Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:"

Transkript

1 Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen København V CVR-nr Phone: (+45) Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Gobike forestår drift og udlejning af bycykler ( Bycyklen ) for DSB, Københavns kommune og Frederiksberg kommune til borgere og virksomheder ( Brugere ). Nedenfor fremgår vilkår og betingelser vedrørende enhver brug og leje af og abonnementsindgåelse vedrørende Bycyklen, herunder booking, priser og betaling, samt behandling af persondata. Betingelserne og vilkårene er gyldige fra 1. marts Leje Gobike udlejer Bycyklen til brugeren på de vilkår og betingelser, der fremgår heraf. Brugeren er ansvarlig for at overholde disse betingelser i hele leje-, brugs- eller abonnementsperioden. DEL I OPRETTELSE, ABONNEMENT, BOOKING OG BETALING 2. Oprettelse af profil og identifikation Brugeren skal identificere sig ved at oprette en profil og tilknytte et gyldigt betalingskort. Oprettelse kan ske enten via skærmen på Bycyklen, via eller via smartphone. Brugeren er i den forbindelse forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, som måtte blive afkrævet af Gobike. Brugeren accepterer, at Gobike opbevarer sådanne oplysninger og at sådanne oplysninger kan videregives til tredjemand, hvis det måtte være nødvendigt for driften af cykelsystemet. Brugeren indestår over for Gobike for, at de oplysninger, der gives er korrekte og fyldestgørende. Side 1 af 11

2 Brugeren skal være mindst 18 år. 3. Oprettelse af abonnement Brugeren (i dette afsnit Abonnementshavere ) kan tegne abonnement på en Bycykel på eller på Bycyklens skærm og herefter fuldføre tilmelding til abonnementsordning på Abonnementshaveren er i den forbindelse forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, som måtte blive afkrævet i den forbindelse. Abonnementshaveren accepterer, at Gobike opbevarer sådanne oplysninger og at sådanne oplysninger kan videregives til tredjemand, hvis det måtte være nødvendigt for driften af cykelsystemet. Abonnementshaveren indestår for, at de oplysninger, der gives er korrekte og fyldestgørende. For Abonnementshavere gælder følgende særvilkår: Abonnementshaveren kan vælge den ønskede prisplan (med eller uden løbende månedsbetaling), dog således at der ikke kan ændres i bindingsperioden, når først Abonnementshaveren har valgt prisplan. Abonnementshaveren kan blive tilbudt særlig prisplaner med yderligere rabatter gennem samarbejde med tredjemand. Prisplaner med løbende betaling indebærer 3 måneders binding og abonnementet bliver automatisk forlænget hver måned med en måned ad gangen, medmindre det opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Gobike forbeholder sig retten til at ændre priser og abonnementsvilkår med én måneds varsel, dog kan Abonnementshaveren ved væsentlige ændringer opsige abonnementet uden varsel. Abonnementsbetaling udgør pt. DKK 70 pr. måned. Beløbet trækkes automatisk på det af Brugeren angivne betalingskort forud hver måned i abonnementets løbetid. Det præciseres, at alle øvrige vilkår heri tillige gælder for Abonnementshavere. 4. Booking Side 2 af 11

3 Bycyklen kan bookes på eller via en smartphone. Gobike opkræver et gebyr på pr. booking. Størrelsen på gebyret fremgår af Brugeren kan forespørge om booking af en Bycykel til et fast tidspunkt på en fast Cykelstation. Gobike forbeholder sig retten til at afvise sådanne forespørgsler, hvis der ikke er ledige Bycykler på den pågældende Cykelstation eller hvis det i øvrigt ikke er muligt at imødekomme forespørgslen Systemet undersøger, om der er en ledig Bycykel på den valgte Cykelstation. Hvis der er en ledig Bycykel, sendes en besked til Brugeren via SMS og mail. Brugeren skal herefter bekræfte ønsket om booking, og systemet reserverer en Bycykel til Brugeren. Brugeren modtager ordrebekræftelse hurtigst muligt og senest en halv time inden ønsket brug, hvis ordren er afgivet via eller via en smartphone, hvis dette er muligt. 5. Betaling og depositum Ethvert lejebeløb skal betales inden brug via godkendt og gyldigt elektronisk betalingsmiddel tilhørende Brugeren. De til enhver tid gældende priser og gebyrer kan findes på og på skærmen på Bycyklen. Ændringer i priser, gebyrer, eller aftalevilkår i øvrigt, kan ændres af Gobike med en måneds varsel. Information om eventuelle ændringer vil blive gjort tilgængeligt for brugerne og på skærmen på Bycyklen. Gobike opkræver et beløb til at dække transaktionsomkostninger i forbindelse med betaling. Størrelsen på gebyret fremgår af Gobike forbeholder sig retten til at reservere et depositum på kr. 1,00 på Brugerens betalingskort som sikkerhed for, at det af Brugeren angivne betalingskort er gyldigt og kan anvendes som betalingsmiddel. Beløbet frigives umiddelbart efter at Brugeren har afsluttet turen via skærmen på Bycyklen. For Abonnementshavere opretholdes reservationen dog i 30 dage efter reservationen er foretaget. Alle priser angives på skærmen af Bycyklen og på og er inklusive moms. Brugeren har fortrydelsesret, såfremt Brugeren er forbruger og dette følger af præceptiv lovgivning, dog kan Brugeren ikke udnytte fortrydelsesretten efter Bycyklen er taget i brug. Side 3 af 11

4 Når Brugeren har afsluttet turen via skærmen på Bycyklen, vil betaling for turen og eventuelt tilkøbte ydelser automatisk blive trukket på det af Brugeren angivne betalingskort. Det er Brugerens ansvar at afslutte turen via skærmen på Bycyklen, og eventuel manglende afslutning er Brugerens risiko. Brugeren accepterer, at eventuelt tilkøbte ydelser, som accepteres af Brugeren under brug via skærmen på Bycyklen, er bindende for Brugeren og ikke kan fortrydes. Gobike er berettiget til automatisk at trække enhver betaling, der accepteres via eller via skærmen på Bycyklen direkte på det af Brugeren angivne betalingskort. DEL II - BRUG, TILBAGELEVERING OG JURIDISKE VILKÅR 6. Tilgængelighed Cyklen er tilgængelig fra cykelstationer opstillet ved trafikknudepunkter og centrale strøg som er bestemt af DSB, Københavns Kommune og Frederiksberg ( Cykelstation ). Gobike sørger for, at den lejede Bycykel er tilgængelig for Brugeren på det aftalte tid og sted. Herudover har Gobike ikke ansvar for tilgængelighed af Bycyklen. 7. Brug Bycyklen frigives ved at indtaste de oplysninger, der måtte blive afkrævet via skærmen på Bycyklen. Ved udlejning accepterer Brugeren, at Gobike registrerer Brugerens rute, længde og varighed, og at Gobike kan anvende og videregive disse oplysninger. Data opsamles til brug for fakturering og for at optimere systemet. Der henvises til Privacy Policy nedenfor. Ved udlejning accepterer Brugeren også, at Gobike kan kontakte Brugeren vedrørende betalingsforhold og driftsforhold vedrørende brug af Bycyklen og Der henvises til Privacy Policy nedenfor. Brugeren accepterer ved udlejning og brug at overholde gældende lovgivning, herunder straffeloven og færdselsloven. Brugeren skal til enhver tid anvende Bycyklen på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde, og Brugerne hæfter for uagtsom eller forsætlig skade på Bycyklen i Brugerens lejeperiode, jf. nærmere i pkt. 10 nedenfor. Såfremt Bycyklen henstilles, skal den aflåses og henstilles forsvarligt. Side 4 af 11

5 Alt brug af Bycyklen sker på Brugerens eget ansvar og Gobike har intet ansvar i så henseende, ud over hvad der specifikt følger af disse betingelser. Bycyklen må alene anvendes indenfor Danmarks grænser. Brug uden for dette areal udgør væsentlig misligholdelse af disse betingelser. Bycyklen må kun anvendes af lejeren og må ikke anvendes af tredjemand. 8. Tilbagelevering Brugeren skal tilbagelevere den lejede Bycykel i en ladestander ved en Cykelstation. Bycyklen skal tilbageleveres i samme stand som ved opstart. Brugeren kan få anvist nærmeste Cykelstation og ledige cykelladere via skærmen på Bycyklen, på eller via smartphone. Det fremgår af skærmen på Bycyklen, om Bycyklen er inden for en Bycykelstations område. Hvis Brugeren afleverer eller henstiller Bycyklen i mere end [2] timer på et uautoriseret sted, vil Brugerne blive pålagt et gebyr til dækning af Gobike s omkostninger herved. Størrelsen på gebyret fremgår af 9. Fejl og mangler ved Bycyklen Brugeren skal inden ibrugtagning undersøge Bycyklen for fejl og mangler. Såfremt der ved denne undersøgelse identificeres fejl og mangler skal disse inden ibrugtagning indrapporteres til Gobike i overensstemmelse med reglerne nedenfor. Såfremt fejlen eller manglen er så væsentlig, at Bycyklen ikke kan tages i brug, skal Bycyklen efterlades på Cykelstationen. Brugeren får herefter refunderet lejebeløbet for den konkrete tur, når fejlen eller manglen er bekræftet af Gobike, medmindre fejlen skyldes forhold som Brugeren er ansvarlig for. Ved ibrugtagning af Bycyklen bekræfter Brugeren, at Bycyklen pr. lejetidspunktet er fejl- og mangelfri. Såfremt der under brug identificeres fejl og mangler ved Bycyklen, skal disse hurtigst muligt indrapporteres til Gobike i overensstemmelse med reglerne nedenfor. Såfremt fejlen eller manglen er så væsentlig, at brugen af Bycyklen ikke kan fortsættes, skal Bycyklen tilbageleveres i overensstemmelse med pkt. 8 ovenfor. Brugeren får herefter refunderet en forholdsmæssig andel af lejebeløbet for den konkrete tur, når fejlen eller manglen er bekræftet af Gobike, medmindre fejlen skyldes forhold som Brugeren er ansvarlig for. Side 5 af 11

6 Alle fejl på Bycyklen, cykelladere og skærme skal anmeldes via skærmen på Bycyklen eller mail via 10. Brugerens ansvar Brugeren hæfter for enhver skade eller forringelse, som sker på Bycyklen, skærmen og/eller cykelladere i forbindelse med Brugerens leje eller brug af Bycyklen, såfremt skaden eller forringelsen skyldes eller kan henføres til Brugerens uagtsomme eller forsætlige handling eller undladelse. Brugeren vil blive opkrævet det beløb, som Gobike afholder til reparation eller indkøb af ny Bycykel og/eller det tab som Gobike lider herved. Brugeren hæfter under samme betingelser i tilfælde af tyveri af Bycyklen for Bycyklens fulde nyanskaffelsesværdi. Lejeren er forpligtiget til at politianmelde en stjålet Bycykel og til at orienteret Gobike herom øjeblikkeligt. Gobike skal bevise, at skaden eller forringelsen skyldes eller kan henføres til Brugeren samt dokumentere størrelsen på det krav som Gobike gør gældende over for Brugeren. Gobike er ikke berettiget til at trække sådanne krav direkte fra det af Brugeren angivne betalingskort, og sådanne krav vil blive opkrævet særskilt over for Brugeren. Eventuelle tvister mellem Gobike og Brugeren herom skal afgøres efter pkt Brugerens misligholdelse Såfremt Brugeren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser, herunder hvis Bycyklen anvendes i strid hermed, er Gobike berettiget til øjeblikkeligt at ophæve den konkrete udlejning samt fremtidige udlejninger til Brugeren. Brugeren i er disse tilfælde forpligtet til øjeblikkeligt at tilbagelevere Bycyklen i overensstemmelse med pkt. 8. Brugeren kan ikke kræve refundering, erstatning eller kompensation i så henseende. Gobike er berettiget til erstatning for et eventuelt tab som Gobike har lidt herved. Brugeren er ansvarlig for enhver ting- og personskade, der påføres tredjemand under brug eller i forbindelse med brug af Bycyklen, medmindre dette skyldes Gobike. I sidstnævnte tilfælde gælder pkt. 12 nedenfor. 12. Ansvarsbegrænsning Gobike kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab. Gobike kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for Brugerens anvendelse af Bycyklen. Side 6 af 11

7 For skader på personer og ting som følge af mangler eller fejl ved Bycyklen (produktansvar), er Gobike alene ansvarlig, i det omfang ansvaret følger af ufravigelige lovregler. Dette pkt. 12 gælder tilsvarende i relation til produktansvar. Gobike s ansvar er i alle tilfælde begrænset til DKK [1 mio.] og Gobike er forpligtet til at opretholde en ansvars- og produktansvarsforsikring med denne dækningsgrænse. [Grov uagtsomhed og forsæt] Gobike anses for frigjort for enhver forpligtelse over for Brugeren som følge af omstændigheder, der forhindrer Gobike s opfyldelse heraf eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder systemfejl og forhold uden for Gobike s kontrol eller sfære, og der kan ikke rettes krav mod Gobike i så henseende. 13. Underleverandører og tredjemand Gobike er berettiget til at anvende underleverandører. Gobike er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 14. Ændring af betingelser Gobike tager forbehold for tryk- og prisfejl. Gobike forbeholder sig retten til at ændre nærværende betingelser og vilkår med en måneds varsel. 15. Værneting Enhver tvist vedrørende leje eller brug af Bycyklen og/eller disse betingelser, skal afgøres efter dansk ret ved Gobike s værneting. Gobike skal dog være berettiget til at kræve, at en tvist afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut. 16. Kundekontakt og klager I tilfælde af klager eller øvrige henvendelser kan Brugeren kontakte Gobike s kundecenteret på mail til eller via skærmen på Bycyklen. DEL III - PERSONDATAPOLITIK OG COOKIES 17. Persondatapolitik Bycyklen/Gobikes politik om personlige oplysninger kan findes på Når Brugeren opretter sin profil og/eller benytter hjemmesiden indsamler og behandler Gobike som både databehandler og dataansvarlig oplysninger om lejer. Side 7 af 11

8 Gobike tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst, og Gobike ønsker derfor at give lejer klarhed over, hvordan Gobike behandler dine personoplysninger. I det følgende fremgår det, hvilke personoplysninger Gobike indsamler, hvad oplysningerne anvendes til og hvor længe oplysningerne beholder dem, samt om Gobike deler oplysningerne med andre. Hvilke personoplysninger indsamler Gobike? Gobike indsamler blandt andet Brugerens navn, adresse, adresse, og andre oplysninger, som Brugeren måtte oplyse i forbindelse med benyttelse af hjemmesiden og Gobikes cykler, når Brugeren oprettet sig som bruger eller abonnent. Hvad bruger Gobike Brugerens personoplysninger til? Gobike bruger Brugeren personoplysninger til at behandle Brugerens ordre, behandle reklamationer, sende Brugeren nyhedsbreve og kontakte Brugeren, når Brugeren har bedt om det. Derudover bruger Gobike også Brugerens personoplysninger til at besvare Brugerens eventuelle henvendelser og til at forbedre Gobike services. Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af hjemmesiden. Når Brugeren opretter profil, accepterer Brugeren samtidig at modtage målrettet information fra Gobike om service- og trafikinformation.. Samtidig giver Brugeren samtykke til at må benytte købsdata fra leje af cykler til at give Brugeren personlig vejledning om leje af bycykler samt fordele ved brug af løsningen. Købsdataen anvendes ikke til andre formål til samarbejdspartnere eller andre. Videregiver Gobike Brugerens personoplysninger til andre? Gobike vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som Brugeren afgiver. Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som Brugeren anmoder om, f.eks. i forbindelse med samarbejde og koordinering med Gobike samarbejdspartnere, som kræver, at Gobike bruger Brugerens oplysninger. Brugerens personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører Gobike samarbejder med for at støtte Gobike virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (ii) i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. I takt med at Gobike virksomhed vokser, kan det ske, at Gobike sælger og køber firmaer eller aktiver. Personoplysninger, som er indsamlet med henvisning til denne persondatapolitik, vil i så fald blive overgivet til dem, som opkøber os eller aktiver, der tilhører Gobike eller til firmaer, som Gobike evt. vil opkøbe. Side 8 af 11

9 Hvor lang tid gemmes Brugerens oplysninger? Gobike gemmer Brugerens personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som Brugeren har bedt om, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter personoplysningerne slettes. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger benytter Gobike? Gobike benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Brugerens personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang fra uautoriserede personer. Gobikes sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling. Hvilke rettigheder har Brugerens efter persondataloven? Lejeren har ret til at få information om behandlingen af Brugerens personoplysninger, og Brugeren har også ret til at anmode Gobike om at rette, blokere for eller slette personoplysninger, som er ukorrekte. Dette kan Brugeren også selv gøre på Brugerens personlige profil på har samtidig ret til at anmode om, at Brugerens personoplysninger ikke anvendes eller overføres til tredjemand til kommercielle eller statistiske formål. Lejeren har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Kan Gobike ændre persondatapolitikken? Gobike har ret til når som helst at foretage ændringer i denne politik. Lejeren bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan Brugeren tjekke ved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende/besøge hjemmesiden accepterer Brugeren disse ændringer. Hvad er cookies? Cookies er små informationsenheder, som en hjemmeside kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr med hukommelse. Cookies indeholder informationer, som Hjemmesiden kan benytte til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din webbrowser. Cookies er standardteknologi på internettet, og kan også forekomme på vores Hjemmeside. Vi kan kun læse de cookies, som vi har anbragt på dit udstyr, vi kan ikke modtage eller læse cookies fra andre hjemmesider. Vi benytter os af forskellige cookies for at kunne tilbyde dig en bedre og mere skræddersyet service. Vi kan også benytte cookies til at samle et grundlag for at optimere trafikken på og mellem hjemmesider. Side 9 af 11

10 Den samlede information hjælper os til at forbedre indholdet på Hjemmesiden, og informationen kan i samlet form deles med forretningspartnere eller tredjeparter. Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, eksempelvis 180 dage, men vil blive fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden. Det er ikke kun os, der kan sætte cookies på dit udstyr, når du besøger vores Hjemmeside. På Hjemmesiden tillader vi således, at Google Inc. sætter Google Analytics på dit udstyr. Hvilke cookies anvender vi og til hvilke formål? Vi har i det følgende beskrevet, hvilke cookies vi benytter på Hjemmesiden og formål de enkelte cookies tjener. Der anvendes cookies fra Google Analytics. Vi bruger Google Analytics til at undersøge, hvem der besøger hjemmesiden og sender denne information i anonymiseret form til serveren. Denne information anvendes til statistik over, hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden. Denne cookie bliver slettet efter 365 dage, med mindre du besøger vores hjemmeside inden udløbet, hvilket betyder, at cookiens løbetid bliver fornyet. Hvordan undgår og sletter du cookies? Du har altid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der findes på dit udstyr, kan du, hvis du benytter en PC og en nyere browser, trykke CTRL + SHIFT + Delete samtidig. Virker genvejstasterne ikke i din browser, kan du besøge supportsiden for pågældende browser. Du kan finde supportsiderne for de mest gængse browsere samt link til sletning af flash-cookies hér: Sletning af cookies i Internet Explorer Sletning af cookies i Mozilla Firefox Sletning af cookies i Google Chrome Sletning af cookies i Opera Sletning af cookies i Safari 5.0Sletning af Flash cookies Cookie pop-up Accept af cookies Gobike bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og for at forbedre brugeroplevelsen, herunder Side 10 af 11

11 - at genkende dig fra besøg til besøg - at gennemføre dit køb på - at give dig mulighed for at benytte funktionen "Mine ture" på - Kun at vise dig pop ups med forklarende tekst, du ikke har set før. - I forbindelse med konkurrencer, hvor det kun er tilladt at deltage én gang for hver person - at opsamle statistik for lejers brug af systemet og besøg på pendlercyklen.dk for at gøre mere imødekommende - at gennemføre spørgeskemaundersøgelser til forbedre kundetilfredshed Du kan altid slette cookies fra Gobike igen. Læs mere om brugen af cookies her [link til cookie policy]. [Accepter cookies] Side 11 af 11

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Almindelige betingelser og vilkår Internettet

Almindelige betingelser og vilkår Internettet Almindelige betingelser og vilkår Internettet Disse betingelser og vilkår omfatter Disse betingelser og vilkår omfatter alle kurser eller uddannelser, hvor undervisningen alene afholdes på Internettet.

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Salg generelt Alle priser er inkl. 25% moms og i danske kroner (DKK). Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende købspris. Priserne er dagspriser. Aftaler med dansklysterapi.dk

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere