Det gode liv i Sydvest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode liv i Sydvest"

Transkript

1 Det gode liv i Sydvest Idékatalog og borgeroplæg til anvendelse af Ferslev skoles lokaler efter skolelukning Frederikssund Kommune Juni 2015

2 Indhold 1 Indledning Formål med borgerinddragelsesproces Processens indhold Oplæg til etablering af et medborgerhus i Ferslev Ferslev fælleshus Det sociale samlingssted Oplæg til organisering Oplæg til finansiering Oplæg til første skridt i den videre proces Yderligere afdækning af behov Så starter vi Tematiseret idekatalog Læring Ældre Sport Kunst og kultur Mad og marked Bedre børne- og ungeliv omkring Ferslev Skole Arbejdsgrupper og kontakt

3 1 Indledning 1.1 Formål med borgerinddragelsesproces Frederikssund kommunes fritidsudvalg igangsatte i foråret 2015 en borgerinddragelsesproces omkring mulig anvendelse af Ferslev skoles lokaler efter skolens lukning ved udgangen af skoleåret 2014/15. Udvalget ønskede at høre borgernes idéer og ønsker til brugen af lokaler for at kunne finde den bedst mulige løsning for anvendelse af lokalerne fremadrettet. Som opstart til processen blev der indledningsvist d. 26. marts 2015 afholdt et møde med repræsentanter fra landsbylaugene i Ferslev, Venslev, Vejleby og Vellerup samt Kreds 57. På mødet deltog formand, Morten Skovgaard og næstformand, Annelise Kuhre, for kommunens fritidsudvalg, chef for Opvækst, Uddannelse og Kultur i Frederikssund Kommune, Paw Nielsen samt to eksterne konsulenter, Jeppe Tvilum og Sidsel Wos fra Pluss Leadership. Konsulenterne udarbejdede på baggrund af drøftelserne på mødet et oplæg til en borgerinddragelsesproces. 1.2 Processens indhold Inddragelsen af borgere i udvikling af mulig anvendelse af lokalerne på Ferslev skole har været sammensat af fire delelementer: 1) Dialogmøde og idegenereringsworkshop samt etablering af arbejdsgruppe (3. maj 2015) 2) Arbejdsgrupper arbejder videre med at udvikle og konkretisere tematiserede idéer (maj 2015) 3) Koordineringsmøde forud for arbejdsgruppernes præsentation og fælles oplæg til Fritidsudvalget (27. maj 2015) 4) Præsentation for Fritidsudvalg og efterfølgende drøftelse af idéoplæg fra borgerne på udvalgsmøde (3. juni 2015) 5) Idekatalog, der opsamler ideer fra processen som beslutningsoplæg til Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen i Frederikssund kommune Dialogmøde og idegenereringsworkshop Mere end 60 borgere i Ferslev og omegn deltog i en 3 timers ideudviklingsworkshop søndag d. 3. maj. Herudover deltog chefrn for Opvækst, Uddannelse og Kultur i Frederikssund Kommune samt 5 ud af 7 udvalgsmedlemmer fra Fritidsudvalget, herunder formand og næstformand. Forvaltning og kommunalpolitikere deltog ikke direkte i idéudviklingen, men lyttede til borgernes drøftelser af mulig anvendelse af Ferslev skoles lokaler. Efter en indledende introduktion til formålet med processen startede dagens workshop med idébrainstorm i grupper af 6-10 personer på spørgsmålet: Hvad kan vi skabe i Ferslev skoles lokaler, når skolen lukker? Herefter præsentere hver gruppe deres ideer, og ideerne blev herefter af deltagerne i samarbejde med konsulenterne grupperet og tematiseret. Hver idégruppe fik en overskrift, som blev navnet på den arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med temaet. Arbejdsgrupper Efterfølgende fordelte borgerne sig i arbejdsgrupper efter eget ønske. Arbejdsgrupperne arbejdede videre med at konkretisere ideen. Hver arbejdsgruppe valgte en kontaktperson, som har haft ansvar for den løbende koordinering med de øvrige arbejdsgrupper samt for at deltage som repræsentant for arbejdsgruppen i et koordineringsmøde forud for arbejdsgruppernes præsentation af idéoplæg til udvalgsmøde i Fritidsudvalget. I alt blev der udvalgt syv temaer: Læring, Ældre, Børn, Sport, Mad&marked, Kunst&kultur samt Medborgerhus. 3

4 Arbejdsgrupperne arbejdede hårdt og intensivt på at udvikle et konkretiseret ideoplæg i maj måned. Koordineringsmøde På et koordineringsmøde d. 27. maj samledes arbejdsgrupperne og udarbejdede et fælles oplæg til fremlæggelse på fritidsudvalgets udvalgsmøde med assistance fra konsulenterne. På mødet deltog 18 af borgere og endnu flere havde taget del i arbejdsgruppernes videreudvikling af ideerne fra borgerworkshoppen 3. maj. Præsentation Endelig blev ideerne som også fremgår af dette idekatalog fremlagt på Fritidsudvalgets møde d. 3. juni Udvalget var udtrykte positiv overraskelse over hvor langt borgerne var kommet i udviklingen af et fælles ideoplæg, og det blev besluttet at det endelige idekatalog rundsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer med henblik på at forberede den politiske sagsbehandling, og ideoplægget er sat til at komme på dagsordenen i kommunalbestyrelsen i august Idekatalog Dette idékatalog er en opsamling af ideer generet på udviklingsworkshoppen, arbejdsgruppernes videre bearbejdning, en kvalificerende drøftelse med konsulenter samt præsentation og drøftet med Fritidsudvalget i Frederikssund kommune. 4

5 2 Oplæg til etablering af et medborgerhus i Ferslev Hvad får familier til at slå sig ned og blive boende - i den yderste kant af Frederikssund Kommune? Her er ingen metro eller S-tog, dårligt nok en bus, når man skal bruge den. Her er ingen butikker i gåafstand. Og heller ingen skole (længere). Men her er fred og ro. Højt til himlen og uspoleret natur. Rimelige ejendomspriser. Masser af plads. Og mulighed for at blive en del af et samfund, der evner at leve og skabe Det Gode Liv. 2.2 Oplæg til organisering Frederikssund Kommune stiller lokaler til rådighed Medborgerhuset drives af forening (Generalforsamling) der nedsætter en bestyrelse efter nærmere beskrevne vedtægter og regler. Foreningen bestående af medlemmer fra Idrætsforeningen (Kreds 57 Ferslev-Skibby) samt medlemmer fra de omkringliggende bylag. En vigtig pointe er her at huset er for alle borgere, ikke kun medlemmer af Idrætsforening og/eller bylaug. Underudvalg etableres efter behov. Ansættelse af landsbypedel fx 2-3 ansatte evt. efterlønnere så der er opsyn og hjælp på stedet Dét skal forslagene i idekataloget bidrage til. Ideerne skal foregå i regi af et medborgerhus og skal bidrage til at gøre et medborgerhus levende, brugbart og give en gevinst for området og dermed gøre det attraktivt for børnefamilier at flytte dertil. 2.1 Ferslev fælleshus Det sociale samlingssted Formålet med et medborgerhus er at samle beboerne i Syd Vest, samt udvikle sociale og kulturelle arrangementer, på baggrund af frivillighed og for nuværende kræfter. Dette skal forstås således, at der også skal være pop op aktiviteter samt hvad andre borgergrupper finder interessante. Det er målet at kunne tiltrække nye borgere og gerne børnefamilier med dette tilbud. Et medborgerhus kan blive en paraply for samling af de øvrige initiativer. 5

6 2.3 Oplæg til finansiering Finansiering af et fælles medborgerhus i Ferslev foreslås baseret på følgende finansieringskilder: Kommunal lokaledrift samt evt. ansættelse af en deltidspedel/ projektigangsætter Fondssøgning bl.a. til Realdania og DIF/DGI Brugerbetaling på diverse arrangementer Oplæg til mulig fondsansøgning til Realdania - Landsbyklynger Oplandet til Ferslev Skole som matrikel udgør landsbyerne Venslev, Vejleby, Vellerup, Ferslev, Røgerup med tilhørende marker. Med andre ord en klynge af landsbyer. Realdania og DGI har igangsat et projekt Landsbyklynger, der skal pege på nye løsninger til landsbyerne, så kvaliteten i de små landsbysamfund bevares. I mange kommuner arbejdes der derfor med i højere grad at udnytte ressourcer på tværs af landsbyerne og tage afsæt i lokale styrkepositioner og potentialer for at sikre landsbyerne et levende kultur - og erhvervsliv, i en situation hvor der er behov for en tilpasset kommunal servicestruktur, på grund at den ændrede erhvervsmæssige og demografiske struktur i yderområderne. Ved at samle ressourcerne i en klynge-struktur og sikre færre fysiske rammer men med høj kvalitet er tanken at fællesskabet og livet i landsbyerne kan styrkes samtidig med at den nødvendige optimering af den kommunale service sikres. Projektet skal bl.a. undersøge, hvad landsbyerne kan få ud af at samarbejde og deles om f. eks. hallen, købmanden og skolen. Det er på nuværende tidspunkt et pilotprojekt, der bl.a. kører i Guldborgssund og Ringsted, men hvis (og det er der meget der tyder på) at resultatet er tilfredsstillende, vil Realdania til næste år sætte et 3-cifret millionbeløb af til projekt Landsbyklynger. Det vil ikke være de enkelte bylaug eller foreninger, der skal søge om bevilling fra Realdania, men kommunen. 2.4 Oplæg til første skridt i den videre proces Yderligere afdækning af behov Der har for dette projekt været givet en meget kort tidsramme. Én ting er, hvad vi i arbejdsgrupperne har af ideer, en anden ting er, om det virkelig er det, som lokalsamfundet ønsker. Derfor vil det eneste rigtige være, at få afdækket behov og ønsker fra alle i lokalområdet før der kastes en masse arbejde efter ansøgning til fonde m.v. til oprettelse af aktiviteter, som måske ikke lige rammer helt. DGI har udarbejdet et skema (program) til dette formål, som enkelt vil kunne anvendes i den aktuelle situation. Det eneste rigtige vil være, at spørge hele lokalområdet. Det har ikke været muligt indenfor den stramme tidsplan, som er givet her, men kan ordnes hen over sommeren Så starter vi Vi afventer beslutning fra Frederikssund kommune Indkaldelse i hele syd/vest til stiftende general forsamling Helst inden 1/9 være på plads med det juridiske Invitere til høstfest for alle efteråret 2015 Starte børne/unge aktiviteter op evt. i sammen med ungdomsklubben i Skibby Frederikssund kommune foreslår (henviser) aftenskolerne til, at de kan bruge lokalerne på skolen, fra vinter

7 Kreds 57 udvider deres aktiviteter i vinterhalvåret henter DGI ind til sparring Pilehuset kan bruge hallen Idékonkurrence hvad skal barnet hedde? Ferslev Fælleshus er en arbejdstitel. Vi forestiller os, at der udskrives en idékonkurrence, så vi får det helt rigtige navn på det kommende samlingssted. En nærmere budgetlægning og planlægning af fremtidig finansiering vil der tages hul på såfremt byrådet godkender ideen om at etablere et medborgerhus i de lokaler, som før var Ferslev skole 7

8 3 Tematiseret idekatalog Kurser Ældre læringscenter, fx i internet, sms, mobiltelefoni, det offentlige online, zumba, badminton osv. Børnelæringscenter: lær at lave mad, køkkenhave, skab et godt liv, fx lær at tænke positivt, få nye venner, Lektiehjælp, musikskole Dette afsnit indeholder en tematiseret oversigt over de ideer som borgerne udviklede på dialogmødet d. 3 maj 2015, og som der efterfølgende er blevet arbejdet videre med i arbejdsgrupperne. Det er ikke sikkert, at alle ideer kan realiseres. Alle ideer er imidlertid medtaget her således at dette dokument kan bruges som idébank for arbejdet fremadrettet såfremt det besluttes af kommunal bestyrelsen, at lokalerne på Ferslev skole kan anvendes som medborgerhus. 3.1 Læring Formål: At skabe et læringscenter i Ferslev for hele kommunen. Undervisning i dagtimerne i kraft af specialskole, læringscenter i både dag- og aftenskole, herunder kurser i fx True North o.l. Målgruppe: Børnefamilier, tilflyttere, turister, lokale Mulige samarbejdspartnere Kommunen, erhverv og turisme, kultur og fritid, uddannelse Realisering: Skal have undersøgt nærmere, hvordan man kan kombinere specialskole med læringscenter. Ideer til aktiviteter Aftenskoler Kurser om kost, sundhedsbus, vejledning til borgere osv. Specialskole/Heldagsskole. Bruge faciliteterne til skole. Her er legeplads, små trygge bygningsenheder True North kurser PC-kursus eller PC-cafe Foredrag både formiddag, eftermiddag og aften 3.2 Ældre Formål: At ældre kan mødes om forskellige aktiviteter, kortspil, banko, ældredans, strikke, foredrag mm. Målgruppe: Pensionister, efterlønner Mulige samarbejdspartnere Ældre-sagen, kommunen, frivillige Realisering: Kende budget, kende lokalerne Næste skridt: Orientering om mulighederne 8

9 Ideer og aktiviteter Ældrehus for ældre i alle aldre. Fx med banko, foredrag, håndarbejde Bruge huset til kurser til oplysningsforbundene AOF, Ældresagen og andre. 3.3 Sport Formål Vi ser i den forbindelse Ferslev Skole som et fremtidigt centrum for sociale, kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter, alt, hvad der binder et samfund sammen. Det vil sige en bred vifte med alsidige tilbud, hvor vi i denne arbejdsgruppe har haft fokus på folkesundhed med udgangspunkt i idrætsmæssige og sportslige tilbud for alle aldre. I samarbejde med en konsulent fra DGI har vi sat fokus på inddragelse af den omliggende natur til idrætsmæssige tilbud. Tidens trend går i retning af naturfrilufts- og udendørs motionsaktiviteter. Udeaktiviteter og motion i naturen kan medvirke til (for alle aldersgrupper) at bryde inaktive mønstre til fordel for bedre trivsel og øget sundhed. Ideer og aktiviteter Det lille område med løbegrusbane mellem gymnastiksalen og Degnemosen forsynes med diverse redskaber til udendørs fitness. Området og tilbuddet er åbent for alle I døgnets 24 timer. Med andre ord træn når du vil, og hvordan du vil. Et tilbud til hele lokalsamfundet. Ovenstående er et billedeksempel på et udendørs fitnessareal. Finansiering via sponsorater og fonde, kommunalt tilskud m.v. Foreningsfitness Foreningsfitness er et tilbud til idrætsforeninger og foregår i et samarbejde mellem DGI og DIF, der tilbyder lån og rådgivning til idrætsforeninger, der ønsker at oprette et foreningsbaseret træningscenter. Det er fra Kreds 57 s side et stort ønske at oprette et sådan center, og ved inddragelse af et par skolelokaler kan det blive muligt. Der er i et foreningsbaseret træningscenter ingen, der skal tjene penge så længe centret løber rundt er det tilfredsstillende. Det er fitness på rent motionsplan. Fornuftigt indrettet vil et foreningsdrevet fitnesscenter kunne målrettes bredt, og samtidig være et tilbud om motion til de, der normalt udøver en årstidsbestemt idræt. Mulighed for adgang

10 Finansiering via DGI, DIF, sponsorater, fonde, m.v. - kommune (lokaler) Inddragelse af den omliggende natur (turisme) Vi bor i et naturskønt område, der tiltrækker mange såvel rygsæksturister som cykelturister og diverse sejlende på fjorden. Fjordstien er attraktiv og Nationalparken Sagnlandet er lige rundt om hjørnet. Det er oplagt, at indarbejde et lokalt stisystem i det regi. Vi ser Ferslev Skole (i samarbejde med Hammergården) som et center for udendørs aktiviteter i området. Der er på nuværende tidspunkt et par meget primitive overnatningsmuligheder ved Hammergården, men det er oplagt at indrette en overnatningsmulighed på skolen det tænkes yderst primitivt. Vi forestiller os ikke, at det skal være = et vandrehjemstilbud, men mere i retning af et lokale med køjesenge langs væggene, mulighed for at lave en kop kaffe og spise sin i øvrigt medbragte morgenmad i tørvejr, og så selvfølgelig mulighed for at kunne få et bad. Dette kunne kombineres med et info-hjørne med oversigtskort over Hornsherred, diverse foldere for seværdigheder/oplevelser, indkøbsmuligheder i området samt forslag (guide) til næste overnatningsmulighed. Driften af denne overnatningsfacilitet tænkes samordnet med og drevet på samme måde som evt. et kommende medborgerhus og borgercafé. Det perfekte scenarie vil være, at der etableres et stisystem, der får fjordsti og sagnland til at hænge sammen. Derudover ville etablering af løbe- mtb- og cykelruter i samarbejde med lodsejere i lokalområdet kunne danne grobund for nye motionstiltag med Ferslev Skole som centrum. Ligeledes ville ridestier være et andet oplagt emne (der må ikke rides på fjordstien). Finansiering via fonde, kommuner (Lejre og Frederikssund) brugerbetaling (overnatning). Det sociale samlingspunkt Med skolen som socialt samlingspunkt vil en fast scene være optimal. Det giver mulighed for teater, foredrag og musikarrangementer m.v. Scenen kan etableres ved at udvide gymnastiksalen ved inddragelse af det nuværende redskabsrum. Et yderligere tiltag er muligheden for at spille billard og dart til hvilket et klasselokale vil være oplagt. Rollespilsværksted, hvor også de yngste kan være med (5-10 år), hvor der kan laves sværd (våben), kostumer m.v. Saltsøskoven er lige i baghaven og er yderst velegnet til scene for rollespil. Idrætsforeningen har pt. kontakt til interesseret leder af et rollespilsværksted. Kreds57 bibeholder deres aktiviteter samt fastelavn og juletræsfester Pilehuset bruger stadig hallen Gymnastik og sport: Taekwondo, indendørs fodbold, bordtennis, billard, badminton, basket Idræt: Folkesundhed også om dagen Musik: Øvelokaler, undervisning, koncerter Rollespilsværksted 3.4 Kunst og kultur Formål At løfte kulturen lokalt som en del af den overordnede vision om Det gode liv - og dermed bevare/videreudvikle et levende lokalsamfund som en attraktiv ramme om opvækst, voksenliv og pensionisttilværelse. 1. For at gavne og holde på de nuværende beboere (herunder de børnefamilier, der oprindelig flyttede hertil, fordi der lå en skole!) 10

11 2. For at afværge landsbydød og tiltrække nye familier (skatteborgere) til et område, som med den kommende broforbindelse in mente også vil blive attraktivt for pendlere fra resten af regionen. Ideer og aktiviteter Skolen skal ikke rives ned eller sælges, men fortsat være et samlingspunkt for børn, unge og forældre i form af et medborgerhus med tilhørende børnekulturhus. Umiddelbart ser vi den gamle skolebygning som en god ramme om kulturhuset, der vil få sjove legekammerater i resten af byggeriet (idrætsgruppen, madgruppen, læringsgruppen). Et levende børnekulturhus vil automatisk generere den forældretrafik, som skolen gjorde før i tiden og dermed også være et socialt samlingspunkt for borgerne. Lej et atelier/studie/værksted Skolen som kombineret arbejdsplads for kunstnere og undervisning i kreative fag. En del af de nuværende lokaler kan indrettes til kreative værksteder/arbejdspladser, der for et symbolsk beløb udlejes til malere, skulptører, musikere, forfattere, vævere, performancekunstnere og andre kreative som til gengæld forpligter sig til at køre regelmæssige workshops for (primært) børn. Lokalarkiv for børn: Kend dine rødder. Hvad lavede de her i gamle dage? Hvorfor er her så mange gravhøje? Hvad brugte man dem til? Hvorfor ville vikingerne gerne være i Hornsherred? Hvorfor spiste de østers? Er det rigtigt, at folk slog hinanden ihjel i Venslev? Og så videre! Altså et børnerettet supplement til Lokalhistorisk Arkiv på Skibby Bibliotek. Børnenes Galleri. Et udstillingslokale gerne med resultaterne af ovennævnte workshops. Men principielt har alle mulighed for at fremvise deres værker. Kan eventuelt drives som et rigtigt museum, hvor ungerne fremstiller programmer, billetter, agerer rundvisere etc. etc. Forfatterskolen for Børn og Unge i Hornsherred. Et nyt og attraktivt tilbud til børn fra hele kommunen - inspireret af Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland: Brænder du for at skrive og har du en forfatter gemt i maven? Forfatterskolen for Unge er en skriveskole for unge på år i Roskilde, Lejre, Sorø, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Der er plads til 8-12 elever på hver skole. Eleverne bliver undervist af professionelle forfattere. Skolen er støttet af Statens Kunstfond og Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Forfatterskolen er opstået i et samarbejde mellem de otte kommuneres biblioteker og kulturcentre og udspringer af regionens første forfatterskole i Odsherred. Forfatterskolen for Unge i Odsherred mødes hver torsdag på biblioteket i Asnæs. Projektleder Anne-Marie Donslund informerer gerne yderligere på eller Forfatterskolen for Børn og Unge i Hornsherred kan skæres over samme læst dog fra 12 år og opefter. Det er sjovt at læse: Del dine bøger! En slags børnebibliotek, hvor man kan låne/overtage hinandens bøger og få dem anmeldt af de tidligere ejere. Ferslevdagbogen (eller hvad den nu ku hedde). En levende net-bog, hvor børn og andre skriver om, hvad de oplever, tænker og drømmer om. Ikke Facebook-baseret (det er ikke noget, der skal kunne bruges kommercielt), men på en lukket Ferslev-site, hvor der også kan bringes fotos, vises filmklip etc. Kan være en del af Lokalarkivet for børn. Naturkulturtur. Forberedelse til efterfølgende (cykel)ekskursioner ud i Herredets rige udbud af natur, kultur og fortidsminder. 11

12 Gamle lege-revival. Hvad legede børn i gamle dage og havde de legetøj? Det er der heldigvis nogen, der har lyst til at fortælle om i Ferslev Børnekulturhus, hvor børnene får mulighed for at løfte blikket fra computerspillet og være med i Sild i tønde, Bogstavjagt, Sprøjte til dåse, Æggeløb, Tovtrækning, Sækkeløb, Frugtsaslat, Blinkeleg i rundkreds og Fri til kongens døtre. Børnekarneval i Ferslev. Med optog og dans. Inklusive forberedelse med kostumeudformning, sambaskole osv. osv. Vild med dans i Ferslev. For børn. Inkl. lær at sy dine egne rober og lær at vælge den musik, der passer til de forskellige danse. Ingen stemmes ud, ingen vinder men alle har det sjovt og lærer at danse. Kan også være folkedans-baseret. Kulturekspressen. En ordning, hvor forældre på skift sørger for, at også børn, der ikke bor i Ferslev, kan deltage i arrangementerne. Andet: Musikskole Teater og revy - Ferslev Børneteater Lav dit eget computerspil Rollespil. Fx Folk og røvere i Venslev Madværksted: Spis som en viking Alsang ved mosen Snobrød og sang på den eksisterende bålplads Asfaltbal i skolegården Målgruppe Nuværende og kommende indbyggere primært børnefamilier. 3.5 Mad og marked Vi er flere, der ser alt det gode ved samværet omkring mad Formål: At samle borgerne i syd vest området og give dem gode oplevelser med fællesskabet omkring mad Målgruppe Alle borgere i lokalsamfundet: Ældre, børnefamilier, ensomme og andre som ønsker at være med Mulige samarbejdspartnere Kommunen: Etablere storkøkkenfaciliteter Frivillige / bylaug Lokale producenter: Svanholm, Linie C, andre Realisering Det skal vi have undersøgt nærmere: Ideer: Krav + økonomi til at etablere køkken Hvem og hvor mange er interesserede? Afsøger målgrupper Aftale om råvarer fra Svanholm Krav om hygiejnekurser Madklub (som opstart, hver 14 dag) 12

13 Folkekøkken 1 gang om måneden Cafe, med forskellige emner til debat, foredrag, spil mv. Høstfester/sommerfester Dilettant med mad Marked om sommeren Sociale løsninger: Give ensomme, sårbare, unge og ældre et fællesskab Sundhed udbredes, evt. få barneplejerskerne ind over med nybagte mødre og babymad Andet sundhedspersonale kunne orientere om diabeteskost osv. Økonomi: Det er et must, at kommunen etablerer et stort køkken og hjælper med diverse faciliteter (gryder, potter, pander osv.) Råvarer finansieres ved brugerbetaling. Styring: Der skal være en styringsgruppe der kan koordinere og stå for det praktiske, også gerne en ansat fra kommunen Lovgivning: Der skal undersøges hvordan køkkenet skal godkendes. Vi er flere der har hygiejnebevis, og er uddannet inden for køkken/mad fremstilling Lokalt: Vi ønske at fremme vores lokale handlende og producenter. Have samarbejde med disse. Svanholm, brugsen i Dalby eksempelvis 3.6 Bedre børne- og ungeliv omkring Ferslev Skole Formål At sikre en bevarelse og udvidelse af mulighederne for børn og unge at mødes til forskellige aktiviteter som de selv er med til at bestemme At etablere et samspil mellem områdets pensionister samt børn og unge. Et samspil der ikke eksistere pt. Ideer og aktiviteter Den gamle skoles lokaler bevares med den indretning der er pt. Projektoren I 4. klasse bevares til filmfremvisning Der bevilliges et billardbord Arealet ved børnehaven indrettes med crossbane, skaterbane, klatrevæg samt svævebane De faciliteter der er på børnehavens areal (bålplads og snittehus) skal udnyttes af lokalområdet efter børnehavens arbejdstid Rollespil Musik Filmaftner Pileflet Lokaler for de større børn/unge (f.eks til spillecafe, Gamer event/lan aftner) Klatrevæg i hallen + ude Privat Legestue (bruge lokaler om formiddagen) 13

14 Udvide eksisterende legeplads evt. med skaterramper og kælkebakke Lave et børneunivers Børnekulturhus Teater Spejder Håndarbejde Madlavning for børn Endvidere rummer området masser af muligheder for at kunne afholde f.eks. undervisning (Hammer Bakke, Orø, Svanholm Selsø slot). Derfor kunne dele af skolens lokaler anvendes til overnatning f.eks. i forbindelse med at andre skoler afholder lejreskole. Idekonkretisering Der tages udgangspunkt i den originale skolebygning som pt. Rummer klubben og 4. klasses undervisningslokale. Endvidere fokuseres der på arealerne i forbindelse med børnehaven (det bagerste areal som pt. anvendes primært af fritidshjemmet) Aktiviteter at tage fat på: Oprette facebookgruppe (Oprettet = Det gode børneliv i det sydlige Herred (gruppen er åben for alle)) Her lægger alle flere gode ideer ind Arbejde med at lave en detaljeret plan Samarbejde med de andre grupper 14

15 4 Arbejdsgrupper og kontakt 1. Læringsgruppen Sabine Lindeberg (kontaktperson) Bente Pedersen Susanne Sørensen Pernille Nielsen 2. Ældregruppen Per Larsen (formand) Gitte Svendsen Dan Hoffgaard Britta Svendsen Nicolai Barenholdt Birthe Frydenlund 3. Mad- og markedgruppen Kurt Petersen (kontaktperson) Dorthe Skjoldager Hans C. Andersen Minna Olesen Christa Rasmussen Jan Bo Sørensen 5. Kunst- og kulturgruppen Kontaktperson: Simon Fruelund 6. Børnegruppen Marianne v. Hedegaard (kontaktperson) 7. Medborgerhus-gruppen Nanci Larsen (kontaktperson) Lene Ottesen (kontaktperson) Michael Pedersen Tim Olsen Kirsten Petersen Birthe Smith Uffe Smith Jammie Quornstrøm Annette Johnsen 4. Sportgruppen Kjeld Andersen, Kreds57 (kontaktperson) 15

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Landsbybeboere VORES OMRÅDE VORES OMRÅDE. Magasinbroen. Hammergården

Landsbybeboere VORES OMRÅDE VORES OMRÅDE. Magasinbroen. Hammergården VÆRDIER SOCIALE RESSOURCER Hvem er vi? Landsbybeboere Vejleby Bylaug Danmarks naturfredningsforening Ejendomsfonden Hammergården Friluftforeningen Hammergården Ferslev Bylaug Venslev Bylaug Lokale ildsjæle

Læs mere

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Workshop om Korsør Kulturhus Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Forventninger til aftenen 1) struktur på huset og organisering 2) Hvad tager vi med os herfra - helt konkret?! 3) Tilbage til rødderne

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Program til møde Den 11. maj 2015 kl. 18.30-21.30 Skibby Sognegård 18.30 Velkomst 18.35 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af visioner 18.45 Fællesdebat

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup.

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Ollerup d 13/3-11 Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Initiativgruppen bag en juniorklub i Ollerup består af forældre til børn i 1. - 3. klasse på Ollerup friskole, men støttet af forældrebestyrelserne

Læs mere

Submission #71 Roskilde Kommune

Submission #71 Roskilde Kommune Submission #71 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/9029 Side 1 af 1 02-08-2016 Formandens navn Helle Eriksen Telefon 24453943/30459829 Email eriksen.faaborg@os.dk Forening Gadstrup

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Mødedato. :

Mødedato. : LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : 04.02.2016 Ref.... : Cbs Politisk styregruppemøde Liv i Lundtofte Mødedato. : 28.01.2016 Deltagere (politisk styregruppe): Borgmester Sofia Osmani, formand for styregruppen

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber GLÆDE FÆLLESSKAB NÆRVÆR NATUR DRØMME MINDER Vær med til at gøre børns drømme til virkelighed Bliv frivillig i Red Barnets familieklubber Udsatte

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6.

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6. PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter 2. Målgrupper 3. Aktiviteterne 4. Struktur overordnet og praktisk 5. Åbningstider 6. Lokaler 7. Støtte/Opbakning 8. Tidsplan Hvor starter vi... 1. Nimtofte

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Engesvang Vision 2020 Resultater af Borgerundersøgelsen 2016.

Engesvang Vision 2020 Resultater af Borgerundersøgelsen 2016. Engesvang Vision 2020 Resultater af Borgerundersøgelsen 2016. Mette Børgesen, Faciliteter og Lokaludvikling Vision 2020 Projektet Vision 2020 startede i 2014 med ønsket om at skabe et stort og fælles samlingssted

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Medborgercenter Dalum, Odense SV

Medborgercenter Dalum, Odense SV Medborgercenter Dalum, Odense SV Velkommen til dialog om Medborgercentres betydning for beboere Når det umulige lykkes og det mærkes på boligområdet Kulturhuset Vollsmose 26. sep. 2012 Medborgercenter

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 1. Visionen Virring Skoles udfordringer Virring Skole er bygget i perioden 1963 til 1978 og store dele af bygningsmassen er uforandret. Indgangspartiet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Visionen og målsætning Når dette projekt er afsluttet har unge og ældre ildsjæles allerede eksisterende aktiviteter og interessesfære

Læs mere

Mødedato. :

Mødedato. : LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : 20.06.2016 Ref.... : Cbs Referat - Politisk styregruppemøde nr. 3 Liv i Lundtofte Deltagere (politisk styregruppe): Borgmester Sofia Osmani, formand for styregruppen

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Oplistning af eksempler på nuværende aktiviteter som foregår på skolen matrikel:

Oplistning af eksempler på nuværende aktiviteter som foregår på skolen matrikel: Notat Til: Børne og Uddannelsesudvalget & Kultur og Fritidsudvalget 7. juni 2017 Opsamling på Borgermøde Skallebølle Skole den 6. juni 2017 Program 1) 19.00: Velkomst ved Lars Kristian Pedersen ogg Ena

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere