterafgasningstak. Biogasanlægget var bekendt med hullet, og det var planlagt, at der snarest skulle monteres en metalplade til afdækning. Lækage 51 (Tabel 4) var et hul i en efterafgasningstank efter en afmonteret ventil eller anden anordning. Driftslederen på biogasanlægget var klar over lækagen, og den var midlertidigt af- Metanemission fra danske biogasanlæg

15 dækket med en metalkasse med vægt i form at sten, og det var planlagt at lækagen snarest skulle afdækkes permanent med en metalplade. Lækagen blev ikke observeret ved 1. måling, men ved 2. måling blev emissionen bestemt til m 3 metan/år. 7. VEDLIGEHOLDELSESPROCEDURER Efter emissionsmålingerne var foretaget, blev driftslederne interviewet, om projektet havde givet anledning til ændrede vedligeholdelsesprocedurer på anlæggene. Flere peger på, at en årlig scanning af anlæggene med et optisk IR gaskamera vil være en del af deres vedligeholdelsesprocedure fremover, mens en enkelt nævner en hyppigere gennemgang af anlægget med læksøger spray. En driftsleder gav udtryk for, at de fremover vil foretage hyppigere eftersyn af membraner i sikkerhedsventiler, mens en anden besluttede at foretage flere manuelle aflæsninger af målere, som ellers kunne foretages online. Sidstnævnte med den begrundelse, at driftspersonalet kommer rundt på anlægget og kan observere eventuelle lækager. 8. ANBEFALINGER Med baggrund i de gennemførte målinger og observationer på de undersøgte biogasanlæg har projektet udarbejdet anbefalinger til hvor ofte det vil være fornuftigt at gennemføre undersøgelser af lækagetabet på biogasanlæg. Anbefalingerne er udarbejdet således at de dækker henholdsvis nyetablerede anlæg og eksisterende biogasanlæg. Anbefalinger vedrørende lækagemåling på nyetablerede biogasanlæg I forbindelse med etablering af et nyt biogasanlæg anbefales det, at der ved overdragelsen fra leverandør til ejer iværksættes en efterprøvning og dokumentation af, at anlæggets gassystem (tanke, rør, ventiler, gaslager mv.) er gastætte for at forhindre emission af metan. Afleveringsforretningen vil typisk omfatte trykprøvning af tanke før anlægget sættes i drift dvs. inden der produceres biogas/metan på anlægget. Men lækager og andre utætheder vil kunne forekomme andre steder end fra de tanke der trykprøves. Der anbefales derfor en gennemgang af anlægget med IR-metan kamera og evt. efterfølgende kvantificering af metantabet f. eks. efter en måneds drift dvs. så man sikrer at anlægget i en måned har produceret biogas og denne er blevet forbrugt, enten ved afbrænding på anlægget eller den er eksporteret fra anlægget via rørsystem eller lignende. På den måde sikrer man, at der har været biogas gennem hele systemet, og at trykforholdene i gassystemet under drift muliggør at eventuelle lækager og utætheder kan identificeres. Næste lækagetjek anbefales gennemført i forbindelse med 1 års afleveringen. Herefter anbefales årlige lækagetjek som beskrevet under afsnittet eksisterende anlæg. Vandlåse og lignende installationer skal dog naturligvis tjekkes lige så ofte på nye anlæg som på eksisterende og ældre anlæg. Anbefalinger vedrørende lækagemåling på eksisterende biogasanlæg På eksisterende biogasanlæg anbefales en årlig gennemgang af anlægget for at identificere lækager og reducere metantabet. Ved gennemgangen bør der især fokuseres på: - Vandlåse og ventiler i gassystemet - Dæksler og samlinger - Overgange mellem metal/beton/pvc Metanemission fra danske biogasanlæg

16 - Samtlige gasbærende systemer Udover den årlige gennemgang anbefales det, at anlæggets driftspersonel gennemfører 14- dages kontrol af mekaniske sikkerhedsventiler. Desuden anbefales det, at vandlåsebaserede sikkerhedsventiler udstyres med skueglas, så det er muligt at tjekke væskestanden dagligt. Anbefalinger vedrørende kvantificering og vurdering af lækagernes omfang Hvis der konstateres én (eller flere) lækage(r) eller utæthed(er) med metanudslip vil det oftest være relevant at få bestemt, hvor stor lækagen er dvs. hvor meget biogas/metan slipper ud pr tidsenhed. Biogasanlægget kan naturligvis vælge at udbedre lækagen uden at kende mængden af tabt biogas/metan, men hvis det skønnes at der kunne blive tale om betydelige udgifter til udbedring, er det relevant at få et præcist billede af lækagetabets omfang, således at der kan vælges løsninger, der tager hensyn til forholdet mellem ekstra indtægter (ved sparet biogastab) og udgifterne til udbedring. I nogle tilfælde f. eks. hvis det konstateres at en vandlås er tom er kvantificering naturligvis ikke nødvendig; her skal vandlåsen blot straks efterfyldes. Bestemmelse af en lækages omfang kræver, at man i forbindelse med målingen overdækker den fundne lækage, således at man kan opsamle og måle mængden af metan, der siver ud. Anbefalinger vedrørende udbedring af lækager og utætheder Mange af de identificerede lækager på anlæggene kan relativt nemt og hurtigt afhjælpes. Der er ofte tale om lækager ved flangesamlinger i gasbærende rør, som bare behøver efterspænding eller udskiftning af en pakning. Lækager ved dæksler, eks. til afdækning af nedsænkede omrørere eller andet, kan ligeledes ofte udbedres ved efterspænding eller udskiftning af pakning. Er der tale om en lækage fra en tætning mellem beton og et stål dæksel, vil det ofte være nødvendigt at afmontere dækslet og påføre ny tætnings/fugemasse for at få en effektiv tætning. Mekaniske tryk/vakuum ventiler kan efter aktivering blive utætte, da den udblæste gas kan bringe smuds(biomasse) med, som sætter sig på pakfladerne. Det er ofte tilstrækkelig at rengøre pakfladerne igen med en fugtig klud. Vandlåsebaserede sikkerhedsventiler er som udgangspunkt tætte, hvis de er fyldte med væske til korrekt væskestand. De fleste vandlåse er dog konstrueret til opgaven, og korrekt væskestand opnås ved overløb. Det anbefales at have automatisk påfyldning af vand til vandlåse og et skueglas, der tydeligt viser den aktuelle væskestand. Ved revner i gastætte overdækninger, tæringer i tanktoppe og rørgennemføringer mm. er det ofte nødvendigt at gennemføre større reparationer, hvor området der skal tætnes først tømmes for gas og sikres for eksplosionsfare før reparationer kan gennemføres. Det anbefales at rådføre sig med leverandører eller virksomheder der har erfaring i arbejde i atexzoner. 9. SAMMENFATNING Der blev ved den 1. måling samlet detekteret 52 lækager på 9 danske biogasanlæg. Den samlede emission fra disse lækager blev bestemt til at udgøre en samlet metanemission på Nm 3 metan/år. Herefter blev de fleste lækager udbedret, hvorefter den samlede metanemission var reduceret med 85 % til Nm 3 metan/år. Metanemission fra danske biogasanlæg

17 Lækagerne kunne opdeles i tre kategorier: Lækager ved samlinger, lækager ved sikkerhedsventiler, samt øvrige lækager, med henholdsvis 19, 15 og 18 lækager i hver kategori. Den samlede emission fra lækager ved samlinger udgjorde m 3 metan/år og udgjorde dermed kun ca. 2 % af den samlede emission fra alle lækager. Til gengæld var lækager ved samlinger svære og/eller dyre at reparere, og der var ofte kun begrænset økonomiske gevinst ved at foretage reparationer af disse. Emissionen fra lækager ved sikkerhedsventiler var lidt højere, m 3 metan/år. Det vurderes, at lækagerne delvis kan forebygges med hyppige eftersyn, eller eventuelt ved udskiftning til vandlåse, der er helt tætte, hvis de vel at mærke er tilstrækkeligt vandfyldte. Netop manglende opfyldning af disse gav anledning til et par lækager med høje emissioner. Denne type lækagetab kan eventuelt forhindres, hvis der installeres sensorer på vandlåsene, som giver alarm eller opfylder automatisk ved lav væskestand. Langt den højeste emission blev målt fra lækagekategorien øvrige lækager. I alt blev der på de undersøgte biogasanlæg målet et samlet metantab denne lækagekategori på m 3 /år. Lækagerne var mangeartede og omfatter alt fra utætte pakdåser ved omrører til deciderede huller i efterafgasningstanke. Langt de fleste af disse lækager er relativt billige at reparere. Derfor er der i mange tilfælde udsigt til en stor økonomisk gevinst ved at udbedre lækagerne. Metanemission fra danske biogasanlæg

Methanemissioner fra Biogasanlæg

Methanemissioner fra Biogasanlæg Methanemissioner fra Biogasanlæg Økonomiseminar 08.12.2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Øvrige projektdeltagere: Lars Jørgensen Steen D. Andersen Kasper Stefanek Martin Nørregaard Hansen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Bilag 1: Tegningsmateriale

Bilag 1: Tegningsmateriale Bilag 1: Tegningsmateriale Bjerrevej Eksisterende husdyrbrug, Bjerrevej 116 Bilag 2: Procesforløb / Beregningsverifikation Procesforløb: Beregningsverifikation: Kunde: Sjoerd Ydema, Bjerrevej 116, Rødkærsbro

Læs mere

Sydvestsjællands Kloakservice

Sydvestsjællands Kloakservice Sydvestsjællands Kloakservice Baggrund Sydvestsjællands Kloakservice er en af Danmarks førende virksomheder som leverandør til oliebranchen, og indenfor kloakservice til erhvervslivet med over 40 års erfaring.

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Naborøg. (Lækagesporing) Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: xxxxx

Naborøg. (Lækagesporing) Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: xxxxx Naborøg (Lækagesporing) Inspektion udført 15/10-2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 5382 1362 kr@termo-service.dk Kunde: xxxxx Info@termo-service.dk Fyn: 2982 1362 Jylland: 2982 1379 Sjælland: 2982

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet.

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet. Beskrivelse af infrastruktur Projektet består af pumper og pumperørledninger fra flere leverandører til et biogasanlæg for lugtfri transport af gylle. Pumperne er installeret på de enkelte ejendomme og

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Carebed Carebed Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Invacare A/S Version 01 03.2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2. Produktbeskrivelse... 3. Når

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 S U N S R P O O L S O R R Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 1999 Før De går i gang...1.0 ing De skal huske...2.0 Montering af solfangerne...3.0 Sammenkobling af

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE STANDARD

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12946 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34 88 02 47 Teamkvikbilsalg ApS Mørkhøj Bygade 34 2860 Søborg Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed Modtagne

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Naborøg. (Lækagesporing) Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: Rekvirent: Navn Adresse By & Postnummer

Naborøg. (Lækagesporing) Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: Rekvirent: Navn Adresse By & Postnummer Naborøg (Lækagesporing) Inspektion udført 20/3 2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 5382 1362 kr@cbgroup.dk Rekvirent: Navn Adresse By & Postnummer Termografisk inspektion af bygning Adresse Bygnings

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til NOTAT Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til Fra Kopi til Hans-Åge Cordua, Vejdirektoratet Lene Tørnæs Helbo, Vejdirektoratet Troels Larsen-Helms, Rambøll Peter Møller,

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

Tilgængelige biomasser og optimal transport. Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5.

Tilgængelige biomasser og optimal transport. Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5. Tilgængelige biomasser og optimal transport Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5. april 2016 Agenda Hvilke biomasser skal vi satse på til biogasanlæggene? Hvordan

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

P.T. findes der 3 forskellige typer ( 2008 ) og kan bla. købes her www.mc-butikken.dk

P.T. findes der 3 forskellige typer ( 2008 ) og kan bla. købes her www.mc-butikken.dk epoulsen@dbmail.dk Mange har lidt problemer med koblingen på vores kinesere og ved nærnere eftersyn ser det ud til, at det oftest er Regal Raptor cyklerne der har de største problemer. Vi vil her gennemgå

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm Placerer FlowCon DPCV på returløbet med tilslutningsforbindelse i fremløbet, gennem kapillarrøret som vist i tegningerne. Det er anbefalet at en snavssamler påmonteres før indløbet til kapillarrøret for

Læs mere

YOUR WEATHER - EVERYWERE

YOUR WEATHER - EVERYWERE YOUR WEATHER - EVERYWERE ENGLISH MANUAL DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG DANSK MANUAL SVENSK MANUELL SUOMEN KÄSIKIRJA PAGE 1 SIETE 11 SIDE 21 SIDA 31 PUOLI 41 INTRODUKTION Tillykke med din lonobox vejrstation.

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk CV karburatoren Sheng Wey type VE 26mm Af forskellige fabrikater kan nævnes : Mikuni Keihin epoulsen@youseepost.dk Sheng Wey PD Side 2 Snittegning over CV karburatoren 1 Luftblandeskrue 5 Luftdyse 9 Gasspjæld

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT FOR STÅLSKORSTEN

INSPEKTIONSRAPPORT FOR STÅLSKORSTEN EKSEMPEL TIL INFORMATION Mølholm Fjernvarme Gl. Landevej 14 7100 Vejle Att.: Lars Mølgaard INSPEKTIONSRAPPORT FOR STÅLSKORSTEN Sag nr. M95-328 Skorstensanlæg: Gl. Landevej Inspektionen er udført af: Lars

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning

Termografisk inspektion af bygning Termografisk inspektion af bygning Bygnings data: Inde temperatur målt i bygning ved opstart: Ca. 22 C Ude temperatur: Målt til ca. 10 C Temperatur differences inde - ude Δt 12 C Type af bygning: Nyt indgangsparti

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere