Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler"

Transkript

1 Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet for beordret afskedigelse indgår en fratrædelsesaftale, hvori man har forhandlet vilkårene i forbindelse med fratræden. Det kan være ved generelle nedskæringer, hvor vilkårene er forhandlet med medarbejderforeningen og DJ i håbet om, at nogle medarbejdere vil melde sig frivilligt til fratræden. Eller det kan være situationer, hvor en skriftlig advarsel ændres til en fratrædelsesaftale, fordi parterne erkender at det kan blive svært at klinke skårene. Eller det kan være tilfælde af usaglige afskedigelser, hvor DJ under trussel om at anlægge sag mod arbejdsgiveren i stedet udvirker en fratrædelsesaftale, begge parter kan leve med. Fælles for alle situationerne er, at man gerne skulle etablere en situation, hvor medarbejderen kan gå videre ud i livet uden at behøve vende sig om. Dvs. at man i fratrædelsesaftalen skal have gjort op med alle mellemværender, så der ikke er tvivl om medarbejderens retsstilling eller fratrædelsesvilkår. Man skal derfor primært være opmærksom på følgende forhold: 1. Begrundelse Aftalen skal altid indeholde en begrundelse for fratrædelsen. Er der ingen begrundelse, og har man ikke fået nyt arbejde inden opsigelsesperiodens udløb, vil medarbejderen af A-kassen som udgangspunkt blive betragtet som selvforskyldt ledig med karantæne til følge i dagpengene. Er afskedigelsen/fratrædelsen begrundet i virksomhedens forhold virksomhedens økonomi, generelle nedskæringer, arbejdsmangel, omstruktureringer m.v. så kan medarbejderen dokumentere ikke at være blevet selvforskyldt ledig. Enhver begrundelse, der primært skyldes medarbejderen (samarbejdsvanskeligheder, uacceptabel arbejdsindsats, grove fejl m.v.), giver derimod automatisk karantæne for selvforskyldt ledighed. Men der kan også være tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke ønsker at give en begrundelse i virksomhedens forhold, fordi der er tale om en form for samarbejdsvanskeligheder eller utilfredshed med medarbejderens arbejdsindsats, som arbejdsgiveren ikke har tacklet korrekt. Der kan også være tale om, at der er opstået en strid eller dårlig kemi mellem medarbejdere, som arbejdsgiveren er nødt til at løse ved at afskedige den ene, uden at man kan placere skylden herfor på denne. I så fald er det vigtigt, at virksomheden påtager sig mindst halvdelen af ansvaret for, at ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte, så medarbejderen undgår karantæne. Det kan være formuleringer som: "Vi må desværre konstatere, at kemien i afdelingen ikke befordrer et tilstrækkeligt frugtbart samarbejde mellem alle parter. Da vi ikke har kunnet snakke os tilrette om problemerne, må vi som ledelse desværre skære igennem. Vi har således intet at udsætte på din faglige dygtighed og din arbejdsindsats, men tvunget af omstændighederne har vi måttet se på jobfunktionerne og ancienniteten, hvorfor valget beklageligvis faldt på dig."

2 Der kan også være tale om, at man af hensyn til medarbejderens mulighed for at søge nyt job, hvor man kan blive spurgt om årsagen til arbejdsophøret, bliver enige om at vælge en neutral begrundelse. 2. Opsigelsesvarslets starttidspunkt og længde Der skal altid være oplysning om opsigelsesvarslets længde og starttidspunkt. Opsigelsen skal være afgivet inden en måneds udgang for at gælde fra den 1. i den næste måned. Opsigelsesvarslet skal minimum svare til det overenskomstmæssige eller funktionærlovmæssige opsigelsesvarsel, der svarer til ens anciennitet i ansættelsen. Da opsigelsesperioden også er en del af ansættelsesancienniteten, skal man være opmærksom på, at det er fratrædelsestidspunktet, man skal regne tilbage fra, for at finde det korrekte varsel. Når en arbejdsgiver eksempelvis efter funktionærloven kan opsige en medarbejder med en måneds varsel, og dette stiger til tre måneders varsel efter et halvt års ansættelse, så skal arbejdsgiveren for at kunne opsige medarbejderen med en måneds varsel afgive dette varsel inden udløbet af 5 måneder fra ansættelsen, så den samlede ansættelsesperiode ikke overstiger det halve år. Det er naturligvis tilladt at forhandle sig til et længere opsigelsesvarsel, end det man juridisk har krav på som minimum. Men medvirker man til et kortere opsigelsesvarsel, end man har krav på, sidestilles det efter arbejdsløshedslovgivningen med en egen opsigelse, der udløser karantæne. 3. Arbejde under opsigelsen eller fritstilling Hvis man aftaler, at medarbejderen ikke skal arbejde i opsigelsesperioden, afhænger det af den præcise formulering, om man kan påtage sig andet arbejde i perioden. Har man ikke skriftligt præciseret karakteren af en fritstilling eller suspension i opsigelsesperioden, vil det som udgangspunkt være funktionærlovens regler, der er gældende. De indebærer, at arbejdsgiveren skal betale den fulde løn de første 3 måneder af opsigelsen. Derefter hæfter arbejdsgiveren ikke for yderligere løn, med mindre medarbejderen i sit nye job får en lavere løn. Så skal arbejdsgiveren udrede differencen op til den hidtidige løn i resten af opsigelsesperioden. Denne delvise fritstilling indebærer, at funktionæren er forpligtet til at holde sin arbejdsgiver underrettet om anden beskæftigelse og lønnen herfor. Er der slet ikke aftalt nogen fritstilling, er medarbejderen ved andet arbejde forpligtet til som normalt at kontraopsige sin stilling, hvorefter lønne n ophører ved udgangen af ens egen, ofte langt kortere opsigelsesvarsel. Hvis man ønsker at aftale frihed til at tage et hvilket som helst arbejde i opsigelsesperioden uden modregning i lønnen, skal dette være præciseret. Man kan f.eks. aftale, at Fritstillingen er fuld og endelig uden rådighedsforpligtelse af nogen art og uden modregning i løn og andre goder for andetsteds optjent løn i opsigelsesperioden". Så skulle man have både livrem og seler på og også løsnet for forbudet mod konkurrencebegrænsende arbejde, der enten følger af ens kontrakt eller lovgivningen. 4. Løn under opsigelsen Der skal være oplysning om, at medarbejderen vil modtage sin fulde normale løn inkl. alle tillæg samt øvrige personalegoder i hele opsigelsesperioden. Det kan være nødvendigt at præcisere, hvori den normale løn består, hvis den f.eks. er stykket sammen af en grundløn efter overenskomsten, et

3 personligt tillæg, et funktionstillæg for udførelse af en bestemt funktion og genetillæg for arbejde på generende tidspunkter. Om især de to sidste løndele kan arbejdsgivere finde på at mene, at man selvfølgelig ikke kan få funktionstillæg og genetillæg, når man nu netop er fritaget fra både funktionen og det generende arbejde! Men udgangspunktet bør være som ved sygdom, hvor man er berettiget til alle sine normale løndele, evt. beregnet med et gennemsnit af de variable genetillæg. Pensionsbidrag er en del af lønnen, og indbetalingen hertil skal fortsætte som normalt i hele opsigelsesperioden. 5. Arbejdsredskaber i opsigelsesperioden Ofte er der individuelt eller i henhold til overenskomst aftalt en række arbejdsredskaber, som også er en del af lønnen, fordi de også må anvendes privat. Udgangspunktet er, at alle goder, der indberettes som skattepligtige, også er en del af lønnen. Men det skaber god sikkerhed hos begge parter, hvis man sørger for at nævne det hele i fratrædelsesaftalen. Betaler arbejdsgiveren for privat brug af abonnement og/eller forbrug af fastnettelefon, mobiltelefon, adsl-forbindelse m.v., er man berettiget til at bruge dette i samme omfang som hidtil i opsigelsesperioden uanset evt. fritstilling. Arbejdsgiveren er dog berettiget til at sætte et maksimum på forbrug, der svarer til det gennemsnitligt registrerede eksempelvis det seneste halve år. Betaler arbejdsgiveren avis- eller andre løbende abonnementer, skal disse også løbe uændret videre i opsigelsesperioden. Er der betalt fremtidigt abonnement, der væsentligt overstiger opsigelsesperioden, er arbejdsgiveren dog berettiget til at opsige abonnementet til udløbet af opsigelsesperioden eller modregne det for meget betalte beløb. Betaler arbejdsgiveren for fri bil eller fotogrej eller andet elektronisk udstyr, der skal anvendes som arbejdsredskab for ens efterfølger, er arbejdsgiveren berettiget til at inddrage dette i opsigelsesperioden, mod at betale et beløb svarende til den skattemæssige værdi af godet. Har arbejdsgiveren udstationeret udstyr privat hos medarbejderen, som medarbejderen ønsker at overtage, er det vigtigt at få dette og en evt. pris herfor noteret i aftalen. Ganske ofte vil computerudstyr og lignende være afskrevet over tre år i arbejdsgiverens regnskaber, og således kunne overdrages til ingen eller en symbolsk pris. Dette kan eksempelvis være et særligt hensyn til medarbejdere, der må forudse at skulle ernære sig ved freelance-beskæftigelse efterfølgende. 6. Afvikling af afspadsering Har medarbejderen afspadsering stående på overarbejdskontoen ved opsigelsen, er det vigtigt at tage stilling til afviklingen heraf i opsigelsesperioden. Skal medarbejderen arbejde i opsigelsesperioden, vil man typisk opgøre tilgodehavende ferie, afspadsering, orlov og anden frihed, som typisk, hvis man ikke aftaler andet, vil blive lagt i slutningen af opsigelsesperioden, så sidste faktiske arbejdsdag fremrykkes. Tilgodehavende ferie- og fridage og afspadsering kan ikke mistes, og er der ikke truffet aftale om afvikling heraf i opsigelsesperioden, er man berettiget til udbetaling heraf. Man har som udgangspunkt dog ikke krav på at kunne vælge betaling frem for afvikling, men de fleste

4 overenskomster tillader i forbindelse med fratrædelse, at tilgodehavende afspadsering kan konverteres til løn, hvis medarbejderen og virksomheden er enige herom. Særligt ved fritstilling i opsigelsesperioden bør der tages stilling til, om optjent afspadsering skal afvikles eller udbetales i forbindelsen med fratrædelsen. Er der intet præciseret i aftalen, kan arbejdsgiveren nemlig tillade sig at gå ud fra som en selvfølge, at en fritstillet medarbejder afvikler al tilgodehavende afspadsering, når arbejdsgiveren nu betaler medarbejderen for at gå hjemme. Vær opmærksom på, at får man udbetalt sit overarbejde, vil a-kassen bede medlemmet "afspadsere overarbejdet", før man bliver dagpengeberettiget. Dette princip gælder også, hvis medarbejderen har beskæftigelse ved siden af lønnen under en fritstilling, men bliver ledig i forbindelse med ansættelsens ophør. Så hvis man i en periode af fritstillingen har dobbelt løn, bør man gemme pengene til man ved, om de skal dække en evt. periode uden dagpenge under arbejdsløshed. Dette vil være situationen op til tre måneder efter, at medarbejderen har oppebåret dobbelt løn. 7. Afvikling af ferie Det bør aftales konkret, hvorledes feriegodtgørelse afregnes og om hvor meget optjent ferie, der evt. afvikles i opsigelsesperioden - især hvis der er tale om fritstilling. Er der indgået en aftale om feriens placering, kan denne ikke tilsidesættes som følge af en opsigelse. Men mindre man er enige om det, selvfølgelig. Ellers er udgangspunktet, at arbejdsgiveren efter ferieloven kan bede lønmodtageren afvikle al tilgodehavende ferie Der vil næsten altid skulle afregnes to slags ferie/feriepenge. Dels den ferie, man har optjent i det forgangne kalenderår, som man får ferie med løn for i det efterfølgende ferieår, der starter 1. maj. Dels de feriepenge, man i indeværende kalender år inklusiv opsigelsesperioden skal have indbetalt til FerieKonto til brug for ferien efter næste 1. maj hos en ny arbejdsgiver. Hovedferien (sommerferien) på 3 uger, har man efter ferieloven krav på at få samlet mellem 1. maj og 1. oktober. Restferien (vinterferien?) derimod, kan en arbejdsgiver godt bede lønmodtageren afvikle i en opsigelsesperiode, selv om denne falder om sommeren! Det kan i groteske tilfælde indebære, at en medarbejder, der pr. 1. oktober opsiges med 9 måneders varsel til fratræden med udgangen af juni måned året efter vil blive bedt om at afvikle al sin tilgodehavende ferie i maj og juni, så man slet ingen feriepenge får med til en nyarbejdsgiver helt frem til 1. maj året efter igen. Normalt skelner man rimeligvis mellem sommer- og vinterferie, så en medarbejder med 7 ugers ferie, højst ville blive bedt om at afvikle 4 uger heraf i maj/juni og få resten indbetalt til FerieKonto. Men ferieafviklingen er et aftalespørgsmål, og undertiden kan der hentes en betydelig ekstra "godtgørelse" i forbindelse med en fritstilling ved at aftale, at "optjent ikke afholdt ferie indbetales til FerieKonto" uanset at medarbejderen bliver fritstillet i opsigelsesperioden, selv om arbejdsgiveren har ret til at antage, at al tilgodehavende ferie og evt. afspadsering afvikles automatisk under fritstillingen. 8. Afvikling af orlov og sabbat Det afhænger af den præcise ordlyd i overenskomsten, hvorvidt man har krav på forholdsmæssig afvikling af optjent, ikke-afviklet orlov og sabbat, om man kan få dette konverteret til betaling og

5 efter hvilke principper eller om det bare går tabt ved fratræden. Tjek din overenskomst og spørg evt. en faglig konsulent. 9. Efteruddannelse I langt de fleste overenskomster er efteruddannelse ikke et gode, der kan kapitaliseres i forbindelse med fratræden. Har man gået og sparet op uden at få aftalt anvendelse af sin efteruddannelse, er udgangspunktet således, at det går tabt ved fratræden. Men i langt de fleste fratrædelser aftaler man anvendelse af tilgodehavende efteruddannelse, da det netop i en fratrædelsessituation kan være ekstra påkrævet, at medarbejderen kan erhverve nye kvalifikationer til at søge andre jobs på. Sørg for at få præciseret, hvad arbejdsgiveren skal betale for af efteruddannelse i eller efter opsigelsesperioden. Er man i opsigelsessituationen ikke lige klar over, hvad der vil være det rigtige at satse på, kan man også aftale et rammebeløb til efteruddannelse efter eget valg, som arbejdsgiveren attesterer at ville betale efter regning, når udgifterne skal afholdes. Det ses derimod stort set aldrig, at arbejdsgivere går med til at konvertere efteruddannelse til kontanter uden sikkerhed for, at de faktisk bliver brugt hertil. Arbejdsgiverne har ofte midler til efteruddannelse på en anden konto, og er ofte mere motiveret til at give noget her især hvis afskedigelsen er helt uforskyldt og uventet for medarbejderen da arbejdsgiveren i den situation har en særlig moralsk forpligtelse til at prøve at hjælpe medarbejderen videre i et nyt arbejdsliv. Dette er i særdeleshed et hensyn, der skal tages til medarbejdere, der har været længe i virksomheden uden løbende og generelt kvalificerende efteruddannelse eller medarbejdere, der pga. alder eller andre vilkår vil have svært ved at finde ny beskæftigelse. Deltagelse i efteruddannelse, der er godkendt af arbejdsgiveren, kan ikke tilbagekaldes pga. af en opsigelse. Finder efteruddannelsen først sted efter medarbejderens fratræden, vil man dog kun have krav på at få udgifterne til kurset betalt ikke lønnen under kurser. I forbindelse med større fyringsrunder aftales det ofte med DJ, at arbejdsgiveren finansierer udgifter til fælleskurser, som forbundets Udvikling og Kompetence tilbyder at planlægge og gennemføre for medarbejderne. Der kan også være tale om at få midler fra arbejdsmarkedsrådene hertil i forbindelse med større afskedigelser i et lokalområde. 10. Fratrædelsesgodtgørelse En funktionær, der på fratrædelsestidspunktet har været ansat 12, 15 eller 18 år i virksomheden, har krav på en fratrædelsesgodtgørelse på hhv. 1, 2 eller 3 måneders løn. En funktionær, der uberettiget afskediges, har tilsvarende (og evt. yderligere) krav på en fratrædelsesgodtgørelse, der fastsættes af en dommer under hensyn til funktionærens alder, ansættelsens varighed og sagens omstændigheder i øvrigt. Meget ofte er der usaglige hensyn hos arbejdsgiveren, procedurefejl eller manglende udførelse af ledelsens pligter overfor medarbejderne forbundet med fratrædelsessituationen. Hvorfor det ofte kan være et åbent spørgsmål for arbejdsgiveren, om medarbejderen eller dennes organisation kunne finde på at anlægge sag for uberettiget afskedigelse. Det giver en forhandlingssituation, hvor det netop kan være i begge parters interesse at afgøre sagen til fuld og endelig afgørelse med en

6 særskilt fratrædelsesgodtgørelse ud over, hvad man har krav på, evt. kombineret med fritstilling og andre elementer fra nærværende vejledning. Fratrædelsesgodtgørelser har specielt til hensigt at afbøde følgerne af en opsigelse, fordi disse vil give medarbejderen bedre muligheder for at investere i opstart af freelancevirksomhed, dække overgangen til efterløn/pension eller simpelthen forlænge perioden med økonomisk sikkerhedsnet til medarbejderen kan opnå anden beskæftigelse. Fratrædelsesgodtgørelsen skal udbetales senest med den sidste løn eller i forbindelse med en fritstilling i forbindelse med denne. Godtgørelsen beskattes lidt lempeligere end lønnen (de første ca kr. er skattefrie), og det kan være et godt argument overfor arbejdsgiverne, hvis man vil hjælpe medarbejderen til eksempelvis at starte som freelancer, hvor der kan blive behov for etableringsomkostninger. Det kan også være en hjælp, at virksomheden netop anvender begrebet "fratrædelsesgodtgørelse" for alle de penge, der ligger ud over lønnen i opsigelsesperioden, og sørger for, at virksomheden trækker skat på forhånd i henhold til ligningslovens fradragsregler for fratrædelsesgodtgørelser, så man ikke selv skal ligge og bokse med skattevæsnet om det året efter. Det kan indebære for medarbejderen, at denne fraskriver sig sin ret til at rejse sag, uanset at det senere kommer for dagen, at afskedigelsen ikke var sagligt begrundet. Men hvis man forlods har fået en fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til hvad arbejdsgiveren ville kunne risikere at blive idømt efter en langvarig sag, er det jo heller ikke så galt. Man kan ikke konvertere opsigelsesvarsel til fratrædelsesgodtgørelse. Hverken skattevæsnet eller a- kassen accepterer dette, så man vil blive behandlet som om man havde fået løn i hele opsigelsesperioden, uanset at man har frasagt sig denne. I værste fald kan der være tale om socialt bedrageri, hvis man forsøger at konvertere opsigelsesvarsel til fratrædelsesgodtgørelse for samtidig at kunne hæve understøttelse i en periode, der egentlig var en del af opsigelsesperioden. Udgangspunktet er nemlig, at fratrædelsesgodtgørelse ikke er løn, fordi den ikke gives for en arbejdsindsats, men som en slags erstatning, hvorfor a-kassen ikke modregner udbetalte fratrædelsesgodtgørelser i dagpengene. I beregningen af en lovreguleret fratrædelsesgodtgørelse, både for lang og tro tjeneste og for usaglig afskedigelse, indgår alle beskattede løndele, herunder arbejdsgiverens pensionsbidrag. I en aftalt fratrædelsesgodtgørelse kan det derfor være en god idé at skrive, at denne behandles efter principperne i funktionærloven for fratrædelsesgodtgørelse. Så skulle der ikke være tvivl om beregningsgrundlag mv. 11. Konsulentbistand Der kan ofte træffes aftale om betaling for individuel eller kollektiv konsulentbistand i forbindelse med fratrædelsen. Ved større fyringsrunder afsætter virksomhederne ofte midler til outsourcing af medarbejdere i form af tilbud om konsulentbistand til bearbejdning af situationen og til jobsøgningsrådgivning. Da dette også er en service, DJ tilbyder medlemmerne gennem Udvikling og Kompetence, kan der også være tale om at etablere fælles kursustilbud mellem forbund og virksomhed eller få bevilget midler til at markedsføre de ledige medarbejdere i forhold til andre jobmuligheder.

7 Der kan også være tale om, at virksomheden betaler for individuel psykologbistand, hvis medarbejderens situation er særligt kritisk, eller bidrager til egentlige omskolingsaktiviteter eller ny uddannelse, hvis det anses for nødvendigt for at få medarbejderen i beskæftigelse igen. 12. Loyalitetsforpligtelse Aftaler man en fritstilling i opsigelsesperioden, er man ikke automatisk berettiget til at påtage sig et hvilket som helst andet arbejde. For så længe arbejdsgiveren betaler ens løn, er man også fortsat underlagt den tjenestes- og loyalitetsforpligtelse, der ofte i kontrakterne er udtrykt som et forbud mod at arbejde for konkurrerende medier elle stå sådanne bi med råd eller dåd. Skal man løses helt fra denne forpligtelse, skal det fremgå umisforståeligt af fratrædelsesaftalen. Ellers må man i fællesskab præcisere, hvad der er, medarbejderen må og ikke må. Det kan f.eks. være tilladelse til at påtage sig freelancearbejde, vikararbejde eller fast arbejde for ikkekonkurrerende medier. I det sidste tilfælde vil det være en god idé og i øvrigt kortest og nemmest at præcisere, hvad arbejdsgiveren betragter som konkurrerende virksomhed, man er udelukket fra. En loyalitetsforpligtelse kan man imidlertid ikke løses fra. Det er pligten til også efter sin fratræden at optræde loyalt ved ikke at røbe erhvervshemmeligheder eller svine sin tidligere arbejdsgiver til offentligt. Denne pligt fremgår af markedsføringslovens 10 og dækker også almindelige funktionæransættelser. 13. Konkurrence- og kundeklausuler Er man i sin kontrakt (og det er her, der skal stå) omfattet af en konkurrence- eller kundeklausul, er det vigtigt i en fratrædelsesaftale at få tages stilling til, om denne/disse opretholdes med særskilt betaling til følge til medarbejderen, eller om medarbejderen løses fra klausulen. Da der er langhåret jura i disse ting, er det en god idé at få en af forbundets jurister til at se på sagen. 14. Genansættelsesklausul I nogle tilfælde bedyrer arbejdsgiveren med grædende hjerte, at der absolut ikke er noget i vejen med medarbejderen, og at opsigelsen alene skylder økonomiske, strukturelle eller udefrakommende begivenheder. Det kan f.eks. være ved lukning af et af flere af virksomhedens blade uden, at der er vakante stillinger andre steder i virksomheden eller mulighed for omplacering af medarbejderen. Ønsker medarbejderen at blive i eller vende tilbage til virksomheden, hvis der viser sig mulighed herfor, må man nærmere beskrive, om medarbejderen har krav på, fortrinsret til eller blot mulighed for at blive tilbud en fremtidig genansættelse og i givet fald hvilken type stilling, denne klausul gælder, da man næppe som afskediget journalist kommer i betragtning til en ledig stilling som økonomidirektør. Der vil i praksis ofte blive tale om hensigtserklæringer, da ingen virksomhedsledere bryder sig om at binde sig ufravigeligt til fremtidige personaledispositioner. Det afhænger derfor ofte af den tillid, man som medarbejder måtte have til, at ledelsen faktisk mener tilbuddet alvorligt. En ledelse, der er blevet presset til en uønsket hensigtserklæring, vil også vide at slippe ud af den.

8 15. Fremtidigt samarbejde I nogle tilfælde kan det både være i den afskedigede som virksomhedens interesse, at et samarbejde kan fortsætte efter opsigelsesperiodens udløb blot på freelancevilkår. I så fald kræver det en ret udførlig specifikation på en sådan option på fremtidigt arbejde, hvis man skal kunne tage et løfte herom for pålydende. Det stiller eksempelvis store krav til præcisering, hvis medarbejderen er fritstillet, og allerede inden opsigelsesperiodens udløb påbegynder freelance-arbejde for virksomheden. Skal dette lønnes og i givet fald hvordan ud over den faste løn i opsigelsesperioden? Dybest set bør dette behandles som enhver anden kontraktindgåelse. Få gerne professionel bistand hertil. 16. Anbefaling Er man i ansættelsen omfattet af Funktionærloven, har man efter denne krav på en tjenesteattest. Dette er ikke en anbefaling, men alene en attestation af, fra hvornår til hvornår, hvem har været beskæftiget med hvad. Den er ikke meget værd på et CV. Hvis man beder om en egentlig anbefaling, skal man være sikker på, at man rent faktisk får en anbefaling, der kan bruges til noget. Ofte er det, der ikke står i en anbefaling, lige så vigtigt som det, der står der, så man kan komme til at gøre dig selv en bjørnetjeneste, hvis anbefalingen skal skrives af den, der gjorde sig bedste for at komme af med en! 17. Eksempel på fratrædelsesaftale Vedhæftede eksempel på en fratrædelsesaftale kan anvendes som udgangspunkt for en fratrædelsesaftale. Gå ind og søg/erstat, slet/udfyld de kursiverede/understregne oplysninger, så fratrædelsesaftalen tilpasses den givne situation og ansættelsesgrundlag.

9 FRATRÆDELSESAFTALE Med baggrund i de beklageligvis nødvendige besparelser og strukturomlægninger på arbejdsgiveren, ser arbejdsgiveren sig beklageligvis nødsaget til at afskedige medarbejderen. Medarbejderen opsiges således d.d. med xx måneders varsel til fratræden med udgangen af måned, år. Medarbejderen er, når medarbejderen vælger det, efter evt. afslutning af igangværende arbejder og fuldført overdragelse, fuldt og endeligt fritstillet i opsigelsesperioden uden rådighedsforpligtelse af nogen art og uden modregning i evt. løn og andre goder for andetsteds optjent løn i opsigelsesperioden. Medarbejderen modtager i opsigelsesperioden således sin normale løn med alle tillæg, der er sammensat således: Medarbejderen beholder ligeledes i opsigelsesperioden følgende arbejdsredskaber og personalegoder: og kan overtage udlånt/udstationeret udstyr til markedspris Medarbejderen afvikler opsparet afspadsering således: Medarbejderen afvikler zz ugers/dages hovedferie/restferie under fritstillingen. Hovedferie/restferie, optjent i forrige kalenderår, samt feriegodtgørelse, optjent i nuværende kalenderår, indbetales til FerieKonto efter ferielovens regler. Medarbejderen har ret til at udnytte sine y ugers opsparede ikke anvendte efteruddannelse. Der er afsat et beløb hertil svarende til ææ.æææ kr. pr. efteruddannelsesuge til kursusudgifter, herunder rejse og fortæring. Rammebeløbet udbetales efter regning. Såfremt kurser finder sted efter fratræden, ydes ikke løn under kurset. Rammebeløbet skal anvendes inden udgangen af måned/år. Medarbejderen afvikler/får udbetalt evt. opsparet orlov/sabbat således: Medarbejderen modtager i henhold til Funktionærloven en fratrædelsesgodtgørelse svarende til øø måneders løn, inkl. alle tillæg og pension. Fratrædelsesgodtgørelsen beskattes i henhold til ligningslovens 7 U. Medarbejderen medgives såfremt det ønskes virksomhedens anbefaling, og vil have fortrinsret til at blive tilbudt evt. ledige stillinger indenfor medarbejderens dokumenterbare kvalifikationsområde frem til måned/år. By, den dag, måned, år Arbejdsgiveren Medarbejderen

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere

Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere Juni 2015 Indhold 1. Ansættelse af særlige rådgivere 3 2. Fremgangsmåde ved opsigelse og fritstilling som følge af udskrivelse af valg til Folketinget

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere