Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:"

Transkript

1 Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen København V CVR-nr Phone: (+45) Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Gobike forestår drift og udlejning af bycykler ( Bycyklen ) for DSB, Københavns kommune og Frederiksberg kommune til borgere og virksomheder ( Brugere ). Nedenfor fremgår vilkår og betingelser vedrørende enhver brug og leje af og abonnementsindgåelse vedrørende Bycyklen, herunder booking, priser og betaling, samt behandling af persondata. Betingelserne og vilkårene er gyldige fra 1. marts Leje Gobike udlejer Bycyklen til brugeren på de vilkår og betingelser, der fremgår heraf. Brugeren er ansvarlig for at overholde disse betingelser i hele leje-, brugs- eller abonnementsperioden. DEL I OPRETTELSE, ABONNEMENT, BOOKING OG BETALING 2. Oprettelse af profil og identifikation Brugeren skal identificere sig ved at oprette en profil og tilknytte et gyldigt betalingskort. Oprettelse kan ske enten via skærmen på Bycyklen, via eller via smartphone. Brugeren er i den forbindelse forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, som måtte blive afkrævet af Gobike. Brugeren accepterer, at Gobike opbevarer sådanne oplysninger og at sådanne oplysninger kan videregives til tredjemand, hvis det måtte være nødvendigt for driften af cykelsystemet. Brugeren indestår over for Gobike for, at de oplysninger, der gives er korrekte og fyldestgørende. Side 1 af 11

2 Brugeren skal være mindst 18 år. 3. Oprettelse af abonnement Brugeren (i dette afsnit Abonnementshavere ) kan tegne abonnement på en Bycykel på eller på Bycyklens skærm og herefter fuldføre tilmelding til abonnementsordning på Abonnementshaveren er i den forbindelse forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, som måtte blive afkrævet i den forbindelse. Abonnementshaveren accepterer, at Gobike opbevarer sådanne oplysninger og at sådanne oplysninger kan videregives til tredjemand, hvis det måtte være nødvendigt for driften af cykelsystemet. Abonnementshaveren indestår for, at de oplysninger, der gives er korrekte og fyldestgørende. For Abonnementshavere gælder følgende særvilkår: Abonnementshaveren kan vælge den ønskede prisplan (med eller uden løbende månedsbetaling), dog således at der ikke kan ændres i bindingsperioden, når først Abonnementshaveren har valgt prisplan. Abonnementshaveren kan blive tilbudt særlig prisplaner med yderligere rabatter gennem samarbejde med tredjemand. Prisplaner med løbende betaling indebærer 3 måneders binding og abonnementet bliver automatisk forlænget hver måned med en måned ad gangen, medmindre det opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Gobike forbeholder sig retten til at ændre priser og abonnementsvilkår med én måneds varsel, dog kan Abonnementshaveren ved væsentlige ændringer opsige abonnementet uden varsel. Abonnementsbetaling udgør pt. DKK 70 pr. måned. Beløbet trækkes automatisk på det af Brugeren angivne betalingskort forud hver måned i abonnementets løbetid. Det præciseres, at alle øvrige vilkår heri tillige gælder for Abonnementshavere. 4. Booking Side 2 af 11

3 Bycyklen kan bookes på eller via en smartphone. Gobike opkræver et gebyr på pr. booking. Størrelsen på gebyret fremgår af Brugeren kan forespørge om booking af en Bycykel til et fast tidspunkt på en fast Cykelstation. Gobike forbeholder sig retten til at afvise sådanne forespørgsler, hvis der ikke er ledige Bycykler på den pågældende Cykelstation eller hvis det i øvrigt ikke er muligt at imødekomme forespørgslen Systemet undersøger, om der er en ledig Bycykel på den valgte Cykelstation. Hvis der er en ledig Bycykel, sendes en besked til Brugeren via SMS og mail. Brugeren skal herefter bekræfte ønsket om booking, og systemet reserverer en Bycykel til Brugeren. Brugeren modtager ordrebekræftelse hurtigst muligt og senest en halv time inden ønsket brug, hvis ordren er afgivet via eller via en smartphone, hvis dette er muligt. 5. Betaling og depositum Ethvert lejebeløb skal betales inden brug via godkendt og gyldigt elektronisk betalingsmiddel tilhørende Brugeren. De til enhver tid gældende priser og gebyrer kan findes på og på skærmen på Bycyklen. Ændringer i priser, gebyrer, eller aftalevilkår i øvrigt, kan ændres af Gobike med en måneds varsel. Information om eventuelle ændringer vil blive gjort tilgængeligt for brugerne og på skærmen på Bycyklen. Gobike opkræver et beløb til at dække transaktionsomkostninger i forbindelse med betaling. Størrelsen på gebyret fremgår af Gobike forbeholder sig retten til at reservere et depositum på kr. 1,00 på Brugerens betalingskort som sikkerhed for, at det af Brugeren angivne betalingskort er gyldigt og kan anvendes som betalingsmiddel. Beløbet frigives umiddelbart efter at Brugeren har afsluttet turen via skærmen på Bycyklen. For Abonnementshavere opretholdes reservationen dog i 30 dage efter reservationen er foretaget. Alle priser angives på skærmen af Bycyklen og på og er inklusive moms. Brugeren har fortrydelsesret, såfremt Brugeren er forbruger og dette følger af præceptiv lovgivning, dog kan Brugeren ikke udnytte fortrydelsesretten efter Bycyklen er taget i brug. Side 3 af 11

4 Når Brugeren har afsluttet turen via skærmen på Bycyklen, vil betaling for turen og eventuelt tilkøbte ydelser automatisk blive trukket på det af Brugeren angivne betalingskort. Det er Brugerens ansvar at afslutte turen via skærmen på Bycyklen, og eventuel manglende afslutning er Brugerens risiko. Brugeren accepterer, at eventuelt tilkøbte ydelser, som accepteres af Brugeren under brug via skærmen på Bycyklen, er bindende for Brugeren og ikke kan fortrydes. Gobike er berettiget til automatisk at trække enhver betaling, der accepteres via eller via skærmen på Bycyklen direkte på det af Brugeren angivne betalingskort. DEL II - BRUG, TILBAGELEVERING OG JURIDISKE VILKÅR 6. Tilgængelighed Cyklen er tilgængelig fra cykelstationer opstillet ved trafikknudepunkter og centrale strøg som er bestemt af DSB, Københavns Kommune og Frederiksberg ( Cykelstation ). Gobike sørger for, at den lejede Bycykel er tilgængelig for Brugeren på det aftalte tid og sted. Herudover har Gobike ikke ansvar for tilgængelighed af Bycyklen. 7. Brug Bycyklen frigives ved at indtaste de oplysninger, der måtte blive afkrævet via skærmen på Bycyklen. Ved udlejning accepterer Brugeren, at Gobike registrerer Brugerens rute, længde og varighed, og at Gobike kan anvende og videregive disse oplysninger. Data opsamles til brug for fakturering og for at optimere systemet. Der henvises til Privacy Policy nedenfor. Ved udlejning accepterer Brugeren også, at Gobike kan kontakte Brugeren vedrørende betalingsforhold og driftsforhold vedrørende brug af Bycyklen og Der henvises til Privacy Policy nedenfor. Brugeren accepterer ved udlejning og brug at overholde gældende lovgivning, herunder straffeloven og færdselsloven. Brugeren skal til enhver tid anvende Bycyklen på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde, og Brugerne hæfter for uagtsom eller forsætlig skade på Bycyklen i Brugerens lejeperiode, jf. nærmere i pkt. 10 nedenfor. Såfremt Bycyklen henstilles, skal den aflåses og henstilles forsvarligt. Side 4 af 11

5 Alt brug af Bycyklen sker på Brugerens eget ansvar og Gobike har intet ansvar i så henseende, ud over hvad der specifikt følger af disse betingelser. Bycyklen må alene anvendes indenfor Danmarks grænser. Brug uden for dette areal udgør væsentlig misligholdelse af disse betingelser. Bycyklen må kun anvendes af lejeren og må ikke anvendes af tredjemand. 8. Tilbagelevering Brugeren skal tilbagelevere den lejede Bycykel i en ladestander ved en Cykelstation. Bycyklen skal tilbageleveres i samme stand som ved opstart. Brugeren kan få anvist nærmeste Cykelstation og ledige cykelladere via skærmen på Bycyklen, på eller via smartphone. Det fremgår af skærmen på Bycyklen, om Bycyklen er inden for en Bycykelstations område. Hvis Brugeren afleverer eller henstiller Bycyklen i mere end [2] timer på et uautoriseret sted, vil Brugerne blive pålagt et gebyr til dækning af Gobike s omkostninger herved. Størrelsen på gebyret fremgår af 9. Fejl og mangler ved Bycyklen Brugeren skal inden ibrugtagning undersøge Bycyklen for fejl og mangler. Såfremt der ved denne undersøgelse identificeres fejl og mangler skal disse inden ibrugtagning indrapporteres til Gobike i overensstemmelse med reglerne nedenfor. Såfremt fejlen eller manglen er så væsentlig, at Bycyklen ikke kan tages i brug, skal Bycyklen efterlades på Cykelstationen. Brugeren får herefter refunderet lejebeløbet for den konkrete tur, når fejlen eller manglen er bekræftet af Gobike, medmindre fejlen skyldes forhold som Brugeren er ansvarlig for. Ved ibrugtagning af Bycyklen bekræfter Brugeren, at Bycyklen pr. lejetidspunktet er fejl- og mangelfri. Såfremt der under brug identificeres fejl og mangler ved Bycyklen, skal disse hurtigst muligt indrapporteres til Gobike i overensstemmelse med reglerne nedenfor. Såfremt fejlen eller manglen er så væsentlig, at brugen af Bycyklen ikke kan fortsættes, skal Bycyklen tilbageleveres i overensstemmelse med pkt. 8 ovenfor. Brugeren får herefter refunderet en forholdsmæssig andel af lejebeløbet for den konkrete tur, når fejlen eller manglen er bekræftet af Gobike, medmindre fejlen skyldes forhold som Brugeren er ansvarlig for. Side 5 af 11

6 Alle fejl på Bycyklen, cykelladere og skærme skal anmeldes via skærmen på Bycyklen eller mail via 10. Brugerens ansvar Brugeren hæfter for enhver skade eller forringelse, som sker på Bycyklen, skærmen og/eller cykelladere i forbindelse med Brugerens leje eller brug af Bycyklen, såfremt skaden eller forringelsen skyldes eller kan henføres til Brugerens uagtsomme eller forsætlige handling eller undladelse. Brugeren vil blive opkrævet det beløb, som Gobike afholder til reparation eller indkøb af ny Bycykel og/eller det tab som Gobike lider herved. Brugeren hæfter under samme betingelser i tilfælde af tyveri af Bycyklen for Bycyklens fulde nyanskaffelsesværdi. Lejeren er forpligtiget til at politianmelde en stjålet Bycykel og til at orienteret Gobike herom øjeblikkeligt. Gobike skal bevise, at skaden eller forringelsen skyldes eller kan henføres til Brugeren samt dokumentere størrelsen på det krav som Gobike gør gældende over for Brugeren. Gobike er ikke berettiget til at trække sådanne krav direkte fra det af Brugeren angivne betalingskort, og sådanne krav vil blive opkrævet særskilt over for Brugeren. Eventuelle tvister mellem Gobike og Brugeren herom skal afgøres efter pkt Brugerens misligholdelse Såfremt Brugeren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser, herunder hvis Bycyklen anvendes i strid hermed, er Gobike berettiget til øjeblikkeligt at ophæve den konkrete udlejning samt fremtidige udlejninger til Brugeren. Brugeren i er disse tilfælde forpligtet til øjeblikkeligt at tilbagelevere Bycyklen i overensstemmelse med pkt. 8. Brugeren kan ikke kræve refundering, erstatning eller kompensation i så henseende. Gobike er berettiget til erstatning for et eventuelt tab som Gobike har lidt herved. Brugeren er ansvarlig for enhver ting- og personskade, der påføres tredjemand under brug eller i forbindelse med brug af Bycyklen, medmindre dette skyldes Gobike. I sidstnævnte tilfælde gælder pkt. 12 nedenfor. 12. Ansvarsbegrænsning Gobike kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab. Gobike kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for Brugerens anvendelse af Bycyklen. Side 6 af 11

7 For skader på personer og ting som følge af mangler eller fejl ved Bycyklen (produktansvar), er Gobike alene ansvarlig, i det omfang ansvaret følger af ufravigelige lovregler. Dette pkt. 12 gælder tilsvarende i relation til produktansvar. Gobike s ansvar er i alle tilfælde begrænset til DKK [1 mio.] og Gobike er forpligtet til at opretholde en ansvars- og produktansvarsforsikring med denne dækningsgrænse. [Grov uagtsomhed og forsæt] Gobike anses for frigjort for enhver forpligtelse over for Brugeren som følge af omstændigheder, der forhindrer Gobike s opfyldelse heraf eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder systemfejl og forhold uden for Gobike s kontrol eller sfære, og der kan ikke rettes krav mod Gobike i så henseende. 13. Underleverandører og tredjemand Gobike er berettiget til at anvende underleverandører. Gobike er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 14. Ændring af betingelser Gobike tager forbehold for tryk- og prisfejl. Gobike forbeholder sig retten til at ændre nærværende betingelser og vilkår med en måneds varsel. 15. Værneting Enhver tvist vedrørende leje eller brug af Bycyklen og/eller disse betingelser, skal afgøres efter dansk ret ved Gobike s værneting. Gobike skal dog være berettiget til at kræve, at en tvist afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut. 16. Kundekontakt og klager I tilfælde af klager eller øvrige henvendelser kan Brugeren kontakte Gobike s kundecenteret på mail til eller via skærmen på Bycyklen. DEL III - PERSONDATAPOLITIK OG COOKIES 17. Persondatapolitik Bycyklen/Gobikes politik om personlige oplysninger kan findes på Når Brugeren opretter sin profil og/eller benytter hjemmesiden indsamler og behandler Gobike som både databehandler og dataansvarlig oplysninger om lejer. Side 7 af 11

8 Gobike tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst, og Gobike ønsker derfor at give lejer klarhed over, hvordan Gobike behandler dine personoplysninger. I det følgende fremgår det, hvilke personoplysninger Gobike indsamler, hvad oplysningerne anvendes til og hvor længe oplysningerne beholder dem, samt om Gobike deler oplysningerne med andre. Hvilke personoplysninger indsamler Gobike? Gobike indsamler blandt andet Brugerens navn, adresse, adresse, og andre oplysninger, som Brugeren måtte oplyse i forbindelse med benyttelse af hjemmesiden og Gobikes cykler, når Brugeren oprettet sig som bruger eller abonnent. Hvad bruger Gobike Brugerens personoplysninger til? Gobike bruger Brugeren personoplysninger til at behandle Brugerens ordre, behandle reklamationer, sende Brugeren nyhedsbreve og kontakte Brugeren, når Brugeren har bedt om det. Derudover bruger Gobike også Brugerens personoplysninger til at besvare Brugerens eventuelle henvendelser og til at forbedre Gobike services. Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af hjemmesiden. Når Brugeren opretter profil, accepterer Brugeren samtidig at modtage målrettet information fra Gobike om service- og trafikinformation.. Samtidig giver Brugeren samtykke til at må benytte købsdata fra leje af cykler til at give Brugeren personlig vejledning om leje af bycykler samt fordele ved brug af løsningen. Købsdataen anvendes ikke til andre formål til samarbejdspartnere eller andre. Videregiver Gobike Brugerens personoplysninger til andre? Gobike vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som Brugeren afgiver. Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som Brugeren anmoder om, f.eks. i forbindelse med samarbejde og koordinering med Gobike samarbejdspartnere, som kræver, at Gobike bruger Brugerens oplysninger. Brugerens personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører Gobike samarbejder med for at støtte Gobike virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (ii) i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. I takt med at Gobike virksomhed vokser, kan det ske, at Gobike sælger og køber firmaer eller aktiver. Personoplysninger, som er indsamlet med henvisning til denne persondatapolitik, vil i så fald blive overgivet til dem, som opkøber os eller aktiver, der tilhører Gobike eller til firmaer, som Gobike evt. vil opkøbe. Side 8 af 11

9 Hvor lang tid gemmes Brugerens oplysninger? Gobike gemmer Brugerens personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som Brugeren har bedt om, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter personoplysningerne slettes. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger benytter Gobike? Gobike benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Brugerens personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang fra uautoriserede personer. Gobikes sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling. Hvilke rettigheder har Brugerens efter persondataloven? Lejeren har ret til at få information om behandlingen af Brugerens personoplysninger, og Brugeren har også ret til at anmode Gobike om at rette, blokere for eller slette personoplysninger, som er ukorrekte. Dette kan Brugeren også selv gøre på Brugerens personlige profil på har samtidig ret til at anmode om, at Brugerens personoplysninger ikke anvendes eller overføres til tredjemand til kommercielle eller statistiske formål. Lejeren har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Kan Gobike ændre persondatapolitikken? Gobike har ret til når som helst at foretage ændringer i denne politik. Lejeren bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan Brugeren tjekke ved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende/besøge hjemmesiden accepterer Brugeren disse ændringer. Hvad er cookies? Cookies er små informationsenheder, som en hjemmeside kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr med hukommelse. Cookies indeholder informationer, som Hjemmesiden kan benytte til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din webbrowser. Cookies er standardteknologi på internettet, og kan også forekomme på vores Hjemmeside. Vi kan kun læse de cookies, som vi har anbragt på dit udstyr, vi kan ikke modtage eller læse cookies fra andre hjemmesider. Vi benytter os af forskellige cookies for at kunne tilbyde dig en bedre og mere skræddersyet service. Vi kan også benytte cookies til at samle et grundlag for at optimere trafikken på og mellem hjemmesider. Side 9 af 11

10 Den samlede information hjælper os til at forbedre indholdet på Hjemmesiden, og informationen kan i samlet form deles med forretningspartnere eller tredjeparter. Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, eksempelvis 180 dage, men vil blive fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden. Det er ikke kun os, der kan sætte cookies på dit udstyr, når du besøger vores Hjemmeside. På Hjemmesiden tillader vi således, at Google Inc. sætter Google Analytics på dit udstyr. Hvilke cookies anvender vi og til hvilke formål? Vi har i det følgende beskrevet, hvilke cookies vi benytter på Hjemmesiden og formål de enkelte cookies tjener. Der anvendes cookies fra Google Analytics. Vi bruger Google Analytics til at undersøge, hvem der besøger hjemmesiden og sender denne information i anonymiseret form til serveren. Denne information anvendes til statistik over, hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden. Denne cookie bliver slettet efter 365 dage, med mindre du besøger vores hjemmeside inden udløbet, hvilket betyder, at cookiens løbetid bliver fornyet. Hvordan undgår og sletter du cookies? Du har altid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der findes på dit udstyr, kan du, hvis du benytter en PC og en nyere browser, trykke CTRL + SHIFT + Delete samtidig. Virker genvejstasterne ikke i din browser, kan du besøge supportsiden for pågældende browser. Du kan finde supportsiderne for de mest gængse browsere samt link til sletning af flash-cookies hér: Sletning af cookies i Internet Explorer Sletning af cookies i Mozilla Firefox Sletning af cookies i Google Chrome Sletning af cookies i Opera Sletning af cookies i Safari 5.0Sletning af Flash cookies Cookie pop-up Accept af cookies Gobike bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og for at forbedre brugeroplevelsen, herunder Side 10 af 11

11 - at genkende dig fra besøg til besøg - at gennemføre dit køb på - at give dig mulighed for at benytte funktionen "Mine ture" på - Kun at vise dig pop ups med forklarende tekst, du ikke har set før. - I forbindelse med konkurrencer, hvor det kun er tilladt at deltage én gang for hver person - at opsamle statistik for lejers brug af systemet og besøg på pendlercyklen.dk for at gøre mere imødekommende - at gennemføre spørgeskemaundersøgelser til forbedre kundetilfredshed Du kan altid slette cookies fra Gobike igen. Læs mere om brugen af cookies her [link til cookie policy]. [Accepter cookies] Side 11 af 11

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere