BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER"

Transkript

1 BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

2 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene handelsbetingelser. Alle beløb anført I disse betingelser er eksklusive moms, hvor intet andet er anført. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl I disse betingelser. 2. ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement, tjeneste eller ydelse hos BMC Denmark ApS, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale og/eller kontrakt mellem BMC Denmark ApS og en abonnent og/eller tjeneste/ydelseskøber. Eventuelle afvigende bestemmelser i en abonnements ordre, acceptskrivelse eller lignende er kun gældende med BMC Denmark ApSs udtrykkelige og skriftlige accept. Handelsbetingelserne består af Generelle Bestemmelser, som gælder for alle tjenester og udstyr i del (I), samt særskilte vilkår for de enkelte tjenester og det udstyr, som leveres i fra del (II) til (VIII) samt de hertil særskilte produktbetingelser. Tjenester og udstyr leveres af BMC Denmark ApS (CVR.- nr ). DEL (I): GENERELLE BESTEMMELSER 3. ABONNEMENT For hvert abonnement hos BMC Denmark ApS indgås en aftale, der nærmere beskriver omfang og valg af ydelser, pris, leveringstid samt eventuelle særlige vilkår. BMC Denmark ApS er berettiget til med 1 måneds varsel at ændre abonnementsaftalen og installationen, såfremt dette er påkrævet af hensyn til trafik, drift og/eller tekniske forhold. Ved varsling af ændring af vilkår og priser, kan abonnenten dog i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af indeværende kvartal, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel (dog minimum 14 dage). Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel (nedsættelse af priser, regulatoriske eller offentligretlige forhold), kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Overgang af abonnement herunder overdragelse til eje og sikkerhed af en abonnementsaftale eller en abonnents rettigheder i forhold til BMC Denmark ApS i øvrigt eller videregivelse eller udlån af adgangskoder til tredjemand, kan alene finde sted med BMC Denmark ApSs forudgående skriftlige accept. BMC Denmark ApS er berettiget til som betingelse herfor at opkræve et gebyr. 4. BMC DENMARK APS S FORPLIGTELSER BMC Denmark ApSs ydelse består i at etablere den aftalte adgang for abonnenten til de aftalte tjenester (f.eks. telenettet, internettet), samt at opfylde de ydelser i tilknytning hertil, som måtte være omfattet af abonnementsaftalen. BMC Denmark ApS har ansvaret for ledningsføring og installation af udstyr tilhørende BMC Denmark ApS.

3 5. ABONNENTENS FORPLIGTELSER Abonnenten er forpligtet til at sikre en korrekt og forsvarlig opbevaring og behandling af BMC Denmark ApSs hardware og installationer hos abonnenten i en overensstemmelse med BMC Denmark ApSs anvisninger, herunder sikre, at BMC Denmark ApS - og ingen uvedkommende til enhver tid har adgang hertil. Abonnenten er forpligtet til at sikre, at BMC Denmark ApSs hardware og installationer hos abonnenten er tilstrækkeligt forsikrede. Abonnenten er uberettiget til at foretage indgreb i BMC Denmark ApSs hardware og installationer. Abonnenten er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for hel eller delvis beskadigelse samt bortkomst af BMC Denmark ApSs hardware og installationer hos abonnenten, og er forpligtet til at yde BMC Denmark ApSs erstatning for tab som følge heraf. Abonnenten er forpligtet til at informere BMC Denmark ApS om enhver ændring i abonnentens brug af abonnementet og/eller abonnentens virksomhed, herunder ny adresse, lokaliteter hvorfra abonnementet anvendes mv. Abonnenten er alene berettiget til at tilslutte typegodkendt udstyr til hardware og installationer, såfremt sådan tilslutning er forsvarlig og i overensstemmelse med BMC Denmark ApSs retningslinjer og de af IT og Telestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser herom. Abonnentens tilslutning af udstyr sker på eget ansvar. Abonnenten har selv ansvaret for opbevaring af og uvedkommendes adgang til abonnentens egen hardware og installationer, medmindre disse opbevares hos BMC Denmark ApS. I så fald er BMC Denmark ApS mod et passende varsel forpligtet til at give abonnenten adgang hertil. Abonnenten har ansvaret for korrekt ledningsføring til og installation af eget udstyr. 6. EJENDOMSRET I den udstrækning BMC Denmark ApSs hardware og installationer anbringes hos abonnenten, bevarer BMC Denmark ApS ejendomsretten til disse, og abonnenten er straks ved ophør af abonnementsaftalen forpligtet til at returnere disse til BMC Denmark ApS. Abonnenten er uberettiget til at udøve tilbageholdsret i BMC Denmark ApSs ejendele i forbindelse med eventuelle krav på BMC Denmark ApS. BMC Denmark ApSs hardware og installationer må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra BMC Denmark ApS overlades, udlejes eller på anden måde udleveres til tredjemand. 7. FEJL OG FEJLRETNING Abonnenten er forpligtet til hurtigst muligt og inden for rimelig tid efter en fejl eller mangels konstatering, at rapportere sådanne fejl eller mangler til BMC Denmark ApS. I modsat fald fortaber abonnenten retten til at gøre fejlen eller manglen gældende over for BMC Denmark ApS. Inden der sker fejlmelding til BMC Denmark ApS, bør abonnenten dog altid undersøge, om fejlen skyldes abonnentens eget udstyr. Ved abonnentens rettidige rapportering af fejl eller mangler vil BMC Denmark ApS hurtigst muligt søge at afhjælpe sådanne inden for almindelig kontortid eller hvis særlig supportaftale er indgået uden for normal arbejdstid i henhold til sådan supportaftale. Ved fejlretning er abonnenten forpligtet til mod forevisning af legitimation og uden ugrundet ophold at give BMC Denmark ApSs personale adgang til at efterse abonnentens installation. Fejlretning sker uden beregning, med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for BMC Denmark ApSs kontrol og ansvar. I så fald forbeholder BMC Denmark ApS sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til enhver tid gældende takster. BMC Denmark ApS er berettiget til opkrævning af gebyr ved forgæves teknikerbesøg i forbindelse med fejlretning, hvis personalet ikke har adgang til installationsadressen i aftalte tidsrum.

4 8. FAKTURERING OG BETALING Ved oprettelse af et abonnement eller ydelse betaler abonnenten et oprettelsesgebyr, som faktureres ved bestillingstidspunktet. Ved abonnentens bestilling af op eller nedgraderinger af tjenesteydelse ud over det, den faste abonnementsafgift giver ret til, faktureres dette ved førstkommende faktura. Forbrug (variabel ydelse) faktureres hver måned, således at forbrug i indeværende måned, faktureres primo i den efterfølgende måned. Alle ydelser som ikke vedrører abonnement, service- og/eller supportafgift, samt forbrug (variabel ydelse), faktureres ved levering. BMC Denmark ApSs normale betalingsbetingelser er 8 dage netto. Betaler abonnenten ikke forfaldne beløb senest på forfaldsdatoen, påløber uden varsel herom renter fra forfaldsdatoen med 1,5 % pr. påbegyndt måned, ligesom BMC Denmark ApS er berettiget til at hæve aftalen eller ændre betalingsbetingelser for fremtiden. Betales en faktura, der indeholder betalingskrav for flere ydelser, kun delvist og uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, kan BMC Denmark ApS afskrive betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. Dersom betaling ikke sker inden fristens udløb, kan hhv. de(n) aftalte ydelse(r), der ikke er betalt rettidigt, og ved svig eller gentagne tilfælde af for sen eller manglende betaling, hele abonnementet for alle ydelser blive lukket, ligesom abonnementsaftalen for alle ydelserne kan blive hævet, og fordringen samt påløbne morarenter og evt. rykkergebyrer og omkostninger forbundet med opkrævning, blive overgivet til retslig inkasso. BMC Denmark ApS kan helt eller delvist lukke forbindelsen eller ophæve aftalen ved kundens konkurs, betalingsstandsning mv. BMC Denmark ApS forbeholder sig også retten til at lukke forbindelsen i tilfælde af pludselig eller betydelig stigning i forbrug. Selv om telefoniabonnementet er lukket for udgående samtaler, kan abonnenten foretage nødopkald til offentlige alarmtjenester (politi, brandvæsen og ambulance). Genåbningsgebyr for ydelser som er lukket, genåbnes mod kroner pr enhed. Genåbningsgebyr for ydelser som er lukket, grundet tyverispærring, genåbnes mod kroner pr. enhed. Krav fra abonnentens side mod BMC Denmark ApS berettiger ikke abonnenten til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning. Ved faktureret forbrug (variabel ydelse) har abonnenten under alle omstændigheder altid krav på indseende med fakturagrundlaget, herunder i overensstemmelse med 15, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 638 af 20. juni 2005 ( saldooplysning ). Ved aktivering af abonnement vil BMC Denmark ApS være berettiget til at fastsætte en kreditgrænse. Ved overskridelse af kreditgrænsen kan BMC Denmark ApS kræve, at abonnenten betaler a conto eller stiller tilfredsstillende uforrentet sikkerhed. Ved fakturering af forbrug (variabel ydelse) gælder endvidere følgende. Dersom abonnenten mener, at der er fejl i BMC Denmark ApS fakturering, må abonnenten klage til BMC Denmark ApS inden for en rimelig frist og under alle omstændigheder inden betalingsfristens udløb. Uomtvistede beløb skal betales, medmindre noget andet udtrykkeligt er godkendt af BMC Denmark ApS. BMC Denmark ApS bestræber sig på at afgøre klagesager inden for en frist på 3 måneder.

5 9. ERSTATNINGSANSVARSBEGRÆNSNING BMC Denmark ApS er alene ansvarlig over for abonnenten for tab forårsaget af afbrydelse, forsinkelse, forstyrrelse, mangelfuld betjening, såfremt disse forhold kan henregnes til BMC Denmark ApSs og/eller BMC Denmark ApSs medarbejderes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. BMC Denmark ApS forbeholder sig ret til at kunne udføre vedligehold eller andet, som BMC Denmark ApS anser for påkrævet, og er ikke ansvarlig for afbrydelse o.l., som dette måtte forårsage. Planlagte, længerevarende afbrydelser o.l. skal BMC Denmark ApS varsle abonnenten om på forhånd. BMC Denmark ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for abonnentens driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. BMC Denmark ApS bærer ikke ansvaret for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnentens datasystemer. BMC Denmark ApSs eventuelle erstatningspligt er maksimeret til en forholdsmæssig del af den af abonnenten senest betalte kvartalsvise abonnementsafgift svarende til den forholdsmæssige abonnementsafgift for det tidsrum hvor abonnenten har været ude af drift. Abonnenten har ikke krav på forholdsmæssigt prisnedslag eller erstatning udover hvad der følger af ovenstående. 10. ANSVARSFRIHED/SKADESLØSHOLDELSE Abonnentens brug af abonnementet sker i enhver henseende på eget ansvar, og BMC Denmark ApS påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden mv., af de informationer, uanset hvor disse måtte befinde sig eller hidrøre fra, som abonnenten modtager fra eller afgiver til telenettet eller internettet. Abonnenten påtager sig, at friholde BMC Denmark ApS for enhver erstatning eller bøde BMC Denmark ApS måtte udrede som følge af abonnentens ulovlige eller ansvarspådragende handlinger eller undladelser ved brugen af telenet- eller internetadgangen. Herunder ikke begrænset til immaterielle krænkelser og strafbare handlinger og undladelser. BMC Denmark ApS påtager sig intet ansvar for afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser og manglende etableringer som skyldes forhold uden for BMC Denmark ApSs kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, borgerkrig, ildsvåde, strejker, lockouter, naturkatastrofer, strømsvigt, offentlige restriktioner af drivkraft, aftale- og samarbejdspartneres forhold, lovindgreb eller tilsvarende offentlige indgreb, jf. tillige nedenfor i punkt 15 i nærværende handelsbetingelser. 11. TELEFONNUMMER/NUMMERPORTERING Abonnenten får tildelt et telefonnummer til sin teletjeneste (telefon og mobiltelefon). Ved flytning må abonnenten påregne, at han kan få tildelt et nyt nummer for sin tilslutning til det faste telefonnet. Også i andre tilfælde vil BMC Denmark ApS af regulatoriske, tekniske eller driftsmæssige årsager undtagelsesvis skulle tildele abonnenten et nyt nummer. For at abonnenten skal blive påført mindst mulig ulempe, skal BMC Denmark ApS om muligt give varsel i god tid, før sådanne ændringer gennemføres. BMC Denmark ApS er ikke ansvarlig for omkostninger og tab, som abonnenten påføres ved tildeling af nyt nummer i henhold til denne bestemmelse. Abonnenten kan beholde sit telefonnummer ved skifte af teleoperatør. Dersom abonnenten vælger at flytte sit telefonnummer til BMC Denmark ApS. Nummerportering afhænger af afgivende teleoperatør, og BMC Denmark ApS indestår ikke for, hvor hurtigt nummerportering kan gennemføres. Det er ikke muligt, at dele nummerserier ved nummerportering eller opsigelse. Nummerportering indebærer, at abonnenten opretter en ny abonnementsaftale med BMC Denmark ApS. Abonnenten er selv ansvarlig for at afregne med sin tidligere teleoperatør. Dersom abonnenten vælger at flytte sit telefonnummer fra BMC Denmark ApS til en anden teleoperatør, anses dette for at udgøre en opsigelse af abonnementsaftalen vedr. telefoni eller mobiltelefoni, og abonnenten er forpligtet til at betale alle afgifter frem til ophør, ligesom alle abonnementsaftalens relevante bestemmelser gælder, indtil udestående beløb er betalt.

6 12. KUNDEOPLYSNINGER M.V. BMC Denmark ApS kan benytte relevante kundedata såsom abonnentens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse osv. til egne og samarbejdspartneres telefonbøger eller kundedatabaser uafhængigt af mediet. BMC Denmark ApS kan også benytte abonnentens mailadresse til at informere om nye og eksisterende produkter i BMC Denmark ApSs produktudvalg. Abonnenten kan til enhver tid framelde denne information ved direkte henvendelse til BMC Denmark ApS. Specifikke oplysninger om abonnentens brug af teletjenester (samtaledata) vil af hensyn til dokumentation og udsendelse af regning blive lagret i op til 3 måneder ved månedlig fakturering og op til 5 måneder ved kvartalsvis fakturering. Specifikke oplysninger bliver anonymiseret eller slettet efter disse fristers udløb, dersom abonnenten har betalt fakturaen. Hvis abonnenten ikke har betalt fakturaen, lagres de specifikke oplysninger, indtil fakturaen er betalt. De specifikke oplysninger kan også lagres længere, dersom der opstår tvister i forbindelse med betaling. De specifikke oplysninger kan ikke lagres længere, selv om abonnenten beder om dette. Samtaledata er følsomt materiale og vil ikke blive distribueret til andre end abonnenten selv og håndteres i øvrigt i henhold til gældende lov. Alle de persondata, som abonnenten angiver, bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med persondataloven og teleloven. Abonnenten har ret til at anmode om indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om vedkommende, og kan kræve at få dem rettet, suppleret eller slettet, om så måtte ønskes. Abonnenten kan henvende sig til BMC Denmark ApS for at få sådanne informationer. 13. TAVSHEDSPLIGT BMC Denmark ApS og de ansatte hos BMC Denmark ApS har i henhold til Telekommunikationslovens tavshedspligt vedr. oplysninger om abonnentens brug af teletjenesterne og om indholdet af abonnentens telekommunikation. Sådanne oplysninger kan dog udleveres med abonnentens samtykke eller gives til domstolene, anklagemyndigheden eller andre offentlige myndigheder, når BMC Denmark ApS er retligt forpligtet til at udlevere sådanne data. 14. PRISER/PRISÆNDRINGER Priserne for de aktuelle tjenester fremgår af BMC Denmark ApSs til enhver tid gældende prisliste. BMC Denmark ApS skal give abonnenten varsel om pris- og gebyrændringer. Evt. forhøjelser af priserne skal abonnenten have skriftligt varsel om mindst 1 måned, før ændringen træder i kraft. Prisforhøjelser som følge af regulatoriske eller offentligretlige forhold samt stigninger stammende fra BMC Denmark ApSs underleverandører, kan dog ske umiddelbart. 15. AFTALEPERIODE, LUKNING OG SPÆRRING 15A. Generelt: Abonnementsaftalen er indgået med virkning for den i ordren aftalte periode "aftaleperiode". Aftaleperioden er, medmindre andet er aftalt, mindst 12 måneder. Telefoni- og data-abonnementer er dog bundet minimum i 12 måneder fra aktiveringsdato hos valgte operatør. Ved genforhandling af kontrakt forlænges eventuelle eksisterende bindingsperioder på produkter og tjenester, som er oprettet i forrige kontraktperiode, sammen med den nye kontrakt og bindingsperiode. BMC Denmark ApS er berettiget til, til enhver tid, at opsige abonnementsaftalen med 3 måneders skriftligt varsel, se dog også punkt 17, sidste sætning. Ved opsigelse af abonnementsaftalen er BMC Denmark ApS berettiget til at bibeholde eventuelt tildelte IP-numre.

7 Abonnenten forpligter sig til at betale alle påløbne afgifter og pengeydelser frem til abonnementsaftalens ophør, og aftalens bestemmelser om opkrævning osv. gælder, indtil alle udestående beløb er modtaget af BMC Denmark ApS. Såfremt abonnementet ikke er opsagt af abonnenten senest 3 måneder før aftaleperiodens udløb, forlænges abonnementsperioden automatisk og fortsætter på ubestemt tid, indtil abonnementet skriftligt opsiges. Abonnementet kan ved skriftligt varsel efter aftaleperiodens udløb opsiges med løbende måned + 3 måneder. Undtagelser er dog punkt 15C og 15D. 15A stk 1. Fastnettelefoni/IP-telefoni Eventuel anmodning om udportering af numre og/eller nummerserier fra et nyt teleselskab, skal være BMC Denmark ApS i hænde senest 3 måneder før udløbet af opsigelsesperioden på 3 måneder, ellers forlænges abonnement på kredsløb, numre og nummerserier i opsigelsesperioden med yderligere maksimalt 3 måneder fra anmodningen om udportering af numre og/eller nummerserier. Opsigelse i aftale- og opsigelsesperiode har et fast administrationsgebyr på kr. 500,- 15A stk.2, Mobiltelefoni: Eventuel anmodning om udportering af numre og/eller nummerserier fra et nyt teleselskab, skal være BMC Denmark ApS i hænde senest 1 måned før udløbet af opsigelsesperioden på 3 måneder, ellers forlænges abonnement på kredsløb, numre og nummerserier i opsigelsesperioden med yderligere maksimalt 1 måned fra anmodningen om udportering af numre og/eller nummerserier. Ifølge Telelovgivningen af 25/ om elektroniske kommunikationsnet og tjenester, er det muligt, at udportere aktive numre og/eller nummerserier med 1 dags varsel senest ved udgangen af den næstfølgende arbejdsdag, uafhængig af bindingsperiode, efter at anmodningen er kommet frem til BMC Denmark ApS senest kl til udportering den førstkommende hverdag, dog kan der ikke porteres numre på lørdage og søndage, helligdage, d. 1.5., 5.6, og Portering af abonnentnumre må dog tidligst ske, når slutbrugerens abonnement med den udbyder, som skal modtage abonnentnumre, er trådt i kraft. Aftaleholderen er berettiget til standardkompesation, hvis den ønskede udporteringsdato ikke er overholdt af BMC Denmark ApS, uanset bindings og/eller opsigelsesperiode i henhold lovgivningen. Opsigelse i aftale- og opsigelsesperiode har et fast administrationsgebyr på kr. 500,- BMC Denmark ApS har dog ret til samlet, på den førstkommende faktura efter at numre og/eller nummerserier er anmodet udportet/er udportet, at opkræve abonnenten en kompensation for den resterende bindings-, og eller opsigelsesperiode. Kompensationen beregnes ud fra det historiske forbrug, som aftaleholderen har haft I den forløbne aftaleperiode forud for porteringen. Kompensationen beregnes som den fulde abonnementsafgift for den resterende bindingsperiode/opsigelseperiode tillagt en trafikafgift svarende til 75% af det gennemsnitlige forbrug I en op til 12 måneders periode forud porteringen. Dog altid minimum 125 kr. pr. Måned, pr. mobilnummer og minimum 50 kr. pr. måned pr. fastnetnummer samlet abonnement og trafik. I tilfælde af abonnentens væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen er BMC Denmark ApS berettiget til uden yderligere varsel at ophæve abonnementsaftalen og hertil knyttede aftaler, samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. abonnentens manglende betaling af forfaldne pengeydelser, jf. ovenfor i punkt 7, abonnentens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af abonnementet samt overtrædelse af de til enhver tid gældende etiske regler for internettet, abonnentens misbrug af BMC Denmark ApSs og/eller tredjemandsimmaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønsterret, patentret, brugsmodelret,

8 varemærket mv., indgivelse af konkursbegæring af eller mod abonnenten, abonnentens anmeldelse om betalingsstandsning mv. BMC Denmark ApS kan endvidere lukke abonnentens tilslutning til telenettet, dersom abonnenten:. a). Benytter udstyr, som ikke er typegodkendt. b). Ikke opfylder krav om sikkerhedsstillelse fastsat af BMC Denmark ApS. c). Har en adfærd, der er i modstrid med gældende offentligretlige regler for teletjenester; eller på anden måde groft misbruger tjenesterne, herunder benytter tjenesterne til chikane. Kan misligholdelse afhjælpes, skal abonnenten før lukning iværksættes ifølge denne bestemmelse, have skriftligt varsel herom og lejlighed til at udtale sig om forholdet inden for en anført frist. Varslet skal oplyse om årsagen og fastsætte en frist til afhjælpning af forholdet. Dersom hensynet til sikkerheden kræver det, kan der dog ske lukning uden forudgående varsel. Abonnenten skal i så fald straks underrettes om lukningen. BMC Denmark ApS vil genåbne abonnementet, når det forhold, som var årsag til lukningen, er afhjulpet. Abonnenten vil blive debiteret et gebyr for genåbning. Hvis abonnenten har et unormalt stort forbrug af teletjenester, kan BMC Denmark ApS i særlige tilfælde og efter eget skøn spærre abonnementet for bestemte tjenester eller lukke abonnementet for udgående samtaler uden at give abonnenten varsel herom. Abonnenten kan også selv kræve abonnementet spærret. Spærring skal ske fra dagen, efter at BMC Denmark ApS har modtaget kravet, medmindre abonnenten har anført et senere tidspunkt. I spærreperioden skal abonnenten betale almindelig abonnementsafgift samt særskilt spærregebyr. 15B. Server: Til sikkerhed for ethvert krav mod kunden, herunder krav vedrørende forfalden leje, omkostninger i forbindelse med serverrummets rømning, samt andre rimelige omkostninger, som BMC Denmark ApS afholder i forbindelse med kundens misligholdelse, har BMC Denmark ApS tilbageholdsret i udstyr, der på misligholdelsestidspunktet opbevares i kundens serverrum. BMC Denmark ApS er berettiget til at udøve tilbageholdsretten ved at afskære kundens adgang til serverrummet, ligesom BMC Denmark ApS er berettet til at lade kundens udstyr lade opbevarer. Udstyr der befinder sig i serverummet på tidspunktet for BMC Denmark ApSs spærring af rummet, er overgivet BMC Denmark ApS i håndpant til sikkerhed for ethvert krav mod kunden, herunder krav vedrørende forfalden leje, omkostninger i forbindelse med serverrummets rømning, samt andre rimelige omkostninger, som BMC Denmark ApS afholder i forbindelse med kundens misligholdelse. Såfremt kunden efter 3 måneder fra datoen for spærringen af kundens adgang til serverrummet fortsat ikke har betalt det fulde skyldige beløb til BMC Denmark ApS, er BMC Denmark ApS berettiget til uden varsel at lade det tilbageholdte udstyr destruere for kundens regning. 15C. WebHotel, MailHotel, Secur og BetalingsGateway: Såfremt abonnementet ikke er opsagt af abonnenten senest 3 måneder før aftaleperiodens udløb, forlænges abonnementsbindingsperioden automatisk med den i kontrakten indgåede abonnementsperiode, dog maks. 12 måneder og fortsætter på ubestemt tid, indtil abonnenten skriftligt opsiger aftalen senest 3 måneder før udløbet af den seneste indgåede aftaleperiode.. Forudbetalte

9 abonnementer krediteres ikke. BMC Denmark ApS kan:. a). Opsige hostingprodukter øjeblikkeligt, hvis vi mener/anser at dette er nødvendigt af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige grunde.. b). Opsige webhoteller øjeblikkeligt der bliver brugt til bannere, reklamer. Opsige webhoteller der ikke hoster en hjemmeside, men kun filer, som kan downloades.. c). Opsige webhoteller der ikke bruges som webhoteller ifølge BMC Denmark ApSs produktbeskrivelse af et BMC Denmark ApS webhotel.. d). Slette alt indhold på webhotel, så snart aftalen er udløbet eller opsagt. Lukke hjemmesider øjeblikkeligt med ulovligt materiale: (ophavsretsmæssige årsager eller børneporno osv.). e). Fjerne filer fra webhoteller, øjeblikkeligt, der belaster serverne i en grad vi mener, er uhensigtsmæssig for driften. 15D. Domænenavne: Domænenavne skal opsiges minimum 3 måneder før BMC Denmark ApS fakturerer kunden for ny driftsserviceperiode. Driftsserviceperioden er altid minimum 1 år. I tilfælde hvor den lokale hostmaster fornyer domæner for mere end 1 år af gangen, fakturerer BMC Denmark ApS ligeledes kunden for minimum tilsvarende længere periode. Kunder der opsiger eller flytter domænenavne væk fra BMC Denmark ApSs navneservere skal dette meldes til BMC Denmark ApS ved en opsigelse. Produktbeskrivelse af BMC Denmark ApS webhotel: Et BMC Denmark ApS webhotel skal bruges til en hjemmeside og må ikke fungere som ekstern harddisk for lagring af filer som ligger tilgængeligt til at downloade. Det gælder f.eks. bannere, reklamemateriale, filmklip mm. 15E. Fiber kredsløb. Fiber kredsløb er bundet til den fysiske leveringsadresse i hele bindingsperioden. Ved fraflytning inden for bindingsperiode, fastholdes faktureringen af den fulde abonnementsperiode på det enkelte fiber kredsløb, selv ved levering af ny fiber på ny lokation. 16. EKSTRAORDINÆRE BRUGSRESTRIKTIONER I nødsituationer, herunder ved alvorlige trusler mod sundhed, sikkerhed eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstande, omfattende strejke eller lockout og alvorlig fare for sabotage mod net og tjenester har BMC Denmark ApS og/eller dets underleverandører ret til at iværksætte tiltag til begrænsning af brugen af teletjenesterne, herunder: Afbrydelse af tjenesten; begrænsning af tjenestefaciliteter; og afskæring af adgang til teletjenesterne for nye abonnenter.

10 BMC Denmark ApS og/eller dets underleverandører har også ret til at iværksætte tiltag, som kan medføre afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenettet, der anses for nødvendige af tekniske, vedligeholdsmæssige eller driftsmæssige årsager. BMC Denmark ApS hæfter ikke for omkostninger eller tab, som måtte blive påført Abonnenten som følge af sådanne tiltag. BMC Denmark ApS vil bestræbe sig på at varsle sådanne tiltag i god tid og gøre sit yderste for, at generne for den enkelte Abonnent bliver minimale. 17. ÆNDRINGER Adresseændring og ændringer af andre forhold, som er af betydning for abonnements- forholdet (bortset fra som nævnt ovenfor i punkt 13), skal snarest og senest inden for 14 dage, efter at adressen rent faktisk er ændret, meddeles til BMC Denmark ApS. BMC Denmark ApS forbeholder sig ret til at ændre abonnementsvilkårene, herunder som følge af ændringer i tele(-konkurrence-)lovgivningen, med en måneds varsel. Er ændringen til fordel for abonnenten kan ændringen ske straks. Varsel herom kan f.eks. udsendes sammen med faktura eller BMC Denmark ApSs kundeinformation, herunder via mail og internet (www.bmcdenmark.com). Hvis BMC Denmark ApS ikke længere tilbyder den pågældende tjeneste, kan BMC Denmark ApS opsige abonnementsaftalen eller dele af den med en måneds varsel. 18. OVERDRAGELSE Rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede aftale kan kun overdrages ved forudgående skriftlig aftale mellem abonnenten og BMC Denmark ApS. BMC Denmark ApS er dog berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede aftale til et selskab, som er del af samme koncern, uden godkendelse fra abonnenten. Abonnenten skal i tilfælde af en overdragelse underrettes uden ugrundet ophold. 19. LOVVALG OG VÆRNETING Enhver tvist som måtte opstå mellem abonnenten og BMC Denmark ApS i forbindelse med en abonnementsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret og hvor andet ikke følger af retsplejeloven, ved en dansk domstol. BMC Denmark ApS er tilknyttet Retten I Lyngby. 20. ERHVERVSDRIVENDE Abonnenten erklærer og anerkender at være erhvervsdrivende, og erklærer kun at gøre brug af de af BMC Denmark ApS leverede tjenester til erhvervsmæssigt formål, idet der gøres særskilt opmærksom på, at abonnementet og nærværende handelsbetingelser på en række punkter fraviger 10 i Telekonkurrenceloven, jvf. denne bestemmelses stk. 3, og 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 638 af 20. juni Ligeledes finder betalingstjenestelovens kapital 5 ikke anvendelse på aftaler, der er indgået eller måtte blive indgået mellem BMC Denmark ApS og abonnenten, jf. 5, stk. 2 i lov om

11 betalingstjenester nr. 385 af 25. maj 2009.

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Telia Danmark s almindelige handelsbetingelser

Telia Danmark s almindelige handelsbetingelser Telia Danmark s almindelige handelsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Handelsbetingelser - generelt

Handelsbetingelser - generelt Handelsbetingelser - generelt for samhandel med Online Assistenten/musogco (CVR 35595791). Dato: 20. oktober 2016 Nærværende betingelser gælder i forbindelse med levering af design, grafiske ydelser, print,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere