BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER"

Transkript

1 BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

2 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene handelsbetingelser. Alle beløb anført I disse betingelser er eksklusive moms, hvor intet andet er anført. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl I disse betingelser. 2. ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement, tjeneste eller ydelse hos BMC Denmark ApS, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale og/eller kontrakt mellem BMC Denmark ApS og en abonnent og/eller tjeneste/ydelseskøber. Eventuelle afvigende bestemmelser i en abonnements ordre, acceptskrivelse eller lignende er kun gældende med BMC Denmark ApSs udtrykkelige og skriftlige accept. Handelsbetingelserne består af Generelle Bestemmelser, som gælder for alle tjenester og udstyr i del (I), samt særskilte vilkår for de enkelte tjenester og det udstyr, som leveres i fra del (II) til (VIII) samt de hertil særskilte produktbetingelser. Tjenester og udstyr leveres af BMC Denmark ApS (CVR.- nr ). DEL (I): GENERELLE BESTEMMELSER 3. ABONNEMENT For hvert abonnement hos BMC Denmark ApS indgås en aftale, der nærmere beskriver omfang og valg af ydelser, pris, leveringstid samt eventuelle særlige vilkår. BMC Denmark ApS er berettiget til med 1 måneds varsel at ændre abonnementsaftalen og installationen, såfremt dette er påkrævet af hensyn til trafik, drift og/eller tekniske forhold. Ved varsling af ændring af vilkår og priser, kan abonnenten dog i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af indeværende kvartal, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel (dog minimum 14 dage). Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel (nedsættelse af priser, regulatoriske eller offentligretlige forhold), kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Overgang af abonnement herunder overdragelse til eje og sikkerhed af en abonnementsaftale eller en abonnents rettigheder i forhold til BMC Denmark ApS i øvrigt eller videregivelse eller udlån af adgangskoder til tredjemand, kan alene finde sted med BMC Denmark ApSs forudgående skriftlige accept. BMC Denmark ApS er berettiget til som betingelse herfor at opkræve et gebyr. 4. BMC DENMARK APS S FORPLIGTELSER BMC Denmark ApSs ydelse består i at etablere den aftalte adgang for abonnenten til de aftalte tjenester (f.eks. telenettet, internettet), samt at opfylde de ydelser i tilknytning hertil, som måtte være omfattet af abonnementsaftalen. BMC Denmark ApS har ansvaret for ledningsføring og installation af udstyr tilhørende BMC Denmark ApS.

3 5. ABONNENTENS FORPLIGTELSER Abonnenten er forpligtet til at sikre en korrekt og forsvarlig opbevaring og behandling af BMC Denmark ApSs hardware og installationer hos abonnenten i en overensstemmelse med BMC Denmark ApSs anvisninger, herunder sikre, at BMC Denmark ApS - og ingen uvedkommende til enhver tid har adgang hertil. Abonnenten er forpligtet til at sikre, at BMC Denmark ApSs hardware og installationer hos abonnenten er tilstrækkeligt forsikrede. Abonnenten er uberettiget til at foretage indgreb i BMC Denmark ApSs hardware og installationer. Abonnenten er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for hel eller delvis beskadigelse samt bortkomst af BMC Denmark ApSs hardware og installationer hos abonnenten, og er forpligtet til at yde BMC Denmark ApSs erstatning for tab som følge heraf. Abonnenten er forpligtet til at informere BMC Denmark ApS om enhver ændring i abonnentens brug af abonnementet og/eller abonnentens virksomhed, herunder ny adresse, lokaliteter hvorfra abonnementet anvendes mv. Abonnenten er alene berettiget til at tilslutte typegodkendt udstyr til hardware og installationer, såfremt sådan tilslutning er forsvarlig og i overensstemmelse med BMC Denmark ApSs retningslinjer og de af IT og Telestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser herom. Abonnentens tilslutning af udstyr sker på eget ansvar. Abonnenten har selv ansvaret for opbevaring af og uvedkommendes adgang til abonnentens egen hardware og installationer, medmindre disse opbevares hos BMC Denmark ApS. I så fald er BMC Denmark ApS mod et passende varsel forpligtet til at give abonnenten adgang hertil. Abonnenten har ansvaret for korrekt ledningsføring til og installation af eget udstyr. 6. EJENDOMSRET I den udstrækning BMC Denmark ApSs hardware og installationer anbringes hos abonnenten, bevarer BMC Denmark ApS ejendomsretten til disse, og abonnenten er straks ved ophør af abonnementsaftalen forpligtet til at returnere disse til BMC Denmark ApS. Abonnenten er uberettiget til at udøve tilbageholdsret i BMC Denmark ApSs ejendele i forbindelse med eventuelle krav på BMC Denmark ApS. BMC Denmark ApSs hardware og installationer må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra BMC Denmark ApS overlades, udlejes eller på anden måde udleveres til tredjemand. 7. FEJL OG FEJLRETNING Abonnenten er forpligtet til hurtigst muligt og inden for rimelig tid efter en fejl eller mangels konstatering, at rapportere sådanne fejl eller mangler til BMC Denmark ApS. I modsat fald fortaber abonnenten retten til at gøre fejlen eller manglen gældende over for BMC Denmark ApS. Inden der sker fejlmelding til BMC Denmark ApS, bør abonnenten dog altid undersøge, om fejlen skyldes abonnentens eget udstyr. Ved abonnentens rettidige rapportering af fejl eller mangler vil BMC Denmark ApS hurtigst muligt søge at afhjælpe sådanne inden for almindelig kontortid eller hvis særlig supportaftale er indgået uden for normal arbejdstid i henhold til sådan supportaftale. Ved fejlretning er abonnenten forpligtet til mod forevisning af legitimation og uden ugrundet ophold at give BMC Denmark ApSs personale adgang til at efterse abonnentens installation. Fejlretning sker uden beregning, med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for BMC Denmark ApSs kontrol og ansvar. I så fald forbeholder BMC Denmark ApS sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til enhver tid gældende takster. BMC Denmark ApS er berettiget til opkrævning af gebyr ved forgæves teknikerbesøg i forbindelse med fejlretning, hvis personalet ikke har adgang til installationsadressen i aftalte tidsrum.

4 8. FAKTURERING OG BETALING Ved oprettelse af et abonnement eller ydelse betaler abonnenten et oprettelsesgebyr, som faktureres ved bestillingstidspunktet. Ved abonnentens bestilling af op eller nedgraderinger af tjenesteydelse ud over det, den faste abonnementsafgift giver ret til, faktureres dette ved førstkommende faktura. Forbrug (variabel ydelse) faktureres hver måned, således at forbrug i indeværende måned, faktureres primo i den efterfølgende måned. Alle ydelser som ikke vedrører abonnement, service- og/eller supportafgift, samt forbrug (variabel ydelse), faktureres ved levering. BMC Denmark ApSs normale betalingsbetingelser er 8 dage netto. Betaler abonnenten ikke forfaldne beløb senest på forfaldsdatoen, påløber uden varsel herom renter fra forfaldsdatoen med 1,5 % pr. påbegyndt måned, ligesom BMC Denmark ApS er berettiget til at hæve aftalen eller ændre betalingsbetingelser for fremtiden. Betales en faktura, der indeholder betalingskrav for flere ydelser, kun delvist og uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, kan BMC Denmark ApS afskrive betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. Dersom betaling ikke sker inden fristens udløb, kan hhv. de(n) aftalte ydelse(r), der ikke er betalt rettidigt, og ved svig eller gentagne tilfælde af for sen eller manglende betaling, hele abonnementet for alle ydelser blive lukket, ligesom abonnementsaftalen for alle ydelserne kan blive hævet, og fordringen samt påløbne morarenter og evt. rykkergebyrer og omkostninger forbundet med opkrævning, blive overgivet til retslig inkasso. BMC Denmark ApS kan helt eller delvist lukke forbindelsen eller ophæve aftalen ved kundens konkurs, betalingsstandsning mv. BMC Denmark ApS forbeholder sig også retten til at lukke forbindelsen i tilfælde af pludselig eller betydelig stigning i forbrug. Selv om telefoniabonnementet er lukket for udgående samtaler, kan abonnenten foretage nødopkald til offentlige alarmtjenester (politi, brandvæsen og ambulance). Genåbningsgebyr for ydelser som er lukket, genåbnes mod kroner pr enhed. Genåbningsgebyr for ydelser som er lukket, grundet tyverispærring, genåbnes mod kroner pr. enhed. Krav fra abonnentens side mod BMC Denmark ApS berettiger ikke abonnenten til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning. Ved faktureret forbrug (variabel ydelse) har abonnenten under alle omstændigheder altid krav på indseende med fakturagrundlaget, herunder i overensstemmelse med 15, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 638 af 20. juni 2005 ( saldooplysning ). Ved aktivering af abonnement vil BMC Denmark ApS være berettiget til at fastsætte en kreditgrænse. Ved overskridelse af kreditgrænsen kan BMC Denmark ApS kræve, at abonnenten betaler a conto eller stiller tilfredsstillende uforrentet sikkerhed. Ved fakturering af forbrug (variabel ydelse) gælder endvidere følgende. Dersom abonnenten mener, at der er fejl i BMC Denmark ApS fakturering, må abonnenten klage til BMC Denmark ApS inden for en rimelig frist og under alle omstændigheder inden betalingsfristens udløb. Uomtvistede beløb skal betales, medmindre noget andet udtrykkeligt er godkendt af BMC Denmark ApS. BMC Denmark ApS bestræber sig på at afgøre klagesager inden for en frist på 3 måneder.

5 9. ERSTATNINGSANSVARSBEGRÆNSNING BMC Denmark ApS er alene ansvarlig over for abonnenten for tab forårsaget af afbrydelse, forsinkelse, forstyrrelse, mangelfuld betjening, såfremt disse forhold kan henregnes til BMC Denmark ApSs og/eller BMC Denmark ApSs medarbejderes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. BMC Denmark ApS forbeholder sig ret til at kunne udføre vedligehold eller andet, som BMC Denmark ApS anser for påkrævet, og er ikke ansvarlig for afbrydelse o.l., som dette måtte forårsage. Planlagte, længerevarende afbrydelser o.l. skal BMC Denmark ApS varsle abonnenten om på forhånd. BMC Denmark ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for abonnentens driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. BMC Denmark ApS bærer ikke ansvaret for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnentens datasystemer. BMC Denmark ApSs eventuelle erstatningspligt er maksimeret til en forholdsmæssig del af den af abonnenten senest betalte kvartalsvise abonnementsafgift svarende til den forholdsmæssige abonnementsafgift for det tidsrum hvor abonnenten har været ude af drift. Abonnenten har ikke krav på forholdsmæssigt prisnedslag eller erstatning udover hvad der følger af ovenstående. 10. ANSVARSFRIHED/SKADESLØSHOLDELSE Abonnentens brug af abonnementet sker i enhver henseende på eget ansvar, og BMC Denmark ApS påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden mv., af de informationer, uanset hvor disse måtte befinde sig eller hidrøre fra, som abonnenten modtager fra eller afgiver til telenettet eller internettet. Abonnenten påtager sig, at friholde BMC Denmark ApS for enhver erstatning eller bøde BMC Denmark ApS måtte udrede som følge af abonnentens ulovlige eller ansvarspådragende handlinger eller undladelser ved brugen af telenet- eller internetadgangen. Herunder ikke begrænset til immaterielle krænkelser og strafbare handlinger og undladelser. BMC Denmark ApS påtager sig intet ansvar for afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser og manglende etableringer som skyldes forhold uden for BMC Denmark ApSs kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, borgerkrig, ildsvåde, strejker, lockouter, naturkatastrofer, strømsvigt, offentlige restriktioner af drivkraft, aftale- og samarbejdspartneres forhold, lovindgreb eller tilsvarende offentlige indgreb, jf. tillige nedenfor i punkt 15 i nærværende handelsbetingelser. 11. TELEFONNUMMER/NUMMERPORTERING Abonnenten får tildelt et telefonnummer til sin teletjeneste (telefon og mobiltelefon). Ved flytning må abonnenten påregne, at han kan få tildelt et nyt nummer for sin tilslutning til det faste telefonnet. Også i andre tilfælde vil BMC Denmark ApS af regulatoriske, tekniske eller driftsmæssige årsager undtagelsesvis skulle tildele abonnenten et nyt nummer. For at abonnenten skal blive påført mindst mulig ulempe, skal BMC Denmark ApS om muligt give varsel i god tid, før sådanne ændringer gennemføres. BMC Denmark ApS er ikke ansvarlig for omkostninger og tab, som abonnenten påføres ved tildeling af nyt nummer i henhold til denne bestemmelse. Abonnenten kan beholde sit telefonnummer ved skifte af teleoperatør. Dersom abonnenten vælger at flytte sit telefonnummer til BMC Denmark ApS. Nummerportering afhænger af afgivende teleoperatør, og BMC Denmark ApS indestår ikke for, hvor hurtigt nummerportering kan gennemføres. Det er ikke muligt, at dele nummerserier ved nummerportering eller opsigelse. Nummerportering indebærer, at abonnenten opretter en ny abonnementsaftale med BMC Denmark ApS. Abonnenten er selv ansvarlig for at afregne med sin tidligere teleoperatør. Dersom abonnenten vælger at flytte sit telefonnummer fra BMC Denmark ApS til en anden teleoperatør, anses dette for at udgøre en opsigelse af abonnementsaftalen vedr. telefoni eller mobiltelefoni, og abonnenten er forpligtet til at betale alle afgifter frem til ophør, ligesom alle abonnementsaftalens relevante bestemmelser gælder, indtil udestående beløb er betalt.

6 12. KUNDEOPLYSNINGER M.V. BMC Denmark ApS kan benytte relevante kundedata såsom abonnentens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse osv. til egne og samarbejdspartneres telefonbøger eller kundedatabaser uafhængigt af mediet. BMC Denmark ApS kan også benytte abonnentens mailadresse til at informere om nye og eksisterende produkter i BMC Denmark ApSs produktudvalg. Abonnenten kan til enhver tid framelde denne information ved direkte henvendelse til BMC Denmark ApS. Specifikke oplysninger om abonnentens brug af teletjenester (samtaledata) vil af hensyn til dokumentation og udsendelse af regning blive lagret i op til 3 måneder ved månedlig fakturering og op til 5 måneder ved kvartalsvis fakturering. Specifikke oplysninger bliver anonymiseret eller slettet efter disse fristers udløb, dersom abonnenten har betalt fakturaen. Hvis abonnenten ikke har betalt fakturaen, lagres de specifikke oplysninger, indtil fakturaen er betalt. De specifikke oplysninger kan også lagres længere, dersom der opstår tvister i forbindelse med betaling. De specifikke oplysninger kan ikke lagres længere, selv om abonnenten beder om dette. Samtaledata er følsomt materiale og vil ikke blive distribueret til andre end abonnenten selv og håndteres i øvrigt i henhold til gældende lov. Alle de persondata, som abonnenten angiver, bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med persondataloven og teleloven. Abonnenten har ret til at anmode om indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om vedkommende, og kan kræve at få dem rettet, suppleret eller slettet, om så måtte ønskes. Abonnenten kan henvende sig til BMC Denmark ApS for at få sådanne informationer. 13. TAVSHEDSPLIGT BMC Denmark ApS og de ansatte hos BMC Denmark ApS har i henhold til Telekommunikationslovens tavshedspligt vedr. oplysninger om abonnentens brug af teletjenesterne og om indholdet af abonnentens telekommunikation. Sådanne oplysninger kan dog udleveres med abonnentens samtykke eller gives til domstolene, anklagemyndigheden eller andre offentlige myndigheder, når BMC Denmark ApS er retligt forpligtet til at udlevere sådanne data. 14. PRISER/PRISÆNDRINGER Priserne for de aktuelle tjenester fremgår af BMC Denmark ApSs til enhver tid gældende prisliste. BMC Denmark ApS skal give abonnenten varsel om pris- og gebyrændringer. Evt. forhøjelser af priserne skal abonnenten have skriftligt varsel om mindst 1 måned, før ændringen træder i kraft. Prisforhøjelser som følge af regulatoriske eller offentligretlige forhold samt stigninger stammende fra BMC Denmark ApSs underleverandører, kan dog ske umiddelbart. 15. AFTALEPERIODE, LUKNING OG SPÆRRING 15A. Generelt: Abonnementsaftalen er indgået med virkning for den i ordren aftalte periode "aftaleperiode". Aftaleperioden er, medmindre andet er aftalt, mindst 12 måneder. Telefoni- og data-abonnementer er dog bundet minimum i 12 måneder fra aktiveringsdato hos valgte operatør. Ved genforhandling af kontrakt forlænges eventuelle eksisterende bindingsperioder på produkter og tjenester, som er oprettet i forrige kontraktperiode, sammen med den nye kontrakt og bindingsperiode. BMC Denmark ApS er berettiget til, til enhver tid, at opsige abonnementsaftalen med 3 måneders skriftligt varsel, se dog også punkt 17, sidste sætning. Ved opsigelse af abonnementsaftalen er BMC Denmark ApS berettiget til at bibeholde eventuelt tildelte IP-numre.

7 Abonnenten forpligter sig til at betale alle påløbne afgifter og pengeydelser frem til abonnementsaftalens ophør, og aftalens bestemmelser om opkrævning osv. gælder, indtil alle udestående beløb er modtaget af BMC Denmark ApS. Såfremt abonnementet ikke er opsagt af abonnenten senest 3 måneder før aftaleperiodens udløb, forlænges abonnementsperioden automatisk og fortsætter på ubestemt tid, indtil abonnementet skriftligt opsiges. Abonnementet kan ved skriftligt varsel efter aftaleperiodens udløb opsiges med løbende måned + 3 måneder. Undtagelser er dog punkt 15C og 15D. 15A stk 1. Fastnettelefoni/IP-telefoni Eventuel anmodning om udportering af numre og/eller nummerserier fra et nyt teleselskab, skal være BMC Denmark ApS i hænde senest 3 måneder før udløbet af opsigelsesperioden på 3 måneder, ellers forlænges abonnement på kredsløb, numre og nummerserier i opsigelsesperioden med yderligere maksimalt 3 måneder fra anmodningen om udportering af numre og/eller nummerserier. Opsigelse i aftale- og opsigelsesperiode har et fast administrationsgebyr på kr. 500,- 15A stk.2, Mobiltelefoni: Eventuel anmodning om udportering af numre og/eller nummerserier fra et nyt teleselskab, skal være BMC Denmark ApS i hænde senest 1 måned før udløbet af opsigelsesperioden på 3 måneder, ellers forlænges abonnement på kredsløb, numre og nummerserier i opsigelsesperioden med yderligere maksimalt 1 måned fra anmodningen om udportering af numre og/eller nummerserier. Ifølge Telelovgivningen af 25/ om elektroniske kommunikationsnet og tjenester, er det muligt, at udportere aktive numre og/eller nummerserier med 1 dags varsel senest ved udgangen af den næstfølgende arbejdsdag, uafhængig af bindingsperiode, efter at anmodningen er kommet frem til BMC Denmark ApS senest kl til udportering den førstkommende hverdag, dog kan der ikke porteres numre på lørdage og søndage, helligdage, d. 1.5., 5.6, og Portering af abonnentnumre må dog tidligst ske, når slutbrugerens abonnement med den udbyder, som skal modtage abonnentnumre, er trådt i kraft. Aftaleholderen er berettiget til standardkompesation, hvis den ønskede udporteringsdato ikke er overholdt af BMC Denmark ApS, uanset bindings og/eller opsigelsesperiode i henhold lovgivningen. Opsigelse i aftale- og opsigelsesperiode har et fast administrationsgebyr på kr. 500,- BMC Denmark ApS har dog ret til samlet, på den førstkommende faktura efter at numre og/eller nummerserier er anmodet udportet/er udportet, at opkræve abonnenten en kompensation for den resterende bindings-, og eller opsigelsesperiode. Kompensationen beregnes ud fra det historiske forbrug, som aftaleholderen har haft I den forløbne aftaleperiode forud for porteringen. Kompensationen beregnes som den fulde abonnementsafgift for den resterende bindingsperiode/opsigelseperiode tillagt en trafikafgift svarende til 75% af det gennemsnitlige forbrug I en op til 12 måneders periode forud porteringen. Dog altid minimum 125 kr. pr. Måned, pr. mobilnummer og minimum 50 kr. pr. måned pr. fastnetnummer samlet abonnement og trafik. I tilfælde af abonnentens væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen er BMC Denmark ApS berettiget til uden yderligere varsel at ophæve abonnementsaftalen og hertil knyttede aftaler, samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. abonnentens manglende betaling af forfaldne pengeydelser, jf. ovenfor i punkt 7, abonnentens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af abonnementet samt overtrædelse af de til enhver tid gældende etiske regler for internettet, abonnentens misbrug af BMC Denmark ApSs og/eller tredjemandsimmaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønsterret, patentret, brugsmodelret,

8 varemærket mv., indgivelse af konkursbegæring af eller mod abonnenten, abonnentens anmeldelse om betalingsstandsning mv. BMC Denmark ApS kan endvidere lukke abonnentens tilslutning til telenettet, dersom abonnenten:. a). Benytter udstyr, som ikke er typegodkendt. b). Ikke opfylder krav om sikkerhedsstillelse fastsat af BMC Denmark ApS. c). Har en adfærd, der er i modstrid med gældende offentligretlige regler for teletjenester; eller på anden måde groft misbruger tjenesterne, herunder benytter tjenesterne til chikane. Kan misligholdelse afhjælpes, skal abonnenten før lukning iværksættes ifølge denne bestemmelse, have skriftligt varsel herom og lejlighed til at udtale sig om forholdet inden for en anført frist. Varslet skal oplyse om årsagen og fastsætte en frist til afhjælpning af forholdet. Dersom hensynet til sikkerheden kræver det, kan der dog ske lukning uden forudgående varsel. Abonnenten skal i så fald straks underrettes om lukningen. BMC Denmark ApS vil genåbne abonnementet, når det forhold, som var årsag til lukningen, er afhjulpet. Abonnenten vil blive debiteret et gebyr for genåbning. Hvis abonnenten har et unormalt stort forbrug af teletjenester, kan BMC Denmark ApS i særlige tilfælde og efter eget skøn spærre abonnementet for bestemte tjenester eller lukke abonnementet for udgående samtaler uden at give abonnenten varsel herom. Abonnenten kan også selv kræve abonnementet spærret. Spærring skal ske fra dagen, efter at BMC Denmark ApS har modtaget kravet, medmindre abonnenten har anført et senere tidspunkt. I spærreperioden skal abonnenten betale almindelig abonnementsafgift samt særskilt spærregebyr. 15B. Server: Til sikkerhed for ethvert krav mod kunden, herunder krav vedrørende forfalden leje, omkostninger i forbindelse med serverrummets rømning, samt andre rimelige omkostninger, som BMC Denmark ApS afholder i forbindelse med kundens misligholdelse, har BMC Denmark ApS tilbageholdsret i udstyr, der på misligholdelsestidspunktet opbevares i kundens serverrum. BMC Denmark ApS er berettiget til at udøve tilbageholdsretten ved at afskære kundens adgang til serverrummet, ligesom BMC Denmark ApS er berettet til at lade kundens udstyr lade opbevarer. Udstyr der befinder sig i serverummet på tidspunktet for BMC Denmark ApSs spærring af rummet, er overgivet BMC Denmark ApS i håndpant til sikkerhed for ethvert krav mod kunden, herunder krav vedrørende forfalden leje, omkostninger i forbindelse med serverrummets rømning, samt andre rimelige omkostninger, som BMC Denmark ApS afholder i forbindelse med kundens misligholdelse. Såfremt kunden efter 3 måneder fra datoen for spærringen af kundens adgang til serverrummet fortsat ikke har betalt det fulde skyldige beløb til BMC Denmark ApS, er BMC Denmark ApS berettiget til uden varsel at lade det tilbageholdte udstyr destruere for kundens regning. 15C. WebHotel, MailHotel, Secur og BetalingsGateway: Såfremt abonnementet ikke er opsagt af abonnenten senest 3 måneder før aftaleperiodens udløb, forlænges abonnementsbindingsperioden automatisk med den i kontrakten indgåede abonnementsperiode, dog maks. 12 måneder og fortsætter på ubestemt tid, indtil abonnenten skriftligt opsiger aftalen senest 3 måneder før udløbet af den seneste indgåede aftaleperiode.. Forudbetalte

9 abonnementer krediteres ikke. BMC Denmark ApS kan:. a). Opsige hostingprodukter øjeblikkeligt, hvis vi mener/anser at dette er nødvendigt af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige grunde.. b). Opsige webhoteller øjeblikkeligt der bliver brugt til bannere, reklamer. Opsige webhoteller der ikke hoster en hjemmeside, men kun filer, som kan downloades.. c). Opsige webhoteller der ikke bruges som webhoteller ifølge BMC Denmark ApSs produktbeskrivelse af et BMC Denmark ApS webhotel.. d). Slette alt indhold på webhotel, så snart aftalen er udløbet eller opsagt. Lukke hjemmesider øjeblikkeligt med ulovligt materiale: (ophavsretsmæssige årsager eller børneporno osv.). e). Fjerne filer fra webhoteller, øjeblikkeligt, der belaster serverne i en grad vi mener, er uhensigtsmæssig for driften. 15D. Domænenavne: Domænenavne skal opsiges minimum 3 måneder før BMC Denmark ApS fakturerer kunden for ny driftsserviceperiode. Driftsserviceperioden er altid minimum 1 år. I tilfælde hvor den lokale hostmaster fornyer domæner for mere end 1 år af gangen, fakturerer BMC Denmark ApS ligeledes kunden for minimum tilsvarende længere periode. Kunder der opsiger eller flytter domænenavne væk fra BMC Denmark ApSs navneservere skal dette meldes til BMC Denmark ApS ved en opsigelse. Produktbeskrivelse af BMC Denmark ApS webhotel: Et BMC Denmark ApS webhotel skal bruges til en hjemmeside og må ikke fungere som ekstern harddisk for lagring af filer som ligger tilgængeligt til at downloade. Det gælder f.eks. bannere, reklamemateriale, filmklip mm. 15E. Fiber kredsløb. Fiber kredsløb er bundet til den fysiske leveringsadresse i hele bindingsperioden. Ved fraflytning inden for bindingsperiode, fastholdes faktureringen af den fulde abonnementsperiode på det enkelte fiber kredsløb, selv ved levering af ny fiber på ny lokation. 16. EKSTRAORDINÆRE BRUGSRESTRIKTIONER I nødsituationer, herunder ved alvorlige trusler mod sundhed, sikkerhed eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstande, omfattende strejke eller lockout og alvorlig fare for sabotage mod net og tjenester har BMC Denmark ApS og/eller dets underleverandører ret til at iværksætte tiltag til begrænsning af brugen af teletjenesterne, herunder: Afbrydelse af tjenesten; begrænsning af tjenestefaciliteter; og afskæring af adgang til teletjenesterne for nye abonnenter.

10 BMC Denmark ApS og/eller dets underleverandører har også ret til at iværksætte tiltag, som kan medføre afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenettet, der anses for nødvendige af tekniske, vedligeholdsmæssige eller driftsmæssige årsager. BMC Denmark ApS hæfter ikke for omkostninger eller tab, som måtte blive påført Abonnenten som følge af sådanne tiltag. BMC Denmark ApS vil bestræbe sig på at varsle sådanne tiltag i god tid og gøre sit yderste for, at generne for den enkelte Abonnent bliver minimale. 17. ÆNDRINGER Adresseændring og ændringer af andre forhold, som er af betydning for abonnements- forholdet (bortset fra som nævnt ovenfor i punkt 13), skal snarest og senest inden for 14 dage, efter at adressen rent faktisk er ændret, meddeles til BMC Denmark ApS. BMC Denmark ApS forbeholder sig ret til at ændre abonnementsvilkårene, herunder som følge af ændringer i tele(-konkurrence-)lovgivningen, med en måneds varsel. Er ændringen til fordel for abonnenten kan ændringen ske straks. Varsel herom kan f.eks. udsendes sammen med faktura eller BMC Denmark ApSs kundeinformation, herunder via mail og internet (www.bmcdenmark.com). Hvis BMC Denmark ApS ikke længere tilbyder den pågældende tjeneste, kan BMC Denmark ApS opsige abonnementsaftalen eller dele af den med en måneds varsel. 18. OVERDRAGELSE Rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede aftale kan kun overdrages ved forudgående skriftlig aftale mellem abonnenten og BMC Denmark ApS. BMC Denmark ApS er dog berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede aftale til et selskab, som er del af samme koncern, uden godkendelse fra abonnenten. Abonnenten skal i tilfælde af en overdragelse underrettes uden ugrundet ophold. 19. LOVVALG OG VÆRNETING Enhver tvist som måtte opstå mellem abonnenten og BMC Denmark ApS i forbindelse med en abonnementsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret og hvor andet ikke følger af retsplejeloven, ved en dansk domstol. BMC Denmark ApS er tilknyttet Retten I Lyngby. 20. ERHVERVSDRIVENDE Abonnenten erklærer og anerkender at være erhvervsdrivende, og erklærer kun at gøre brug af de af BMC Denmark ApS leverede tjenester til erhvervsmæssigt formål, idet der gøres særskilt opmærksom på, at abonnementet og nærværende handelsbetingelser på en række punkter fraviger 10 i Telekonkurrenceloven, jvf. denne bestemmelses stk. 3, og 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 638 af 20. juni Ligeledes finder betalingstjenestelovens kapital 5 ikke anvendelse på aftaler, der er indgået eller måtte blive indgået mellem BMC Denmark ApS og abonnenten, jf. 5, stk. 2 i lov om

11 betalingstjenester nr. 385 af 25. maj 2009.

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices AMDB Abonnementsvilkår Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices Cloudius Software Systems generelle abonnementsvilkår for arbejdsmiljødatatjenester I. Aftalens indgåelse Aftalens parter Indgåelse

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik:

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik: Copyright: Alt materiale på NextDomain.dk og andet materiale udviklet af Next Domain, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder,

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 CIRQUE A/S KRONPRINSESSEGADE 4 1306 KØBENHAVN K 7733 7171 CVR 21653349 Indhold 1 Generelt... 3 2 Særligt om mobiltelefoni... 3 3 Særligt om datatjenester og

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere