Det gode liv i Sydvest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode liv i Sydvest"

Transkript

1 Det gode liv i Sydvest Idékatalog og borgeroplæg til anvendelse af Ferslev skoles lokaler efter skolelukning Frederikssund Kommune Juni 2015

2 Indhold 1 Indledning Formål med borgerinddragelsesproces Processens indhold Oplæg til etablering af et medborgerhus i Ferslev Ferslev fælleshus Det sociale samlingssted Oplæg til organisering Oplæg til finansiering Oplæg til første skridt i den videre proces Yderligere afdækning af behov Så starter vi Tematiseret idekatalog Læring Ældre Sport Kunst og kultur Mad og marked Bedre børne- og ungeliv omkring Ferslev Skole Arbejdsgrupper og kontakt

3 1 Indledning 1.1 Formål med borgerinddragelsesproces Frederikssund kommunes fritidsudvalg igangsatte i foråret 2015 en borgerinddragelsesproces omkring mulig anvendelse af Ferslev skoles lokaler efter skolens lukning ved udgangen af skoleåret 2014/15. Udvalget ønskede at høre borgernes idéer og ønsker til brugen af lokaler for at kunne finde den bedst mulige løsning for anvendelse af lokalerne fremadrettet. Som opstart til processen blev der indledningsvist d. 26. marts 2015 afholdt et møde med repræsentanter fra landsbylaugene i Ferslev, Venslev, Vejleby og Vellerup samt Kreds 57. På mødet deltog formand, Morten Skovgaard og næstformand, Annelise Kuhre, for kommunens fritidsudvalg, chef for Opvækst, Uddannelse og Kultur i Frederikssund Kommune, Paw Nielsen samt to eksterne konsulenter, Jeppe Tvilum og Sidsel Wos fra Pluss Leadership. Konsulenterne udarbejdede på baggrund af drøftelserne på mødet et oplæg til en borgerinddragelsesproces. 1.2 Processens indhold Inddragelsen af borgere i udvikling af mulig anvendelse af lokalerne på Ferslev skole har været sammensat af fire delelementer: 1) Dialogmøde og idegenereringsworkshop samt etablering af arbejdsgruppe (3. maj 2015) 2) Arbejdsgrupper arbejder videre med at udvikle og konkretisere tematiserede idéer (maj 2015) 3) Koordineringsmøde forud for arbejdsgruppernes præsentation og fælles oplæg til Fritidsudvalget (27. maj 2015) 4) Præsentation for Fritidsudvalg og efterfølgende drøftelse af idéoplæg fra borgerne på udvalgsmøde (3. juni 2015) 5) Idekatalog, der opsamler ideer fra processen som beslutningsoplæg til Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen i Frederikssund kommune Dialogmøde og idegenereringsworkshop Mere end 60 borgere i Ferslev og omegn deltog i en 3 timers ideudviklingsworkshop søndag d. 3. maj. Herudover deltog chefrn for Opvækst, Uddannelse og Kultur i Frederikssund Kommune samt 5 ud af 7 udvalgsmedlemmer fra Fritidsudvalget, herunder formand og næstformand. Forvaltning og kommunalpolitikere deltog ikke direkte i idéudviklingen, men lyttede til borgernes drøftelser af mulig anvendelse af Ferslev skoles lokaler. Efter en indledende introduktion til formålet med processen startede dagens workshop med idébrainstorm i grupper af 6-10 personer på spørgsmålet: Hvad kan vi skabe i Ferslev skoles lokaler, når skolen lukker? Herefter præsentere hver gruppe deres ideer, og ideerne blev herefter af deltagerne i samarbejde med konsulenterne grupperet og tematiseret. Hver idégruppe fik en overskrift, som blev navnet på den arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med temaet. Arbejdsgrupper Efterfølgende fordelte borgerne sig i arbejdsgrupper efter eget ønske. Arbejdsgrupperne arbejdede videre med at konkretisere ideen. Hver arbejdsgruppe valgte en kontaktperson, som har haft ansvar for den løbende koordinering med de øvrige arbejdsgrupper samt for at deltage som repræsentant for arbejdsgruppen i et koordineringsmøde forud for arbejdsgruppernes præsentation af idéoplæg til udvalgsmøde i Fritidsudvalget. I alt blev der udvalgt syv temaer: Læring, Ældre, Børn, Sport, Mad&marked, Kunst&kultur samt Medborgerhus. 3

4 Arbejdsgrupperne arbejdede hårdt og intensivt på at udvikle et konkretiseret ideoplæg i maj måned. Koordineringsmøde På et koordineringsmøde d. 27. maj samledes arbejdsgrupperne og udarbejdede et fælles oplæg til fremlæggelse på fritidsudvalgets udvalgsmøde med assistance fra konsulenterne. På mødet deltog 18 af borgere og endnu flere havde taget del i arbejdsgruppernes videreudvikling af ideerne fra borgerworkshoppen 3. maj. Præsentation Endelig blev ideerne som også fremgår af dette idekatalog fremlagt på Fritidsudvalgets møde d. 3. juni Udvalget var udtrykte positiv overraskelse over hvor langt borgerne var kommet i udviklingen af et fælles ideoplæg, og det blev besluttet at det endelige idekatalog rundsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer med henblik på at forberede den politiske sagsbehandling, og ideoplægget er sat til at komme på dagsordenen i kommunalbestyrelsen i august Idekatalog Dette idékatalog er en opsamling af ideer generet på udviklingsworkshoppen, arbejdsgruppernes videre bearbejdning, en kvalificerende drøftelse med konsulenter samt præsentation og drøftet med Fritidsudvalget i Frederikssund kommune. 4

5 2 Oplæg til etablering af et medborgerhus i Ferslev Hvad får familier til at slå sig ned og blive boende - i den yderste kant af Frederikssund Kommune? Her er ingen metro eller S-tog, dårligt nok en bus, når man skal bruge den. Her er ingen butikker i gåafstand. Og heller ingen skole (længere). Men her er fred og ro. Højt til himlen og uspoleret natur. Rimelige ejendomspriser. Masser af plads. Og mulighed for at blive en del af et samfund, der evner at leve og skabe Det Gode Liv. 2.2 Oplæg til organisering Frederikssund Kommune stiller lokaler til rådighed Medborgerhuset drives af forening (Generalforsamling) der nedsætter en bestyrelse efter nærmere beskrevne vedtægter og regler. Foreningen bestående af medlemmer fra Idrætsforeningen (Kreds 57 Ferslev-Skibby) samt medlemmer fra de omkringliggende bylag. En vigtig pointe er her at huset er for alle borgere, ikke kun medlemmer af Idrætsforening og/eller bylaug. Underudvalg etableres efter behov. Ansættelse af landsbypedel fx 2-3 ansatte evt. efterlønnere så der er opsyn og hjælp på stedet Dét skal forslagene i idekataloget bidrage til. Ideerne skal foregå i regi af et medborgerhus og skal bidrage til at gøre et medborgerhus levende, brugbart og give en gevinst for området og dermed gøre det attraktivt for børnefamilier at flytte dertil. 2.1 Ferslev fælleshus Det sociale samlingssted Formålet med et medborgerhus er at samle beboerne i Syd Vest, samt udvikle sociale og kulturelle arrangementer, på baggrund af frivillighed og for nuværende kræfter. Dette skal forstås således, at der også skal være pop op aktiviteter samt hvad andre borgergrupper finder interessante. Det er målet at kunne tiltrække nye borgere og gerne børnefamilier med dette tilbud. Et medborgerhus kan blive en paraply for samling af de øvrige initiativer. 5

6 2.3 Oplæg til finansiering Finansiering af et fælles medborgerhus i Ferslev foreslås baseret på følgende finansieringskilder: Kommunal lokaledrift samt evt. ansættelse af en deltidspedel/ projektigangsætter Fondssøgning bl.a. til Realdania og DIF/DGI Brugerbetaling på diverse arrangementer Oplæg til mulig fondsansøgning til Realdania - Landsbyklynger Oplandet til Ferslev Skole som matrikel udgør landsbyerne Venslev, Vejleby, Vellerup, Ferslev, Røgerup med tilhørende marker. Med andre ord en klynge af landsbyer. Realdania og DGI har igangsat et projekt Landsbyklynger, der skal pege på nye løsninger til landsbyerne, så kvaliteten i de små landsbysamfund bevares. I mange kommuner arbejdes der derfor med i højere grad at udnytte ressourcer på tværs af landsbyerne og tage afsæt i lokale styrkepositioner og potentialer for at sikre landsbyerne et levende kultur - og erhvervsliv, i en situation hvor der er behov for en tilpasset kommunal servicestruktur, på grund at den ændrede erhvervsmæssige og demografiske struktur i yderområderne. Ved at samle ressourcerne i en klynge-struktur og sikre færre fysiske rammer men med høj kvalitet er tanken at fællesskabet og livet i landsbyerne kan styrkes samtidig med at den nødvendige optimering af den kommunale service sikres. Projektet skal bl.a. undersøge, hvad landsbyerne kan få ud af at samarbejde og deles om f. eks. hallen, købmanden og skolen. Det er på nuværende tidspunkt et pilotprojekt, der bl.a. kører i Guldborgssund og Ringsted, men hvis (og det er der meget der tyder på) at resultatet er tilfredsstillende, vil Realdania til næste år sætte et 3-cifret millionbeløb af til projekt Landsbyklynger. Det vil ikke være de enkelte bylaug eller foreninger, der skal søge om bevilling fra Realdania, men kommunen. 2.4 Oplæg til første skridt i den videre proces Yderligere afdækning af behov Der har for dette projekt været givet en meget kort tidsramme. Én ting er, hvad vi i arbejdsgrupperne har af ideer, en anden ting er, om det virkelig er det, som lokalsamfundet ønsker. Derfor vil det eneste rigtige være, at få afdækket behov og ønsker fra alle i lokalområdet før der kastes en masse arbejde efter ansøgning til fonde m.v. til oprettelse af aktiviteter, som måske ikke lige rammer helt. DGI har udarbejdet et skema (program) til dette formål, som enkelt vil kunne anvendes i den aktuelle situation. Det eneste rigtige vil være, at spørge hele lokalområdet. Det har ikke været muligt indenfor den stramme tidsplan, som er givet her, men kan ordnes hen over sommeren Så starter vi Vi afventer beslutning fra Frederikssund kommune Indkaldelse i hele syd/vest til stiftende general forsamling Helst inden 1/9 være på plads med det juridiske Invitere til høstfest for alle efteråret 2015 Starte børne/unge aktiviteter op evt. i sammen med ungdomsklubben i Skibby Frederikssund kommune foreslår (henviser) aftenskolerne til, at de kan bruge lokalerne på skolen, fra vinter

7 Kreds 57 udvider deres aktiviteter i vinterhalvåret henter DGI ind til sparring Pilehuset kan bruge hallen Idékonkurrence hvad skal barnet hedde? Ferslev Fælleshus er en arbejdstitel. Vi forestiller os, at der udskrives en idékonkurrence, så vi får det helt rigtige navn på det kommende samlingssted. En nærmere budgetlægning og planlægning af fremtidig finansiering vil der tages hul på såfremt byrådet godkender ideen om at etablere et medborgerhus i de lokaler, som før var Ferslev skole 7

8 3 Tematiseret idekatalog Kurser Ældre læringscenter, fx i internet, sms, mobiltelefoni, det offentlige online, zumba, badminton osv. Børnelæringscenter: lær at lave mad, køkkenhave, skab et godt liv, fx lær at tænke positivt, få nye venner, Lektiehjælp, musikskole Dette afsnit indeholder en tematiseret oversigt over de ideer som borgerne udviklede på dialogmødet d. 3 maj 2015, og som der efterfølgende er blevet arbejdet videre med i arbejdsgrupperne. Det er ikke sikkert, at alle ideer kan realiseres. Alle ideer er imidlertid medtaget her således at dette dokument kan bruges som idébank for arbejdet fremadrettet såfremt det besluttes af kommunal bestyrelsen, at lokalerne på Ferslev skole kan anvendes som medborgerhus. 3.1 Læring Formål: At skabe et læringscenter i Ferslev for hele kommunen. Undervisning i dagtimerne i kraft af specialskole, læringscenter i både dag- og aftenskole, herunder kurser i fx True North o.l. Målgruppe: Børnefamilier, tilflyttere, turister, lokale Mulige samarbejdspartnere Kommunen, erhverv og turisme, kultur og fritid, uddannelse Realisering: Skal have undersøgt nærmere, hvordan man kan kombinere specialskole med læringscenter. Ideer til aktiviteter Aftenskoler Kurser om kost, sundhedsbus, vejledning til borgere osv. Specialskole/Heldagsskole. Bruge faciliteterne til skole. Her er legeplads, små trygge bygningsenheder True North kurser PC-kursus eller PC-cafe Foredrag både formiddag, eftermiddag og aften 3.2 Ældre Formål: At ældre kan mødes om forskellige aktiviteter, kortspil, banko, ældredans, strikke, foredrag mm. Målgruppe: Pensionister, efterlønner Mulige samarbejdspartnere Ældre-sagen, kommunen, frivillige Realisering: Kende budget, kende lokalerne Næste skridt: Orientering om mulighederne 8

9 Ideer og aktiviteter Ældrehus for ældre i alle aldre. Fx med banko, foredrag, håndarbejde Bruge huset til kurser til oplysningsforbundene AOF, Ældresagen og andre. 3.3 Sport Formål Vi ser i den forbindelse Ferslev Skole som et fremtidigt centrum for sociale, kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter, alt, hvad der binder et samfund sammen. Det vil sige en bred vifte med alsidige tilbud, hvor vi i denne arbejdsgruppe har haft fokus på folkesundhed med udgangspunkt i idrætsmæssige og sportslige tilbud for alle aldre. I samarbejde med en konsulent fra DGI har vi sat fokus på inddragelse af den omliggende natur til idrætsmæssige tilbud. Tidens trend går i retning af naturfrilufts- og udendørs motionsaktiviteter. Udeaktiviteter og motion i naturen kan medvirke til (for alle aldersgrupper) at bryde inaktive mønstre til fordel for bedre trivsel og øget sundhed. Ideer og aktiviteter Det lille område med løbegrusbane mellem gymnastiksalen og Degnemosen forsynes med diverse redskaber til udendørs fitness. Området og tilbuddet er åbent for alle I døgnets 24 timer. Med andre ord træn når du vil, og hvordan du vil. Et tilbud til hele lokalsamfundet. Ovenstående er et billedeksempel på et udendørs fitnessareal. Finansiering via sponsorater og fonde, kommunalt tilskud m.v. Foreningsfitness Foreningsfitness er et tilbud til idrætsforeninger og foregår i et samarbejde mellem DGI og DIF, der tilbyder lån og rådgivning til idrætsforeninger, der ønsker at oprette et foreningsbaseret træningscenter. Det er fra Kreds 57 s side et stort ønske at oprette et sådan center, og ved inddragelse af et par skolelokaler kan det blive muligt. Der er i et foreningsbaseret træningscenter ingen, der skal tjene penge så længe centret løber rundt er det tilfredsstillende. Det er fitness på rent motionsplan. Fornuftigt indrettet vil et foreningsdrevet fitnesscenter kunne målrettes bredt, og samtidig være et tilbud om motion til de, der normalt udøver en årstidsbestemt idræt. Mulighed for adgang

10 Finansiering via DGI, DIF, sponsorater, fonde, m.v. - kommune (lokaler) Inddragelse af den omliggende natur (turisme) Vi bor i et naturskønt område, der tiltrækker mange såvel rygsæksturister som cykelturister og diverse sejlende på fjorden. Fjordstien er attraktiv og Nationalparken Sagnlandet er lige rundt om hjørnet. Det er oplagt, at indarbejde et lokalt stisystem i det regi. Vi ser Ferslev Skole (i samarbejde med Hammergården) som et center for udendørs aktiviteter i området. Der er på nuværende tidspunkt et par meget primitive overnatningsmuligheder ved Hammergården, men det er oplagt at indrette en overnatningsmulighed på skolen det tænkes yderst primitivt. Vi forestiller os ikke, at det skal være = et vandrehjemstilbud, men mere i retning af et lokale med køjesenge langs væggene, mulighed for at lave en kop kaffe og spise sin i øvrigt medbragte morgenmad i tørvejr, og så selvfølgelig mulighed for at kunne få et bad. Dette kunne kombineres med et info-hjørne med oversigtskort over Hornsherred, diverse foldere for seværdigheder/oplevelser, indkøbsmuligheder i området samt forslag (guide) til næste overnatningsmulighed. Driften af denne overnatningsfacilitet tænkes samordnet med og drevet på samme måde som evt. et kommende medborgerhus og borgercafé. Det perfekte scenarie vil være, at der etableres et stisystem, der får fjordsti og sagnland til at hænge sammen. Derudover ville etablering af løbe- mtb- og cykelruter i samarbejde med lodsejere i lokalområdet kunne danne grobund for nye motionstiltag med Ferslev Skole som centrum. Ligeledes ville ridestier være et andet oplagt emne (der må ikke rides på fjordstien). Finansiering via fonde, kommuner (Lejre og Frederikssund) brugerbetaling (overnatning). Det sociale samlingspunkt Med skolen som socialt samlingspunkt vil en fast scene være optimal. Det giver mulighed for teater, foredrag og musikarrangementer m.v. Scenen kan etableres ved at udvide gymnastiksalen ved inddragelse af det nuværende redskabsrum. Et yderligere tiltag er muligheden for at spille billard og dart til hvilket et klasselokale vil være oplagt. Rollespilsværksted, hvor også de yngste kan være med (5-10 år), hvor der kan laves sværd (våben), kostumer m.v. Saltsøskoven er lige i baghaven og er yderst velegnet til scene for rollespil. Idrætsforeningen har pt. kontakt til interesseret leder af et rollespilsværksted. Kreds57 bibeholder deres aktiviteter samt fastelavn og juletræsfester Pilehuset bruger stadig hallen Gymnastik og sport: Taekwondo, indendørs fodbold, bordtennis, billard, badminton, basket Idræt: Folkesundhed også om dagen Musik: Øvelokaler, undervisning, koncerter Rollespilsværksted 3.4 Kunst og kultur Formål At løfte kulturen lokalt som en del af den overordnede vision om Det gode liv - og dermed bevare/videreudvikle et levende lokalsamfund som en attraktiv ramme om opvækst, voksenliv og pensionisttilværelse. 1. For at gavne og holde på de nuværende beboere (herunder de børnefamilier, der oprindelig flyttede hertil, fordi der lå en skole!) 10

11 2. For at afværge landsbydød og tiltrække nye familier (skatteborgere) til et område, som med den kommende broforbindelse in mente også vil blive attraktivt for pendlere fra resten af regionen. Ideer og aktiviteter Skolen skal ikke rives ned eller sælges, men fortsat være et samlingspunkt for børn, unge og forældre i form af et medborgerhus med tilhørende børnekulturhus. Umiddelbart ser vi den gamle skolebygning som en god ramme om kulturhuset, der vil få sjove legekammerater i resten af byggeriet (idrætsgruppen, madgruppen, læringsgruppen). Et levende børnekulturhus vil automatisk generere den forældretrafik, som skolen gjorde før i tiden og dermed også være et socialt samlingspunkt for borgerne. Lej et atelier/studie/værksted Skolen som kombineret arbejdsplads for kunstnere og undervisning i kreative fag. En del af de nuværende lokaler kan indrettes til kreative værksteder/arbejdspladser, der for et symbolsk beløb udlejes til malere, skulptører, musikere, forfattere, vævere, performancekunstnere og andre kreative som til gengæld forpligter sig til at køre regelmæssige workshops for (primært) børn. Lokalarkiv for børn: Kend dine rødder. Hvad lavede de her i gamle dage? Hvorfor er her så mange gravhøje? Hvad brugte man dem til? Hvorfor ville vikingerne gerne være i Hornsherred? Hvorfor spiste de østers? Er det rigtigt, at folk slog hinanden ihjel i Venslev? Og så videre! Altså et børnerettet supplement til Lokalhistorisk Arkiv på Skibby Bibliotek. Børnenes Galleri. Et udstillingslokale gerne med resultaterne af ovennævnte workshops. Men principielt har alle mulighed for at fremvise deres værker. Kan eventuelt drives som et rigtigt museum, hvor ungerne fremstiller programmer, billetter, agerer rundvisere etc. etc. Forfatterskolen for Børn og Unge i Hornsherred. Et nyt og attraktivt tilbud til børn fra hele kommunen - inspireret af Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland: Brænder du for at skrive og har du en forfatter gemt i maven? Forfatterskolen for Unge er en skriveskole for unge på år i Roskilde, Lejre, Sorø, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Der er plads til 8-12 elever på hver skole. Eleverne bliver undervist af professionelle forfattere. Skolen er støttet af Statens Kunstfond og Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Forfatterskolen er opstået i et samarbejde mellem de otte kommuneres biblioteker og kulturcentre og udspringer af regionens første forfatterskole i Odsherred. Forfatterskolen for Unge i Odsherred mødes hver torsdag på biblioteket i Asnæs. Projektleder Anne-Marie Donslund informerer gerne yderligere på eller Forfatterskolen for Børn og Unge i Hornsherred kan skæres over samme læst dog fra 12 år og opefter. Det er sjovt at læse: Del dine bøger! En slags børnebibliotek, hvor man kan låne/overtage hinandens bøger og få dem anmeldt af de tidligere ejere. Ferslevdagbogen (eller hvad den nu ku hedde). En levende net-bog, hvor børn og andre skriver om, hvad de oplever, tænker og drømmer om. Ikke Facebook-baseret (det er ikke noget, der skal kunne bruges kommercielt), men på en lukket Ferslev-site, hvor der også kan bringes fotos, vises filmklip etc. Kan være en del af Lokalarkivet for børn. Naturkulturtur. Forberedelse til efterfølgende (cykel)ekskursioner ud i Herredets rige udbud af natur, kultur og fortidsminder. 11

12 Gamle lege-revival. Hvad legede børn i gamle dage og havde de legetøj? Det er der heldigvis nogen, der har lyst til at fortælle om i Ferslev Børnekulturhus, hvor børnene får mulighed for at løfte blikket fra computerspillet og være med i Sild i tønde, Bogstavjagt, Sprøjte til dåse, Æggeløb, Tovtrækning, Sækkeløb, Frugtsaslat, Blinkeleg i rundkreds og Fri til kongens døtre. Børnekarneval i Ferslev. Med optog og dans. Inklusive forberedelse med kostumeudformning, sambaskole osv. osv. Vild med dans i Ferslev. For børn. Inkl. lær at sy dine egne rober og lær at vælge den musik, der passer til de forskellige danse. Ingen stemmes ud, ingen vinder men alle har det sjovt og lærer at danse. Kan også være folkedans-baseret. Kulturekspressen. En ordning, hvor forældre på skift sørger for, at også børn, der ikke bor i Ferslev, kan deltage i arrangementerne. Andet: Musikskole Teater og revy - Ferslev Børneteater Lav dit eget computerspil Rollespil. Fx Folk og røvere i Venslev Madværksted: Spis som en viking Alsang ved mosen Snobrød og sang på den eksisterende bålplads Asfaltbal i skolegården Målgruppe Nuværende og kommende indbyggere primært børnefamilier. 3.5 Mad og marked Vi er flere, der ser alt det gode ved samværet omkring mad Formål: At samle borgerne i syd vest området og give dem gode oplevelser med fællesskabet omkring mad Målgruppe Alle borgere i lokalsamfundet: Ældre, børnefamilier, ensomme og andre som ønsker at være med Mulige samarbejdspartnere Kommunen: Etablere storkøkkenfaciliteter Frivillige / bylaug Lokale producenter: Svanholm, Linie C, andre Realisering Det skal vi have undersøgt nærmere: Ideer: Krav + økonomi til at etablere køkken Hvem og hvor mange er interesserede? Afsøger målgrupper Aftale om råvarer fra Svanholm Krav om hygiejnekurser Madklub (som opstart, hver 14 dag) 12

13 Folkekøkken 1 gang om måneden Cafe, med forskellige emner til debat, foredrag, spil mv. Høstfester/sommerfester Dilettant med mad Marked om sommeren Sociale løsninger: Give ensomme, sårbare, unge og ældre et fællesskab Sundhed udbredes, evt. få barneplejerskerne ind over med nybagte mødre og babymad Andet sundhedspersonale kunne orientere om diabeteskost osv. Økonomi: Det er et must, at kommunen etablerer et stort køkken og hjælper med diverse faciliteter (gryder, potter, pander osv.) Råvarer finansieres ved brugerbetaling. Styring: Der skal være en styringsgruppe der kan koordinere og stå for det praktiske, også gerne en ansat fra kommunen Lovgivning: Der skal undersøges hvordan køkkenet skal godkendes. Vi er flere der har hygiejnebevis, og er uddannet inden for køkken/mad fremstilling Lokalt: Vi ønske at fremme vores lokale handlende og producenter. Have samarbejde med disse. Svanholm, brugsen i Dalby eksempelvis 3.6 Bedre børne- og ungeliv omkring Ferslev Skole Formål At sikre en bevarelse og udvidelse af mulighederne for børn og unge at mødes til forskellige aktiviteter som de selv er med til at bestemme At etablere et samspil mellem områdets pensionister samt børn og unge. Et samspil der ikke eksistere pt. Ideer og aktiviteter Den gamle skoles lokaler bevares med den indretning der er pt. Projektoren I 4. klasse bevares til filmfremvisning Der bevilliges et billardbord Arealet ved børnehaven indrettes med crossbane, skaterbane, klatrevæg samt svævebane De faciliteter der er på børnehavens areal (bålplads og snittehus) skal udnyttes af lokalområdet efter børnehavens arbejdstid Rollespil Musik Filmaftner Pileflet Lokaler for de større børn/unge (f.eks til spillecafe, Gamer event/lan aftner) Klatrevæg i hallen + ude Privat Legestue (bruge lokaler om formiddagen) 13

14 Udvide eksisterende legeplads evt. med skaterramper og kælkebakke Lave et børneunivers Børnekulturhus Teater Spejder Håndarbejde Madlavning for børn Endvidere rummer området masser af muligheder for at kunne afholde f.eks. undervisning (Hammer Bakke, Orø, Svanholm Selsø slot). Derfor kunne dele af skolens lokaler anvendes til overnatning f.eks. i forbindelse med at andre skoler afholder lejreskole. Idekonkretisering Der tages udgangspunkt i den originale skolebygning som pt. Rummer klubben og 4. klasses undervisningslokale. Endvidere fokuseres der på arealerne i forbindelse med børnehaven (det bagerste areal som pt. anvendes primært af fritidshjemmet) Aktiviteter at tage fat på: Oprette facebookgruppe (Oprettet = Det gode børneliv i det sydlige Herred (gruppen er åben for alle)) Her lægger alle flere gode ideer ind Arbejde med at lave en detaljeret plan Samarbejde med de andre grupper 14

15 4 Arbejdsgrupper og kontakt 1. Læringsgruppen Sabine Lindeberg (kontaktperson) Bente Pedersen Susanne Sørensen Pernille Nielsen 2. Ældregruppen Per Larsen (formand) Gitte Svendsen Dan Hoffgaard Britta Svendsen Nicolai Barenholdt Birthe Frydenlund 3. Mad- og markedgruppen Kurt Petersen (kontaktperson) Dorthe Skjoldager Hans C. Andersen Minna Olesen Christa Rasmussen Jan Bo Sørensen 5. Kunst- og kulturgruppen Kontaktperson: Simon Fruelund 6. Børnegruppen Marianne v. Hedegaard (kontaktperson) 7. Medborgerhus-gruppen Nanci Larsen (kontaktperson) Lene Ottesen (kontaktperson) Michael Pedersen Tim Olsen Kirsten Petersen Birthe Smith Uffe Smith Jammie Quornstrøm Annette Johnsen 4. Sportgruppen Kjeld Andersen, Kreds57 (kontaktperson) 15

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup.

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Ollerup d 13/3-11 Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Initiativgruppen bag en juniorklub i Ollerup består af forældre til børn i 1. - 3. klasse på Ollerup friskole, men støttet af forældrebestyrelserne

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen Foreningen Aktivitethuset Solhjem Stiftet 19. marts 2015 Formand: Kresten Andersen

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Forfatterskolen for Unge i Midt- og Vestsjælland

Forfatterskolen for Unge i Midt- og Vestsjælland Forfatterskolen for Unge i Midt- og Vestsjælland Af Anne-Marie Donslund Forfatterskolen for Unge er en litterær talentudviklingsskole for bibliofile unge med skrivedrømme i kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Løvel Kulturcenter, Hvorfor?

Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Udvikle Løvel Gøre Løvel til en attraktiv bosætningsby Samlende projekt Understøtte forenings og kulturliv Understøtter samvær 6/8 2014: Styregruppen repræsenterer Løvels borgere

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe!

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! KILDEGÅRDEN - Fællesskab, fleksibilitet og multifunktionelle faciliteter Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL:

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge

Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge X-huset (bygningerne) stod færdigt I 1993, som et lokalt projekt opført af frivillige kræfter. Bygningen er en tilbygning

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Årre Skole. Tlf.: 75 19 22 18 E-post: aarreskole@varde.dk Hjemmeside: www.aarreskole.dk. Skolegade 25 6818 Årre

Årre Skole. Tlf.: 75 19 22 18 E-post: aarreskole@varde.dk Hjemmeside: www.aarreskole.dk. Skolegade 25 6818 Årre Fraværende: Jan, Delvis Henriette og Stine Skolebestyrelsesmøde ÅRRE SKOLE. Tirsdag d. 18. november kl. 15.30 17.00 (kaffe fra kl. 15.00). DAGSORDEN 1. Referat fra sidste møde. REFERAT Godkendt. 2. Elevråd.

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

projektets lokalområde - - -

projektets lokalområde - - - Baggrund Projektet udspringer af en stålsat vilje, og beslutsomhed hos borgerne i Ballum. Ballum er en af Tønder Kommunes mindre landsbyer, som efter lukningen af den lokale skole i 2011 blev stærkt bekymret

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Idéer til ungdomskulturhus. unge

Idéer til ungdomskulturhus. unge Idéer til ungdomskulturhus i Assens kommune skabt den 7. marts 2013 af kommunens unge Hvilke arrangementer forestiller vi os? Alle idéerne til arrangementer Skaterdag Hollywood-aften med gallatøj og film

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere