Det gode liv i Sydvest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode liv i Sydvest"

Transkript

1 Det gode liv i Sydvest Idékatalog og borgeroplæg til anvendelse af Ferslev skoles lokaler efter skolelukning Frederikssund Kommune Juni 2015

2 Indhold 1 Indledning Formål med borgerinddragelsesproces Processens indhold Oplæg til etablering af et medborgerhus i Ferslev Ferslev fælleshus Det sociale samlingssted Oplæg til organisering Oplæg til finansiering Oplæg til første skridt i den videre proces Yderligere afdækning af behov Så starter vi Tematiseret idekatalog Læring Ældre Sport Kunst og kultur Mad og marked Bedre børne- og ungeliv omkring Ferslev Skole Arbejdsgrupper og kontakt

3 1 Indledning 1.1 Formål med borgerinddragelsesproces Frederikssund kommunes fritidsudvalg igangsatte i foråret 2015 en borgerinddragelsesproces omkring mulig anvendelse af Ferslev skoles lokaler efter skolens lukning ved udgangen af skoleåret 2014/15. Udvalget ønskede at høre borgernes idéer og ønsker til brugen af lokaler for at kunne finde den bedst mulige løsning for anvendelse af lokalerne fremadrettet. Som opstart til processen blev der indledningsvist d. 26. marts 2015 afholdt et møde med repræsentanter fra landsbylaugene i Ferslev, Venslev, Vejleby og Vellerup samt Kreds 57. På mødet deltog formand, Morten Skovgaard og næstformand, Annelise Kuhre, for kommunens fritidsudvalg, chef for Opvækst, Uddannelse og Kultur i Frederikssund Kommune, Paw Nielsen samt to eksterne konsulenter, Jeppe Tvilum og Sidsel Wos fra Pluss Leadership. Konsulenterne udarbejdede på baggrund af drøftelserne på mødet et oplæg til en borgerinddragelsesproces. 1.2 Processens indhold Inddragelsen af borgere i udvikling af mulig anvendelse af lokalerne på Ferslev skole har været sammensat af fire delelementer: 1) Dialogmøde og idegenereringsworkshop samt etablering af arbejdsgruppe (3. maj 2015) 2) Arbejdsgrupper arbejder videre med at udvikle og konkretisere tematiserede idéer (maj 2015) 3) Koordineringsmøde forud for arbejdsgruppernes præsentation og fælles oplæg til Fritidsudvalget (27. maj 2015) 4) Præsentation for Fritidsudvalg og efterfølgende drøftelse af idéoplæg fra borgerne på udvalgsmøde (3. juni 2015) 5) Idekatalog, der opsamler ideer fra processen som beslutningsoplæg til Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen i Frederikssund kommune Dialogmøde og idegenereringsworkshop Mere end 60 borgere i Ferslev og omegn deltog i en 3 timers ideudviklingsworkshop søndag d. 3. maj. Herudover deltog chefrn for Opvækst, Uddannelse og Kultur i Frederikssund Kommune samt 5 ud af 7 udvalgsmedlemmer fra Fritidsudvalget, herunder formand og næstformand. Forvaltning og kommunalpolitikere deltog ikke direkte i idéudviklingen, men lyttede til borgernes drøftelser af mulig anvendelse af Ferslev skoles lokaler. Efter en indledende introduktion til formålet med processen startede dagens workshop med idébrainstorm i grupper af 6-10 personer på spørgsmålet: Hvad kan vi skabe i Ferslev skoles lokaler, når skolen lukker? Herefter præsentere hver gruppe deres ideer, og ideerne blev herefter af deltagerne i samarbejde med konsulenterne grupperet og tematiseret. Hver idégruppe fik en overskrift, som blev navnet på den arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med temaet. Arbejdsgrupper Efterfølgende fordelte borgerne sig i arbejdsgrupper efter eget ønske. Arbejdsgrupperne arbejdede videre med at konkretisere ideen. Hver arbejdsgruppe valgte en kontaktperson, som har haft ansvar for den løbende koordinering med de øvrige arbejdsgrupper samt for at deltage som repræsentant for arbejdsgruppen i et koordineringsmøde forud for arbejdsgruppernes præsentation af idéoplæg til udvalgsmøde i Fritidsudvalget. I alt blev der udvalgt syv temaer: Læring, Ældre, Børn, Sport, Mad&marked, Kunst&kultur samt Medborgerhus. 3

4 Arbejdsgrupperne arbejdede hårdt og intensivt på at udvikle et konkretiseret ideoplæg i maj måned. Koordineringsmøde På et koordineringsmøde d. 27. maj samledes arbejdsgrupperne og udarbejdede et fælles oplæg til fremlæggelse på fritidsudvalgets udvalgsmøde med assistance fra konsulenterne. På mødet deltog 18 af borgere og endnu flere havde taget del i arbejdsgruppernes videreudvikling af ideerne fra borgerworkshoppen 3. maj. Præsentation Endelig blev ideerne som også fremgår af dette idekatalog fremlagt på Fritidsudvalgets møde d. 3. juni Udvalget var udtrykte positiv overraskelse over hvor langt borgerne var kommet i udviklingen af et fælles ideoplæg, og det blev besluttet at det endelige idekatalog rundsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer med henblik på at forberede den politiske sagsbehandling, og ideoplægget er sat til at komme på dagsordenen i kommunalbestyrelsen i august Idekatalog Dette idékatalog er en opsamling af ideer generet på udviklingsworkshoppen, arbejdsgruppernes videre bearbejdning, en kvalificerende drøftelse med konsulenter samt præsentation og drøftet med Fritidsudvalget i Frederikssund kommune. 4

5 2 Oplæg til etablering af et medborgerhus i Ferslev Hvad får familier til at slå sig ned og blive boende - i den yderste kant af Frederikssund Kommune? Her er ingen metro eller S-tog, dårligt nok en bus, når man skal bruge den. Her er ingen butikker i gåafstand. Og heller ingen skole (længere). Men her er fred og ro. Højt til himlen og uspoleret natur. Rimelige ejendomspriser. Masser af plads. Og mulighed for at blive en del af et samfund, der evner at leve og skabe Det Gode Liv. 2.2 Oplæg til organisering Frederikssund Kommune stiller lokaler til rådighed Medborgerhuset drives af forening (Generalforsamling) der nedsætter en bestyrelse efter nærmere beskrevne vedtægter og regler. Foreningen bestående af medlemmer fra Idrætsforeningen (Kreds 57 Ferslev-Skibby) samt medlemmer fra de omkringliggende bylag. En vigtig pointe er her at huset er for alle borgere, ikke kun medlemmer af Idrætsforening og/eller bylaug. Underudvalg etableres efter behov. Ansættelse af landsbypedel fx 2-3 ansatte evt. efterlønnere så der er opsyn og hjælp på stedet Dét skal forslagene i idekataloget bidrage til. Ideerne skal foregå i regi af et medborgerhus og skal bidrage til at gøre et medborgerhus levende, brugbart og give en gevinst for området og dermed gøre det attraktivt for børnefamilier at flytte dertil. 2.1 Ferslev fælleshus Det sociale samlingssted Formålet med et medborgerhus er at samle beboerne i Syd Vest, samt udvikle sociale og kulturelle arrangementer, på baggrund af frivillighed og for nuværende kræfter. Dette skal forstås således, at der også skal være pop op aktiviteter samt hvad andre borgergrupper finder interessante. Det er målet at kunne tiltrække nye borgere og gerne børnefamilier med dette tilbud. Et medborgerhus kan blive en paraply for samling af de øvrige initiativer. 5

6 2.3 Oplæg til finansiering Finansiering af et fælles medborgerhus i Ferslev foreslås baseret på følgende finansieringskilder: Kommunal lokaledrift samt evt. ansættelse af en deltidspedel/ projektigangsætter Fondssøgning bl.a. til Realdania og DIF/DGI Brugerbetaling på diverse arrangementer Oplæg til mulig fondsansøgning til Realdania - Landsbyklynger Oplandet til Ferslev Skole som matrikel udgør landsbyerne Venslev, Vejleby, Vellerup, Ferslev, Røgerup med tilhørende marker. Med andre ord en klynge af landsbyer. Realdania og DGI har igangsat et projekt Landsbyklynger, der skal pege på nye løsninger til landsbyerne, så kvaliteten i de små landsbysamfund bevares. I mange kommuner arbejdes der derfor med i højere grad at udnytte ressourcer på tværs af landsbyerne og tage afsæt i lokale styrkepositioner og potentialer for at sikre landsbyerne et levende kultur - og erhvervsliv, i en situation hvor der er behov for en tilpasset kommunal servicestruktur, på grund at den ændrede erhvervsmæssige og demografiske struktur i yderområderne. Ved at samle ressourcerne i en klynge-struktur og sikre færre fysiske rammer men med høj kvalitet er tanken at fællesskabet og livet i landsbyerne kan styrkes samtidig med at den nødvendige optimering af den kommunale service sikres. Projektet skal bl.a. undersøge, hvad landsbyerne kan få ud af at samarbejde og deles om f. eks. hallen, købmanden og skolen. Det er på nuværende tidspunkt et pilotprojekt, der bl.a. kører i Guldborgssund og Ringsted, men hvis (og det er der meget der tyder på) at resultatet er tilfredsstillende, vil Realdania til næste år sætte et 3-cifret millionbeløb af til projekt Landsbyklynger. Det vil ikke være de enkelte bylaug eller foreninger, der skal søge om bevilling fra Realdania, men kommunen. 2.4 Oplæg til første skridt i den videre proces Yderligere afdækning af behov Der har for dette projekt været givet en meget kort tidsramme. Én ting er, hvad vi i arbejdsgrupperne har af ideer, en anden ting er, om det virkelig er det, som lokalsamfundet ønsker. Derfor vil det eneste rigtige være, at få afdækket behov og ønsker fra alle i lokalområdet før der kastes en masse arbejde efter ansøgning til fonde m.v. til oprettelse af aktiviteter, som måske ikke lige rammer helt. DGI har udarbejdet et skema (program) til dette formål, som enkelt vil kunne anvendes i den aktuelle situation. Det eneste rigtige vil være, at spørge hele lokalområdet. Det har ikke været muligt indenfor den stramme tidsplan, som er givet her, men kan ordnes hen over sommeren Så starter vi Vi afventer beslutning fra Frederikssund kommune Indkaldelse i hele syd/vest til stiftende general forsamling Helst inden 1/9 være på plads med det juridiske Invitere til høstfest for alle efteråret 2015 Starte børne/unge aktiviteter op evt. i sammen med ungdomsklubben i Skibby Frederikssund kommune foreslår (henviser) aftenskolerne til, at de kan bruge lokalerne på skolen, fra vinter

7 Kreds 57 udvider deres aktiviteter i vinterhalvåret henter DGI ind til sparring Pilehuset kan bruge hallen Idékonkurrence hvad skal barnet hedde? Ferslev Fælleshus er en arbejdstitel. Vi forestiller os, at der udskrives en idékonkurrence, så vi får det helt rigtige navn på det kommende samlingssted. En nærmere budgetlægning og planlægning af fremtidig finansiering vil der tages hul på såfremt byrådet godkender ideen om at etablere et medborgerhus i de lokaler, som før var Ferslev skole 7

8 3 Tematiseret idekatalog Kurser Ældre læringscenter, fx i internet, sms, mobiltelefoni, det offentlige online, zumba, badminton osv. Børnelæringscenter: lær at lave mad, køkkenhave, skab et godt liv, fx lær at tænke positivt, få nye venner, Lektiehjælp, musikskole Dette afsnit indeholder en tematiseret oversigt over de ideer som borgerne udviklede på dialogmødet d. 3 maj 2015, og som der efterfølgende er blevet arbejdet videre med i arbejdsgrupperne. Det er ikke sikkert, at alle ideer kan realiseres. Alle ideer er imidlertid medtaget her således at dette dokument kan bruges som idébank for arbejdet fremadrettet såfremt det besluttes af kommunal bestyrelsen, at lokalerne på Ferslev skole kan anvendes som medborgerhus. 3.1 Læring Formål: At skabe et læringscenter i Ferslev for hele kommunen. Undervisning i dagtimerne i kraft af specialskole, læringscenter i både dag- og aftenskole, herunder kurser i fx True North o.l. Målgruppe: Børnefamilier, tilflyttere, turister, lokale Mulige samarbejdspartnere Kommunen, erhverv og turisme, kultur og fritid, uddannelse Realisering: Skal have undersøgt nærmere, hvordan man kan kombinere specialskole med læringscenter. Ideer til aktiviteter Aftenskoler Kurser om kost, sundhedsbus, vejledning til borgere osv. Specialskole/Heldagsskole. Bruge faciliteterne til skole. Her er legeplads, små trygge bygningsenheder True North kurser PC-kursus eller PC-cafe Foredrag både formiddag, eftermiddag og aften 3.2 Ældre Formål: At ældre kan mødes om forskellige aktiviteter, kortspil, banko, ældredans, strikke, foredrag mm. Målgruppe: Pensionister, efterlønner Mulige samarbejdspartnere Ældre-sagen, kommunen, frivillige Realisering: Kende budget, kende lokalerne Næste skridt: Orientering om mulighederne 8

9 Ideer og aktiviteter Ældrehus for ældre i alle aldre. Fx med banko, foredrag, håndarbejde Bruge huset til kurser til oplysningsforbundene AOF, Ældresagen og andre. 3.3 Sport Formål Vi ser i den forbindelse Ferslev Skole som et fremtidigt centrum for sociale, kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter, alt, hvad der binder et samfund sammen. Det vil sige en bred vifte med alsidige tilbud, hvor vi i denne arbejdsgruppe har haft fokus på folkesundhed med udgangspunkt i idrætsmæssige og sportslige tilbud for alle aldre. I samarbejde med en konsulent fra DGI har vi sat fokus på inddragelse af den omliggende natur til idrætsmæssige tilbud. Tidens trend går i retning af naturfrilufts- og udendørs motionsaktiviteter. Udeaktiviteter og motion i naturen kan medvirke til (for alle aldersgrupper) at bryde inaktive mønstre til fordel for bedre trivsel og øget sundhed. Ideer og aktiviteter Det lille område med løbegrusbane mellem gymnastiksalen og Degnemosen forsynes med diverse redskaber til udendørs fitness. Området og tilbuddet er åbent for alle I døgnets 24 timer. Med andre ord træn når du vil, og hvordan du vil. Et tilbud til hele lokalsamfundet. Ovenstående er et billedeksempel på et udendørs fitnessareal. Finansiering via sponsorater og fonde, kommunalt tilskud m.v. Foreningsfitness Foreningsfitness er et tilbud til idrætsforeninger og foregår i et samarbejde mellem DGI og DIF, der tilbyder lån og rådgivning til idrætsforeninger, der ønsker at oprette et foreningsbaseret træningscenter. Det er fra Kreds 57 s side et stort ønske at oprette et sådan center, og ved inddragelse af et par skolelokaler kan det blive muligt. Der er i et foreningsbaseret træningscenter ingen, der skal tjene penge så længe centret løber rundt er det tilfredsstillende. Det er fitness på rent motionsplan. Fornuftigt indrettet vil et foreningsdrevet fitnesscenter kunne målrettes bredt, og samtidig være et tilbud om motion til de, der normalt udøver en årstidsbestemt idræt. Mulighed for adgang

10 Finansiering via DGI, DIF, sponsorater, fonde, m.v. - kommune (lokaler) Inddragelse af den omliggende natur (turisme) Vi bor i et naturskønt område, der tiltrækker mange såvel rygsæksturister som cykelturister og diverse sejlende på fjorden. Fjordstien er attraktiv og Nationalparken Sagnlandet er lige rundt om hjørnet. Det er oplagt, at indarbejde et lokalt stisystem i det regi. Vi ser Ferslev Skole (i samarbejde med Hammergården) som et center for udendørs aktiviteter i området. Der er på nuværende tidspunkt et par meget primitive overnatningsmuligheder ved Hammergården, men det er oplagt at indrette en overnatningsmulighed på skolen det tænkes yderst primitivt. Vi forestiller os ikke, at det skal være = et vandrehjemstilbud, men mere i retning af et lokale med køjesenge langs væggene, mulighed for at lave en kop kaffe og spise sin i øvrigt medbragte morgenmad i tørvejr, og så selvfølgelig mulighed for at kunne få et bad. Dette kunne kombineres med et info-hjørne med oversigtskort over Hornsherred, diverse foldere for seværdigheder/oplevelser, indkøbsmuligheder i området samt forslag (guide) til næste overnatningsmulighed. Driften af denne overnatningsfacilitet tænkes samordnet med og drevet på samme måde som evt. et kommende medborgerhus og borgercafé. Det perfekte scenarie vil være, at der etableres et stisystem, der får fjordsti og sagnland til at hænge sammen. Derudover ville etablering af løbe- mtb- og cykelruter i samarbejde med lodsejere i lokalområdet kunne danne grobund for nye motionstiltag med Ferslev Skole som centrum. Ligeledes ville ridestier være et andet oplagt emne (der må ikke rides på fjordstien). Finansiering via fonde, kommuner (Lejre og Frederikssund) brugerbetaling (overnatning). Det sociale samlingspunkt Med skolen som socialt samlingspunkt vil en fast scene være optimal. Det giver mulighed for teater, foredrag og musikarrangementer m.v. Scenen kan etableres ved at udvide gymnastiksalen ved inddragelse af det nuværende redskabsrum. Et yderligere tiltag er muligheden for at spille billard og dart til hvilket et klasselokale vil være oplagt. Rollespilsværksted, hvor også de yngste kan være med (5-10 år), hvor der kan laves sværd (våben), kostumer m.v. Saltsøskoven er lige i baghaven og er yderst velegnet til scene for rollespil. Idrætsforeningen har pt. kontakt til interesseret leder af et rollespilsværksted. Kreds57 bibeholder deres aktiviteter samt fastelavn og juletræsfester Pilehuset bruger stadig hallen Gymnastik og sport: Taekwondo, indendørs fodbold, bordtennis, billard, badminton, basket Idræt: Folkesundhed også om dagen Musik: Øvelokaler, undervisning, koncerter Rollespilsværksted 3.4 Kunst og kultur Formål At løfte kulturen lokalt som en del af den overordnede vision om Det gode liv - og dermed bevare/videreudvikle et levende lokalsamfund som en attraktiv ramme om opvækst, voksenliv og pensionisttilværelse. 1. For at gavne og holde på de nuværende beboere (herunder de børnefamilier, der oprindelig flyttede hertil, fordi der lå en skole!) 10

11 2. For at afværge landsbydød og tiltrække nye familier (skatteborgere) til et område, som med den kommende broforbindelse in mente også vil blive attraktivt for pendlere fra resten af regionen. Ideer og aktiviteter Skolen skal ikke rives ned eller sælges, men fortsat være et samlingspunkt for børn, unge og forældre i form af et medborgerhus med tilhørende børnekulturhus. Umiddelbart ser vi den gamle skolebygning som en god ramme om kulturhuset, der vil få sjove legekammerater i resten af byggeriet (idrætsgruppen, madgruppen, læringsgruppen). Et levende børnekulturhus vil automatisk generere den forældretrafik, som skolen gjorde før i tiden og dermed også være et socialt samlingspunkt for borgerne. Lej et atelier/studie/værksted Skolen som kombineret arbejdsplads for kunstnere og undervisning i kreative fag. En del af de nuværende lokaler kan indrettes til kreative værksteder/arbejdspladser, der for et symbolsk beløb udlejes til malere, skulptører, musikere, forfattere, vævere, performancekunstnere og andre kreative som til gengæld forpligter sig til at køre regelmæssige workshops for (primært) børn. Lokalarkiv for børn: Kend dine rødder. Hvad lavede de her i gamle dage? Hvorfor er her så mange gravhøje? Hvad brugte man dem til? Hvorfor ville vikingerne gerne være i Hornsherred? Hvorfor spiste de østers? Er det rigtigt, at folk slog hinanden ihjel i Venslev? Og så videre! Altså et børnerettet supplement til Lokalhistorisk Arkiv på Skibby Bibliotek. Børnenes Galleri. Et udstillingslokale gerne med resultaterne af ovennævnte workshops. Men principielt har alle mulighed for at fremvise deres værker. Kan eventuelt drives som et rigtigt museum, hvor ungerne fremstiller programmer, billetter, agerer rundvisere etc. etc. Forfatterskolen for Børn og Unge i Hornsherred. Et nyt og attraktivt tilbud til børn fra hele kommunen - inspireret af Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland: Brænder du for at skrive og har du en forfatter gemt i maven? Forfatterskolen for Unge er en skriveskole for unge på år i Roskilde, Lejre, Sorø, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Der er plads til 8-12 elever på hver skole. Eleverne bliver undervist af professionelle forfattere. Skolen er støttet af Statens Kunstfond og Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Forfatterskolen er opstået i et samarbejde mellem de otte kommuneres biblioteker og kulturcentre og udspringer af regionens første forfatterskole i Odsherred. Forfatterskolen for Unge i Odsherred mødes hver torsdag på biblioteket i Asnæs. Projektleder Anne-Marie Donslund informerer gerne yderligere på eller Forfatterskolen for Børn og Unge i Hornsherred kan skæres over samme læst dog fra 12 år og opefter. Det er sjovt at læse: Del dine bøger! En slags børnebibliotek, hvor man kan låne/overtage hinandens bøger og få dem anmeldt af de tidligere ejere. Ferslevdagbogen (eller hvad den nu ku hedde). En levende net-bog, hvor børn og andre skriver om, hvad de oplever, tænker og drømmer om. Ikke Facebook-baseret (det er ikke noget, der skal kunne bruges kommercielt), men på en lukket Ferslev-site, hvor der også kan bringes fotos, vises filmklip etc. Kan være en del af Lokalarkivet for børn. Naturkulturtur. Forberedelse til efterfølgende (cykel)ekskursioner ud i Herredets rige udbud af natur, kultur og fortidsminder. 11

12 Gamle lege-revival. Hvad legede børn i gamle dage og havde de legetøj? Det er der heldigvis nogen, der har lyst til at fortælle om i Ferslev Børnekulturhus, hvor børnene får mulighed for at løfte blikket fra computerspillet og være med i Sild i tønde, Bogstavjagt, Sprøjte til dåse, Æggeløb, Tovtrækning, Sækkeløb, Frugtsaslat, Blinkeleg i rundkreds og Fri til kongens døtre. Børnekarneval i Ferslev. Med optog og dans. Inklusive forberedelse med kostumeudformning, sambaskole osv. osv. Vild med dans i Ferslev. For børn. Inkl. lær at sy dine egne rober og lær at vælge den musik, der passer til de forskellige danse. Ingen stemmes ud, ingen vinder men alle har det sjovt og lærer at danse. Kan også være folkedans-baseret. Kulturekspressen. En ordning, hvor forældre på skift sørger for, at også børn, der ikke bor i Ferslev, kan deltage i arrangementerne. Andet: Musikskole Teater og revy - Ferslev Børneteater Lav dit eget computerspil Rollespil. Fx Folk og røvere i Venslev Madværksted: Spis som en viking Alsang ved mosen Snobrød og sang på den eksisterende bålplads Asfaltbal i skolegården Målgruppe Nuværende og kommende indbyggere primært børnefamilier. 3.5 Mad og marked Vi er flere, der ser alt det gode ved samværet omkring mad Formål: At samle borgerne i syd vest området og give dem gode oplevelser med fællesskabet omkring mad Målgruppe Alle borgere i lokalsamfundet: Ældre, børnefamilier, ensomme og andre som ønsker at være med Mulige samarbejdspartnere Kommunen: Etablere storkøkkenfaciliteter Frivillige / bylaug Lokale producenter: Svanholm, Linie C, andre Realisering Det skal vi have undersøgt nærmere: Ideer: Krav + økonomi til at etablere køkken Hvem og hvor mange er interesserede? Afsøger målgrupper Aftale om råvarer fra Svanholm Krav om hygiejnekurser Madklub (som opstart, hver 14 dag) 12

13 Folkekøkken 1 gang om måneden Cafe, med forskellige emner til debat, foredrag, spil mv. Høstfester/sommerfester Dilettant med mad Marked om sommeren Sociale løsninger: Give ensomme, sårbare, unge og ældre et fællesskab Sundhed udbredes, evt. få barneplejerskerne ind over med nybagte mødre og babymad Andet sundhedspersonale kunne orientere om diabeteskost osv. Økonomi: Det er et must, at kommunen etablerer et stort køkken og hjælper med diverse faciliteter (gryder, potter, pander osv.) Råvarer finansieres ved brugerbetaling. Styring: Der skal være en styringsgruppe der kan koordinere og stå for det praktiske, også gerne en ansat fra kommunen Lovgivning: Der skal undersøges hvordan køkkenet skal godkendes. Vi er flere der har hygiejnebevis, og er uddannet inden for køkken/mad fremstilling Lokalt: Vi ønske at fremme vores lokale handlende og producenter. Have samarbejde med disse. Svanholm, brugsen i Dalby eksempelvis 3.6 Bedre børne- og ungeliv omkring Ferslev Skole Formål At sikre en bevarelse og udvidelse af mulighederne for børn og unge at mødes til forskellige aktiviteter som de selv er med til at bestemme At etablere et samspil mellem områdets pensionister samt børn og unge. Et samspil der ikke eksistere pt. Ideer og aktiviteter Den gamle skoles lokaler bevares med den indretning der er pt. Projektoren I 4. klasse bevares til filmfremvisning Der bevilliges et billardbord Arealet ved børnehaven indrettes med crossbane, skaterbane, klatrevæg samt svævebane De faciliteter der er på børnehavens areal (bålplads og snittehus) skal udnyttes af lokalområdet efter børnehavens arbejdstid Rollespil Musik Filmaftner Pileflet Lokaler for de større børn/unge (f.eks til spillecafe, Gamer event/lan aftner) Klatrevæg i hallen + ude Privat Legestue (bruge lokaler om formiddagen) 13

14 Udvide eksisterende legeplads evt. med skaterramper og kælkebakke Lave et børneunivers Børnekulturhus Teater Spejder Håndarbejde Madlavning for børn Endvidere rummer området masser af muligheder for at kunne afholde f.eks. undervisning (Hammer Bakke, Orø, Svanholm Selsø slot). Derfor kunne dele af skolens lokaler anvendes til overnatning f.eks. i forbindelse med at andre skoler afholder lejreskole. Idekonkretisering Der tages udgangspunkt i den originale skolebygning som pt. Rummer klubben og 4. klasses undervisningslokale. Endvidere fokuseres der på arealerne i forbindelse med børnehaven (det bagerste areal som pt. anvendes primært af fritidshjemmet) Aktiviteter at tage fat på: Oprette facebookgruppe (Oprettet = Det gode børneliv i det sydlige Herred (gruppen er åben for alle)) Her lægger alle flere gode ideer ind Arbejde med at lave en detaljeret plan Samarbejde med de andre grupper 14

15 4 Arbejdsgrupper og kontakt 1. Læringsgruppen Sabine Lindeberg (kontaktperson) Bente Pedersen Susanne Sørensen Pernille Nielsen 2. Ældregruppen Per Larsen (formand) Gitte Svendsen Dan Hoffgaard Britta Svendsen Nicolai Barenholdt Birthe Frydenlund 3. Mad- og markedgruppen Kurt Petersen (kontaktperson) Dorthe Skjoldager Hans C. Andersen Minna Olesen Christa Rasmussen Jan Bo Sørensen 5. Kunst- og kulturgruppen Kontaktperson: Simon Fruelund 6. Børnegruppen Marianne v. Hedegaard (kontaktperson) 7. Medborgerhus-gruppen Nanci Larsen (kontaktperson) Lene Ottesen (kontaktperson) Michael Pedersen Tim Olsen Kirsten Petersen Birthe Smith Uffe Smith Jammie Quornstrøm Annette Johnsen 4. Sportgruppen Kjeld Andersen, Kreds57 (kontaktperson) 15

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere